635 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

הרפ / אשת תשרפ * (5.3.99) ט"נשת'ה רדאב ז"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ןוכשי דדבל םע


רוד לכב ונל ריכזהל םיפיסומ יגגאה ןמה לש וכרד יכישממ
אל דועו הלחנה לאו החונמה לא ונעגה אל ןיידע יכ רודו
המלשהו תיתימאה הלואגה ימי ואב


הזה עובשה םג .םיבאוכו םירעצמ םיעוריא ללגב םירופ לש החמשה תמגפנ םינש המכו המכ רבכ
תובתכנ הלא תורושש העשב .ןונבלב תירקתב ונמלישש רקיה ריחמה לע בויא תרושבב חתפנ
ויהי ,םירופ תחמשל הנותנ היהת ונתעדש םוקמב ,בושו ,םיפיקת הבוגת יכלהמ לע םירבדמ
.ןונבלב םשפנ תא םירסומה םילייחה םע בלהו שארה

-םע תלואג תא םיגגוח ונא םירופב .לארשי-םע לע הניגמו תרמושה 'ה די תא למסמ םירופ
,המלש הלואג הניא םירופ תלואגש ,תרמוא ארמגה לבא .שורוושחא ימיב ויררוצ ידימ לארשי
ןיידע ,וניביוא דימ ונתוא ליצמ ה"בקהשכ םג ,רומאל .ונחנא שורוושחא ידבע ןיידע ןכש
תיתימאה תוריחה לא ונעגה אל ןיידעו תויוכלמ דובעש לשו תולג לש תמייוסמ הדימ תראשנ
.המלשה הלואגה לאו

ונל שי ,ונצראב םיאצמנ ונחנא ,הנה - םירופה ימיב אקווד םישח ונאש הפירחה השוחתה וז
.ןרותה 'ןמה'ה לומ תדמתמה המחלמה תרמגנ אל תאז םעו ,קזחו לודג אבצו ונלשמ הנידמ
לא ונעגה אל ןיידע יכ רודו רוד לכב ונל ריכזהל םיפיסומ יגגאה ןמה לש וכרד יכישממ
.הלחנה לאו החונמה

האנשל רבסה ןיא

הרוהט האנש ,לארשי תאנש לש התוהמ תא תרחא הרזג לכמ רתוי ילוא שיחממ ןונבל לש רופיסה
םוש ןיא ונל םגו ,וניפלכ 'םיחטש' לש תועיבת םוש ןיא םינונבלל .ןויגיה םוש הב ןיאש
םיבושיי דגנ הלועפ סיסבל הכפהנ וז ץראש םושמ קר ןונבלל ונסנכנ .םש תבשל הרמוי
.םידליו םישנ םד וכפשש םיחצרמ ואצי םשמו ,ץראה ןופצב םיידוהי

םאש ,הפי םיעדוי הללאבזיחה ילבחמ םג .םשמ תאצל וננוצרש ,בטיה תעדוי ןונבל תלשממ
םיזירכמ םה לבא .םש היהנ אל - ןופצה לובגב טקשה תחטבהל תושורדה תובורעה ונל ונתניי
,םידוהי םד ךופשלו ונב עוגפל םהיצמאמב וכישמי ,ןונבלמ אצנ םא םגש ,שרופמב םיעידומו
.הקיח לא וללה םילבחמה תא תקבחמ (הירוסו) ןונבל תלשממו

ןיינבב קוסעל םילוכי םה ןיא המל ?םיצור וללה םישנאה המ ?המל ,ךמצע תא לאוש התאו
הדיתע תא ןכסל ,תומל םינכומ םה .לארשי תאנש :איה הבושתה ?הוולשבו םולשב תויחלו םצרא
.םייקנ םד ךופשלו ידוהי דועב עוגפל דבלבו - היבשות לש םתוולש תא רערעל ,הנידמה לש
.תידוהיה הירוטסיהה לכ ךרואל ונתוא התוויל איה לבא ,וז העפותל רבסה ונל ןיא

ונחנאש המב היולת תאזה האנשהש בושחלו םימימת תויהל ונל לאש ,אוה ןושארה ישעמה חקלה
דימתו ,ונב םתמחלמל תויתימא תוביסל םיקוקז םניא לארשי יאנוש .םישוע אל וא םישוע
תוסנל ילב ,ונילייח לע ןגהלו המצועהו תושיחנה אולמב ביגהל ונילע .םיאתמ ץורית ואצמי
.םש םיניבמש הדיחיה הפשה וז יכ ,ןונבלב ומכ ןונבלב .'םירואנ'כ רייטצהלו ףייפייתהל

הדבוע .םינוש ונחנא

ירחא םג ונראשנ הזכו ,"ןוכשי דדבל םע"כ ונדלונ .ינויערה רושימב רתוי אוה ינשה חקלה
ונייה דימת .'םימעה תחפשמ'מ קלח ונניא ידוהיה םעה .הנש תואמ-שולשו םיפלא-תשולש
.ונתוגהנתהבו ונבצמב ללכ הנתומ וניא הזה ינושהש ררבתמו ,םינוש

