628 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אראו תשרפ * (15.1.99) ט"נשת'ה תבטב ז"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


גוליפ הניא תודחא


ימ לכש אופא רורב .יתכלה גשומ םלועמו זאמ היה רויגה
,רויגב קוסעל לוכי וניא הכלהה תוכמס תא לבקמ וניאש
ןיינעל תעגונ הניא תיתרבחה ותוכייתשהו


.ידוהיה םעה תא 'גלפל' םידמוע וליאכ הקירמאמ םיעיגמה תולוקה תא םיעמוש ונחנא בוש
.תרחא הדמע עיבהל וזעיש רוביצ-ישיא יפלכ תוטוב תורהזאב םג וללה תולוקה םיוולמ םעפה
םיביטברסנוקהו םימרופרה ומרגש תוצרפה תא רוגסל תומזוי תולוע תסנכבש םושמ ,הז לכו
.ונכ לע יחכונה בצמה תא ריאשהלו

םייקה בצמה תראשה הלוכי ךיא .תיתימא תואיצמ םוש הירוחאמ ןיאש הלומעת וזש ןיבהל לק
המרג אלש תואיצמ ךיא ?'םעב גוליפ' ללוחל רויגה ילהונב ידוסיו יתוהמ יוניש תעינמו
םג ,תורתוכו תואמסס לש םלועב לבא ?'םעה תא גלפל' םואתפ הלוכי םינש תורשע ךשמב גוליפ
.תטלקנו תרבוע תאזכ הלומעת

תדחאמה תוהזה

םימרופרה לש םהיתונויסינ אקווד .ןוכנה אוה רומגה ךפההש ןיבמ םירבדב טעמ ןנובתמש ימ
םעה תא גלפל הלולעש איה תורוד-ירודמ תשדוקמה רויגה תנוכתמ תא ץורפל םיביטברסנוקהו
תדחאמ ןיידע ,םלועה-תופקשהבו םייחה-תוחרואב םילדבהה לכ תורמל ,םויה דע םא .ידוהיה
התוא ונכפה אלו הילע ונרמשש םושמ קר הז ירה ,תידוהיה ונתוהז ונלוכ תא
.'תיטסילרולפ'ל

לכמ ונתרחב התא"ב ןימאמו תסנכה-תיבל ךלוהש ידוהי לכ יניעבש ירמגל רורב אולה
ןיאו היהשכ יוג ראשנ הזכ 'רייגתמ' .חור-תוערו לבה אלא וניא 'ימרופר רויג' ,"םימעה
הז ,םידוהיכ הלאכ םייוג םושרל לארשי תנידמ לע ופכי םא .לארשי-םעב הלחנו קלח ול
.תקולחמב יונש היהי 'ידוהי' חנומה םצע זא יכ .גוליפה תא רוציי

-אלו םייתרוסמו םייתדו םידרח ונכותב שי .םידוהי ונלוכ אולה :הטושפ הלאש לאשנ הבה
םיקינצוביקה ,שי המ ?תונברה ידיל רסמית רויגה תוכמסש קקוחמה עבק אופא המל ;םייתד
תויוכזל העונתל רויג תושר ןיא המלו ?רייגל םהל הריתמ הניא הנידמה המל ?םידוהי םניא
?חרזאה

לביק התועצמאבש הדיחיהו תחאה ךרדה .יתכלה גשומ םלועמו זאמ היה רויגה :הטושפ הבושתה
לארשי תנידמ .הכלהה יפ-לע רויגב התייה ,תורודה לכ ךרואל ,םירג וכותל ידוהיה םעה
םשכ שממ .תידוהיה תוהזה תסיפת םצע תא רערעל אלשו הזה דוסיה תא רובשל אלש הליכשה
עונמלו םעה תודחא תא רמשל ידכ ,הכלהה יפ-לע ושעיי ןישוריגו ןיאושינש עובקל הליכשהש
.המודכו תורזממ לש תושק תויעבו והובו והות

?יחרזא רויג

?ןיינעל ךייש הז לכ המ ?תודהיב 'םימרז' לעו 'םזילרולפ' לע םירובידה לכ אופא םה המ
,ץראב םיביטברסנוקהו םימרופרה רפסממ ךורע-ןיאל לודג תיצוביקה העונתב םירבחה רפסמ
םכפוהל וא םדמעמב עוגפל ידכ ךכב ןיא .רייגל תוכז םהל תתל ותעד לע הלעמ וניא שיאו
?רייגל תושר ןיבל ודובכו ודמעמ ,םדא לש ותודהי ןיב רשקה ללכב המ .ב גוס םידוהיל

תא לבקמ וניאש ימ לכ אליממו ,הכלהה יפ-לע תושעיהל ךירצ רויגהש העבק לארשי תנידמ
ותוכייתשה המו שבוח אוה הפיכ וזיא הנשמ הז ןיא .רויגב קוסעל לוכי וניא הכלהה תוכמס
םימרופרהש ןוויכמ .הכלהה לש התוכמס תא לבקמ אוה םא - הדיחיו תחא איה הלאשה ,תיתרבחה
.רויג יניינעב ברעתהל המ םהל ןיאש רורב ,הכלהה תוכמס תא םיללוש םיביטברסנוקהו

