626 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

יחיו תשרפ * (1.1.99) ט"נשת'ה תבטב ג"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הטמלמ אובי יונישה


קתונמב אקווד תודחאל יוכיס שי לבא ,תודחאל אמצ םעה
תומחלמו חוכ יקבאמ ןהב ןיאש תוריזב ,הקיטילופהמ
תודרשיה


תואמסס ,וכפשיי םימוצע םימוכס .תוריחב תכרעמ לש המוציעב םינותנ רבכ ונא ,ןכבו
רישי יוריעב ,הקיטילופ לש עפשב ונתוא וניזי תרושקתה-ילכו ,וחרפוי תוצמשה ,ופפונתי
הבש תיסיסב תואיצמ התואל ררועתנ ,םידספההו תונוחצינהו הלומהה לכ ירחאו .םידירוול
םירגתאה חכונ תויודדומתההו ורתפיי אל תויעבה ,וניעב ראשיי םעב ערקה .םייח ונחנא
.ונינפל ויהי ןיידע םיבושחהו םילודגה

םימי ויה .לוכה וניסינ רבכש םושמ אקווד םצעתמו רבוג הרושה ןמ חרזאה שחש לוכסתה
תא םילטבמ וישכעו ,ובזכאתה ,ופילחה .העושיה תא איבת הריחב תטיש תפלחה יכ ובשחש
.הרק הזמ ךפהה ילואו - תוגיהנמ לש שדח ןונגס ואיבי תומידקמ תוריחבש ובשח .יונישה
המו ,וניסינ רבכ הז תא םגש םיחכושו - תודחא תלשממ לש ןויערה תא שדחמ םילעמ וישכע
.ףדונ וחירש 'ליגרת' אוה תודחא התואמ אציש

עיפשהל רשפא

.תסנכהמו הקיטילופהמ אובי אל ול לחיימ לארשי-םעש יונישהש ,איה הז לכמ הלועה הנקסמה
האנש ,בוטיק ,חתמ םיריבגמ קרש הלאכ םה - הקיטילופ לכב - הקיטילופב קחשמה יללכ
איה הקיטילופה ,העבט םצעמ .גשומ-יתלב םולח ,היפוטוא איה 'הייקנ הקיטילופ' .תקולחמו
.םיידי תדרוהו םירצי ,םיקבאמ לש הריז

הלשממב וליפא .תוגלפמה ינקסע ברקב רצווית אל וז לבא ,תודחאל אמצ ןכא לארשי-םע
הלשממב ןה וניארש יפכ ,םילודג םיחתמו חוכ יקבאמ שי (לאמש וא ןימי תלשממ) תינגומוה
,רוביצב תולודג תוצובק יתש תגציימה ,תודחא תלשממב רמוחו-לק .התמדוקב ןהו תיחכונה
.הנוויכל לבחה תא תכשומ ןהמ תחאו תחא לכש

תומחלמו חוכ יקבאמ ןהב ןיאש תוריזב ,הקיטילופהמ קתונמב אקווד תודחאל יוכיס שי
םירחא םיחלפמ םישנא םע תוחישבו םישגפמב םעפל םעפמ ףתתשמ דחאו דחא לכ טעמכ .תודרשיה
םילהנמ םיאקיטילופהש םיאשונב המכסהלו הנבהל דואמ רהמ םיעיגמ הלאכ תוחישב .רוביצב
םילגמ םה דואמ רהמ ,ןיינע לש ופוגל םירבדמ םישנאשכ :הטושפ הביסה .חצנ תומחלמ םהילע
.תונורתפלו הנבהל םוקמ שיש

םצע דבלמ .השעמ תושעלו לועפל םיצורש םישנא דואמ הברה םיאצומ הלאכ םישגפמב
ןורתפה םצעב הז הנהו .םישעמב עיפשהל םישנא םישקבמ ,ומצעל אוהשכ בושח רבד ,םירובידה
םיאשונב תוליעפל ,םינווגמו םינוש םישנאמ םיבכרומה ,םיאת ינומה ץראה יבחרב םיקהל -
.תקולחמב םייונש םניאש

תיתימאה תודחאה

םהב ןיאש םימוחת הברה ךכ-לכ שי אולה .תיתימאה תודחאה וז - תודחא לע םירבדמ םא
תופצל ךירצ אל .תיתרבחו תיכוניח תוליעפב הלכו תידוהיה העדותה תרבגהמ לחה ,תקולחמ
.לועפל ליחתהלו שגפיהל ,הצובק שבגל טושפ ךירצ .הקיטילופהמ רבד םושל

