630 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חלשב תשרפ * (29.1.99) ט"נשת'ה טבשב ב"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


לארשי-ץרא תבהא


ץראה תבהא .הקיטילופל רשק םוש ןיא לארשי-ץרא יכרעל
םניאשו םייתד ,לאמשמו ןימימ ,ונלוכ תא דחאל הכירצ
תרחא ץרא ונל ןיא .םייתד


דחא .הקזנמ םלעתהל רשפא-יא לבא ,יטרקומד רטשממ דרפנ-יתלב קלח ילוא איה הקיטילופה
הקיטילופ ןיבל תויתוהמו תוינורקע תויגוס ןיב רצונש בוברעה אוה ,הלש םילודגה םיקזנה
.תיתגלפמו תישיא

תולאשה .ילרוג ףא ילואו יזכרמ םיכרד-תמוצב ,תועדה לכל ,םויכ תדמוע לארשי תנידמ
םינורחאה תועובשב ספות םויה-רדס זכרמ תא לבא .תועירכמו תולודג קרפה לעש תויתוהמה
ימ לע המ רמא ימ ,ימ םע ךלוה ימ ,סנכנ ימו אצוי ימ :הקיטילופ - דיחיו דחא אשונ
הצק רוביצהש םיניחבמ םניא רבכו ,הקיטילופה ימב ראווצ דע םיחוש תושדחה ישוע .'וכו
.תוילולימה תוטטקהו םיככתה לכב ושפנ

הקיטילופ ילב

הקיז ינפמ ששחה ללגב ,תויניינעו תוינורקע תויגוסב קוסעל ישוק תרצוי הקיטילופה
שי םמצע םהלש ינפמ אקווד-ואל) קרפה לעש אשונ לכ לע םיטע םיאקיטילופש רחאמ .תיטילופ
והשימ אמש ששח שי דימת .ןיינע לש ופוגל םירבדב ןודל ישוק רצונ ,(אשונב העד וא ןיינע
.הקיטילופב העיגנכ תאז שרפי

ךיראת םלועמו זאמ היה ,תונליאל הנשה-שאר ,טבשב ו"ט .ץראה תבהא אשונ ,לשמל ,אוה הזכ
תויולתה תווצמב ןויד ,לארשי-ץרא םהב החבתשנש תוריפ תליכא .לארשי-ץרא תבהא יוטיבל
.הזה םויה לש יווהה דימת היה הז - הירתאלו לארשי-ץראל םיעוגעגו םירופיס ,ץראב

תא דחאל הכירצ ץראה תבהא .הקיטילופל רשק םוש ןיא לארשי-ץרא יכרעלש ,חוכשל רוסא
םיכירצ םימייקה םיאנתב יכ רובסש ימ םג .םייתד םניאשו םייתד ,לאמשמו ןימימ ,ונלוכ
.ץראהמ קותינו רוכינ תשוחת ללגב ךכ רובס אוהש הדוי אל יאדו לארשי-ץראב םיקלחמ תגסל
.בוט-אל ונבצמ זא-יכ ,ץראה תבהא ןדבא ידיל יטילופה חוכיווה איבמ ןכא םא

תירקיעה הביסה .תובר תוביס הל שי ,וניביוא ידיל םיחטש תריסמל םעב םיבר לש תודגנתהה
םינש תורשע ךשמבש ימ לש םולשה תורהצהב ןימאמ וניא רוביצה - תימויק תינוחטיב איה
םחוכ תא קזחת ,םהידיל ץראה בלב ףסונ חטש לש הריסמ לכש דרח אוהו ,תוירזכאב ונב וחבט
-ץראל ישפנה רשקלו ץראה תבהאל רשק הזל ןיא .וננוחטיבו ונמולש לע םויאה תא ריבגתו
.םעה יקלח לכל םיפתושמ תויהל םיכירצש ,לארשי

רשקה תא םינפהל

תוכייש לש הקזח השוחת ,קומע ישפנ רשק ,הבהא לש שגר הנושארבו שארב איה ץראה תבהא
לארשי-ץרא תבהא .םלועה תומוא לכב תמייקה ,תדלומ תבהאמ קומע רתוי הברה הז .תאזה ץראל
תאיציל תרבחתמ איה .םירתבה ןיב תירבב וניבא םהרבאל הנתינש ,תיקולאה החטבהב הרושק
לארשי-ינבל ה"בקה חיטבה זאש ,ידוהיה םעה לש ודלוויה תישאר ,הרות ןתמלו םירצמ
."בקעילו קחציל ,םהרבאל התוא תתל ידי תא יתאשנ רשא ץראה לא םכתא יתאבהו"

