632 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

םיטפשמ תשרפ * (12.2.99) ט"נשת'ה טבשב ו"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


היטרקומדו תודהי


תושגנתהה .תיטרקומד תויהל הלוכי ירמגל תיתד הנידמ םג
םיכרע םייתד םידוהי לע תופכל םיסנמ רשאכ תרצונ
היטרקומדה םשב לוכיבכ ,םיינוליח


יכרע ןיבל תיתד הנומא ןיב הרואכל תמייקש תושגנתהה ירוביצ ןוידל הלוע םעפל םעפמ
תויהל םילוכי םניא םייתד םישנאש ,החנה תחוור םימייוסמ םיגוח ברקב .היטרקומדה
האיבהו תירוביצ הרעס הללוחש ,הינמרגב לארשי רירגש לש ותואטבתהל עקרה והז .םיטרקומד
.וב הפיזנל

.םתנעטב רשוי הברה ןיא .תמא ירבד ויה וירבדש הנעטב רירגשב הפיזנה לע וממוקתהש ויה
יפוד ליטהל ,הנידמה יחרזא לכ תא גצייל רומאה ,לארשי רירגש לש ודיקפתמ הז ןיא ,תישאר
אטבתמ היה יתד רירגש וליא תללוחתמ התייה הרעס וזיא רעשל לק .הב םילודג םירוביצב
חומה תפיטשמ קלח איהו תיתמגמ המצע הנעטה ,וזמ הרתי .לשמל ,צרמ יפלכ ליבקמ ןונגסב
.ץראב יתדה רוביצה דגנכ תנווכמה תדמתמה

הרותל םיפופכ

םידוהי ,הנידמה יקוחל קרו ךא םיפופכ הנידמה יחרזא ללכ דועבש ,ךכ לע תכמתסמ הנעטה
יקוחל ןכמ רחאל קרו ,הרותה יקוחלו םלוע-לש-ונובירל הנושארבו שארב םיפופכ םייתד
יפ-לע תולהנתמ תויתד תוגלפמ ,ןהירבח תעד יפ-לע תולהנתמ תונושה תוגלפמה דועב .הנידמה
.ןהינבר תוקיספ

הלאו" הווצמ הרותה .דימ תטלוב תושגנתהה ,עובשה תשרפ תא אורקל םיליחתמשכ ,ןכאו
ינפל קרו ךא ןיידתהל םיבייח םידוהיש ל"זח ודמל ןאכמו ,"םהינפל םישת רשא םיטפשמה
לכ .תוינוליח תואכרעב וא םייוג לש תואכרעב אלו ,הרות ןיד יפ-לע םינדה ,לארשי ינייד
ןיידתהל וילע אלא ,טפשמ-תיבל ורבח תא עובתל ול רוסאש ,עדוי תווצמו הרות רמוש ידוהי
.הרות ןידב קרו ךא

תא לבקמ וניא יתדה רוביצהש ךכל החכוהכ וז הכלה לע ססבתהל םיסנמ םינוש םימרוג
,וז הכלה וחקל יעמושל ריכזמ לארשיב בר רשאכ .הנידמב ריכמ וניא וליפא וא היטרקומדה
ריכמ וניא לארשיב דבוכמ בר ,הנה .המוהמ ללוחל םיסנמו םיעובקה םיפיקתמה םימק דימ
!הנידמה לש טפשמה-יתבב

יתימאה ןפצמה

תויהל הלוכי ירמגל תיתד הנידמ םג .היטרקומדל רשק םוש הזל ןיא ,רבד לש ותימאל
םעהו םעב הדור טילשה הבש ,הרוטטקידמ לידבהל ,םעה ןוטלש השוריפ היטרקומד .תיטרקומד
תודסומו תוריחב ןיבל ותרותבו 'הב הנומא ןיב הריתס םוש ןיא .ופילחהל לוכי וניא
,ןיטולחל יטרקומד חרואב םילהנתמה םייתד םיבושייו םירע ץראב שי םויכ םג .םייטרקומד
.הרותה ינידל םיפופכ לוכהש יפ-לע-ףא

ונייחל רידחהל םיסנמש םיינוליחה םיטביהה םע אלא ,היטרקומדה םע הניא תושגנתהה
תופכל הסנמ טפשמ -תיב רשאכ ,לשמל ,תרצונ תושגנתהה .היטרקומדה םשב לוכיבכ ,םיירוביצה
.הכלהה תוכמסב םירפוכש ימ םע תחא תיתד הצעומב תבשל םייתד רוביצ יגיצנ לע

רוביצ -ישיא ויה .תיתד הנומא לומ קר אל ללוחתהל הלוכי תאזכ תושגנתהש רוכזל בושח
תא םייקל ושרי אלו שיבכה לע ובכשי םה ,רפסנרט לש קוח קקוחת תסנכה םאש ,וריהצהש
רשאכ ,םיינוציק םירקמב תרצונש תושגנתה וז ,אל ?היטרקומדה רוערע הז םאה .קוחה
.םיחרזא לש םלוע-תפקשהב וא תיתד הנומאב םישגנתמה םיקוח םיקקוחמ היטרקומדה תועצמאב

