639 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חספה גח ברע * (31.3.99) ט"נשת'ה ןסינב ד"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תודהיה לש התויכשמה


תודהיה לש התויכשמהל גואדל אוה חספה-גח לש יזכרמה רסמה
תא אוצמל ךירצ .םיאבה תורודל תידוהיה תשרומה תלחנהלו
ידוהי לכ לש ובילל ןוכנה ביתנה


התועמשמבו תוריחה ביטומב הברה קוסעל רשפא .םילמסבו תונויערב ,םינכתב רישע חספה-גח
לש התויחצנ לע רבדל הברמ תודיסחה תרות .המשנה תוריח הרקיעב איהש ,תוריח לש תיתימאה
שפנה תא לואגלו ףוגה ירצממ תאצל - תימוי-םוי תישיא הדובע איהש ,םירצמ תאיצי
עיגהלו ,תוכוסמ לעמ גלדלו חוספל חוכ ידוהי לכל קינעמ חספה-גחש ,דוע רמאנ .תיקולאה
.'ה תדובעב תוהובג תוגרדל תחא-תבב

וז ."ךנבל תדגהו" - יוויצב המולג חספה-גח לש תיסיסבה תועמשמה ,לוכה ינפל לבא
רומשל ךרוצהמ םיעבונ רדסה לש םיגהנמהמו תוכלההמ הברהו ,רדסה ליל לש תיזכרמה הווצמה
תרישב םייתסמ וניא םידליה לש םדיקפת .("תוקוניתה ונשיי אלש") םידליה לש םתונרע לע
רופיס תא םהל ריבעהל איה תיתימאה המישמה .םירגובמה דצמ תואמחמה ןתמבו 'הנתשנ המ'
.ונממ םיעמתשמה םייחצנה םירסמה לכ םע ,םירצמ תאיצי

טטושמה ןבה

תשרומה תלחנהלו תודהיה לש התויכשמהל גואדל אוה חספה-גח לש יזכרמה רסמה ,וצרת םא
יחו תודהיה תא ריכמ ומצע אוהש ךכב קפתסהל יאשר וניא ידוהי .םיאבה תורודל תידוהיה
לקשמ לע .ריעצה רודל רקיעבו םירחאל םג הז רסמ ריבעהל ותבוחמ .היכרע יפ-לעו החורב
הווצמ - הרותה תא םיעדוי ונלוכ ,םינובנ ונלוכ ,םימכח ונלוכ וליפא" :הדגהה רמאמ
."רפסל ונילע

תורודב .הדגהה לש םינבה תעבראב םיגצוימה ,םידוהי לש םיסופיט העברא קר ונרכה רבעב
.'ישימח ןב' תניחבב ,ידוהי לש ישימח סופיט עיפוה ,שטיוואבוילמ יברה רמוא ,םינורחאה
ביבס ללכ חכונ וניא 'ישימחה ןבה' לבא ,רדסה ןחלוש לא ונמע םיבשוי תוחפל םינבה תעברא
.רדסה ליל לש ותובישחל ללכ עדומ אוה ןיאו ירמגל םירחא תוזוחמב ול טטושמ אוה .ןחלושה
.רדסה ןחלוש לא לארשי לכ םע ובישוהלו הזה ידוהיה לא םג עיגהל איה ונרוד תמישמ

ךורע-ןיאל הלודג ונלש ירוביצה םילקאה לע הזה 'ישימחה ןבה' לש ותעפשהש ,רבדה רעצמ
לארשי יחרזא ,תונורחאה םינשב ושענש םירקסה לכ יפ-לע .הייסולכואב יסחיה ולקשממ
דוסיה-יכרעל רכנתמ ןטק טועימ קר .חספב ץמחמ םירהזנו רדס םיכרוע םלוככ םבור םידוהיה
.הבר תוחכונ ןיגפמ אוה תרושקתהו 'תוברת'ה םלועב לבא ,וללה

יכו ברקתמ חספ יכ םירכוז םניא טעמכש ,םילארשי יפלא םלועה יבחרב םהל םיטטושמ ךכ
,דנליאתב וא לאפנב - םהילא רדסה תא םיאיבמ רשאכ לבא .רדסה ןחלוש לא תבשל םיכירצ
םה םג יכ דואמ רהמ םילגמ - גנוק-גנוהב וא ןפיב ,הלי'צב וא ורפב ,ןיסב וא הילרטסואב
.םירצממ אציש םעל םירקי םינב

