638 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

לודגה תבש / וצ תשרפ * (26.3.99) ט"נשת'ה ןסינב 'ט * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ונימיב תוגיהנמ


תא םיאתהלו םירקס ךורעל השוריפ ןיא תיתימא תוגיהנמ
תא ליבומ יתימא גיהנמ .עומשל הצור םעהש המל תוינידמה
ירלופופ -אל דואמ הזשכ םג םינוכנה םידעיל םעה


םדוק האבה ,'אחישמד אתבקע' תפוקת לש הינמיס תא רתויב הבר תונקיידב ואבינ רשא ,ל"זח
ינפ" רמאמב תאז וזמר םה .הזה רודב היהיש תוגיהנמה ןדבוא תא םג ונייצ ,חישמה תאיב
,ךרדה-הרומו גיהנמה אוהש הארנ ןושאר טבמבו ,הבכרמה ינפל ץר בלכה :"בלכה ינפכ רודה
הצור ןודאה ןאל קודבל הרוחא טיבמו בלכה רצוע ,םיכרד-תשרפל םיעיגמש םעפ לכב םלוא
םירקס םיכרוע םה ,םעה תא גיהנהל םוקמב - הזה רודב 'םיגיהנמ'ה םה הלאכ .עוסנל
.עומשל הצור םעהש המל םמצע תא םימיאתמו

יברה לש תוגיהנמה - תיתימא תוגיהנמ לש תומד תוארל וניכז הזה םותיה רודב
תדמע תא עיבה אוה .עומשל הצור רוביצהש המ יפ-לע וכרד תא עבק אל םלועמ .שטיוואבוילמ
היהי אלש ול ורמאשכ םג םיביתנ סליפ אוה .ןזוא תוטהל הצר אל םעהשכ םג תודהיהו הרותה
דואמ היה רבדהשכ םג ,םינוכנה םידעיל ותוא ליבוהו םעה תא גיהנה אוה .םהב רובעל רשפא
.יתימא לארשי גיהנמ לש ונחבמ הזבו .ירלופופ-אל

םיקנע-לעפמ

תמצועמ לעפתהל אלש רשפא-יא - םיקה יברהש םיחולשה לש םיקנעה-לעפמב םויכ םיטיבמ ונאשכ
יפלאב ידוהיה םלועה תפמ תא ערז אוה - ירשפא-יתלבה תא יברה ללוח הז לעפמב .תוגיהנמה
,םיריעצ תוגוז יפלאש ןימאה ימ .ולוכ םלועה לכב תידוהי הייחת רציו רוא לש תודוקנ
םיציפמה םירולדגמל ךופהלו רתויב תוקחורמה תודוקנל תאצל ולכוי ,ידיסח תיבב ולדגש
.ותנומא תא םישגהו ןימאה יברה .תודיסחו הרות לש רוא םביבס

ינומה תא תוכזל ארקשכ .שודיחו ךרד-תצירפ םושמ הב היה יברה לש המזויו הלועפ לכ טעמכ
םענכשלו בוחרה עצמאב םידוהי רוצעל רשפא יכ ונימאה אלש ויה ,ןיליפת תווצמב לארשי-תיב
תא רופסל לכוי ימ .המצע דעב תרבדמ תואיצמה םלוא ,הווצמה תא םייקלו לוורש לישפהל
.שטיוואבוילמ יברה לש 'ןיליפת עצבמ' תובקעב ,זאמ ופסותינש ןיליפתה תוחנה ינוילימ

,השוחנו הפיקת תוינידמ עבת לארשי-ץראב .תיתרגשה הבישחה םלתב ךלה אל םלועמ יברה
ךרד טקנ תוצעומה -תירב תונוטלש יפלכ וליאו ,םיברעה תומיזמ לומ ימויק חרכה הב הארו
דע חכוה דחי םג םימוחתה ינשב .םייבמופ םייתנגפה םיכלהמל דגנתהו הטקש היטמולפיד לש
.ומע קדצה היה המכ

תצירפ יכ עבקו ,'ידוהי והימ' תייגוסב הנכסה רקיע תא יברה האר הנידמו תד תיזחב
אלש ויה .ץראב תדה יניינע לכ תא סורהל הלולע תידוהיה תוהזה לש תויסיסבה תורדגהה
אלו ל"וח ידוהיל קר תעגונ היעבהש ובשחו ,וז היגוסל סחיימ יברהש ברה לקשמה תא וניבה
םיביטברסנוקהו םימרופרה םע ונימיב שיש תויעבה לכש ,ירמגל רורב םויכ .ץראה ידוהיל
.הנש םישולשכ ינפל קוחה תא םינקתמ ויה ול תוענמנ ויה