,םיבר םיקרפ הרותב שי .ל"זח ירבדמו ך"נתה לכמ הלועה ץראה תביחמ תעבונ ץראה תבהא
רחב ה"בקהש ךכ לע ,ץראה לש התלעמ לע רבדל םיברמ ל"זח .לארשי-ץראל אלפומ ללה-ריש םהש
לע תודיעמ ץראה תויולתה תווצמה םג .םימעה לכמ וב רחבש םעל התיתל ידכ תוצראה לכמ הב
דעו הנשה תישארמ הב ךיקולא 'ה יניע ...רשא ץרא" - הב ןומטה יקולאה דמימה לעו התשודק
."הנש תירחא

המכ דע בטיה השיחממ (תורורבו תורדגומ תוביסמ אלא) לארשי-ץראמ תאצל רוסאש הכלהה
לכ ךשמב .םירחא תומוקמב שפחל המ ול ןיא המכ דעו ,לארשי-ץראב אוה ידוהי לש ומוקמ
םתעד לע הלע אל ךא ,רוסחמבו ינועב ,םישק םיאנתב ,לארשי-ץראב םידוהי ובשי תורודה
.רכנב רתוי םיחונ םייח שפחלו הבזועל

.םירגובמהו רעונה ,םידליה בלב ץראה תבהא תא םינפהל ונילע ,תונליאה גח ,טבשב ו"טב
.תרחא ץרא ונל ןיאשדח שיץראה תבהא

-ינגו רפס -יתב ידימלתל תדחוימ תינכת טבשב ו"ט תארקל םיליעפמ ץראה יבחרב ד"בח-יתב
ןליאה ןיבש הקיזה תאו לארשי-ץראל הבהאה תא ליחנמה ילוק-רוא ןויזיח הזכרמב .םידלי
תווצמה דומיל לע שגד םשוי םייתד רפס-יתבב ."הדשה ץע םדאה יכ" קוספה יפ-לע ,םדאל
םידליה ינודעומ תוליעפ תרגסמב ,םידלי יסוניכ וכרעיי ה"יא ןכ-ומכ .ץראב תויולתה
.הנשה ךשמב ד"בח-יתב די-לע םילעופה

תונליאה גחב ל"הצ תונמלא

יבחר לכמ ,ל"הצ תונמלא תורשע ד"בח-רפכב ד"בח-יריעצ תיבל ואובי ,טבשב ו"ט ,ינש םויב
קינעהל התרטמש ,ד"בח -יריעצ לש תיתרוסמ תוליעפ וז .תונליאה גח תחמשב חומשל ,ץראה
.לעבה לש ורדעיה תאש רתיב שגרומ םהבש ,גח ימיב אקווד ל"הצ תונמלאל דודיעו החמש

יתנשה סוניכה

םלואב ,טבשב ז"ט ,ישילש םויב ה"יא היהי ץראב תויולתה תווצמה אשונל יתנשה סוניכה
אוהו ,ףיטק שוגב ,ץראהו הרותה ןוכמ ןגראמ סוניכה תא .ןליא-רב תטיסרבינואבש םיסנכה
.07-6847325 'לט .ץראב תויולתה תווצמהו ןוזמה תורשכ :םיאשונב הנשה קוסעי

םידמולו םיקחשמ

קחשמ .םיידוהי םירסמו םינכת ילעב םיקחשמ רצייל הרטמל הל המש 'הריציו ךוניח םייהדלפ'
חולב תואיקבו עדי םיטלוק םידליה קחשמה בגא .'הנשה ישדוח ביבס עסמ' אוה הלש הלועמ
אשונה תא םידמלמ הלאכ קחשמ ירוזחמ המכ .'וכו םידעומהו םיגחה ,םישדוחה תומש ,הנשה
.02-6513947 'לט .התיכב םירועישמ רתוי בוטשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.חלשב תשרפל


םיקוחרו םיבורק םע דדומתהל

:םיקוספה םיעיפומ הרישה ךותב .'הל הריש ורש ,השביב םיה ךותב לארשי-ינב ורבעש רחאל
:ךכ-רחא דימו ."ןענכ יבשוי לכ וגומנ ,דער ומזחאי באומ ילא ,םודא יפולא ולהבנ זא"
."דחפו התמיא םהילע לופית"

לע הלפנש דחפהו המיאה תשוחת תא ראתמ "דחפו התמיא םהילע לופית" קוספהש הארנ הרואכל
.ךכ שרפל רשפא -יא ,םיקוספה רדסב םיננובתמ ונאשכ םלוא ,ףוס-םי תעירק תעשב תומואה
ליח") רבע ןושל תטקונ איה ףוס-םי תעירק תעשב תומואה לע לפנש דחפה תא תראתמ הרישהשכ
לופית") דיתע ןושלב תשמתשמ איה ןאכ וליאו ,("םודא יפולא ולהבנ זא ,תשלפ יבשוי זחא
.דיתעב תומואה לע ולפייש דחפו המיאל איה ןאכ הנווכהש ןאכמ .("דחפו התמיא םהילע

דיתעל הליפת

םג םייקתי ,ףוס-םי תעירקב תומואה לע ה"בקה ליפהש דחפהש ,לארשי-ינב וללפתה הז קוספב
.לארשי-ץראל וסנכייו ןדריה תא ורבעי לארשי-ינבש דע ,דיתעב

