636 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

(הרפ) ידוקפ-להקיו תשרפ * (12.3.99) ט"נשת'ה רדאב ד"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ךרדה תישארב קר


תוינכת ,הרות ירועיש תורדשמה תונחתב ךרוצ שיש יאדו
רצעיהל רוסא לבא ,תידיסח הקיזומו םידליל תויכוניח
ונינפל ןיידע יתימאה קבאמה .וז הדוקנב


לש תיקוחה ןתלועפ תא רשפאל דעונש קוחה לש ותורשכ ןיינעב ץ"גב עירכי דציכ תעדל ןיא
דוע חינזהל רשפא-יאש ןיבה ידרחהו יתדה רוביצה - רורב דחא רבד ךא ,תויתד רודיש תונחת
תרוקיבב קפתסהל רשפא-יאש ,הרכהל יתדה רוביצה םג עיגה בר רוחיאב .תיתרושקתה הריזה תא
תרושקת עיצהל איה יוארכ דדומתהל ךרדה .תרושקתה לש התורובו התויחטש ,התויתמגמ לע
.תרחא

.ךרדה תישאר קר אוה ירוקמ ידוהי יפוא תולעב וידר תונחתל יקוח ןוישיר ןתמ לע קבאמה
םירסמל םיפושח תויהל ילבמ ,ידוהי תיבב ןהל ןיזאהל רשפאש תונחת ויהיש ץוחנ טלחהב
תוינכת ,הרות ירועיש תורדשמה תונחתב ךרוצ שיש יאדו .םהמ תדלוס הפיה שפנהש םינכתלו
.וז הדוקנב רצעיהל רוסא לבא .תידיסח הקיזומו םידליל תויכוניח

העפשה שי

ללכ לע םיעיפשמה ,םייזכרמה תרושקתה יעצמאב תובלתשה - תויהל ךירצ יתימאה דעיה
לע עיפשהל ונתבוחמ ."יתלצה ישפנ תא ינא" לש השיגב קפתסהל רשפא-יא .הייסולכואה
.תרושקתה יעצמא לש םתעפשה ךכ-לכ הבושח ןכלו ,ץראב ררושה ינחורה םילקאה

הדבועהמ התעפשה תוספא תא חיכוהל םיסנמה שי .תרושקתה לש התעפשהב לזלזל םויכ יתנפוא
לש תינומה העונת שיש הדבועהמ ןכו ;תקהבומ תינלאמש תרושקתהש העשב תאזו ,ינמי ןוטלשהש
תא םיחיכומ ילוא הלא םינועיט .ןגפומב תיתד-יטנא איה תרושקתהש יפ-לע-ףא ,הבושת-ילעב
.העפשה הל שי טלחהב לבא ,תרושקתה לש היתולבגמ

םירותיווב ובורב ךמות ונימי לש 'ןימי'הש הדבועה ילוא :הכופה הנעט ןועטל םג רשפא
?םעה לש הדימעה חוכב הגרדהב המסרכש ,תרושקתה לש החוכל החכוה אקווד איה ,תוגיסנבו
לארשיו השמ תדכ םינתחתמ םניא םיריעצ ינומהש ,רתויו רתוי תצרפנ תבשהש הדבועה ילוא
הז ירה - תויתד תוצעומל רודחל םיחילצמ ,ץראב תישממ הזיחא םוש םהל ןיאש ,םימרופרהשו
?תרושקתה ללגב אקווד

.בושח וניא המו בושח המ הטילחמ איה .םויה-רדס תא תעבוק תרושקתה ,ואל םאו הצרנ םא
,ימואלה םויה-רדסב יזכרמ ןיינע איה תיטריפ וידר תנחתב ןרדש טלפש תוטשש עבק ימ
םתוא הרידגמו (!) הללאבזיחה תא הקידצמה יברע תסנכ-רבח לש תואטבתה ,תאז תמועלו
.תרושקתה ,ןוכנ - ?ילוש ןיינע אלא הניא (!) 'שפוח ימחול'

'םיליפט'כ םידרחה תא גיצהל ,ידרחהו יתדה רוביצה יפלכ תנייוע הריווא רוציל חילצה ימ
,'תידרח תוטלתשה'ו 'תרבוג תיתד הייפכ' ץראב שי וליאכ אווש-גצמ רייצלו 'םיטמתשמ'כו
.תרושקתה ,ןבומכ - ?תואיצמה וזש ענכושמ לארשיב םדא לכש דע

ןוזיאל הריתח

ויה םג ילוא .רגתא תרושקתב האר אל יתדה רוביצהש ,הדבועהמ תעבונ ךכל תיתימאה הביסה
לכב עודמ ,איה הלאשה .תרושקתה ךותב םויכ תררושה הריוואב תורעתה ינפמ םיקדצומ תוששח
תרושקתה ומכ העיפשמו הבושח הכ הריז קרו ,החלצהב יתדה רוביצה הרעתה םירחאה םימוחתה
?םוחתל ץוחמ הראשנ