ראשיהל וילעו ותוהמב יתכלה גשומ אוה רויגהש םירובס תסנכה ירבח בורו םעה בור םא
.הכלהה תוכמס תא םילבקמ םניאש תועונתו םיפוג ,םישנא לש תוברועמ םושל םוקמ ןיא ,הזכ
םוקמ ןיא זא-יכ ,יתכלה אלו יחרזא ןיינע איה תידוהיה תוהזהש םירובס םא ,תאז תמועל
.ידוהי והימ ועבקי (הביבסה תוכיא וא) םינפה דרשמ ידיקפש עובקל רשפאו ,רויג םושל

?ךבסל המל .םיטושפ ךכ-לכ םירבדהשדח שיהכרב וז םידלי

ןעמל המרתה תבש התייה ,תוירבעה תודליימה לע רפוסמ הבש ,תומש תשרפ ,תמדוקה תבשה
תקסוע הדוגאה .םייהסוש ףסוי-ילא ר"דה תושארב ,ידוהיה םעב הדוליה דודיעל ,תרפא תדוגא
רבסה ינולע הציפמו ,תולפה תעינמלו הדוליה תרבגהל התומכ ןיאמ הבושח תיתרבסה תוליעפב
.6536212 -02 'לט .םינוש םירוביצל םינווגמ

םידליל תוטלק

תוטלק יתש הנורחאל הקיפה ,הנשמ תוחפ ינפל התוליעפב הלחהש ,'השודק לש תוצוצינ' תרבח
ירופיס תא השיחממה הרדס תרגסמב - 'דוד תובקעב'ו 'בורכ ךותב רצוא' - תושדח ואדיו
'לט .עבראל וז הרדסב תוטלקה רפסמ עיגמ ךכב .יכוניח תובוב-ןורטאת תועצמאב ל"זח
.06-6572182

ןנגה תא וריכה

,ואדיו תטלקב ,'ודוד לש ןגב' תא שיגמ רשיפ ודוד :םידליל תננערמו תירוקמ הקפה דועו
,קחצי-תוראבו םייח-ץפח ץוביק ידלי םע דקורו קחשמו רש אוה .עמש תטלקבו בשחמ רוטילקת
םידליה-ינגב טיהל הארנכ ויהי םהמ המכש ,םיריש רשע-העברא .המישרמו תיתוכיא האצותהו
.6188047 -03 'לט ,ראטס-לג :הצפה .םייתדה

ןימחה יבהואל

רפשמש ,ירוקמ טנטפ הז .'תימחימ' - שדחה יגולונכטה חותיפה לע וכרבי יאדו ןימחה יבהוא
תונפדב תפקומ ,הטלפל לקנב ךפוהש ,דלח-לא תדלפמ ,לפקתמ ןקתמ .תבשה ילישבת תא אילפהל
.052-421145 'לט .םוחה תא בטיה רמשמש רבד ,הירבע לכמשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אראו תשרפל


עבטה ךותבש םיסינה

ולכי אלו" :הרותה תרפסמ .ןיחש תכמ התייה םירצמה לע ה"בקה איבהש תישישה הכמה
תוטשפב ."םירצמ לכבו םימוטרחב ןיחשה היה יכ ,ןיחשה ינפמ השמ ינפל דומעל םימוטרחה
.ונבר השמ ינפל דומעלו אובל ושייבתה ,ןיחשב םיעוגנ ויהו ליאוהש ,איה ךכל הביסה

וכוה ,םיניכו עדרפצ ומכ ,תורחא תוכמב םג ןכש ,ךכל דיחיה םעטה הזש לבקל השק םלוא
הביסמ עבנ ןיחשה תכמב השמ ינפל דומעל םהלש תלוכיה רסוחש ,רמול ונילע .םמצע םימוטרחה
.םתסיפת לכ תא ירמגל הרתס תאזה הכמהש הדבועה לשב ,רתוי הקומע תינחור

יקולאה חוכה יוליג

םהל עידוהל רקיעבו םג אלא ,םירצמה תא שינעהל קר אל ה"בקה הצר םירצמ לע תוכמה תאבהב
תורשפאה םימוטרחל הנתינ ןיידע תונושארה תוכמב :םיבלשב השענ הז רבד ."'ה ינא יכ"
זאו ,ללוחל ולכי אל רבכ םימוטרחה התואש ,םיניכ תכמ האב ךכ-רחא .וללה תוכמה תא תוקחל
."איה םיקולא עבצא" :תודוהל וצלאנ