."םיבורקה לע - דחפו ,םיקוחרה לע - התמיא" :ושוריפב י"שר ןושל תא ריבסמ הז רבד
רחאלו ,באומו םודא הלא ,"םיקוחרה לע" דחפ לופייש לארשי-ינב םישקבמ הנושארבו שארב
.ץראה תא שובכל ידכ םחליהל וכרטצי םמעש ,ןענכ יבשוי ,"םיבורקה לע" ןכמ

רציה תמחלמ

תומואה םע לארשי תומחלמ ,ללכב .םדאה שפנבש תידימתה רציה תמחלמב םג םייקתמ הז רדס
ךכ ,'םיבורק'לו 'םיקוחר'ל תקלחתמ תומואה םע המחלמהש םשכו ,רציה תמחלמל תוזמור
.ערה רצי לומ העובקה המחלמב ,םדאה שפנב םג וז הקולח תמייקתמ

יובירב עקש םא קר .םהמ קוחר ,ועבט םצעמ ,ידוהיש תוואתו םירצי הלא - 'םיקוחר'ה
תוואתהו תוערה תודימה הלא - 'םיבורק' .םהירחא ררגיהלו םתשרב לופיל לולע אוה ,תוואת
רבגתהל אופא איה רציה תמחלמ רקיע .ןהב לשכיי םדאהש רתוי הבורק תורשפא שיש ,תויוצמה
.'םיבורק'ה לע

הלעמלמ הרזע

ןיא - ורזוע ה"בקה אלמלא" רמאנש יפכ ,הלעמלמ עויסל םיקוקז וז המחלמב חילצהל ידכ
המיא ליפמ ה"בקה - "דחפו התמיא םהילע לופית" רמאנש המ הזו .(ערה-רציל) "ול לוכי
.ידוהיה לע טולשלו רבגתהל לכוי אלש ,ערה רצי לע דחפו

םדאל ה"בקה רזוע הנושארבו שארב :'םיקוחרה לע' המיא תלפונ הליחתבש ,אוה הזב רדסה
'םיבורקה לע' ,רתוי דוע ול רזוע אוה ןכמ רחאל .ונממ תוקוחרה תוואתה ירחא ררגיי אלש
אוהש דעו ,וילא תובורקה תוואתב םג םדאה לע רבגתהל לכוי אלש ,ערה רצי לע דחפ לפונ -
תבהאו" :ל"זח רמאמכ ,בוטל וכפהל - רתוי דועו ,ערה ורצי תא ירמגל שובכל חוכ ול ןתונ
.'ה תבהא ידיל עיגי ערה רצי םגש ,"ךירצי ינשב - ךבבל לכב ךיקולא 'ה תא
(65 'מע ,ול ךרכ תוחיש יטוקל)

ןמה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהנומא רסוחמ

םדא טוקלי אלש .(ד,זט תומש) "ומויב םוי רבד" ןמה תא וטקלי לארשי-ינבש הוויצ ה"בקה
.ותסנרפ ארב ,םוי ארבש ימ ."ומויב םוי רבד" אלא ,תבשל תבש ברעמ ןיעכ ,רחמל םויהמ
,רחמל לכוא המ רמואו ,םויה לוכאל המ ול שיש ימ לכ :רמוא יעדומה רזעלא יבר היה ןאכמ
.הנומא רסוחמ הז ירה
(אמוחנת שרדמ)


ער ילב בוט

םוש וב התייה אלו םירביאב עלבנ היהש (ב,הע אמוי) םימכח ורמא לארשיל דריש ןמה לע
.ער לש תבורעת םוש התייה אל ןמבש ,םירבדה םיזמור תינחור הניחבמ .תלוספ
(ט"שת םירמאמה רפס)


םימש-תאריו רשוע

."יתרותב ךליה ונסנא ןעמל ...םימשה ןמ םחל םכל ריטממ יננה" :(ד,זט תומש) הרותב רמאנ
ןויסינה .םימש-יארי םעבטמ םיינעה ןכש ,אתובר םוש הזב ןיא ,םימש-ארי אוה ינעה רשאכ
לכוא זא - רוסחמ ועדת לאו םירישע ויהת ,םימשה ןמ םחל םכל ריטמאש העשב אוה יתימאה
.תמאב םיארי םתא םא תעדל
(שטירזממ דיגמה)


הלעמלמ תוחוכ

הסנרפה תודרט יכ ,בישמ אוה ,הרותל םיתיע עבוק וניא עודמ העיבתב םדאל םיאב רשאכ
קוסענ םאש ,ןמה תשרפ ונתוא תדמלמ ."הרות ןיא חמק ןיא םא" ירהו ,ונמז לכ תא תוספות
.ונתסנרפב חילצנש ידכ הלעמלמ םידחוימ תוחוכ ונל ונתניי ,הרותב
(ץפח ירבד)


