627 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תומש תשרפ * (8.1.99) ט"נשת'ה תבטב 'כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הנומאהו עדמה


,תובושח תויעדמ ךרד-תוצירפ לומ אקוודו ,םוינלימה ברע"
,ל-אה לש ומויק תלאשב םינעדמ רתויו רתוי םיקסוע
"תומדא ילע םמויק רשפ לע םיהותו


איה - דחא לדבהב לבא ,הקירמא תא תוקחל הסנמ איהש םירמוא לארשי תנידמ לע
איבנ תויהל לק ןכל .םינש המכ לש רוחיאב הקירמא לש תוינחורה תונפואה תא תצמאמ
תואדווב אבנתהל רשפאו ,הקירמאב וישכע הרוקש המ לע טבמ ףיעהל קר ךירצ - לארשיב
...ונלצא טלושה לגה היהי הז םינש המכ דועבש

תונתלכשב תואגתהלו הנומאה לע גלגלל ךרוצ םישיגרמ ןיידע ץראב הייצנגילטניאה יגוח
,םינש תורשע המכ ינפל םלועה תא הפטשש ה"בקה דגנ תונדרמהמ דירש הזש הארנ .תיעדמה
לע תובושתה לכ תא ונל תתלו ה"בקה תא ףילחהל לוכי עדמהש ונימאהש ימ ויה רשאכ
תא הריהבה תיעדמה תומדקתהה אקווד .יעדמה םלועב תולודג תורומת ולח םייתניב .האירבה
.םלועל גיהנמו ארוב לש ומויקב הרכהה הרבג ךכ ךותמ אקוודו ,עדמה לש ויתולבגמ

תודחאה תא ףושחל

,ויתוחישב .תאזה תוחתפתהה תא שטיוואבוילמ יברה הפצ םינש תורשע ינפל רבכש ,ןיינעמ
רקחמה לש תצאומה תוחתפתהה אקוודש יברה ךירעה ,עדמ ישנא םע וישגפמבו ויתורגיאב
םייקמו ארובש יקולאה חוכב הלש תטלחומה תולתבו האירבה תודחאב ונתרכה תא קימעת יעדמה
.התוא

- םיאלפנ םירבד וב םילגמו עבטה רקחב קוסעל םיברמש לככ" :יברה רמא ,לשמל ,ךכו
,עבטה יקוח תרדגהלו יוליגל תלבגומ ותלוכיש ,לכשה לש ודי תלזואב הרכהה הלדגו תכלוה
ןוצר הזש הדבועב קרו ךא אלא ,לכשה לש ומוחתב הז ןיאש ןוויכמ ,םתביס תנבהל אל לבא
.(ו"משת רהב תשרפ תבש) "ארובה

,הז אוה יתימא [דחא ל-אב הנומא=] םזיאתונומ" :רמא םיטנדוטסו עדמ ישנא םע השיגפבו
,םיעדוי עדמב םיאצמתמה הלא ...ה"בקה לש ותודחאב הלולכ האירבה לכש ןיבמ םדאה רשאכ
...םייחב תונוש תועפות ןיב דחואמה תא אוצמל איה תויעדמה םהיתוילגתב םינעדמה תרטמש
אל אופא עודמ ;קפס ןיא ךכב ;םעפ-יא הלגתי ונמלוע תא םיביכרמה םירמוחה ןיב דחאמה
."?תונקסמה תא וישכע רבכ םשיינ

ןותיע םגש ,ךכ ידכ דע וז הסיפת וישכע תטלוש רבכ יעדמה םלועבש ,ררבתמ הנהו
הסנמ אוה םנמא .הנממ םלעתהל לוכי וניא ,תוטוב תויתד-יטנא תודמע עיבמש ,ילארשי
תורבדמ איבמ ומצע ןותיעהש תודבועה לבא ,תוועמ רואב הגיצהלו וז תוחתפתהב לזלזל
.ןמצע דעב

לודגה ךילהתהמ קלח

,היוגש תדל עדמ ןיב הדרפההש םירובס ,םינקירמא םתיברמ ,םינעדמ לש ךלוהו לדג רפסמ"
תולאשל האלמו המלש הבושת תושונאל קפסיש ,לודגה דוחיאה תא ןנוכל ידכ ץרמב םילעופו
.ןותיעה בתוכ ,"התוא תוקיסעמה

שופיחהו ,הנומא ,עדמ :העדותב שא' רפסה רבחמ ,ןוסנו'ג 'גרו'ג תאמ טוטיצ םש אבומ
םיקסוע ,תובושח תויעדמ ךרד-תוצירפ לומ אקוודו ,םוינלימה ברע" וירבדלש ,'רדס רחא
."תומדא ילע םמויק רשפ לע םיהותו ,ל-אה לש ומויק תלאשב םינעדמ רתויו רתוי

