629 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אב תשרפ * (22.1.99) ט"נשת'ה טבשב 'ו * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ודבע השמבו 'הב ונימאיו


יברה .קידצבו יברב הנומאה לע דמועו םק ידוהיה םעה
תועפשהה לכש ,ה"בקה הצור ךכ .ונבר השמ היה ןושארה
רודה קידצ ךרד ורבעי ,רודה לש תוימשגהו תוינחורה


וגאה ביבס בבותסמ לוכה .תלוזה לוטיבו תימצע הוואג לש חור ומע איבה ינרדומה םלועה
ללכב םה ימ ?םינקז ,םירגובמ ,םירוה .לוכל ןויווש ,תימצע המשגה ,טרפה שפוח - ישיאה
.םילודג םישנא ינפל שאר תנכרהל םוקמ ןיא ,םיגיהנמ םיכירצ אל .תושעל המ ךל ודיגיש
.םיווש לוכה ;םילודג םישנא ללכב ןיא

לש ותוספאב הרכהה איה הנומאה לש תודוסיה-דוסי .תודהיה חורל הסיסבב תדגונמ וז הסיפת
לאש" :תעבוק הרותה .לוע-תלבקל הנושארבו שארב שרדנ ןימאמה ידוהיה .ארובה לומ םדאה
- רודל רודמ תרבועה תרוסמה לע תדמוע הלוכ תודהיה ."ךל ורמאיו ךינקז ,ךדגיו ךיבא
."'וכו םינקזל עשוהיו ,עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לביק השמ"

םמורמו רשקמ

םג .םיקידצ תנומא אוה ,לכעל השקתמ ינרדומה םלועהש ,םיבושחה םיידוהיה םיכרעה דחא
הרותהש תולטבתהה תא לבקל םישקתמ ,תינרדומה תוברתהמ ועפשוהש ,תווצמ ירמוש םידוהי
השוחת ,ןויוושהו תואמצעה תשוחת תא רתוס רבדה והשלכ םוקמב .קידצו יבר יפלכ תעבות
.ךכ-לכ קומע הרידחה תינרדומה תוברתהש

אל אוה .ונבר השמ היה ןושארה יברה .קידצבו יברב הנומאה לע דמועו םק ידוהיה םעה לבא
,םיכרצה לכל גאד םג אוה .'ה יסינ תא ללוחו םירצממ םאיצוה ,לארשי-ינב תא גיהנה קר
יכ .השמ לא םיקעוז ?רשב םיצור .השמ לא םינופ ?םימ ןיא .םעה לש ,םיימשגהו םיינחורה
.רודה קידצ ךרד ורבעי ,רודה לש תוימשגהו תוינחורה תועפשהה לכש ,ה"בקה הצר ךכ

רקיע .לארשי -םעל שורדה עפשה תקנעהב קר הצמתמ וניא ונבר השמ לש ירקיעה ודיקפת םלוא
תא םכל דיגהל ,איהה תעב םכיניבו 'ה ןיב דמוע יכונא" - וירבדב יוטיב ידיל אב ודיקפת
לא םעה תא םמורמו םעל 'ה רבד תא איבמ ,ה"בקה ןיבו לארשי-םע ןיב דמועה אוה ."'ה רבד
.תיקולאה השודקה

קבדיל םדאל רשפא יכו" :ל"זח םילאוש ,(ה"בקב) "וב הקבדל" ידוהי הווצמ הרותהשכ ןכל
קבדימ וליאכ בותכה וילע הלעמ" םימכח-ידימלתב תוקבד ידי-לעש ,איה םתבושתו - "?הניכשב
.ה"בקה םע םתוא םירבחמו םהילא םיקבדה תא םירשקמ םיקידצה ןכש ."הניכשב

גיהנהל ףיסומ

םויב .שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לש אלוליהה םוי לוחי בורקה עובשב יעיבר םויב
,שודקו לודג םויל הזה םויה תא השוע ומצע הז רבד .הנש עשתו םיעברא ינפל קלתסנ הז
שמשה אבו" קוספה םייקתה הז םויב - רתוי בורקו ףסונ דמימ הז םויב שי ונרוד ינבל םלוא
יברה לש ושמש הזה םויב חורזל הלחה ,םדוקה יברה לש ותוקלתסה םעו ,"שמשה חרזו
.שטיוואבוילמ

שי הנשהו ,ונרוד אישנלו ונרוד קידצל תורשקתהה קוזיח לש םוי ונל אוה הזה םויה ןכ-לע
תא קזחל ונילע הז םויב .ותואישנל םישימחה תנשל םיסנכנ ונא ןכש ,ףקות הנשמ ךכל
.ותרות דומיל תאו ויתוארוה יולימ תא ,ויכרדב הכילהה