םויכ .ולחלחי םה טא-טא לבא ,תיטילופה הריזה לעו תרושקתה לע םירבדה ועיפשי הרהמב אל
לש ושפנ העקנש וחכוויי םיאקיטילופהשכ .םירקס יארוק קר אלא ,םייתימא םיגיהנמ ןיא רבכ
'גניטייר' ןיאש הלגת תרושקתהשכ .וכעדי םיחוכיווה - םיקסופ-יתלבה םיחוכיווהמ רוביצה
.םירדשמה חולמ ודריי וללה תוינכתה - תודמע תוניצקמו םיחתמ תובלמה תוינכתל

רבדה ובש ןיבי רוביצה רשאכ קר .הלעמלמ אובי אל אוה יכ ,הטמלמ אובל בייח יונישה
תרבגהלו תורבדיה יכרד חותיפל ,םעב תודחא תריציל םורתל לוכי דחאו דחא לכ יכו ,יולת
.םעה תורושב לארשי-תבהא לשו תודחא לש השדח חור בשנל ליחתת - הנבהה

.תוחפ אל .חישמ ךירצ הז ליבשב - תודירטמהו תולודגה תויעבל רשאבושדח שיתידרח-יטנא התסהמ תוריהז

-יטנא התסהל תוריחבה תריווא תא לצנל המגמהמ הגאד עיבמ 'ףונמ' ידרחה הרבסהה זכרמ
לבא ,יוטיב שפוח שי" :'ףונמ' ישאר םיבתוכ לארשיב םינותיעה יכרועל היינפב .תידרח
תואוושה תוללוכ" הנורחאל ומסרופש תועדומ יכ ,םינייצמ םה ."יוסיש שפוחל ררגיהל רוסא
איבהל תולגוסמ ןהו ,םינדמ תובלמו האנש תודדועמ ,הפוריאב עודי ימואל ןויכראמ תוחוקלה
םינותנ רוביצל קפסמ 'ףונמ' ."םידרח דגנכ תומילאב לועפל םיילושהמ תעד-ישולח םישנא
םיאנותיעו םיצרמ ,רוביצ-ישיאו ,םויה-רדס לע םילועה םיאשונב םינימאו םיקודב עדימו
.02-5002322 'לט .ויתורישב רזעיהל םילוכי

תישארב שמוחו ימרבא :בשחמה גצ לע

ןה רתויב תוטעמש ךכל תומרוג ,םידליל תוכיא תוינכת תקפהב תוכורכה תוהובגה תויולעה
שמוחו ימרבא בשחמה רוטילקת תא חבשל יואר הז עקר לע .תודהי יאשונב תויתוכיאה תוקפהה
עודיה רופיסה הז .ץרווש תחפשמ לש ידיסחה תובובה עפוממ ןושאר טלקומ טקייורפ ,תישארב
שמוחב ותואיקב תוכזב ררחושו ףטחנ רשא ,םתנקז תעל וירוהל דלונש ,ידוהי דלי לע
.03-9606120 'לט .שגרמו קתרמ ,ןיעל םיענ ,ביבח .תישארב

תידיסח הקיזומ לש תושדח תוקפה דוע

ןוגינ' תטלקה תא ןייצל יואר םינורחאה םימיב ועיפוהש תושדחה תוילקיזומה תוקפהה ןיב
ד"בח ינוגינמ רחבמ לש ('קאזאק פוה' ירחא) היינש תטלק - דירפ םהרבא לש 'ט"שעבה
.02-5385514 'לט ,זפ-לג :הצפה .םיירוקמה

ארקנ רוטילקתה .דנווטסיל תימע חיטבמה אלפה-רענ לש ףסונ שדח רוטילקת עיפוה ןכ-ומכ
'לט ,ראטס-לג :הצפה .'רדסב היהי 'ה תרזעב' טיהלל ךפהש רישה ותליחתבו ,'ונייחהש'
.03-6188047שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .יחיו תשרפל


תולגה תא חצנל חוכה

:הרותה תרפסמ ,ןורבחב ורבקל ידכ ,לארשי-ץראל םהיבא לש ונורא תא בקעי ינב ולעהשכ
יולו ףסוי ןכש ,והואשנ וינב רשע-םינש ךותמ הרשע קר ,לעופב םלוא ."וינב ותוא ואשיו"
.ןוראה תא תאשלמ וענמנ

תא תאשל דיתע אוהש - אשיי אל יול" :י"שר איבמש יפכ ,ומצעב בקעי הוויצ הז רבד
םירפאו השנמש ןוויכמו ."םהיתחת ויהי םירפאו השנמ ;ךלמ אוהש - אשיי אל ףסויו ,ןוראה
,והואשנ םמצע יולו ףסוי וליאכ רבדה בשחנ ,ןוראה תא תאשל יולו ףסוי לש םהיחולש ויה
."וינב ותוא ואשיו" קוספה םייקתה ךכו