םיקולאב ןימאהל לחהו וירוענב טסיאתא היה ,'גאדנאס ןלא ,72 ןב ינקירמא םונורטסא
םלועהש הנקסמל יתוא ליבוהש אוה עדמה" :תיעדמה ותדובע בקע אקווד ,םישימח ליגב קר
."עדמה תועצמאב וריבסהל היהי ןתינש ידכמ בכרומ

דע ,לוכי-לוכל וכפהלו עדמה תא לילאהל ןויסינה אקווד ןכש ,שודיח לכ ךכב ןיא םצעבו
יעבט -יתלב רבד היה הז - האירבה תוהמ תא ישונאה לכשה תועצמאב ןיבהל תורהייתה ידכ
.טושפה ןויגיהה לא טא-טא םירזוח ,הכעד תונדרמהשכ םויכ .ינויגה-אלו

הז םגו ,עדמהו תונתלכשה יזועמ ךות לא םג הנומאה תרדוח דציכ אופא תואור וניניע
ונקדצ-חישמ תאיבל ךרדה תא ללוסה ךילהת ,ולוכ םלועה לע רבועה לודגה ךילהתהמ קלח
.המלשהו תיתימאה הלואגלושדח שיםיחולשה עסמ

םעפה םלוא ,ץראה יבחרב ד"בח-יתב ילהנמ לש יתנשה סוניכה חתפיי עובשה ןושאר םויב
סוניכה .הניארקואבו היסורב ד"בח תודיסח לש התדלוה שרעל דחוימ עסמב סוניכה בלתשי
לש אלוליהה םוי ,תבטב ד"כב .שטיוואבוילו שטידאה ,בוטסור םירעב ה"יא היהי
ונודיי סוניכב .שטידאהב שודקה ורבק ןויצ לע םיחולשה ולעי ,אינתה לעב ןקזה ונבר
הלואגה רבדב העדותה תרבגה ןזכרמבו ,וז הנשב םיפינסהו ד"בח-יריעצ לש הלועפה יכרד
.שטיוואבוילמ יברה תארוהכ ,התארקל ןנוכתהל ךרוצהו הבורקה

אלוליהה תויודעוותה

לכב ומייקתי ,תבטב ד"כ ישילש םויב ןאכ ויהי אל ץראב ד"בח-יתב ילהנמש יפ-לע-ףא
,אלוליהה לעב לש ותרותמ םיפתתשמה ודמלי ןהבש ,תוידיסח תויודעוותה ץראב ד"בח יזכרמ
.ןמזומ רוביצה .ויתונקתו ויתוארוה תא רומשלו ויכרדב תכלל תובבלה תא וקזחיו

תרושקת ישנא דוגיא

לש דוגיא הלא םימיב דסונ ,םייתד תרושקת ישנאל דקתשא הכרענש תדחוימ ןויע תבש תובקעב
ימוחתב םיידוהי םיטקייורפ םוזילו םדמעמ תא םדקל דעונש ,תווצמ ירמוש תרושקת ישנא
.'תוקפהו תרושקת רפוש' לש וילעב ,יסוא לאירוא רמ אוה דוגיאה להנמ .תרושקתה
.03-9678555 :ףרטצהל םיניינועמל

הרבהה תא רחב

תרכהו דומילל השדח הדמול שי רבכ וישכע .םויל םוימ חתפתמ תוידוהיה תונכותה קושו
רזע-ילכ .תידרפסו תיאטיל ,תידיסח ,תינלופ - היוצרה הרבהה יפ-לע תודוקנהו תויתואה
.02-6512975 ,רלוקס הרות :הקפה .םיכר םידליל אלפנשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תומש תשרפל


ידוהי לש "םינבל"ה תדובע

תא וררמיו" :הרותב רמאנ ךכו .םינבל תיישעב הליחתה םירצמב לארשי-ינב לש ךרפה תדובע
- הליחתב" :ארמגה תאז תשרפמ ."הדשב הדובע לכבו ,םינבלבו רמוחב - השק הדובעב םהייח
."הדשב הדובע לכבו - ףוסבלו ,םינבלבו רמוחב

התיפ הליחתב .םינבל תיישע תכאלמל תאז רשוק ,דובעשה תלחתה לע ביחרמש ,שרדמה םג
,םינבל ומצעב השעו "הפרגמו לס" לטנ אוה .םנוצרמ הדובעל סנכיהל לארשי-ינב תא הערפ
דבוע ומצע ךלמה תא וארש ,םידוהיה ."הבוטב םויה ימע ושע" לארשי-ינבל רמוא אוהשכ
:הערפ הוויצ םויה ףוסב זאו ,םחוכ לכב ודבעו וילא ופרטצה ,םינבלה תיישעב
."םויו םוי לכב םידימעמ םתא הזכ"