הנומאה קוזיח

תנרוקה ותומד תא וניניע דגנל דימעהל בושח ,םעה ךותב קימעמ בוטיק לש הלא םימיב אקווד
לכל רוזעל ידכ ץמאמו ןמז ךסח אל אוה .לארשימ םדא לכל ץק-ןיא הבהא תעפושה ,יברה לש
םינפ רבסב לביק םיאבה לכ תא .שיאה ךייש הצובק וא גלפ הזיאל לאש אל םלועמו ,ידוהי
.ינומלא תא וא ינולפ תא שוגפל תואינש לע תרוקיבב בשחתה אלו ,תופי

הכז ונמלועו "הרוא ולוכ תיבה אלמתנ" ובש םויה ,יברה לש ותדלוה-םוי אוה ןסינב א"י
הכילהל ,ותרות דומילל ,יברה לא תורשקתהה קוזיחל יאכז םוי הז .הלודגה ותמשנ תדיריל
הנומאה קוזיחל יאכז םוי הז רקיעבו .םיינחורה וילעפמב היישעה תרבגהלו ויתוחרואב
.שממ בורקב חישמה תאיבו הלואגה לע הלודגה ותאובנבשדח שיתויודעוותהו םיעוריא

ומייקי - שטיוואבוילמ יברה לש ותדלוה-םוי - ןסינב א"י ,ןושאר םויבו שדוק-תבש יאצומב
תיזכרמ תודעוותה .הז הלוגס-םוי ןויצל תוידיסח תויודעוותה ץראה יבחרב ד"בח-יתב ה"יא
תא הז םויב םיריבגמ םלועה יבחרב ד"בח ידיסח .ד"בח-רפכב ברעב ןושאר םויב ה"יא היהת
.תווצמב םיברה יוכיזלו תודיסחו הרות תצפהל תוליעפה

חספל תוכרעיה

םימיב תולבקמ תוחפשמ תובבר .חספה-גח תארקל תוכרעיהה תא םימילשמ ץראה יבחרב ד"בח-יתב
תובר םירעב .םייסיסב ןוזמ יכרצמו ןיי ,תוצמ תוללוכה ,גחה ימיל ןוזמ תוליבח הלא
םיקיתוול םגו םימעה-רבח תונידממ םישדח םילוע רובעב רקיעב ,םיירוביצ םירדס ומייקתי
.תירוקמ תידיסח הריוואב רדסה תא גוגחל םישקבמה

תורשכ תופורת

.חספל תורשכה תופורתה טוריפ הבו תרבוח הציפמ תיללכ םילוח-תפוקב תורשכלו תדל הקלחמה
יפוג יגיצנו לארשיל םיישארה םינברה השארבש תדחוימ הדעו ידי-לע הרשוא תופורתה תמישר
הב דייטציש יואר ,חספה ימיב תופורתל קקזנש ימו ,םולשת אלל תצפומ תרבוחה .תורשכה
.חספל תורשכ תופורת ורחביש ידכ םיאפורה ינפל הגיציו

הריפסה תונווכ

דוע ןיא וז תרבוחב םישמתשמל .רמועה תריפסל אלמה רדסה לש היינש הרודהמ העיפוה הנשה
לכ ובו ,רמועה תריפס ימימ דחא לכל דומע ,םידומע 49 הז 'ןורודיס'ב .שפחלו ףדפדל ךרוצ
,ד"בח חסונב אוה 'ןורודיס'ה .םוי ותואב ןווכל ךירצש תונווכה םגו רמול ךירצש המ
.03-9606939 'לט .םילבוקמה םיחסונה לכ יפל המיאתמש הרודהמ םג גישהל רשפאושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.וצ תשרפל


תובושח תודובעה לכ

תודובעה תחא .הנוהכ ידגב - םידחוימ םידגב שובלל ווטצנ שדקמה-תיבב ודבעש םינהוכה
:הרותה הווצמ ךכ לע .הנחמל ץוחמ לא חבזמה יבג-לע רבטצהש ןשדה תאצוה התייה שדקמב
םידגב שובללו הנוהכה ידגב תא טושפל שרדנ ןהוכה - "םירחא םידגב שבלו וידגב תא טשפו"
.רתוי םיטושפ

."דימת ןהב שמשמ אוהש םידגב ןשדה תאצוהב ךלכלי אלש" :ךכל הביסה תא י"שר ריבסמ
ןהב גוזמי לא ,וברל הרידק ןהב לשיבש םידגב" :לשמ תועצמאב ,ינש םעט איבמ אוה ךשמהב
."וברל סוכ

ךולכל והמ

היהש תובר תודובע ויה שדקמב אולה :דימ תררועתמש הישוק ץרתל הדעונ ינשה םעטה תאבה
תמרה ןכש-לכו ,הרטקהה ,םדה תקירז ,םדה תלבק ,ןברקה תטיחש - םידגבה תא ךלכלל ןהב
קרו ,הנוהכה ידגבב וללה תודובעה לכ תא םינהוכה ושע אופא עודמ ;(םדוקה קוספבש) ןשדה
?םיטושפ םידגב שובלל ןהוכה שרדנ ןשדה תאצוה ךרוצל