תולגהמ הלעמל

,יול ןיינעב ?םהיבא ןורא תא תאשל יולו ףסוי םילוכי ויה אל םצעב עודמ ןיבהל שי ןאכ
קר אלא תירבה ןורא תא תאשל דיתע היה אל ומצע יול אולה :רתוי דוע הלודג הלאשה
איה תמ לש ונורא תאישנ תאז-לכב םאו .םירצמ תולג תונש לכ תא ורבעש ירחא ,ויאצאצ
םתולעב ףסוי לש ונורא תא ונבר השמ אשנ דציכ - 'ה ןורא תאישנל הלודג הכ הערפה
?תירבה ןורא יאשונ ,תהק ינבמ ,יול היה םג ומצע השמ אולהו ,םירצממ

תיתוהמ הביס הנומט בקעי לש ונורא תא תאשלמ יולו ףסוי לש םתוענמיהבש ,רמול ונילע
,אופא אצמנ .דובעשה ליחתהל לוכי היה אל ,םירצמב היה בקעיש ןמז לכ .רתוי תימינפו
םילוכי ויה אל יולו ףסוי ןכל .םירצמ תולג תלחתהב בלש איה םירצממ בקעי לש ותאישנש
.תולגה ןיינע לכמ הלעמל ,םתוהמב ,םה יכ ,תולגל תמרוגה ,וז הלועפב ףתתשהל

טלשנ אלו טלוש

ונתנ - ףסוי תמ ;םירצמ לש יושמ םהילע היה אל - םייק ףסויש ןמז לכ" רמאנ ףסוי לע
טלוש אוה אלא וילע תטלוש הניא םירצמ :"ךלמ אוה" ףסויש רבדה תועמשמ וז ."יושמ םהילע
.הילע

אל ,יח םיטבשה דחאש ןמז לכ ןכש) יול תתימ רחאל אלא ליחתה אל לעופב דובעשה ,ןכ-ומכ
יול טבש ינב וררחוש ,תולגה הלחה רבכשכ םג .(םלוכמ רתוי םימי ךיראה יולו ,דובעשה היה
,תולגה ןיינע לכ לעמ םה יולו ףסויש ,אופא ונא םיאור .הרותב וקסע םה יכ ,ךרפה תדובעמ
.בקעי לש ונורא תאישנב ףתתשהל םילוכי ויה אל ןכלו

הלואגל ןואמיצ

םהינבל חוכ וקינעה ךכב .םהיבא ןורא תא תאשל םמוקמב םיחולש יולו ףסוי וחלש ,תאז םע
תיב ...תא םיקולא ינשנ") אבא תיבל רוזחל הקושתה תא אטבמ השנמ :םולשב תולגה תא רובעל
ץראב םיקולא ינרפה") רואל תולגה ךשוח תא ךופהל חוכה תא למסמ םירפא וליאו ,("יבא
יישק לע רבגתהל לארשי-ינב םילוכי התועצמאבש ךרדה ןה וללה תונוכתה יתש .("יינוע
.הלואגל עיגהלו תולגה

םיכפוהו תולגה יישקמ םימשרתמ ןיא ינש דצמו ,הלואגל ןואמיצו הקושת שי דחא דצמ רשאכ
.הלואגל םיכוזו תולגה תא םיחצנמ ךכ ידי-לע - רואל המצע תולגה תא
(235 'מע ,כ ךרכ תוחיש יטוקל)

חישמה ךלמה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמןמוזמו ןכומ

אל - ךלמ לש ותרטע - טבשה ."הדוהימ טבש רוסי אל" :(י,טמ תישארב) אבינ וניבא בקעי
אוהו לאוגה דלונ שדקמה-תיב ברחש םויבש ,ל"זח רמאמכו .העש לכב ןמוזמו ןכומ אוה ;רס
.רבדה יולת ונישעמבו ,ונב קר איה העינמה .םוי לכב אובל ןכומ
(רסומ טבש)


םדו רשב

זמורמ הז יוניכב ."הליש אבי יכ דע" (י,טמ תישארב) רמאנש ומכ ,'הליש' הנוכמ חישמה
-רשב לככ ,השיא לש התיילשמ דלוויי אוה .וטושפכ ימשג םדא ,םדו-רשב היהי חישמה ךלמהש
.םדו
(רפוס םתח)


ךלמו בר

תודוס תא דמלי ותניב חוכבו ותמכח חורבש םושמ ,בר ארקנ אוה .ךלמ ארקנו בר ארקנ חישמה
לארשי ולכוי אל התואש ,ההובג העפשה ול היהת יכ ,ךלמ ארקנ אוהו .לארשי לכל הרותה
."ךלמ תריזגב" ,הלעמלמ ,ףיקמ ךרדב קר אלא תוימינפב לבקל
(אינתה לעב)


