637 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ארקיו תשרפ * (19.3.99) ט"נשת'ה ןסינב 'ב * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


חורה תא קזחל


לש םיסרטניאלו םיכרצל האלפומ הנבה םילגמ ונחנא המל
ירמגל ונל רורב ,והשלכ רותיווב ךרוצ שישכו ,וניביוא
?ונדיצמ אובל ךירצ רותיווהש


והשימ אמש ששחה .תוריחב תפוקתב אקווד ונל האב םילשורי לע תיפוריאה הפקתמהש לזמ
-דח בצייתהל םלוככ םבור לארשיב רוביצה-ישיא תא ץליא ,"םילשורי תא קלחי"ש ימכ רייטצי
םיעד תודחאו ריק לא ריקמ סוזנסנוק םואתפ וניאר ךכ .םילשורי לש התודחא ןעמל תיעמשמ
.םלועל קלוחת אלו לארשי תריב איה תדחואמה םילשוריש הדמעה ביבס

.תורחא תועד עומשל ונלחתה רבכ םיליגר םימיב ןכש ,תוריחב ימיב הרק רבדהש לזמ ,רומאכ
המ ירהו .המוח -רהב תונבל הלשממה תטלחה לע החתמנש תבקונה תרוקיבה תא םירכוז ונלוכ
הנוכש הב תונבל וליפא רשפא-יא םא לארשי תריבכ תדחואמה םילשוריב הרכה לש השוריפ
-דח םידעצ' תושעל רשפא-יאש ;םלועב בשחתהל ךירצש ונל וריבסה זא לבא ?תחא תידוהי
;םילשורי תא קלחלמ סונמ היהי אל רבד לש ופוסבש ;םיניטסלפה לש המכסה ילב ,'םיידדצ
.הנהכו הנהכ דועו

השלוחה רוקמ

ונידיב ריאשיש רדסהל ומיכסי אל םלועל םיברעהש ,אוה וז היגוסב םיעמשנש םינועיטה דחא
ןיבו וניניב חוכיו שי ובש ןיינע לכב טעמכ הלוע הזה ןועיטה .םילשוריב הטילשה תא
- ?ןלוגה-תמר ."תויולחנתהה תא ריאשהל ומיכסי אל םלועל םיברעה" - ?תויולחנתה .םיברעה
,הנקסמה ןאכמ ."ןלוגה-תמר לכ תא לבקל ילב םולש ונמע תורכל םיכסת אל םלועל הירוס"
.שארמ םהל רתוול ונילע ,"ומיכסי אל" וניביוא ובש ןיינע לכבש

תויהל םוקמב .תונורחאה םינשב ונתוא הדקפש השלוחה תמלוגמ הזה ןועיטב ,וצרת םא
םיכרצל האלפומ הנבה םילגמ ונחנא .ינשה דצה לש טילקרפל ונכפה ,ונמצע לש םיטילקרפה
הזה רותיווהש ירמגל ונל רורב ,והשלכ רותיווב ךרוצ שי םאו ,וניביוא לש םיסרטניאלו
.ונדיצמ אובל ךירצ

.ךרדה תקדצב הנומאהו תימצעה תושיחנה ןדבא - תפסונ השלוחב הוולמ תאזה השלוחה
ונחנא - הנתיא הדימעו תושיחנ תשרדנש םוקמ לכב .םילק תונורתפ םישפחמ ונחנא .ונפייעתה
ונסבוה ךכ .םירתוומ ונא - ריחמ םלשל םישרדנ ונאש םוקמ לכב .לפקתהל םירהממ
.תורחא תותיזחב הלילח תורקל לולע ךכו ןונבלב ךכ ,הדאפיתניאב

םהמ םיקזח ונחנא .םות דע התוא םילצנמ םהו ,תאזה השלוחה תא דואמ רהמ והיז וניביוא
,חורה-תושיחנב ונתיאמ םיקזח םה ,באכהו רעצה הברמל לבא ,תיאבצ המצועבו היגולונכטב
.היהי רשא היהי ,ןוחצינה דע םחליהל תונוכנבו םתקדצב הנומאב

תחא הנומא

םלומשכ םג ,םתקדצב םינימאמהו םישוחנה דימת וחצינ ,הירוטסיהה ךרוא לכל ,הלאכ םיבצמב
תא םיטלוק םניא םינובנ םישנא ךיא ידמל הומת ןכ-לע .רתוי םילודג םייאבצ תוחוכ ודמע
הנומאה תא ונמצעל ריזחהל ךרד רהמ אצמנ אל םא .םידמוע ונא הינפלש הנכסה לדוג
.הנכסב היהי ןאכ ונמויק םצע - תושיחנהו

