634 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

רוכז / הוצת תשרפ * (26.2.99) ט"נשת'ה רדאב 'י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םיעוריאה ירוחאמש דיה


םיעינמ שי ימשגה ונמלועב םיללוחתמש םירבדה לכ ירוחאמ
,םצעב ,וז .רתוי םיימינפו םיינחור םירושימב תוביסו
םירופ לש הקומעה ותועמשמ


שארב םיסנמ ,רוביצה תא הרצ תדקופשכ וא יהשלכ הריזג תשגרתמ רשאכש ,םידוהי לצא גוהנ
םידוהי ."הרוקחנו וניכרד השפחנ" תניחבב ,םיכרדה תא ןקתלו םישעמה תא ןוחבל הנושארבו
םינופו הבושתב םירהרהמ אלא ,הריזגה לוטיבל תשקבתמה תיעבטה תוליעפב קר םיקפתסמ םניא
.'ה לא

תריזג לע יכדרמל עדונ רשאכ .םירופ סנ לש ורופיסב םיאצומ ונא וז ןיעמ תוגהנתהל תפומ
הליפתל םעה תא קיעזה אוה .הבושתהו הקעזה ןוויכל הנושארבו שארב הנפ ,ןמה לש הדמשהה
לש הלוטיבל תויעבטה םיכרדב קוסעל הנפתה ןכמ רחאל קר .הבושתל םידוהיה תא ררועו ה"בקל
םידוהיל דומעי הלצהו חוור"ש תורשפא ןכתיתש הכלמה רתסאל רמוא אוה ןאכ םגו ,הריזגה
."רחא םוקממ

דירפהל ןיא

'ה תדובעו הנומאה ןיב דירפהל םיטונה שי .תודהיה תסיפתב יזכרמו לודג דוסי ןומט ךכב
םויקו הליפתה תעשב .וזב וז תועגונ ןניאש תויוכלמ יתש ויה וליאכ .הזה םלועה ייח ןיבו
םילוקישל קרו ךא םוקמ שי ןאכ ,םיימשגה םייחל םיעיגמשכ לבא ,ה"בקה לע םיבשוח תווצמה
.הנומאבש םיניינעל אל ;םייתואיצמ ,םיינויגה ,םייטמגרפ

יפ-לע-ףא ,הזב הז םיבולש רמוחה ייחו חורה ייח .ךכ רבדה ןיאש ,ונדמלמ ידוהיה יכדרמ
קוידב רידגהל םילוכי ונחנאש ,ירמגל יעבט רבד שחרתמשכ םג .םהיניב רשק םיאור דימת אלש
ימינפ דבור רתתסמ תיעבטה תכרעמה ירוחאמש ןימאמה ידוהיה עדוי ,ויתוביסו ויעינמ תא
.ינחורו

- הריזגל תויעבטה תוביסה תא רוריבב עובקל יכדרמ היה לוכי ,ןמה תריזג הזרכוהשכ
לש ותעד-תולק ,ותונצחשו ותוריהי ,ידוהיה יכדרמב ותאנק ,םידוהיל עשרה ןמה לש ותאנש
תא דקמל ךירצ היה הרואכל .("ףסכ רכיכ םיפלא-תרשע") דחוש לבקל ותייטנו שורוושחא ךלמה
.ירמגל םירחא םימוחתל ויצמאמ רקיע תא הנפמ אוה לבא ,הלא םינוויכב ותוליעפ לכ

תאזכ הארונ הריזג טימהל ןחוכב ןיא ןיידע ןמצעל ןהשכ תויעבטה תוביסהש ,ןיבה יכדרמ
-םע לע תרמושה תיקולאה ןגמה-תמוח העגפנש החיכומ הריזגה יכ ,עדי אוה .לארשי-םע לע
ותוא לש ותדועסמ ונהנ"ש ינפמ ,ל"זח םירמואש יפכ ,איה ךכל הביסהש רעיש םג אוה .לארשי
'הל ףרוע תיינפה םושמ הב היה ,שורוושחא תדועסב םידוהיה לש תינומהה תופתתשהה ."עשר
.ותרותלו

ןגמה-תמוח לש הרוציבבו תינחורה הצרפה ןוקיתב וחוכ רקיע תא יכדרמ עיקשה ןכל
לארשי-םע רשאכש חוטב היה אוה .ה"בקל הקעזלו הליפתל ,םוצל ,הבושתל ארק אוה .תינחורה
וא וז ךרדב ,םייעבטה םירושימב םג םירבדה ורדתסי ,הריזגה לש ינחורה שרושה תא ןקתי
."רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו חוור"ש דעו ,תרחא ךרדב

"אוה ךופהנו"