ודוה םנמא םימוטרחה .(ןרהא וא השמ) םדאה דצמ הלועפ השרדנ הכמה אובתש ידכ ,תאז םע
תא ללוח םדא-ןב ,לוכה תולככ ירהש ,ףושיכ ןיעמ הזש ןועטל םילולע ויה ךא ,סנ הזש
םוש ןהב ףתשל ילבמ ,רבדו בורע איבהו ,תוכמה לש םיסינה תמר תא ה"בקה הלעה זאו .הכמה
הזש אלמ הפב ודוה םהו ,םימוטרחל הפ ןוחתפ םוש היה אל רבכ ןאכ .ןרהאו השמ דצמ הלועפ
.'המ אב

םיכפה ינש

ןמ הלעמלו עבט - תחא הנועבו תעב םיכפה ינש ה"בקה הארה הבו ,ןיחשה תכמ העיגה הנהו
םוקמ וחיניש ,תויעבט תולועפ תושעל ונבר השמ לע ה"בקה הוויצ וז הכמב .דחאכ עבטה
,םירצמ לכב רזפתיש ידכ ןשבכ חיפ קורזל :עבטה ךרד יפ-לע האב הכמה וליאכ ,תועטל
םייעבט-לע םיסינ הב שיש 'תיעבט' הלועפ לכב שחומב ואר תאז םעו .תועובעבאל םורגיו
.ןיטולחל

חיפ וליאו ,המא האמ ךלהמ וניא ץח וליפא ןכש ,"ןיחשב השענ לודג סנ" :שרדמה רמוא ךכו
סנ דועו ...ןיחשב היה לודג סנ דועו" :שרדמה ךישממו .םירצמ לכ ינפ-לע רזפתה ןשבכה
.וז הכמב ושענש םיסינה תא טרפמו הנומ שרדמהו ,"רחא

ולבלבתה םימוטרחה

חיפ ונבר השמ לטנ דחא דצמ .יעבט-לעל יעבטה ןיב רוביחה - ןיחש תכמ לש הדוחיי היה הז
.םח היה אל רבכ הזה חיפה לבא ,תועובעבא םורגל וחוכב שי ,טהולו םח אוה רשאכש ,ןשבכ
הלעמל ,םירצמ לכב רזפתה אוה לבא ,עבטה ךרדב ורזפמ אוה ךכב וליאכ ,המימשה וקרז אוה
.הנהכו הנהכ דועו .ירמגל עבטה ךרדמ

הלעמל היה הז רבד .יעבט-לעה וחוכ יוצמ ירמגל תויעבט תולועפב םגש ,ה"בקה חיכוה ךכב
."השמ ינפל דומעל םימוטרחה ולכי אל" ןכלו ,םירצמ ימוטרח לש םתטילק תלוכימ
(26 'מע ,ול ךרכ תוחיש יטוקל)

םיתפומ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמלעפתמ ומצע קידצה

הרואכל .(ט,ז תומש) "תפומ םכל ונת" םהל רמול יושע הערפ יכ ,ןורהאלו השמל רמא ה"בקה
,םיפשכמו םימסוק ידי-לע םישענה םיתפומבש אלא ?"תפומ ונל ונת" רמאיהל ךירצ היה
תזיחאו תימרת אלא וז ןיאש עדוי ומצע םסוקה ןכש ,דצה ןמ םידמועה קר םהמ םילעפתמ
םמצע םה ,יקולאה חוכב םיקידצו םיאיבנ ידי-לע םישענה םיתפומ ,תאז תמועל .םייניע
.תפומ היהי הז "םכל" םגש - "תפומ םכל ונת" :רמאנש והז .תפומהמ םילעפתמ
(קסנ'זילמ ךלמילא יבר)


ידוהי תויהל תפומ

ללוחל םילגוסמה םיר"ומדאה לע םיחחושמ וידיסח תא קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר עמש םעפ
תויהל איה תפומה תמכוח :רמאש שודקה ידוהיה ירבד יילע םילבוקמ :םהב טנס .םיתפומ
.ללכ אלפ וניא תפומ ללוחל ;ידוהי

הנווכה תילכת

עבטה יקוח תא רבוש אוהש ,וניינע סנ .אוושל םיסינ השוע ה"בקה ןיאש ,םירמוא ל"זח
איה הרטמה .הנווכה תילכת וז ןיא ךא ,'ה די תא לוכה םיאור ךכ ידי-לעו ,םיליגרה
ולגי םמצע עבטהו םלועהש אלא ,םלועהו עבטה תריבש ידכ ךות אל אובת תיקולאה תולגתההש
.תווצמה םויקו הרותה דומיל ידי-לע השענ הז רבד .תוקולאה תא
(ה"פרת םירמאמה רפס)


ןורחאה אלפה

- הארהש ןורחאה אלפה תמועל ספאכו ןיאכ ויה איבנה והילא הארהש תואלפנהו תולודגה לכ
דחא הפ וארק לוכה אלא ,ומצע אלפה לע ויפמ הגה שיא איצוה אל ,םורממ שאה הדריש העשבש
."םיקולאה אוה 'ה"
('זובי'זממ ךורב יבר)