ונחנא האלהו זאמו ,םימעל לארשי ןיבש הלדבהה תא רצי ,הרותה תא ונל ןתנ ה"בקה רשאכ
םעבש יבויחה ינושה תא םלועה תומוא םג ושח ,תיקולא תולגתהו רוא לש םימיב .םינוש
שדקמה-תיב ברחשכ .תיקולאה ותוחילשבו ודיקפתב ול עייסל ןמצעל תוכז וארו ,ידוהיה
ןוויכב לארשי-םע לש ותלדבה תא םייוגה ושריפ ,תולגה לש תינחורה הכשחה הררתשה םלועבו
.םידוהי תפידרבו תוימשיטנאב ויוטיב תא אצמש רבד ,ילילש

.ונקדצ -חישמ ידי-לעש המלשהו תיתימאה הלואגל םיקוקז ונא המכ דע חיכומ הז םגושדח שיימויה ם"במרה םויס

רוזחמ חתפייו ,'ימויה ם"במרה' לש ז"טה דומילה רוזחמ םייתסי ,רדאב ז"י ,הז ישיש םויב
ודומיל ידי-לעו ,שטיוואבוילמ יברה ידי-לע הנקתנ ימויה ם"במרה תנקת .ז"יה דומילה
םוי לילב ה"יא םייקתת תיצראה םויסה תגיגח .הרותה תוכלה לכ לש ףתושמ דומילל םיעיגמ
-יריעצ די-לעש ,ימויה ם"במרה הטמ .ם"במרה ןויצ דיל ,הירבטב ,ברעב ישימח םוי ,םויסה
.03-9607588 'לטב וא ד"בח-יתבב ולבקל רשפאו ,האבה הנשל דומיל-חול קיפה ,ד"בח

אחספד אחמק

רשפאמ הז דסח לעפמ .יתרוסמה 'אחספד אחמק' לעפמב ד"בח-יתב םיחתופ םירופ ירחא דימ
םורתל ארקנ רוביצה .ותכלהכ חספה תא גוגחל ,'וכו םישדח םילוע ,תוקקזנ תוחפשמ תובברל
.ד"בח-יתבב םיטרפ .םיקקזנ בל חמשל ידכ ,המודכו םידגבב ,ןוזמ יכרצמב ,ףסכב ,הבחר דיב

ד"בח רפס-יתב

,ד"בח רפס-יתב תשר תא ריכהל םירוהה רוביצ ןמזומ ,רפסה-יתבל םושיר לש הלא םימיב
תידוהי הריוואו ההובג םידומיל תמר לש בולישמ םינהנ םידליה .ץראה לכ יבחרב הסורפה
.03-9606889 :יזכרמ דרשמ .תססות תידיסחו

הרותה רואב

'פורפה תכירעב ,'הרותה רואב' ינרותה תעה-בתכ לש (תילגנאב) 11-ה ןויליגה עיפוה
שדחה ןויליגב .הרותה רואב םיינרדומה םייחבו תונמאב ,עדמב קסועה ,רבונרב והימרי
לעו ןמזה תוהמ לע ,שטיוואבוילמ יברה לע ,השדחה הקיזיפהו םלועה תאירב לע םירמאמ
-6427521 'לט ,ר"ימש :ל"ומה .םימולצתו םירויא הוולמ ,םידומע 196 .קוחרה ללחל העיסנ
.02שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.אשית תשרפל


ידוהי לש תומלש

המכב םיאצומ ונא ןכל .רתויב המלשהו האנה ךרדב המייקל שרדנ אוה ,הווצמ םייקמ ידוהישכ
תמועל .הווצמה תא םימייקמ ותועצמאבש רבדה לש תומלשו תומימת לע השגדה תווצמ המכו
.'לקשה תיצחמ' - הכופה השגדה העיפומ ונתשרפב ,תאז

,לקשה הרג םירשע ,לקשה תיצחמ ...ונתי הז" :תרמוא איה תאזה הווצמה לע הווצמ הרותהשכ
תא עידוהל ידכו ,"לקשה תיצחמ" תתל םיכירצש ןאכ שגדומ םיימעפ ."'הל המורת לקשה תיצחמ
עודמ ,הלאשה אופא תלאשנ ."הרג םירשע" לש אוה םלשה לקשהש הרותה תבתוכ ,קייודמה םוכסה
אקווד איה הניתנהש השיגדמ אלא ,םלש רפסמ ,הרג רשע תתל שיש רמול הפידעמ הרותה ןיא
?'תיצחמ'