ויכרד תא הנושארבו שארב ןוחבל ךירצ דחאו דחא לכ .תלוזב םשא ליטהל יואר הז ןיאש יאדו
בייח הזה דוסיה ,תאז םעו .ה"בקה לש ויתונובשח תא תעדל לוכי וניא שיאו ,ולש וישעמו
םירושימב תוביסו םיעינמ שי ימשגה ונמלועב םיללוחתמש םירבדה לכ ירוחאמש ,רורב תויהל
.רתוי םיימינפו םיינחור

,"'ה דיב םירשו םיכלמ בל"ש ונתוא דמלמ הזה גחה .םירופ לש הקומעה ותועמשמ ,םצעב ,וז
הלוכי - ותוצרב .ןיטולחל תויעבט תויושחרתה ירוחאמ םג תדמועה איה ה"בקה לש ודי יכו
ותברק תניחבמ רתויב בוטה בצמב אצמנ לארשי-םעשכ םג רתויב הארונה הדמשהה תריזג ץורפל
רשא ,אוה ךופהנו" ידכ דעו ,יופצ-יתלבו עיתפמ חרואב הריזגה תלטבתמ - ותוצרבו ,תוכלמל
."םהיאנושב המה םידוהיה וטלשי

-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגל דעו ,'ה תעושיל שממ בורקב הכזנש ,ונל היהת ןכ
.ונקדצשדח שיםירופ עצבמל תונכה

-חולשמ לש תויקש יפלא-תואמ .םירופב הלודגה תוליעפל תוכרעיהה תא םימילשמ ד"בח-יריעצ
אלכ-יתבב םיריסאל ,םישדח םילועל ,םישישקל ,םילוחל ,ןוחטיבה תוחוכ ישנאל וקלוחי תונמ
תורדוהמ תוליבח .םירופ תווצמב רוביצה תא וכזיו הליגמה תא םש וארקי ד"בח ידיסח .'וכו
תורשע םייקמ ד"בח-יריעצ לש היילעה ףגא .ל"הצ תונמלא םייפלאכל וקנעוי תונמ-חולשמ לש
.םימעה-רבח תונידממ םילוע יפלא םיפתתשמ םהבש ,ץראה יבחר לכב םיסוניכו םיעוריא

םידליל "חספה תויווח"

םידלי-ינג ידימלתל תדעוימ תוליעפה .ד"בח-יריעצ לש 'חספה תויווח' דיריל המשרהה הלחה
ד"בח-רפכב חתפיי דיריה .גחב תורושקה תויווח ללש םידליל הנקמ איהו ,םיידוסי רפס-יתבו
;הלודגה תוצמה תייפאמב רוקיב :תינכתב .(22.3) ןסינב 'הב לענייו (8.3) רדאב 'כב ה"יא
;םירצמב הלואגהו תודבעה ימי תא השיחממה 'ןמז תרהנמ' ;םידליה בולישב יתייווח רמזחמ
רוקיבה .דועו הצמו ץמח אשונב תיתריצי הלעפה תמיב ;םידליה ידי-לע 'תוצמ תוגוע' תייפא
םימולצת תרבוחו חספ לש הדגה ,תרדוהמ תישיא הזיראב הצמ - יש לבקמ דלי לכו ,םולשתב
.03-9607588 'לטב םשריהלו םידקהל ץלמומ .רדסה-ליל לע םיביהרמ

תפצב 'הלכ יחרי'

הקיתעה ריעב 'טנסא' ןוכמב ה"יא םייקתי ,ינרות עקר ילעב םניאש ,םירבגל דחוימ רנימס
תדובעב הכרדה בולישב ,תוימינפו הלגנ ידומיל תללוכ תינכתה .רדאב ה"כ-ט"י םימיב תפצב
.06-6921364 'לט .תודיסחה חורב 'ה

םיקידצה ירבק תפמ

תופמ תועיפומ הלוכ ץראה תפמ דצל .לארשי-ץראב םיקידצה ירבק לש תרדוהמ הפמ רואל האצי
.052-637767 'לט .םיקידצ ירבק לש בר רפסמ שי םהבש םירוזא לש רתוי תוטרופמשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.םירופל


םימעל לארשי ןיב לידבמה

:לארשי-םע לש החמשה תא הליגמה תראתמ ,הלפמ לחנ עשרה ןמהו םירופ סנ ללוחתהש רחאל
תווצמ עברא וזמרנ הזה קוספבש ,ארמגה תראבמ ."רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל"
הרוא" :ששח אלב ןמייקל םילוכי םידוהיה ויה ותרזג הלטבתה רשאכו ,ןהילע רזג עשרה ןמהש
."ןיליפת ולא - רקיו ,הלימ וז - ןושש ,בוט-םוי הז - החמש ,הרות וז -

הביסה וז .ה"בקל לארשי-םע ןיב תוא איהש ,ךכב תנייפאתמ הלא תווצמ עבראמ תחאו תחא לכ
ידיל אבש ,לארשי -םע לש ודוחיי תא תאשל לוכי היה אל יכ ,ןהילע אקווד רזג עשרה ןמהש
.ה"בקה םע דחוימה רשקב יוטיב