םיתשלפהש דעו ,ותוקלתסה ירחא הנש םירשע לארשי תא טפשש ,איבנה ןושמש לע םירמוא ל"זח
."וייחב הנש םירשע ונממ םיארי ויהש ךרדכ ותומ רחאל הנש םירשע ונממ םיארי" ויה
תא לעופב גיהנהל ףיסוה אוה ,ןושמש תא ואר אל תוימשגה םייניעהש יפ-לע-ףא ,רמולכ
.לארשי יביוא לע ארומ ליטהו לארשי

םחליהל ,ויתוכרב עפש תא ונל קינעהל ,ונרוד תא גיהנהל ףיסומ יברהש םינימאמ ונא ףא
ונקדצ-חישמ תאיב - הלודגה ותאובנ תומשגתהל הכזנ בורקבש ונא םיחוטב .'ה תומחלמ תא
.המלשהו תיתימאה הלואגהושדח שיאלוליהה םויל תונכה

ד"בח ידיסח םיגהונ ,שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לש אלוליהה םוי ,טבשב ד"וי תארקל
םויב .הרותל תולעל דחאו דחא לכ לדתשמ תבשב .א"ישת תנשב יברה עבקש םיגהנמה יפ-לע
רמאמה ,'ינגל יתאב' תודיסחה רמאממ םיקרפ םידמול .המשנ-רנ םיקילדמ ברע תונפל ישילש
'שפנ-ןוידפ' םיבתוכ .ויתודסומל הקדצ םינתונ הליפתה םדוק .םדוקה יברה לש ןורחאה
הלא תויודעוותה .תוידיסח תויודעוותה םיכרוע ןכ-ומכ .שודקה ןויצה לא ותוא םירגשמו
.ץראה יבחר לכב ד"בח-יתב ידי-לע ה"יא וכרעיי

רוטילקתב תודיסח

לש תודיסח רמאמ ובו ,בשחמ רוטילקת איה יכאלמ-תיירקמ ןמציל היבוט 'ר לש תירוקמ המזוי
יעצמאב שגומ רמאמה .ד"צרת תנשב רמאנש ,"ךרוא רחשכ עקביי זא" - ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
:תבותכה .תודיסחה תרות דומילל תירוקמ תועדה לכלו המיענ ךרד וזו ,הידמיטלומ לש השחמה
.83033 יכאלמ-תיירק 149/7 ד"בח

םיליהת תרימא

חתופ ,לארשי -תיב ינומה ידי-לע םיליהתה תרימא תא לידגהל ףאושה ,'דוד ןושל' ןוגרא
לבקל לארשי-םע תא ררועל - םיינרותה וידרה יצורעמ המכ ול םיפתוש רשא ,ירוקמ עצבמב
ץ"יירה ר"ומדא ק"כ .שדוחה ימיל הקולחה יפ-לע ,םיליהת יקרפ םוי לכב אורקל םהילע
.ללכלו טרפל התובישח תא שיגדהו ,וז הנקת לע תובר ררוע שטיוואבוילמ

תודיסחה םלוע

,חבושמ ןוחרי .'תודיסחה םלוע' ןואטיבה לש 50-ה ןויליגה רוא האר םינורחאה תועובשב
עצבמב וישכע שוכרל רשפא .תודיסחה לש המלועל ולוכ דחוימה ,הקיטילופמו תוליכרמ יקנ
.02-5387976 'לט .ועיפוהש תונויליגה לכ תא דחוימשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אב תשרפל


ןבה ןוידפ תווצמו הלואגה

םיפתתשמ וז הווצמב ."הדפת ךינבב םדא רוכב לכו" :ןבה ןוידפ תווצמ העיפומ ונתשרפב
.(ןוידפה ימד תא לבקמה) ןהוכהו ,הדפנה ןבה ,(ונב תא הדופה) ןבה יבא - השולש

,היידפה תווצממ קלח אוה אלא ,לארשימ רוכב תודפל בויח לכ לטומ אל ןהוכה לעש רורב
שי ןבהו ןבה יבא ןיינעב ךא .ןהוכל ףסכ תניתנ ידי-לע אלא רוכבה תא תודפל רשפא-יא ןכש
וא באה לע ,היידפה תווצמ הלח ימ לע ,הלאשב ילבבה דומלתל ימלשוריה דומלתה ןיב תקולחמ
.ןבה לע

הבוחה ימ לע

תלטומ ,הדפנ אל ןיידעו רגבתה םא ןכלו) ומצע ןבה לע הלח היידפה תווצמ ,ימלשוריה יפל
רחאמ אלא ,(הליחתכלמ וילע תלטומ התייה םצעבש ,הווצמה תא ומצעב עצבל הבוחה וילע
.ומוקמב ותוא הדופ ויבא - ומצע תא תודפל לוכי וניא ןיידע שדוח ןב טועפ ותויהבש

לדגשכ ןהו ןטק ןבהשכ ןה ,באה לע םלועל הלח היידפה תווצמ ,ילבבה יפל ,תאז תמועל
תווצמל עיגמ ןבהשכ ירה ,ונב תא הדפ אלו וז הווצמ באה םייק אל יהשלכ הביסמ םא קרו)
תא תודפל וילע ןכל ,יודפ תויהל ןכ-םג בייח אוה ,תווצמה לכב בייח ותויה ףקותבו
.ורוכב ונב תא תודפל - באה לע הרותה הליטהש הבוח וז .(ומצע