ןנובתמה יניע

הערפ לצא וליאו ,"םעה ןמאיו .םעה ינפל תותואה שעיו" :(אל-ל,ד תומש) תרפסמ הרותה
לארשי לע - םיתפומ םתואו השמ ותוא ."םהילא עמש אלו הערפ בל קזחיו" :(גי,ז םש) רמאנ
...ןנובתמה יניעב רבד לש ופוסב יולת רבד לכ יכ ,הערפ לע אל ךא עיפשה הז
(קיתעה ונזנגמ)


יקולאה חוכה יוניש

הטמב הנתשה ,םדל וכפהנ םימהשכ וא ,שחנל הטמה תכיפה ומכ ,םירצמב ויהש םיתפומו תותואב
,ול תדחוימה תיקולא תויח שי ארבנ לכב ירה .םתוא היחמו הווהמה יקולאה חוכה םימבו
.ובש תיקולאה תויחה םג ךכל םאתהב הנתשמ ,הלק העשל ףא רבדה עבט תא םינשמשכו
(ש"ת םירמאמה רפס)


םח ינב תמדאב

הרמאה התייה ךכו .םיתפומ ירופיס רופיסב תוקסעתהה תא םילטבמ ויה םינושארה םידיסחה
םידיסחל אל ,םח ינבל ןיינע םה םיתפומה - "םח ינב תמדאב םיתפומו תותוא" :םהיפב הרוגש
.םייתימא

תואלפ יאלפ

רשא ,ודי -לע םיארנ ויה ,עבטה ךרדמ םיאצויה םיסינ ,תואלפ יאלפ ,בוט-םש-לעבה לצא"
שטירזממ דיגמה ודימלתו ט"שעבהש ןקזה ר"ומדא רמאש יפכו ,םינושארה תומימ היה אל והומכ
רוא םהינפל יולג היהש ידי-לע והזו .הייאר ןיעב ,שממ ופוס דעו םלועה ףוסמ םיאור ויה
עלוק תודיתע ונעמש ןקזה ר"ומדא לצא םג ...הרותב וזנג 'הש ,האירבל ןושארה םויב ארבנש
."הרעשה לא
(קדצ חמצה)

עובשה תרמיא


םידליל םיאתמ

לע השרד אשנו ,תועינצה לע ךכ-לכ ודיפקה אל םישנה ובש םוקמל םעפ עיגה זנאצמ יברה
.םהיתובא יכרדב תכלל םיעמושה תא ררועמ אוהשכ ,עונצה שובלה לש ותובישח

:יברה בישה .תועינצה לע ודיפקה וניתובא םגש ול ןיינמ ,והולאש השרדה ירחא

לע םתמשו ,תולמשו בהז ילכו ףסכ ילכ ...התנכשמ השא הלאשו' :ונבר השמל רמוא ה"בקה"
תולמש ושבל תוירצמה םישנהש אלא ?םידגבה תא םמצעב ושבלי אל המלו .'םכיתונב לעו םכינב
..."םיאתה הז םינטקה םידליל לבא ,ןשבלל תולוכי ויה אל לארשי תושנ רשא תורצקתודיסחה יכרד


הרוהט הנומא

,הקומע תינויע הרות וינפל אצומ ,ד"בח תודיסח ירפסב רקיעבו ,תודיסחה ירפסב ןייעמש ימ
תא ךכ-לכ שיגדמש ימ תודיסחה ומכ ןיא ,ינש דצמ .ןויגיההו לכשה ינדא לע תדסוימ
.הנומאהו לכשה וידחי םיבלתשמ דציכ ,הלאשה תלאשנו .הרוהטה הנומאה לש התובישח

תא בברעל הטונ תודיסח דמל אלש ימ .םימוחתה תדרפה ידי-לע הנושארבו שארב השענ בולישה
בוברע הזו - ותנומאל םיילכש םיקומינ איבמ דימו ,ןימאמ אוהש רמוא אוה .הנומאהו לכשה
הקוקז הניא איה .ןויגיהו לכש לכמ הלעמלש ,המשנה לש תימינפה הרכהה איה הנומא .םימוחת
,ןויגיהה יקוח םיטלוש הבש ,תרחא תושר אוה לכשה .םיינויגה םיקומינלו תוילכש תוחכוהל
.תונומאלו תושוחתל םוקמ ןיאו

תויושר תדרפה

'מע ב קלח םירוביד יטוקיל) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא ךכו .םיינשה ןיב הדרפה תשרדנ ןכל
ונייה ,הנומאב ורובעב שמתשהל ןיא - לכשב וגישהל רשפאש רבד לכש תעבות תודיסח" :(678
:רמאנ (טבשב טי) 'םוי םויה'בו ."הגשה ידי-לע וניבהל םיכירצ אלא ,רבדה ךכש ןימאהל
איבהל לכשהו חומה תבוח ךא ,'ה םע םימת ובילו הטושפ הנומאב 'הב ןימאמ ידוהי לכ"
."'םלש בלב והדבעו ,ךיבא יקלא תא עד' - הגשהו העידיב וז הנומא