הדובעב ךורכה ךולכלה ןיא ,וינפב ונודא תא תרשמ תרשמה רשאכ :לשמב האב ךכ לע הבושתה
הרשכהו הנכה ןניינעש תודובע םלוא ;ןודאה ינפל הדובעהמ קלח הז יכ ,ךולכל בשחנ וז
ךולכל אוה ןהלש ךולכלה ,ןודאה ינפב אלש תושענה ,("וברל הרידק ןהב לשיב") תורישל
."וברל סוכ ןהב גוזמי" םידגב םתואבש יואר הז ןיאו

הדובע איה הנכהה

תודובעה רתימ התוהמב ךכ-לכ הנוש ןשדה תאצוה םא :תרחא הלאש תררועתמ רומאה לכ רואל
עובקל היה רשפא אולה ?תולועפה יתש תא תושעל ןהוכ ותוא הרותה הווצמ עודמ ,שדקמבש
?(םומ לעב ומכ) שדקמה תדובעל יואר וניאש ןהוכ ידי-לע השעית ןשדה תאצוהש

תווצמה םויקב קר אל ה"בקה תא תרשמ ידוהי :'ה תדובעב הארוה הרותה תדמלמ ךכב אלא
ךכו .ומצעב תושעל וילע וללה םיקלחה תא םגו ,הרשכההו הנכהה יבלשב םג אלא ,לעופב
ןיכה ,ןתשפ ערז) הרות -רפס תביתכל תונכהה לכ תא וידי-ומב השעש ,אייח לע ארמגב רפוסמ
."אייח השעמ םילודג המכ" :ורמא הז לעו ,('וכו םיאבצ דצ ,תותשר

הצוחה תאצל

קר קוסעי אוהש ,בושחל ידוהי לוכי :תלוזה לע העפשהה ןיינעב םידמל ונא תפסונ הארוה
ידוהי לע עיפשהל לבא ,שרדמה-תיבבו תסנכה-תיבב ,"ובר ינפב" םיאצמנש םידוהי לע העפשהב
.ודיקפתמ הז ןיא - "הנחמל ץוחמ" אצמנש

קוסעל ךירצ ומצע אוה אלא ,םירחא םינהוכל םינתונ אל וז הדובע םגש ,ול םירמוא ךכ לע
ןהוכ ארקנ אוה וז הדובע השוע אוהשכ אקווד ירה ,ורובעב הלודג הדירי וזש ףאו .ךכב םג
,תולגה ןמ ואיצויו לארשימ דחאו דחא לכ דיב זחאי ומצעב ה"בקהש ,ונל היהת ןכו .םלש
.לאגיהל ןידיתע ןסינבו ולאגנ ןסינב
(1 'מע ,זל ךרכ תוחיש יטוקל)

לודגה תבש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתווצמל וסנכנ

רושעב ,רומאל לארשי תדע לכ לא ורבד" :(ג,די תומש) רמאנ .תווצמל לארשי וסנכנ וז תבשב
ןכלו ,תבשב זא לח שדוחב ירישעה ."תיבל הש תובא תיבל הש שיא םהל וחקיו ,הזה שדוחל
תווצמל סנכנש דליש םשכ ,'לודגה תבש' הנושארה הווצמב לארשי ווטצנ הבש תבשה תארקנ
.'לודג' ארקנ הרשע-שולש ליגב
(הרות לש הנייעמ)


סנה םש לע

יערכב דחאו דחא לכ ותוא רשק ,תבשב היהש ,שדוחב ירישעב םהיחספ תא וחקל לארשי-ינבשכ
ויהו .ונילע םשה תווצמכ ,חספ םשל וטחשל :ובישהו ,םכל הז המל :םירצמה םולאש .ותטימ
סנה ותוא םש לעו .רבד םהל רמול םיאשר ויה אלו ,םהיהולא תא םיטחושש לע תוהק םהיניש
.לודגה תבש ותוא ןירוק
(רוט)


לודגה םויה

איבנה הילא תא םכל חלוש יכונא הנה" :קוספב הב םימייסמש ,'הברעו' םיריטפמ וז תבשב
.'לודגה תבש' תארקנ תבשה ךכיפל ."ארונהו לודגה 'ה םוי אוב ינפל
(השמ הטמ)


הלודג החונמ

לכב .תבשה םוי תא ול רחבו ,החונמ לש דחא םוי הערפמ השמ שקיב ,םירצמב לארשי ויהשכ
ורזח אל בוש וז תבש יאצומב לבא ,יוניעו העיגיל גנועו החונממ םיאצוי ויה תבש יאצומ
.הכראתה תבשה תחונמש ,רמולכ ,'לודגה תבש' תארקנ ןכל .דבעתשהל
(ט"ירמה)