ומצע באה

תכרב תא ךרבמ ימ ,הלאשה םש תלאשנ .םיחספ תכסמ ףוסב ילבבה דומלתה קסוע הז ןיינעב
.ודיל הנמדזנש הווצמה לע ,באה וא ,ףסכה ןמ הנהנה ,ןהוכה ,ןבה ןוידפ תעשב 'ונייחהש'
,רמולכ .('ונייחהש'ו 'ןבה ןוידפ לע') "םייתש ךרבמ ןבה יבא ,אתכלה" :הכלהה תקספנ
.'ונייחהש' ךרבמ אוה ןכלו ,באה לע תלטומ הווצמה

םשכ .חספה-גחב הרושק ןבה ןוידפ תווצמ ןכש ,םיחספ תכסמב אקווד הנודינ וז היגוס
,םירצממ וינב תא הדפ ומצע אוהו לארשי-ינב יתב לע ומצעבו ודובכב ה"בקה חספ םירצמבש
ה"בקהש הבוח איהו ומצע באה לע תלטומ (םירצמ תאיצי תובקעב האבש) ןבה ןוידפ תווצמ ךכ
.וילע ליטה

עבטה ירדגמ הלעמל

הרושקה תינחור תועמשמ םג המע תאשונ (באה וא ןהוכה ,'ונייחהש' ךרבמ ימ) ארמגה תלאש
הלעמלש יפוס-ןיאה רואל תזמור ה"בקה לצא 'בא' תגרד יכ ,תודיסחה ירפסב ראובמ .הלואגל
ירדג ךותב שבולמה יקולאה רואל תזמור 'ןהוכ' תגרד וליאו ,תומלועה תולשלתשה לכמ
.תומלועה

םאה ,םלועה ירדג ךותב הלואגה אובת דציכ - 'ונייחהש' ךרבמ ימ ,הלאשה אופא תלאשנ
ךותבש יקולאה רואהמ ,'ןהוכ' תגרדמ וא ,תומלועהמ הלעמלש יקולאה רואהמ ,'בא' תגרדמ
ירדגמ הלעמל אובת הלואגה - 'בא' תגרדמ אובת הלואגהש ,הבושתה האב ךכ לע .האירבה ירדג
.םימחרבו דסחב ,דחא עגרבו תחא העשב אלא ,ירמגל עבטה
(42 'מע ,אי ךרכ תוחיש יטוקל)

ןיליפת :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתואל ךל

םדא חיני לוכי :אביקע יבר רמא אינת ."תואל ךל היהו" :(ט,גי תומש) תרמוא הרותה
ואצי ,תוא ןיכירצש ימ - "תואל ךל היהו" רמול דומלת ,םיבוט םימיו תותבשב ןיליפת
.תוא ןפוג ןהש םיבוט םימיו תותבש
(ב,ול תוחנמ)


תותוא ינש

-תירב ,תבש :ןהו ,'תוא' הרותב תויורקה תווצמה שולשל תובית-ישאר איה 'תבש' הלימה
ץימאה רשקה לע ודיעיש ,הלא תותואמ םיינש ידוהיל םישורד הנשה תומי לכב .ןיליפת ,הלימ
לוחה תומיב ןכל .ףסונ תואב ךרוצ שיו ידימת תוא איה הלימה .לארשי-םעל ה"בקה ןיבש
.ןיליפת םיחינמ ןיא ,תוא המצע איהש ,תבשב וליאו ,ןיליפת םיחינמ
(ג"מס)


םימעל תוא

,לארשיב הרוש הניכשהש לוכל תודעו תוא ןה ןיליפתה יכ .(טפשמ) "הלילפ" ןושלמ 'ןיליפת'
"ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו" :(א,ו תוכרב) םימכח ושרדש יפכו
.שארבש ןיליפת ולא - (י,חכ םירבד)
(םירוטה לעב)


םישעמה תודחא

תובשחמב - שארב ןכש .דבלב דחא תיב - די-לשב וליאו ,םיתב העברא שי שאר-לש ןיליפתב
לבא ,תונוש תופקשהלו תועדל םוקמ שיו וניניב םיקולח תויהל ונא םיאשר - תועדבו
תושעל ,םידחואמ תויהל ונא םיבייח ןאכ - לעופב םייחה-חרואבו םישעמב - די-לש ןיליפתב
.דחא 'תיב' תויהלו תחא די
(הרותל תוארפרפ)


םסרפל הווצמ

דוקדקהו עורזה לע ןיחינמש ןיליפת תווצמ םויק ינפמ" :ןיליפת תוכלהב בתוכ ש"ארה
וז הכלה םסרפל תוכזו הווצמ ."'דוקדק ףא עורז ףרטו' המחלמה ישנאב םייקתי ,ןנוקיתו
.םהש םוקמ לכב ,םהידידיו םהיבורק לכו המחלמה ישנא ןיב
(שטיוואבוילמ יברה)