שבושמ םלוע

ילב םידיסחו ,הרות ילב םידימלת ;רוק ילב ףרוחו ,םוח ילב ץיק היהי חישמה תאיב םדוק
...ער םומ לכ םהבו תודימ ילעבו ,םיבוט םישעמ אלל םיקידצ ;תודיסח
(החסישפמ םנוב-החמש יבר)


םעה תא דמלי

ריש) רמאנש יפכ ,דיתעל ולגתיש תווצמה ימעט תאו הרותה תוימינפ תא םעה לכל דמלי חישמ
דוס םהל ראבל ,םהילע דוע עיפוהל ותיאמ םיחטבומו) "והיפ תוקישנמ ינקשי" :(ד,א םירישה
ילודג לכו ונבר השמ ומוקי םיתמה תייחתב :וזמ הרתי .(י"שר - היתונופצ רתסמו הימעט
.םתוא םג דמלי חישמו םלוע
(הרות יטוקיל)


חישמ לש וששח

רישע לכש אוה ששוח אלא ,רומח לע בכורו ינעכ אלו ,הבכרמב אוביש חישמה ךלמל םיאתמ
...חישמה אוה םגש בושחל ליחתי ,הרודה הבכרמ לעב ,אשנתמ
(רוגמ ריאמ-קחצי יבר)


תילכתב וינע

תובאה םע ףא הרות דמליו תוממורה תילכתב היהיש יפ-לע-ףא .תגלפומ הוונעב ןייטצי חישמ
.םיטושפ םישנא םע םג דמליו תילכתב וינע היהי תאז-לכב ,ונבר השמ םעו
(ט"צרת םירמאמה רפס)


תומשנה לכ ללוכ

לכ תא לואגל וחוכב שי ןכל .לארשי-םע לכ לש 'תיללכה הדיחיה' תניחבב אוה חישמה ךלמ
.לארשי לכ תומשנ תא וכותב ללוכ אוה יכ ,לארשי-םע
(תוחיש יטוקיל)

עובשה תרמיא


ןוחטיבב הכחמ

הנשה הרבע רשאכ .הלואגה ןמז לע 'ץק' םסרפתנ ,בודיוויזורמ השמ יבר קידצה לש וימיב
םייוסמ ןויפרב וליפא ילואו הבזכא תשוחתב םייורש םידיסחה ויה ,אב אל חישמהו איהה
.חישמה תאיבב הנומאב

עיגמ יתייהו ,ישישה ףלאה לש הנורחאה הנשב יח יתייה ול ,יל ונימאה" :קידצה םהל רמא
אלא שאייתמ יתייה אל - אב היה אל םולשו-סח חישמה ןיידעו ,הנורחאה הקדלו ןורחאה םויל
."עגר לכב ואובל ןוחטיבב הכחמתודיסחה יכרד


הלעמלמ םיררועמשכ

ןואמיצ ובילבו רקובב םדא םק ,ןיעל תיארנ הביס ילב ,םואתפ :וז העפות םיריכמ לוכה
ויהש םירבד .הווצמ םויקל ,הרות דומילל ,הנווכב הליפתל בר קשח וב שי .'ה-תדובעל לודג
,םוי דועו םוי ףלוח .הצקה לא הצקה ןמ ימינפ ךפהמ שממ .םילק עתפל ושענ ,םידבכו םישק
רזוח לוכהו ,םלענו זוגנ הזה ןואמיצה םואתפו .יתוהמ יוניש וב לחש המדמ רבכ שיאהו
.ותומדקל

,הראהה תכשמנ דוע לכ .הל יואר תויהל ילבמ ,הב הכוז םדאש הלעמלמ הראהכ רדגומ הז בצמ
ןיידע ומצע אוהש רחאמ ךא .תווצמבו הרותב קוסעל זע ןוצרו 'הל הלודג הבהא שיגרמ אוה
.הנוילעה הראהה לש התוקלתסה םע ותומדקל לוכה רזוח ,וז תוררועתהל תישפנ ןכומ וניא

ךמצע חוכב

תוררועתה=) אתתלד-אתורעתא :תודיסחה תרותב םיידוסי םיגשומ ינשל ונתוא איבמ הז ןיינע
האבש תישפנ תוררועתה איה אתתלד-אתורעתא .(הלעמלמ תוררועתה=) אליעלד-אתורעתאו (הטמלמ
עיגהלו םמורתהל הסנמו ותוירמוח לע רבגתמ ,'ה-תדובעל וביל תא ררועמ אוה .םדאה דצמ
ומצע אוהש ילבמ ,הלעמלמ םדאה לע תלפונש הרהט-חור איה אליעלד-אתורעתא .םיקולא תברקל
.ךכל יוארו ןכומ היה