תותוא לש םדוחיי

ןיאש הלאכ ויהי ,ה"בקל לארשי-םע ןיב תוא תושמשמה תווצמהש ,תופצל היה רשפא הרואכל
תווצמה לכ ,לעופב .לארשי-םע לש ודוחיי תא תואטבמ ויה ךכו ,םלועה-תומוא ברקב ןתמגוד
:םירחא םימע לצא םג ןתמגוד שי וללה

הלימ .םייוגל םג שי - םידעומו םיגח .םלועה-תומוא לצא םג שי - המכחו לכש ירבד ,הרות
םהילע תאשל םיגהונ ,לידבהל ,םינוש םימע םג - ןיליפת .םמצע תא םילמ םייוגהמ הברה -
המב ,הלאשה אופא תלאשנ .םיכייתשמ םה םהילאש טבשה וא המואה תא ןייצמש ,םייוסמ ןמיס
?אקווד לארשי -םע לש ודוחיי תא וללה תותואה םינייפאמ

תוימשגב השודק

ןיב ןוימד םוש ןיא םהבש םימוחתב .ידוהיה םעה לש ודוחיי יוטיב ידיל אב הזב אקווד אלא
הרואכל שי םהבש םירבדב אקווד אוה תואב ךרוצה .לידבמ תואב ךרוצ ןיא ,םייוגל םידוהי
.וללה תותואה םיאב הז לעו - םלועה-תומוא ברקב םג םתמגוד שיש םירבדב - ןוימד

ןוימד הרואכל שי םהבש ,ידוהי לש םיימשגה םיניינעה םגש ,וללה תותואה םיזירכמ ךכב
לצא םהש יפכ םירבדה םתואמ םתוהמב םינוש םהו השודק םהב שי - םלועה-תומוא ןיבו םניב
.םירחאה םימעה

ונלש תותואה

לש הניינע רקיע ,םידוהי לצא וליאו ,לכשו המכח הניינע 'הרות' םלועה-תומוא לצא :הרות
לצא :בוט-םוי תחמש .יניס-רהב 'ה תאמ הנתינ הרותהש הנומאהו לכשהמ הלעמל אוה הרותה
האיבמ החמשה ,םידוהי לצא וליאו ,לוע-תקירפבו תוללוהתהב הרושק החמשה ,םלועה-תומוא
.הרתי םימש-תאריל

םייוגה ןכלו ,הזה םלועה תוואת תא לומינה לצא השילחמ הלימהש רמוא ם"במרה :הלימ
,"ךתרמא לע יכונא שש" - הלימב םיחמש םידוהי ,םתמועל .ךכמ םירעטצמ םמצע תא םילמש
תותוא םירחוב ,תואב םמצע תא םירטעמש םלועה-תומוא ינב :ןיליפת ."הלימ וז - ןושש"
ךותבש אלא ,תורוחש תועוצרבו תורוחש ןיליפתב םירטעתמ םידוהי וליאו ,םיפיו םיאנ
!לארשי-םע לש ודוחיי הזב ."דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש" בותכ ןיליפתה
(916 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

רוכז :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהפב הריכז

אל" רמוא אוהשכ לוכי ,רוכז יא :אינת .(זי,דכ םירבד) "קלמע ךל השע רשא תא רוכז"
.הפב - רוכז םייקמ ינא המ אה ,הרומא בלה תחכש ירה "חכשת
(א,חי הליגמ)


תושירפה תנכס

לוכי קלמע ןיא יכ ?"םכל" אלו ,דיחי ןושלב ,"קלמע ךל השע רשא תא רוכז" רמאנ עודמ
.םירחא םע ברועמ ונניאו תושירפב ומצע גהונש ימב אלא עוגפל
(םידיסח ירופיס)


תובהלתהו תומימח

וליאו ,תובהלתהו תומימח ךותמ תויהל הכירצ 'ה תדובע .(חי,הכ םירבד) "ךרדב ךרק רשא"
תוקפס תלטה ידי-לע השוע אוה תאז .יקולא ןיינעמ שגרתיו לעפתי אלש םדאה תא ררקמ קלמע
.'קפס' היירטמיגב 'קלמע' - ךכל זמר .רבד לכב
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


םוחו רוא

תדובעב לארשי תא ררקל היה קלמע ןיינעש יפל ,הווצת תשרפב רוכז תשרפ הלח בור-יפ-לע
ךפה ,םוחו רוא םניינעש ,תורנהו תרוטקה ,רואמה ןמש תודוא לע תרבדמ הווצת תשרפו ,'ה
.קלמע תמגממ
(לאומשמ םש)


המחלמ הפכש ןושארה

ונתוא ץליאו המחלמ ונילע הפכש ןושארה היה קלמעש הדבועה לשב אוה קלמע לע ונסעכ לדוג
,םולש לש ךרדב הב בשייתהלו ונצראל סנכיהל התייה ונתפיאשש העשב ,םדב ונידי תא ךלכלל
."םולשל הילא תארקו ,הילע םחליהל ריע לא ברקת יכ" :הרותה התוויצש יפכ
(לאירא ןיינב)


