623 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

בשיו תשרפ * (11.12.98) ט"נשת'ה ולסכב ב"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


אובת אוב העושיה


ימי לע קר םירבדמ ונניא ,הכונחה תורנ תא םיקילדמ ונאשכ
ץוצינה .וישכעו ןאכ 'ה תעושיב הנומאה לע אלא ,םדק
רקשי אל לארשי חצנו ץרפתי


הבושתה אוה הכונח .וב םלגתמה יזכרמה רסמל םיקוקז ונאש ןמזב קוידב הנשה עיגמ הכונח
.וז העשב ונב תוננקמה תונושה תוקוצמלו תולאשל הנתיאהו תיתימאה

וז .הגאד אלמתהל אלש לוכי וניא תילארשיה הרבחה לש הבצמב חכופמ טבמב ןנובתמש ימ
םימסרכמ ונמצע ונא .תבשוי איה וילעש ףנעה תא הרזומ תונשקעבו הדמתהב תתרוכש הרבח
םיכרצב םיעגופו ונל םיינויחה דוסיה-יכרע תא םיסיסרל םיקסרמ ,תידוהיה הרבחה תוישואב
.ונלש רתויב םיימויקה

לע ומלח אלו םייתד םישנא ויה אל םה .תידוהי הנידמ ןאכ םיקהל ופאש הנידמה ימיקמ
החונמה םוי היהת תבשהש םהל בושח היה .םבילל רביד 'ידוהי' גשומה לבא ,תיתד הנידמ
הקומע תימינפ הנומא םהב התייה .םתוא עיתרה 'תוללובתה' גשומה .הנידמה לש יקוחה
.לארשי-ץרא לע ונתוכזב

םיכרעה תקיחש

רשקו שגר םוש ילב ,רחוסל רבוע עבטמ איה לארשי-ץרא .קד דע וקחשנ וללה םיכרעה לכ
םה - תולג תונש םייפלא ךשמב םידוהי ומלח םהילע - הלפכמה-תרעמו לחר רבק .ישפנ
הז - ידוהיה םעה לש םיסרטניאה לע םויכ רבדל ."םתוא ךירצ ללכב ימ"ש 'םיחטש'
.'ךושח' אוה - תוללובתהו תבורעת יאושינ לע האחמ עיבמש ימ .'תונעזג'

םה - םידרוי םהשכ" :ל"זח ורמא .םייסיסב םיימואל םיכרעל םג הקיחשה העיגה דואמ רהמ
יכרע שי םע לכב .םמויק תוישוא תחת ךכ-לכ םירתוחש ןושלו םע דוע ןיא ."רפע דע םידרוי
האצותה .סלקלו געלל אשומ םה הלא לכ ונלצא .המואה תוברתל הקיז ,תימואל הוואג ,תדלומ
ףוספסא ידיב לפשומו הכומ שומח לייחו ,םינבא המכ ינפמ טלמנ םיניצק ובו פי'גש איה
.ערפתמ

ומצע תא לואשל תונשקעב ברסמו ,'םולש'ה תואמסס רחא תומוצע םייניעב ךלוה לארשיב םעה
לכוי ירשפא -יתלבו ךבוסמ ,ךכ-לכ לתופמ םכסהש ןימאמ והשימ םאה .ליבומ הז לכ ןאל
תחא תוכבתסמה תועלבומ ךותב םימי ךרואל תויחל ולכוי םיברעו םידוהי םאה ?דמעמ קיזחהל
ןיבמ דלי לכ אולה ?םירזומ םיפיעס יפלאו םיפקוע םישיבכ לש תשר םע ,היינשה ךותל
.רחואמב וא םדקומב ץצופתתש ץפנ רמוח תיבח ןאכ תרצונש

ןכש ,םיצוביקה לע הלח הניא שדוק-תבשש עבוקו טפשמה-תיב אב ,ימשגה סרהב יד אל םאו
לבא ,תבשב חונל םיכירצ רומחהו רושה וליפאש תעבוק הרותה .תד ןהל ןיאש תודוגא הלא
.תבשב דובעל םיכירצ םג םיכירצ םיצוביק ינב תובברו יפלאש רובס ילארשיה טפשמה-תיב

הנומאה חוכ

תאו הווקתה תא םיררועמו הכונחה ימי םיאב ,תינואכיד השגרה הרשמ תאזה הנומתה םא
תוברת רחא הייהנה הרבג זא םג .השק בצמה היה ,יאנומשחה והיתתמ ימיב ,זא םג .הנומאה
-טעמ דוע יכו ,לארשי-םעל דיתע ןיא יכ היה הארנ זא םג .תובאה תרוסמ לע תינרדומה ןווי
.תטלשה תיטסינלהה תוברתה ךותב רוזאה ימע לכ ומכ עלביי טק