םוש טעמכ םש ןיאש ךכמ עתפומ דמוע ,תויזכרמה תרושקתה תוכרעמב רקבל ול ןמדזמש ימ לכ
.הייסולכואה ללכב ולקשמל סחי םושב דמוע וניא םייקה ץמוקהש יאדו .יתדה רוביצל גוציי
יזכרממ ונילגר תא ונרדהו ץראב ינחורה םילקאה תא עובקל רוביצב םייוסמ חלפל ונחנה ךכ
.העפשהה

הייסולכואה ךתחש ךכל ףואשל שי .תיללכה תרושקתב יואר ןוזיא רוציל אוה יתימאה קבאמה
יכרוע ברקבש ,לשמל .רוביצה ללכ ברקב ךתחה תא רתוי וא תוחפ ףקשי תרושקתה תוכרעמב
ונל היהת זא .תידיסח הקיזומ םיבהואש הלאכ םג ויהי תויתכלממה רודישה תונחתב הקיזומה
.תוחפ תנבצעמו רתוי תיכרע ,רתוי תידוהי תרושקת
שדח שיחתפנ דיריה

ה"יא ורקבי ותרגסמבש ,ד"בח-יריעצ לש 'חספה תויווח' דירי חתפיי בורקה ןושאר םויב
חספה-גח לע דומלל ידכ ,םיידוסי רפס-יתבו םידלי-ינג ידימלת ףלא םירשעמ רתוי הנשה
לכו ,םולשתב רוקיבה .םשריהלו זרדזהל ץלמומו (25.3) ןסינב 'חב לעניי דיריה .ויתווצמו
לע םיביהרמ םימולצת תרבוחו חספ לש הדגה ,תרדוהמ תישיא הזיראב הצמ - יש לבקמ דלי
.03-9607588 'לט .רדסה-ליל

לעוש-תלוביש תוצמ

תודחוימ תוצמ גישהל םילוכי ,הטיח חמקמ תוצמ לוכאל םילוכי םניא תויתואירב תוביסמש ימ
םיטרפל .הילגנאב רטס'צנמ לש ץ"דבהו םייהטסוו ברה ןיידה תחגשהב ,לעוש-תלוביש חמקמ
.02-5384342 :םילשוריב ,03-5793595 :קרב-ינבב

םידיסח ירופיס

בתכ רפסה תא .םיירוקמ םיידיסח םירופיס ליכמה םידלי רפס רואל האיצוה ןקוש תאצוה
ריינ תורזגמ הוולמ אוהו ,לארשיב םיטלובה םיררושמה דחא םויכ בשחנה ,ןולפק בדנוי
.לדג ובש ידיסחה תיבב םעמשש יפכ רבחמה בתכ םירופיסה תא .ןהכ ברמ תרייאמה לש תומיסקמ
.03-5610130 'לט

ידרחה ךירדמה

תובחרתה לע דיעמ רפסה לש ויבועו ,םילשוריב 'ידרחה ךירדמה' לש השדחה הרודהמה העיפוה
עיפומ ,התביבסבו ריעב םייתדה םיבשותה לש םינופלטהו תובותכה דצל .ריעב תידרחה הליהקה
.02-5321061 .קסע-יתבו תודסומ לש בר טוריפשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ידוקפ תשרפל


ונבר השממ םילבקמ תומלש

םתוא ךרביו ...הכאלמה לכ תא השמ אריו" :הרותה תרפסמ ,ןכשמה תכאלמ המייתסנש רחאל
'ה םעונ יהיו ,םכידי השעמב הניכש הרשתש ןוצר יהי ,םהל רמא" :י"שר שרפמ ."השמ
."ונילע וניקולא

ואיבהש ,השיאו שיא ,לארשי-ינב לכ םיפתוש ויה ןכשמה תכאלמב אולה ,הלאשה ןאכ תלאשנ
הכרב קינעה אלא ,היישעל םיפתושה לכ תא השמ ךריב אל עודמו ,ןכשמה תדובעל םהיתובדנ תא
?לעופב הכאלמה תא ושעש ,'בלה ימכח'ל קר

םיקהל וחילצה אל

,ןכשמה תכאלמל םימרותה לכל השמ לש ותכרב תא שרופמב ןייצל ךרוצ לכ ןיא :הטושפ הבושתה
קינעה וז הכרבו ,םרות לכל 'חוכ רשיי' םינתונו םיכרבמש וילאמ ןבומו טושפ רבד הז ןכש
הכרב לע רפסל הרותה הצור ןאכ .תומורתה תאבה המייתסנשכ ,ןכל םדוק הברה ונבר השמ
.ןכשמה תכאלמ רמג רחאל ונבר השמ קינעהש תדחוימ