שרוד לודגה

תוליהק תוצבקתמ וז תבשב ןכ-ומכ .ריעבש לודגה אוהש ,ריעה בר השרד שרוד וז תבשב
.'לודגה תבש' וז תבש תארקנ ןכל .ברה יפמ חספ תוכלה תא עומשל ידכ רוזאה לכמ תולודג
(ךרדל הדיצ)


תבשה הלדגתנ

םלוכל ,םלוע -לש-ונוביר :ה"בקה ינפל תבש הרמא :שרדמה ירבדכ ,הלואגל הפצמ תבשה התייה
הווצמה םעש ירה .ךגוז -ןב איה לארשי תסנכ :ה"בקה הל רמא .גוז-ןב ןיא ילו גוז-ןב שי
-לעו ,'ה םע תויהל וכפה ,חספ ןברק איה ,םירצמ תאיצי םע רשקב לארשי ומייקש הנושארה
.'לודגה תבש' וז תבש תארקנ ןכל .הגוז-ןב לארשי תסנכש ,תבשה הלדגתנ ךכ ידי
(תמא תפש)


ןישרודו ןילאוש

רבדה תביסל ותוא ולאש .לודגה תבשב שורדל םעפ הצר אל ,ןילרב לש הבר ,םטשרבלה יבצ יבר
חספל םדוק חספ תוכלהב ןישרודו ןילאוש" :(ו םיחספ) ארמגב הרוקמ השרדה ןיינע :רמאו
תוכלהב הלאשב שיא אב אל םויה דע םלוא ,ןישרוד ךכ-רחאו ןילאוש םדוקמ ."םוי םישולש
...ןישרוד ןיא - ןילאוש ןיאשכו ,חספ
עובשה תרמיא


תואצות שרוד

גהנ ,ליזרבב ולואפ 'ס םורדב ,יבמורמב שטיוואבוילמ יברה חילש ,ןמטייו דוד-ףסוי ברה
םע תודדומתההו םמע הדובעה תובקעב .םיטנדוטס לש תוצובק יברה רצחל ומע איבהל
לש םיבתכמו תוחיש ללוכה ,'עדמו הנומא' רפסה תא תילגוטרופל םגרתל טילחה ,םהיתולאש
.עדמו הנומא יאשונב יברה

תנכה תכאלמב קסעש ,ןמנייש רזעילא 'ר ןידה-ךרוע יברה לא סנכנ ב"משת טבשב 'י תפוקתב
א"י תארקל ספדומה רפסה תא איבהל הווקמ ינא" :ורמאב ,תוהגהה יפד תא יברל שיגהו ,רפסה
."ןסינב

..."רפסהמ ועפשויש עדמה ישנאו םיטנדוטסה תא יילא חלשתש בטומ" :רמאו יברה ךייחתודיסחה יכרד


תדלוה-םוי

םלועבש ,הז םוי .תדלוהה םויבש תובישחה אוה תודיסחה תרות הררועו התליגש םיניינעה ןיב
רתויב תיניצר תוסחייתהל תודיסחה לש המלועב הכוז ,תונתמבו תוגועב ותוא ןייצל לבוקמ
םויב" :(ןסינב א"י) 'םוי םויה' ץבוקב רמאנ ךכו .הז םויב שיש תוילוגסה תשגדהלו
- הבושתו ןוקית םיכירצהו ,םהב ןנובתהלו ויתונורכז תולעהל ,דדובתהל םדאה לע תדלוהה
."םנקתיו בושי

,ה ךרכ ולש שדוק-תורגא) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לש ובתכמ ךותמ ,הארנכ ,חוקל הזה עטקה
םמצעל ועבקו ...תוקלח ותייערו ןועמש 'ר םמצעל ושכר הנקז תונשל ועיגה רשאכ" :(וק 'מע
םרובע היה הז םוי .וללה תוקלחה תא ורקבי ...ןועמש 'ר לש ותדלוה םויב ,הנש ידמש גהנמ
."הבושת ירוהרהו תונויער םהב הרידחהש תיניצר חור ...שפנ ןובשח לש םוי

יאכז םוי

לש ותדלוה םויש המכו-המכ-תחא-לע ,ויבגל תועמשמ לעב אוה םדא לכ לש ותדלוה םוי םא
תא םיחיכומה םירורב תורוקמ המכו המכ םג הז לע שי .לארשי ללכל הלוגס םוי אוה קידצ
אלש םעטהש ,רמאנ (ידוקפ תשרפ ףוס אמוחנת) שרדמב ,לשמל .םיקידצ לש תדלוהה םוי תובישח
תחמש ברעל ה"בקה בשחש ינפמ" - אוה ,ןכמ רחאל אלא ותכאלמ הרמגנשכ דימ ןכשמה תא ומיקה
:ה"בקה רמא ,קחצי דלונ ןסינב דחאבש יפל .וניבא קחצי וב דלונש םויה תחמשב ןכשמה
."החמשב החמש םכתחמש ברעמ ינירה