תודחאב הרכה

ןיינע תשגדהבש ןאכמו ,לגעה אטח לע רפכל םג האב לקשה תיצחמ תניתנש ,םירמוא ל"זח
דוריפה שרושו ,ה"בקהמ דוריפה אוה הרז הדובע לש הרקיע .הז אטחל ןוקיתה ןומט 'תיצחמ'ה
הזמ ,תיאמצע תואיצמל ומצע תא שיגרמ םדא רשאכ .םדאה לש תימצעה תושיה תשגרה םצע אוה
.הרז הדובע אטח חתפתהל לוכי

רשאכ .האירבה לכ תא תקבוחה תיקולאה תודחאב הרכהה אוה הרז הדובעל ןוקיתה ןכ לע
- ומויקו ותויח רוקמ איה ה"בקב תוקבדה קר יכו יאמצע םויק ול ןיאש הרכהב רודח ידוהי
.הרז הדובע לש ןיינע לכ ןיטולחל ללשנ ךכב

םלש ךניא ךמצע התא

'ושפנ רפוכ' תתל וילעש ,ידוהיל תרמוא הרותה .'לקשה תיצחמ' לש יוויצב זמרנ הז רבד
תיצחמ - תיצחמ אלא ךניא ךמצע התא :הרותה הבישמ ?הווש ינא המכ :ידוהיה לאוש .ה"בקל
ה"בקה םע רבחתמ התאשכ קר .ךמצע לשמ המלש תואיצמ ךל ןיא ;יאמצע םויק ךל ןיא .לקשה
.םלש רבד השענ התא (היינשה 'תיצחמ'ה)

םירבד ינש םניא ה"בקהו ידוהי .ה"בקה םע תורבחתהה לש התועמשמ יהמ םידמל םג ונא הזמ
.םלש רבד וידחי םירצויה 'םיאצח' ינש לוכיבכ םה אלא ,הז םע הז םירבחתמש םידרפנ
.תחא תומלש ןאכ שי זא-וא ה"בקה םע רושק ידוהישכ קר ,רמולכ

םיאצח ינש

-םע לע םימחר ה"בקהמ שקיב ונבר השמש רחאלש ,השרפה ךשמהב רפוסמל ןכ-םג םיאתמ הז רבד
גהונה ."תירב תרוכ יכונא הנה" :ה"בקה ול רמא ,אטחה לע חלסו ול הצרתנ ה"בקהו לארשי
וליאכ ךכב .םירתבה ןיב רובעלו םיינשל ותוא רתבל ,םלש רבד תחקל אוה תירב תתירכב
רבד לש םיאצח ינש אלא םה ןיא ,םידרפנ םישנא ינש םהש יפ-לע-ףאש ,תירבה יתרוכ םירמוא
.םלש

- לקשה תיצחמ תווצמ לשו ה"בקל לארשי-םע ןיב תירבה תתירכ לש הקומעה תועמשמה וז
.המלש תחא תוהמ לש 'םיאצח' ינש וליאכ םה אלא ,םידרפנ םירבד ינש םניא ה"בקהו ידוהי
- אוה-ךירב-אשדוקו לארשי" :רהוזה ןושלכו ,ה"בקל לארשי-םע ןיב המלשה תודחאתהה וז
."דח אלוכ
(926 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

לגעה אטח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמךתלודגמ דר

:רזעילא יבר רמא ?"דר ךל" והמ .(זי,בל תומש) "ךמע תחש יכ דר ךל ,השמ לא 'ה רבדיו"
,לארשי ליבשב אלא הלודג ךל יתתנ אל םולכ ,ךתלודגמ דר ,השמ :השמל ה"בקה ול רמא
.השמ לש וחוכ ששת דימ .יל המל התא ,ואטח לארשיש וישכעו
(בל תוכרב)


תוכזה העקפ

םצע לע השמל שנוע וז הדיריב תוארל ןיא ,"ךתלודגמ דר ךל" השמל רמא ה"בקהש יפ-לע-ףא
וישכעו ,לארשי ליבשב הלודגה תא לביק השמ אלא ,םימשב זא היה השמ ירהש ,לגעה אטח
.השמל דוע תדמוע הניא וז תוכז - ואטח לארשיש
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


םעהו גיהנמה

תדרל גיהנמה בייח ,םתגרדממ ודרי םהו "ךמע תחיש"ש ךכ ידיל םירבדה ועיגה םא - "דר ךל"
.הדיריב ןותנ םעה רשאכ םג םעה ןמ קחרתהל גיהנמל רוסא .םמע ותגרדממ
(םירפא תוללוע)


ןרהא לש ותבשחמ

איבמ הז - ותוא םינוב םה םא :ןרהא רמא .(ה,בל תומש) "וינפל חבזמ ןביו ןרהא אריו"
ינא ,ותוא הנוב ינאש ךותמ .תחא תבב הלכ םתכאלמ תאצמנו ,ןבא הזו (הנטק ןבא) רורצ
.דרוי השמ ונברו ותכאלמב לצעתמ
(הבר שרדמ)