המשנה .הייחתל םואתפ ומק וכעדו ואכוד וליאכש תוחוכה .ץוצינה תצוה ,דרמה ץרפ זאו
.םירוביג דגנ םישלח ,םיבר דגנ ומק םיטעמ .התמצועו החוכ תא םואתפ התליג תידוהיה
.היאכדמו היביוא לע רבגתהל תידוהיה הנומאה החילצה ,תיזחת לכלו ןויגיה לכל דוגינב
.םינוויה לש םידבכה המחלמה יליפ לע הרבג םינימאמ ץמוק לש םתושיחנ

ןמזב םהה םימיב" ונל השעש םיסינה לע 'הל םידומ ונא הכונחה תורנ תא םיקילדמ ונאשכ
.וישכעו ןאכ 'ה תעושיב ןוחטיבהו הנומאה לע אלא ,םדק ימי לע קר םירבדמ ונניא ."הזה
רבעב ויהש תוחוכהו רקשי אל לארשי חצנ .סנה אוביש םיחוטבו םינימאמ ונא ,התע ןכ זאכ
.שממ בורקבו אובת העושיה .הלילח ודבא אל ידוהיה םעבשדח שיהכונחה רוא

תא ואיבי ד"בח-יריעצ .'הכונח עצבמ'ב הכונחה ימיב ה"יא ולעפי ד"בח ידיסחמ םיפלא
אלכ-יתבל ףאו םילוע יזוכירל ,תובא-יתבל ,םייאופר םיזכרמל ,ןוחטיבה תוחוכל גחה תחמש
יפלא-תואמ ד"בח-יריעצ זכרמ קיפה גחה תארקל .תורנה תקלדהב רוביצה תא וכזיו ,דועו
תאו הכונחה ינכות תא םיטרפמה ,םירגובמלו םידליל ,תיסורבו תירבעב גחה לע הרבסה ינולע
ןדיצלו ,םירעה יזכרמב קנע-תויכונח וביצי ץראה יבחרב ד"בח-יתב .ויגהנמו ויתווצמ
.בכר-ילכ לע תונקתומה תוריאמ תויכונח יפלא ץראב ובבוסי

הכונחל קחשמ

םעונ' תיבמ השדח הנכותמ םידליה ונהיי הנשה .םידליל םינושעשו םיקחשמ לש גח אוה הכונח
תורכומה תויומדה םה הירוביגו ,תישארב רפסב םיקסוע הנכותבש תודיחהו םיקחשמה .'תוקפה
.02-6514110 'לט .'תווצמ תרובח' ידלי לש

םידליל תוטלש

רתסא 'בגה לש תוניירקבו יומיבב ועיפוה םידליל תושדח תוטלק שולש :םידליל תוקפה דועו
םיקסוע םירופיסה .''א התיכ םולש'ו ,'דידי ךל םולש' ,'םולש תשירד' - רליב-רומ
:הצפה .ןוימדה תא םיררועמה םיילקיזומ םיטקפאב םירשעומו ,ורבחל םדא ןיבש םיניינעב
.02-5385514 'לט ,'זפ-לג'

ללהלו תודוהל

,הכונח' - ימאימ יחרפו ןוגיב לאימחרי לש רוטילקתה תא הכונחל השיגמ 'ראטס-לג' תרבח
הקיזומה יבבוח .ןנערו שדוחמ עוציבב ,םישדחו םינשי םיריש הרשע .'תולילה תא וריאה
לש ודוביעב ,'ד"בח ינוגינ רצוא' תרגסמב תוטלקו םירוטילקת השולשמ ונהיי תיד"בחה
.03-5442339 'לט .התע הז עיפוה ישילשה רוטילקתה .לשא ריאמ יאקיזומהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .בשיו תשרפל


"אובי יתמ הפצמו ןיתממ"

םיבכוכ רשע-דחאו חריהו שמשה הנהו" - םלחש םולחה לע ויחאלו ויבאל ףסוי רפיסשכ
-דחאו ומיאו ויבאו ,ךלמ היהי ףסוי :םולחה תועמשמ תא דימ בקעי ןיבה - "יל םיווחתשמ
ויבאו" - םשגתי םולחהש עדי המינפ ובילב לבא ,וב רעג םנמא בקעי .ול ווחתשי ויחא רשע
."אובי יתמ הפצמו ןיתממ היה" :י"שר שרפמש יפכו ,"רבדה תא רמש

הפיצ בקעיש הארנ ("אובי יתמ הפצמו ןיתממ היה") י"שר ןושלמ :רואיב תשרוד וז הייפיצ
ווחתשי ויחאו ויבאו ךולמי ףסויש הזב הלעמה יהמ .לחוימו בוט רבדל הפצמש םדאכ ךכל
!?ול