תטיש איה היטרקומדה יכ ,תעבוק תמסרופמ הרמא .השודק הניא היטרקומדהש רוכזל ךירצ
תותיחש ינפמ םוסחמ הניא איה .היתופולחמ רתוי הבוט איהש אלא ,דואמ העורג רטשמ
ןיאש חיכומ רבדה .ןיטולחל יטרקומד חרואב ןוטלשל הלע ונמע יררוצ לודג .תוצירעו
.תמא יכרעו רשוי ,קדצ חיטבהל ידכ המצע היטרקומדב

.ךרדה תא ונל הרומש יתימאה ןפצמה איה .הרותה ונל הנתינ ךכ םשלשדח שיליבונר'צמ םילוע

22 הצובקב .ליבונר'צ רוזאמ םידוהי םידלי לש תפסונ הצובק ץראל העיגה רבעש עובשה ףוסב
תא וחלשש ,םירוה ינש םג וולתה הצובקל .בייקמ הרישי הסיטב ועיגהש ,תודליו םידלי
םידליה רפסמ .םהיתובקעב הצרא תולעל םילוכי םניא ןיידעו ,םייתנשו הנש ינפל םהידלי
.תואמ -עבשו ףלאמ רתויל עיגמ הז טקייורפב ולעוהש

ןיעידומב תסנכ-תיב

ואב הנושארה תבשב .ריעל הסינכבש םינוורקה םחתמב ,ד"בח תסנכ-תיב חתפנ ןיעידומ ריעב
רמוא ,ד"בח-תיב להנמ ,םינולס ךורב ברה .הצעומה ירבחו הצעומה שאר ,ריעה ינבר הליפתל
.ד"בח -תיבל דבוכמ ןיינב תיינבל ושגיי בורקבש

םיקפואב הרות-רפס

ותואישנל םישימחה תנשל הסינכה לגרל ,דחוימ הרות-רפס בותכל ליחתה םיקפואב ד"בח-תיב
-רפסב םילימ וא תורוש ,םידומע תונקלו ףתתשהל ןמזומ רוביצה .שטיוואבוילמ יברה לש
.07-9926034 'לט .הרותה

המואה תובא :תוטלק

םהרבא לש ויתורוקמ םיקרפ האיבמה ,'המואה תובא' - הנורחאל עיפוה היפהפי תוטלק תרדס
.02-6522288 'לט .הבר תויעוצקמב תושגומ םג אלא ,ןהינכתב קר אל תורישע תוטלקה .וניבא

:ןיליפת תריסמל

ןריבעהל ידכ תושמושמ תוזוזמו ןיליפת רוסמל םיניינועמה םיארוק לש תוינפ תובקעב
- הדובע :(םדוקה ןויליגב ונבתכ וילע) ןמסיז קחצי 'ר לש ןופלטה רפסמ הנה ,םיקקזנל
.03-5704592 - תיב ;03-6773483שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.םיטפשמ תשרפל


תוילכשה תווצמבש יקולאה דוסיה

המכ םידמול "םהינפל" הלימהמ ."םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו" םילימב תחתפנ ונתשרפ
ינפל אלו ,לארשי ינייד ינפל ,"םהינפל" איבהל ךירצ םידוהי ןיב ךוסכס לכש (א :תוארוה
ריבסהל ,"םינפ ול תוארהל" לש ןפואב היהי םידימלת םע דומילהש (ב .םייוג לש תואכרע
ורדחי תווצמהש - תוימינפ ןושלמ "םהינפל" (ג .הכלהה לש היקומינו הימעט תא םהל
.המשנה תוימינפל

לש תואכרעב ןודל אלש הרותה הווצמ ,תוילכש תווצמב ,'םיטפשמ'ב אקווד עודמ טלחהב ןבומ
;םלצא םג ןודל רתומ היהי םיינויגהו םיילכש םיניינעבש בושחל היה רשפא ןכש ,םייוג
?'םיטפשמ'ב אקווד רבדה רמאנ המל ןבומ אל ישילשהו ינשה שוריפה יפל םלוא

?"םיטפשמ"ב המל

דועו 'תודע' גוסמ תווצמב אקווד רתוי הרואכל ץוחנ הקומינבו המעטב הכלה לכ ראבל ךרוצה
לע רתוי תולבקתמה ,'םיטפשמ' גוסמ תווצמב .ומצעב ןניבהל דימלתל השקש ,'םיקוח'ב רתוי
.ןהיקומינבו ןהימעטב ןדמלל שיש שיגדהל תוחפ ךירצ ,תעדה

הרואכל ןיא ,תוילכשה תווצמה ,'םיטפשמ'ה תא םייקל ידכ :ישילשה שוריפה יפ-לע ןכ-ומכ
ךרוצה .ישונאה לכשב םג תולבקתמ וללה תווצמה ןכש ,המשנה תוימינפ לש תוררועתהב ךרוצ
אופא אודמ .'םיקוח'בו 'תודע'ב אקווד רתוי שרדנ המשנה תוימינפל ורדחי תווצמהש שיגדהל
?'םיקוח'בו 'תודע'ב אלו 'םיטפשמ'ב "םהינפל" יוויצה רמאנ