תא הלעפ רדאב 'זב דלונ יכ הדבועהש ,ונבר השמ לש וניינעב אוה רתוי דוע ףלאמ רוקמ
השמ תמ הז שדוחבש םושמ ,ותריזג עוציבל בוט רדא שדוחש בשח ןמה .ןמה תריזג לש הלוטיב
אוה יאדכ"ו ,(ב,גי הליגמ) "דלונ רדאב העבשבו תמ רדאב העבשבש עדוי היה אלו" ,ונבר
ונבר השמ לש ותדלוה םויש ,אופא ונא םיאור .(םש י"שר) "התימה לע רפכיש הדילה םוי
.ןכמ רחאל םינש תואמ לארשי-םעל הלצהו תוכז איבה

םינושארה תורודב .תודיסחה ירואמ לש םתדלוה ימי תא ןייצל וגהנ תודיסחה לש המלועב
ק"כ ,ויבאש ,(40 'מע ג"שת תוחישה רפס) רפסמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ .הענצב רבדה השענ
םוי הזש - ןקזה ונברו ט"שעבה לש םתדלוה םוי - לולאב י"ח לע רמוא היה ,ב"שרה ר"ומדא
אבש דע ,םיברל עודי היה אל רבדה םלוא .[חמש גח=] 'בוט-םוי טוג' תרימא ידכ דע ,החמש
.תאז הליגו ץ"יירה ר"ומדא ק"כ

תחנ תומרוגש תונתמ

םינשב .ןסינב א"יב ,שטיוואבוילמ יברה לש ותדלוה םוי תא ןייצל םידיסח וגהנ ונרודב
ואלמשכ .ידמ בר םוסרפ ילב ,הז םויב תודיסח רמאמ רמוא יברה היה ותואישנל תונושארה
ןטק דעומ) ארמגה ירבד לע דמעו ,תיבמופ תודעוותה םייק ,ב"כשת תנשב ,הנש םישיש יברל
תנש תארקל םג ךכ ."ןנברל אבט אמוי" ךרע ,הנש םישיש ףסוי ברל ואלמ רשאכש ,(א,חכ
.הנש לכב טעמכ שדוק-תחיש עימשה וא תודעוותה םייק ןכמ רחאלו ,םיעבשה

ול ובסי תונתמ וליא ריהבה יברה .ותדלוה םוי לגרל תונתמ יברל קינעהל ושקיב םיבר
אטבל המב םיבשוחו ,'וכו תדלוהה-םויל עגונב םיננוכתמש הלאכ שיש ןוויכמ" :חור-תחנ
שי לכל תישארש ,ריאהלו ריעהל םוקמה ןאכ ירה - 'וכו הרות וא הקדצ לש ןיינעב םא ,תאז
הנתמב רבודמהשכ ךא ,םיאנת גיצהל ךייש אל הנתמ לעש תורמל ...הרות לש ןיינעב תאז רשקל
וא םייוסמ ןפואב הקדצ תושעל םינווכתמ םא ןיבש ,רמול ךירצ ,חור-תחנ םורגל הכירצש
היהת דחא לכ לצאש ...בוטו יוצרו ןוכנ ירה - רחא ןפואב םיבוט םישעמו תובוט תולועפ
."תודיסחב ןה הלגנב ןה - הרותה דומילב הפסוה


הלואגל הייפיצב


ןכה ודמע' קר תויהל ךירצו ,חישמה תאיבל תעה העיגה רבכ יאדווש ,תעדל םיכירצ םידוהי"
"חישמה תא ואיבי ךכב יאדוו ;חישמל םיעוגעגו הקושת ךותמ ,'םכלוכ
(574 'מע ,ב ךרכ ח"משת תוחישה רפס ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


יברה לש וידלי

לבא ,אוה רשאב ידוהי לכל שטיוואבוילמ יברה קינעהש בלה-תמושתו הבהאה לע רפוס תובר
וליאכ םהילא סחייתה יברה .לבת יבחרב ויחולש וכז תוברועמו הברק לש ונימב דחוימ סחיל
השמ-דוד ברה ידי-לע רפוסש יפכ ,םיבר ינמ דחא רופיס ונינפל .שממ וידלי ויה
:וגקישב ד"בח יחילשמ ,'ץיבוקסומ

יתשא התקל ןכמ רחאל המ-ןמז .הרוכבה ונתב הדלונ הנשכ רובעכ .מ"שת תנשב ונתחתה
דע בצמה תא ךביס םוהיזהו ,תיגולוידרק היעבמ ןכל םדוק הלבס איה .םדב השק םוהיזב
ותכרב תא ןתנ יברה .בצמה לע ול רפיסו יברה רצחל יבא עסנ תע התואב .זופשאל הקקזנש
.התיבה הבש איהו רפתשהל לחה יתשא לש הבצמו ,השודקה