איה ונלש השלוחה לבא ,םיקזח ונחנא תללוכ הכרעמבש ןכתיי .תחא-תבב הרקי אל ילוא הז
תאו ,םחליהל ףיסוהלו םייניש קורחל םינכומ אל ,טקש םישפחמ ונחנא .תכשמתמ הכרעמב
הבש ,םינש-תבר המחלמל םיכורע םהו המישנ ךרוא שי םהל .םילצנמ וניביוא תאזה השלוחה
.בלש רחא בלש םולשו-סח ונתוא וקחדי

תוקתנתהה .יכרע-ינחורה רושימב הבושתה תא שפחל ךירצ ,ונל הרק הז המל םילאוששכ
.ונתוא תדקופה חורה תשלוח תא האיבהש איה ,לארשי-םע לש חצנה יכרעמו תודהיה תורוקממ
לארשי-ץראב תוקבד ןיבל לארשי תנומאב תוקבד ןיב םאתימ לש הבר הדימ שי אוושל אל
.הזב הז םירושק םירבדה יכ ,ךפהלו

ינחורה םויקה ךרוצל קר אל אופא הצוחנ ידוהיה םויקה תועמשמו תידוהיה הנומאה תרדחה
.רתויב יסיסבה ןבומב תאזה ץראב םייקתהל לכונש ידכ םג אלא ,ונמע לששדח שיבוטסורב הווקמה תכונח

אישנה ,(רעבוד-םולש יבר) ב"שרה ר"ומדא לש אלוליהה םוי אוה ,ןסינב 'ב ,ישיש םוי
עוריאב אלוליהה םוי ןייוצי הנשה .ף"רת תנשב בוטסורב קלתסנש ,ד"בח תודיסח לש ישימחה
לאגנ הזה תיבה .בוטסורב ותיבב הווקמה תכונחו הרות-רפס תסנכה - בוטסורב דחוימ
תבישילו שרדמ-תיבל היהו ,םימעה -רבח תונידמב ד"בח-ידיסח-תדוגא ידי-לע הנורחאל
לש תדחוימה ותטישב ,ב"שרה הנבש הווקמה ותומלשב טעמכ ףשחנ תיבה ףתרמב .םימימת-יכמות
דמעמב ,אלוליהה םויב ךנחיי אוהו ,הווקמה ץפוש םינורחאה םישדוחב .'רוב יבג-לע רוב'
.בוטסורל ה"יא אצתש ד"בח ינבר לש תדחוימ תחלשמ

ליבונר'צמ הצובק דוע

רוזאמ םידוהי םידלי לש םיעבראה הצובקה תא ץראל ד"בח-יריעצ ולעה רבעש עובשה ףוסב
וטלקנ םידליה .בייקמ הרישי הסיטב ועיגהש ,תודליו םידלי םירשע הצובקב .ליבונר'צ
םידליה רפסמ .חספה גח תארקל תונכהב דימ ובלתשהו ,ד"בח-רפכב םרובעב ומקוהש תונועמב
.םיינשו םיעבראו תואמ-עבש ףלאל עיגמ הז טקייורפב ולעוהש

חרזמב חספ ירדס

םיאלימרתה רובעב קוחרה חרזמב םיירוביצ םירדס ד"בח יחולש ה"יא וכרעי הנש לכבכ
םירדס ויהי .תחכשנ -יתלב היווחכ םילייטמל םירוכזו רבד-םש ושענש םירדס - םילארשיה
םג ךרעיי הלא לע ףסונ .רופגניסבו גנוק-גנוהב ,ןפיב ,ןיסב ,ודוהב ,דנליאתב ,לאפנב
םתוא ןכדעיש יאדכ ,חרזמב םילייטמה םירכמ לע ול עודיש ימ .ורפבש וקסוקב ירוביצ רדס
.ותכלהכ רדסה תא גוגחל וכזי םה םגש ידכ ,וללה םירדסה לע

שדקמב תואקתפרה

תיילוש' - 'שדקמב תואקתפרה' הרדסב תינימש תטלק שיגמ םילשוריב 'הלחנ' הרות-דומלת
.תקתרמ תירופיס ךרדב שגומ ידומילה רמוחה .תוחנמה ןיינעל תשדקומ איהו - המש 'הפואה
.02-6518455 'לטשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ארקיו תשרפל


דימת תראשנ הבהאה

- 'חישמ ןהכ רפ' םינמנ תונברקה םע .םינושה תונברקה יניד תא טרפל הליחתמ ארקיו תשרפ
- 'רוביצ לש רבד םלעה רפ'ו ,גגושב אטחש אטח לע רפכל ידכ בירקמ לודגה ןהוכהש ,ןברק
.ןירדהנסה לש היוגש הארוה ללגב אטח לארשי-םע לכש הרקמב םיאיבמש ןברק הז

רפל השע רשאכ רפל השעו" :רמאנש יפכ ,ןיטולחל םיהז וללה תונברקה ינש לש הברקהה ירדס
םד תאזהב ,לשמל .םהינש ןיב הרותה ןושלב םייוניש המכ םיאצומ ונא ,תאז םע ."תאטחה
רוביצה ןברקב וליאו ,"שדוקה תכורפ" לודגה ןהוכה רפב הרותה תבתוכ ,תכורפה לע ןברקה
."שדוקה" הלימה תא הטימשמו "תכורפ" קר הרותה תבתוכ

