633 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

המורת תשרפ * (19.2.99) ט"נשת'ה רדאב 'ג * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הבשחמל תודוקנ


לע .םידדצה לכל תפתושמה הדרחה לע .טקשה לש ותמצוע לע
ינשב הלודגה ההימכה לעו .קרס תואמסס לע .התסהל דחא ןיד
הנבהלו תורבדיהל םידדצה


:םירוהרה המכו המכ תררועמ םילשוריב ןושאר םויב הכרענש תיקנעה הליפתה תרצע

םילגרומ ונא .קופיאהו טקשה לש םחוכ תא תרצעה השיחמה הנושארבו שארב :טקשה חוכ
ןאכ .תומילאה לובגל ברקתהל ףאו תרעוס תויהל הילע ,םידה ררועת הנגפהש ידכש ,בושחל
!ול היה חוכ המכ לבא ,האופרל דחא גירח עוריא וליפא קפיס אלש ,יקנע ןגפמ היה

הרורב םעפה התייה תרצעה יפלכ שארמ תנייועה םתדמעש ,םיינוליחה תרושקתה-ילכ וליפא
דבוכמ היה דמעמהש ודוה בושו בוש .יתפומה רדסהמו טקשהמ םשרתהל אלש ולכי אל ,תאש רתיב
הליפתה תרצע לש החוכמ םתולעפתה תא םירדשה לש םלוקב עומשל היה רשפא .רתויב םישרמו
.תקפואמהו הטקשה

תודחאל ההימכ

םיניגפמה .הדרחו דחפ - דגנה-תנגפה יפתתשמלו תרצעה יאבל ףתושמ דחא רבד היה :הדרחה
לכמ ורהנ תרצעה יאב םלוא ,תידרחה 'תורעתסה'ה ינפמ הדרחו דחפ ךותמ ואב תרצעה דגנ
ךילהת ינפמו תיתד-יטנאה התסהה ינפמ םידרח םה .הדרחו דחפ תושגר ךותמ םה ףא ץראה תוצק
.ןוילעה טפשמה-תיב לש תונורחאה תוקיספהמ חתפתמש תינוליח הייפכ לש

'א דצ דועב .םידדצה ןיב הרועפה םוהתה קמוע תא השיחממ תידדה הדרח לש תאזה השוחתה
אוהש שממ הדימ התואב 'ב דצ ענכושמ ,םייח ועלבלו וילע רעתסהל דמוע 'ב דצש ענכושמ
לש וא תורבדיה רדעה לש תקהבומ העפות וז .'א דצ לש תורעתסהה ינפמ ושפנ לע דומעל בייח
.םישריח ןיב חיש-וד

הגאדב םיפוצ םירטושה דועבו רזפתמ רידאה להקה דועב ,דגנה-תנגפהו תרצעה ירחא :ההימכה
ךרדה ךרוא לכל .תונחמה ינש ןיב חיש-וד - אלפנ רבד חתפתה ,תוצובקה ןיב רצונש עגמב
.ורבידו ודמע טושפש םיפלא םש ויה .םהיניב וחחושו תוצובק-תוצובק ודדוגתה

המכ ררבתה םואתפ .תונבהל תוחישהו תוחישל םיחוכיווה וכפה טא-טא .םיחוכיו ויה הלחתהב
,רישי חרואב םהיניב םירבדמ םישנא רשאכ ,המכסהה תודוקנ תאו ףתושמה-הנכמה תא אוצמל לק
,תודחאל ההימכה הלודג המכ ררבתה רקיעב לבא .תרושקתה לש יביטקובורפה הכווית ילב
ןוצר ילעבכ ולגתנ ,םיניוע תונחמ ינשל ומדנ עגר ינפל ךאש ,םישנא םתוא .רשגל ,רוביחל
.דחא םעכ וידחי ןאכ תויחלו והערל שיא די טישוהל זע

ןיבהל ,רבדיהל

ואצמ אלו ,הליפתה תרצעב ופנוהש םיטלשה תא םיפוקסורקימב ונחב תרושקתה ימלצ :התסהה
,םידירחמ םיטלש ופנוה דגנה -תנגפהב ,תאז תמועל .התסהה רוזאל םיברקתמ וליפאש םיטלש
.ןיינע םהב האצמ אל תרושקתה ךא ,שממ םיימשיטנא

.'וכו 'םיטמתשמ' ,'תוקולע' ,'םיליפט' לש תוירשפאה תורוצה לכ ,ןבומכ ,םש ויה
,תימשיטנאה תונותיעהמ הקתעוה וליאכש ,דרח ידוהי לש הרוטקירק ,לשמל ,םש הססונתה
לש תולותייאל לארשי ילודג תא וושהש םיטלש םש ויה .(!) "םדאה יפוכ" תרתוכה הילעמו
.ףצפצ אלו הפ הצפ אל שיא הז לכ לעו .ןאריא