זא ונרכה .יתשא לש התואירב בצמב הערה הלח בושו ,תפסונ תב ונל הדלונ ג"משת תנשב
דקפש השקה בלה עוריא רחאל יברב לפיטש אפורה ,וגקישמ סייו הרייא ר"דה תא הנושארל
.ורצח תא תעל תעמ דוקפל גהנו בהלנה ודיסחל סייו ר"דה השענ זאמ .ח"לשת תנשב ותוא
.םיקומע הברק יסחי ורצונ יברה ןיבו וניב

ררבתה .תוגיאדמו תושק ויה תואצותה .תופיקמ תוקידבל יתשא תא זפשאל טילחה סייו ר"דה
רחאל .תיגולוידרקה היעבה תא דואמ רימחה ,הרוכבה ונתב תדיל תובקעב התוא דקפש םוהיזהש
.חותפ בל חותינ רובעל הילעש טלחוה ,םיאפורה לגס לכ םע תוצעייתה

דעצ םישוע אל יברה לש ותמכסה ילב - רורב היה דחא רבד לבא ,עורג היה ונחור-בצמ
."חתנל אלו לפטל" :תיעמשמ-דח העבק יברה תבושת ,םיאפורה תעתפהל .הזכ ילרוג

וליפא ונחנא לבא ,תוומו םייח לש הלאש אוה חותינהש ,םתעד לע דומעל ופיסוה םיאפורה
םיאפורהו ,יתשא לש התרבח האופרה-תיבל הנמדזנ ןכמ רחאל םידחא םישדוח .ונטבלתה אל
...!םייחב הנדוע יתשא םא הלצא וניינעתה

.םירחא םיכוביס ורצי לבא ,בלה בצמ תא וביטיה םנמא תופורתה .המלש הנש ךשמנ לופיטה
יברה לש ותוניינעתה לע ונל חוודמ היה ,יברה רצחמ בש היה סייו ר"דהש םעפ לכב טעמכ
.יתשא לש המולשב

עיבהל ונזעה ,הכורא הפוקת הז הנושארל ,זאו ,יתפורתה לופיטה קספוה ה"משת תנשב
.םיפסונ םידליל ונתלאשמ תא סייו ר"דה ינזואב

ונינפ ןכ-ירחא .ונתלאשמ תא וינפל הלעה ,יברה לצא סייו ר"דה רקיבש האבה תונמדזהב
ונל הרוה הבושתב .דבלב תונב יתשב 'ה ונכיז הכ דעש הדבועה ןויצ ךות ,יברה לא בוש
.תפסונ הדילב ןכתסהל יתשאל רוסאש ,עבק ברה .הכלה הרומ בר לא תונפל יברה

,םיפסונ םיגולוידרק לא ונינפ .ןידה-קספ םע םילשהל ונישקתה ונחנאו ,ופקנ םישדוחה
תאז הל ריתמ יתייה אל ,יתשא התייה וז וליא" .ןויערה תא וללש ,ללכהמ אצוי אלל ,םלוכו
."םכל שיש תונבה יתשב חומשל םכילע" .םהמ דחא רמא ,"ןפואו םינפ םושב

דימ .שיל ומשו (ידוהי) רוספורפ ,וגקישב האופרה-יתבמ דחאב ישאר גולוידרק לא ונינפ
-וינמ ןוסרואינש ברה תושעל םכל הרוה המ יל ורמאת לא קר" :שקיבו םידקה ,ונתוא הארשכ
תא קודבל שקיב אוהו ,יברה לש תוארוה םע םדוק ןויסינ ול היה רבכש הארנ ..."קרוי
רוסאש תוצרחנב עבק אוה םג .תמדקומ העד לכ אלל תעד-תווח שבגלו תוידוסיב ונלש הרקמה
.תדלל יתשאל

תומדקתה ילואש הווקת ךותמ ,סייו ר"דה םע תפסונ םעפ ןיינעה לע ונחחוש םייתנש רובעכ
םש לעב רוספורפ ,ותימע לא ונתוא הנפה סייו ר"דה .היעבה לע רבגתהל תרשפאמ האופרה
.ומש רנג ,היגולוידרקל ימואל-ןיב

ףוסבלו רהרהו לקש אוה .יאופרה קיתה לכ תא וינפל ונגצה .רותב וניכיח םישדוח העברא
הדילב הנכס האור אוה ןיא ,תוביציב יתשא לע ורבע תונורחאה םייתנשהו ליאוהש ,עבק
.תושרדנה תויוריהזבו תולבגמב ,ןבומכ ,תאז לכ ,תפסונ

תנש יהלשב ,קרוי-וינב סייו ר"דה לש אבה ורוקיבב ,םנמאו .יברה לש ותכרבל ונתמה תעכ
,ןב םיצור ךכ-לכ ירה םה" :ביגה יברה .רנג 'פורפה לש ותעד-תווח לע יברל רפיס ,ז"משת
."תובוט תורושב עמשנש