ההכ די

תושעל םדאה דיב ןיאש ונתוא תודמלמ ןיליפתה יכ ,ההכ די ,לאמש דיב םיחינמ ןיליפתה תא
די יכ שוחב לוכה ואר םירצמ תאיציב םג .ליח תושעל חוכ ןתונה אוה ה"בקה קר יכו םולכ
איהשכ םדאה דיש והז .יספא ומצע םדאה לש וחוכ יכו םיתפומהו תותואה לכ תא התשע 'ה
.ההכ די איה המצעל
(השימח תלחנ)


תערכמ תוכז ףכ

- ןהב עשפ םאו ,תערכמ תוכז ףכ - ןיליפת תווצמב יאכז היהי םא ןידה םויל :םימכח ונש
לכ השקוהש ,ןיליפת תווצממ רתוי הרותבש השע-תווצמ לכב הלודג ךל ןיאש .תערכמ הבוח ףכ
ריהז היהיש םדא לכ ךירצ ןכל .'ךיפב 'ה תרות היהת ןעמל' :רמאנש ,ןיליפתל הלוכ הרותה
.םימי ךיראמ - ןהב ריהזה לכו ,ןיליפת תווצמב
(ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלוש)


שלושמה טוחה

,ודגבב תיציצ ,ועורזב ןיליפת ,ושארב ןיליפת ול שיש לכ :רמוא בקעי-ןב רזעילא יבר
,"קתניי הרהמב אל שלושמה טוחהו" :רמאנש ,אטחי אלש תקזחב אוה ירה - וחתפב הזוזמ
."םצלחיו ויאריל ביבס 'ה ךאלמ הנוח" :רמואו
(ד,גמ תוחנמ)


הרותו ןיליפת

הרותב עגיל ונא םיצור ,םלוע-לש-ונוביר :ה"בקה ינפל לארשי ורמא :רמוא רזעילא יבר
םכילע ינא הלעמו ,ןיליפת תווצמ ומייק :ה"בקה םהל רמא .יאנפ ונל ןיא לבא הלילו םמוי
.הלילו םמוי הרותב םיעגי םתא וליאכ
(םיליהת שרדמ)

עובשה תרמיא


הקירמא תא ךפוה

ןסינ ברה 'תודיחי'ל םעפ וילא סנכנ ,ב"הראל שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא לש ותעגה רחאל
.הכובו בשוי יברה תא אצמ אוה .('םימ תרהט' רפסה רבחמ) ןיקשולט

ןוילימ יל ןיאש ינפמ הכוב ינא" :יברה בישה .ויכב תביסל יברה תא ןיקשולט ברה לאש
."רלוד

."?הכוב יברה ףסכ ליבשב" :ריעהו הכובמב אב ברה

יתייה ,רלוד ןוילימ יל היה וליא ?ףסכה יל שורד בשוח התא המ םשל יכו" :יברה בישה
."!הרות םוקמל הקירמא לכ תא םיכפוה ונייהו הקירמאב ריע לכב ךרבא בישומתודיסחה יכרד


לארשי-תבהאמ רוכיש

ידוהיה םלועה יבחרב םסרפתה ,ד"בח תודיסח לש ישישה רודה אישנ ,ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
השעמל היה רשאכ ,תיטסינומוקה היסורב תחא :להינש תויזכרמ תוכרעמ יתש תוכזב רקיעב
תיקנע תרתחמ םש םיקהו ,ץירעה רטשמה דגנכ יולגב בצייתהל זעהש דיחיה ידוהיה גיהנמה
;(ל"חר תוומל ןודינ טעמכו רסאנ ףא ךכ לשבו) היסור יבחר לכב תודהיה תלחג רומישל
,םיחולשה לש םירידאה לעפמל דוסיה תא חינה םש ,הקירמאל ,ישפוחה םלועל ואובב ,היינשהו
.ללכב םלועה תודהי לשו טרפב הקירמא תודהי לש הינפ תא ונישש

הכבו וניבא םהרבא לש ותירבב סנכוה רשאכש (חירת 'מע ,ד קלח םירוביד יטוקיל) רפוסמ
רמאתו יבר היהת לדגתשכ ?הכוב התא המ" :ש"רהמ ר"ומדא ,ובס ביגה ,תוקוניתה ךרדכ
ןהו רובידב ןה ,תדחוימהו הרורבה ונושלב ןייטצה ץ"יירה ,ןכאו ."הרורב הפשב תודיסח
,שדוק-תוחיש לש הרידא תשרומ ונל חינה ,בתכו רמאש תודיסחה ירמאמ יפלא לע ףסונ .בתכב
לשו ללכב תודיסחה לש היתודלות לע זפמ רקי רצוא םהש ,םירופיסו תומישר ,תונורכיז
.טרפב ד"בח תודיסח