םיקחרמב אקווד

רובעבש םינייצמ םה דימתו ,וללה םירדסהמ םירואיתה תא םיארוקו םיעמוש ונא הנש ידמ
תכרעמ לכ תא ורבע ,לארשי-ץראב ןאכ ודלונ םישנא .ותכלהכ ןושאר רדס הז םיפתתשמהמ םיבר
רדס ןחלושב םלועמ ופתתשה אל םהמ םיברו - ילארשיה אבצב תוריש ומייס ,תילארשיה ךוניחה
!ומשל יואר ידוהי

לבא ,ונממ ףדונ תד חירש ןיינע םושל םיברקתמ ויה אל ץראבש ,שרופמב םירמוא הלא םישנא
וליג םהו ,תומודקה תועדה וגגופתהו םיעקשמה ומלענ ,תוציחמה ולפנ ,םיקחרמב ,םש אקווד
.הבשחמל רמוח הברה ךכב שי .תידוהיה תרוסמה לש הייפוי תא

רכנתמש ידוהי ןיא .לארשי תשרומל תיסיסב הברק שיגרמ ידוהי לכש ,חיכומ הזה רבדה
ריסהל ,ובילל ןוכנה ביתנה תא אוצמל קר ךירצ .ויתובא ךרדל טלחומ חרואבו ןיעדויב
,םייטילופ םיקבאמ ןיבל ה"בקה םע ידוהי לש ישיאה רשקה ןיב דירפהלו ,םידחפו םיעקשמ
.הבוט הקלח לכ םילכוא םעבטמש

.לארשי-תיב לכל חמשו רשכ חספשדח שיחישמ תדועס

-רחא לוכאל בוט-םש-לעבה דסייש גהנמה תא םייקל לארשי תוצופתב גוהנ חספ לש יעיבשב
םיתוש םגו תוצמ םילכוא ,םיידי םילטונ .'חישמ תדועס' תארקנה ,תדחוימ הדועס םיירהצה
הדועסה םצע לע ףסונו ,ץראה יבחרב םיבר תסנכ-יתבב תומייקתמ חישמ תודועס .תוסוכ עברא
.שממ בורקב ונקדצ-חישמ תאיבב הנומאה לע תוררועתה ירבד עימשהל םיגהונ

ןורבח םירחוב

.חספ דעומה-לוח ימיב ןורבחל לארשי ינומה תיילעל ךרענ ןורבחב ידוהיה בושייה
תרצע הלפכמה תרעמ תבחרב ה"יא היהת ,ןסינב ח"י ,חספ דעומה-לוח לש 'ג ,ןושאר םויב
ינשו ןושאר םימיב .ידיסחה רמזה ילודג תופתתשהב ,(םיירהצה-רחא 2:30 העשב) תיזכרמ
.ץראה יבחר לכמ תועסה .םויה לכ ךשמב החותפ ,קחצי םלוא תוברל ,הלוכ הלפכמה תרעמ היהת
.1-800-400-456 :'לט

הדגהה תטלק

-ןופצו וקורמ ידוהי חסונב חספ-לש-הדגהה לש תטלק קיפה ןח ףסוי ברה ןטייפהו ןזחה
.08-9291315 'לט .תובאה תרוסמ תא רמשל שקבמה לכל .הקירפא

םילשוריב סוניכ

ה"יא היהי ,תינוטלשהו תינרותה תוכמסה תייגוסב םינורחאה םישדוחב ברה קוסיעה תובקעב
ךרענ סוניכה .ןסינב ה"כ ןושאר םויב ,םילשוריב המלש לכיהב םיסנכה םלואב דחוימ סוניכ
ישארה ברה ,ןורוד-ישקב והילא ברה :םירבודה ןיב .ףיטק שוגב הנידמה תרות ןוכמ םעטמ
ןידה-תיבב ןייד ,יקסבוכיד המלש ברהו ,"תישארה תונברה לש התוכמס" לע הצריש ,לארשיל
'לט ."?וידחי וכליה - הנידמה יטפשמו הרותה יטפשמ" :אשונב םירבד אשייש ,לודגה
.07-6847596שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.חספל


הריחבה-תיב תא ונל הנבו

תא ונל הנבו" - איה הנורחאה הלעמהו ,"ונילע םוקמל תובוט תולעמ" הרשע-שמח הנומ הדגהה
:תולאש המכו המכ תוררועתמ ךכב םיננובתמשכ ."וניתונווע לכ לע רפכל הריחבה-תיב