אילפמ .הנידמהמ תדה תא דירפהל - םסקה תמסס בושו בוש העמשנ דגנה-תנגפהב :תואמססה
המכ לוטינ .ןנכות לע עגרל בושחל ילב תואמסס םינוק םיליכשמ םישנא המכ דע תולגל
ידימלת וסיוגי םאה הנידמהמ תדה דרפות םא :לאשנו הנורחאה הפוקתב חוכיווה ידקוממ
לטובת ןכ םא אלא) ?תובשה קוח ןיינעל ידוהי והימ עובקל וכרטצי אל םאהו ?ל"הצל תובישי
בצקתל לדחת הנידמה םאהו .(תובשה קוח לטוביו תידוהי הנידמכ הנידמה לש התרדגה םג
?בחרה רוביצל תד יתורישו םייתד ךוניח תודסומ

,ןיבהל ,רבדיהל - תחא ךרד קר שי .היעב םוש ורתפי אלש ,קרס תואמסס אופא ןה הלא לכ
.דחאכ םידדצה ינשבו .בשחתהלשדח שיןורבח תבש

ןתרגסמבש ,'ןורבח תותבש' תרוסמ תא וז הפוקתב םישדחמ ןורבחב ידוהיה בושייה ישדחמ
תאבהל תוליעפ םימייקמו תסנכה-יתבב םירקבמ ,ץראב תונוש םירעל בושייה יגיצנ םיאב
,םישגפמ ויהי תבשה ךלהמב .תובוחר ריעב וז תרוסמ םייקתת תבשה .רוביצל ןורבח תעדות
,ריעב 'םורל' םלואב תיזכרמ תרצע ה"יא היהת תבשה יאצומבו ,תסנכ-יתבב תואצרהו םירועיש
.םינמאו רוביצ-ישיא ,םינבר תופתתשהב

םידליל הווקת

יאצומב דחוימ םישנ ברע םייקמ ,תושק תולחמב םילוח םידליל עייסמה ,'םייחל וק' ןוגרא
האצרה ,הכלמ-הוולמ תדועס :תינכתב .קרב-ינב 111 רמושה ,'לוה דנרג' ימלואב ,וז תבש
הרשו דירפ האל תוינמאהו ,רדיינש יאופרה זכרמב הקלחמ להנמ ,ץיבוכימ 'פורפה תאמ
.03-6776050 'לט .רנסיק

ע"שימ תונמ-חולשמ

לש עצבמ לע הזירכמ ,ע"שיב םילעפמה ירצות תא תרכומה ,'ןאכ הז ע"שי' תויונחה תשר
תוליבח חולשמ ןופלטב ןימזהל רשפא .םירדוהמ םירשכהב ,ע"שי ירצומ תרהט לע תונמ יחולשמ
.1-800-200778 'לט .ץראה יבחר לכב םידידיו החפשמ יבורקל

בשחמב הליגמ

הנושארה .הב תוקסועה תונכות יתש ולבקתנ תכרעמבו ,רתסא תליגמ לא םג העיגמ היגולונכטה
לע הצממו ףיקמ רבסה לבקמו קוספ לע עיבצמ התא .רבליז לכימ ברה םע ,'רתסא תליגמ'
,'שדוק ארקמ' ,היינשה .1-800-212626 'לט .תורוקמל םירישי םירושיק שי ןכ-ומכ .קוספה
חסונב ארקמה ימעטב התאירק תא עמושו הלימ לע עיבצמ התא .הליגמב האירקה דומילל הנכות
.052-796264 'לט .זנכשאשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.המורת תשרפל


ןכשמ תושעל בייח ידוהי לכ

ותוא ונב דציכ רפוסמ תואבה תוישרפבו ,ןכשמה תיישע לע לארשי-ינב ווטצנ ונתשרפב
:תועד שולש שי הז ןיינעב ?ןכשמה ךרוצל תובדנה תאבהו יוויצה ויה קוידב יתמ .לעופב

-ןתמ רחאל דימ ויה ןכשמה ןיינבל לארשי-ינב לש תובדנה תאבהו יוויצה ,רהוזה תעדל
,םירופיכה םויב היה ןכשמה תיישע לע יוויצהש ,היינש העד .לגעה אטח םדוק דוע ,הרות
יוויצהש ,תישילש העד .("לגעה השעמ םהל רפכתנש תומואה לכ ועדייש ידכ") לגעה אטח רחאל
םוי רחאל קר לארשי-ינבל ותוא רסמ ונבר השמ םלוא ,לגעה אטח םדוק רמאנ השמ לא
.םירופיכה