השדח תואיצמ

דובעשה תלחתהש ךכב ןופצ המ .תוקומע תוימינפ תויועמשמ ובוחב ןמוט הרותב טרפ לכ
?תורחא תוכאלמ תמועל םינבל תיישעב דחוימה המ ?םינבל תיישעב אקווד התייה

הריד ךרבתי ול תושעל" - ה"בקל תיב תונבל איה םלועב ידוהי לש ותדובע ,ללככ
,םינבא ןיינב תויהל ךירצ היה שדקמה-תיבש יפכ ,םינבאמ תונבל רשפא תיב ."םינותחתב
.םינבלמ םג תיב תונבל רשפא םלואו

קר איה םדאה תדובע .םימש ידיב האירב ןה םינבאש ,אוה םינבלל םינבא ןיב לדבהה
ידי ישעמ ןה םינבל ,תאז תמועל .ןבאה תריצי םצעב אל ךא ,המודכו ןתותיסב ,ןתביצחב
.הנבל - השדח תואיצמ רצוי אוה ,רונתב ופרושו שקב ותוא לבוג ,רמוח לטונ םדאשכ - םדא

הנוילע הגרד

םלועה יניינעב שמתשמ םדאהשכ :וללה םימוחתה ינש םימייק םדאה לש תינחורה ותדובעב םג
'םינבא'ה תא חקול אוה .ה"בקל 'םינבא תיב' רצוי אוה - 'ה תדובע ךרוצל ה"בקה ארבש
.'שדקמ-תיב' ןהמ השועו ,ארב ה"בקהש (םלועה יניינע)

המצע האירבה לוצינב קפתסמ וניא םדאה :'ה תדובעב רתוי הנוילע הגרד שי םלוא
בוטל ערה תא ךפוה אוה - םלועה ירדג ךותב השדח תואיצמ רצוי אוה אלא ,השודק יניינעל
ידי-לע התווהתנש ,םלועב השדח תואיצמ - 'םינבל' רצוי אוה .רואל - םלועה ךשוח תאו
.םדאה תדובע

םלועה תנכה

,הרותה תזמור ךכב :םירצמ תולג תלחתה התייה ובש ,םינבלה ןיינעבש תינחורה תועמשמה וז
תכיפהב - 'םינבל תיישע'ב תאטבתמ (םירצמ תולגב התישארש) תולגה ןמזב הדובעה רקיעש
.רואל ךשוחהו בוטל ערה

יפ-לע-ףא .הזה םלועה לש תואיצמ ךפהתת הבש ,הלואגה תארקל היוארה הנכהה וז
ה"בקה ןוכשי הטמל ןאכ אקווד אובל דיתעל ירה ,תופילקהו ךשוחה םוקמ אוה וישכעש
ןמזב "םינבלבו רמוחב" הדובעה ידי-לע השענ הז לכו ."ריאי םויכ הליל"ו ומצעבו ודובכב
.שממ בורקב ונקדצ-חישמ תאיבל הנכהכ ,הזה
(13 'מע ,ו ךרכ תוחיש יטוקל)

םדא לש ומש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהיבשב םג

ישאר - "םיאבה לארשי ינב תומש" :(א,א תומש) "המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו"
תא וניש אלו לארשי-ינב תומשב וראשנ ,היבשב ,םירצמב םתויהב םגש ,זמרל .'היבש' תובית
.םמש
(םירוטה לעב)


תינחור הסיפת

תסיפת ךכ ,ורבח לש ופוגב זחוא אוהש ידי-לע איה ורבחב תעגל םדא לש תלוכיהש םשכ
לארשי תויהב םגש ,הרותה תזמור .םדא לש ומש תאירק ידי-לע איה ,תינחור ךרדב ,המשנה
.םתמשנב הסיפת תוינחורל התייה ,האמוטה ץרא ,םירצמ ץראב
(בוט-םש-לעבה)


תוכייתשהה ריכזמ

,םירצמל ודריש תומש םתואב .םמש תא וניש אל יכ םירצממ ולאגנ לארשי-ינבש רמאנ שרדמב
תוכייתשהה תא דימת ריכזמ רבדה ,םיידוהי תומש םיאשונ רשאכש ,ונדמלל .ולע תומש םתואב
.םידוהיכ וגהני 'םירצמ'ב םיאצמנשכ םגש ,חוכ ןתונ הז .לארשי-םעל
(תוחיש יטוקל)


תובצמל תומש

םימיל הלא תומש םירמושו ,םיירבעה םהיתומשב םישייבתמ םהייחבש םידוהי ונרעצל שי
:(בי,טמ) םיליהתב רמאנש והז .תומשנ תרכזהלו תובצמה יבג-לע םקקוחל ,תוומה רחאלש
...םיידוהיה םהיתומשב םיארקנ םה םהירבק לעש תובצמב קר - "תומדא ילע םתומשב וארק"
(הרות ינינפ)