-תיב' - לבוקמה םשב שמתשהל הדגהה הלכי אל יכו ,'הריחבה-תיב' יוניכה והמ ,תישאר
ירקיעה וניינעב אלו "וניתונווע לכ לע רפכל" רבסהב הדגהה הרחב עודמ ,ןכ-ומכ ?'שדקמה
-תיב ןיינע רושק המב ,ללכבו ?"םכותב יתנכשו" - הניכשה הרוש ובש םוקמ ,שדקמה-תיב לש
?םירצמ תאיצי רופיסל תונוועה תרפכו הריחבה

התבושתו הייהת

ןחלוש לא בשויה ,ןבה .םירצמ תאיצי לש התומלש יוטיב ידיל האב ךכב אקוודש ,רמול שי
העשב ,םירצמ תאיצימ םישועש 'שער'ה והמ :ההות ,םירבסההו םירופיסה לכ תא עמושו רדסה
ןיבו בוטה ןיב םלשה רוריבה השענ אל ןיידעו ,םיעשר ונכותב שיו ,תולגב ונחנא ןיידעש
?ערה

."וניתונווע לכ לע רפכל הריחבה-תיב תא ונל הנבו" םילימב הזומר הלא תויהתל הבושתה
לארשי-םעב הריחבה ןיינע תא שיגדהל ידכ ,'הריחבה-תיב' אקווד ןאכ ארקנ שדקמה-תיב
.הלואגה לש השודיח רקיע הז רשאו ,םירצמ תאיצי תעב התשענש

תיתימא הריחב

םעטו הביס םוש ןיאשכ ,ןיטולחל םיהז םירבד ינש ןיב קר םייקתהל הלוכי תיתימא הריחב
ויבגלש ,ומצעבו ודובכב ה"בקה לצא קר תמייק תיתימאה הריחבה ןכ-לע .והערמ דחאה תפדעהל
.ןיטולחל םיהז םיאורבה לכ ותניחבמו האירבה לכל םוקמ תסיפת םוש ןיא

לארשי-םע תפדעהל םיילכש םימעטל םוקמ ןיא ךרבתי ותומצעו ותוהמ תניחבמש ,רמאנ ךכ לעו
הריחבב לארשי-םעב רחובו ה"בקה אב זאו .םיווש םהינש - "בקעיל וישע חא" ןכש ,םייוגהמ
תאו בקעי תא בהואו" - שממ ומצע ונממ תעבונה הריחב ,רבסהו םעט לכמ הלעמלש ,תישפוח
."לוכי יניא תרחא המואב םפילחהל" רמוא ה"בקהש דעו ,"יתאנש וישע

תונוועה תרפכ

הדובע םידבוע וללה" :הגרטק ןידה תדימש םירמוא ל"זח .םירצמ תאיצי תעב ללוחתה הז רבד
ךכב .םירצממ םאיצוהו לארשי-םעב ה"בקה רחב תאז-לכבו ,"הרז הדובע םידבוע וללהו הרז
רשק .םעט לכמ הלעמלש הריחב לש רשק ,לארשי-םעל ה"בקה ןיב יתוהמהו ימינפה רשקה ףשחנ
לע עיפשהל לוכי וניא רבד םוש יכ ,תונוועו םיאטח ידי-לע םג עגפנ וניאו יחצנ אוה הז
.ה"בקה לש ותריחב

האב - 'וכו םיעשר שיו תולגב ונחנא ןיידעש יפ-לע-ףא :ןבה לש ויתויהתל הבושתה וז
.וניתונווע לכ לע תרפכמ איהו ,הריחבה-תיב תיינבב התומלשל העיגהש ,ה"בקה לש ותריחב
(84 'מע ,זי ךרכ תוחיש יטוקל)

חספ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתוריהזה רועיש

תוריהז המכ דע :ויברוקממ דחא ולאש .חספ תוכלהב דואמ ריהז היה קסירבמ בייל-עשוהי יבר
ךל רמואו ('ץמח והשמ') 'והשמ' רועיש ןכיה דע יל רומא :בייל-עשוהי יבר ול בישה ?וז
...תוריהזה רועיש ןכיה דע

רציב שא

אוהש ,ערה רצי לע רבגתהל הצע ןיאש ךכל זמר ."הפירש אלא ץמח רועיב ןיא" :ורמא ל"זח
הרות ול יתארב ,ערה רצי יתארב" :ל"זח ירבדכ ,הרותה שא ידי-לע אלא ,ץמח תניחבב
."ןילבת
(לגרה תחמש)