סומלוק יוסינ

,ןמה וא קלמע םש תא בתוכ היה ,סומלוקה תא תוסנל הצור היה רשאכ ,לישעה יבר ןואגה
."קלמע רכז תא החמת החמ" השע תווצמ םייקל ידכ ,םמש תא קחומ היה ךכ-רחאו
(רשיה בק)


הלודג לבוס אל

לגוסמ היה אל טושפ אוה .םתלודג תא לובסל היה לוכי אלש םושמ לארשי םע םחליהל אב קלמע
.ה"בקה םהל השעש תואלפנהו םיסינה בקע לארשי תומשנב הלחש תולעתהה תא לובסל
(ה"שת םירמאמה רפס)


חורה-תוסג

עדוי אוה רשאכ םג .ותלוז תלודגו תולעמ תא לובסל לוכי וניאש חור-סג תניחבב אוה קלמע
וניאש ךכל ותוא האיבמ תאזה תולדגה אקווד ,תובוט תודימבו הרותב ורבח תלודגב ריכמו
תא ףרחמו קיצמ אוהש איה ותויח לכ .ותלודג טעמל ותלוכיבש לכ השוע אוהו ולבוסל לוכי
.םתגרדב םילודגה
(םירמאמה רפס)

עובשה תרמיא


ןמהמ עורג רתוי אל

ינניא" .הבישיה רובעב המורת שקיבו ללובתמ ריבג לא םעפ סנכנ ןילבולמ אריפש ריאמ יבר
."תובישיב ודמלי יידכנ אלו יינב אל" ,ריבגה גלגל ,"תובישיל קוקז

."!?עשרה ןמהמ התא עורג יכו" :ריאמ יבר הנענ

."?ךכ רמוא ברה המל" :לאשו ריבגה עתרנ

התא האור .קרב-ינבב הרות ודמל ןמה לש וינב ינבמש ,תרמוא ארמגה :ריאמ יבר בישה
םידכנ ואציי אל ךממש חוטב התאו ,הבישיב ודמלש םיאצאצ ויה עשרה ןמהל וליפאש ,אופא
..."!?הלאכתודיסחה יכרד


תעדהמ הלעמל

ונכות תניחבמש ,ותלעמ הלדג ךכ ידכ דע .םירופ לש ותלעמ לדוג תא תראבמ תודיסחה תרות
,םירופ-כ קר אוה םירופיכה -םויש דעו ,םירופיכה-םוי ןיבל וניב הקומע הקיז שי ימינפה
.הרותה ןתמ ןמז ,תועובשה-גחל םג םירופ ןיב םייק המוד רשק .םירופ ומכ

ךכבש ,(א,חפ תבש) ל"זח םירמוא (רתסא תליגמבש) "םידוהיה ולביקו ומייק" קוספה לע
ימיב ולביק םידוהיה ןכש ,"תיגיגכ רהה תא םהילע ה"בקה הפכ" הרותה-ןתמבש המ לטבתה
ירהש ,הרותה-ןתמ םוימ םירופ לודג ךכב .בוטה םנוצרמ ,שדחמ הרותה תא רתסאו יכדרמ
םירופב וליאו ,'תיגיגכ רה' לש הייפכה חוכמ 'עמשנו השענ' לארשי-םע רמא הרותה-ןתמב
ולחה רשא תא םידוהיה לביקו" (הליגמב) רמאנ ןכ-לע .ישפוחה ונוצרמ הרותה תא םעה לביק
.םירופב הרותה תלבק יבגל דבלב הלחתה בשחנ יניס-רה דמעמ יכ ,"תושעל

תונמאנ לש ןחבמ

רוא-הרות) תודיסחה תרותב רבסומ ?הרותה-ןתמ תעשב 'תיגיגכ רה'ה לש הייפכה האטבתה המב
:ךפהל .םעה ןוצר דגנ ,תילילש הייפכ הלילח התייה אל וזש ,(ךליאו א,חצ .ד,הצ ;ד,בצ
.הייפכה איה-איה - המצע וז הבהאש אלא .ה"בקל המוצעו הבר הבהאב 'עמשנו השענ' רמא םעה
,יפוס-ןיאה ורואב םתוא ףיצה אוה .האלפנ הבהא לארשי-םעל ה"בקה הליג הרותה ןתמ תעשב
השענ' ורמאש דע ,ויפלכ המוצע הכישמ םדיצמ הרצי ה"בקה דצמ וז הברק .םתמשנ החרפש דע
וז הנוילע הבהא ידי-לעש ןוויכמ ,"תיגיגכ רהה תא םהילע ה"בקה הפכ" ארקנ הז .'עמשנו
.תישפוחה הריחבה םהמ הלטינ