לארשי תלואג

ינע תא יתיאר האר" ןושלמ "ןבואר" - לארשי תלואג לע םיזמרמ םיטבשל ונתינש תומשה
.םיטבשה לכ ראשב ךכו ,"םתקאנ תא םיקולא עמשיו" - ןושלמ "ןועמש" ,"ימע
(הבר שרדמ)


ראותהו םשה

לש םבר ,ונבר השמ לצא וליאו ,ומש ינפל "בר" ראותה תא םימידקמ לארשיב לודג לכל עודמ
םרטב לארשיב לודג היה ונבר השמש םושמ ?(ונבר השמ) ומש רחאל אב וראות ,לארשי לכ
,םתרות תוכזב ולעתה םירחאה לארשי ילודג לכ םלוא ,וראותל ומש םדקש ירה הרותה הנתינ
.םמשל םדקוי םראותש אופא יוארו
(רפוס םתח)


תויחל ילכ - םשה

הרשעמ לשלתשנש ,הז םש תויתואב םצמוצמה תויחל ילכ אוה שדוקה-ןושלב ול וארקי רשא ומש
ה"בוקו אתיירואד ,םלועל ותויחהלו ןיאמ שי אורבל תויחו חוכ םהב שיש ,הרותבש תורמאמ
.דח אלוכ
(אינת)


םידוגינ ינש

לכו ,םשל קוקז וניא ומצעל אוהשכ םדאה דחא דצמ ,םידוגינ ינש וניצמ "םש"ה ןינעב
רושק םשה ,ינש דצמ .וילא תונפל לכוי הלהש ידכ ,תלוזה ליבשב קר איה םשבש תלעותה
הרושק םדאה תויח םג .ול ארוקש ימל הנפנ םדאה לכ - ומשב האירקה ידי-לעו ,םדאה םצעל
.ומשב האירקה ידי-לע ושפנ תא בישהלו וציקהל רשפא ףלעתמ םדאשכ ןכלו ,ומשב
(תוחיש יטוקל)

עובשה תרמיא


ודמלי םיטושיקהש

תבישיל ראפ יטושיק ןעמל םימרות סייגל םיבר םיצמאמ עיקשה ןילבולמ אריפש ריאמ יבר
:רופיסב בישה ,הלא םיטושיקל סחיימ אוהש תובישחה רשפל והולאששכ .'ןילבול ימכח'

תושעל םדא ךירצ המ ,אינתה לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר תא ולאש םעפ"
הליחת הקשמה תא תותשל וילע םאה ,תיברע ללפתה אל ןיידע אוהו הקשמ סוכ ול םיגזומשכ
..."תיברע ללפתי הקשמה םגש ידכ ,הקשמה הליחת :יברה בישה .הליחת ללפתהל וא

."הרות ודמלי הבישיב םיטושיקה םגש ידכ ,םיטושיקב עיקשמ ינא ףא" :רמא ךכותודיסחה יכרד


אינתה לעב תלוליה

,ןואלופנ לש ויתואבצ ינפמ ותחירב ךלהמב התייה ,אינתה לעב ,ןקזה ונבר לש ותוקלתסה
םע לטלטיהו ,ידאל וריע תא בזע ב"עקת לולא שדוח-שאר ברעב .היסור ךותל ומדקתה רשא
םש .הנעיפ רפכל תבט שדוחב ועיגהש דע ,םישדוח המכ ךשמב םידיסח תצובק םעו ותחפשמ ינב
.םימורמל הרוהטה ותמשנ התלע ,תבטב ד"כל רוא ,תומש תשרפ שדוק-תבש יאצומבו יברה הלח

לארשי -םעל היופצה תינחורה הנכסה רבדב הרורבה ותעד תא עיבה ןקזה ונברש עודי ,בגא
תורגיא רגיש ףא אוה .יסורה ראצה לש ונוחצינל ללפתהו הוויק ןכלו ,ןואלופנ חצני םא
םייס ותרגיא תא .יתמחלמה ץמאמב תיסורה הלשממל רוזעל םהל ארקו היסור ידוהי לכל
יכ ,אנושה לש תוינמזה תונוחצינהל בל ומישת לאו םכבבל ךריי לא םתאו" :םילימב
."היסור ךלמ דצ לע היהי רומגה ןוחצינה

אבסהו דכנה

-שאר םדוק הבטלופ זוחמל ועיגי יכ ,ותליפתו ותווקת תא עיבה ידאלמ חרב יברה רשאכ
תחאב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ תאז רפסמ ךכו .ךרדב תועט לשב ,ודיב הלע אל רבדה םלוא ,הנשה
:(26 'מע ,א קלח םירוביד יטוקל) ויתוחישמ