שודק םחל ,שודק םע

םתאצב ,לארשי-ינב .וישעמ שרוש יפ-לעו אצמנ אוה ובש םוקמהמ ומחל תא גישמ םדא לכ
.םימשה ןמ םחל ,שודק םחל היה םמחל םג ןכלו ,שדוק-םע ויה ,םירצממ
(רדנסכלאמ ךונח יבר)


יוצרה םעטה

תא טיקשהל אלא ושקיב אל םימלשהו םיאריה .ול הוואתנש םעטה תא ןמב םעט דחאו דחא לכ
תא אלמל ,םינדעמ ינימ לכ לש םמעט תא ןמב ושפיח םיאבוסהו םיללוזה םלוא ,ןמב םנובער
.םביל תוואת
(השמ תליהק)


תושממ שיגרהל

הוואתנש לכאמה םעט תא ןמב םעט דחאו דחא לכ אולהו ,םחלו רשב ושקיבו לארשי ומערתה המל
.לכאמה לש תושממה תא שיגרהל וצר םה ;דבלב םעטב קפתסהל וצר אל לארשי אלא ?ול
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


םיסינ לע ךומסל אל

יננעו ,םירמ תוכזב ראב ,השמ תוכזב ןמ :תויוכז שולשב לארשי-ינב ויח רבדמב אקווד
םהל היה רוסא ,לארשי-ץראל ,תבשונ ץראל םסנכיה םע םלוא .ןהוכה ןורהא תוכזב דובכה
ישעמב ותכרב תא הרשיש 'המ שקבלו םהיפכ עיגימ תויחל וקקזנו ,םיסינ לע קר ךומסל
.םהידי
(הפי יכדרמ ברה)

עובשה תרמיא


ךאפור 'ה ינא

.ותכרב תא שקיבו ובר לא עסנ .אפרמ-תכוסח הלחמב הלח זיכשנמ יכדרמ יבר לש וידיסחמ דחא
."ךאפרי אוהו ,ילופינא ריעבש רוספורפה לא עס" :קידצה ול רמא

ללכ הב ןיא ,רוספורפ םוש ריעב ןיא יכ ,ול עדונ םש ךא ,ילופינאל עוסנל דיסחה רהימ
.תוקיר םיידיב קידצה לא שיאה רזח .םש ןיא שבוח וליפאו אפור

יכו" :ידוהיה בישה ."?הלוח םהמ והשימשכ ילופינא יבשות אופא םישוע המ" :קידצה לאש
."םימשה ןמ האופר םהל חלשיש ה"בקב חוטבל םיכירצ םה ?ושעי המ

."ךל רוזעי אוה .ךאפור 'ה ינא - ךל יתרמאש ילופינאמ רוספורפה הז" :קידצה רמאתודיסחה יכרד


'ה תבהא

'ה תדובעל תפומ היה ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ לש וידימלתמ ,(ןמבויק) רקודורוה דוד 'ר דיסחה
תוגרדל עיגהל ונממ עבות היהו ,אינתה יפ-לע 'ינוניב'ה אוהש וילע רמא יברה .תיתימא
.תודיסחב ךרוצ ןיא 'בוט השעו ערמ רוס'ל עיגהל ידכ" :ול רמא םעפ .'ה תדובעב תונוילע
."[בוטל ערה רצי תכיפהל=] 'אכפהתא'ל עיגהל - אוה תודיסח לש השודיח רקיע

שוחי םייעבטה וירציו ימשגה ועבט דצמ םגש ,רמולכ ,בוטל ערה רצי תכיפהל עיגהל ידכ
תלבקבו םימש תאריב יד אל - השודקבש םיניינעל קרו ךא ךשמייו ערה יפלכ בועית םדאה
,בלל רוסמה רבדב" :(די קרפ) אינתה רפסב רמאנ ךכו .'ה תבהאב ךרוצ שי אלא ,לוע
תמאב היהיש רשפא-יא הז הנה ...האנש תילכתב יואנשו בלב שממ סואמ ערה אהיש ,ונייהד
."'הל הבהאה ףקותו לדוג ידי-לע אלא ותימאל

בלה רשבב השגרה

ומכ ,שממ בלה רשבב תשגרומ תויהל הכירצ 'ה תבהא" :צ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא 'ה תבהא לע
אוה דועו .(הצר 'מע ,ד ךרכ ולש שדוק-תורגיא) "בלב םישגרנה ,םלועבש הבהא יניינע לכ
הלועפהש אלא ,לעופו השעמ הב שי ,ימשג לעופו הדובע הב ןיאש ףא ,'ה תבהא תווצמ" :רמוא
שארב ןיליפתה תשגרה תמגודכ ,ימשגה בלב תשגרנ תויהל הכירצ הבהאה .הניינעב איה
רפס) "תירשב הבהא םישיגרמש ומכ תוחפל ,בלה רשבב תשגרומ תויהל הכירצ הבהאה .עורזבו
.(534 'מעו 484 'מע ,א ךרכ םיסרטנוק םירמאמה