תא ואיביו" :הרותה תרפסמ ךכ לע .ומיקהל םיחמומה וחילצה אל ,ןכשמה תכאלמ הרמגנשכ
ךיא ,ה"בקה ינפל השמ רמא ...ומיקהל ןילוכי ויה אלש" :י"שר שרפמו ."השמ לא ןכשמה
."וילאמ םקו ףקזנ אוהו ,ומיקמכ הארנ ,ךדיב התא קוסע ,ול רמא ?םדא ידי-לע ותמקה רשפא

תדחוימ הכרב

לכו 'בלה ימכח'ש רחאלו םתבדנ תא ונתנ לארשי-ינב לכש רחאל םגש ,אופא ונא םיאור
היה ךכ םשל .לעופב ןכשמה תא םיקהל םחוכב היה אל ןיידע ,םתדובע תא ומייס םיחמומה
.ומיקה ,ה"בקה לש וחוכב ,אוהו ,השמ לא ןכשמה תא איבהל םהילע

השעמב הניכש הרשתש ןוצר יהי" - תדחוימו תפסונ הכרבב ךרוצ שי ןיידע הז לכ ירחאו
ךכ םשל .וידי ישעמב תיקולאה הניכשה תא ןיכשהל לבגומה םדאה לש וחוכב ןיא ןכש ."םכידי
-לע השענש ןכשמה ךותב ,"םכותב יתנכשו" היהי ןכאש ,ונבר השמ לש תדחוימ הכרבב ךרוצ שי
.לארשי-ינב ידי

יברה םע רשק

תושעל איה הזה םלועב ונתדובע לש תילכתה :ונא-ונייחב םג הארוה םידמל ונא הז לכמ
איה ותפיאשו ,ה"בקל 'ןכשמ הנוב' ,וישעמו ותלועפ ידי-לע ,ידוהי לכ .ה"בקל 'ןכשמ'
."םכידי ישעמב הניכש הרשתש"

ןיכשהל הב יד ןיא ,תילכתב תמלשומ ונלש תישיאה הדובעה רשאכ םגש ,ונל םירמוא ךכ לע
תורשקתהה ידי-לע - ונבר השמ לש ותכרב ידי-לע תישענ לעופב הניכשה תנכשה .הניכשה תא
חוכ לבקמ אוה ,יברה םע רושק ידוהי רשאכ .רודו רוד לכבש 'השמד אתוטשפתא' ,רודה אישנל
-ללכ םע 'ונבר השמ' ומצע ללוכ זאו .וידי ישעמב הניכשה תא ןיכשהלו ותדובעב חילצהל
לארשי-םעבש טרפה תא םג איבמ אוה ךכבו ,"ונילע וניקולא 'ה םעונ יהיו" שקבמו לארשי
.תיתימאה ותומלש ידיל
(169 'מע ,אי ךרכ תוחיש יטוקל)

תבש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמשפנ-ידידי

וייח :תרמוא תבשה .הז דעב הז םשפנ תא רוסמל םינכומה ,שפנ-ידידי ינש םה לארשיו תבשה
לע תרתוומ ינאו ,וליצהל ךירצ ,הלילח ,הלוח ידוהיש העשבו ,ינממ םיבושח ידוהי לש
לש הדובכ לודג :םירמוא לארשיו ."תבש החוד שפנ חוקיפ" תניחבב ,ללחתהל הנכומו ידובכ
."תמוי הכאלמ וב השועה לכ" - ונייחמ תבשה
(ןיתדח ןילימ)


תבשו הכוס

לכב הכותל סנכנ םדאש הווצמ וז ;הכוס תווצמכ הווצמ דוע ןיא :החסישפמ םנוב יבר רמא
וז ;תבש תווצמ הנממ הלודג :בייל-המלש יבר ול בישה .וילענמב ףאו וידגבב ,וירביא
הווצמה ךותל סנכנ םדאהו תבשה תעש העיגה ךא - הלועפ םוש תושעל שרדנ םדא ןיאש הווצמ
.דחא עגרל אל ףא הנממ אצוי אוה ןיא תבשה םות דעו ,ומצעמ

הבדנו הבהא

םדאה סחייתיש - "הבהא תחונמ" ."הבדנו הבהא תחונמ" :םירמוא ונא תבש לש החנמ תליפתב
םדא היהיש - "הבדנו" ;ונממ רטפיהל םירהממש לועכ ויניעב היהת אלש ,הבהאב תבשה לא
.שדוקה לע לוחה ןמ ףיסומ היהיש ,הל עיגמה ןמ רתוי תבשל ןתונ
(םיבר תב רעש)


טלש ותואכ

איה תבשה - "םכיניבו יניב איה תוא" הילע רמאנ ןכל .תודהיה לש דסומה דוסיה איה תבש
םהש םיעדוי ונא ,םהילעמ יולת טלשהש ןמז לכש ,רחסמ-תיבו תונח לכ לעמש טלש ותואכ
.דוע ןאכ םייק וניא קסעהש ןמיס - ותוא םיקלסמשכו ,םימייק
(לארשי הנחמ)