ךרד וזיאב לודגה ונבר ק"כ תא םילאוש ויה ,םיכרד-תשרפל םעיגהב רשא ,היה רדסה"
,םיכרד -תשרפה םוקמל ךלוה היהו ,הלגעהמ דרוי לודגה ונבר ק"כ היה בור-יפ-לע .עוסנל
תחאב ,הנהו ...עוסנל ךרד וזיאב רמוא היה ןכ-ירחאו ,תוקבדב ולקמ לע ןעשנ היהו
ועסנ רשאכו ,לודגה ונבר ק"כ ול רמאש יפכמ [ודכנ=] םוחנ ינבר העט םיכרד-תושרפה
םוחנ יבר הארו ,ינולפ רפכל ועיגי יתמיא לודגה ונבר ק"כ לאש תואסרפ הרשעכ
ךפהלו ,ונקז ךרדב ךלוה דכנהשכ אוה רשוא' :רמאו דואמ חנאנ ןקזה ונבר ...ךרדב העטש
."האלה עוסנל וציו .'ליבומ ודכנש ךרדב תכלל חרכומ אבסהשכ אוה

"תואלפנו תוארונ"

ךורע -ןחלושל רבחמה ינב תמדקה) םהיבא לש ותוקלתסה תא ךכ םיראתמ ןקזה ונבר ינב
תוארונ המכ רחא הרהטב ותמשנ התציו ,שדוקה-ןורא זנגנו וחצינ םילארא" :(ןקזה ר"ומדא
םוי דע אסריגמ הימופ קספ אל .ותוקלתסה ינפלש םימיה ןתואב ל"ז ונממ הארנש תואלפנו
תוקבדבו תבשוימו הלולצ העדב תעדה ןנוחב הלדבהו תיברע תליפת ללפתהש רחאו .ותחונמ
...אוה-ךירב-אשדוקב היב רטקתא אריטק דחב ,ג"עקת תבט ד"כ שדוק-תבש יאצומב ,האלפנ
ואלפתנ רשא ,המש םידמועה לכל לילעב הארנ רשאכ ,בבל בוטו החמשב ושפנ תא אשנ וילא
..."החנאו ןוגיב בזע ונתואו .הארמה לע וממותשנו

הנש התוא .הווקסומב תבט ד"כ אלוליהה םוי תא ב"שרה ר"ומדא ק"כ השע ז"נרת תנשב
,קהבומ לארשי אנוש ,איהה ריעה עבור לע שדח דיקפ הנמתנ ןכש ,םידוהיל הרצ תע התייה
ואב ,הנכסה ףא-לע .הבישי ןוישיר אלל ריעב והשש םידוהי ירחא ףרה אלל שפחמ היהש
.יברה םע תיברע תליפתל (ריעב הבישי תוכז םהל התייה אלש) םיבר םידיסח

ןיב .םידיסחה םע דעוותה רמאמה ירחאו ,תודיסח רמאמ יברה עימשה הליפתה ירחאל
הווצמ יחולש .הווקסומ תריזג לסח - ץראה ןמ הלעמל חפט םיאצמנ רשאכ" :זא רמא םירבדה
המ ול ןיא ,חלשמל רושק ,חילש אוה והשימשכ .ןתריזחב אלו ןתכילהב אל ןיקוזינ ןניא
ןגמ ,יברה לש 'תלדה תידי'ב זחואש ימו ,תימצע תורשקתהב םידיסחה תא רשיק יברה .דחפל
.(מר 'מע ,ד ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא) "תוינחורבו תוימשגב יברה וילע


הלואגל הייפיצב


לארשי -ינב תקעצ הנה' רמאנש ,הנסב ךכ .העושת םהל אובת ,וינפל לארשי םיקעוצש העשב"
"הלואגה הלגיש העשב ,אובל דיתעל ןכו ...'ילא האב
(בל השרפ הבר תומש)

היהש השעמ


ןודאו דבע

לש וריע ,הנזואילל םילוהב ואצי ןילרקמ המלש יברו רימוטי'זמ ףלוו-באז יבר םיקידצה
היתואצות תא ותעידיל איבהל ידכ םשל ועסנ םה .ד"בח תודיסח דסיימ ,ןמלז-רואינש יבר
.תודיסחה יגיהנממ המכ ומייקש הפיסא לש

יבר .םידיסחל לכנתהל 'םידגנתמ'המ המכ לש השדח הנווכ לע עדימ תובקעב הכרענ הפיסאה
אלבו ,'םידגנתמ'ה ינפמ םידיסחה תוננוגתהל עגונה לכב ןורחא קסופ שמיש ןמלז-רואינש
.רבד השענ אל - ורושיאו ותמכסה

ורבידש המ ורבידש רחאל .ןמלז-רואינש יבר םע םירבדה תא ונבילו הנזואילל ועיגה םה
ריע התייהש ,ץיבוקנישייב ריעה לא וכרדב ןילרקמ המלש יבר הנפ ,ומכיסש המ ומכיסו
וידימלתמ המכל הרוה ,ורבח תא דבכל שקיבש ,ןמלז-רואינש יבר .תע התואב וירוגמ
.קסבטיו ריעה דע ותווללו המלש יבר לא ףרטצהל םיבושחה