ונתוא חמישש ףסונ רבד ונעדי המינפ ונבילב .דוסב תאז ונרמשו דואמ םירשואמ ונייה
תצפהלו תובבל בוריקל תאש רתיב ונרסמתה םיאבה םישדוחב .ןב היהי הזש אבינ יברה - דואמ
.עריא אל רבדו םישדוח השימח ופקנ .יברה תכרבל םייואר תויהל הווקת ךותמ ,תודהי

ואצישכ .ה"ע תינברה תריטפ לע יברה תא םחנל קרוי-וינל סייו ר"דה סט ח"משת טבש ףוסב
םואתפ .וילא תוולתהל סייו ר"דהמ שקיבו ורדחל יברה הנפ ,תרחואמ הליל תעשב ,םימחנמה
.עמש אלש בישה סייו ר"דה ."?וגקישמ 'ץיבוקסומ 'בגמ תושדח שי םאה" :יברה ולאש

הדבועה לשב ,תישאר .תושגרתה בורמ ונשפנ תא ונעדי אל ,ךכ לע ונל רפיס סייו ר"דהשכ
ותואבש םושמ ,תינש .ונב ןיינעתמו ונתוא רכוז ,רתויב םישקה םיישיאה ויעגרב םג ,יברהש
.'תושדח' ויה ןכא עובש

,םיבר םינמזומ ופתתשה הלימה-תירב תחמשב .ט"משת ןוושחרמב א"כב דלונ לדנעמ-םחנמ וננב
יאלמ ויה רשא ,יתשאב ולפיטש םיפסונ םיריכב םיגולוידרקו ,סייו ר"דה םג םהיניב
.יברה לש ותכרבמו הניגפהש שפנה-תוריסממ תולעפתה
סמלק (רטיפ) ריאמ סחניפ םע םיידוהי םייח


לעשו דעצ לכב ךתוא הוולמ יברהשכ

ילודג םהיניב .שטיוואבוילמ יברה םע ,םיבתכמו תושיגפ לש ,קודה רשק םייקל וכז םיבר
שיא אוה סמלק (רטיפ) ריאמ סחניפ .םיקסע ישנאו םינעדמ ,רוביצ ינקסע ,תודיסחו הרות
ד"בח תודסומ לש הלודגה היישעל עדוותה אוה .ןודנולב ררוגתמה ,םיעבש ןבכ ,דבכנ םיקסע
.יברה םע ןושארה שגפמה םג אב תאז תובקעבו ,הילגנאב

םיכורא ('תויודיחי') םישגפמ הנומש דוע ומייקתה ךכ-רחא .ה"לשת ןוויסב היה הז
וא ישיא דעצ לכב יברב ץעונ סמלק .קודהו קומע רשק חתפתה יברה ןיבו וניב .םיקתרמו
.תודהיה יניינע תצפהל סמלק לש וירשקו ותעפשה תא םתר ,ודיצמ ,יברה .וייחב יקסע

"תודיחי"ב סקנפ

,"'תודיחי'ל יאובב" .'ינחנת יברה תצע' - רפס לע וללה םירשקה תא סמלק הלעה רבכמ אל
לש ותנמזהל יתינענש רחאל .ןטק סקנפב דייטצמ דימת יתייה" ,ורפסל המדקהב ראתמ אוה
יברה רדח תא יתאצב .ונתחיש ךשמב םידחא םייוטיבו חתפמ-תולימ םשור יתייה ,תבשל יברה
,(םלש הליל ךשמב וליפא םעפ) תודחא תועש ךשמבו ,ןיינבב הטקש הניפל דימ ךלוה יתייה
."חיש-ודה ןמ יתרכזש המ לכ םשור יתייה ,םימורמ יהבוגב ןיידע ישארשכ

ורדחב םינש ךשמב םייקל גהנ יברהש תומולע תוחיש ןתוא לא הנטק הצצה ונל רשפאמ סמלק
טעמכ ןיא .ץרא יעושו םירש ,םידיקפ ,ךוניח-ישנא ,םינבר םע ,עובשב תוליל השולש ,ןטקה
ןיב יתערקנ" ,סמלק בתוכו ףיסומ ,"םירחא םיברכ" .וללה תוחישב הלע אלש ןיינע
המכ דע העידיה ןיבו ,תונושו תובר תויוליעפ לע טוריפ רתיב יברה םע חחושל תוקקותשהה
."ונמז לבגומו רקי

תועמשמ שי רדסל

וזמ הנוש תיטייבוסה היסורב תידוהיה הרבחה" .היסור תודהי לע סמלק םע חחושל הברה יברה
םוי ...דואמ תונטק תוצובק תועצמאב לועפל איה תוללובתה עונמל הדיחיה ךרדה .ברעמבש
םידוקירל ינויגה ךשמה םכל תתל םילוכי ונא' ,רמול םילוכי הרות-תחמשב םידוקירה רחאל
תבטב ג"י) "'הרותה ןמ קרפ דמלנו םירוחב רשע-השימח וא הרשע דוע םע יתיבל אוב .םכלש
.(ז"לשת