הרק תבש

בוחרל אצי רקובב תבשב .םייהיונ אפרמה-ריעב דחא ץיק ההש בו'צאכוסמ םהרבא יבר
הוורפ עבוכ שבוח אוה המ םשל ,יבר" :ול רמאו ימוקמה 'רניבאר'ה ורצע .ושארל למיירטשהו
..."דואמ הרק םכלצא תבשהש םושמ" :םהרבא יבר ול בישה ."?ךכ-לכ םח םויב

תוכרב שולש

הנתינ הנושארה הכרבה .תישארב השעמב ונתינש תוכרב שולש םש לע םיגד לוכאל םיגהונ תבשב
היינשה הכרבה ."םימיב ץראה תא ואלמו וברו ורפ רומאל םיקולא םתוא ךרביו" :םיגדל
הכרבהו ."ץראה תא ואלמו וברו ורפ םיקולא םהל רמאיו םיקולא םתוא ךרביו" :םדאל הנתינ
םיגד לכוא םדאשכ ."ותוא שדקיו יעיבשה םוי תא םיקולא ךרביו" :תבשל הנתינ תישילשה
.תחאכ תואב תוכרבה שולש לכ ואצמנ ,תבשב
(רכששי ינב)


תואצוה רזחה

ול ורזחוי תבש דובכל איצומ ידוהיש תואצוהה .(א,ב תבש) "עברא ןהש םייתש תבשה תואיצי"
."עברא ןהש םייתש" תניחבב ,תלפוכמו הלופכ תיביר תפסותב
(הרות ינינפ)


הכרבה רוקמ

.עובשה תומי תשש לכ םיכרבתמ תבשהמ - "ימוי אלוכ ןיכרבתמ הינימ" רמאנ תבשה לע
.עובשה תומי לכב הכרב רבדה איבמ ,יוארכ תבשה תא םירמוששכ
(םירוביד יטוקיל)

עובשה תרמיא


ןשי רודו שדח רוד

ףקומ ואצמו ,וילא סנכנשכ .ןנחלא קחצי יבר ןואגה לצא רקבל םעפ אב הלכשהה ירפוסמ דחא
ודובכש םשור יתלביק ,ברה תודוא לע יתעמששכ" :רמאו עתפוה ,הרותב הגוהו שדוק-ירפסב
."ןשיה רודהמ ידוהי ומכ גהנתמ ברהש האור ינא הנהו ,שדחה רודה ןב אוה

,שדחה רודה ינב םה יתומכ םיגהנתמה םידוהיה לכו ינאש ,איה תמאה" :רמאו ןואגה ךייח
ידבוע הליחתמ' - חספ לש הדגהב םירמוא ונא ךכש .ןשיה רודה ינב םכנה ךירבחו התא וליאו
..."'וניתובא ויה הרז הדובעתודיסחה יכרד


ונייחב םיסינ

םויקב רדהל ,הרותה דומילב ףיסוהל ,ויכרד תא ןקתל ותוא םיררועמו ידוהיל םיאב רשאכ
החנהב) תוינייפוא תובוגת יתשל םיליגר ונא ,םימייוסמ םיילילש םירבדמ ענמיהל ,תווצמה
,םנקתל טילחמו וילע לבקמ ןכא םדאהש םירבד שי :(תויורכ םיינזוא לע םילפונ םירבדהש
.עצבל וחוכב ןיא יכ ןעוט אוהש םירבד שיו

ויתויורשפא ,ויתוחוכ ,ובצמ יפ-לעש דואמ ןכתיי .םינלצע לש ץורית חרכהב הז ןיא
?אופא םישוע המ .םימייוסמ םירבד עצבלו ךכ ידכ דע תונתשהל וחוכב ןיא תמאב - וילגרהו

הגהנהה התייה ידוהי יבגל תספותה הדיחיה הגהנהה וליא ןוכנ היה הז לכש ,איה הבושתה
לש וחוכב שי - תיעבט-לעו תיסינ הגהנהב םג ומלוע תא גיהנמ ה"בקהש רחאמ לבא ;תיעבטה
וחוכ הז יכ .םיירשפא-יתלב ול םיארנש םירבדה תא םג עצבלו ויתולבגמ לעמ תולעתהל ידוהי
.ונממ יעבט קלח אוה 'סנ'ה םגש ,ידוהי לש

הנש-תוחול ינש

-םע יכ ,ונתוא תדמלמ וז השרפ .שדוחה תשרפ לש הניינעמ תודיסחה תרות הקיפמש הארוהה וז
ירשתב ליחתמש ,ליגרה חולה אוה ןושארה :הנש-תוחול ינש יפ-לע ןמזה לכ לעופו יח לארשי
אוה ירשת שדוח ,ןושארה חולה יפל .רדאב םייתסמו ןסינב ליחתמ ינשה ;לולאב םייתסמו
שדוחהו ,יעיבשה שדוחה אוה ירשת שדוח ,ינשה חולה יפל וליאו ,הנשה לש ןושארה שדוחה
.ןסינ - אוה ןושארה