תוידדה תושקב

התאש המ יתישע ינא ,םלוע-לש-ונוביר :אינתה לעב ןקזה ונבר רמא ,רדסה ליל רחאל ,םעפ
."םילשוריב האבה הנשל" - ינוצר תאו יתשקב תא התא אלמ ,הצור
(ט"צרת תוחישה רפס)


הכוז ךזה

,רזחשכ .'ךתמח ךופש' תרימא תעב תלדה תא חותפל וידכנמ דחא תא זלבמ ןרהא יבר חלש םעפ
ומצע לע דבועה ידוהי :יברה ול רמא .הלילשב דכנה בישה .איבנה והילא תא האר םא ולאש
.איבנה והילא תא תוארל תוכזל לוכי ,ויתודימ תא ךכזמו

רופיס לש וחוכ

ךותמ) "רפסל ונילע הווצמ ,הרותה תא םיעדוי ונלוכ ,םינובנ ונלוכ ,םימכח ונלוכ וליפא"
וחוכב יכ ,רפסל ונילע הווצמ ןיידע ,תעדבו הניבב המכחב םימלשומ ונא םא וליפא .(הדגהה
.םיעיגמ םניא המכחהו לכשהש םוקמב עיפשהלו ררועל רופיס לש
(קדצ חמצ)


הנשה לכ רדס

רדס תושעל וחוכב ,יוארכ וב םיגהונ םא ,הז הלילש יפל ,'רדסה ליל' ארקנ חספ לילש םעטה
.הנשה תומי לכ תא ריאהלו
(ןילרקמ ןרהא יבר)


תוחתפנ תותלדה

ילב ,דחאו דחא לכ .לארשימ דחאו דחא לכל םירעשהו תותלדה לכ תא ה"בקה חתופ חספ לילב
'חספ' לש ןפואב ,רתויב תולענה תוגרדמל עיגהל לוכי ,הרבעש הנשב וישעמב בשחתהל
.ללכ הגרדהב אלש ,גולידו
(שטיוואבוילמ יברה)


ךוניח למע

םינבה לודיגב עיקשהל םדאה ךירצ ולמע לכ תא .(הדגהה ךותמ) "םינבה ולא ונלמע תאו"
שיו ךכב קפתסהל ןיא ,םהילע עיפשהל תחא הלימב ידו םיעמשוממ םידליה רשאכ םג .םכוניחבו
.העיגיו למע הרותב תרדגומה העיגי ,םינבה ךוניחב עגייתהל
(שטיוואבוילמ יברה)

עובשה תרמיא


הווצמו הצמ

םעפ .חספה-גח לש תוצמה רובעב 'רומש' חמק ריצקה תעשמ ותיבב קיזחהל גהנ בוללמ דוד יבר
חמקה תא איבהו קידצה ךלה .לוכאל וינפל שיגהל ידכ רבד תיבב היה אלו חרוא ותיבל ןמדזנ
.חרואל החורא ןיכהל ותשאל הרוהו

הווצמ'ש ל"זח ודמל 'תוצמה תא םתרמשו' קוספהמ :קידצה ריבסה ,תינברה לש התהימת חכונל
הזב ,הברדא ?הנצימחא םאה ,םיחרוא-תסנכה תווצמ ידיל האב התע .'הנצימחת לא ךדיל האבה
חמק ה"בקה יל ןמזי יאדו חספה -גח תארקלו ,'תוצמה תא םתרמשו' יוויצה תא םייקמ ינא
."רחאתודיסחה יכרד


הווצמ לש העיז

רופיס רפסמ אוה (244 'מע ,א קלח םירוביד יטוקל) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לש ויתוחישמ תחאב
:הבישיל עיגהש דימלת לש ושפנב יוניש חספה-גחל תונכהה לש תודובעה וללוח דציכ ,אלפומ

ידיב הרומשה הצמה תנכהב הדובעה לכ הדקפוה ,שטיוואבוילב 'םימימת-יכמות' תבישיב
םיטיחה ויה הליחת .םיטיחה תניחטב תוקסעתהה הלחה רדא שדוח-שארב .הבישיה ידימלת
הירודיהבו םיעובקה הירדסב ,הניחטה תעצבתמ התייה ךכ-רחאו ,םימעפ שולש תוררבנ
.םידחוימה