הרז הדובע רוסיא

אוה ןידה הרז הדובעב אולה ,לגעה תושעל אלש םשה שודיק לע ושפנ תא ןרהא רסמ אל המל
הדובע דובעל ידוהי לע םיווצמ רשאכ קר רמאנ 'רובעי לאו גרהיי' אלא ?רובעי לאו גרהיי
.ןרהא לש הרקמב ומכ ,הרז הדובע תושעל ונממ םישרודשכ אלו ,הרז
(ם"ירה ישודיח)


ץוחה ןמ לגע

אלא ?בהז לגע תושעל ופידעהו השמ לש ומוקמב ןרהא תא תונמל לארשי-ינב ושקיב אל עודמ
.תיבה ךותבש ןרהאכ םדאמ ץוחה ןמ לגע וליפא ףידעהל םדא-ינב לש םכרדש רבתסמ
(הרות ינינפ)


ופתתשה אל םישנה

םכינב םכישנ ינזואב רשא בהזה ימזנ תא" איבהל לארשימ ןרהא שקיב םתבשחמ תא רפהל ידכ
בהז לגע ליבשב ןהיטישכת לע הרהמב ורתווי אל םישנהש ועדויב ,(ב,בל תומש) "םכיתונבו
,םהלש םיטישכתה תא ,"םהינזואב רשא בהזה ימזנ תא" ואיבה לארשי-ינב לבא .םולכ וב ןיאש
.אטחב ףתתשהל ומיכסה אל םישנה ןכאש רבתסמו
(ך"ישלא)


רוח לש ותרעג

השע םוק" :ןרהאל ורמא ,(בהזה לגע) השעמ ותוא תושעל לארשי ושקיבש העשב :יול יבר רמא
.והוגרהו וילע ודמע דימ .םהב רעגו רוח דמע .(א,בל תומש) "םיקולא ונל
(הבר שרדמ)

עובשה תרמיא


תמאה תדימ

יבר םלוא ,םיר"ומדא לש דגב שבלו קידצכ גהנתהש ידוהי םעפ עיגה ןאלשימרפמ ריאמ יבר לא
תמאה תדימ" :ול רמא .טושפ ידוהי אלא אוה ןיא יכו ורבכ וכות ןיאש דימ וב ריכה ריאמ
."ךתוכזל תדמועה איה ה"בקה לש

.ותנווכל קידצה תא לאש עגר רחאל .החמשמ גגומתה אוהו שיאה לש וינפ ורהנ

קדקדי ה"בקה םא ,הרואכלו .'תמאו' ןכ-םג בותכ םימחרה תודימ ג"יב" :ריאמ יבר רמא
שבולה ידוהי ה"בקה האור םיתיעל אלא !?ןיד אלא םימחר ןאכ ןיא ,תמאה תדימב ונתיא
ה"בקהש יפכ ,הרעשה טוחכ ומע קדקדיש יוארה ןמ היהו ,קידצכ גהנתמו קידצ לש הלטציא
טושפ ידוהי אוה הזה שיאה םצעבש ,תרמואו תמאה תדימ תררועתמ זאו .םיקידצ םע גהונ
..."םיטושפ םידוהי םע םיגהונש יפכ ,םימחרב ומע גהנתהל יוארותודיסחה יכרד


םירוריבה תדובע

הזה ןמזב הדובעה תילכת םצעב וז .'םירוריבה תדובע' יוטיבה הברה עיפומ תודיסחה תרותב
ךירצ .ערה םע בוטה תא בברעש ,תעדה ץע אטח לש ויטעב המרגנש תינחורה הדיריה תא ןקתל -
.הלואגה האב - המויסל העיגמ וז הדובע רשאכ .םהיניב דירפהלו ערה ןמ בוטה תא רורבל

- איה תולגה רוחיא תביס" :(טלקת 'מע םירצקה ןקזה ר"ומדא ירמאמ) ןקזה ונבר רמוא ךכו
,הלואגה תבכעתמ ןכ לע ,דוע לארשי םיאטוח ןמזה ךשמבו ,םירוריבה ומלשנ אל ןיידעש תמחמ
הדיתעה הלואגה" :(2202 'מע ץקמ הרותה רוא) רמוא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ."תבכעתמו תרזוחו
ורמאי זא' אובל דיתעל רמאנש והז .תולגה ןמז ךשמב וררבתנש תוצוצינה רוריב הניינע
ןמ האב ,רואה ןורתי ,אוה-ךורב 'יוה םש לש הלדגהה :'הלא םע תושעל 'ה לידגה םיוגב
."אקווד ךפהה

הגרדהו רדס ןיא

אוה התע" :םירוריבה תדובע םויסכ תודיסחה ילודג יניעב תושרפתמ םינורחאה תורודה תורעס
תחתור הלושיב רמגב הרידקש ,םיאור ונא .אחישמ תובקעד םינורחא רתויה םירוריבה ןמז
ןורחאה ןמזב םירוריבה ףקותב ,ןכ -ומכ .'וכ הלעמל הלוע הרידקה ילושבש המו ,רתויב
בורק אוהש תויהל לוכיו ,ןקותיש דואמ קוחר לכש יפ-לע ונל םיארנש םירבד המכ םנשי
"םינוקיתהו םירוריבה ינפואב הגרדהו רדס התע ןיאש (רשפא ךרדב) רמול בורק יכ .ירמגל
.(וסר 'מע ,א ךרכ ב"שרה ר"ומדא שדוק-תורגא)