בקעיב רחבשמו ;םינשו םישדוח-ישאר וב עבק ,ומלועב ה"בקה רחבשמ" :ךכ תאז רידגמ שרדמה
רתוי רושק ירשתב ליחתמה חולהש ,רבדה שוריפ ."הלואג לש שדוח-שאר וב עבק ,וינבו
לש דצה ,יעבט-לעה דצב רושק ןסינב ליחתמש חולה וליאו ,םלועה לש תיללכה ותגהנהב
.לארשי-םע לש יתימאה דצה אוהש ,הלואגה

,תיעבטה הגהנהה איה תחא הגהנה :ומלוע תא גיהנמ ה"בקה ןהיפלש הגהנה לש תורוצ יתש שי
עבטל לעמ תדמועש ,תיסינה הגהנהה איה היינשה הגהנהה .עבטה יקוחבו םלועה ירדסב הרושקה
.עבטה תוכרעמ תא תדדשמו

הגהנהה תטיש לש (חוכה רוקמו) ןושארה שדוחה אוה ,םלועה-תאירב תא ןייצמה ,ירשת שדוח
אוה ,םילודגה םיסינה םהל ושענו םירצממ וניתובא ולאגנ ובש ,ןסינ שדוח וליאו ;תיעבטה
.תיסינה הגהנהה לש (חוכה רוקמו) ןושארה שדוחה

ירשתב ליחתמה ,ליגרה הנשה-חול הז - "םינשו םישדוח-ישאר" ה"בקה עבק ולוכ םלועה יבגל
םעל - "הלואג לש שדוח וב עבק ,וינבו בקעיב רחבשמ" לבא .תיעבטה הגהנהה תא ןייצמהו
.תיסינה הגהנהה תא ןייצמהו ןסינב ליחתמה ,ףסונ הנש-חול ה"בקה עבק ידוהיה

דימ הלואג

,עבטה ךרדב יח אוה דחא דצמ :םירושימ ינשב תחא הנועבו תעב אופא םייקתמו יח לארשי-םע
וניאש והשמ ,יעבט-לע דוסי דימת וב שי ינש דצמ .עבטה תולבגמ יפ-לעו עבטה יקוח יפ-לע
.ויקוחלו עבטל ףופכ

להנתמ לוכה ,דחא דצמ .םכותב יח אוהש םירושימה ינש תא שיחממ לארשי-םע לש ומויק םצע
לככ - םיכובו םיקחוצ ,םיתמו םידלונ ,םיתושו םילכואה ,םדא-ינב לש םע הז - עבטה-ךרדב
לכ ףא-לע חורפלו דורשל יהשלכ המלענ ךרדב םיחילצמ םה ,תאז םעו .םיכאלמ אל ,םדאה
,לארשי-םע והז .ןתומכשב הסנתנ אל רחא םע םושש תודמשההו תופידרה לכ תורמלו תויזחתה
.ה"בקב םדוסיש םייעבט-לע םיקוח ,ולשמ םויק-יקוח ול שי עבטה יקוחל ליבקמבש

יפ -לע לועפל חוכה לארשי-םעל ןתינש םושמ ,שממ דימו ףכית אובל הלוכי הלואגה ןכל
ךילהתב אובל הלואגה הכירצ יעבטה רדסה דצמ םנמא .תיעבט-לעה הגהנהה - "הלואג לש שדוח"
לוכי אוה - ובש יסינה דמימל הלעתמ ידוהיש עגרב לבא ,'וכו ןמז שרוד םגש ,םייוסמ
.שממ דימו ףכית ,ןיע-ףרהכ אובת הלואגהש םורגל


הלואגל הייפיצב


וינבל הלואג תוארהל ה"בקה דיתע - תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ :חתפ אבא יבר"
"םירצממ לארשי תא איצוהל ה"בקה חלשש םימיה םתואב ומכ

(םירבד תשרפ רהוז)
היהש השעמ


די לש םייחיר

יתמעט ץיוושואב .הינמורב וניחאמ םישרוגמ תובבר םע ,המחלמה ימיב יתלטלוט ץיוושואל
םג דמעמ יתקזחה הנוילעה החגשהה ידסחב םלוא .הטמ-לש-םוניהיג ירודמ תעבש לכ לש םמעט
.םייקו יח הנממ יתאציו ,תפותב

,םייובש םידוהי יפלא וכותמ ואיצוה הז םויב .ה"שת טבשב 'ד םוי דע ץיוושואב יתקזחוה
ונכלה .ומש-חמיי רלטיה לש ותסובת תליחת םע ,היצילג תוזוחמל םדאה אבצה תשילפ לגרל
,םירתתסמו םיחנ ונייה םויב .סא-סא יסגלק לש ןייוזמ רמשמ יווילב םיבר םירטמוליק
.המידק דועצל ונילע ודקפ הלילה תדר םעו ,רבע לכמ וחיגהש תירבה תולעב יציצפמ תמיאמ