תואכרעב אל

המ ,םינושארה לע ףיסומ הלאו" - "םיטפשמה הלאו" םילימה לע ל"זח תשרדב ץוענ רבדה רבסה
תורבידה תרשעש םשכש ,שיגדהל ןאכ האב הרותה ."יניסמ םינורחאה ףא ,יניסמ םינושארה
םדא ןיבש םיקוחהו תוילכשה תווצמה ,'םיטפשמ'ה ךכ ,יניס-רה דמעמב ה"בקה תאמ ונתינ
.יניס-רה דמעמב ה"בקה תאמ םה ףא ונתינ ,ורבחל

םג .םלועה -תומוא ינייד ינפל ורבחל םדא ןיבש םיניינעב וליפא ןודל רוסאש םעטה והז
לש ותעד לע הלעי אלש םשכ .ה"בקה תאמ ונתינש ,תויקולא תווצמ ןתוהמב ןה וללה תווצמה
יניינעב םהילא תונפל ול ןיא ךכ ,תבשו ןיליפת יניינעב םייוג לש תואכרעל תכלל ידוהי
.הלא תווצמבש יקולאה דצל תוכייש םייוגל ןיא ןכש ,'םיטפשמ'

תומלש לש בוליש

איה .תוילכשה תווצמבש ,ילכש-לעה ,יקולאה דוסיה תא הרידחמו ןאכ האב הרותה ,רמולכ
-תלבק ךותמ אלא ,תישונאה ותנבה ללגב קר אל הלא תווצמ םייקל וילעש ,ידוהיה תא תדמלמ
.יקולאה ןוצרל לוע

דחא דצמ :"םהינפל" הלימב םיפסונה םישוריפה ינשב יוטיב ידיל םיאב הלא םיטביה ינש
,(תוימינפ ןושלמ "םהינפל") המשנה תוימינפמ האבש לוע-תלבקב תווצמה תא םייקל םיכירצ
.("םינפ ול תוארהל" ןושלמ "םהינפל") הנבהו הרכה ךותמ ןמייקל םדאה ךירצ ינש דצמו
.היתווצמו הרותה םויקב ידוהימ תשרדנה תומלשה אוה הז בוליש
(895 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

םידסח-תולימג :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמףוסו הליחת

,םידסח-תולימג התליחת ,םידסח-תולימג הפוסו םידסח-תולימג התליחת הרותה :יאלמש בר שרד
הפוסו ,"םשיבליו רוע תונתכ ותשאלו םדאל םיקולא 'ה שעיו" :(אכ,ג תישארב) רמאנש
."יגב ותוא רובקיו" :(ו,דל םירבד) רמאנש ,םידסח תולימג
(ד,די הטוס)


הקדצה ןמ הלודג

,ונוממב הקדצ - הקדצה ןמ רתוי םידסח-תולימג הלודג םירבד השולשב :וניתובר ונש
ןיבו םיינעל ןיב םידסח-תולימג ,םיינעל הקדצ ;ופוגב ןיבו ונוממב ןיב םידסח-תולימג
.םיתמל ןיבו םייחל ןיב םידסח-תולימג ,םייחל הקדצ ;םירישעל
(ב,טמ הכוס)


םיחתפנ תולכיהה ירעש

םוש אלל םלש בלב לארשי שיאל דסח-תולימג ןתונה :'קדצ-חמצ'ה ודכנל רמא אינתה לעב
תולכיהה ירעש - "ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה יפכ הבהאב ידוהיל הבוט השועהו ,היינפ
.וינפל םיחותפ םינוילעה

הדותל םוקמ ןיא

תילטב ףטעתמש ימל תודוהל םוקמ ןיאש םשכ ,הדות רמול ךירצ ןיא םידסח-תולימג רובעב
ךרבל שי דסחה למוג תא .תוכוסה ימיב גורתאהו בלולה לע ךרבמש ימל וא ,ןיליפת חינמו
לכב הנתינש ןיבו תיפסכ איהש ןיב ,דסח-תולימג לכב גוהנל שי ךכ .'תווצמל וכזת' תכרבב
.תרחא ךרד
(שטיוואבוילמ יברה שדוק-תורגא)


הוושב הווש

-תולימג הלודג - "ךמע ינעה תא ,ימע תא הוולת ףסכ םא" :(דכ,בכ תומש) תרמוא הרותה
,הוולמה םע הוושב הווש שיגרמ אוה ,"ךמע" אוה ינעה םידסח-תולימגבש ,הקדצה ןמ םידסח
.שייובמו תוחנ שיגרמ ינעהש הקדצבכ אלש
(הרות ינינפ)