יבר לש תויח

רפוסמ ובש בתכמ וילא עיגה םעפ .ולש המוצעה לארשי-תבהאב עודי היה ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
רעצ בורמ .ש"מי םיצאנה ידיב ('דימתמ' ה'ציא 'ר) ץיברוג קחצי 'ר דיסחה גרהנ דציכ
םילולע ויהש םיבתכמ וידיל דוע ריבעהל אלש ויברוקמ וטילחה םוי ותואמ .יברה ףלעתה
ידוהי רשאכ" :רמאו יכבב ץרפ ,םיבתכמ ונממ םיענומש יברה הארשכ .שפנ-תמגוע ול םורגל
לע העמד ליזהל ףאו ורובעב םיליהת יקרפ המכ רמול לוכי ינאו ,ויתורצ לע ינעידומ
."!?ינממ לוטיל םיצור תאז תא םג םאה .יתויח לכ תא באוש ינא הזמ - וירוסיי

לטומ יברה תא הארו הצירב סנכנ יאבגה .ורדחמ הזע הטבח לוק עמשנ םעפ יכ ,וילע רפוסמו
דיב הכמ לביקו לפנש יברה ול רמא ,בשייתהל יברל עייסש רחאל .ךייחמ לבא ,הפצרה לע
יתמק רקובה" :יברה הנע ."?יברה ךייח עודמ ,ןכ-םא" :יאבגה לאש .אפורל אורקל ךירצו
."יתחמש - רחא והשימל אלו יל הרק רבדה רשאכ .בוט-אל והשמ הרקיש השגרהב

לצאש ,רמוא םלועה" :(אלר 'מע ,ז ךרכ ולש שדוק-תורגא) יברה בתוכ ויתורגיאמ תחאב
הרקי .הרותה תצברה לעו לארשי-תבהא לע יתימא רוכיש ינא .הרקי הפיט לכ הרכושל התושה
."הרותה דומילו לארשי-תבהא לש הפיט לכ רתויב יל

תייצל םיכירצ

ר"ומדא) אבסה" :רמא םעפ .תוכרבו םעונב דימת - ותעד תא עיבהל תדחוימ ךרד ול התייה
.יל הארנש יפכ יתעד תא הווחמ ינא .רמוא היה (ב"שרה ר"ומדא) יבא .הווצמ היה (ש"רהמ
.(יר 'מע 'לארשי ןורכז') "תייצל םיכירצ לבא

'םימימת יכמות' תבישי רובעב ינקירמאה ךוניחה דרשממ הכימת לבקל יברה שקיב ב"שת תנשב
הדמע אל ותעד יפ-לעש רחאמו ,דרשמה םעטמ חקפמ הבישיל עיגה דחא םוי .הקירמאב דסייש
תא אורקל שקיב ,יברל רבדה עדונשכ .השקבה תא רשאל בריס ,הכימתה תלבק יאנתב הבישיה
השע יברה ."?תושעל יילע המ" :לאש דימו יברה לא שגינ ,רדחל שיאה סנכנשכ .ורדחל חקפמה
:שיאה אטבתה ןכמ רחאל .השקבה רושיא לע חקפמה םתח םוקמב-וב .המיתח לש העונת ודיב
."?ול ברסל יתלוכי ךיא ;םיקולא ךאלמ םש בשי"

תירב-תוצראל יתעסנ עודמ ךתוא ולאשי םא" :רמא ,תמייוסמ תוחילשב חלש יברהש ,דחא ברל
םיחלושש ןאל אלא ,הצור אוהש ןאל ךלוה וניא לייחש ,רומא - לארשי-ץראל יתילע אלו
."ותוא


הלואגל הייפיצב


תקלדה םדוק שדוק-תבש ברע אוה ןמזה רשא האור ,םלועב ללוחתמה לא וביל םשה לכ"
לכ יניע רשא בוטה חרואה תא לבקל ידכ ןיחתורב הליבטה םה םירוסייהו תורצה לכ ...תורנה
"ול תופצמ וניחא
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)

היהש השעמ


שפנ רפוכ

לש ומוציעב ויה הטנמאיפ יסויו יבא םיילקיזומה םיחאה דמצ .ט"לשת תנשב עריא רבדה
יטננימודה היה ,וייחל תועמשמ שפיח ותודלי רחשמ רבכש ,יבא .תודהיה לא הבישה ךילהת
.ותחפשמ תא וירחא ףחסו

דחא ברע .ב"הראל לארשימ הרגיה ותחפשמש רחאל התייה הז ןוויכב תיתועמשמה הפיחדה
זאמ .םסקוהו - יברה תא האר ,תיברע תליפת תעשב שטיוואבוילמ יברה לש ושרדמ-תיבל ןמדזנ
.וכלהו וקדהתה תודיסחהו תודהיה םע וירשקו ,םעפב םעפ ידמ בושל גהנ

הררוגתהש ,התחפשמל .תידוהי ,ותשא םויכ ,זאד ותלכ םג התייה הז ךילהתל הפתוש
ויבאמ םתייתנ ,יול םהרבא ,היבא .תווצמו הרות םע רשק םוש טעמכ היה אל ,שובטלפב
יאנפ אצמ אל םלועמו ,ותחפשמ תא סנרפל ידכ וימי לכ השק דבע ,ריעצ רענ ותויהב
.הנומאבש םיניינעל