קרוי -וינב לנידרק םע רביד לארשי תלשממ רבח" :(ד"לשת תבט) רמא םילשורי תייגוסב
.'םידוהילו םירצונל ,םימלסומל - תותדה לכל השודק םילשורי' :רמאו ,ימשר-יתלב ןפואב
םלגר ףכ וגיצהש םינושארהש םיעדוי לוכה ?הזה רדסב לנידרקל תאז רמול היה ךירצ עודמ
,הז רדסו ;הלשממה רבחו בוט יאקיטילופ התאש עדוי לנידרקה ירה .םידוהיה ויה םילשוריב
."!תועמשמ ול שי ,ותוא ותגצה יפכ

תילכת לש השוחת

וליפא הדימלת וא דימלת החדיש ול רוסא יכוניח דסומ" :(ג"משת לולא) יכוניח ןיינעב
ימ ,הז רפס-תיבל לבקתהל לכוי אל םא .רחמ בוש הנפיש תואדו ןיאש ןוויכמ ,דחא םויל
."וייח ימי לכל ינחור שפנ-חוקיפ קפס הז .גישי ךוניח הזיא עדוי

תינחור הנווכה לש" ,רפסל ותמדקה תא סמלק םתוח ,"ליגר-יתלב עפשב התכז ונתחפשמ"
לעמ ,םינפוא הברהב ונייח תא הרישעהו תילכת לש השוחת ונל הקינעהש ,יברה דצמ תישעמו
םידוהי תובבר דוע ,קפס אלל ,ורשאי הלא וירבד תא ."ונתעדב תולעהל ונלוכיש המל רבעמו
.םלועבגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


לודגה תבש

?עודמ - 'לודגה תבש' תארקנ וז תבש :הלאש

חספה ןברקל השה תא וחקל לארשי-ינב .לודג סנ הב השענש ינפמ - תירקיעה הביסה :הבושת
ירוכב וצבקתה ,השה תא וחקלשכ .תבשב (הנשה ומכ) זא לח םויה ותואו ,"הזה שדוחל רושעב"
תא גורהיש ידכ ,"'הל אוה חספ חבז" :םהל ורמא .ךכ םישוע םה המל םולאשו ,םלצא םירצמ
.וצר אלו ,לארשי תא וחלשיש םהמ שקבל הערפ לאו םהיתובא לא םירוכבה וכלה .םירצמ ירוכב
םירצמ הכמל" :(ולק םיליהת) בותכש והזו .םהמ הברה וגרהו המחלמ םמע םירוכבה ושע
."םהירוכבב

אלו - חספ ינפלש תבשה - עובשב םויה יפ-לע הז סנ ןייצל ועבק ,רחא ךיראת לכמ הנושב
הרטפנ - ןכמ רחאל הנש םיעברא - הז ךיראתבש ינפמ ,(ןסינב 'י) שדוחב ךיראתה יפ-לע
.תינעתו שפנ-ןובשח לש םוי אוה ןסינב 'י ןכ-לעו ,האיבנה םירמ

,ד"בחו םידיסח) תוליהק הברהב םיגהונ ,םיסינהו הלואגה תלחתה התיה הז םויבש ןוויכ
לכ לע רפכל" דע "ונייה םידבע" ,החנמ תליפת רחאל ,וב רמול (רי'גלאו וקורמ ,זנכשא
תאיציב םירפסמ ןיאש הדגהב רומאה לע ךמתסהב ,תאז םירמוא םניא םירחא ."וניתונווע
."ךינפל םיחנומ רורמו הצמש העשב" אלא םירצמ

הווצמה לודג"ו ,תווצמל לארשי הב וסנכנש הנושאר תבש :'לודגה תבש' םשל םיפסונ םימעט
- 'ןטק תבש' ארקנש חספה גח תמועל 'לודגה תבש' וזש ;תושרדב הב םיכיראמש ;"השועו
,חספה יניינעב תבשה שרוד ברהש גוהנכ ,הב שרוד - םכחה - לודגהשו ;"תבשה תרחממ"
."ןושעי רשא השעמה םהל דמללו ,'ה יכרד םהל תורוהלו שורדל - רקיעהו"

ואיבה" הב בותכש ,"הברעו" ,(ג יכאלמ) תדחוימ הרטפה וז תבשב םיריטפמ תובר תוליהקב
-ברעב אוה המויקש העדה יפל) 'תורשעמ רועיב' תווצמל רכז ,"רצואה תיב לא רשעמה לכ תא
.הטימשל תיעיבשהו תיעיברה הנשב 'וכו ינעל ,יולל ,ןהוכל תורשעמה לכ תא קלחל ,(חספ
.עובשה-תשרפ לש הרטפהה תא םיריטפמ הירגנוהו א"רגה ,ד"בח גהנמל
'המלש הדגה' .1436,1415 'מע תופסוהבו ,םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,לת-טכת 'יס ח"וא ע"וש
.ב"יפ


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il