םיבצמ השולש

רהוזה יפ-לע .ןכשמה תיישע תעשב לארשי-ינב ודמע ובש הנוש דמעמ רזגנ וללה תועדה שולשמ
דמעמו םירצמ תאיצי ןכש ,םיקידצ תגרדב לארשי-ינב ויה (לגעה אטח םדוק ןתינ יוויצהש)
.םירצמ תאמוטמ םתוא וקינ יניס-רה

"ךירבדכ יתחלס" השמל רמא ה"בקה רשאכ ,םירופיכה-םוי רחאל היה יוויצהש העדה יפ-לע
.הבושת -ילעב לש דמעמב לארשי-ינב ויה ,לגעה אטח לע לארשי-םעל רפיכו

,םירופיכה -םוי רחאל היה עוציבהו אטחה םדוק ןתינ יוויצהש ,תישילשה העדה יפל וליאו
."שדקמ יל ושעו" יוויצה םהילע לח םיעשר לש דמעמב לארשי-ינב ויה רשאכ םגש אצמנ

הבושת-לעבו קידצ

םיגוסה לכל הארוה תדמלנ וללה תועדה שולשמ ירה ,"םייח םיקולא ירבד ולאו ולא"ו ליאוה
:לארשי-םעבש

תויהל ךרוצ ול ןיא ההובגה ותגרדמבש בושחל לוכי אוה ,קידצ תגרדב אצמנ ידוהי רשאכ
ותוא הווצמ .םיינחור םיניינעב קר קוסעיו םלועהמ קתנתיש בטומו ,ימשגה םלועה םע רבוחמ
םהמ תושעלו םיימשג םירבד תחקל ךירצ קידצ םג - "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" :הרותה
.ה"בקל ןכשמ

ידכ ,ימשגה םלועהמ קתנתהל וילע ,ולישכה הזה םלועהו ליאוהש ,בושחל לולע הבושת-לעב
ןכשמ תימשגה תואיצמהמ תושעל םיכירצ הבושת-ילעב םגש ,ול םירמוא .בוש לשכיי אלש
.הבושתה תומלש היולת הזב ,הברדאו ,ה"בקל

עשרה םג

תיישעל םוקמ ןיא ,המלש הבושתב םדאה בש אל דוע לכש ,בושחלו תועטל םוקמ שי ןיידעו
תישילשה העדה האב ךכ לע ."יקוח רפסל ךל המ ,םיקולא רמא עשרלו" ןכש ,ה"בקל ןכשמ
בייח הבושתה םדוק םגשו ,לגעה אטח ןמזב ףא לטבתה אל "שדקמ יל ושעו" יוויצהש ,תדמלמו
.ה"בקל ןכשמ תושעל לוכיו ידוהי

הרותב קוסעי עשרה רשאכש איה הבושתה ,ה"בקל ןכשמ תושעל עשר לוכי ךיא ,םילאוש רשאכו
."בטומל וריזחמ הבש רואמה" רבד לש ופוסב ,תווצמבו
(152 'מע ,ו ךרכ תוחיש יטוקל)

ןוראה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהיינשה תיצחמההשורד התומלשל עיגת הרותהש ידכש ,ונדמלל .תויוצח אלא תומלש תומא ןניא ןוראה תודימ
.תיצחמ קר לוכיבכ איה הרותה םהידעלבו ,הימייקמו הרותה ידמול ,לארשי-ינב - תיצחמ דוע
(ך"ש)


םילגרהה תא רובשל

םדאב לועפל הכירצ הרותהו ,הרותל זמור ןוראה .תורובש ,תויוצח ןלוכ ויה ןוראה תודימ
.תוערה תודימהו םילגרהה תריבש תא הדמולה
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


דימת ןכומ

רבדה םעט ."ונממ ורוסי אל ,םידבה ויהי ןוראה תועבטב" :(וט,הכ תומש) הריהזמ הרותה
יד םיקזח םידבה םא וקדבי אל ןוזפיחה ךותבו ,ןוראה םע תוריהמב תאצל וכרטצי אמש ,אוה
.תודימתב ןוראב תויהל םידבה םיכירצ ןכל ;ךרוצה
(ךוניחה)


ץיפהלו תאצל

לע טבה ילבמש ,הרותה ונתוא תדמלמ .תוחולה ונתינ ובש ,ןוראל לושמ הרות דמולה םדאה
לכל הרותה תא איבהל דימת ןכומ תויהל אוה בייח ,ודומילל הרות דמולה לש ותוריסמ לדוג
.תוריהמבו םוקמ לכבו תע לכב לארשימ דחא
(תוחיש יטוקל)


ורבכ וכות

לכ" :(ב,בע אמוי) ל"זח ורמאו ."ונפצת ץוחמו תיבמ" :(אי,הכ תומש) רמאנ ןוראה לע
תב הדובכ לכ" :בותכה שוריפ םג הז ."אוה םכח-דימלת ואל ,ורבכ וכות ןיאש םכח-דימלת
.ימינפה רהוטה ,תוימינפה ,"המינפ" אוה הרותה דובכ רקיע - "המינפ ךלמ
(היישותל םיילפכ)