ףסוי תוכלמ

,התמ רבכ לחר אולה ."םילטב םירבד אלב םולח ןיאש ,ןאכמ" ל"זח ירבדב ץוענ ךכל רבסהה
'םילטב םירבד'המ הז אלא !ול םיווחתשמש (ומיאל זמורה) חריהו שמשה לע םלוח אוהו
זמרה ךכ ,'םילטב םירבד' תניחבב איה לחרל תוסחייתההש םשכש ,וניבא בקעי בשח .םולחבש
.'םילטב םירבד' תניחבב אוה ףא ,ףסויל הווחתשי (בקעי) אוהש

רדגב תויהל םילוכיש) ולש םינושה םיטרפב הניא םולחבש תובישחהש ,רבס וניבא בקעי
לכב לחייו בקעי הפיצ הזל .ףסוי לש ותוכלמ תא אבנמה ,םולחה םצעב אלא ,('םילטב םירבד'
.וביל

לבלבתהל אל

תא ןאצכ גיהנמ ה"בקה) "ףסוי ןאצכ גהונ" רמאנש יפכ ,ולוכ לארשי-םע תא למסמ ףסוי
ותוקבדב דמע אוהש ,ךכב היה םיטבשה ראש תמועל ףסוי לש ודוחיי .(לארשי-םע תא ,'ףסוי'
אל תאז-לכבו ,הכלממה יניינע לכ תא להינו ךלמל הנשמ היהשכ םגו תולגל דרישכ םג 'הב
.'הב ותוקבדמ םלועה תודרט והועירפה

ואצמיהב םג ה"בקב קובד ראשיהל - ידוהי לש ודיקפת םג הזו ,ידוהי לכל ןתינ הז חוכ
הנוכמ לארשי-םעשכ .המודכו הסנרפ יניינעב ,םלועה יניינעב דורטו קוסע אוהשכ םגו תולגב
הפיצ הזל .לארשי-םעב םייקה ,קידצה ףסוי לש דחוימה חוכה תא אטבל רבדה אב ,'ףסוי'
."רבדה תא רמש ויבאו" - וניבא בקעי לחייו

ףסוי-ןב חישמ

אלא ,םירצמב ףסוי לש ותוכלמל קר אל לחייו הפיצ וניבא בקעי :רמול שי וזמ הרתי
-ןב חישמל הנכהכו המדקהכ אבש ,ףסוי-ןב חישמל הפיצ אוה .הלואגה ןמזב ףסוי לש ותוכלמל
.דוד

ןיתממ' תויהל תולגה ןמז ךשמ לכב ידוהי לכל חוכ הקינעמ וניבא בקעי לש וז הייפיצ
ףס לע םידמועשכ ,הזה ןמזב ןכש-לכו .לארשי תא לואגל ונקדצ-חישמ אובי יתמ :'הפצמו
לש ורוא" הלגתמ דימו ףכיתו ."אובי יתמ הפצמו ןיתממ" לש בצמה תותימא אוה זאש ,הלואגה
.המלשהו תיתימאה הלואגה האבו ,ויניעב תאז האור דחאו דחא לכש ןפואב ,"חישמ
(156 'מע ,הל ךרכ תוחיש יטוקל)

ןוחטיב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתופסונ םייתנש

,(די,מ תישארב) "הערפ לא ינתרכזהו ...ינתרכז םא יכ" םיקשמה רשל ףסוי רמאש ןוויכמ
."םימי םייתנש ץקמ יהיו" :(א,אמ תישארב) רמאנש והז .םינש יתש ול ופסותינ
(הבר שרדמ)


הדימ דגנכ הדימ

אוה הריכזה רועישש םושמ ?רהוסה-תיבב אקווד םייתנש לש תפסונ הבישיב ףסוי שנענ עודמ
ירבדב ."שדוח רשע-םינש רחאל אלא בלה ןמ חכתשמ תמה ןיא" :(חנ תוכרב) רמאנש יפכ ,הנש
םירשע םה ירה הריכז םיימעפו - "ינתרכזהו" "ינתרכז" :םיימעפ ול רמא םיקשמה רשל ףסוי
.הדימ דגנכ הדימ ,רהוסה-תיבב םייתנש בשייש וילע רזגנ ןכל .םישדוח העבראו
(הכרב תפסות)


רישעו ינע

ןכש ,'הב חוטבל רישעל השק המכו ?חוטבל אוה לוכי ותלוז ימב - 'הב חוטבל ינעל לק המכ
!חטב ונב ,ונב חטב :ול םיארוק ויסכנו ורשוע
(בוסאסמ בייל-השמ יבר)