ךשמל זפשוא ,האופרה-תיבל להבוה אוה .השק השלוח באה שח הנותחל תונכהה לש ןמוציעב
תפסונ םעפ ףקתנ םיישדוח רובעכ .היעבה תביס תא וליג םיאפורהש אלב ותיבל רזחו עובש
.תינשב זפשואו ,םיקזח םיבאכ הוולמ םעפה ,השלוחב

לודיג :תיעמשמ-דחו הרורב הנקסמה התייה ,תופיקמו תוידוסי תוקידב לש ךורא םוי םותב
השיגה לע ןומא ,אפורה ול עידוה ,"תויחל םישדוח השולש ךל שי" .ויתואירב הלגתנ ריאממ
.דימו תמאה לכ תא הלוחל רמול שי יכ תעבוקה תיאופרה

ידבוא ויה לוכה .הרושבה תא לכעל ושקתה החפשמה ינב ראש םג .וילע ךשח םהרבא לש ומלוע
.בוטל תווקלו ןימאהל ושקעתה ןיידעש תידוהיו יבאמ ץוח ,תוצע

צ"יירה ,שטיוואבוילמ םדוקה ר"ומדאה לש ורבק ןויצל עוסנל ,ןויער םבילב הלע ךכ ךותב
תובר תועש םש תולבל גהונ שטיוואבוילמ יברה יכ זא ועדי רבכ םה .(קחצי-ףסוי יבר)
.םהל םג בוט ,יברל בוטש המ יכ ורבסו ,וילא םינופה ןעמל הליפתב

רעש .םוקמב הררש ,עמשמ יתרת ,תוומ תממד .הליל תעש העשה התייה ןימלעה-תיבל ועיגהשכ
וגהנממ גורחל רמושה תא הענכשש איה םשפנ תרעס קר .לוענ אוה ףא היה הסינכבש לזרבה
.רעשה תא םהל חותפלו

וילע רזגנ םא םג" :תדחוימ הליפת השחל תידוהי .םתניחת תא םיינשה וכפש הכורא העש
."תורדקו שואיי תשוחת ךותמ םלועה תא בוזעי אלש םימחר שקב ,אנא ,תומל ,הלילח

אפורה עתפל סנכנ ודיל ובשיש העשב .הלוחה באה תא רקבל תידוהיו יבא וכלה תרחמל
השולש קר ךל ורתונ היפלש ,לומתא ךינפל יתגצהש הכרעהה ,יול רמ הארת" :רמאו ןחבאמה
."רתוי ךורא ןמז היחתש ןכתיי .תמזגומ הארנה לככ התייה ,םישדוח

רוריבב השח הבילבו הנתח רבעל תועמשמ-בר טבמ החלש איה .תידוהי לש היניעב תצינ רוא
ופתשל םא דואמ הטבלתה ,היבא תא הריכהב .אפורה ירבד ןיבל שמא םתליפת ןיב רשק שי יכ
הירבדל ןיזאה באה .הרפיסו קפאתהל דוע הלכי אל ףוסבל .יברה רבק דיל הליפתה ןיינעב
.רבד רמא אלו תומותח םינפב

:אבה רופיסה תא ויוולמל םואתפ רפיס ךרדב .ותיבל יול םהרבא ררחוש םימי הרשע רובעכ
ךיא .םולחב ותוא יתיאר ,יברה לש ורבק לע ללפתהל וכלה יבאו תידוהיש הליל ותואב"
ינא ךתוא קוידב' :ול יתרמא ,ותומד תא יתיארשכ .יתעדי טושפ .יתעדי ?אוה הזש יתעדי
תוארלו תוכזל אוה שקבמ ינאש המ לכו ,בורקב ןתחתהל תדמוע ילש תבה ,הארת .וישכע ךירצ
.'םידכנ

ןכומ ינאו ,ךכ לע םלשל ךירצש ןיבמ ינא' :יתכשמה ינאו ןחוב טבמב יב טיבה יברה"
יברהו דימ יתמכסה .רתוי הובג םוכס ןייצ יברה לבא ,םייוסמ םוכסב יתבקנ .'תאז תושעל
."הנש ידמ הקדצל הזה םוכסה תא תתל דיפקאש יאנתב ,תופסונ םייח תונש המכ יל חיטבה

לא טרופמ בתכמ ןיכהל ותבמ שקיב ,ותיבל עיגהשכ .םיהדמה ורופיס תא רפסל םייס םהרבא
יטרפ תא ןכו ערואמה לכ תא טריפ בתכמב .שטיוואבוילמ יברה אוה אולה ,צ"יירה לש ונתח
.בייחתה וילעש םוכסה תא ףריצ בתכמה לא .םדוקה יברה ןיבו וניב עבקנש םכסהה