:(הרותה -ידוסי תוכלהב ב קרפ תליחת) ם"במרה ךכ לע בישמ ?'ה תבהאל עיגהל רשפא דציכ
,םילודגה םיאלפנה ויאורבו וישעמב םדאה ןנובתישכ ?ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךאיהו"
איה 'ה-תבהאל עיגהל ךרדה ,רמולכ ."'וכו בהוא אוה דימ - ךרע הל ןיאש ותמכח ןהמ הארי
.'הל הבהא לש תושגר םדאה בלב דילוהל החוכב שי וז תוננובתהש ,ותלודגב ןנובתהלו בושחל

םירוציהמ ,םלועה לכ תא היחמ אוהש ךכב ,ותויפוס-ןיאב ,'ה-תלודגב ןנובתמ םדאשכ
-םעל ול תויהל םימעה לכמ ונב רחבש ךכב ;רתויב םיתוחפה םירוציה דעו רתויב םינוילעה
ברקתהל ןוצרו 'הל הבהא ונבילב ררועל ןחוכב שי הלאכ תוננובתהו הבשחמ - המודכו ,הלוגס
.וילא

תיעבט הבהא

תיסיסב הגרד שיש ,תודיסחה תרות הריבסמ ?ףואשל ידוהי לכ בייח 'ה-תבהא לש הדימ וזיאל
-ךותב .ידוהי לכ בלבש תיעבטה הבהאה יוליג והז :לארשימ םדא לכל תכיישש 'ה-תבהא לש
ותמשנ יקמעמב תרתסומ איהש אלא ,'הל תיעבט הבהא שי ,ותוהמ םצעמ ,ידוהי לכ לש וכות
רבכש הבהאה יוליגב אלא ,השדח הבהא תריציב רבודמ ןיא ןאכ .התולגלו הררועל וילעו
וחוכבו ,בקעיו קחצי םהרבא ןב ,ידוהי ותויה םצעמ ותמשנב תאצמנ רבכ הבהאה .תמייק
.התולגלו הררועל

ריסהל ליבקמבו ,'ה תלודגב תוננובתהב שרדנה ץמאמה תא עיקשהל קר אוה םדאה לש ודיקפת
דוע לכ .הזה םלועה יניינעב תובהאה ןהש ,'הל הבהאה לש התולגתה תא םיענומה םירבדה תא
תרתוס התוהמ םצעמש ,'הל הבהא שוחל דואמ ול השק ,הזה םלועה תובהאב םדא לש וביל אלמ
'ה תבהאל תועירפמה תורזה תובהאה תא קלסל - הווצמה יניינעמ הז ףאו .םלועה תובהא תא
.ובילב ןוכשל הל רשפאלו

ןכש .תודיסחב שוח םדאל היהיש - התועמשמ תוקולאל הבהא :םינושארה םידיסחהמ דחא רמאו
,תודיסחה תרותב ןיינעתמ ,'ה תא בהואש ימו ,ויקסעב ןיינעתמ אוה ,ורבח תא בהוא םדאשכ
.תוקולא יניינעבו ארובה תלודגב תקסועה ,הרותה תוימינפ


הלואגל הייפיצב


ראש םהמע ופסאתיו ...םילשורילו לארשיל וררצש םיכלמה םתוא לכל תויחהל ה"בקה דיתע"
ןמז לע בתכנ הזו ,ךימק סורהת ךנואג בורבו בותכש והז .םהמ ערפיהל ה"בקה דיתעו ,םימע
"חישמה תאיב
(חכ 'מע חלשב רהוז)

היהש השעמ


תוצונ תננע

נ"פ" :בותכ תחאה לע .תובצמ יתש וז דצל וז תונכוש ביבא-לתב לואש-תיירקב ןימלעה תיבב
הז ."בוד-באז ןב ץיבוטק לאיחי 'ר נ"פ" :היינשה לע ,"בוד באז ןב גרבדלוג ףסוי 'ר
.שממ םיחא - םירוה םתואל םינב ,בוד-באז ינב םהינש םלוא ,ץיבוטק הזו גרבדלוג

ה"בקה שיגפמ התועצמאבש ךרדה תאו ,הפוקתה תואלת תא וכותב לפקמ םיחאה ינש לש םרופיס
.םיבר םילותפנו תואלת רחאל ,לארשי-ץראב תוחפשמ

ויחא רשאכ שולש ןבכ טועפ היה לאיחי .ןילופבש בוסלופ הרייעב ודלונ לאיחיו ףסוי
תימשגה הנכסה דבלמ יכ ,עדי תווצמו הרות רמוש רוחבכ .ינלופה אבצל סייגתהל ארקנ לודגה
.תינחור הנכס םג ובוחב סויגה ןמוט ,ךכב הכורכה