,הווצמה תצמ תייפא ינפלש ברעב ,'ונלש םימ' תביאשב ויה תדחוימ הדובעו דחוימ רדס
ולביקש ,הבישיה ידימלת ישישק וקסע וז הדובעב .חספ ברע לש הרומשה תייפאל תונכהבו
.הייפאהו השילה ירדסבו רונתה תרשכהב ,םימה תביאשב :רבד לכב תודחוימ תוארוהו תורהזא

שדחה דימלתה

רחאל .בר ןוצרב ותוא הלביק הבישיה תלהנהו ,ןורשיכ לעבו ןדמל דימלת הבישיל עיגה םעפ
,(הבישיה דסיימ) ב"שרה יברל תטרופמ המישר םיסינכמ ויה ,םידימלתה תלבק תא ומייסש
דימלת לכ לע יאשחה דעווה ירבח לשו יולגה הניחבה דעו ירבח לש תטרופמ תעד-תווח ףוריצב
ןכש ,דחוימב וב ןיינעתה ,רומאה דימלתל עיגהשכ .דימלת לכב ןיינעתמ היה יברה .דרפנב
תוסג תודימ לעב אוהש ןייצ יאשחה רקבמה דעווה םלואו ,םיבוט תונורשיכ לעב היה רוחבה
המכ תעדה-תווח לע רבע ,ןיניעב קמעתהו תובר בשח יברה .רתויב תונידע ןניא וינפ םגו
.םיידיב קזח ותוא תחקל ךרוצ היהיש אלא דימלתכ ולבקל שיש רמא ןכמ רחאלו ,םימעפ

הלגנה ירדס לע םיחיגשמהו ,רומח רדס הז דימלת רובעב עבקנ ןוושחרמ שדוח עצמאב ךרעב
שדוח-שארב .ףרוחה לכ ךשמב רבדה ךשמנ ךכ .דחוימב וילע חיגשהל הארוה ולביק תודיסחהו
הצמה תייפאל םיטיחה רוריבב ליחתהל םיכירצ ויהשכ .ל"וחל ב"שרה ר"ומדא עסנ תבט
ול בותכלו ,השקה הדובעה לכ תא דימלת ותוא לע ליטהל ,ץ"יירה ,ונבל יברה בתכ ,הרומשה
.הדובעה ולצא תעצבתמ דציכ

די-לש םייחירה תדמעה ,םיטיחה רוריבב תושקה תודובעה לכ .רודיהב המיוק יברה תארוה
.החונמ לש עגר ול היה אל םייעובש ךשמבש דע ,רומאה דימלתה לע וסמעוה ,המצע הניחטהו
ותוא םכש לע תושקה תודובעה לכ ולטוה ,תיבה ישנא לכ רובעב הצמ תופאל םיכירצ ויהשכ םג
.תמייוסמ הארוה ןאכ תעצבתמש שיגרי אלש ,ךכ ושענ םירבדה .דימלת

דרשמבו תסנכה-תיבב ץמח תקידב לש הדובעה םג רוחבה לע הלטוה ,חספ ברעל ךומס ועיגהשכ
רקובב עבשב רשאכ ,תאזו .הלילה תוצח ירחא שולש-םייתש העשל דע הכשמנש הדובע ,הבישיה
.הרישכהל ידכ הייפאמב תויהל וילע היה

"םדא ינפ םיארנ"

בטיה דומלל וילע הוויצו רוחבל ץ"יירה ארק ,גחה שדקתה תארקל ,תודובעה לכ תא ומייסשכ
דמלי יברהו רקובב עבשב וילא אובי - חספ לש ןושארה גחב - תרחמלו ,םייוסמ תודיסח רמאמ
.רמאמה תא ומע

רחאל דעשו ,םידימלתה ודעס ובש םלואב תונחלושה לע םינוממה דחא אוהש עדי ץ"יירה
העש עבר וליפא ול היהת אל ,הלילה תוצח ירחא םייתש העשל דע ךשמיי יאדווש ,'רדס'ה
...וחומב םושר רמאמהו רוחבה עיפוה רקובב עבשב .דומילל היונפ

:ונוצר תועיבש תא יברה עיבה ,ךכ לע ול רפיסו ויבא לא ןכמ רחאל ץ"יירה סנכנשכ
,חיפטהל תנמ-לע חפוט היהי אוהש הווקמ ינירה .ירפ השוע ןליא ךרבתי םשה תרזעב ונעטנ"
."םילודיג-ילודיגו םיבר תורפ םע םיבורמ ויפנע ויהיו