לש םימי הלא ויה אלא ,הניכש יוליג זא היה אלש דבלב וז אל .ךופה בצמ היה םירופב
םויב ינפ ריתסא רתסה יכונאו :ביתכד ?ןיינמ הרותה ןמ רתסא" :ל"זח רמאמכו) םינפ-רתסה
רורבו יולג ןפואב הלגתיש ילבמ ,עבטה יכרדב וליאכ ואב סנהו הרזגה תשרפ לכ .("אוהה
םעפ וליפא 'ה םש רכזומ אל הליגמבש ,הדבועב שי ךכל יוטיב .ה"בקה לש יעבט-לעה וחוכ
.תחא

התייה וז .ןמה-תרזג לש הפוקתה לכ ךשמב םינותנ םידוהיה ויה םינפ-רתסה לש הזכ בצמב
.רתויב השק היה ןויסינה .ה"בקל תונמאנ ןחבמב דמעוה ולוכ ידוהיה םעהש הנושארה םעפה
םתד תא רימהל תורשפאה םהינפל הדמע דגנמו ,תיללכ הדמשה תרזג םהישאר לע הפחיר דחא דצמ
.תאזכ הבשחמ ותעד לע התלעש דחא ידוהי וליפא םהיניב אצמנ אל ןכ-יפ-לע-ףאו .לצניהלו
תמחמ האב אל איהו ,ותרותלו ה"בקל ידוהיה םעה לש תשדוחמ םינומא-תרהצה התייה וז
,שדחמ םעה לביק םירופה ימיב .םעה לש תישפוחה ותריחבב אלא ,הנוילע תיקולא תולגתה
.וללה םימיה תלודג ךכבו ,הרותה תא ,ישפוחה ונוצרמ

תעדה לעמ םמורתהל

בייח") 'עדי-אלד-דע'ה והז .םירופ סנ תא םינייצמ ונאש ךרדב יוטיב ידיל אב הז רבד
ידוהי ךירצ םירופב .("יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא
ה"בקה ןיבו וניב ילכש -לעה רשקה תא ףושחלו ,("עדי-אלד-דע") תעדהו לכשה לעמ תולעתהל
.הרותהו

התייה איה .תינויגהו תילכש התייה אל שורוושחא ימיב ידוהיה םעה לש שפנה-תוריסמ
,ןויגיהב הריבסהל רשפא-יא .ה"בקה ןיבל ידוהיה תמשנ ןיב ,ילכש-לעה ,קומעה רשקל יוטיב
לכשה רשאכש אלא ,םירופב הנש ידמ הלגתמ הזה יתומצעה רשקה .ןויגיהל לעמ תדמוע איה יכ
לעמ תולעתהל ידוהי ךירצ ןכ-לע .יוארכ ותוא שוחל םילוכי ונניא ,ונב םיטלוש תעדהו
רשקה - תימינפה ותוהמ וב תולגתהל הלוכי זאו ,'ימוסבל' ידי-לע ולו ,תעדהו לכשה
םהילע לופיתש רחא" םויב וא הלילב אלא הרוש הניאש האובנה תמגודכ) ה"בקה םע יתומצעה
.(ם"במרה ירבדכ ,"תופרטתמ םהיתונותשעו המדרת


הלואגל הייפיצב


'ה ונעישוה' ,ברעב תחאו רקובב תחא ,תסנכה-תיבב םירמוא תוקוניתה םימעפ יתש"
ץקה עיגיש ןתיי ימ ,תעושי ןויצמ ןתיי ימ' םימעפ יתש רמוא ה"בקה ךכיפל ,'וניקולא
"םכתלואג ברקאש
(אמ השרפ יתבר אתקיספ)

היהש השעמ


חספ ירחא ןמה-ינזוא

רוקיבל ,יירוגמ םוקמ ,הילרטסואמ יתעגה תועובשה גח ינפל םימי המכ .ז"כשת תנשב היה הז
.'ןיליפת עצבמ' לע יברה זירכה ןכל םדוק רצק ןמז .שטיוואבוילמ יברה רצחב

לארשי -תיב ינומה תא תוכזל לדתשהל האירקב יברה אצי םימיה תשש תמחלמ ברע ,רוכזכ
יסינה ןוחצינה רחאל .לארשי יביוא לע דחפ ליטהל תדחוימ הלוגס הב שיש ,ןיליפת תווצמב
םירחאו ד"בח ידיסח .ןיליפת תווצמ קוזיחל תיללכה תוררועתהה תריווא תא לצנל יברה ארק
.וז הווצמב םיברה יוכיזל תוליעפב וחתפו שדוקה תאירקל ונענ

םה .יברה תשקב יולימל ,עובשב םעפ תוחפל ,ןמז שידקהל ,גהנמ םהל ושע םידיסחהמ םיבר
רחא םירת ויה םש ,הלאב אצויכו תובא יתבל ,םייאופר םיזכרמל ,םירעה תוצוחל תאצל וגהנ
.הווצמב םתוא םיכזמו םידוהי