וניבא םהרבאל ה"בקה רמאש זאמ" .םירוריבה תדובעב םיבולש ידוהי לש םייטרפה וייח םג
רשא םוקמב ,ויעסמל םדאה ךלוה הנוילעה החגשהה יפ-לע .םירוריבה דוס לחה ,'ךל ךל'
םדאה אוביש תוביסו תוליע בבסמ ה"בקה .םתלואגל םיכחמ ודי לע ררבתהל םיכירצה תוצוצינה
.(ןוושחרמב 'א םוי םויה) "םירוריבה תדובעב הדובעה וילע הלטוה םש רשא ,אוהה םוקמל

,לבת תוניפ לכב ורזפתה לארשי-ינב" :(הרות יטוקלל תוהגה) בתוכ ב"שרה ר"ומדא ק"כ
איהש ףא ,ידוהי לכ בלבש הטושפה הנומאה .םימעה ץרא תאמוט תא רהטל ידכ ,םיקוחר םייאב
,תורייעב ךלהתהל ,ךרדב םימעפל העוט ידוהיש המ םג .וז האמוט תרהטמ ,'הניש' תניחבב
."וז הרטמ ללגב אוה

ךירצש רבדה .ינולפ םוקמב רוריב הזיא ררבל הכירצ המשנ לכ" :רמוא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
זאמ ,וז המשנ םג .וררבל אובתש המשנל ,םלועה תאירבמ םג וא ,םינש תואמ הכחמ ררבתהל
ט"שת םירמאמה רפס) "הילע לטוה רשא תא עצבל ,הטמל התדירי ןמזל הכחמ ,הארבנו הלצאנ
.(68 'מע

םאו רצק ןמזל םא ,ינולפ םוקמל ואובל הנוילעה הנווכה תא תעדל ךירצ ידוהי" :דועו
זאמ יכ .ללפתהל וא הכרב ךרבל וילע הז םוקמב .דבלב חרוא-רבועכ וא ,רתוי ךורא ןמזל
.(986 'מע ,ג קלח םירוביד יטוקיל) "ותליפתל וא ותכרבל םוקמה הכחמ תישארב ימי תשש

רדהנ הזחמ

הזחמ וניאר" :ב"שרה יברה ,ויבא םע םעפ ךרעש עסמ ונמויב ראתמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
.סעקלומראיבו םינטקה םהיתותילטב ,לצומ ןליא תחת םיבשוי לדנעמ-םחנמ 'רו ץרפ 'ר :רדהנ
לע ןעשנ לדנעמ-םחנמ 'ר .םדיצב םיחנומ םהיתולקמו םהיעבוכ ,םהילענ ,םינוילעה םהידגב
בשויה ץרפ 'ר ורבח ירבד עמושו ,תומוצע ויניעו ויקוש לע תוכמתנ ןהשכ ,וידי יליצא
,םייח םיקולא ירבד תרזחל דחוימה ןוגינבו לוקב תודיסח רמאמ רזוחו תומוצע םייניעב
.ינויע דומילב ליגרכ ,ריבסי וידיבו

םהש יבא רמא ,האלה ונעסנשכ .הזב ושיגרה אל םהו ,םידחא םיעגר דומעל הוויצ יבא"
ליאוה יבא ...תועובשה גחד ינש םויב רמאנש ,'םימ ולעשב דדמ ימ' רמאמה תא םירזוח
רוזחל המש ובשייו לדנעמו ץרפ ואוביש דע הז המדא חטש הכיח םלועה תאירב זאמ :רמול
.(36 'מע ןייעמו סרטנוקל אובמ) "םלענה ךרבתי ונוצר ומייק הזב רשא ,הרות ירבד


הלואגל הייפיצב


,אבה םלועל לבא ,שדקמה-תיב לש ורואל םיקוקז םתייה הזה םלועב :לארשיל ה"בקה רמא"
יתכרע דודל ןרק חימצא םש ,רמאנש ,רנכ לשמנש ,חישמה ךלמ םכל איבא ,רנה ותוא לש תוכזב
"יחישמל רנ
(חעש 'יס תומש ינועמש טוקלי)

היהש השעמ


םירצמ םירופ

ידוהי תליהקל עריא הזכ סנ .ןהלשמ יטרפ 'םירופ סנ' תונייצמ לארשיב תובר תוליהק
:רופיסה רבד הזו .'םירצמ םירופ' םלצא הנוכמ אוהו ,םירצמ