ןוויכמ .התמצוע תניחבמ ןורתי אליעלד-אתורעתאל .התרבח לע ןורתי םייתשהמ תחא לכל
הציפקמ איהו הבר המצוע הב שי ,םדאה לש ובצמב היולת תויהל ילבמ ,הלעמלמ האב איהש
הניא אליממו ,םדאה לש וחוכב האב אלש ,אוה הנורסח .תוהובג תוגרדל תחא תבב ותוא
עונמ תלעב תינוכמל המוד רבדה .ינושארה ובצמל םדאה רוזחי ,תוררועתהה זוגיהב .'ולש'
עגרב ךא ,תוהובג תויוריהמל תחאב העיגמ איה - ץורימ תינוכמ ידי-לע תררגנש ,שלח
.תויטיאב עטרקל רוזחת ,הדבל ראשיתש

ותוירמוחמ הלעתה ,ומצע תא ךכיז םדא רשאכ .אתתלד-אתורעתאה לש לודגה הנורתי הזב
תוחוכב הזל עיגה אוה .אמייק-רבו יתימא גשיה הז - ה"בקל הברק לש יהשלכ הגרדל עיגהו
תוחוכב עיגהל םדאה לוכי רבכ ןאל ,ינש דצמ .הלשמ םויק וז תינחור הגרדל שי ןכלו ,ומצע
תינוכמה לשמב .ומירהל אליעלד-אתורעתאה הלוכיש וזמ הברהב הכומנ הגרדל עיגמ אוה ?ומצע
הניאו וז התוריהמב החוטב םנמא איה ,הלש ימצעה עונמה חוכב תעסונ הנטקה תינוכמהשכ -
.ידמל הכומנ תוריהמ וז ךא ,םירחאב היולת

תונורתיה בוליש

אתתלד -אתורעתאה ןיב בוליש לחשכ ךא ,ןורסיחו הלעמ אופא שי םייתשהמ תחא לכב
אליעלד-אתורעתאה .תיתימאה תומלשה וזו ,ןהיתש לש תונורתיה םיפרטצמ - אליעלד-אתורעתאל
רתוי דוע ההובג אליעלד-אתורעתאל הכזי זאו ,םדאה דצמ אתתלד-אתורעתא דימ איבהל הכירצ
.הלילח רזוחו ,רתוי הקזח אתתלד-אתורעתאל עיגי החוכבו ,הלעמלמ הנתמכ

קר וזש ןיבהל וילע ,ארובה תדובעל תימואתפ תוררועתה ובילב תרעובש שיגרמ םדאשכ
תוררועתהה חוכב תוליעפב קפתסהל ול רוסא .ומצע חוכב לועפל וררועל התרטמש 'הפיחד'
םלעיהב לופיי אלש חיטבי ךכ .ולש ויתוחוכ תלעפהל הז חוכ לצנל וילע אלא ,הלעמלמ
הז לכב האר) אתתלד-אתורעתאב לועפל ידכ חוכ הנממ לבקי ,הברדא אלא ,אליעלד-אתורעתאה
.(335 'מע זי ךרכ תוחיש יטוקל .ארקיו תליחת הרות-יטוקיל


הלואגל הייפיצב


ומש יהי' :רמאנש ?ןיינמ חישמ לש ומש ...ןה ולאו םלועה ארבנש םדוק וארבנ םירבד העבש"
"םלועה ארבנ אלש דע - ןוני ;'ומש ןוני שמש ינפל םלועל

(ג קרפ רזעילא יברד יקרפ)
היהש השעמ


םיכלמה תחיש

ושאונ םיאפורהו תושק הלח דחא םוי .ןוממ יאלומ ךלמה סינותב טלש הנש תואמ-שמחכ ינפל
םכח-דימלתכ עדונ בקעי יבר .בייט בקעי יבר ומשו ידוהי אפור ןומראב בצייתה זאו .וייחמ
.םינוש עדמ ימוחתב בחר עדי לעבכו לודג

יאופרה לופיטה לחה טא-טא .תוריסמב וב לפיטו ךלמה תטיממ בקעי יבר שמ אל םימי עובשכ
דע ,הגרדהב וקזחתהש ,תוששואתה לש םילק םינמיס וארנ הליחת .ויתותוא תא תתל רוסמה
.ותלחממ ירמגל ךלמה םילחה ףוסבלש

םג עדוותהל ול המרג ומע תורכיהה .תווממ וליצהש ידוהיה אפורל הדות ריסא היה ךלמה
םוי ותואמו ,בורל תונתמו ףסכ ול קינעה אוה .ותמכחלו בקעי יבר לש תובחרה ויתועידיל
ידוהי לכ לא ךלמה לש וסחי רופישל תובר םרת רשא רבד ,בורקה ודוס-שיאל בקעי יבר השענ
.סינות

תועד ומע ףילחהלו בקעי יבר לש ותרבחב ונתסובב לייטל ןוממ יאלומ גהנ םעפל םעפמ
ךלמה השענ םימיל .ונושל ידודיח תאו תועלוקה ויתובושת תא בהא אוה .םינוש םיאשונב
.רתסב רייגתה יכ םירובס שי ףא .לארשי תד לש לודג ץירעמ