יברה .ףרוצמה ףסכהו בתכמה תלבק תא רשאמה ,יברהמ הבושת בתכמ לבקתנ םימי המכ רובעכ
יברה ושקיב בתכמה ףוסב ."ימחו ירומ ק"כ לצא ךתוא ריכזא הבורקה תונמדזהב" :ףיסוה
.םוי ידמ ןחינהל דיפקהלו ולש ןיליפתה גוז תאו ותיב תוזוזמ תא קודבל

דיפקהו תורדוהמ ןיליפת ול שכר ,ויתוזוזמ תא קדב אוה .יברה תוארוה תא אלימ םהרבא
.ובצמב ףסונ רופיש לח ,ןתחנהב לחה ובש םויב .ןחינהל

.האבה הנשה רובעב ולש תובייחתהה ימד ובו ,יברה לא ףסונ בתכמ םהרבא חלש הנש רובעכ
םוי ותואמ .תורשכ לע דיפקהל השקב ,ראשה ןיב ,ובו ,יברהמ הבושת בתכמ לביק םעפה םג
לבקמו ףסכו בתכמ חלוש םהרבא .הנש ידמ הרק ךכ .תורשכה לע דיפקהל םהרבא לחה ךליאו
תבש רמש רבכ הנורחאה ותנשבו ,ךלהו לדג דיפקה ןהילעש תווצמה לגעמ .יברהמ השדח הארוה
.ןטק-תילט שבלו

םינש ןתואב .םהשלכ םייאופר םילופיטל קקדזיש ילבמ ,םינש עבשמ רתוי דוע יח יול םהרבא
.ןפוחה אולמ תחנ םהמ תוורלו ,םידכנ השימח תרחאה ותבמו תידוהימ תוארל הכז
םיידוהי םייח
שטיוואבוילמ יברה ,ומוקמ אלממו ונתח םע ץ"יירה ר"ומדא ק"כ


תישארבה ימי תואלפנ

לעו ,(קחצי -ףסוי יבר) ץ"יירה ר"ומדא ,שטיוואבוילמ םדוקה יברה קלתסה י"שת טבשב 'יב
ד"בח ימי ירבדב המושר תורמשמ יפוליח לש וז הפוקת .שטיוואבוילמ יברה ,ונתח הלע ואסיכ
,ינש דצמ .הגהנהה לוע תא וילע לבקל יברה בריס המימת הנש ,דחא דצמ .דחוימב תקתרמכ
אל ומצע אוה םגו ,ד"בח תודיסח לש יעיבשה אישנה תאו יברה תא דימ וב ואר םידיסחה
.'ה -תדובעבו הרותב ותלודג תא ריתסהל חילצה

התואב .יברה לש ויתומא 'דב םישחרתמ ולחהש אלפה ירופיס דחוימב ושגיר םידיסחה תא
יניעב ויה הלא .וילע הרוש שדוקה-חור יכו תומייקתמ ויתוכרב יכ לוכה ואר הפוקת
.וידיל רבע הגהנהה טיברשש םימשמ תוא ןיעכ םידיסחה

"רבע אל" םשה

םימיה תא בטיה םירכוזה ,םידיסחה יקיתוומ המכ םע ,םינש המכ ינפל הכרענש תודעוותהב
םירקמ ינש ,יסר'ג-וינ תנידמבש קראונב ברכ ןהכמה ,ןודרוג רעב-םולש ברה רפיס ,םהה
:ונורכיזב ותרחנש ,הפוקת התואמ

םיאפורה .השונא התייה העיגפה .הלאהמ ושארב עגפנו לובסייב קחיש קראונב ידוהי דלי
םריבעהל ידכ ,ומיא םשו דליה לש ומש תא וירוהמ יתשקיב .דבלב םייח תועש המכ דליל ובצק
תא תינשב ררבל ןופלטב יתשקבתנו הלק העש הפלח ,תוריכזמל םשה תא יתרסמש רחאל .יברל
ךורב םוקמבו דליה םש תא יתפלחה יכ ,ררבתה םנמאו ,יתוא עיתפה רבדה .דליה לש ומש
.םילחה דליהו ךריב יברה ,רבד לש ופוס .םיהדמ היה הז .לרעב יתרמא

"ךפהל הצור ה"בקה"

דחא םוי .ןתחתהל החילצה אלש תרגוב תב םהל התייהש ,קראונב החפשמ יתרכה :ףסונ הרקמו
לעופש יבר ונל שי ,לארשי ןמלא אל" :הל יתרמא .היעבב יתוא הפתישו םאה יילא האב
.יברה לא סנכיהל השקיבו קרוי-וינל העיגה םאה ."תורוצנו תולודג