,ןאטייש דמחא תא חלש םירצמל .לודגה ןאמילוס יקרוטה טילשה רוזאה לע ךלמ םהה םימיב
.היניינע תא להנלו הנידמב לושמל וילע ליטה אוה .ותכלממב ןתפאשו דבכנ רש

ובילב .טעומב קפתסהל לדח ןמז רובעכ םלוא ,יוארכ ותמישמ תא ןאטייש דמחא אלימ הליחתב
העבטמה להנמ תא וילא ןמיז אוה .םירצמ לע ומצע תא ךילמהלו וחלושב דורמל הטלחהה הלמג
הקוקח ותומדש תועבטמ עיבטהל וילע הוויצו ,ורטסק-יד םהרבא ומשו ידוהי ,תיתלשממה
.םהילע

דועו הדירמה השעמב קלח לוטיל בריס אוה .ןאמילוס ךלמל ןמאנו בבל-רשי היה ורטסק-יד
שקיב אוה .תיחשהל ותמח וב הרעב ,ןאטייש ךכ לע עמששכ .רותסמ םוקמל חרב םוי ותואב
.ויפ תא תורמהל זעהש ףוצחה ידוהיב היואר המקנ תושעל

ידוהי ללכ םע ןובשח אובל ידכ תונמדזהה תא לצנל וטילחה ,וסעכ לדוג תא ויברוקמ וארשכ
לש םנוממו םמד תא ריתהל שדחה ךלמה תא ענכשל ידכ בר למעל םיקוקז ויה אל םה .םירצמ
.םידוהיה לע ולפנ דחפו המיאו ריהק יבחרב העידיה הצופנ רהמ-שיח .םידוהיה

.םידוהיב הזיבו םורגופ לש עסמל ןנוכתמ ,ריעה תובוחרב דדוגתהל לחה תסומ ןומה
.השענב הדרחב םיפוצ ,םהיתבב ורגתסה םידוהיה

בר ידוהי שוכר .ועצפנו וכוה םירחא םיברו ,םידוהי השימח וגרהנ הנושארה תולפנתהב
.הרמו הלודג הקעז התלע םידוהיה יתבמ .םוי ותואב זזבנ

גוח םע הנמנ ,ורטסק-יד ומכ ,אוה ףא .ינמוקרוק םהרבא ומשו ריהקב היה ידוהי שיא
.ןאטייש לשומה ינפל בצייתהל רהימו זוע רזא ,השענה תא עמששכ .םירצמב הריכבה תודיקפה

יכו .ועשפ אלו ואטח אלש ,םידוהיה ייחא לע דסח ךממ שקבל יתאב" ,רמא ,"!ךלמה ינודא"
תנגה ול היה רתוי בוט אל יכו ?תסומה ןומהה םהב עצבמש הזיבמו גרהמ ךל חמצת תלעות המ
רצוא תבוטל םהל רשא לכ תא תולעהל םידוהיל תירוה ןומהה תזיב תחתו םהייח לע
."!?הכולמה

דימ תאצל וילייחל הרוהו ,ידוהיה דיקפה לש הנובנה הצעה ןמ ןאטייש דמחא םשרתה
ינמוקרוק םהרבאל ןאטייש ארק ,תוחורה טעמ ועגרנשכ .םורגופה תא קיספהלו ריעה תובוחרל
הנגהל הרומתב רפוכ" ,םיבוהז ףלא םישימחו האמ םידוהיה ןמ ומצעב תובגל וילע ליטהו
..."םהל יתקפיסש

םיינע ויה םבורש ,הליהקה ידוהי ברקב וצבקל היה רשפא םא בר קפסש ,רידא םוכס היה הז
תפחרמ הלודג הרצ בוש התע הנהו ,םהייח תלצה לע החוורל םושנל וקיפסה בר ישוקב .םידורמ
.םהילע

ינקז לש הדבכנ תחלשמ לשומה לא ורגיש ךכ לע ףסונ .הניחת ליפהל תסנכה-יתבל וסנכתה םה
ירבדש דבלב וז אל - ץורח ןולשיכ הלחנ וז תוחילש .וימחר תא ררועל השקיבש ,הליהקה
תא אולכל הרוה לשומה .הכופה האצות וגישה ףא םה ,ןאטייש לש ובילל ועגנ אל םינקזה
.רדאב ח"יל עבקנ ךיראתה .ליטהש םוצעה רפוכה תאבהל יפוס דעי ךיראת עבקו ,תחלשמה ירבח

,םישנו ףט ןקז דעו רענמ ,ריעה ידוהי לכ וצבקתה ,לשומה עבקש יפוסה דעומה ליל עיגהב
.סנל ולחייו וקעזו וכב םה .תסנכה-יתבב

םבילב ורתונש ,הלא םיניצק .אבצה לש םיריכב םיניצק המכ יאשחב וסנכתה שממ תועש ןתואב
תעה האב יכ וטילחה ,ןיע תיארמל קר ןאטייש יפלכ תונמאנ וניגפהו ןאמילוס ךלמל םינמאנ
תארקלו ,היטרפל םתינכת תא םיניצקה ווט הליל ותוא לכ .דגובה לשומה לש וייחל ץק םישל
.הכרעמל םהילייח תא םיכרוע ולחה רקוב