ךלמל לשמ

הטועימ םא .הנידמ וילע החרסש םדו-רשב ךלמל לשמ" :רבדה תביס תא ריבסמ לאעמשי יבר
קר םא ,רמולכ ."תמייקתמ ולש אילמפ ןיא - החרס הבור םא ;תמייקתמ ולש אילמפ - החרס
ולש אילמפ ןיא" - לארשי בור ואטח םא ךא ,תראשנ השודקה ןיידע - אטח לודגה ןהוכה
.השודקה הקלתסנ םולשו סח ;"תמייקתמ

לודגה ןהוכה רפב תנייצמ איה ,חבזמה לע םיבירקמש םיקלחה תא תראתמ הרותהשכ :ינש לדבה
- 'בלח'ה תא קר תנייצמ איה רוביצה ןברקב וליאו ,תוילכהו תרתויה תא םגו 'בלח'ה תא
תא הרותה הטימשה אופא עודמ .תוילכהו תרתויה תא םג םיבירקמ תונברקה ינשבש העשב תאזו
?וללה םירביאה

לארשיל הביח

ינפמ ונוחרסב טעימו ,ובהוא לע םעזש םדו-רשב ךלמל לשמ" :לאעמשי יבר בישמ ךכ לע םג
ןברקה יטרפב םצמצמ ה"בקה ,ה"בקה לש "ובהוא" ,ולוכ לארשי-םעב רבודמשכ ,רמולכ ."ותביח
.חבזמה לע םבירקהל םיכירצש םירביאה לכ ורכזוה אל ןכלו ,"ותביח ינפמ"

-םע לש אוה אטחה רשאכש ,הארנ ינשה לשמהמ .הז תא הז הרואכל םירתוס וללה םילשמה ינש
וליאו ,("ונוחרסב טעימ") תונחלס לש רתוי הבר הדימב הזל סחייתמ ה"בקה ,ולוכ לארשי
ןיא") ודבל לודגה ןהוכה לש ואטחמ ךורע-ןיאל רומח םעה לכ לש אטחש הלוע ןושארה לשמהמ
!("תמייקתמ ולש אילמפ

תיחצנ הבהא

תועמשמ ."ןתרפכ ינא - לארשי-ינב" :לאעמשי יבר לש ףסונ רמאמב הנומט ךכ לע הבושתה
תא לאעמשי יבר וילע לטונ ,לארשי-םע ינב לכ ןיב קומעה ימינפה רשקה ללגבש ,איה רמאמה
."ןתרפכ ינא"ש דע ,םעה תונווע

ןיא"ש בצמל דעו ,רתויב עורגה הרקמב םג :לארשי-םעל ה"בקה לש הבהאה םג איה תאזכ
טעימ" זא םג ןכלו ,לארשי-םעל ה"בקה ןיבש הלודגה הבהאה תרמשנ ,"תמייקתמ ולש אילמפ
,היהיש ימ היהי ,ידוהי לכ בוהאל ךירצ המכ דע דומלל רשפא הזמ ."ותביח ינפמ ונוחרסב
.המלשהו תיתימאה הלואגה תא איבתש איה וז תיתומצע הבהאו
(16 'מע ,זכ ךרכ תוחיש יטוקל)

תונברק :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמה"בקל בוריק

ינשב יוטיב ידיל אבה ,ה"בקל םדאה ןיב בוריק רוציל דעונ ןברקה .בוריק ןושלמ אוה ןברק
(ב ;הבושת ינוקית לש תונברקה ידי-לע תאזו ,הליחת היהש קוחירה רחאל בוריק (א :םינפוא
.ןוצר יחבז םירדגומה תונברקה ידי-לע םירצונה היילעו בוריק
(ד"שת םירמאמה רפס)


בירקה וליאכ

תרותב קסועה לכ :ךל רמול ?(חי,ו ארקיו) "תאטחה תרות תאז" בותכש והמ :קחצי יבר רמא
םש) "םשאה תרות תאזו" רמאנש והמ :קחצי יבר רמאו .תאטח בירקה וליאכ אוה ירה ,תאטח
.םשא בירקה וליאכ אוה ירה ,םשא תרותב קסועה לכ :ךל רמול ?(א,ז
(הבר שרדמ)


תולוע שולש

ימצע ןוחטיב אלמ אוהש ,רישעה .ףועה ןמו ,ןאצה ןמ ,רקבה ןמ :תולוע ינימ השולש שי
,תוחפ אטוחה ,ינוניבה ;רקבה ןמ ,לודג ןברק איבהל ךירצ - אוטחל רתוי הטונו הוואגו
ןמ - ןטק ןברקב ול יד - םלוכמ תוחפ אטוחה ,חור לפש ,ינעה וליאו ;ןאצה ןמ הלוע איבמ
.ףועה
(רהוז)