ןוחטיבל יצח

,עובשל םיבוהז השולש ויבא ול ביצקה .לודג ןויבא היה בונמירמ לדנמ-םחנמ יבר לש ונב
התא ךכ ןיבו ךכ ןיב :ןבה ויפלכ ןעט .ויתואצוה תיצחמכל קיפסהש םוכס ,ותיב ינב תייחמל
ול הנע .יתיבב היוצמ הסנרפה לכ היהתו םיבוהז השולש דוע אופא יל ןת ,יתייחמ תא ןתונ
.'הב ןוחטיבה תדימ תא הלילח ךממ לוטא ,ךתסנרפ לכ ידכ ךל ןתא םא ,אל :ויבא

תלוזהו התא

יכ וב חוטבל ךילעו 'ה תאמ ךל עיגמ רבדה הארנכש ןימאהל ךילע ,ךל בוט אל הלילח רשאכ
וילע יכ ותונעל ךל לא םלועל ,השקה ובצמ לע ךל רפסמ תלוזה רשאכ ,תאז תמועל .ךל רוזעי
.ךתלוכי לככ שממ לעופב ול רוזעל ךילע הבוח .'הב חוטבל
(ש"ת תוחישה רפס)


אצומ ןיאשכ

אוהו ,רשב יניעב ותעושיל אצומו אובמ םוש האור וניא חטובה רשאכ ,אוה ןוחטיבה רקיע
.החמשה אוה ןוחטיבה קוזיח .ודבל 'הב חטוב
(ץ"יירהל שדוק-תורגיא)


ןוחטיב הניא תולצע

ץרתמ אוהשכ ,החלצהל היואר תולדתשה השע אלו לצעתהש םדא רוגמ ריאמ-קחצי יבר האר םעפ
!אוה ןלצע ?אוה ןוחטיב-לעב םולכ :רמאו ביגה .'הב ןוחטיבב תאז

תודימה לכל ילכ

רקיעו .הוואתהו הדמחה ךפה םהו ,תובוטה תודימה לכל ילכ םה טעומב תוקפתסההו ןוחטיבה
.ודיב תמייקתמ ותרות ןיא ,ןוחטיב רסוחמ אוהש ימ .ןוחטיבה אוה לוכה
(הנליוומ ןואגה)

עובשה תרמיא


קיפסת תיצחמהש

לארשי יבר ןואגה םע שטיוואבוילמ (לאומש ונבר) ש"רהמ ר"ומדאה ןיב תושיגפה תחאב
.םתליפתב םידיסחה םיכיראמ המל ןורחאה לאש ,רטנלס

:יברה בישה

,הליפתב םידיסחה םיכיראמ ןכל .לוכה השוע איהש וא הצחמ השוע הליפת םא וקלחנ ונימכח"
..."קיפסי הצחמ םגש ידכתודיסחה יכרד


ידיסח הכונח

ירה ,רוא הניינע ללכב תודיסחה םא .םידיסחה תורצחב םיריאמהו םיחמשה םיגחהמ אוה הכונח
-המכ-תחא-לע רואה תלדגהל תאז םילצנמש יאדו ,הכונחה רוא םע רבחתמ תודיסחה רוא רשאכ
הלילב .הכונח לש ישימחה רנה לילב תדחוימ החמשב תוברהל וגהנ ד"בח ידיסח ברקב .המכו
.תדחוימ תודעוותה ךורעלו הכונח ימד קלחל וגהנ הז

תנשב) ינשה ורסאממ ,אינתה לעב ,ןקזה ונבר לש ורורחש עריא הז םויבש ,םירפסמ םידיסח
העודי .ישימחה רנה לש דחוימה ונכותב רושק רבדהש ,ריבסמ שטיוואבוילמ יברה .(א"סקת
יאמש-תיב תעדל .הכונח תורנ תקלדה רדס ןיינעב לליה-תיבל יאמש-תיב ןיב תקולחמה
םיקילדמ לליה-תיב יפלו ,םיכלוהו םיתחופ ךליאו ןאכמו תורנ הנומש ןושארה םויב םיקילדמ
.לליה-תיבכ איה הכלהה .םיכלוהו םיפיסומ ךליאו ןאכמו דחא רנ ןושארה םויב

.לליה -תיב תעד יפל רשאמ יאמש-תיב תעד יפל רוא רתוי שי הכונח לש ישימחה הלילה דע
םויב .דחא רנ קר לליה-תיב יפל וליאו ,תורנ הנומש יאמש-תיב יפל שי ןושארה םויב
ישימחה הלילב םלוא .העברא קר לליה-תיבל וליאו תורנ השימח יאמש-תיב יפל שי יעיברה
הזה םויב שי ןכל .יאמש-תיבל רשאמ תורנ רתוי לליה-תיבל שי ךליאו ןאכמו ,בצמה ךפהתמ
.הרתי החמש