טלק הרהמ דע .השק הכמ םהב וכהו ןאטייש דמחא לש וינמאנ לע אבצה ידודג ולפנתה רחש םע
.ושפנ לע סונלו רהמל טילחהו ובצמ תרמוח תא דמחא

רבעל ךלמה לש םילודג תוחוכ ואצי תרחמלו ,ןאמילוס םע המאות אבצה לש תוממוקתהה
.םהבש ןורחאה דע םתוא וגרהו םיחרובה וילייח תאו ןאטייש דמחא תא ודכל םכרדב .םירצמ

ושארשכ ואב םה .םירצמ ירעשב לודגה ןאמילוס לש ויתוחוכ וסנכנ קוידב םימי הרשע רובעכ
םידוהילו ונכ לע רדסה בשוה רצק ןמז ךותב .חמור לש ודוח לע ץוענ ןאטייש לש תורכה
.החוורה התייה

תורכה ושארשו ררוצה לש ויתוחוכ ולסוח ובש םויה ,רדאב ח"כ םוי תא ועבק םירצמ ידוהי
,תוחילס תרימאו תינעת וגיהנה ןכל םדוקש םויבו .החמשו התשמ םויכ ,הווארל וב גצוה
ידי-לע הבתכנש ,תדחוימ הליגמ לע ולעה הלצההו הריזגה השעמ תא .םירופ ברעב ומכ קוידב
ידכ ,םיברב הליגמה תא אורקל וגהנ הנשו הנש לכבו .ריהק ינברמ ,וילריס לאומש יבר
.םהל השעש לודגה סנה לע ה"בקל ללהלו תודוהל
יקסבודיו הדוהי םע םיידוהי םייח

"םירשעו האמ רחאל םג יתוא רוכז"

וא םתיבב םיבשוי ,ביבא-לת בשות ,םינומש ןב ידוהי ,יקסבדיו הדוהי לש וליגב םישנא
הרבחה תא להנמ אוה הסנרפה ליבשב .אוה אל .תונורכיז תביתכב םיקסוע ילואו ,תובא-תיבב
,ןילופל תופוכת םיתיעל עסונ אוה המשנה ליבשבו ,ותולעבבש תוינוכמל ףוליח יקלח אוביל
.הל תוותשהל תולוכי תוטעמש שדוק-תדובע השוע אוה םש

,ותחפשמ תכוס תא םינלופ םיחחרפ וסרה ובש ,תוכוס גח ותואב שש ןבכ דלי היה אוה
ריאמ-יבצ 'ר ,םנכש לצא לוכאל אופא וכלה גחה תדועס תא .קרוט הנטקה תינלופה הרייעב
:הרזומ השקבב ןטקה דליה לא חראמה עתפל הנפ הדועסה םותב .רוג דיסח ןיישעת ,לומש
וליאכ ,ושארב ןהנה דליה ."םירשעו האמ רחאל םג יתוא רוכזתש ךממ ינא שקבמ ,הדוהי"
.רבד ןיבה אל םצעבו ,ןיבה

םירבק תמירעב טחמ

(י"שת תנשב) הלע לוכ רסחו דדוב .ץיוושואב דביא ותחפשמ תא .תורעסו תולטלט רבע זאמ
,םינש ופלח .גשגשמ קסע םגו ,לארשיב תיב הנבו החפשמ םיקה ,וייח תא םקיש ןאכ .הצרא
ותדלוה ץראל הנושארל בושל טילחה ,הנש הרשע-םיתש ינפל ,ןילופ ירעש וחתפנ רשאכו
.ןילופ

וקיפסה םרטב ,'זדול וטגב הרטפנ רשא ,הבוהאה ותבס לש הרבק תא רתאל - ול היה םולח
ידוהי ףלא םישימחו םייתאמ ןיבמ ,ףלא הנומשו םיעבראכ .הדמשהה הנחמל החלושל םינמרגה
ןיב עוער רבק לש ורותיא .'זדול לש ידוהיה תורבקה-תיבב ורבקנו ומצע וטגב ותמ ,וטגה
.ירשפא-יתלב טעמכ רגתא היה ,םיברח םירבק ףלא םינומשו האמכ

ףיקמ ןויכרא

חילצה אוהו ותונשקע ול הדמע תישילשה םעפב .תוקיר םיידיב בשו 'זדולל עסנ םיימעפ
,הטלחה ובילב הלמג זא .השדח הבצמ םיקהו רבקה תא ץפיש הרהמ דע .רבקה ידירש תא אוצמל
.וטגה יפסנ לש םהירבק ץופישל ונוהמו ונמזמ שידקהל