ןמאנ הוולמ

- "ךמע ינעה תא" רמוא יווה ,ותריטפ תעשב םדאה תא הוולמ ףסכ הזיא - "הוולת ףסכ םא"
ירבדכ ,ותומ רחאל ףא םדאה תא הוולמש ףסכה והז .םידסח-תולימגל וא הקדצל ןתנש ףסכה
םינבא אלו בהז אלו ףסכ אל םדאל ול םיוולמ ןיא םדא לש ותריטפ תעשב" (ט,ו תובא) הנשמה
."דבלב םיבוט םישעמו הרות אלא ,תוילגרמו תובוט
(ץישבייא ןתנוהי יבר)


תיסחי הקדצ

תיילע רחא רגפתש הל רוסא ,ךפסכ תועצמאב השוע התאש דסחה-תולימג - "ךמע ינעה תא"
ותקדצו ותיבב רשועו ןוה" (ב,גיק םיליהת) רמאנ םהילעש ימ םע הנמנ היהת אלש ;ךרשוע
תדמוע" ,םינתונ םהש הקדצה ,םתקדצ וליאו ,םיכלוהו םילדג םרשועו םנוה - "דעל תדמוע
...םימוכס םתואב תראשנו "דעל
(הרות ינינפ)


תוינעה השק

:הארו אוב ,עדיל ךנוצר .םלועבש םירוסיי לכמ השק איהש ,תוינעה ןמ השק םלועב ןיא
רמא ?םירוסיי וא תוינע ,הצור התא המ :בויאל ה"בקה ול רמא ,בויא לע גרטקמ ןטשה היהשכ
.תוינע אלו םלועבש םירוסיי לכ יילע ינא לבקמ ,םלועה ןוביר :בויא ול
(הבר תומש)

עובשה תרמיא


הזכש "קסע"

םיחלוש ויה וינבש הכימתמ ותנקז תעל םייקתמ היה ,םימדוקה תורודב ,ד"בח ידיסחמ דחא
.שדוחה ךשמב ותייחמל ,םייוסמ םוכס ול םיריבעמ ויה שדוח ידמ .וילא

לעב ,ידוהי רחוסל ףסכה בור תא רסומ היה ,תחא תבב ףסכה לכל קוקז היה אל דיסחהש רחאמ
תא ול ןתונ היה הלהו ,וילא אב היה ףסכל קקזנ היהשכו ,םידסח-תולימגכ ,תורוע לש קסע
.שקיבש םוכסה

התייהו ןדרט בוח-לעב וב האור התייה וזו ,רחוסה תשא קר התייה תונחבש הרק תחא אל
.תופרחבו םעזב ותוא תשרגמ

."?'השונכ ול היהת אל' לע רובעל ךתוא איבמש ,הז 'קסע' ךל המל" :והולאש םעפ

."!ידוהיל הבוט תושעל דבלבו ,הז לע יתוא ונודיש בטומ" :דיסחה הנעתודיסחה יכרד


תלוזה תא שיגרהל

לש ןתוציחנ לע ,תודחאה לש התלעמ לע ,לארשי-תבהא לש התובישח לע רבודמ םיבר תומוקמב
תא שיגרהל - ףסונ טביה לע השגדה העיפומ תודיסחה ירפסב םלוא ,םידסח-תולימגו הקדצ
אוה .ךכב יד ןיא ןיידעו ,אלפומ םידסח-למוגו לודג הקדצ לעב תויהל םדא לוכי .תלוזה
.ותלוז תא שיגרהל םג שרדנ

:(ול 'מע ,י ךרכ ,ולש שדוק-תורגא) ויתורגיאמ תחאב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ ךכו
האב האוולהה םצע ;ורבח לש ורעצב תופתתשהה ,בלה שגרה אוה םידסח-תולימגה ןיינע רקיע"
בייח דסחו הקדצ לש ןיינע לכ" :(טמ 'מע ,ד ךרכ ,םש) בתוכ אוה רחא םוקמבו ."אליממ
- תלוזל עגונש המו ;ךרצנה ,לבקמל תעגונ בוכיע לש העש לכ ,ןכש .הרתי תוזירזב תושעהל
."החונמ תתל אל ךירצ רבדהו ,תפכא תויהל ךירצ

ותחמשב חומשל

רפס) ורעצב ןהו ותחמשב ןה ,תלוזה תשגרה לש התלעמ הבחרהב תרבסומ תודיסחה ירמאמב
וזיאב חמש ותלוז רשאכ הנה ,ותלוז תא שיגרהל ועבטש ימ" :(ךליאו 28 'מע א"שת םירמאמה
דוע אלא ,ותחמשב ומע ףתתשמ אוהש דבלב וז אלו .ותיא חמשו שש אוה ירה ,ולש תיטרפ החמש
שוחש ימ ,םימעפלש דע ...החמשה לעב תא חמשמ דוע אוה הנה ,ולש שגרהה לדוג דצמ ,תאז
רתוי הברה ותלוז תחמשב חמשי רשא תויהל לוכי ,הלודג תוחתפתהב אוה ולש שגרהה חוכו
."ומצעב החמשה לעב חמשי רשאמ