ץוחב ריאהל

תא םג ריאהל הבוחה תא םיריכזמ - "ץוחבמ ותיב חתפ לע" םיקילדמ םתואש - הכונחה תורנ
ןיא (א :תוארוה המכו המכ הזמ דומלל םילוכי םיטרפב םיקיידמשכ .תלוזה תאו 'ץוח'ה
'ץוח'ה לא תאצל םיכירצ אלא ,וב םחליהל תאצל זאו תיבה ךותל רודחי ךשוחהש דע ןיתמהל
תיבה תא ריאמה רנ ותוא אלא ,ץוחב דרפנ רנו תיבב דחא רנ םיקילדמ ןיא (ב .וריאהלו
ןמ ןירדהמ) 'ה-תדובעב הגרד התואל תלוזה תא איבהל לדתשהל םדאה לע .ץוחה תא םג ריאמ
ןירדהמה ןמ ןירדהמ לש ןפואב ומצעב גהנתהל יאשר םדא ןיא ;הב דמוע ומצע אוהש (ןירדהמה
.'דבעידב רשכ' לש הדובעב קפתסי תלוזה יבגל וליאו

הכונח תורנ תווצמ לש הניינעש ,(ירנ התא יכ ה"ד רוא הרות) תודיסחה תרותב ראובמ
תאיב ינפלש םינורחאה תורודה לש ךשוחה תא םגו ,ךשוחה םוקמ ,'ץוח'ה תא ףא ריאהל
הזכ ןמזבו ,תושק תוריזג לשו חישמ ילבח לש הפוקת אוה חישמה תאיב ינפלש ןמזה .חישמה
םוקמ תא םג םיריאמש ידי-לע ?תוריזג לטבל רשפא ךיא .תוריזגה לוטיב לש הדובעה הצוחנ
איצות םא) ללוזמ רקי איצות םאו" :(טי,וט הימרי) בותככ ,הבושתב אטוח םיריזחמש :ךשוחה
,הלטבמ התאו הריזג רזוג ינאש) "היהת יפכ (י"שר ,בטומל ונריזחנש ,עשר םדאמ ןוגה םדא
.הרות ץראה-םע ןב תא םידמלמש וא ,(י"שר

הלעתמ שמשה

םיאור לעופב .תורנה לכמ הטמל דומעל ךירצ היה הרואכלו ,הווצמה תורנ ללכב וניא שמשה
תא קילדמש ימ :הזבש ימינפה םעטה הנה .תורנה ראשמ הלעמל אוה 'שמש'ה לש ומוקמש ,ונא
ותמשנ תאש םדאה לש ותגרדמ ףא תילענ איהש הגרדל הלעתמ ,ורבח לש "םדא תמשנ 'ה רנ"
.'קילדה'

ונא ןושארה סנה תא .ןמשה ךפ סנו המחלמה ןוחצינ סנ - הכונחב ועריא םיסינ ינש
תרוצ .הכונח תורנ תווצמ העבקנ ינשה סנה רכזל וליאו ,'םיסינה לעו' תליפתב םיריכזמ
.תוימשגה לומ תוינחורה לש התובישחו הכרע תא השיגדמו הטילבמ םיסינה ינש לש ןורכיזה
איהשכ קר ךרע תלעב איה תימשג החלצה - דיחיה ייחב אוה ךכ ,ללכה ייחב רבדה ךכש םשכו
.חורה ייחל תשמשמ


הלואגל הייפיצב


היה הדוהיו ...ותינעתבו וקשב קוסע היה ףסויו .ףסוי לש ותריכמב םיקוסע ויה םיטבש"
"חישמ לש ורוא ארוב - קסוע היה ה"בקהו .השא ול חקיל קוסע
(הפ השרפ שיר ,הבר תישארב)

היהש השעמ


יניסב הכונח

וילע רבעש הכונחה גח תא חכשי אל ,ןיעידומב הנפלואו הבישי להנמ םויכ ,תרבד םייח
'ללוכ' ךרבא זא היה אוה .םירופיכה-םוי תמחלמ יהלשב ,הנש שמחו םירשע ינפל קוידב
.היליעמסיא ריעל דיאפ הפועתה-הדש ןיב הבצוהש ,ןוירש תביטחב םיאולימ לייחו

יקשב תנגומ הדמע ךותב והש םיפסונ םילייח העשתו םייח .הכונח לש ישימחה םויב היה הז
.ירצמה אבצה תוחוכ ןיבו םניב ודירפה דבלב םירטמ םייתאמכ .ש"מגנ םג היה םמע .לוח

המכ ודרי בכרה ןמ .ריוואבש החותמה הממדה תא ערק םוקמל עתפל חיגהש יחרזא חטש בכר
.דודיעו החמש הברהו תוינחיר תוינגפוס ,הכונח תורנ םמע ואיבהש ,ד"בח ידיסח