םידוהימ דלס ירי'גלאה ךלמה .רי'גלא ךלמ ,ותחפשמ בורק ןוממ יאלומ לא עיגה תחא םעפ
ןפג יפנע לצב ובשייתהו ןומראה תניגב חצ ריווא ףואשל םיכלמה ינש ואצי .םהב לזלזו
עגור תריווא ורשה םהיניב םיציצמה םיבנעה תולוכשאו םיבחרה ןפגה ילע הארמ .םיגרתשמ
.םייסיסע םיבנע האלמ הלודג בהז תרעק םוקמל האבוה ,חראמה תדוקפל .הוולשו

םיבנעה לוכשאב זכורמ אוהו ,וירבדב זכורמ וניא וחראמ יכ רי'גלא ךלמ ןיחבה עתפל
.חרואה לאש ,"?רהרהמ התא המב" .ודיבש

.ןוממ יאלומ בישה ,"האירבה תואלפנב"

.ןוהמיתב רי'גלא ךלמ השקה ,"?תואלפנ וליאב"

וליאו ,םייסיסעו םיחבושמ הכ תוריפ םה םיבנעה" ,חראמה רמא ,"אלפ הז האר ,הנה"
."!היינבל אלו םיטיהרל אל ,םילכל אל - הכאלמ םושל וחלצי אלו םיבובנו םיכר - םהיפנע

.ךויחב רי'גלא ךלמ וב טנס ,"!?ףוסוליפ תישענ"

.חראמה בישה ,"!?ותבשחמב אל םא המהבה ןמ םדאה רתומ ךתעדל המו"

וליאו ,תישעמ תלעות האיבמה הבשחמב םדאה רתומ ךא" ,רי'גלא ךלמ ביגה ,"ןכ םנמא"
."המואמ תומרות ןניאו חומה תא תודרוט תלחות תורסח תויפוסוליפ תוריקח

בקעי ,ידוהיה יאפורל ארקא ,הנה ?ייתולאשל רבסה ןיאש ךל רמא ימ" :ןוממ יאלומ ךייח
."תמלוה הבושת אצמי יכ ינחוטבו ,בייט

.זובב חרואה ךחיג ,"!?ידוהי לצא המכח"

םהל דוקלו םיינשה ינפל בצייתהל רהימ הזו ,בקעי יברל אורקל חלשו רבד בישה אל חראמה
.ואפור ינפל ותלאש תא ןוממ יאלומ גיצה .תסמונמ הדיק

הב ורמאנ רבכו ,איה ןימוי תקיתע וז הלאש" :הבשחמ לש עגרל וליפא קקזנ אל בקעי יבר
."לארשי ימכח תאמ תורחא םייתשו עבטה ימכח ידי-לע ונתינ םייתש .תובושת המכ

.ויתפשמ גומנ זובה ךויח .האתשמ טבמ חרואה וב ןתנ

,םיחבושמו םייסיסע הכ םיבנעהו ליאוה יכ ,ורמא עבטה ימכח" ,בקעי יבר ךישמה ,"ןכבו"
ימכח ורמא דועו .םייגופסו םיפרל םתוא םיכפוהו םהיפנע דשל לכ תא םהילא םה םיבאוש
לכות תוחלהש ידכ ,יגופסו ךר תויהל ץעה לע ,סיסע יוור תויהל לכוי ירפהש ידכ יכ ,עבטה
."תולוכשאה לא המדאה ןמ וכרד רובעל

.וירבד תא םילשהל ןוממ יאלומ וזריז ,"?ורמא המ ךתנומא ימכחו"

תוירבה תא חמשמה ןיי םיקיפמ ונממו אוה ללוהמו חבושמ ןפגה ירפ - ורמא ,תישאר"
עברא ,דעומו תבשב הלדבהו שודיק :ןייב תוכורכ תובר תווצמ .חבזמה יבג-לע ךסנתמו
ץעה הזבתי אלש ארובה הצר ךכיפל .דועו ןיאושינהו ןיסוריאה תכרב ,רדסה לילב תוסוכה
אל םלועמ יכ ואצמו וקדב םירקוח ,םנמאו .תינבתו לספ תיישעל חלצי אלש ,םילילא תדובעב
."הרז הדובע לש ילכ םושל ןפגה יצע ושמיש

.לואשל חראמה ףיסוה "?ףסונה םעטה והמו"

.'עיסת םירצממ ןפג' םיליהתב רמאנש ומכ ,ןפגל לשמנ לארשי-םע יכ ,אוה ףסונה םעטה"
םתרות ךא ,םיכרו םה םישלח - לארשי ךכ ,יסיסעו קותמ היירפו ןידעו ךר הצע ןפגהש םשכ
."תואנו תופי םהיתווצמו