,תוליעפב ףתתשהל יתיצר ,תישאר .תוצובקה תחאל ףרטצהל יתטלחה םש יתוהש ימימ דחאב
חינהל םהל םיעיצמ ךיאו םישנאל םינופ דציכ םהמ דומלל יתשקיבו ,ירובעב השדח התייהש
.הכרדל הצובקה אצת תירחש תליפת רחאלש ,םכוס .ןיליפת

ידכ הכומסה תלוכמל יתשגינ ,ונלוכל ןיתמהש בכרה לא יתילעש םדוק ,הליפתה םויס םע
םינוש םיגוסמ תויגוע לש הדבכנ תומכ יקיחל יתפסא ינאו הקחד העשה .לוכאל המ-רבד תונקל
.ףדמה לע ויהש

תויגועה ךותב ונאצמ ונתעתפהל .דבכתהל יירבחל םג יתעצהו תויגועה תא יתאצוה העיסנב
.'ןמה ינזוא' םג תונושה

תויגועה ומלענ רהמ-שיח .ךויחב ונמצע תא ונלאש ,"!?תועובש ברעב !?ןמה ינזוא וישכע"
וששחש ינפמ ילוא .עגנ אל שיא המ-םושמ 'ןמה ינזוא'ב ךא .ונברק לא ואב יכ עדונ אלו
.ןתוירטל

ונקלחתה .קרוי-וינב םייוסמ יאופר זכרמ ,ונצפח זוחמל ונעגה העשה יעבר-תשולשכ ירחא
חינהל םהל ונעצהו םידוהי הברה םש ונשגפ .תונושה תוקלחמה ןיב ונלצפתהו םידמצ המכל
.לק עונכש רחאל וא דימ ונתשקבל ונענ םבור .ןיליפת

ויה רדחב .ונלש הצובקה ךותמ ףסונ גוז ונשגפ םשו ,םירדחה דחאל ונסנכנ ףוסה תארקל
היה שיאה .ףקותב ךכל דגנתה ורבח לבא ,ןיליפת חינהל דימ םיכסה םהמ דחא .םידוהי ינש
וניסינ .סועכ ןוטב וניפלכ סירתה ,"!םכמ תוחפ אל ילש םיקולאל רושק ינא" .ידמל רגובמ
.ליעוה אלל ךא ,םיכר םירבדב ותוצרל

תולככ .רגתא תשוחתו תונרקס ונב הררוע ןיליפת תחנהל ולש הפיקתה תודגנתהה אקווד
הרואכלו ,םיקולא םש תא ריכזה ,ותטימ לע הלוח בכש אוה .ריעצ היה אל רבכ שיאה ,לוכה
עיפשהל הסינ רדחל ונכש םג .הווצמה תא םייקל ץרמנה ובוריסל תינויגה הביס לכ התייה אל
.אוושל - וילע

ךרבתו ירפ חק" .ותושרב היהש והשלכ ירפ םירבחה דחא ול עיצה ,ונשאונ טעמכ רבכשכ
ירפ" :געלב רמאו ונרבעל בבותסה םואתפ .ונתיאמ וינפ תא בסה שיאה .רמא ,"תוחפל ,הכרב
."ןיליפת חינאו ,(שידייב ,'ןמה ןזוא'=) 'שאט ןמה' יל איבת !?יל עיצמ התא

םא" .יינפ לע טשפתה לודג ךויח ,ינאו .יילא םייניעה לכ ונפוה םכסומ תוא יפ-לע ומכ
.שיאל יתרמא ,"'ןמה ינזוא' לבקת - 'ןמה ינזוא'ל התא קוקז ןיליפת חינהל ידכ

ירחא ,וישכע 'שאט ןמה'" ,םהמה ,"!יאדו" .רומג הטוש לעכ יב טיבהו ויניע תא םירה אוה
."'שאט-ןמה' ,חספ

תא הבר תוריהמב יתאמג ,ןורדסמל תאצל יתרהימ ,ותוא קיסעהל םיפיסומ יירבח דועב
תיקש תא תינוכמה ךותמ יתאצוה זלוע בלב .ןוינחבש תינוכמה לא יתרהימו ןיינבה תוגרדמ
-רקי ךרצמל וכפהנ עגר-ןב הנהו ,ןהב ץפח היה אל שיאל הלק העש ינפל ךאש ,'ןמה ינזוא'ה
.וילוח תטימ לע בכושה רגובמ ידוהי לש ןיליפת תחנה ,רזומ המכ ,היולת ובש ,ךרע

הז ידוהי חינה הנורחאה םעפב יתמ ,תוגרדמב הלוע ידועב ,יבילב יתרמא ,עדוי ימ
.םיקוחר םימיב ,ללכב םא ,היה הזש חינהל ריבס .ןיליפת