לארשי לכ תלחנ

,"םיטיש יצע ןורא ושעו" (י,הכ תומש) רמאנ ןוראב וליאו ,"תישעו" רמאנ םילכה לכב
דוד ערז קר וכז םהבש ,תוכלמ וא הנוהכ רתככ וניא הרות רתכש תורוהל .םיבר ןושל "ושעו"
ןושל "ושעו" ,הרותל זמורה ,ןוראב רמאנ ןכל .לארשי לכ תלחנ איה הרותה אלא ,ןורהאו
.םיבר
(שודקה ךישלא)


םידומעה תשולש

ףוסבלו ןחלושל ךכ-רחא ,ןוראל הליחתב הרותה תסחייתמ שדקמה ילכ תיישעל תוארוהב
הלא .הליפת הניינע הרונמהו ,םידסח-תולימג - ןחלושה ;הרות וניינע ןוראה .הרונמל
.םהילע דמוע םלועהש םירבדה תשולש
(ז"פרת םירמאמה רפס)

עובשה תרמיא


הרותה ןכשמ

וירבח םע ףחדנ היה אל ,קסמודרמ המלש יבר ידימלתמ היה הקארקמ ןורהא יבר קידצה רשאכ
.יברה ירבדל םשמ בישקמו דצב דמוע היה אלא ,הרות ירבד רמוא היה יברהש העשב

תוחולה ויה תאז-לכבו ,םוקמ ספת אל ןכשמב ןוראהש ורמא ל"זח" :קידצה ךכ לע רמא
תא לבא ,םוקמ ספות וניא ,קחדנ אל אוה - ןורהא 'ר ידימלת אוה הזכ .וב אקווד םיחנומ
."םירחאה לכמ רתוי טלוק אוה יתרותתודיסחה יכרד


ידוהי ףוג

לש טרפ לכב השודקה תא ןיכשהל ךירצשו םוקמ לכב אצמנ ה"בקהש ,תודיסחה תודוסימ דחא
םויקו הליפתהו הרותה תעשב קר הניא 'ה תדובעש ,ךירדהו דמיל ט"שעבה .םיימשגה םייחה
'ה תא דובעל ךירצ אוה זא םג - ונתמו-ואשמב קסועו התושו לכוא ידוהישכ םג אלא ,תווצמה
.ךרבתי ול ןכשמ םייצראהו םיימשגה םייחהמ תושעלו

ינפל" :רמא שטיראפמ לליה יבר דיסחה .ימשגה ףוגה לא תרחא תוסחייתה םג תרזגנ ןאכמ
לבא ;ונממ תואב תוינחורה תורצה לכ ןכש ,סואמ רבד ילצא ףוגה היה ,ד"בח דיסח יתישענש
'הקולא הזחא ירשבמ' ,תוקולא םיאור ימשגה ףוגה ידי-לע אקוודש תודיסחה תרותב יתדמלשכ
.(169 'מע ז"צרת תוחישה רפס) "ייניעב בושח ףוגה השענ -

רובשל אל

,ול בוזעמ תלדחו ,ואשמ תחת ץבור ךאנוש רומח הארת יכ" קוספה לע ט"שעבה תרמא העודי
,ךלש ימשגה ףוגה רמוחב ןנובתתשכ - "רומח הארת יכ" :ט"שעבה רמוא ."ומע בוזעת בוזע
אשמה - "ואשמ תחת ץבור" אוה :וזמ הרתיו ;תיקולאה ךתמשנ תא אנוש - "ךאנוש" אוהש הארת
"ול בוזעמ תלדחו" הבשחמ ךב תולעל הלולע .הב קוסעל לצעתמ אוהו וילע השק 'ה תדובע לש
בוזע" :הרותה ךל תרמוא .םיפוגיסבו תוינעתב ותוא רובשת אלא ויכרצל גואדל הצרת אלש -
דובעל ךירצ אלא ,םיפוגיסו תוינעת תועצמאב ףוגה תוירמוח תא רובשל ןיא - "ומע בוזעת
.(זט ןמיס בוט םש רתכ) ותוחילש תא םייקל ול רוזעל ,וככזלו ותיא

ודובכב ה"בקה וילע לכתסמש יפכ ,ימשגה ףוגה :לימוהמ קיזייא-קחצי יבר דיסחה רמא
לש תועמד ,הליפתבו דומילב ,העיז לש םינש תורשע רחאל .דואמ תילענ הגרד אוה - ומצעבו
תינפוגה הדולחה תא ריסהל 'ה תרזעב םיחילצמ ,חומהו בלה תדובע הברהו ,תוצח ןוקית
'מע ,ב קלח םירוביד יטוקל) תוקולא םיאור - זאו ;ופשפשלו רשבה תא קרמל ,תשרשומה
.(דלש