לע דפצ ונרוע ,םיצוצרו םירובש ונייה .םימימת תוליל ינש וניתוחוכ תיראשב ונדעצ ךכ
םירימט תוחוכ ךסנ תויחל זעה ןוצרה םלוא ,וניפאב םייח-חור הרתונ אל טעמכו וניתומצע
.ודעמיו ולשכי לבל םיילגרב

תונחמה תשרל ףנוסמה ,ףרודלימב םינמרגה הייפכה ידבוע לש הנחמל יתאבוה ה"שת רדאב 'הב
םש םייחה יאנת .יעקרק-תת הפועת הדש תיינבב םייובש יפלא וקסעוה ןאכ .ןזור-סורג לש
,דחא לכ ג"ק םישימח ,טלמ יקש תביחס לש ךרפ-תדובע ונילע וליטה .םיישונא-יתלב ויה
.ונילע םידקפומ םיירזכא םישגונשכ ,תומוק המכ לש הבוגל

תחא הגאדל תונותנ וניתובשחמו םירשכ םידוהי המכ ונייה .חספה-גח אבו שמשממ הנהו
ימיב ץמח לכאנ אלש ,ונבילב רמוא ונרמג .ותכלהכ תוצמה גח תא רומשל דציכ :הדיחיו
ןוויכמ ,רומשל יהשלכ תורשפא וניאר אל ץמחמ האנה רוסיא לע קר .היהיש המ היהי ,חספה
המועזה םחלה תנמב ןיפילח-רחס תועצמאב התייה םירחא ןוזמ יכרצמ גישהל הדיחיה ךרדהש
.ונלש

,בורל תוינמרג תודמע תירבה תולעב יציצפמ וזיגפה חספה גח סורפב .םימשמ סנ עריא הנהו
המכ וסייג םינמרגה .לילכ הסרהנש ,זוכירה הנחמל הכומסה תבכרה תנחתב ועגפ ראשה ןיבו
.תוסירהה ןיבמ דויצה תא ףוסאל וחלשנש ,הנחמה ייובשמ תורשע

םהיסיכ תא אלמל ורהימו ,הטיח לש ןעטמ םיסורהה תונורקה ןיב םידוהיה וליג םתעתפהל
- םכותב ינאו - םידוהיה םלוא ,ןוזמ תבינג לע רתויב רומח שנועב ךורכ היה רבדה .יאשחב
.ץק ןיא ונתחמשלשכ ,הנחמה ימוחת ךותל רקיה ןעטמה תא וחירבהו םשפנ תא ונכיס

יניעב ןח אשנ אלש ,ףעפע דינ לכ ,הדושח העונת לכ .הנחמב רטשמה היה השקונו רומח
לכב זחאש דחפה .ךרע םוש היה אל םדא-ייחל .הייריב תוומ ויתובקעב ררוג היה ,ףרטה-תויח
.הנוש הניד - "הווצמ תצמ םשל" לבא .רואיתל ןתינ וניא םיריסאה

םייחיר'ב ונחט םיטיחה תא .טקשב הכאלמה תא עצבל ונדיב הלע תונוש תואלתמאבו תולובחתב
חמק התשענש דע ,תונטק םינבא תועצמאב ונידי-ומב הטיח לכ םישתוכ ונייה ,רמולכ ,'די לש
.קד

'הרומש הצמ' התייה וז .שממ שפנ-תוריסמב התשענ הייפאה .תוצמה תייפאל ונעגה ךכו
ושיגרי לבל ,תיחשמה ןטשה לש וניעמ הרומש אלא ,הריצק תעשמ הרומש אל .ירמגל רחא ןבומב
.ונישעמב הנחמה ירמוש הלילח

חטש לכב לעשו דעצ לכ לע ושחר סא-סאה יסגלק יכ ,ללכ ןובשחב רבדה אב אל םויה תועשב
ויה הנחמה ירד לכש העשב ,הלילב תרחואמ העשב קר .ונידעצ רחא םייניע עבשב ושלבו הנחמה
.הלועפל ונמק ,הקומע הנישב םיעוקש

הלחהו ,ןכ-ינפל ונקתהש ןטק רונתב שא ונילעה .הבע הכימשב ונלפאה ףירצה תונולח תא
יקוספ תא שרח תושחרמ וניתותפששכ ,הנחמה חבטממ ונבנגש ץע ךורעמב התשענש ,השילה תדובע
.ללהה

ויה םימיהש ןוויכמ ,דואמ תנכוסמ התייה ,הזופח תוצמ תייפאל הובג םוח קיפתש שא תאלעה
תותיאכ םינמרגה ידי-לע שרפתמ היה ץוחב ףפועתמ ץוצינ לכו תוינקירמאה תוצצפהה ימי
.הזכ הרקמב ונניד היה דחאו ,בייואה יציצפמל