לע יברה התוא לאש ,התקוצמ תא וינפל החטשש ירחא יכ ,הרפיס איה .תפעוז התארנ ,האצישכ
לבא ,תואלמגל שורפל ולקש ףא םהו רבד םהל רסח אל 'ה ךורב יכ ,הבישה איה .הסנרפה
.יברה לאש ,"?תבש רבדב המו" .תבה לש ילכלכה הדיתע ןעמל קסעה תא להנל ףיסוהל וטילחה
.יברה השקה ,"?םכל הרסח אל הסנרפ יכ תרמא אולה" .השיאה הבישה ,"החותפ תונחה תבשב"
:יברה בישה .תותבשב תונחה תא ורגסי ,אשניתש רחאלו ,תבה ליבשב השענ לוכה יכ התנע םאה
אצמת תבהש םכל חיטבמ ינא זאו ,תבשב קסעה תא ורגסת םדוק - ךפהה תא קוידב הצור ה"בקה"
."הגוויז תא

ובביס םימשמ

אל םלועמו ,םיר"ומדא הברה לצא תויהל ונל ןמדזנ הניארקואב" :תרמרוממ האצי השיאה
.ןיינעה םייתסנ ךכב ."תווצמ תרימשב םתכרב תא ורשיק

.התוקוורב הרתונ תבהו תבשב לועפל הפיסוה תונחה ,באה רטפנ םייתניב .םינש רשעכ ופלח
.תאזה תונחה םג התייה וסרהנש תויונחה ןיבו ,קראונב םסרופמה םורגופה עריא זאו
םיעברא ליג תא הרבע רבכ איה .הרישע החפשממ הרות-ןב םע ,תבה הכדתשה ךכ-רחא םייעובש
.דחא דלי תדלל החילצה בר ישוקבו

:רעצב ול יתרמא .רופיסה יטרפ תא יל ריכזה אוה .ייברוקמ םע הנמנ תב התוא לש היחא ןב
דלי תדללו ןתחתהל לכות תבהש ידכ ,םורגופב סרהית תונחהש םימשמ בבוסל היה ךירצ ,האר"
..."ןורחאה עגרב שממגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


דבלב המיעט

?הליחת ךרבל וילע םאה ,ןילבת וא חלמ וב רסח םא תעדל ידכ ,לישבת םעוטה :הלאש

אלב המיעטש חכומ ימלשוריב ."הכרב הנועט הניא תמעטמ" :ורמא ילבב דומלתב :הבושת
הניא העילב םע המיעט םגש ,חכומ לאומש רפסל שרדמב םלוא ,ללכ הליכא תבשחנ הניא העילב
:םיקסופה הזב וקלחנו .הליכא תבשחנ

'תיזכ' רועיש דע םיקצומב ,עלוב אוה םא וליפא הכרבמ רוטפ םעוט ,ףסוי-תיבה ןרמ תעדל
םעוטהו ,הבושח איה םג ודבל ךחה תאנה - הלעמו הז רועישמ .'תיעיבר' רועיש דע םילזונבו
.ךכ-רחא תאז קרוי אוה םא וליפא ךרבל בייח

ומכ) העילב אלב המיעט ןהו 'תיעיבר'מ תוחפ העילבו המיעט ןה ,הרורב הנשמהו א"מרה יפל
ןווכתהל בוט הליחתכל .קפסמ הכרבמ תורוטפ ,'תיעיבר'מ הלודג תומכב םג (קוניתל סעולה
.העלובלו הילע ךרבל ,הליכא רותב המיעטהמ תונהיל

רועיש ןכ םא אלא ,ךרבי אל - טלופו םעוט םא ,אינתה לעב קספ ןכו ,םהרבא-ןגמה תעדל
.המיעט לש רועיש לכ לע ךרבי - עלוב םא .הלעמו ('תיזכ' קצומב וא) 'תיעיבר' ותמיעט

ןוזח'ה יפל וליאו ,ק"מס 86 'תיעיבר'הו ק"מס 27 'תיז'ה 'הרות ירועיש' יפל :םירועישה
םינותנ ומסרפתנ תונורחאה םינשב םלוא .ק"מס 150 'תיעיבר'הו ק"מס 50-כ 'תיז'ה 'שיא
ירועיש'המ םג רתוי םינטק ויה דועו ם"במרה ימיב םירועישה יכ םיחיכומה ,םיבר םייתדבוע
ך"שה ,א"מרה קספכ ,האושה דע הפוריאב גהנש הכרבב הלח תשרפה רועיש חיכומ ןכו ,'הרות
.(חמק םרג 1230) דועו
.כ"ונו ה"גה ,יר ס"וס ח"וא ע"ושוט .ז"יפ לאומש ט"חוש שרדמ .א,ט םירדנ ימלשורי .א,די תוכרב
ע"ושה ףוסב ספדנ) ןקזה ר"ומדאל 'ןינהנה תכרב רדס' .םש ףסוי טוקליו םייחה ףכ ,הרורב הנשמ
.נ"שו ,פ 'מע ד-גמר ןויליג 'הירומ' ץבוקו ,שינב פ"ח ברהל 'הרות ירועישו תודמ' .ח"פס (א"ח
.נ"שו ,במר 'יסל (ג) םיאולימ ,ןקזה ר"ומדא ע"ושמ תוכלה רוציק :םג הארזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il