הווה ,םלוג הז" :רמאו תידיסח תודעוותה תעב ודי לע םעפ עיבצה ב"שרה ר"ומדא ק"כ
היילע תלעפנ - ידוהי םיקבחמשכ .הלרוג יולת ובו המשנה תדירי תילכת אוה ךא ;דספנו
תקלחמה דיהש ,'אינת'ב רמאנ הז םלוג לע .המשנב הדירי תישענ - ידוהיל םירטוסשכ ;המשנב
.(670 'מע ,ב קלח םירוביד יטוקל) "תוקולאל הבכרמ תישענ הקדצ

רקי המכ

םוי םויה) "ה"בקה לצא ידוהי לש ופוג רקי המכ דע גשומ םוש ונל ןיא" :רמא ןקזה ונבר
ידוהי ףוג לש ותביח לע תודיעמ תוכלה תואמ" :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ףיסוהו .(לולאב טכ
.(אצק 'מע ,ד ךרכ ולש שדוק-תורגיא) "ה"בקה ינפל

הכירצ" :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא .ימשגה ףוגה ךותב 'ה תדובע תא רידחהל איה תילכתה
תכלל רשפא -יא טושפ - םיעובקה םירועישה תא דומלל ילבש ,שפנב תיסיסב החנה תויהל
תא תולעהל שי .ןושילו חונל קקותשמו רובשו גאדומ אוהו םויה לכ למע ףוגה םא םג .ןושיל
.(58 'מע ה"שת תוחישה רפס) "רועישה דומיל תא עבתי ומצע אוהש ,וזכ הגרדל ףוגה

אוהש ,שארה תא דבעש" :יברה ול רמא .סג ףוג ול שיש ,ובר ינזואב ןנואתה דחא דיסח
"ליזא אשיר רתב אפוג .דבעושמ ולוכ ףוגה היהי אליממו ,רובידהו העימשה ,הייארה ןכשמ
.(121 'מע ג"שת תוחישה רפס)

יד ךכ םשל - עומשל ידכ םא ?םיינזוא םיכירצ המ םשל :ךויחב ב"שרה יברה רמא תחא םעפ
תא ךושמל ידכ םיכירצ תסכרפאה תא אלא ?ןזואה לש תסכרפאה תא םיכירצ המ םשלו ,בקנב
...(61 'מע א"ישת םירמאמה רפס) וינזואב ץובה ןמ םדאה


הלואגל הייפיצב


חישמ ילבח - ונילע םיאבה םירוסייהו ,ונקדצ-חישמ ידי-לע הלואגה דעומ איה תאזה תעה"
אבה ,ונקדצ-חישמ ינפ לבקל ךתיב-ינב תאו ךמצע ןכהו ,ךיקולא 'ה דע לארשי הבוש .םה
"שממ בורקב
(תבטב וט םוי םויה)

היהש השעמ


ךלמה לואש

באמ ונתחפשמב רפוסו ,הנש תואמ-עבראכ ינפל ,ןגיובלנצק לואש ,יבס-בסב הרק הזה רופיסה
.ןבל

תע התואב שמיש ,הילטיאבש האודפמ ל"רהמה לש ונב ,ןגיובלנצק הדוהי-לאומש ברה ,ויבא
ךיסנה היה םימי םתואב ןילופ תלשממ-שאר .ןילופב דומלל ונב תא חלשו ,הודאפ לש הבר
.ליווזדר

תא ריכהל שקיבו ,ועבטמ תעד-רחושו ןרקס היה אוה .םלועב יטרפ עסמל ךיסנה אצי דחא םוי
היהש תעב עריא רבדה .ופסכ לכ לזא הרהמבו ,הרתי תונזבזבב גהנ ועסמב .םלועה תואלפנ
.ןילופב ותיבל בושל ול רשפאתש האוולה גישהל וילע היה תעכו ,האודפב

םינפ רבסב ולביק ברה .ותרזע תא שקבמו ריעה בר לש ותיבב בצייתמ ךיסנה ומצע אצמ ךכ
.הדבכנ האוולה ול קינעהו ותשקבל תואינ ףא ףוסבלו והקשהו והליכאה ,דובכב וחריא ,תופי
דמל ,רומאכש ,ברה לש ונב ידיל ךיסנה רוסמי האוולהה ןועריפ תא יכ ,םהיניב ומכיס םה
.ןילופב זא

תא ורכוזב .ןגיובלנצק לואש ,הבישיה דימלת תא דימ וילא ןימזה ,ותיבל ליווזדר בששכ
תא ול בישהו דובכו הביח לש עפש ידוהיה רוחבה לע ךיסנה ףיערה ,ויבא וב גהנש דסחה
.האולמב האוולהה