אוה .תומהדנ םייניע יב הלת ,ןמה ינזוא תואלמ םיידי יתש שיאל יתטשוהו רדחל יתסנכנשכ
טישוה אוה ."חספ ירחא 'שאט ןמה' .'שאט ןמה' .ןימאהל אל" :למלמו םלה זוחאכ יב טיבה
.תומוצע םייניעב הייגועב סגנו 'תונוזמ' תכרב ךריב יתרזעב .תחא 'ןמה ןזוא' לטנו די

םזי התואש הרזומה 'הקסע'ב וקלח תא םייקו ולוורש תא לישפה ,םירבדו רמוא ילב ,ךכ-רחא
תא וחלחל וייחל לע ושלגש תועמדהו ,ןיליפת חינה אוה .ןכל םדוק תוקד המכ ומצע אוה
.ונלוכ יניע

לע ונרביד ךרדה לכ .תושגרתהו קופיס יאלמ יברה רצחל ונרזחו ונתכאלמ תא ונמייס
.רוציל הלוכי תיטרפ החגשה קרש ןומזת ,אלפומה ןומזתה

רופיס תא וינפל יתללוג םירבדה ךותב .'תודיחי'ל יברה לא יתסנכנ הילרטסואל יבוש ינפל
,רזועש המ הז םא ,ונ" :ביגהו ךייח יברה .יאופרה זכרמב ידוהי ותוא לש ןיליפתה תחנה
..."םוי לכב 'ןמה ינזוא' לבקיש גואדל ךירצ

(ומש םוליעב הצורה ,הילרטסואמ ד"בח דיסח ,השעמה לעב תאמ)
םיידוהי םייח


ןטק רפכב ,רתסאו יכדרמ רבק
ןאריאב

ןימינב יבר יפל .תוכרעה המכ שי הז ןיינעב ?רתסאו יכדרמ ,הליגמה ירוביג םירובק ןכיה
.ןורמושב םש-יא יכדרמ ךלמל הנשמהו רתסא הכלמה ורבקנ ,'ןימינב תועסמ' ורפסב ,הלדוטמ
סרפמ ולגלגתה קוידב ךיא .לילגבש םערב רפכב אקווד אוה םתרובק םוקמ 'תורודה רדס' תעדל
.רורב אל - םש דע

םיינשה םירובק היפלו ,סרפ ידוהי ידיבש תרוסמה תא תרשאמ רתוי תחוורה העדה לבא
לש היתוברוח לע הנבנ הזה רפכה .ןרהטמ מ"ק תואמ-שמחכ ,ןאריא ברעמב ןטק רפכ ,ןאדמהב
רבעב התייהש ,(ןישודיק תכסמב ,ארמגב םג רכזומ בגאש) םש ותואב הארקנש הלודג ריע
.ידמ תכלממ תריב קוחרה

לובג ילב םישנא

תחא םעפמ רתוי ותודליב רקיב ,םילשוריב 'םייחה רוא' תבישיב מ"ר ,ילאנתנ והילא ברה
,תועושיל דקומ רבקה לש ותויה דבלמ" :םש םישחרתמש םיסינה לע רפסל עדוי ףא אוה .רבקב
רפסמ ליכהל לגוסמ רבקה לעמ הנבנש הפיכה תיב היפלו ,האלפומ העפות ול סחייל לבוקמ
."םייניעב תוארל רשפאש רבד הז .םישנא לש לבגומ-יתלב

תכלממב הבושח ריע" ןכ םג ,זארישל ורבע ךכ-רחא .ןאדמהב ודלונ ילאנתנ ברה לש וירוה
ותויהב ,ודבל הצרא והילא הלע םשמו ,תיחכונה הריבה ,ןרהטל ורבע זארישמ ."הקיתעה סרפ
הרשע-םיתש קר לארשיל ולע ויחאו וירוה .'ףסוי תרופ' תבישיב דומלל ךלהו ,15 ןבכ רענ
-סולב הלודגה תיסרפה הליהקה ברכ ,ילאנתנ עשוהי ברה ,ויבא ןהכמ םויכ .ןכמ רחאל םינש
.סל'גנא

הריבה ןשוש הפיא

ויה םודקה רבעב" :רוביצל םירורב םניאש םיירוטסיה םיטרפ המכ לע רוא ךפוש ילאנתנ ברה
ךלמה היה שרוכ .תפי ינבמ תונוש תולשוש יתש ידיב וטלשנש ,תודרפנ תוכלממ יתש ידמו סרפ
.תודחואמ ןתוא שרי שורוושחאו ,ידמו סרפ תא דחיאש ןושארה

ןטק רפכ אוה תראופמה ןשושמ רתונש המ לכ םויכ .הכלממה תריבל ןשוש התייה םג וימיב"
םש רובק לאינד איבנה ,תרוסמה יפל .יסרפה ץרפמהמ קחרה-אל ,ןאתסזוכ זוחמב ,חדינו
."ותוא םידבכמו רבקה לע םויה דע םירמוש םוקמה ייוגו