שקיב בקעי יבר םלואו .ידוהיה אפורה לש המכחה ירבדמ תולעפתהל ףתוש חרואה םג היה התע
ונממ םגולה ,ןייה המ - ןפגל לארשי-םע המוד ובש רבד דוע שי" :ולשמ הבושת דוע ףיסוהל
רבכש המ לכ תא איקיו ותעד שבתשת הדימה תא רובעי םא ךא ,חמשיו להצי הרושמבו הדימב
לכ םלואו ,חמשיו חילצי - הרושמבו הדימב הנונראו םיסימ םהמ חקולה - לארשי ךכ ;עלב
לכ תא איקהל ץלאייו לשכייש ופוס - םתלוכי יפכמ רתוי םהמ לטונו םהילע ולוע דיבכמה
..."םויה דעו זאמ לארשי יררוצ לכלו הערפל עריאש יפכ ,ןוממה

.רסמה תא טלק רי'גלא ךלמ םגו ,ןוממ יאלומ ינפ ולהצ
ןמצייו דוד-השמ 'ר םע םיידוהי םייח
אלמה רופיסה :תירוקמה הנומתהו ןמצייו


םישנא םגו - םש שי הנומת לכל
םייח

הברה תכרעמל םירזה ,רבעש עובשב ןאכ םסרופש ,האושה ימימ העודיה הנומתה לש הרופיס
,'םשו די' תרבוד ,גרבנזור סיריא 'בגה םג .תובושח עדימ תוסיפ ןהבו ,תושגרנ תובוגת
.שוקלוא תליהק לש ןורכיזה רפס ךותמ ,ךכ לע םהל עודיה תא הרגיש

ןותיע לש עטק ךותמ ואבוה עוריאה לע םיטרפה ,רוכזכ .רתויב בושחה טרפה עיגה זאו
דוד-השמ ,שוקלוא בשות לש ויתומישרב" הלגתנ רופיסה יכ רמאנ ובש ,ץייוושמ שידייב
ךמתסה ןכא יצייוושה ןותיעה ,ןכבו ."ורמתשנ ויבתכ לבא ,האושב גרהנ הז ןמצייו .ןמצייו
דוד-השמ 'ר - לילעב היוגש תפסותה לבא ,(קייודמב אל הז םג) ןמצייו לש ויתומישר לע
.קרב-ינבב ררוגתמה ,לולצ ןורכיז לעב ,(78) ביבח ידוהי !םייקו יח ןמצייו

םימי תוכיראל הלוגס

תוכיראל הלוגס וז ,לוכ-םדוק" :ךויחב תברועמ הנבה עיבה ןמצייו .לצנתהל דימ ונרשקתה
קר .קייודמ-יתלב ןפואב םרוז האושה לע עדימ הברה .שיאל תונעט יל ןיא הזמ ץוח .םימי
דחא ינא" :היה םג היה ןמצייו ."םתייווהכ םירבדה לע דיעהל לוכי שממ םש היהש ימ
."ןבאה תופצרמל תודומצ םהינפשכ ,הצרא םש םיבכושה םישנאה

(1940 ינויב 31) ש"ת ןוויס יהלשב :ןמצייו דוד-השמ 'ר רפסמש יפכ ,אלמה רופיסה הזו
לצא תינמרג הפיסא הסנכתה םוי ותואב .שוקלואב ררוגתהש ינמרג לובג רמוש תוומל הרונ
םידוהיה אל םתעדלש וריהצה ,םידוהיה םע רחסמ ירשק ולהינש ,םינמרגהמ המכ .זוחמה לשומ
ידבכנמ םישולש :ןידה ץרחנו ריעה רכיכב ריהמ ןיד-תיב םקוה רקובב תרחמל .תאז ושע
.תוומל ורונ םינלופה

תוללעתה לש םוי

ש"ת זומתב ה"כב ,ןכמ רחאל שדוח .םייקנ ואצי םידוהיהש בצמ לובסל ולכי אל םינמרגה לבא
םידוהיה יתב לע םינמרגה וטשפ רקובב םכשה .שוקלוא לע רצוע לטוה ,(1940 ילויב 31)
םה .םש ונייה יכונאו יחא ,יבא םג .הרשע-שולש ליג לעמ רענו רבג לכ םכותמ ואיצוהו
.וניבג ירוחאמ ונידיו עקרקב תושובכ ונינפשכ בכשל ונל ורוהו ,ריעה רכיכב ונתוא וזכיר