תא לוטיי ריעצה ףסויש םיכסה רשא ,ינלופה אבצב תריש רבכש ידוהי אצמו שפיח ?השע המ
םלענ ץיבוטק ףסוי .גרבדלוג ףסויל ץיבוטק ףסוי ךפה דחא םוי ,ךכו .ויכמסמ תאו ותוהז
.הוויק תוחפל ךכ .היה אלכ

תיילוח הטשפ דחא ברע .ודכולל שיש קירע היה אוה ינלופה אבצה תונוטלש יניעבש אלא
ירדח תקידבב וקפתסה אל םינלופה .וכותב רתתסמ אוה דועב ,וירוה תיב לע םיקירע ידכול
וללוחו ןוזמ יכרצמ וליכהש םיזגראו םיקש ורזיפ ,תונורא ונקור ,תוריגמ וחתפ םה .תיבה
.הארונ הכפהמ תיבב

םילייחהש עגרה ובילב קקחנ דחוימב .ויניע הארממ שערנו דחפנ ,דצב דמע ןטקה לאיחי
תוצונ לש הדבכ הננעב תיבה אלמתה תוינש ךותבו ,ךופה תוירכו תוכימשה תא םעז-תמחב וערק
.םיזווא

חורבל אלא הרירב ול התייה אל תעכ .ואובחממ אצי ףסויו ,םכרדל ונפ םינלופה ושאונשכ
עיגהלו ןילופ תא בוזעל חילצה ךרד-אל-ךרדב .םיחטבמ םוקמל עיגהל ןויסינב ,ותיבמ
רוכבה ויחאמ לאיחי לש ויתונורכיז םגו רתויב שולק היה ותחפשמ םע רשקה .תירבה-תוצראל
.וכלהו וממעתנ

ול עצוה .וקרפל עיגהו לדג לאיחי .םלועה-תומחלמ יתש ןיבש םימיה ויה הלא .םינש ופלח
.םיאנתה ומתחנ רבכו ,בונכ'צ הרייעה תב םע בוט ךודיש

טילחה ,וב הרעב לארשי-ץרא תבהאש ,לאיחי .הלכהו ןתחה לש ףתושמה םדוס תא עדי אל שיא
.ותובהלתהב הפחסנ ותלכ .לארשי-ץראב קר היהת הנותחהש

הריגהה תונוטלש ינפל גיצהל היה ךירצ ,לארשי-ץראל הסינכ תרשא לבקל ידכ ,הפוקת התואב
תשיכרל ףסכ ךוסחל חילצה בר ישוקב .םיעצמא לד היה לאיחי .דנואפ ףלא לש םוכס םייטירבה
?גישי ןכיהמ !?דנואפ ףלא לבא .הגלפה יסיטרכ ינש

דחא רקוב .קפואב התארנ אל היילעה תינכת שומימל ךרד לכו ,םישדוח ופקנ ,תועובש ורבע
.אימשד אתעייסל הכזי םויה יכ ,השוחנ הטלחהב לאיחי םק

ובש תמוצ התייה הלש תבכרה תנחת .השרו לש הלודגה תבכרה תנחת לא אצי ללפתהש רחאל
םוקמב ,םש יכ ןימאה ךא ,עשוויי קוידב דציכ עדי אל אוה .םויב םדא-ינב יפלא-תואמ ורבע
.העושיה ול אובת ,הזה המוהה

ותבזכאל ךא ,יהשלכ תרכומ תומד רחא רתו ףיצרל ףיצרמ רבע .תבכרה תנחתב בבס םימת םוי
קזחתהלו העינכהל רהימ אוה לבא ,ךודכד לש השוחת וב הלוע התייה םעפל םעפמ .אצמ אל
.'הב ןוחטיבבו הנומאב

אוה לבא ,וירוגמ תרייעל הנורחאה תבכרה תאצ לע עידוה זורכהו עוקשל הלחה רבכ שמשה
."ןיע -ףרהכ - 'ה תעושי" רמאנ רבכ אולהש ,אובת אוב העושיה יכ ןימאה ןיידע

יספ לש ינשה רבעב ןיחבהו ביבס טיבה אוה .ומשב ארוק והשימ יכ ול היה המדנ עתפל
.םימיה רבכשמ ורבח תא ההיז ףסונ עגר וב ןנובתהשכ .וליג-ןבכ ידוהי רוחבב תבכרה
תרטמ תא חכש עגרלש דע ,בר הכ רשוא ול םרג רבדה .תורכומ םינפ שגפ רקובהמ הנושארל
.ואוב

."?ןאכ ךישעמ המ" ,ויריכמ ברקב רוגשה ויוניכב ,רבחה ורבעל ארק ,"ליח"