גלפומ ןעדי ,הלגנב םוצע ןדמל היה ןימינב 'ר .רקצעלק ןימינב 'ר היה םיוולמה דחא
אצמ ותסנרפ תאש ,הדבועה תא רתס אל הז לכ .הנימב תדחוימ הקמעה תלוכי לעבו תודיסחב
.םיצעב רחסממ

לע תובשחמב עוקש ,קושה עצמאב דמוע ספתנ ,םיצעה דיריב ותויהב ,םעפש וילע םירפסמ
ותוא תבבוסה דיריה תלומהמ לילכ קתנתהל לגוסמ אוה דציכ ,לאשנשכ .ארובה תלודג
בנגתת עמש-תאירק תעשב םא אלפתי אל שיא" :תוטשפב בישה ,ה"בקה לע הבשחמב זכרתהלו
לע הבשחמ הל תררועתמ םיצעב רחסמה עצמאב רשאכ אלפה אופא המ ;םיצע לע הבשחמ שארל
..."!?ה"בקה

ראשייש דואמ קקותשהו רקצעלק ןימינב 'ר לש ויתולוגסב דימ ןיחבה ןילרקמ המלש יבר
ועיגהשכ .הרות ירבדב ויוולמ םע ןילרקמ המלש יבר לפלפתה ךרדה לכ .ודימלת היהיו ומע
'רב המלש יבר ריצפה ,הנזואילל בושלו ונממ דרפיהל םידימלתה תרובח הדמע םש ,קסבטיוול
.ברסל זעה אל ןימינב 'ר .ץיבוקנישייב דע ותוולל ףיסויש ןימינב

הלגעהמ דרי המלש יבר .החנמ תליפתל רוצעל ןולגעה לע המלש יבר הוויצ ךרדה עצמאב
לא הלעו רזח ,םימ האר אלו הכו הכ טיבהש רחאל .םיידיה תציחרל םימ רחא שפחל לחהו
.הלודג תוקבדב עקשו ומצע ךותב סנכתה ,ויניע תא םצע אוה .הלגעה

,םנתמל הסינ להובמה ןולגעה .רתויב הריהמ הרהדב וחתפו םמוקממ םיסוסה ורקע םואתפ
ופלח םה .תררחסמ תוריהמב םיסוסה וטעש תוקד ךשמב .לילעב יוכיס רסח היה רבדה ךא
.םיכז םימ ומרז ובש ,ןטק רהנ דיל ורצענ ףוסבלש דע ,תוידדצו תולתפנ םיכרדב םידשכ
.וכרדכ ,תבהלנ הליפתב חתפו וידי תא לטנ ,םימה לא שגינ אוה .ורהנ המלש יבר לש וינפ
.תוממותשהב וירחא בקע ןימינב 'ר

ךרדה תא ריכה אל ןולגעה לבא ,הלגעל רזחו החנמ ללפתהל המלש יבר םייס ןמז רובעכ
.ךובנה ןולגעל המלש יבר הרוה ,"תוכשומה תא חנה" .ץיבוקנישייבל ךישמהל דציכ עדי אלו
.ךלמה ךרד לע הרהמ דע ולע הנווכה לכ אללו םכרדל םיסוסה ואצי בוש

רדחה תניפל שגינ המלש יבר .הלילב תרחואמ התייה רבכ העשה .םיכרד קדנופל ועיגה םה
ןוקית' תרימאל ץראה לע בשייתה ךכ-רחא .בר ןמז הכרא וז הליפת םג .תיברע ללפתהל
ותוא לכ .תירחש תליפת ללפתהו וילגר לע המלש יבר םק זא .רקובה רוא דע הכשמנש ,'תוצח
ותצרעהש שיגרה אוה .המלש יבר לש המיהדמה ותוגהנתה רחא בוקעל ןימינב 'ר ףיסוה ןמז
.תכלוהו הלדג המלש יברל

'ר .עובשב ישימח םוי היה הז .ברע תעל ועיגה הילאו ,ץיבוקנישייבל וכישמה םשמ
ץלאנ אוהו ירשפא-יתלב היה רבדה םלואו ,הנזואילב ובר רצחל רוזחל קקותשה ןימינב
.המלש יבר לש ושרדמ-תיבב תבשה תא תושעל

אצמ הפוסב .ןימינב 'ר לש ותולעפתה תא וררועש םיעוריא תפוצר התייה תאזה תבשה םג
היהו ,ןמלז-רואינש יבר ,ובר תא בהא ,דחא דצמ .תרסיימו השק תוטבלתהב ןותנ ומצע תא
.תודיסח ראיבו הרות דמיל הבש ךרדבו ותלודגב ןימאה אוה .ושפנ ימינ לכב וילא רושק
'ה תדובעל וידיסח תא גיהנמה לודג קידצ - ויניע לומ שממ ,ןאכ הנה ,ינש דצמ
.תושגרתהו תובהלתה תאלמ ,הנימב תדחוימ ךרדב