קפסו יאדו

,(ןטק עבטמ) 'אקנד' וכרעש ןברקב הבוח ידי םיאצוי ,תיאדו הריבע לע אבה ,תאטח ןברקב
קפס השק יכ ,םיעלס ינש תוחפל וכרעש ןברק איבהל םיכירצ הריבע קפס לע אבה םשאב וליאו
.הריבעמ הריבע
(הנוי ונבר)


הבושת יצח העידיה

עדוי וניאו קפסב יורש םדא םא לבא ,הבושתהמ קלח המצע איה ,אטחש עדוי םדאש העידיה םצע
קקזנ אוה ןכלו ,אטחה תא תוארלמ רוויע אוהש חיכומ רבדה - אטח אל וא אטח םא ללכ
.רתוי הלודג הבושתל
(תוחיש יטוקל)


ריכזהל ןיא

תוא שמשמ רבדה .ןכל םדוק םוי ובירקהש תונברקה רפא תא חבזמה ןמ איצוהל הווטצנ ןהוכה
שיו ,ויאטח תא דוע ול ריכזהל ןיא ,הבושתב רזחו ונברק תא אטוחה איבהש רחאלש ,ןמיסו
.םרכז תא חיכשהלו קוחמל
(הרות ינינפ)


רוביצה רקיעה

לש דימת - רוביצ ןברקב המייתסנו ,רחש לש דימת - רוביצ ןברקב הליחתה תונברקה תדובע
םיברה אוה תילכתהו רקיעהש ,ונדמלל .םידיחי לש תונברק םג ובירקה םהיניב .םייברעה-ןיב
.ללכה -
(סנייר בקעי-קחצי יבר)


םולשו םימלש

הלוכ התייה הלועה ?דציכ .לארשי ןיבו םינהוכה ןיבו חבזמה ןיב םולש השוע םימלש ןברק
- הדותה לבא ;םשאה ןכו ,ןהוכל הרשבו הרועו ,חבזמל הירומיאו המד - תאטחה ;'הל לילכ
חבזמה ןיב םולש השוע תאצמנ - לארשיל הרשבו ,םינהוכל קושהו הזחה ,חבזמל הירומאו המד
.לארשי ןיבו םינהוכה ןיבו
(אמוחנת שרדמ)

עובשה תרמיא


םילאוש םרטב בושחל

,'תודיחי'ל םישנא תלבקב שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא קסע ןהבש תובר תועש רחאל ,םעפ
םמצע םהש ילבמ ,תוכרדהו תוצע םישקבמו םיסנכנ םישנאש ךכמ ונוצר תועיבש יא תא עיבה
.שורדה תעדה-לוקיש תאו היוארה הבשחמה תא ךכל ושידקה

םישנאו ,חילצת יתצעש ה"בקל ללפתמו הקדצ ןתונ 'תודיחי'ה ינפל ,ינא" :יברה רמאו
."די-רחאלכ תולאש םילאושו םיסנכנתודיסחה יכרד


ב"שרה ר"ומדא

תרות לש ם"במרה" םידיסחה ינקז יפב הנוכ שטיוואבוילמ (רעבוד-םולש יבר) ב"שרה ר"ומדא
העובק הכלה אוה םייד"בחה וישורדבו ויתורותב ראובמה ןיינעו ןיינע לכ" ןכש ,"תודיסחה
ר"ומדא ,ונב) "וינפוא לע רובד רבד ,ןיינעה לש םירבסההו םיקומינה לכ םע ,הרדוסמו
.(ד 'מע ,ו תרבוח 'םימתה' ,ץ"יירה

,םידיסחה לצא םג גיהנהל הצרמנ הדובעב השודקה ושפנ רסמ" :(םש) וילע רמאנ דוע
,יחטשה דומילה ןכש .ןויעב תודיסחה דומיל תא ,םיכרבאהו םירוחבה ,םיריעצה לצא דוחייבו
לכלו ,בוטל ותונשל םדאה לש וכות-ךותל רדוח וניא ,'ףיקמ' תניחבב ,תורזופמ תועידיב
-לע קר םיעיגמ תאזלו ,תוימינפ תשרוד תיד"בחה תודיסחה לבא ,תוינוציחב קר לעופ רתויה
חומב הבוט הטילקב וסנכיי ד"בחה תרות לש םיניינעהש ,תעדו םעט בוטב ינויע דומיל ידי
םייקלו םייעבטה תודימה תא ךכזלו ררבל ,םדאה שפנב תועושי לועפל לכוי זא קרו ,בלו
."ימינפ תויחו רואב קרו ךא ,הדמולמ םישנא תווצמ תניחבב אל תווצמהו הרותה