.הנחתל אב המ םשל ול רפיס ,תושגרתהו החמש תולימ תפלחה רחאלו ורבח לא רהימ לאיחי
שי" ,רמא ,"עמש" .ול עייסל ןויסינב וחומ תא ץמיא הז לבא ,ורבחמ הרזעל הפיצ אלש ןבומ
,ונממ חמצת תלעות המ עדוי ינניא .לודג קנב לש וילעב ,רישע שיא ,ריעב רכמ ונתחפשמל
."וילא שגינ הבה ,הזמ בוט ןויער ןיאב לבא

:רמא עתפלו ,עגר בשח אוה .לאיחי ירבדל בשקב ןיזאהו תוריאמ םינפב םלביק יאקנבה
ודועב ."הזכ םוכס ךדיב שיש רושיא קר ךירצ התא .שממ דנואפ ףלאל קוקז ךניא ירה ,םצעב"
הדבכה קנבה תמתוחב זחא ןכמ רחאל .ויטרפ תא אלימו תיאקנב תוברע לש רטש לטנ ,רבדמ
לארשי-ץראל ךתלכ םע עוסנל לוכי התא תעכ .ךל הנה" .רטשה לע הלודג המיתח עיבטהו
."םכתיב תא הב םיקהלו

.לארשי-ץראב - הפוחה תחת לחר ותלכו לאיחי ובצינ םידחא תועובש רובעכ ,ןכאו

םה .לארשי -ץראב תאז םגו ,ויחא תא שיא לאיחיו ףסוי ואצמ דחא םוי .תובר םינש ופלח
- םהינשל ףתושמ היה דחא קזח ןורכיז לבא .תודרפנה םהייח יכרדו םרבעמ תונורכיז ולעה
...םהירוה תיבב ,תוצונ תננע התוא

(השמ-חמשי - ץיבוטק תחפשמ דידי ,איו םייח ,רופיסה חלושל ונתדות)

סיסקובא קחצי םע םיידוהי םייח
ותוחא רכז תא ומע אשונ :סיסקובא קחצי


'זוגא' לש הנורחאה הגלפהה

-לא ףוח לא הקנלבזקמ םידוהי העבראו םישיש ועיגה א"כשת תבטב ג"כל ב"כ ןיבש הלילב
הנופיס לע ולע םלוכ .םידלי םירשעו םירגובמ העבראו םיעברא ויה םה ;וקורמבש המייסוח
הגילפה ,'זוגא' תירבעבו ,המש 'ססיפ' ,הניפסה .םהל הניתמהש הנטקה םיגיידה תניפס לש
.לארשי-ץראל

לא וטלפנ רקובב .היעסונ לכ לע ,וררבוה םרטש תוביסנב ,הניפסה העבט ןכמ רחאל םייתעש
אל ןמוקמו םיה תולוצמל הניפסה םע וללצ תופוגה רתי .תופוג םייתשו םירשע ינקורמה ףוחה
יבורק םילעופ ,ןוסאל םינש הנומשו םישולש תואלמב ,תעכ .הזה םויה םצע דע עדונ
.םהיריקי תומצע רותיאלו הניפסה שופיחל םיפסנה לש םהיתוחפשמ

רתסב היילע

חילמלא קחצי הלעב תא ,הילע ותוחא תא הזה ןוסאב דביא ,ד"בח-רפכ בשות ,סיסקובא קחצי
םאיפקה תוומהש ,הקוניתו םאה קר ףוחה לא וטלפנ תושפנה שש ןיבמ .םהידלי תעברא תאו
וירוה םע הלעש העשב ,ןכל םדוק תועובש המכ ךא ותוחאמ דרפנ ומצע קחצי .םיקובח םהשכ
.לארשי-ץרא - דעי ותואל םכרדב ,שממ הניפס התוא לע רוכבה ויחאו

יתפרצה ןוטלשהמ ,ז"טשת תנשב ,וקורמ לש הרורחשל רושק 'זוגא' לש הרופיסל עקרה
רבדב ,יתפרצה ןוטלשל תידוהיה תונכוסה ןיבש םכסהה .תיאמצע תיברע הנידמל התכיפהו
תולעל וקורמ ידוהי וצלאנ התעמ .עקפ - לארשי-ץראל וקורממ םידוהי לש הבוצק האלעה
.םימויאו תונכס תופוצר ,תולקלקע םיכרדב לארשי-ץראל

תחא הדווזמ

התשע םימעפ הרשע-םיתש .הקנלבזק ידוהי לש הלפעהה יצורעמ דחא התייה 'זוגא' הניפסה
הרבעש רחאל אקווד ,הרשע-שולשה םעפב .לארשי-ץראל המייסוח-לא ףוחמ הכרד תא 'זוגא'
המייתסהש הנורחאה הגלפהב ,תמדוקה םעפב הב וגילפה ותחפשמו קחצי .העבט ,םיצופיש תרדס
.םולשב