םשרתה ינלופה ךיסנה .ותיבב יוצרו עובק חרוא ,ךיסנה תשקב יפ-לע ,לואש היה םוי ותואמ
הנידמה יניינעב ופתשל לחה טא-טא .ויתוכילה םעונמו ריעצה ידוהיה לש ותמכחמ תוקומע
.ןתלעות תא וחיכוה םירקמה בורבש ,תונובנה ויתוצעל בישקהל הנהנ אוה .םירחא םיניינעבו

ךשמהב וילע לביק ףא ,ותשקב יפ-לע .ךיסנה לש רכומו ימשר ץעויל לואש היה ןמזה תצורמב
עייסל לכוי ךכ יכ רבסש םושמ ,לועה תא וילע לבקל תואינ אוה .תוברה ויתוזוחא לוהינ תא
,ליווזדר לש ויתוזוחאב הדובעמ דובכב וסנרפתה םידוהי טעמ-אל ,םנמאו .םידוהיה ויחאל
.לואש לש ותוכזב ,ןבומכ ,תאז לכו

ישנא ןיב םג הבר הדהאלו ,הקומע הדות ויפלכ ושחש ,םידוהיה דצמ הבר הצרעהל הכז לואש
ידוהי ותויה תדבוע לע םג והוכירעה םהמ םיבר .בל-בוטו ןוגה ,רשי שיא וב וארש ,הררשה
.האג

,םיכיסנ לש הרובח קר הרתונ התעו ,רישי שרוי חינה אל אוה .תמ ןילופ ךלמו םויה יהיו
םיחוכיווה .וחילצה אלו ,רבדב עירכהל ידכ םיכיסנה וסנכתה .רתכל ןעט םהמ דחאו דחא לכש
.הוושה קמעל ועיגה אל םהו םירעוס ויה םהיניב

יונימ יכ ,עבק ינלופה הכולמה קוחש םושמ ,םיכיסנב תקחוד הלחה העשהו בורעל לחה םויה
.ךלמה תומ םויב תושעיהל בייח שדחה ךלמה

קיזבה םואתפ .תוצע ידבוא ויה ,הערכהל ועיגה םרטש ,םיכיסנהו עוקשל הדמע רבכ המחה
ורשויב םינימאמו םיריכמ ונלוכש ,לואש תא הנמנ הבה" .ליווזדר לש וחומב ירוקמ ןויער
תוביסנה ףקותב ."אבה ךלמה יונימ לע וניניב המכסהל עיגנ רשא דע ,ינמז ךלמכ,ותוניגהבו
.העצהל םתמכסה תא םיכיסנה לכ ועיבה ןמזה ץחלבו

הקחד העשה .רבדב רהרהל תוהש וליפא ול הנתינ אל לבא ,םערכ לואש לע לפנ יונימה
."דבלב ינמז ןפואב" ,ושאר לע רתכה חנוה םויה לש םינורחאה םימודמדה יעגרבו

םימי דועב יכ ,עדי אוה .העשה לדוג תא ןיבהל לואש לחה ,ינושארה םלההמ תשעתהש רחאל
םינוקית המכ לע םותחל לואש בשייתה הליל ותואב דוע .ושאר לעמ רתכה רסוי ,תועש ילואו
.םידוהיה יפלכ םינשי םיתוויעו תולווע לש הרדס ולטיבש ,םייתקוח

דיקפתה לא הנוילעה החגשהה ותוא הליבוה םא יכ ,טילחה לואש .ןיינעה םת אל ךכב םלוא
חילצה אל הליל ותוא לכ .המות דע תונמדזהה תא לצנל וילע ,רצק ןמזל ולו ,הזה םרה
.ושארב תינכתה המלשוה רשא דע ,ןיע םוצעל

.שדחה ךלמל תונתמ םהידיבו ,םידבכנ לש תוחלשמ ,לבוקמכ ,הכולמה ןומראל ועיגה תרחמל
.דנומסיגיז ךיסנה םשארבו ,ןילופ יכיסנ לכמ הבכרוהש תחלשמ םג התייה הלא ןיב

רגובמה ,דנומסיגיז ךיסנה יכ שארמ רעיש אוה .הפי תמדקתמ ותינכתש לע ובילב חמש לואש
רתויב בוטה היהי דנומסיגיז יכ רבס םג אוה .תחלשמה שארב בצוי ,םיכיסנה לכמ דבוכמהו
.עוציבה תעש העיגה תעכ .םידוהיה יפלכ