לש אלפנ חור-בשמ היה הז .םייחל הדמעה ילייח תא ררוע םיקינד"בחה לש עתפה רוקיב
החיש םילייחה ןיב החתפתה ,םוקמה תא ובזעש רחאל .המחלמה לש חתמה תרגש ךותל גח תריווא
.ללכב םיסינ לעו הכונח לש ותועמשמ לע

תטיסרבינואמ טנדוטס ,יזח היה הכונחה גחלו סנה גשומל גולגלב וסחייתהש םילייחה ןיב
ינפל עריאש ערואמ יתוא ןיינעמ אל" יכו "הביסמל הביס ןיא" יכ ןעט אוה .עבש-ראב
."הנש םייפלא

ונלש הידוהה תבוח לע דמע ןכ-ומכ .ורבע תונורכיז תא רמשל םע לש ךרוצה לע רביד םייח
השעש" :הכרבה חסונמ םייח איבה וירבדל קוזיח .םוי לכב ונמע השוע ה"בקהש םיסינ לע
."הזה ןמזבו םהה םימיב וניתובאל םיסינ

.יזח טלפ ,"ונימיב םיסינ ןיא"

."וסינב ריכמ סנה לעב דימת אל םא םג" ,טהלב םייח בישה ,"שי םג שי"

ואיבהש תורנה הבו חפה תייכונח תא וילע ביצה ,ץע זגרא םייח לטנ המחה תעיקש םע
ונע םירבחהמ המכ .תוכרבה תא ךריב ,יזח לש וינזואל םג עיגיש ,םר לוקב .םיקינד"בחה
,תועש הנומשו םיעברא לש השפוחל תאצל היה רומא תרחמלש ,םייח .הרגשל ורזח דימו 'ןמא'
.'תיבב לגר יצח םע' שיגרה רבכ

הזל הז וכייח יזחו םייח .םייתעש תב הרימשל גוז לכ ,תוגוזל םילייחה וקלחתה הלילב
.םתרמשמל יזח תאו םייח תא וריעה םייתש העשה תארקל .תרמשמ התואב וצבוש יכ וחכונשכ

םינותנ םיינשה ויה תודחא תוקד רובעכ .חטשה לע ץבר דבכ לפרע .ךושח הליל היה הז
.ףלוחה ןמזב וניחבה אל טעמכ ךכו ,תרוסמו תד יאשונב טהול חוכיו לש ומוציעב

םירמושה גוז תא ריעהל ידכו לוכאל המ-רבד איבהל ידכ הדמעהמ םייח דרי עבראל עברב
תאש בל םש זא קר .הדמעה לא םייח רזח תוריפ תצקו הוולח תליבח ומע אשונ אוהשכ .אבה
.ידמ רחואמ היה רבכ הז לבא ,ש"מגנה דיל חכש וקשנ

םידעצב וילא תברקתמה ,ונממ םירטמ םירשעכ לש קחרמב ,תילולפא תומדב ןיחבה עגר ותואב
."!המסס רוצע ?םש ימ" דימ ארקש יזח לש וביל תמושת תא תונפהל רהימ םייח .םיריהמ

ןומיר יל ןת" .ירמגל טעמכ לרטונמ םייח היה קשנה ילב .תוירי רורצ התייה הבושתה
ןעמל דעווה" לש ןטק סומרת ול שיגה ,תועטב ,הז לבא ,יזח רבעל ארק ,"!זגראהמ
..."לייחה

הקלחמה למס .ריוואב הרויו הנישה קש ךותמ וקשנ תא ףלוש םילייחה דחא דציכ האר םייח
םייח ןיחבה דמע ובש םוקמהמ .עלקמהמ תוריל לחהו ש"מגנה לא קניז ,הלהבב אוה ףא ררועתה
.םירצמה םילייחה דחאמ םירטמ העברא דע השולש לש קחרמב בכשש ,ומש הירא ,ףסונ לייחב
.וייח תא ליצהש רבד ,עונ אלל בכש לייחה

אמש דואמ םיששוח םהשכ ,תירצמה הילוחה רבעל ןומיר ךילשהל יזחו םייח וחילצה ףוסבל
ךותב .הלודג הלומה הרצונ .םינומיר וכילשה םירצמה םג .ךכ-לכ םיכומסה םהירבחב ועגפי
טקש םוקמב ררתשה תוקד המכ רובעכ .הרזעל תואירקו תיברעב תוקעצ ובברעתה ץפנה תולוק
.עגפנ אל םהמ שיא יכ וירבחו םייחל הריהבה הריהמ הקידב .טלחומ

.וינזואל ועיגהש ץפנה תולוקל םירבסה שקיב הרזגה דקפמ .רטרטל ולחה רשקה ירישכמ
ןימאהל השקתה ,עגפנ אל שיאשו םינומירבו תויריב בצומה תא הפקת תירצמ הילוחש עמששכ
.וינזוא עמשמל