אוה ורעצש אלש ,דבלב ורעצב ףתתשמש הז ןיא" :תלוזה לש ורעצ תא הזכ םדא שיגרמ םג ךכו
לעד ,םולשו-סח ומצע לש רעצמ רתוי תעגל ךירצ תלוזה לש רעצ הנה ,תמאבו .שממ ולש רעצ
טיבהל ךירצ ותלוז לע לבא ...ול עיגמ םולשו-סח רשא םימעט אוצמל םדאה ךירצו לוכי ומצע
."ורעצב ףתתשהל ךירצו ,ולש בוטה לע קר

עבונ ,ורעצב רעטצהלו ותחמשב חומשל ,תלוזה תא שיגרהל תלוכיה רסוחש ,םש רבסומ ךשמהב
וניא וליאכ ותלוז הנה ,ותלוז תא שיגרמ וניאש ימ" :הקזח תימצע השגרהמו תויכונאמ
,וילא ךירצ רשאכ קר אוה ,ותלוז תא ברקמ אוהש המו .ותוא האור אל ללכ אוה ;ללכ (םייק)
ךירצ אוהש יפל אלא ,ולצא םוקמ ספותו ,תוהמל ותוא בשוח וא ,ושיגרמ אוהש הז ןיא לבא
."וברקמ ןכל ,ול

הובג רהל תולעל ךירצ"ש םדאל המוד איהש ,רמאמב םש רמאנ תלוזל תאזכ תוסחייתה לע
- םימל הל גאוד ,הנוזמ תא הל ןתונ ,המהבה תא חפטמ הרואכל םדאה ."םייח-לעבב שמתשמו
ילב תלוזל םיסחייתמ הלאכ םישנא ךכ .השפנב ללוחתמש המב השגרה לע רבדל ךייש אל לבא
!םרעצ וא םתחמש לש תימינפ השגרה םוש

םמצעב םיקוסע

,םעפ" :(348 'מע ו"צרת תוחישה רפס) ויתוחישמ תחאב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לבוק ךכ לע
ימשגה ובצמב ,ותיב ינב םולשב ,ורבח םולשב שיא וניינעתה ,ושגפנ םידיסח ינש רשאכ
תפכא אל דחאל .ךכ םירבדמ אל םויכ .והערל שיא בל יוליגב ךכ לע םירפסמ ויהו ,ינחורהו
."ומצעב קר קוסע דחא לכ .'יתית יכיהמ' אלא הז ןיאו ,ול עגונ וניא תלוזה ;ינשהמ

.הינבמ דחאו דחא לכ לצא הרוקש המ תא השיגרמש ,תחא החפשמ תויהל ושרדנ םידיסח
ורבח תבוט תא שורדי דחא לכש .שממ תחא החפשמכ ויהי םידיסחש ושפנ רסמ ןקזה ר"ומדא"
צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא) "הלודג הביחו הבהאב היהי תלוזל טשומה עויס לכו ,הסנרפב
שיא הווחאו הבהאב דימת תויהל םידיסחה תא ךניח ןקזה ר"ומדא" :דועו .(דל 'מע ,ד ךרכ
םלוכ ךא ,דיקפתב ןהו תוהמב ןה ,ורבחמ הנוש ףוגב רביא לכ .שממ דחא ףוגכ ,והער תא
."הזל הז םירזועו דחי םירושק

הבוט השועהו ,היינפ םוש ילב ,םלש בלב ידוהיל םידסח-תולימג ןתונה" :רמא ןקזה ונבר
רפס) "וינפל םיחותפ הלעמ ילכיה ירעש - ךומכ ךערל תבהאו יוויצכ ,הבהאב ידוהיל
.(גנק 'מע א"ישת םירמאמה


הלואגל הייפיצב


תא רעשל לכוי ימ ,'ךיתבזע ןוטק עגרב'ש הזמ ךכ-לכ ארונו ךשוממ לבס םילבוס ונחנא םא"
"(ז,דנ היעשי) 'ךצבקא םילודג םימחרב' היהתש ,הלואגה לש יוליעה לדוג

(אינתה לעב ,ןקזה ונבר)
היהש השעמ


ףלקה תעירי

היה ונווע .ןמקיר לרעב 'ר לע הדובע תונש שמחו םירשע רזג יטסינומוקה טפשמה-תיב
,םהמ דחא זוחא .םיריסא םיפלא-תעבשכ ויה אבוה וילאש הדובעה הנחמב .ותודהיל ותונמאנ
.תווצמו הרות ירמוש הרשעכ קר םכותמו ,םידוהי ויה ,שיא םיעבשכ

ענמנ אוה .ומלצ לע םש םג רומשל חילצה לרעב 'ר לבא ,אושנמ םישק ויה הנחמב םייחה
,תווצמה תא םייקל לדתשה וחוכ לכב .הפירט ןוזמ אב אל ויפ לא .םיגחו תותבשב הדובעמ
.השקה תואיצמה ול הרשפאש לככ