ףוגה תא דבעש

-ארי היה וירוענב דוע .םעפ ףא רענ היה אל ינב" :וילע דיעה ,ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ,ויבא
היה ולש הווצמ-רבה תארקלו ,תודיסחה יכרדב היהת ותגהנהש ,ךכ לע עגיו רדוסמו םימש
,ונבל רפיס ומצע ב"שרה ר"ומדא .(27 'מע א"שת תוחישה רפס) "תרדוסמ הדובע לעב דיסחל
וילע לטומ רשא תא השעי רביא לכש יפוג תא יתכניח ,הרשע-םיתש ןב יתייהשכ" :ץ"יירה
יפכ יפוג תא יתדביע זאו ,םייח-חרוא ךורע-ןחלוש דומלל עובק ןמז יל היה ...תושעל
.(4 'מע ,ג"שת תוחישה רפס) "ךורע-ןחלושה תוארוה

תמייוסמ הגהנהב םינברהמ המכ וניחבה ,הלודג םינבר תדיעווב ,םעפש ,רפוסמ הז ןיינעב
יתיאר ןכיה רכוז ינניא הז עגרב" :יברה בישהו .וז הגהנה לש הרוקמל והולאש .יברה לש
יפוג תא יתלגרה יתודלימ יכ ,הכלהב רוקמ הזל שיש קפס יל ןיא לבא ,ךכ גוהנל שיש
."ךורע-ןחלושה יפ-לע ועבטב גהנתיש

תא חיסהל ילבמ ,תובר תועש ךשמל דחא ןיינעב הבשחמה תא דבעשל ומצע תא ליגרה ותוריעצב
.ופאמ בוזל םד ליחתה ,הליפתה תעשב תוננובתהב ודמעב ,םעפ .(10 'מע רענל ךונח) תעדה
,ותליפת תעשב ועירפהל זעה אל םידיסחהמ שיא .ללכ ךכב שיגרה אל אוהו רגינו רגינ םדה
וינפ לעמ ותילט תא םירה ,וילא שגינ יברה .ש"רהמה ,ויבאל ךכ לע ועידוהו וכלה ןכלו
!ערואמה לכב שיגרה אל אוהו .םומידה קספנש דע ופא לע ץחלו

יבר לש רדס

םעפ .ד"בח תודיסח תואישנ סכ לע תולעל הכורא הפוקת ךשמב בריס ,ויבא תוקלתסה רחאל
.(טר 'מע בובילהו חקלה) "הדבאל הצור ינניאו ,תמאה תא יבאמ יתשרי" :הז ןיינעב אטבתה

תדע גיהנמ ,יבר" :ול רסמ ויבא יכ ,(171 'מע א"שת תוחישה רפס) ונבל רפיס םעפ
רחאל ,ןושיל תכלל ךירצ דיסחש יפכ ןושיל ךלוה םדאשכ םג .ומצעמ השענ וניא ,םידיסח
רמול רשפאו אירב רדס םנמא .דיסח לש רדס ןיידע הז ,הקומע תידיסח הטימה-לעש-עמש-תאירק
."יבר לש רדס אל לבא ,הלענ ידיסח רדס םג

הברה עוסנל ץלאנ יברה .ופוג תואירב לע הערל העיפשה שפנ-תוריסמב האלפומה ותדובע
וביל" :םעפ וילע אטבתה דחא לודג רוספורפ .םיחמומה ילודג ידי-לע קדבנו אפרמ תומוקמל
"ליכהל לגוסמ ובילש הממ רתוי הברה ןיבמ וחומו ,ןיבמ וחומש הממ רתוי הברהל קקותשמ
.(28 'מע א"שת תוחישה רפס)

תא בוזעל ץלאנשכ ,הנושארה םלועה-תמחלמ ימי לש םיכרדה ילוטלטב דמע אל ופוג
,הוולש אוצמל שקיב ובש תיבה תא הנקש רחאל רצק ןמז ,םש .בוטסור דע דודנלו שטיוואבויל
."םכל ריאשמ ינא ילש םיבתכה תאו ,םימורמל הלוע ינא" :ורמאב ,ף"רת ןסינב 'בב קלתסנ


הלואגל הייפיצב


תקזחמ יכו .םייוגה לכ הילא ווקנו 'ה אסיכ םילשוריל וארקי רמאנש ,ןכ אובל דיתעל ףא"
"ךייסולכוא ילבק ,יביחרה ,יכיראה :הל רמוא ה"בקה אלא ?איה

(ז 'יס תישארב ינועמש טוקלי)
היהש השעמ


"רחא אלו אוה"

התארנ ,שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא ,רעבוד-םולש יבר לש ותיב ןתפמ לע הדמעש השיאה
."יל רוזעל לכוי אוה קר יכ" ,הננחתה ,"יברה לא סנכיהל החרכומ ינא" .הצוצרו הרובש
חוטשל התורשפאב יכו ,וישכע הלבקל לכוי אל יברה יכ הל עידוה לבא ,הבילל ןיבה יאבגה
.בתכב הניינע תא