ךרע אוה .תירקתה זאמ םירע ורתונש םילייחה תא שגפו בצומל דקפמה עיגה רקובב ששב
לש םידירש ,בוקינשלק ילימרת תורשע ואצמנ םוקמב .בצומה לש תידוסי הקידבו ריהמ ריקחת
בצומל קזנה .ללכ וצצופתה אלש םייניס םינומיר השולש דועו םיצצופמ די-ינומיר ינש
.טרסנ אל םילייחהמ שיא .קסורמ וידר רישכמבו ץפונמ הלוק-הקוק קובקבב םכתסה

לשב .רוזאה תא שקמל האציש ,םירצמ םילייח השולש לש הילוח התייה וזש עדונ ךכ-רחא
ךרואל םד ימתכ םע הרירג ינמיס ולגתנ בצומה דיל .בצומה לא העיגהו התעט לפרעהו הכשחה
.ךרדה

וירבח תא ףסא 'ללה' ינפל .תירחש ללפתהל דמעו ויליפת תא םייח חינה ריקחתה רמגב
הידוה תשוחת ךותמו הבר תושגרתהב 'ללה' רמא ךכ-רחא .'למוגה' םלוכ םשב ךריבו וביבס
חינהל ושקיבו וירבח וילא ושגינ ,ןיליפתה תא ץלחשכ .התומכ שח אל םלועמש ה"בקל תימינפ
.םהיניב היה יזח .ןכ-םג
רדליו יבצ םע םיידוהי םייח
םישנאל רוזעל ידכ םירשק לצנל :רדליו


תונצחיה לש הפיה דצה

שיא לש ויתוריש לע רתוול םילוכיש ןוגרא וא הרבח ןיא טעמכ ונימי לש יתרושקתה םלועב
תולועפ לע חוודל הל םורגל לוכי ,תרושקתה לש היכבנ תא ריכמה ,הזכ שיא .רוביצ-יסחי
:קחשמה םש .םולשתב תמוסרפמ רתוי הברה ,עודיכ ,הווש יאנותיע חווידו ,ןוגראה וא הרבחה
.םידונדנ ,םיצחל ,םירשק

ירוחאמ םיטוחב םיכשומה םה .לצב ללכ-ךרדב םיראשנ - םינצחי - רוביצה-יסחי ישנא
הרות רמוש ידוהי ,רדליו יבצ לש הרקמב ומכ ,םימעפל לבא .םמצע םינקחשה אל ,םיעלקה
יתוריש קינעמ רדליו .רופיס םיווש םמצע םה ,ביבא-לתב רוביצ-יסחיל דרשמ לעב ,תווצמו
'ביבחת' תונורחאה םינשב חתיפ ךא ,ילארשיה קשמב םילודג םיילכלכ םיפוג תורשעל תונצחי
.הקוצמב םישנאל הרזע - יאנפה תועשל ידוחיי

החילצמ החסונ

,תרושקתל הנפ ,רקיו ףוחד יאופר לופיטל קוקז היהש ,םדא .םינש עבראכ ינפל לחה לוכה
תוקוצמל תונורתפ שופיחב קוסעל הברמה ,תוינכתה תחאב קיפמ .רוביצה תרזע תא שקיב הכרדו
,יח רודישב ,רותפתש הרבח ונל איבת התא" :הקסע ול עיצהו רדליו לא הנפ ,תושק תוישונא
הקסעהו רדליו לש ןופלט תוחיש המכ ."תדהוא הפישח הל ןתינ ונחנאו ,הלוחה לש ותייעב תא
.הגשוה

הפישחל הרומתב תיפסכ הרזע" - החילצמה החסונה תא ץמאל רדליו טילחה הזה הרקמה תובקעב
טעמכו ,םימוד םירקמב וילא תונפל ולחה תינורטקלאה תרושקתב תופסונ תוינכת ."תיתרושקת
תורבח לא הנופ אוה ,יהשלכ תישונא היעבמ שגרתמ אוהשכ .הרוחסה תא קפסל חילצה דימת
.בל -ץפחב תונענ וללהו ,ןעויס תא שקבמו תונוש תוילכלכ

םוגע ףוס

.תושק תויתחפשמ תוביסנב התיב תא בוזעל הצלאנש השיא לש התרזעל ץלחנ רבעש עובשב קר
הל הרכשש ,'וקטנא' תונטנאה תרבח ןיבו הניב רביח רדליווש דע תובוחרב הלגלגתה השיאה
םישנל ןועמ תבוטל קנע ררקמ 'הנמא' תרבחמ איצוה עובש ותואב .הנש יצח ךשמל הריד
.הקוצמב