קומע ותרחנש ,תודהיה לע הרימשב םירושקה םיבר םיעוריא הווח הנחמב תוברה ויתונשב
:הזה הרקמה אוה םהמ דחא .ונורכיזב

,םיריסא לש תפסונ הרובח םע ,תאצל וילע היה םוי ידמ .םיאפורה ףירצב קסעוה לרעב 'ר
הלגע יבג -לע םסימעהל ,םיזגראב םימחפ אלמל םהילע היה םש .הנחמהמ קחורמ םוקמל
.םיריבס-יתלב היחמ יאנתבו איפקמ רוקב התשענש ,השק הדובע התייה וז .הנחמל םאיבהלו

.'םיטסידוהי'ה תכל וכייתשהש םיריסא תונוש תורגנ תודובעב ודבע םימחפה םוקממ קחרה-אל
'ר תא וארשכ ,םעפ ידמ .םידוהי ודביכו בתכבש הרותב ונימאה הירבחש ,תייוג תכ התייה וז
.םהל עייסלו םתרזעל אובל וגהנ ,םתכאלמב םישקתמ וירבחו לרעב

.וביל-תמושת תא דימ הספתש הליבח 'םיטסידוהי'ה דחא לש וידיב לרעב 'ר ןיחבה דחא םוי
.תללוגמ ףלק תעירי התייה וז .בורקמ הליבחב ןנובתהל שקיבו שיאה לא ברקתה אוה

לרעב 'רו ,ותשקבכ השע שיאה .הליגמה תא וינפל שורפל שיאהמ לרעב 'ר שקיב םעופ בלב
הלימב החתפנ איה !הרות-רפס לש העירי התייה וז - התוא התעטה אל ותשוחת יכ חכונ
.תומש רפס עצמאב המייתסנו 'תישארב'

ידוהיה הלגמש ברה ןיינעהמ עתפומ ,הלה .וחיש-שיא תא תושגרתהב לאש ,"?תאז ךל ןיינמ"
יירבחמ דחא .תונוש תועפוה םילעמ ונא ובש ןודעומ הנחמב ונל שי" :רפיס ,ףלקה תעיריב
היהו ולש ףותה לש רועה ערקנ המ-ןמז ינפל .ףפותמכ הב עיפומ ,יניארקוא אצוממ ,הקהלב
םג סרהנ םורגופב .םריע ידוהיב םורגופ וכרע וירבחו אוה רבעבש רכזנ אוה .ופילחהל וילע
,ערואמב רכזנשכ ,תעכ .ףלק יושע םידוהי לש רפס תרכזמכ ותיבל ומע לטנ אוהו תסנכה-תיב
."ןאכל ול חלשתו אוהה ףלקהמ םירטמ הנומש ול דודמתש ותשאל בתכ

הרומת ורובעב עיצהו ףלקה תא וידיל רוסמל שיאהמ שקיב אוה .עזעוזמ ולוכ היה לרעב 'ר
.תונדמחב שיאה לאש ,"?יל ןתית המ" .הנוגה

!ןוה הווש היהש הנחמב רתויב רידנ ךרצמ היה הז .לרעב 'ר בישה ,"האמח וליק"

לש הפוק ןיעמ הלהנתה הנחמב םידוהיה ןיב ,ןכבו ?האמח וליק לרעב 'רל היה ןיינמ
.םהיתבמ םילבקמ ויהש ןוזמ לש חולשמ לכמ תירישע הילא שירפהל וגהנ םירבחה .דסח-תולימג
ורבצ ךכ .הפוקהמ ולבקל היה יאשר ,םייוסמ ןוזמל דחוימב קוקז םהמ ימ היהש םעפ לכב
.םיינויחו םייסיסב ןוזמ יכרצמ לש הדבכנ תומכ

המכוס ףוסבל .ריחמה תא הלעה ,לרעב 'רל ףלקה תליגמ הבושח המכ התע טלקש ,'טסידוהי'ה
.שבדו ןמש ,רכוס לש הדבכנ תומכ דועו האמח וליק תרומת ףלקה תעירי - הקסעה

.הלה ןרקתסה ,"?הליגמב ושעת המו"

.לרעב 'ר בישה ,"המדאב התוא רובקנ"

."!?הרקי הכ הרומת יל תתל ןכומ התא המדאב התוא רובקל ליבשב" .יוגה םהדנ ,"!?המ"

לש לפשומה הדובכ תא ליצהל ונל הלודג תוכזו הבושח הווצמ יהוז" .לרעב 'ר בישה ,"ןכא"
."השודקה ונתרות

-אל הכאלמ התייה וז .המדאב הרבקל וירבח לעו וילע היה תעכו ,העיריה תא חקל לרעב 'ר
תבכש תא עיקבהל םיכירצ ויה םה .ץראה ינפ תא הסיכ ,בר הבוגב ,חרקל ךפהנש גלש .הטושפ
.רשפאה לככ השבי המדאל עיגהלו חרקה