.לכשב גישהל רשפא הז רבד ןכש ,הנומאב ךרוצ ןיא ארובה תואיצמב הרכהה םצע םשל ,לשמל
הבש ךרדה תאו האירבה לש הניינע תא ,ארובה תלודג תא ןיבהלו דומלל םדאה לש ודיקפת
ידכ ,הנומאה חוכב שמתשהל וילע ןכמ רחאל .ולכש תלוכי יפכ - ומלוע תא ה"בקה גיהנמ
.לכשה תועצמאב וילע ןיבהל רשפאש המ לכמ ךורע-ןיאל הלענ ומצע ה"בקהש ןימאהל

רתוי ןיבמ םדאש לככ" :(דסר 'מע ,א םיסרטנוק םירמאמה רפס) תודיסחה תרותב רמאנ ךכו
רואב ונייה ,תוקולא תגשהב העידיה יוביר ןכש .הנומאב הלעתמ אוה ,תוקולא יניינעב
.גשומ-יתלבה תוקולאד תימצעה תוממורהו האלפהה קמוע תעידיל איבמ ,גשומה יקולאה תויחו
תוממורה תאלפה תעידיל עיגמ אוה ,ובילבו וחומב הסיפתב תוקולא יניינע ןיבמ םדאה רשאכ
ותוא קזחמ הזו .יקנ ,קזח ,רורב - הנומא לש רהוטה - דבל הנומא תניחבב אוהש ,תימצעה
."ויניינע לכב

הנומאה דוסי

ןיב לדבהה הזו .הנומאה לע ססובמ לכשה םגש ,אוה הנומאהו לכשה ןיבש בולישל ףסונ טביה
יפכ אוה ןכש ןימאמש ,הנומא ידיל אבו הגשהמ ליחתמ ישונא לכשב" :יקולא לכשל ישונא לכש
תוקד םצוע שגרהב ,הרכה לש הגשה ידיל אבו הנומאמ ליחתמ יקולא לכשב ;ותוא םידמלמש
.(חנק 'מע םש) "התאלפהו הלכשהה

קוספה יפ-לע ,םיינתומל הנומאה תא (א קרפ שדוקה תרגיא) אינתה רפסב לישממ ןקזה ונבר
הקיזחמ הנומאה ךכ ,ףוגה לכ תא םיקיזחמ םיינתומהש םשכש ראבמו ,"הינתומ זועב הרגח"
םהו ,םהילע דמועו בצינה שארה םע ,ףוגה לכ דימעמה רבד םה םיינתומ" :לכשה תא תמייקמו
תוינחור תניחבב אוה ךכ ,ףוגה תוימשגב אוהש ומכו .וצפח זוחמל ותוא םיאיבמו םיכילומה
תארקנ וז הנומא הנה ...אוה-ךורב ףוס-ןיא ,דחא 'הב תיתימאה הנומאה - תיקולאה שפנה
-ןיא תלודגב תעד קימעמו ןנובתמה לכשה אוה ,שארה תא םייקמו דימעמה רבד ,םיינתומ םשב
."אוה-ךורב ףוס

רסאמב היסורב בשיש ,יקסמרבא לאקזחי יבר ןואגה ץ"יירה יברה לצא רקיב םעפש ,רפוסמ
יילע היהיו םוקא רחמ :רוהרה יב ףלח דחא השק הליל" :יברל רפיס אוה .הייפכ תונחמבו
?'הל הדוא המ לע - הווצמ םוש םייקל לוכי ינניא ובש בצמב .'ךינפל ינא הדומ' רמול
םייקל יתלוכי לע ךינפל ינא הדומ ,רמולכ .'ךתנומא הבר' :הליפתה ךשמהמ ץוריתה יל הלעו
."רסאמה לכ היה יאדכ - תאזכ הרכה רובעב" :יברה ביגה ."!הדבל 'הב הנומאה תווצמ תא


הלואגל הייפיצב


תא השמ חקיו' רמאנש ,השמל וטיברש רסמ ה"בקהו ,וטיברשב םישמתשמ ןיא ,םדו-רשב ךלמ"
ולש הרטע שיבלהל דיתע ה"בקהו ,ולש הרטע םישבול ןיא ,םדו-רשב ךלמ .'ודיב םיקולאה הטמ
"חישמה ךלמל
(בל השרפ הבר תומש)

היהש השעמ


ענכשמ רבסה

םותח ,יללכ שוריג לש וצ .ןרהט ידוהיל םינוא-רסוח תשוחתו הקומע הדרח לש םימי ויה הלא
.עובש ךותב שממתהל דמעו םהישאר לעמ ףנוה ,םאלסא-לא ת'גווח ,ימוקמה גיהנמה ידיב

דחא םוי .היתוחרואמו הליהקה ייחמ קתונמ היה וימי לכש ,ידוהיב השעמה לש ותליחת
דואמ גירחהו רומחה השעמל ויקומינ תא עדי אל שיא .םלסאתהלו ותד תא רימהל טילחה
.םוקמה ידוהי תודלותב