,רבעשל ןחנצ ,םישולש ןבכ ריעצ ,חישמ לאקזחי .םישדוח המכ ינפל הרק דחוימב שגרמ הרקמ
.ח"ש ףלא תואמ-הנומשכ לע הדמע יאופרה לופיטה תולע .תפרצב רקיו רידנ בל חותינל קקזנ
אולמ תא ומרת העש ךותבש ,תולודג תורבח ילעב הרשע דחא ןפלואל סנכל חילצה רדליו
םג ובילב קומע תרחנ הרקמהש ,רדליו רמוא ,"העמד ליזה תאזה תינכתב הפצש ימ לכ" .םוכסה
.חותינל וכרדב סוטמל הלעש םדוק םידחא םימי רטפנ הלוחה ריעצה .םוגעה ופוס לשב

המשנה ליבשב

עייסל רדליו לש ויתואירקל תונענה תורבח שי .תיתרושקת הפישחל תועיגמ תומורתה לכ אל
השפוח ימי םעפל םעפמ םימרותה ,הרקוי תונולמ ,לשמל ,הלא ןיב .תטלחומ הענצב םישנאל
ינבמ דחא לש השק יאופר לופיט וא םיכרד תנואת ומכ ,השק המוארט ווחש תוחפשמל םניחב
.החפשמה

רשאכ םוצע קופיס שיגרמ ינא .המשנה ליבשב ,םולשת אלל השוע ינא וללה םירבדה לכ תא"
ירחאש ,ותוא םיריהזמ ונחנא .רדליו רמוא ,"םיקקזנ תבוטל יירשק תא םותרל חילצמ ינא
אוה ,"לכואש לככ רוזעא" .עתרנ אל אוה .תוינפ תואמב ףצוי 'עובשה תחיש'ב םוסרפה
.חיטבמגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הכונח תוביסמ

?הכונחה ימיב תוביסמ ךורעל ןיינע שי םאה :הלאש

.תינעתו דפסה םהב ךורעל ורסאו ,"ללהלו תודוהל" הכונחה ימי תא ונקית ל"זח :הבושת

אלש ,החמשו התשמל אל ךא ,דבלב הידוהו ללהל ועבקנ הכונחה ימיש רבוס גרובנטורמ ם"רהמ
,התשמ תועצמאב היה סנהו ,ףוגה תא הלילח דבאל הריזגה התייה םירופב יכ ,םעטהו .םירופכ
,שדקמה תדובעו תווצמה לע ויה תוריזגה רקיע הכונחב וליאו ,התשמב תאז םיגגוח ןכל
ונייצל עבקנ ןכל ,ךכ-לכ יולג סנ היה אל ןוחצינהו ,ןמשה ךפב היה סנה םוסרפ רקיעו
.ךורע -ןחלושב ןרמ קספ ןכו .דבלב תורנב

התשמל םג ועבקנ ולא םימיש ,םיקסופ םירחאו יכדרמה ,תופסותה ,ם"במרה ,תאז תמועל
.הכלהל וז העד איבמ א"מרה .תופסונ תוביסמו חבזמה תכונח רכזל ,ןוחצינה רכזל ,החמשו

,תועדה לכל הווצמ-תדועס וז היהתש ידכ .ולא םימיב הדועסב תוברהל םודק גהנמ ,השעמל
.גח לש וניינעמ הרות ירבדו תוחבשתו תוריש הב םיפיסומ

,(תבחרומה החפשמב יד אלו) החפשמה גוחב קר אל סנה םוסרפל תוביסמ ךורעל שי ונימיב
,ברעב תאז תושעל - בוט המו) לארשי ידלי תא סנכל בושח טרפב .רתאו רתא לכב םג אלא
,גחה תועמשמ לעו 'ה השעש םיסינה לע םהל רפסל ,(הכונח תורנ םג סוניכב קילדהלו
.הנשה תומי לכב םג "רוא הרותו הווצמ רנ"ב קזחתהל םזרזלו םדדועלו

לש ותב ,תידוהי ידי-לע הרקש סנל רכז ,הניבגו בלח ילכאמ הכונחב לוכאל םיגהונ שי
אמציש ידכ הניבג לישבת םיביואה שאר תא הליכאהש ,יאנומשח תיבמ לודג-ןהוכ ןנחוי
.ואבצ לכ חרב ךכ לשבו ,ושאר תא התרכו ,םדרייו ןשייו ןייה ןמ רכתשיו

.ןמשה ךפ סנ רכזל ,ןמשב םייושעה םילכאמ לוכאל םיגהונ םיבר
ח"וא ע"ושוט .ט"צרת 'יס ,א"ח א"בשרה ת"וש .ג"ה הכונח 'להמ ג"פ ם"במר .הכלה ה"דות ב,חי תינעת
תוחיש יטוקל .(1369 'מע ד-ג"ח) םש ןקזה ר"ומדא ע"ושל 'המלשה' .כ"ונו ה"גה ,מ"ד ,ב"ס רתע 'יס
.בפר 'יס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש .204,ל


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il