,הרושה ןמ ידוהי ,הלעב .בתכה לע התקוצמ תא התלעהו יאבגה ירבדל השיאה התצרתנ ףוסבל
םוקמ לכב וירחא השפיח הנכסמה .ויתובקע ועדונ אל זאמו רפסמ םינש ינפל התוא שטנ
,שטיוואבויל ידיסחמ ,רכמ הל ץעי המ-ןמז ינפל .המדאה ותעלב וליאכ ,אוה לבא ,ירשפא
,בוטסורל עוסנל התוא ענכשו הל רמא ,"ותכרב ידי-לע ועשונ רבכ םיבר" .יברה לא הנפתש
.םימי םתואב יברה לש ובשומ םוקמ

."השרוול השיאה עסית" :יברה תבושת ויפבו השיאה לא יאבגה בש הלק העש רובעכ

ףסכ םג .יברה התוא חלוש וילא ,רדגומ-יתלבהו קחורמה דעיה עמשמל השיאה הממותשה
םא ,יברה תארוהל תייצל התוא וזריז ביבס םידיסחה לבא .הידיב היה אל העיסנה תואצוהל
.םידיסחה ןיב המרתה לש בוביס רחאל איה ףא הרתפנ ףסכה תייעב .הלעב תא אוצמל הנוצרב

.תונפל ןאל העדי אל ,המוהה הנחתב הדרישכ .ןילופ תריב לא תבכרב העסנו השיאה המק
.הצפח-זוחמל התוא ונווכיש ,יברה לש וירבדב והשלכ זמרב וא הלימב רכזיהל התסינ אוושל
.הכורא העש דוע ,תלבלובמו הכובנ ,המוקמ לע הדמע איהו םותסו רצק היה טפשמה

תא יכ ינא האור" .םדמדא-םוח ןקז רוטע ,המוק-הבג ,םינפ-אושנ ידוהי הילא הנפ עתפל
."?ךדיב עייסל לכוא ילוא" ,ךר לוקב הילא הנפ ,"המ-רבד תשפחמ

התחמשלו התעתפהל .ומשב הבקנו הלעב תא רתאל ידכ השרוול העיגה יכ ול הרפיס השיאה
תנחט רבעל התוא הנפה רהמ-שיח .הז םש אשונה שיאה תא אוה ריכמש ימכ ,ושארב שיאה ןהנה
,"םש אצמנ תשקבמ תאש שיאהש ינמוד" .םשל עיגהל דציכ התוא ךירדה ףאו ריעב תמייוסמ חמק
.רמאו ףיסוה

הנחטה תלדל השגינ .חמקה תנחטל העיגה רשא דע שיאה תכרדה יפל השיאה הדעצ הווקת תאלמ
.התארקל אצי רשא ,תיבה-לעב תא הלאש ,"?ינומלא-ינולפ תא ריכמ התא םאה" .הילע השקנו
.הנייצ ומש תאש שיאל אורקל חלש דימו עגר רובעכ בישה ,"!ןכ"

קבואמה םדאב הניחבה אלש טעמכ ,עגרה הזב הדע התייה הלש שדוקה-חור תולגתהמ המומה
תוקדב .הלומ דמועה הלעבב הניחבהו היתובשחממ הרענתה םואתפ .םלכנו שוב ,הינפל בצייתהש
ךרואל ,תימואתפה ותביזע זאמ הבילב ורבצנש סעכהו לוכסתה לכ תא ושאר לע הכפש תונושארה
.הידלי לעו הילע ורבעש תושקה םינשה לכ

ורזגש תודחוימה תוביסנה לע לצנתמו רסייתמ לוקב הלעב הל רפיס ,העמק העגרנש רחאל
ותוא הנימזה ,וירבד תונכב הענכתשהשכ .תמדקומ העדוה לכ אלל ,תיבהמ הריהמ החירב וילע
םג ששח ,ותיב תא שוטנל ץלאנ ןייטעבש שממ תוביס ןתואמש אלא .ותיבל בושלו הילא ףרטצהל
.היסור תולובג ךות לא סנכיהלו בושל התע

לע ול הרפיס וז .ותשא ותוא הרתיא הבש ךרדה לע ותהימת תא לעבה עיבה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
לש הקוחרה ותייארמ תולעפתה זוחא .השרוול הואיבהש תוטעמה םילימה לעו יברה לצא הרוקיב
,הזכ קידצ היסורב שי םא" .המ-יהיו ותיבל בושי יכ טילחהו ותעד תא שיאה הניש ,קידצה
.תושגרתהב רמא ,"ךכב הכורכה הנכסה תורמל יתחפשמלו יתיבל בושל ינא ןכומ