הרומתה לע רתווא םגו ,םכל ורזעיש יירבחל ארקא ,הווצמב אלמ ףתוש היהאש ומיכסת םא"
םתוקבדמ תוקומע םשרתהש הארנ .'טסידוהי'ה עתפל עיצה ,"ףלקה ליבשב יל םתעצהש ההובגה
.םהלש הברקהה תונוכנמו המישמב וירבחו לרעב 'ר לש

הבע ןזרג וחקל ,הקזח שא וריעבה הלא .וירבחמ םיינשל ארק ,םתמכסה תא לביקש רחאל
קמועב רופחלו השקה גלשה תא רובשל וחילצה טהולה בהלה תרזעב .שאה לע והוממיחו ,ךוראו
.המדאה

ץבקל וחילצה ףא םייתניב .הריפחב התוא ונמטו יקנ דבב העיריה תא ופטע וירבחו לרעב 'ר
םהירחאו םיליהת יקרפ המכ לרעב 'ר רמא ,גלשבו המדאב רובה תא וסיכש רחאל .םידוהי הרשע
.שידק

לע לוכה תעדל ועבת הלא .הנחמה ידקפמ לצא הריקחל הלועפב ףתתשהש ימ לכ ןמזוה תרחמל
אלש ושקעתה תאז-לכבו ,םהילע ןישלה והשימש ררבתה וירבחו לרעב 'רל .רומחה 'עשפ'ה
.תודוהל

היה הז .קוניצב םיישדוח תולבל חלשנ ,ןיינעה םזויכ ןישלמה ידי-לע גצוהש ,לרעב 'ר
ותוא קזיחש רבדה .דמעמ קיזחהל חילצה אוה לבא ,וב ותמ םיברש ,ירזכאו ארונ םוקמ
רמא ,"הרות ירבד לע יתספתנש יירשא" .שנענו ספתנ המ לע הבשחמה היה םישקה םיעגרב
.קופיסב ומצעל
ןמטפ השנמ 'ר םע םיידוהי םייח
"תוירבה תא חמשמ - עוצקמה" :ןמטפ השנמ


הרישב םיברמ רדא סנכנשמ

,תאז ןייצמ אוהו ,תונזחו הריש לש לבוי יצח הלא םימיב גגוח ןמטפ השנמ 'ר ןזחהו רמזה
יריש רקיעב ליכמ אוהו ,יעיבשה וטילקת והז .'דע ידע ןיינב' - שדח טילקתב ,ראשה ןיב
.דועו "ךיתשריאו" ,"חמשמה לכ" ,"הדוהי ירהב עמשייו" תמגוד ,תוחמשו הנותח

.הירגנוהב םיעודי הליפת-ילעבו םינזח תחפשמל רצנ אוה ,קרב-ינבב ררוגתמה ,(47) ןמטפ
תנוכשב הנש םיעבראכ ךשמב הז דיקפתב שמשל ףיסוה ,ל"וחב דוע הליפת-לעב היהש ,ובס
לודגה תסנכה-תיב לש םינזחה תלהקמב רבח היה ,יכדרמ ,השנמ לש ויבא .הפיחב הסילח
.הלהקמ התואל ויבא ופריצ ותודליב רבכו ומא בלח םע תונזחה תא קני השנמ .הפיחב

םידסיימה רודמ

שדחמ וב רועינ ,םלועבו ץראב תונוש תומב לע הריש תונש שמחו םירשע רחאל ,הנורחאל
טלוק םיגחב .ביבא -לתב ןוטליה ןולמ לש ישארה ןזחה שמשמ אוהו ,אתוקניד אסרגל עוגעגה
.תואמ-שמחמ רתוי םיארונה םימיבו ,םיללפתמ תואמ-שולשכ ןולמה לש תסנכה-תיב

םיצרופ םישדח םיטילקת .םיבר םיריעצ םירמז םילעופ ונימי לש תידיסחה הקיזומה םלועב
תא יתלחתהשכ" .תאזה הקיזומה לש םידסיימה רודל ךייתשמ ןמטפ .קושל ושדוחב שדוח ידמ
'ר ונבו רגידרו דוד 'ר ויה" .רמוא אוה ,"םיבר םידרחו םייתד םירמז ויה אל ,יכרד
,דומלת בקעי 'ר ןבומכ ,'יחרפ' תולהקמ המכ ,ןיילק ירא ,רקנייש ןויצ-ןב 'ר ,יכדרמ
.ןווגמו לודג עפשהו יוורו ףופצ רבכ קושה םויכ ."המכ דוע ילואו

תישגר ברועמ

םג םימעפל ףפותמהו ,תרומזת קר ויה זא דע" :תונותח ירמז לש 'טנטפ'ה יבא אוה ,וירבדל
זאמ ."הנותחה לש ילקיזומה דצה לכ תא להנמו רשש רמז לש ןויערה תא יתאצמה ינא .רש
.םיגוסהו םינווגה לכמ ,תונותח םייפלאמ רתויב עיפוהל קיפסה