.םימלסומה ברקב ודמעמ סוסיבל םיכרד שפיחו ,םיווקה תייצח םצעב קפתסה אל רמומהש אלא
ותדל ותונמאנ תא תונמדזה לכב טילבהל לדתשהו ,םהיגהנמלו םידוהיל גועלל הברה אוה
.השדחה

םורגל ןווכתה ומצע אוה םא בר קפסש הרצ ,םידוהיה לע הלודג הרצ רמומה איבה דחא םוי
גצוהש רחאל .ימאלסאה גיהנמה םג חכנ ובש עוריאב ףתתשהל ול ןמדזנ רשאכ היה הז .הל
תידוהיה ותד תא רימהלו הנוכנה הריחבה תא רוחבל עדי רשא ,םכח שיאכ גיהנמה ינפל
.גיהנמה יניעב וניח תא תולעהל רמומה שקיב ,םאלסאב

.רמא ,"!תלבסנ-יתלב תד איה תודהיה"

.תחנמ ולוכ ןרוק ,ימאלסאה גיהנמה ןיינעתה ,"?ךתנווכ המל"

- םתדלוה רחשמ םהידלי תא ויכרב לע םילדגמו וב םינימאמ םידוהיהש םגתפ ,לשמל ,הנה"
."!םימלסומה לכ דגנ הארונ התסה וז אולה !?הזה רבדכ עמשנה !'גורה םייוגבש בוט'

ומדא גיהנמה לש וינפ .וכויח תא שבכ ישוקב ךאו ,החילצה ותמישמ יכ דימ ןיחבה רמומה
רחאל .ידוהיה רמאמה לש קייודמה וחוסינ לע בוש וינפל רוזחל רמומה ןמ שקיב אוהו סעכמ
םיקיזחמש ימל יכ ותוא םיבבוסה לכל עידוה ,םתותימאמ םשרתהו םירבדה תא בושו בוש תמיאש
.סרפ לש הריבה-ריעב םוקמ דוע ןיא ,וז הנומאב

ותואל עבקנ שוריגה דעומ .ןרהטמ םידוהיה שוריג :השקה הרושבה הצופנ תודחא תועש ךותב
הרקמב .םהילע לפנ לודג דחפו ועלקנ הרורצ הרצ וזיאל וניבה ןרהט ידוהי .אבה עובשב םוי
לבא ,וענכשל םיחילצמ ףא ילואו רבסה ירבדב גיהנמה לש ונזוא תא רבסל םיסנמ ויה רחא
?"גורה םייוגבש בוט" :תורורבו תוטושפ הכ םילימ ריבסהל רשפא ךיא

ריעה ישנא .הליפתו תינעת :לארשי-םע לש תוירוקמה תוטיש תא ןרהט ידוהי וטקנ םהל רצב
תרימאבו תוליפתב ,תסנכה-יתבב וליב םויה תועש תיברמ תא .םימי םתואב ודבע אל טעמכ
.סנל ופיצ ןרהט ידוהי .הנעתה לוכי היהש ימ לכ .םיליהת

,דזי ריעב תידוהיה הליהקה יגיהנממ ,םכחו קידצ שיא ,אבב'גא אלומ ןרהטל עיגה תרחמל
ןרהטל אבב'גא םכח לש ואוב תביס .ןרהטב םהיחא לע הרזגנש הריזגה לע ועמש םרט היבשותש
ידוהי לע דזי תונוטלש וליטהש םיסימה לטנ תלקהל םיהובגה תונולחב לועפל ידכ התייה
.םריע

.םידודנלו תולגל האיצי תארקל המצע תא הניכמה ,תפגתסמו הלבא הליהק שגפ אבב'גא םכח
.השעמ תושעלו תוסנל טילחה ,האלמה בצמה תנומת תא ול הריהבהש ,םירוריב לש הרדס רחאל

םידוהיה ישארל אבב'גא אלומ םכח עיצה ,"וביל לע רבדאו ימאלסאה גיהנמה לא ךלא"
יכונא רז יכ רמול ולכות ,ואל םאו ;יקלח ירשאו םכירשא - יתמישמב חילצא םא" .ןרהטב
תרחא ךרדב עישוהל םדי לאל ןיא יכ הליהקה ישאר ואר ."םכגציימ ינניא יכו םוקמב
.ותצעל ותואינו

בבותסמה רמומה ידוהיב ןיחבה ואובב .ימאלסאה גיהנמה לש ותיבל אבב'גא אלומ םכח הנפ
ויניע תא טעמ ליפשה רמומה .וינפ לע ורבועב וילא ארק ,"בקרי םיעשר םש" .תיב-ןבכ םש
םגתפל ןוכנ רבסה ויפב שי יכ עידוה אוה .גיהנמה תכשל לא וכרדב ךישמה אבב'גא םכחו
.גיהנמה לש ותעד תא חיני יכ חוטב אוהש רבסה ,ידוהיה