ונב וכה ,וניבג לע וצפק םה .ונב םיללעתמ םינמרגהשכ ,םידוהי תואמ ,ךכ ונבכש םלש םוי
היה אלש) ןמרגה השמ תא .םהידגבב םהיכרוצ תא ושע ונתיאמ םיבר .רפע דע ונתוא וליפשהו
םינמרגה .רכיכל ץרוה ךכו ,הליפתב דמעש העשב וספת (הינברמ דחא לש ונב אלא ,ריעה בר
.תוכורא וב וללעתהו וילענ תא ץולחל ול ורוה ,ושאר לעש ןיליפתה תא ולליח

רתסב תונומת

,וישכעו ,ריעה לכ תא ףורשנ האבה םעפב" :זירכהו ריכב ינמרג ןיצק עיפוה ברע תונפל
וצופנו ,םד-יבזו םילשוכ ,ומק םישנא .הרידא המוהמ הרצונ ."קלתסהל - תוקד יתש ךותב
.תונחמל םיחולשמה ולחה ןכמ רחאל שדוח .רבע לכל

,שוקלואמ היינלופ תמלצל חותיפל ורסמ םיטרסה תא .םויה יעוריא תא ומליצ םינמרגה
.תונומת לש תורדס המכ דוע רתסב הסיפדה איה .םידוהיה םע תוהדזה השחש ,המש הקסבד
.תונומתה תא םהל הרסמ ,םיבש ולחה ץיוושוא ילוצינו המחלמה המתשכ

זוכירה הנחמב המחלמה תא םייסו ,הדובע תונחמב םינש שמחכ לגלגתה ומצע דוד-השמ
,וידלי תשולשמ תחנ הוור אוה םויכו ,הדירפ ותשא םע תיב םיקה ,הצרא הלע .ךבנכייר
.תובוט םינשו םימי ךרואל .תחא הנינמו וידכנ תרשעמגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הלדבהב םישנ

?גחו תבש יאצומב הלדבהב תובייח םישנ םאה :הלאש

םוי תא רוכז" :רמאנש ,הרותה ןמ אוה תבש יאצומב הלדבהה רקיע ,ם"במרה תעדל :הבושת
םירבגכ םישנה תובייח ,תאז הטיש יפל .ותאיציב ןיבו ותסינכב ןיב והרכז - "ושדקל תבשה
לוליחמ תוריהז) 'רומש'ב בייחש ימ לכ - 'רומש'ל 'רוכז' שקוהש ןוויכמ ,הלדבהבו שודיקב
.'רוכז'ב בייח (לוכל תפתושמה ,תבשה

,התאיציב אלו תבשה תסינכב אלא הניא 'רוכז' תווצמ ,דועו א"בטירה ,םת ונבר תעדל
שדוקה ןיב לידבהלו" :[י,י ארקיו] קוספהמ ךמס הל ואצמש אלא) ןנברדמ אוה הלדבהה רקיעו
םישנש ,'אמרג ןמזהש השע-תווצמ' לככ איה הלדבההש םירבוס שי ,הז יפל .("לוחה ןיבו
ןמ ןה תובייחש םשכ ,הלדבהב תובייח םישנש הכלהה העבקנ וז הטישל םג םלוא .ןהמ תורוטפ
.'רומש'ו 'רוכז'ב םירבגכ הרותה

םישנ רובעב לידבי אל הלדבה תבוח ידי אצי רבכש רבג ,םיזנכשאה םיקסופה תעדל ,הליחתכל
םישנה ולידבי הזכ הרקמב .(ןהמע הווצמ-רב ינפל וליפא םינב וא םירבג ןיאשכ) דבלב
.רנהו םימשבה לע םג ךרבלו ,'אמרג ןמזהש השע-תווצמ'מ הברה לע ךרבל וגהנש םשכ ,ןמצעל
.םתבוח ידי הליחתכל םירבגה תא ואיצוי אל םישנ ןכ-ומכ

םירבגה וא ןמצעל לידבהל הליחתכל תויאשרו הלדבהב תובייח םישנ ,םידרפסה םיקסופה תעדל
.רנהו םימשבה לע ךרבל ןכו ,קופקפ אלל ןהל

םדא תא הווח הלישכה ובש ,תעדה ץעש ןוויכמ) הלדבהה ןיימ תותשל אלש םישנה וגהנ
.המצעב הלידבמ השיאשכ הז ןיא .(ןפג היה ,ןושארה

שדוק ןיב לידבמה ךורב" :הליחת רמול םיבייח ,הלדבה םדוק יהשלכ הכאלמ תושעל ךירצ םא
."לוחל
הכלה רוריבו ב"נשמ ,ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,וצר ס"וס ח"וא ע"וש .א"ה ט"כפ תבש 'לה ם"במר
ש"ש ע"עו .'הלדבה' ךרע ,תידומלת הידפולקיצנא .נ"שו ,םש ףסוי טוקליו ח"הכ ,(אנינתו אמק)
.נ"שו ,דכ,אס ;זט-וט,חנ קרפ התכלהכזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il