איה .יברל תודוהל ידכ האב םעפה .בוטסורל השיאה הרזח ותיבל שיאה בשש רחאל המ ןמז
תא שוגפל לכות אלש הדבועה םע םילשהל התשקתהש דע ,תולעפתה תאלמו הדות תריסא הכ התייה
.תורישי ול תודוהלו םינפ לא םינפ יברה

םנמאו .ורדחמ תאצל גהונ אוה הבש העובקה העשב יברל ןיתמהל םידיסחה דחא הל ץעי ףוסבל
.התשע ךכ

.תפלעתמ הלפנ דימו הקעזב הצרפ ,השיאה ותוא התאר ךא .ורדחמ יברה אצי ,הדועיה העשב

התושגרתה רשפ לע תוהתל ושקיבו המולשב םיבבוסה וניינעתה ,הילא הבש התרכהש רחאל
שיאה הז אולה" ,תוממותשמ םייניע םילאושב השיאה הנתנ ,"!?תרמוא תאז המ" .תדחוימה
."!הלודגה ריעב ילעב תא אוצמל ךיא יתוא ךירדה רשא אוהו השרווב תבכרה תנחתב יתשגפש

אל יאדוובו בוטסורמ יברה אצי אל ןורחאה שדוחה לכ" .תונחלסב הב וטיבה םיבבוסה לבא
.ורמא ,"השרוול עסנ

תומדה תא חוכשל ללכב לכוא ךיא .יתשגפ ינא ימ תא יל ורפסת לא" :הלשב השיאה לבא
לא יל .תוכורא תוקד ימע החחושו יילא השגינש ,םדמדא-םוחה ןקזה תלעב תיליצאהו הרימתה
..."רחא אלו אוה - יברה היה הז .םירופיס ורפסת
ןמוזמ ביני םע םיידוהי םייח


דובעל ואוב ,ורטקת לא

.הנחתב תוריש לש םייתנשמ רתוי רחאל ,וידמ תא ,ל"הצ-ילג בתכ ,ןמוזמ ביני טשפ עובשה
םלועל אבש ,ותדבו ותעדב ןתיא ,הבישי רגוב - השדחה המגמה תא ןמסמש ןושחנה ילוא אוה
.ולש םיכרעה םלועמ הל םורתל הפיאש ךותמ תרושקתה

תא ךישמהו ,ןלוגה-תמרבש ןיפסיח תינוכיתה הבישיב דמל ,הירבטב דלונ (22) ןמוזמ
םלוא ,םינחנצב לחה יאבצה ותוריש תא .ןורבח-רה םורדבש לאינתע רדסהה תבישיב וידומיל
.ל"הצ-ילגל וכרד תא אצמ ךכו ,ליפורפ דביאו ולוסרק תא רבש העקבב תוליעפ ךלהמב
םוכיס תא יתחלש .רחא יתועמשמ רגתא יתשפיח ,ברקה הדשב םורתל דוע לכוא אלש יתנבהשכ"
ןויאיר רחאל .הנחתל יתנמזוהו ,יקסנולש השמ ,צ"לג דקפמל ,העיצפה תובקעב ,ילש ןויאירה
."יתלבקתה ,הניחבו

םילשוריב ונבתכ

ותורישב ראשה ןיב תאז הלות אוה .הנחתה לע ידמ קומע םתוח עיבטהל חילצה אל ילוא ןמוזמ
הנחתה ידקפמ דצמ הכרעה לש סחי שכר רקיעבו םיגשיה המכ םושרל חילצה תאז םע .םש רצוקמה
,תושדח ינמוי תכירעב ךישמה ,'תונטק 15' תיאבצה תינכתה ךרועכ לחה אוה .הדובעל וירבחו
.םילשוריב ל"הצ-ילג בתכ שמיש ףוסבלו

,ךכב התייה ילש תופידעה" .תויולחנתהב םירושקה םיעוריא טעמ-אל רקיס ןורחאה ודיקפתב
יאוו םכסה רחאל ,המגודל .םלוע ותואמ אבה םדא לש וניע תיווזמ םיחוויד איבהל יתלוכיש
ןויאיר יתמייק תאז תובקעב .םכסהה דגנכ דואמ ףירח בתכמ תיתדה תונויצה ינבר ומסרפ
תא גיצהל הנושאר תונמדזה התייה ילוא וזו ,עברא-תיירקמ רואיל בד ברה םע ידוחיי
."באכה לש דצהמ היגוסה

"םישוביכ" ןיא

הנכסה םג והומכו ,לודג אוה ל"הצ-ילג ומכ תכרעמל סנכנה הבישי רגוב ינפל דמועה רגתאה
,ןמוזמ לש ותוישיא דואמ המישרמ ךכ םושמ אקווד .טלושה וקה םע 'רשייתי'ו קחשייש
תאו ויתופקשה תא קזיחו ותוא לשיח קר תורישהש הארנו ,רורבו שבוגמ ינחורה ומלועש
.ןהב ותוקבד