תומש ובו ףיקמ יטרפ ןויכרא םיקה ותיבב .םימעפ תחאו םישולש ןילופל בושל קיפסה זאמ
םידוהי טעמ-אלו ,אשונב םילודגה םינעדיה דחא השענ ןורחאה רושעב .'זדול וטג ידוהי לכ
ירבק תא אוצמל ,השק םילמנ תדובעב ,חילצהו ,םיר"ומדא תורצחב בבוס אוה .ויתורישמ ונהנ
ינש ,ויחאו 'רזנ ינבא'ה לעב לש םהירבק תאו ,רוגמ 'ם"ירה ישודיח'ה לעב לש ודכנו ונב
.בושטכוס תיבל םינורחאה םיר"ומדאה

רגסנש לגעמ

.הבצמ ירבשב לקתנ ,ותדלוה תרייע ,קרוט דילש ברחה תורבקה-תיבב רייסשכ ,המ ןמז ינפל
,לומש שריה-יבצ 'ר לש ותבצמ התייה וז :עזעדזה זאו ,דחי םפריצו םירבשה תא טקיל אוה
.ןיבהו רכזנ ,תוכוס גח ותואב ול רמאש םירבדב רכזנ םואתפ !תודליה ימימ ןכשה

השולש ינפל .'זדול וטג יתמל ,תובצמו םירבק םיפלא-תעבשכ שדחמ םיקהל חילצה הכ דע
הדמשהה הנחמב ,םידוהי תואמ-שמחו ףלאכ לש ,לודג םיחא רבק תפישחל ףתוש היה םישדוח
,ונתוא בייחמ 'קלמע ךל השע רשא תא רוכז' יוויצהש ןימאמ ינא" .'זדולמ קחרה-אל ,ונמלח
.יקסבדיו רמוא ,"שטשטיהל תואיצמל תתל אלו םישודקה לש םרכז תא רמשלו רומשל ,ראשה ןיב
."עגרל חונמ יל ןתונ אלו הממיה תועש לכ יתוא קיסעמ הז"גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תסורחו רורמ ,ספרכ

?רדסה לילב תסורחו רורמ ,ספרכ םילכוא המל :הלאש

טעמ רדסב םיפתתשמהמ דחא לכ לכאי ןושאר סוכ תייתש רחאלש ,ל"זח ונקית :ספרכ :הבושת
תא הימתהל ידכ ,תאז .המודכו חלמ-ימב וא ץמוחב הליחת םליבטיש ,תוקרי ('תיזכ'מ תוחפ)
,ךכ לע ולאשיו ,הנשה לכ לבוקמכ אלש ,הדועסה םדוק תאז םילכואש ,יוניש םיאורה ,םידליה
הרמאל איה הדגהה תווצמ יכ .ללכב םירצמ תאיצי לעו חספה גח לע לואשל ואובי הזמו
םידבע :ךנבל תרמאו ...ךנב ךלאשי יכ" :(אכ-כ,ו םירבד) רמאנש ,הלאשל הבושתכ
."...ונייה

.ךרפ תדובע ודבע אוביר םישיש :ונייהד ,'ךרפ-ס' תויתוא ,'ספרכ' ומשש קרי לוכאל וגהנ
.המדא-חופת וא לצב םילכוא ד"בח גהנמל .םילע-ירלס םע ותוא םיהזמ םידרפסה

םיארקנ םימייוסמ תוקרי קרש ,ולביק ל"זח .וניתובא ייח תא םירצמה וררימש םש לע :רורמ
םויכ ארקנה ןבלה שרושה םע םיהזמ םיזנכשאהש) אכמת ,שלוע ,(םלוכמ הפידעה) הסח :הז םשב
.רורמו אניבחרח ,('תרזח' תועטב

.דימת ולכואל ל"זח ונקית שדקמל רכז ךא ,חספה ןברק םע ולכואל הרותה ןמ ותווצמ

םהב הלשמנש תוריפ םה היביכר .םירצמב וניתובא וב ודבעתשנש טיטל רכז הונקית :תסורח
,םינומיר ,םירמת :םיפיסומ םירחא .םיזוגאו םיסגא ,םיחופת קר ד"בח גהנמל) לארשי תסנכ
ישוקמ םיינישה תוהקל רכז ,ןיי הב םיפיסומ .(ןבתכ םיארנה םינילבת ןכו ,דועו םידקש
.םד תכמל רכזו דובעשה

םירענמ .טיטל רכז רקיעב - תסורחב ונממ טעמ םיליבטמו ,רורמ 'תיזכ' ףתתשמ לכל םיניכמ
.םילכואו 'רורמ תליכא לע' םיכרבמ ,(תורירמה םעט תא לטבל אלש ,ףידע ךכ) תסורחה תא
.'ךרוכ' לש רורמה תא םג תסורחב םילבוט ,השעמל
ע"ושל תופסוהב םג וספדנ) חספ-לש-הדגהל יברה ירואיב .םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .געת 'יס ע"ושוט
.(ד-ג ךרכ ןקזה ר"ומדא


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il