לילבו ,תורשכ תוצמ לש תמצמוצמ תומכ תופאל ונחלצה .םולשב וז הלועפ םג הרבע 'ה ידסחב
.ינוע -םחל 'תיזכ' לוכאלו 'הצמ תליכא לע' ךרבל םיבר םידוהי וכז רדסה

ריאמ ברה לש ופירצב ,הליפתל זנאצו ץינ'זיו ידיסחמ םיניינמ המכ ופסאתה גחה שדקתה םע
ר"ומדאה םג .(ףירצה ןקז) 'רעטסלע-קולב'ל םינמרגה ידי-לע הנומש ,ץיבוקשרה
חתפב ובצוה ונלשמ 'םיפיקז' .ונמע אצמנ ,םטשרבלה הדוהי-לאיתוקי יבר ,גרובנזיולקמ
.גח לש תיברע תליפתל הביתה ינפל רבע גרובנזיולקמ יברהו ,אשיב אניע ששחמ ,ףירצה

תובהלתהה .עגר לכב אובל םילולעה םינמרגה ינפמ דחפה תורמל ,תממורמ התייה הריוואה
ונתוא הררוע דוחייבו ,תודבע ךותב תוריח לש המעט זא ונשגרה .רועיש-ןיאל הרבג הליפתב
ונבסה הליפתה ירחא .יופצ -יתלב חרואב םימשה ןמ םניח-תנתמב הל וניכזש הצמה תסורפ
תיזכ לע ךריב םיבוסמה ןמ דחא לכו ,הדגהה תא ארק גרובנזיולקמ יברה .'רדס'ה ןחלושל
.רשואמ ונרק םלוכ ינפש דע ,ומיחרו וליחדב הצמה

'א ידי -לע בתכנש יפכ ,רגה ריאמ-הדוהי-םייח יבר ,הבושיוומ ר"ומדאה לש ורופיס)
(ןזור
ןודד ןועמש 'ר םע םיידוהי םייח


הטמלמ חמצש החלצה רופיס

םידומילה תנשל תונכהה לע תדקוש רבכ ךוניחה תכרעמ לבא ,המוציעב ןיידע םידומילה תנש
ד"בח רפס-תיבב ,רבעש עובשב ,םייתד רפס-יתב ילהנמ תורשע לש םתוסנכתהל הביסה וז .האבה
םיליבומה דחא בשחנ ,'שטיוואבויל - קחצי-ףסוי ילהא תשר'ל ךיישה ,הז רפס-תיב .דולב
.ההובגה תינרותה ותמר לע ףסונ ,היגולונכטהו בושחמה םוחתב

םישידחה םימושייה תלעפהב האילפמ תואיקב וליגשכ םיחכונה תא ומיהדה רפסה-תיב ידימלת
.תוגצמו םירועיש ןיכהל םידמול םה ,םתושרל םידמועה הידמיטלומהו בשחמה ירדחב .רתויב
וליפאו ינורטקלאה ראודה תועצמאב ל"וחבו ץראב םיפסונ רפס-יתב ידימלת םע םיבתכתמ םה
רפסה-תיבב םיבלשמ דציכ דומלל אופא ואב רפסה-יתב ילהנמ .טנרטניאב םהלשמ רתא ומיקה
.תמדקתמ היגולונכטו תודיסח ,תודהי

היגולונכטו תודהי

להנמ רמוא ,"בושחמה תניחבמ ךוניחה תודסומ לש הנושארה הרושב דמוע ונלש רפסה-תיב"
החנמה יגולואדיאה וקה םג הז" .הוואג לש תרתסומ-אל המינב ,ןודד ןועמש 'ר ,רפסה-תיב
."תויכוניחו תוידוהי תורטמל היגולונכטה ישודיח תמיתר - 'תשר'ב רפסה-יתב ראש תא

אוה .תוחפ אל ןיינעמ ,ישיא ןפ םג שי ורפס-תיבו ןודד ןועמש לש החלצהה רופיס ירוחאמ
המקוהש תיד"בחה ךוניחה תשר לש םינושארה רפסה-יתבמ דחאב דימלתכ וכוניח לולסמ תא לחה
.םישימחה תונש תישארב ץראב

י"אפמ לומ

.הקנלבזקמ תיתרוסמ החפשמ ,ותחפשמ םע שולש ליגב הצרא הלעש רחאל תודחא םינש היה הז
םיבשומה תעונת ידי -לע םקוהש בשומ ,תוביתנל םיקפוא ןיבש ,שורב בשומב הבשייתה החפשמה
,םיכומסה םיבושייבו שורבב םיפסונ םייתרוסמ םירוה ומכ ,ןועמש לש וירוה .י"אפמ לש
.םחורל תיכוניח תרגסמ םהידליל ושפיח