לככ הדובע וז ,הרואכל" .רמוא אוה ,"הרגש דואמ הברה שי תונותח ירמז לש הדובעב"
ברועמ ,רמזכ ,ךמצע תא אצומ התא םימעפל לבא .הסנרפה ליבשב התוא םישועש ,תרחא הדובע
ינפל יילא םישגינ םעפ אל ,לשמל .המשנהו בלה לכ תא תתל לדתשמ התא זאו ,החמשב תישגר
םירקמב .'הידגרט הרבע החפשמה ,תרויג הלכה ,םותי ןתחה ,עמש' ,יל םירמואו הנותחה
דיקרמו םידקורה להק ךותב ברעתמ ,המבהמ דרוי ינא .חמשל ירשפא ץמאמ לכ השוע ינא הלאכש
."להקה תא שממ

תורצחב ןכדועמ

גיצמ אוה .וילא עיגמ וניא רחא רמזש ילקיזומ רמוח לש ןווגמל ףשחנ תונותח רמז ,ותעדל
,בובוב ,רוג :תרחא תודיסח לש המש םושר םהמ דחאו דחא לכ לעש ,םינדגוא לש הרוש ונינפל
תורצחב תויוחתפתהה רחא ףרה אלל בקוע ינא" .דועו זלעב ,'ץיזדומ ,ץינ'זיו ,ד"בח
ןכמ רחאל הלילו ,רוג לש הנותחב םדוק הליל יתוא ושגפש םישנא שי .ןכדעתמו תונושה
."רמז ותואב רבודמש ןימאהל םישקתמו ,ד"בח לש הנותחב

ךייחמ השנמ .החישה ףוסב םילאוש ונא ,"?רמזכ וא ןזחכ ,ךתוא גיצנש ףידעמ התא ךיא זא"
."תוירבה תא חמשמ - יעוצקמבו ;רמז רקיעב ,תישעמה יתדובעב ;ןזח ינא ,ישפנב" :בישמוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבשב החמש

?תבשב חומשל הווצמ שי םאה :הלאש

תבשבש ודמל ןאכמ ."דבוכמ 'ה שודקל ,גנוע תבשל תארקו" :(גי,חנ היעשי) רמאנ :הבושת
תשיבלו תבש ברעב הצחר ןוגכ) דובכו (ןיי תייתשו רשב תליכאב ןוגכ) גנוע לש הווצמ שי
היולת הניא תבשה ןכש) "םימש ידיב היולת ותחמש" תבשש ,ורמא ימלשוריב םלוא .(תבש ידגב
.תבשב החמש תווצמ םג שיש ןאכמו ,(ןיד-תיבב םישדוחה תעיבקב

לע איהש ,'ךתוכלמב וחמשי' הליפתל שוריפ קדצ-ןהכ רודגיבא 'ר םשב ףסוי-תיבה איבה ךכ
ולא" :ירפס הכלהה -שרדמב וילע ורמאש ,"םכתחמש םויבו" :(י,י רבדמב) קוספה םש
וחמשיו" :תבשב רמול [ירטיו רוזחמו ןואג-םרמע-בר] וכמס הז לעש ,איבמ ךשמהבו ,"תותבשה
."ךמש ישדקמ לארשי לכ ךב

לעב תעדכו ,תבשב "ךב וחמשיו" םירמוא ןיא (םלוכב םויכו) תואחסונה בורבש אלא]
[.תבשב החמש הרמאנ אלש ,דועו ן"במרה ,תותליאשה

."ךלמה תארקל אצויכ תבש תאיבב חמשיו" :תבש תלבקב הכלהב תרכזומ החמש תבוח

חסונב ."הלהצבו החמשב םג" רמול ,םיזנכשאו םידרפס ,םיבר וגהנ 'םולשב יאוב' חסונב
."החמשב" םירמוא בוט-םויב קרו ,דבלב "הנירב" םירמוא (דועו) ד"בח

וריכזה אלש םיקסופה לש םמעט .תבשב חומשל הווצמ שי יאדוובש ,ריבסמ שטיוואבוילמ יברה
אלא ומצעל רבד הנניאש רחאמ ,ךכ-לכ היולג הניא תבשב החמשהש ,אוה תבשב החמש תווצמ תא
בוט-םויב קרו ,םידחאתמ החמשהו גנועה יכ ,הנממ הלענ אוהש ,גנועב הלטבו תללכנ איה
.היולג החמשה
'להמ ל"פ ם"במר .א,ט ק"ומל ףסוי יקומינהו ן"במרה .הרש ייח 'פ תותליאש .ד,א הליגמ ימלשורי
.במר ס"רו םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .בסר 'יס ע"ושוט .טקלה-ילבשב בותכ ה"ד אפר 'יס י"ב .א"ה תבש
תויודעוותה .522,זט.1090 ,ד תוחיש יטוקל .בפ ,א ,םיללכ ,הדשה תאפ ,דמח ידש .ב,בפקת א"טמ
'לארשיו ןרהא תיב' ץבוק הארו .נ"שו חנ 'מע ב"ח תבש ,םהרבאד אתולצ רודיס .נ"שו ,308,ד ,ח"משת
.אפ 'מע אפ ןויליגזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il