תלבוקמ אל" :תרושקתה םלועב יונישל איבתש הדיחיה ךרדה וזש ןימאמ אוה ,םיישקה תורמל
.וידרה תא 'שובכל' ךירצש תסרוגה תיטנטילימה השיגה אל םגו תרוקיבב תוקפתסהה יילע
."תופתוש ךותמ הדובעב אלא ,םישוביכב אל םגו םירוטיקב םיגישמ ןיא םייתימא םייוניש

תוחיתפ שי

.הנחתה לש קהבומה ינוליחה םילקאב בלתשהל יתד ריעצ לש ישוקה ףא-לע רמוא אוה תאז
תועדלו הדיחא תיזכרמה הרטמה הבש ,לשמל ,תיברק הדיחיב תורישמ הנוש וידרב תורישה"
םיאשונהו ,תונומאהו תופקשהב ,להקה תעד בוציעב םיקסוע ןאכ .תחפומ לקשמ שי תוישיאה
."דימתמ רוריבב םייוצמו ריוואה תא םיאלממ וללה

,רמוע ליג ונגסו ,ירורד באז ,הנחתה דקפמ םע תוחיש המכו המכ להינ יכ ,רפסמ ןמוזמ
.תויעוצקמה הדימה-תומאב ודמעיש יאנתב ,םייתד םיריעצ תטילקל הבר תוחיתפ םלצא אצמו
,םייתד םילייחש הווקת עיבמ ןמוזמו ,הנחתל יתנשה סויגה רוזחמ םייתסהל דמוע הלא םימיב
אוה ,םירודישה חור תא עבוקש המ ,רבד לש ופוסב" .תודמעומ ושיגי ,םימיאתמ םמצע םיאורה
.רמוא אוה ,"בתכהו רדשה לש יתוברתהו ינחורה םלועהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ץמח תריכמ

?'רומג ץמח' םג יוגל רוכמל רשפא םאה :הלאש

האור התא לבא ,האור התא יא ךלש" :ל"זח ושרדו ,"ץמח ךל האריי אל" הרותב רמאנ :הבושת
לב' ירוסיאמ ענמיהל ידכ ,ןידכו תדכ יוגל ץמחה תא רוכמל ונקית ןכ-לע ."ירכנ לש
.'אצמיי לב'ו 'האריי

םירזוח ונא ,ןכ השעי אל םאו ,ויווש תא םלשיש יאנתב ומצעל ץמחה תא תחקל רתומ יוגל
.חספה רחאל ץמחה תא הרזחב ונממ םינוקו

רחסמה בור םג ,בגא) הכלהה יפל הליעומה ,הרומג הריכמ אלא 'המרעה' הנניא 'ץמח תריכמ'
רוכמל םוקמ שי ןכל .(המוקממ המצע הרוחסה עוניש אלל ,'ריינה לע' השענ ונימיב לודגה
אוה ליגרה חמקה בור-יפ-לע יכ ,חספה ירחא םחל לוכאל ונא םילוכי ךכ קרו ,יאדו ץמח םג
תומכב רבודמשכ ןכלו ,'הבורמ דספה' םוקמב אלא שממ ץמח רוכמל אלש םירימחמה שי .ץמח
.ןכ וניא ד"בח גהנמ לבא ,חספ ינפל התוא תולכל םיפידעמ ,הנטק תיתיב

תא עצבמ ברהו ,חילש ברה תא השוע םדא לכש גוהנ ,הריכמה ינידב תובר תוכלה שיש ןוויכמ
ר"ומדא תנקת יפל .תויוארה םיכרדה לכב (גחה יאצומב ונממ היינקה תא ןכו) יוגל הריכמה
םדא הריכמב דימעהל םידיפקמ (לארשי תוצופת לכב ותומכ וגהנ םיברו) אינתה לעב ןקזה
רובעב םלשל הנוקה בייחתנש םולשתה לע הרישי תוירחא לבקיש ונייהד ,"ןלבק ברע" היהיש
.םלש בלב ונדיצמ הריכמה היהתש ידכ ,ץמחה

םג תושעל ףידעו ,ץמחה לש ואצמיה םוקמ תא וב םיטרפמש ,'האשרה רטש'ב ברה תא םינממ
.ןופלטב םג ברה תא תונמל ןתינ ,הרירב-ןיאב .וגיצנ וא ברה םע 'רדוס ןיינק'

שטיוואבוילמ יברה תקיספ יפלו ,הרומת וא יאנת לכ אלל ,ידוהי לכ הזב תוכזל הבר הווצמ
.חספב ץמחב שמתשהל םילולעש ימ תא וליפא ףתשל שי -
,'הכלהב םידעומה' .1399 'מע םש תופסוהבו ,חמת 'יס ןקזה ר"ומדא ע"ושו כ"ונ ,ע"וש .א,אכ םיחספ
.נ"שו ,זמ-חל םיקרפ ב"ח חספ לאירבג יעטנ .חספזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il