אלא .ותציחמב ראשיהל ושקיבו ול אורקל המלש יבר חלש וז שפנ תרעס לש המוציעב
.יבר יל שי רבכ" .וברל תורשקתהה תשוחת ןימינב 'ר לש וברקב הרועינו הבש זא אקוודש
.תושיחנב ובילב רמא ,"ונממ דרפא אל

תרות תא רתוי בוט ןיבהל ךל עייסת ןאכ ךתוראשיה" :ויתובשחמ תא ארק המלש יבר
..."ךבר

םירצק םימגתפ םעפל םעפמ טטצל היה המלש יבר לש וגהנמ .טילחה רבכ ןימינב 'ר לבא
עינ אנ - ןאפ אט ןאפ" :רמא ךכו .ותבושתל ינלופ םגתפ רחב ןימינב 'ר םג .תינלופב
אל לבא - ןודא אוה ןודאה" :םירבדה שוריפ ."יאווט עינ אנ - ץעיפאלח אט ץעיפאלח ;יאמ
."ךלש אל ךא - דבע אוה דבעה ;ילש

וכריב אוה .ןמלז-רואינש יבר לש הז דיסחב הבר תולעפתהב ןנובתה ןילרקמ המלש יבר
.הנזואילל וינפו ותיבמ ןימינב 'ר אצי דימו םולשל
ןירפלא יתבש ברה םע םיידוהי םייח
סיפדהש תורודהמה האמו ןירפלא ברה


תוצוצינ םיפסואו םיפד םיסיפדמ

לבא ,םימורמל ךלוה ינא" :ותוקלתסה םדוק רמא (ב"שרה) ד"בח תודיסח לש ישימחה ר"ומדאה
תבטב ד"כב קלתסנש ,אינתה לעב לע םג רמול רשפא הלא םירבד ."םכל ריאשמ ינא ייבתכ תא
.אינתה רפס תא םשארבו ,ויבתכ תא ונל ריאשה אוה -

-רודכ ינפ-לע הדוקנ לכב טעמכ ,תורודהמ תואמ-ששו םיפלא-תעבראמ רתויב ספדנ רפסה
,םלועב םוקמ לכב ותספדהל תדחוימ תינחור תובישח סחיי שטיוואבוילמ יברה .ץראה
אינתה רפס תא םדיב ריאשהלו רפסהמ קרפ םמע דומלל ,םוקמה ידוהי תא ףוסאל הרוה םגו
.םריעב ספדנש

תודהיו םזינומוק

.ליזרבב ד"בח חילש ,ןירפלא יתבש ברה אוה יברה תאירק תא רודיהב ואלימש םיחולשהמ דחא
תובקעב .הל הצוחמו ליזרבב תונוש םירעב רפסה לש תורודהמ האממ רתוי סיפדה ומצע אוה
תא ןהב הררוע רפסה תספדהש תוחדינ תומשנ לע םיקתרמ םירופיס רופס-ןיא ותחתמאב שי תאז
.תימינפה תידוהיה הדוקנה

הדיצב ,הינמרג-חרזמב ררוגתמה ילש דוד-ןב לע יל עדונ דחא םוי" :ןירפלא ברה רפסמ
תיטסינומוקה הגלפמב ריכב רבח שיאה יכ ,יל ררבתה ונשגפנשכ .ןילרב לש יטסינומוקה
תודוקנ ונאצמ אלו תופוצר תועש עבשכ ונחחוש ...הגלפמ התוא םעטמ וידר תינרדש ותשאו
תודהיב םגש םהל יתחכוה ףוסבל .תובר תועש ונחחוש תרחמל םג .תומלועה ינש ןיב רוביח
."ידוהיה ץוצינה תצינו חרקה רבשנ זאו ,ןויוושו קדצ לש ,'םייטסינומוק' תודוסי שי

חרקה לע הספדה

-הדשב .ליזרבבש סוניפמקב םייניב-תיינחל סוטמה הנח ןילרבמ ובושב .רמגנ אל רופיסה
.וריע ,ולואפ 'סל ותינוכמב ועיסהל עיצה הלהו ,סדנהמ ,רכמ ןירפלא ברה שגפ הפועתה
.הקיטקראטנאב יליזרבה סיסבה תיינבב ףתוש היהש ,ידוהי סדנהמ ,ורבח לע רפיס ךכ ךותב
.הקיטקראטנאב אינתה תספדה - ןויער וחומב קיזבה דימ