,ודובכ עדוי" :וירבדב חתפו הדיק אבב'גא םכח דק .ותכשלב ולבקל תואינ ימאלסאה גיהנמה
םוצ תא םימייקמ םתא ףאו םוצ ימי שי ונתרותב .םימוד םיבר םירבד שי םאלסאבו תודהיב יכ
."ןארוק שי םכל םגו ,הרות -רפס שי ונל .דגסמ שי םכל םגו ,תסנכ-תיב שי ונל .ןאדמרה

השיגה תא בהא אוה .ךלוהו רבוג ןיינעב אבב'גא אלומ לש וירבדל ןיזאה ימאלסיאה גיהנמה
:ךישמה אבב'גא אלומ .היגהנמו ותד יפלכ ידוהיה לש תדבכמהו תיבויחה

התייה ,ונוכמ לע ונשדקמ-תיב דמעשכ :םכמ םינוש ונא ובש יזכרמ דחא רבד שי ,םלואו"
,התע ךא .ןיד -תיב תותימ עבראמ תחאל ונתרות יניד לע םירבועה םישנא ןודל תושרה ונל
תחא אל םישקתמ ונא ,ךכ לשב .ןכ תושעל תוכמסהו תושרה ונל ןיא בוש ,שדקמה-תיב ברחשמ
גורהל תוכמסה םכלצא ,תאז תמועל .שיא לע תוומ רוזגל ונחוכב ןיא לבא ,םיעשופב לפטל
."תמייקו הרירש ןיידע

תנווכ אופא וז" :וירבד תא אבב'גא םכח םייס .המכסהל ושארב ןהנה םאלסיא-לא ת'גווח
- 'גורה'ב אוה ונילע םכלש ןורתיה ,רמולכ ,םייוגבש בוטה .'גורה םייוגבש בוט' ,םגתפה
."ונתיאמ הלטינש תושר ,גורהל םכל שיש תושרב

ידוהילו הריזגה הלטוב םויה ותואב דוע .ענכשמה רבסהה עמשמל ורוא ימלסומה לש ויניע
.החוורה התייה ןרהט
(ימע-ןב ידד) לישנייפ לאפר-דוד םע םיידוהי םייח
"יכותמ םיצרופ םינוגינה" :ימע-ןב


'ה תא דובעל הז - רישל

םתעפוהמ ךכ -לכ םישגרתמ ןיא רבכ ,תשדחתמ תידיסח הקיזומ לש לודגה עפשה חכונ ,ונימיב
,ימע-ןב ידד תא .םיעודיה 'םיבכוכ'ה דחאב רבודמ ןיא םא דחוימב ,םישדח םירוטילקת לש
אוה .'רמז' לש תצבשמב ץצבשל השק ללכב ,ארקיהל ףידעמ אוהש יפכ ,לישנייפ לאפר-דוד וא
.םינוגינ רשש ,דיסח טושפ

תא םיללוכה ,וישכע קיפהש םירוטילקתה תשולשל תוידוחיי קינעמש המ הז אקווד ילואו
ץבשמ לארשי -לוק וליפאש ,איה הדבוע .םירופיש תפסותב ,רבעב רואל-איצוהש םיטילקתה
םיידיסח םינוגינ רש אוה .תושדחה ינמויב ולש םיריש ,גחו תבש יברעב רקיעב ,םעפל םעפמ
.בלסרב תודיסח לש םינוגינה רצואמ םתיברמ ,םיירוקמ

רעיב תודדובתה

לבקמ ינא ילש תיתימאה הארשהה תא לבא ,םינווגמו םינוש םילהק ינפל עיפוהל הברמ ינא"
ריע ,תיליע רתיב תא ףטועה רעיה יצע ןיב דדובתהל אצוי ינאשכ ,הלילה תועשב אקווד
אוה ,"םהילאמכ יכותמ םיצרופ םינוגינהו ,האירבה םע האלמ תוגזמתה שח ינא זא .יירוגמ
.רמוא

רמזה ידעצמ שארב ובכיכ וירישו תויאבצ תוקהלב רש םהבש םימיהמ השע הרצק-אל ךרד
אוה ,"השיגה םג ,ונתשה םינכתה קר אל" .םייחכונה וירישו תיוושכעה ותומד דע ,ילארשיה
-ילכ ימצע האור ינא תעכ וליאו ,הריירקלו ימצע שומימל ךרד הרישב יתיאר רבעב" .רמוא
."המשנה תריש תרבעהל יעצמאו תרש

חורה תקושת

היה ,הנש םינומשמ רתוי ינפל היסורמ הצרא הלעש ,ובס .ללהנ בשומב לדגו דלונ לאפר-דוד
הצרא הלע ןכמ רחאל רפסמ םינש .םייתנש ןבכ קונית זא היה ,היחא ,ויבא .בשומה ימיקממ
,תסנכ-תיב ללהנב םקוה ותוכזב .ותדלומ ריעב טחושו ןייד היהש ,ןמלק 'ר ,ונקז-ובס םג
.הזה םויה םצע דע םייקתמה