רמול ילב זאו ,םהילא ברקתה ,ותוכלמ אסיכמ לואש דרי ,םיכיסנה תחלשמ וילא הברקתהשכ
תא םתבצה יכ ינא האור" .דנומסיגיז לש ושאר לע וחינהו ושאר לעמ רתכה תא ריסה ,רבד
הז ייניעבו םכבש בושחה אוה יכ םידומ םכלוכש ,ךכמ עמשמ .תחלשמה שארב דנומסיגיז ךיסנה
."ןילופ ךלמ שמשל םכלוכמ יוארה אוה יכ תוא

ןיאש השעמ תניחבב היהו ,הל הצוחמו הנידמה יגוחמ םיבר םיגיצנ יניעל השענ רבדה
לרוג תא ידוהיה ןגיובלנצק לואש השעמל עבק ךכב .רפהל ןיא ךלמה רבד תא ירהש .ובישהל
.תואבה םינשל ןילופ תכלממ

ךלמ ותויה תדבוע תא זמרל אבש םש ,'רחבנה' ,ושוריפש ,'להאוו' ראותב םסרפתה לואש
דעו ,םימי ךיראה ,שדחה ךלמה לש ונחלוש לא ךומס רתונ אוה .דחא םויל ןילופ לש רחבנ
.ומש לע ויאצאצמ םיבר םייורק םויה

(השעמה רוביגל 14 רוד ,קרב-ינב ,רניילק-דלפנירג הנליא 'בגה ,רופיסה תחלושל ונתדות)
ןמטחוש באילא 'פורפ םע םיידוהי םייח
(זוהיונ בדנ :םוליצ) "קפואמה וקה לא רוזחל" :ןמטחוש 'פורפה


יטופישה םזיביטקאה - היעבה רוקמ

.םילשוריב עובשה תישארב הכרענש תיקנעה הליפתה תרצעל רשקב ופפועתה קרס תואמסס הברה
התייה אל וזש ,איה תמאה לבא .היטרקומדהו טפשמה תכרעמ לע הסרתהכ הגיצהל וסינש ויה
-תינוליחה חורה דגנו יטופישה םזיביטקאה דגנ האחמו הקעז אלא ,טפשמה תכרעמ דגנ תרצע
.ןוילעה טפשמה-תיב הנורחאל ונילע איבהש תילרביל

החמומ ,ןמטחוש באילא 'פורפה לא ונכלה ןכל .תורצויה םשו הפ וכפהתה תואמססה טהלב
הקוחר ,הלוקשו החונינ החישב .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הצרמו ירבע טפשמל
םינשב ,וירבדל .ידרחהו יתדה רוביצה תא ךכ-לכ הסיסתמש היעבה תוהמ תא שרפ ,תומהלתהמ
םוק זאמ תילארשיה הרבחב רמשנש ןידעה ןוזיאה תא ןוילעה טפשמה-תיב רפה תונורחאה
.םעה תא הצוחה יגולואדיאה חוכיווה ךותב ליעפ םרוג תויהל ךפהו ,הנידמה

קופיא רתוי

-אל םיטפוש ברקב םג" .רמוא אוה ,"הזה וקל דגנתהל ידכ יתד וא ידרח תויהל ךירצ אל"
ןוילעה טפשמה-תיב אישנ ,לשמל .יטופישה םזיביטקאל תופירחב םידגנתמה שי םיריכב םייתד
זאמ ותוא הנייפאש תינרמשה תינבתל רוזחל ןוילעה טפשמה-תיב לע .יודנל טפושה ,רבעשל
."הרבחה תא םיצוחה םייכרע םיאשונל םיעגונ םירבדהש לככ רתי קופיא גוהנלו דימתמו

תומיעה" .הרבג הנורחאלו םינש המכ ינפל הלחהש תכשמתמ המגמ וז ,ןמטחוש 'פורפה ירבדל
םיכורכה ,ןוממ יניינעב קוספל םיינברה ןידה-יתבל הרוה ץ"גב רשאכ ,םינש המכ ינפל לחה
ץלאל - לבסנ-יתלב רבד הז ירה .הרותה יניד יפ-לע אלו הנידמה יקוח יפל ,ןישוריג יקיתב
."!םילעופ םה החוכמשו םיגציימ םה התואש הרותה דגנ קוספל םינייד

ירבעה טפשמהמ בואשל

בשוי אוה ותוחמתהו ועוצקמ ףקותב ןכש ,ןמטחוש 'פורפה לש ובילל דחוימב בורק אשונה
סרופ אוה 'ןידה רדס' ורפסב .הרותה יניד ןיבל יחרזאה טפשמה ןיבש רפתה וק לע קוידב
.םיינברה ןידה-יתב לש הקיספהו ןוידה תוטיש תא טפשמה םלועמ וירבח ינפל