-תסירד ןתמ ןיטולחל וללש םימי םתואב י"אפמ ישאר .הקזח דיב י"אפמ הטלש םימי םתואב
ידי-לע טלשנש ,ליגר ד"ממ רפס-תיב תמקהש ,רבדה תועמשמו ,תרחא העונת לכל לגר
.ללכ ןובשחב האב אל - היבשומ םוחתב ,'יחרזמה'

הרומכ רזח

תמקהב תובר עייסש ימ .ד"בח רפס-יתב תשר תא םיקהל שטיוואבוילמ יברה הרוה הפוקת התואב
אישנ ךכ-רחאו ךוניחה רש םימיל ,רזש ןמלז ,תידוהיה תונכוסה ר"וי היה השדחה תשרה
,י"אפמ תא תוחפ הדיחפה ,יתגלפמ ןונגנמ םושל תרבוחמ התייה אלש ,ד"בח .הנידמה
חתפנ וז ךרדב .םטופיש ימוחתב םייתד ךוניח תודסומ םיקהל ד"בחל רשפאל ותואינ היגיהנמו
.שורב בשומב םג ד"בח רפס-תיב

ידוסיה רפסה-תיבב וידומיל םותב .ןייטצמ דימלתכ הלגתנ ,שורבמ דליה ,ןודד ןועמש
תיב םיקהשכ .ד"בח תבישיב דומלל רזח ךכ-רחאו ,תינוכית הבישיב וידומיל תא ךישמה
תויומלתשה רחאלו ,להנמ ןגס תגרדל הלע םינש המכ ךותב .הרומכ םעפה ,שורבל בש ,לארשיב
לש רפסה-תיב תא החלצהב להנמ אוה הנש שמחו םירשע הז .להנמ דיקפתל םדוק תומיאתמ
.רמוא אוה ,"חטשהמ ,הטמלמ יתחמצ ,םירמואש ומכ ,ינא" .דולב 'תשר'הגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םירומיש ליל

?השעמל הכלה ותועמשמ המו ,הז םשב רדסה ליל ארקנ עודמ :הלאש

הפצמו רמוש היהש :י"שר) 'הל אוה םירומיש ליל" :(במ,בי תומש) הרותב םשה רוקמ :הבושת
לארשי-ינב לכל םירומיש ,'הל הזה הלילה אוה ,םירצמ ץראמ םאיצוהל (ותחטבה םייקל ול
לא אובל תיחשמה ןתי אלו" רמאנש ןיינעכ ,ןיקיזמה ןמ אבו רמושמ :י"שר) "םתורודל
.("םכיתב

,אוה םירומיש ליל יכ ,רדסה לילב וב םינשיש תיבה תא לוענל אלש םהב וגהנש תומוקמ שי
שיו .הרהמ ותארקל אצנש ,הלואגה רשבמ ,איבנה והילאל ונתייפיצ תא הזב םיאטבמ ונאו
.(הז לע ךומסל ןיא ,םיבנג םייוצמש םוקמבו) לודג רכש וז הנומאב

גוזמל קר אל) גוהנו ,לארשי לכל הזה הלילב הלגתמ איבנה והילאש לוכ יפב לבוקמ ,ןכאו
ןוצר תע איהש ,'ךתמח ךופש' תרימאל תלדה תא ול חותפל (םג אלא ,'והילא לש סוכ' ול
.'אבה ךורב' ודובכל רמולו םוקל םיגהונ שיו .'המ שקבל

תא חותפל םיכלוהו םיקלוד תורנ םהבו תוטומפ םיחקול לוח םויב לח גחהשכ ,ד"בח גהנמל
יברה .חתפב תאז םירמוא םיחולשה קרו ,הבישיב 'ךתמח ךופש' םירמוא םיבוסמה .תלדה
םירעשה לכ תא חתופ - ונילע הווצמ אוהש המ יפכ השוע ה"בקה םגש ,ראבמ שטיוואבוילמ
.לארשימ דחאו דחא לכ ינפל םינוילעה

רפסלו ,םירצמ תאיציבו חספ תוכלהב הז הלילב קוסעל םדא בייח ,הדגהה םויס ירחא םג
,הלילה לכ םירע וראשנש ויהו .הניש ונפטחתש דע ,וניתובאל ה"בקה השעש תואלפנו םיסינב
.םירישה-ריש וארקש ויהו

,'ליפמה' תכרבו הנושארה השרפה תא קר הטימה-לעש עמש-תאירקב הז הלילב אורקל םיגהונ
.םיקיזמה ןמ רמושמ הז הליל יכ ,הרימש םשל ןקתנש חסונה ראש תא אלו
גהנמ .דר 'מע ןוויס -ןסינ ד"בח יגהנמ רצוא .םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו אפת-פת 'יס ע"וש
.זטש 'מע ,ד"נשת תרודהמ ,הרות לארשיזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il