םירופ תחמש

ברה לבא .הקיתעה ןשוש אוה-אוה ,רתסאו יכדרמ םירובק ובש ,ןאדמה רפכה יכ ,םינעוטה שי
איה) ןאדמחל םידוהיה תא הלגה בירחנסש תרמוא ןישודיקב ארמגה" :תאז ךירפמ ילאנתנ
ומשב םוקמה תא תנייצמ התייה ארמגהש חינהל ריבס ,ןשוש התייה וז םנמא םאו ,(ןאדמה
ןאדמה ידוהי םיגהונ םדקמו זאמש ,הדבועב היוצמ תפסונ החכוה .רתוי עודיהו םסרופמה
ןשוש וז םאו .עשוהי ימיב המוח תפקומ התייה ריעה םא קפסה תמחמ ,םיימוי םירופ גוגחל
."!קפסה לכ המ ,הריבה

םויכ ילאנתנ ברל רוכז אל ,תושחרתהה דקומ ,סרפב םירופ אקווד ,עיתפמ עמשיי רבדהש לככ
,לבא ,םויה תווצמ רתי תא םימייקמו והערל שיא תונמ-יחולשמ םיקלחמ ונייה" .דחוימב חמש
,ןרהט ,ונירוגמ ריעבש םושמ ילוא .ונלכא אל 'ןמה ינזוא' םג .ונשפחתה אל ,לשמל
."יהמ םירופ תחמש ונדמל ,לארשי -ץראב ,ןאכ אקווד .ריעה לכב םירזופמ ויה םידוהיהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


'ןמה' תאכה

?הליגמב 'ןמה' תאירק תעשב שיערהל גהנמל תורוקמב התכמסאה יהמ :הלאש

לעמ וליפא" :ורמא ,(די,זי תומש) "קלמע רכז תא החמא החמ יכ" קוספה לע ,שרדמב :הבושת
גהנמל שרוש שי הז שרדממש ,םייח-תוחרואה םשב ףסוי-תיבה בתכו ."םינבאה לעמו םיצעה
בותכו םדיבש ץע תוחולב וא םינבאב תוקוניתה ןישקנמ ,וינבו ןמה םש ארוקה ריכזמשכ"ש
."םיקחמנ םה שוקינה ידי-לעו ,וינבו ןמה םש םהב

ןיאו" :םש ףיסומו .תסנכה-תיבב הליגמה תא םיארוקשכ 'ןמה' םיכמש גהנמה בברתשנ הזמ
."ועבקוה םניחל אל יכ ,וילע גועלל וא גהנמ םוש לטבל

םרכש אצי" :תאז וללשש םיקסופ ויה ףא .הזב גהנ אל - זנכשא יגהנמ יבא - ל"ירהמה
ולדנסב חפוטו ולגרב עקורו הכמ" היה 'יבצ םכח'ה ,תאז תמועל ."הברה םילבלבמש ,םדספהב
גהנמל .הליגמבש ןורחאהו ןושארה 'ןמה'ב תוכהל גהנ 'יח שיא ןב'ה ."ןמה תריכזל עיגהשכ
,'אתדמה ןב' :והשלכ ראותב ןמה רכזנש םוקמב ,האירקה ךשמב םימעפ המכ 'ןמה' םיכמ ,ד"בח
.הזב-אצויכו 'ערה' ,'יגגאה'

הזבש ,"בקרי םיעשר םש" וא "ןמה רורא" ומכ םילימ האכהה םצע לע ףיסוהל ןיאש יאדו
הליגמה לכ תא בטיה עומשל ךירצש איה הכלהה יכ ,הליגמה ןמ םילימ תעימש דיספהל םילולע
.הרשכ הליגמ ךותמ ןידכ האירקב ,הפוס דעו התליחתמ

אל ןמה תאכה בורמ םאו ,תספדומ הליגמ ךותמ תוחפל תאז ושעי הליגמה תאירקל םיבישקמה
הליגמה ןמ וז הלימ דימ וארקי - הילע רוזחי אל ארוקה םגו ,יהשלכ הלימ עומשל וחילצי
.ותבוח ידי אצי הפ-לעב םילימ המכ ארק וא עמשש ימ םג יכ ,םדיבש

תא םג אלא 'ןמה' תא קר אל תוכהל ,הנורחאל שדחתנש םירענה גהנמ תא לולשל םוקמ ןאכ
אל'ש ורמא הזב אצויכ לעו .לארשי יגהנמב שרושו רוקמ ול ןיאש גהנמ ,רוכז תשרפב 'קלמע'
.'ערגת אל' ומכ אוה 'ףיסות
רפס .םש ב"נשמו םייחה ףכ .כ"ונו ,ז"יס םש ע"ושב א"מר ,םייח תוחראב בותכ ה"ד צרת 'יס י"ב
.ה"ס הנ ןמיס ,רדא שדוח ,םידעומה ירעש הארו .םירופ יגהנמ ,ד"בח-םיגהנמהזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il