תודוקנב .תילארשיה טפשמה תכרעמ לש הארשהה רוקמ היהי ירבעה טפשמהש הצור היה אוה
תא בלשל וז ךרדבו ונלש תורוקמה לא תונפל יואר ,םותס ינוליחה קוחה רתונ ןהבש
טפוש תא ןייצמ אוה ,וז השיגל המגודכ .טפשמה תכרעמ ךותב הרותה לש םייטפשמה תונורקעה
.םיידוהיה תורוקמה לע ויקספב ןעשיהל הבריהש ,ןולא םחנמ ,רבעשל ןוילעה טפשמה-תיב

ןוזיא רתיל גואדל

לכ ןכש ,יביטקייבוא ףוג ונניא טפשמה-תיב תויכרע תולאשב יכ ,ןייצמ ןמטחוש 'פורפה
שגד םשומ תונורחאה םינשב" :תחא המגוד ןתונ אוה .ולש םיכרעה םלוע תא ומע איבמ טפוש
תובוח לע תוחפ אל שגד המש תיתרוסמה תידוהיה הפקשהה דועב ,םדאה תויוכז אשונ לע בר
םירפמו ,תיתרוסמה תידוהיה הסיפתל דגונמה ןכות םיקצוי 'םדא תויוכז' גשומה ךותב .םדאה
."תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי לש התרדגהמ בייחתמה ןוזיאה תא

וקה לא רוזחלו יטופישה םזיביטקאהמ לודחל ,תישאר" :םיינשב אוה ,ותעדל ,ןורתפה
תושיג לש רתוי בחר ןווגמ וגציי ץ"גב יטפושש ךכל גואדל ,תינש .קפואמהו ןותמה יתרוסמה
."םעב תועדוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הליבט םינועטה םילכ

?לבטנ אל ןיידעש הליבט ןועטה ילכב ימעפ-דח חרואב שמתשהל רתומ םאה :הלאש

:'הרוחס ילכ' ןיבו 'הדועס ילכ' ןיב ןיחבהל שי :הבושת

םייושע םהו יוגמ ונקנ םא ,ותדועסל ומצעב םהב שמתשהל ידכ הנוק םדאש ,'הדועס ילכ'
- ילכה לבטנ אל דוע לכ .ןנברדמ - תיכוכז ילכו ,הרותה ןמ הליבט םינועט םה ,תכתממ
םילעבה לע ןה אוה רוסיאה .(תיבב ותוהשהל רתומ יכ-םא) תחא םעפ וליפא וב שמתשהל רוסא
.וב לשבתנש רבד רסוא וניא ילכה םלוא ,םירחא לע ןהו

.וב שמתשהל רוסא ,הליבטב בייחתנש רחאל ,ורבחמ הזכ ילכ רכושה וא לאושה ףא

'הדועס ילכ' םיבשחנ םניא ,םירחאל םריכשהל וא םליאשהל ,םרכומל ידכ םילכ הנוקה םלוא
ילכב קר תאז וריתהש שיו) הליבט אלל םהב שמתשהל תוחוקלל רתומו ,'הרוחס ילכ' אלא
ךרוצל ימעפ-דח חרואב םהב שמתשהל םילעבל וליפא וריתהש שיו .הפוצמ סרח ילכב וא תיכוכז
.(הדועס

,םירסוא םיבר ךא ,ולבטוה אלש םילכב החראה-יתבב הייתשו הליכא םיריתמה שי הז דוסי לע
התנקש החפשמל היהי ןיד ותוא .םידוהי רובעב הדועס יכרוצל םתוא ונק םילעבהש ןוויכמ
.תווצמ ירמוש םיבורקו םידידי חראל ידכ םידחוימ םילכ

.הליבט םבייחל 'םילכ' םיבשחנ םניא ,םוינימולא-ריינמ םייושעה םיימעפ-דח םילכ

ילככ הניד ,התלוכת תקרה רחאל הכילשהל גהונה םא - המודכו תנצנצב ל"וחמ ןוזמ הנוקה
.הזב םג םיליקמ שיו .הלבוטל שי ,םיפסונ םישומישל הב שמתשהל םיצור םאו ,ימעפ-דח

ונליבטי - הדועס ךרוצל םימעפל וב שמתשהל הצורו ,הדועס ךרוצל וניא ושומיש בורש ילכ
.הכרב אלל

םישנא תולעבב םניא םילכה תא םינוק םהמש םיירכנה םילעפמה בור ונימיבש ןוויכ ,בגא
אלל םילכה לכ תא ליבטהל םיקסופ שי ,מ"עב תורבח ומכ ,תויטפשמ תויושי אלא םייטרפ
.הכרב
ת"וש .כ"ונו הגה ,ח"סו א"ס כק 'יס ד"וי ע"וש .ג"ה ז"יפ תורוסא תולכאמ 'לה ם"במר .א,הע ז"ע
.נ"שו ,די-בי,ד .י.ה,ג .א,ב .ז.ב,א :םיקרפ ,'םילכ תליבט' .נ"שו ,דמ 'יס ד"ח תעד הוחיזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il