תנוכמ" .ןירפלא ברה רפסמ ,"תטרופמ הלועפ תינכת הנכוה ,סדנהמ ותוא םע םואיתב"
סדנהמה יילא רשקתמ ,רקוב תונפל שולשב ,םימי המכ רובעכ .יליזרבה סיסבל הרבעוה סופדה
רחאל .'הספדהה תליחת לע ךל עידוהל ידכ ישאר לע הפיכו וישכע ךילא רשקתמ ינא' :רמואו
."רפסה ךותמ קרפ ןופלטב ונדמל ,שבכמהמ םינושארה םיפדה תאצ

הנלטלא טינרבק

המינ לע הטרפ םריעב אינתה רפס תספדהש ,םיללובתמ םידוהי ןירפלא ברה שגפ ויתועסמב
.הנושארל ןתוא וחינה ,ןיליפת ואר אל םהייחבש םידוהי .םשפנב היובח תידוהי

גרבניילק ומשו ידוהי רשאכ ,הזל-הטרופב היה דחוימב ול םירוכזה םישגפמה דחא
שיאה ההדזה ,ומע שגפנשכ .ריעהמ מ"ק םיעבראכ קחורמה רפכב ררוגתמה ידוהי לע ול רפיס
,תורידנ תונומת גיצה ףא אוה .'הנלטלא' לש הטינרבק היהש ןעטו ןוארב ק'ג ןייטפקכ
ןמו לארשימ עגמ קתינ היינאה תעבטה זאמ ,וירבדל .ל"צאה ישאר םע הארנ אוה ןהבש
לע סועכל הביס וז ןיא ,זא בושייה ישאר לע סעוכ אוה םא םגש ,ול יתרמא" .תודהיה
תידרח התייה ימיא' .סנוכה קרפמ תוינשמ טטצל לחה אוהו ןיליפת ומע יתחנה .ה"בקה
..."ריבסה ,'רדחב הלא תוינשמ יתדמל הנומש ןב יתייהשכו ,דואמגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םישנל הליפת תבוח

?המב ןכ-םאו ,הליפתב תבייח השיא םאה :הלאש

לכ ךירצ דציכ ודמל ל"זחש ,הדבועהמ דומלל רשפא השיא לש התליפת תובישח לע :הבושת
.איבנה לאומש לש ומיא ,הנח לש התליפת יטרפמ ללפתהל ידוהי

רחשה-תוכרבב .םוי לכב יהשלכ הליפת ללפתהל תבייח השיאש ,םיקסופה לכ לע םכסומ
לש 'הרשע-הנומש' תליפתב תובייח םישנש ,םירובס םיקסופה בור .תועדה לכל איה תבייח
.(דעומו תבש ,לוח) םוי לכב החנמו תירחש

:(ןקזה ונבר תעד יפל אוה ,םתסב רומאה) ןלהלדכ ללפתהל השיא לכ לע ,השעמל

םידרפסה תוליהקבו ,'ונוצרכ ינשעש' תוכרבמ זנכשא תוליהקב) רחשה-תוכרב :תירחש
ןיא לבא ,רמול ופיסוי תוגהונה ,יברה תעדל ,ד"בחבו .תוכלמו םש אלל תאז תוכרבמ
אל םג ,הרמואל תודיפקמ ןניאש שיו) דימתה תשרפ ,הרותה-תוכרב ,(אבהל תאז גיהנהל
הרמואל תובייח ןניא ךא) עמש-תאירק ,[הרמזד יקוספ םג הרורב הנשמה תעדל] (החנמב
.ונילע ,הרשע-הנומש ,(לארשי לאג דע) ביציו תמא תכרב ,(הנמזב

.ונילע ,הרשע-הנומש ,דימתה תשרפ :החנמ

'ד ןיינעמ ץוח) הטימה-לעש עמש-תאירק אורקל הילע ךא ,הרוטפ השיא :תיברע
רמאתו ךישמתו ,םירצמ תאיצי תריכז תווצמ הב םייקל ןווכת ,תיציצ תשרפ הרמואב .(תותימ
.'ונביכשה' תכרב םג הרורב הנשמה תעדלו ,(לארשי לאג דע) 'הנומאו תמא' תכרב םג

.תובייח - הליענ תליפתב ;תורוטפ םישנ ףסומ תליפתמו ללהמ

םש תרכזהב ,ןהמ תורוטפ םישנש ולא תוברל ,תוליפתה לכ תא ללפתהל השיא לכ תיאשר
.לארשי תודע לכמ ,ןכ תוגהונו וגהנ תוברו ;תוכלמו
םייחה ףכ .םש ב"נשמ .ב,וק .א,ע .א,זס .י,זמ .ד,ומ :םינמיס ןקזה ר"ומדא ע"וש .א,אל תוכרב
תעד הוחי ו,ב רמוא עיבי ת"וש ע"עו .נ"שו ,(וכ 'עה טרפב) ב קרפ לארשי תב תוכילה .ג,טלר .א,ע
.דועו ג,ג


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il