-אל החלצה רוצקל ףאו תולאשמה יתש תא שממל חילצה אוה .ןקחשו רמז תויהל םלח לאפר-דוד
אוה ,"הזכ ינחור יתייה דימתש הארנ" .וחור תא וטיקשה אל הלא תוחלצה םגש אלא ,תלטובמ
יעמוש ,םזיהדוב ירחוש םילארשי תצובקל ףרטצה דחא םויש הדבועה תא םג ךכב ריבסמו ,רמוא
.ןפימ יטסיהדוב ריזנ לש וחקל

עירכמה עגרה

הרות-תחמש םויב ,םרכה-תיב תנוכשב רזנמב ,הז גוסמ שגפמב עריא וייח תא הנישש הרקמה
ןיא" םילימה תא םזמזל ויתפש ולחה ,היצטידמה ידכ ךות ,םואתפ .(הנש עבשו םירשע ינפל)
יתצרפ .עירכמה עגרה היה הז" .בשומב תסנכה-תיבב הרות-תחמש תליפתמ ריכהש ,"םשהכ רידא
תודשל יתרהימ עודמ ?הזה םוקמב השוע ,רחבנה םעל ןב ,ינא המ ,ימצע תא יתלאש .יכבב
יתוהז רותיאל עסמב יתחתפו הצובקה םע יירשק תא יתקתינ ?תודהיה הדשב יתיער םרטב םירז
."תיתימאה

םינש .בלסרבב ומוקמ תא אצמש דע ,תודהיה םלוע ךותב םינוש תומוקמב ומצע תא שפיח אוה
רוזחל זעה תונורחאה םינשב קרו ,השדחה ותוישיא לש ימינפ שוביגב קוסע היה תוכורא
ברקל ידכ ולצנל יתבוחמ ,ןורשיכב יתוא ןנח ה"בקה םאש הנקסמל יתעגה" .להק ינפל רישלו
.רמוא אוה ,"םיפסונ םידוהי וילאגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


?אל וא ביגהל

?חולסלו חוכשל וילעש וא ביגהל עגפנל רתומ םאה ,ותלוז דובכב עגפ םדא םא :הלאש


:ל"זח ושריפו ."ךמע ינב תא רוטית אלו םוקית אל" :(חי,טי ארקיו) הרותב רמאנ :הבושת
:ול רמאו ,ולצא ורבח אב רחמל .וליאשה אלו ,ךמודרק ינליאשה :ול רמא ?המיקנ יהוזיא"
:ול רמא םאו .המיקנ איה וז - ינתלאשה אלש ךרדכ ךליאשמ יניא :ול רמאו ,ךלגמ ינליאשה
ובילמ רבדה החמי אלא .ובילב הביא רמושש ,"הריטנ איה וז - ךתומכ יניאו ,ךליאשמ ינירה
.םלועל בל לע הלעי אלו ,ונרכזי אלו

ול לא (א :לופכ אוה (תווצמ ג"ירתב ונמנש השעת-אל תווצמ) ולא םייוויצ סיסבב ןויערה
רחבש לע שנענ קיזמהש אלא) ולש וישעמ לשב ,'ה תאמ וילע רזגנ לוכה יכ ,סועכל םדאל
לבה ירבד" םה הזה םלועה יניינע לכ (ב .("םוקמל םיחולש הברה" ירהש ,עצבמה תויהל
."םהילע םוקנל יאדכ םניאו ,יאבהו

הבוגתב קר םה ולא םירוסיא ,(אינתה לעב קספ ןכו) םיקסופה בורלו ,ארמגב ונתסרג יפ-לע
ןודל שי זא .םדא לש ודובכב וא ונוממב ,ופוגב עגפ םדא םא אלו ,ונוממב דסח תעינמ לע
.הזב רימחמ 'םייח ץפח'הו .המודכו תרזוח העיגפ עונמל ידכ ביגהל רתומ המכ דעו םא

םדאה יאשר - העיגפה לע תולצנתה וא שנוע ,סנק תלטה ,יוציפ עובתל םוקמ שי םאש ,רורב
.ךכ םשל ירוביצ ץחל ליעפהל םג ךרוצה םוקמבו ,ןיד-תיבב תאז עובתל

תשובו רעצו קזנו קשועו לזג ומכ ,ורבחל םדא ןיבש םירבדב יכ ,עדו" :הנוי ונבר ירבדכו
."תמאל אנקלו ול םשא רשאל רוזעל ידכ ...םדא-ינבל םירבדה רפסל לוכי ,םירבד-תאנואו
.חלש ,אמר תווצמ ,ךוניחה רפס .אכר.חל,ג ת"עש .פ"הע ן"במר .תועד 'לה ףוס ם"במר .א,גכ אמוי
ט-ח ןיואל ,החיתפ ,םייח ץפח .הכ ס"ר שדוקה-תרגא ,אינת .ג,ונק 'יסו םש ןקזה ר"ומדא ע"וש
.נ"שו ,292 ,ו 'ןימוחת' ץבוק הארו .נ"שו
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il