,"תאצל עגרה הזש ונל ורמאו היילעה יחילש ונילא ועיגה תחא תבש" .שש ןבכ זא היה קחצי
ןימחה לע חיגשהל הנכשמ השקיב אמיא .תבשב םיעסונ ונחנא ךיא יתנבה אל" .רפסמ אוה
העיסנ ירחא .תחא הדווזמו םימ יקובקב םע ןוזפיחב ונאציו ,(תמאה תא ריתסהל ידכ הארנכ)
עיגהש דע ,רותסמ םוקמב וניכיח םימי עובשכ .ףוחל ונעגה ,טנזרב הסוכמ תיאשמב הכורא
."הגלפהה דעומ

םירקה םימב

םימ ורדח םואתפ .דואמ םושג היה הלילה" .תררמצמ היווח םיעסונה ורבע תאזה הגלפהב םג
תא רכוז ינא .ןופיסל ונלוכ תא ולעה דימ .תיעקרקה לכ תא ופיצהו הניפסה ךותל םיבר
.םירקה םימל ץופקל אלא הרירב ונל הרתונ אל ףוסבל .'הל ללפתמו דחפמ חווצו דמוע ימצע
."ונלצינ 'ה ידסחבו רטלרביג ירצמל םיבורק ונייה לבא ,ארונ היה הז

ףא םימילו ד"בח-רפכב דומלל אב קחצי .הלמרב העקתשהו ץראל םולשב העיגה סיסקובא תחפשמ
ימע אשונ ינא יימי לכ" .םהידלי תנומש תא ותייער םע לדגמ אוה ובש ,ותיב תא םש םיקה
לש היווח ימצעב יתיווחש הדבועה" .רמוא אוה ,"םיפסנה ראש רכזו התחפשמו יתוחא רכז תא
ורבג הנורחאה תעב ,וירבדל ."המוארטה תא תדדחמ קר ,תוביסנה ןתואב ,העיבט טעמכ
.לארשי רבקל םתאבהו היעסונו הניפסה רחא בחרנ םישופיח עסמ תחיתפל םייוכיסהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תוירטפבו םיטבנב הכרבו רשעמ

?םתכרב המו ,תורשעמו תומורת תשרפהב םיבייח תוירטפו םיטבנ םאה :הלאש


תרדגה יפ-לעש ןוויכמ ,'לוכהש' ןתכרבו ,תורשעמו תומורתמ ירמגל תורוטפ תוירטפ :הבושת
.ריוואה תוחלמ תולדג ןה אלא ,עקרקה ןמ ןתקיני רקיע ןיא ל"זח

.'לוכהש' םתכרב - תרכינ הניא רבכ ןיערגה תרוצש דע וחמצש תוינטק וא הטיח יטבנ

:רשעמ ןינעלו

חל םוקמב חנוהש ,תורשעמו תומורת ונממ ושרפוה רבכש ,שולת לצבב ונד תופסותה ילעב
החימצ וז ןיאש ןוויכמ ,תורשעמה ןמ םירוטפ םילע םתואש ,וקספו ,םישדח םילע איצוהו
תמחמ םילע איצוהש ,(תורשעמו תומורת ונממ ושרפוה םרטש=) לבט לש לצב םלוא .השדח
.'לבט ילודיג' ןידכ ,ומצע לצבה ומכ תורשעמו תומורתב םיבייח םילעה ףא ,תוחלה

ףא םיבייח ,רשעמב םיבייח ןיידעש תוינטק וא הטיח ירגרגמ וטבנוהש םיטבנ :ונניינעבו
,ךכמ םירוטפה וא) תורשעמו תומורת םהמ ושרפוה רבכש םירגרגמ וטבנוה םא םלוא ,רשעמב םה
רורב ,םימ ידא וא םימ תזתה ידי-לע ןוגכ ,דבלב תוחלב וטבנוה םא - (ל"וח לובימ ןוגכ
.םימ ילודיגכ םניד ,םימ ךותל םישרוש ואיצוה םאו .תורשעמו תומורתמ םירוטפש תועדה לכל

ונניינעבו) הדש ילודיג יניד לכ םהל שיש קסופ ל"צז קנארפ חספ-יבצ ברה - םימ ילודיג
םשל הנווכב םתוא םיטיבנמ םא ,א"טילש והילא יכדרמ ברה תעדל .(תורשעמב םיבייח -
םיקסופ םיבר ,תאז םע .(הכרב אלב שירפהל םיקסופ שיו) הדש ילודיג ןיד םהל שי ,לודיג
.ללכ הדש ילודיג ןיד םהל ןיא ,םימה לע ףסונ עצמ םוש םהל ןיא םאש
ה"ד 'א ,זע ןיבוריע 'סות .ו"ה א"פ לבויו הטימש 'לה ם"במר .ב,הנ םירדנ .ב,מ תוכרב .א,חס תבש
,ז"ס ב"פו טי ,די-בי םיפיעס א"פ מ"ורת - ץרא יטפשמ ,אל 'יס ב"ח םיערז יבצ רה ת"וש ,ןמוטה
.י,חנ רצקה ע"וש .215 'מע ג ךרכ ,ץראהו הרותה .נ"שו


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il