רוחבה לע ועיבצהב ,ונבל יברה רמא ,הבישיה ידימלת לצא גחה תדועס תעב ,חספ-לש-ןורחאב
לביק רוחבה ירה - הווצמ לש העיז תלועפ האר !קחצי-ףסוי" :ךכב וניחביש ילבמ רומאה
."!םדא ינפ םיארנו הרסוה תוסגה ;ירמגל תורחא םינפ


הלואגל הייפיצב


ירהש .תובאל יתארה אלש המ 'ונארא' - 'תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ' רמאנ"
"תובאה םע יתישעש המ תואלפנו אלפהמ רתוי םינבה םע תושעל דיתע ינאש תואלפנו םיסינ
(נר ןמיס תומש ינועמש טוקלי)

היהש השעמ


םינוגינ לש רדס

רובל יתלפנ רשאכו ,יתייה ריעצ רוחב .ץיוושוא לש םילפאה םימיה לע רפסל יל לק אל
וילאש ,14 קולב ךותב ,הנהו .תוריעצה ייתונש לעו יילע ץקה ץיקהש יתבשח ,הז תויתחת
.שדחמ יתששואתה - םיססותו םיאירב ,םיריעצ םירענ םיעבשכ םע יתסנכוה

.םירישע ינבו םיינע ינב ,תודורי תוחפשממו םידבוכמ םיתבמ ,םינוש םירענ וניניב ויה
תא שיא ונקזיח .לרוג תופתושו תידדה תוברע לש הקומע השוחת ךותמ ,וידחי ונייח ונלוכ
.הלודג תחא החפשמכ ונשחו ,םישעמבו םירבדב והער

רשא הבאלמ וטגמ ,לטומ-י'ציא ןבומכ ?היה ימ ,קולבב ונלצא רתויב בושחה רוחבהו
ונייח תא בירקהל םינכומ ונייהו ותוא ונבביח ונלוכ רשא ,ידיסח רוחב היה אוה .ןילופב
.ידוהיה קיזה תא ונבילב ביהלה אוה .םדאה דובכ תא ונל ריזחה אוה .ונעמל

,דיגא תמאה תא .ירמגל יל רורב אל ןיינעה הזה םויה דע ?לטומ-י'ציא לש וחוכ היה המב
ומכ ,םיידיסח םינוגינ יתעמש אל יירוענמ םלועמו ,םידיסח ויה אל הינבולסב ונלצאש
.יביל תא ובש וללה םינוגינהו ,לטומ-י'ציא לש ויפמ ץיוושואב יתעמשש

המכ רחאל וטגה ןמ אבש ינפמ ,ץוצרו םונצ רוחב ,ייניע דגנל התע םג ותוא ינא האור
ויה .שא יציג ינש ומכ ורעב ויניע ,יללכה ינפוגה והארמל דוגינב לבא .הקוצמו בער תונש
וא שואיי לש עגרב ספתנ אל םלועמ .החמשו ץרמ לש םילדנ-יתלב םירגאמ לטומ-י'ציאב וב
הווקת ונלוכב הכסנש ,הבוטה הלימה ויפב האצמנ דימת ,הברדא .תעד-תשלוח לש וליפא
.דודיעו

לטומ-י'ציאש ,חספ לש רדס-ליל ותוא לש אוה יכותב רמתשנש רתויב קומעה ןורכיזה םלוא
אוה ךיא יתנבה אל םלועמ .וירוב לע וב יקב היהו ידוהיה חולה לע רמש אוה .ונל ךרע
:לוכה עדי אוה .ושארב ןומט היה לוכה ,ונורכיזב רמש לוכה .םיכיראתה לכ תא בשחל חילצמ
.תינעת לש םוי לכו ,םיימוי וא דחא םוי ,שדוח-שאר לש ןובשח לכ

המב - הלודג תחא הלאש ונתוא הקיסעה ,אבו ברקתמ חספה גח יכ לטומ-י'ציא ונל ריכזהשכ
העברא'ו .'תיזכ' אל וליפא הצמ םלוא ,עפשב ונל היה 'רורמ' ."ונתוריח ןמז" תא גוחנ
.תועמדו םד לש אלא ןיי לש אל לבא ,ונל ויה ןכ-םג 'תוסוכ

םייניעהו ונבאתה תובבלה .ץיוושואב וניכב אל ללכ-ךרדב יכ-ףא ,תועמדב שייבתהל המ ןיא
התייהש הלאמ ץוח ילוא .לסחו וברקב ץלפתה ,עקפתה בלה - שונא בל ול היהש ימ .ושבייתה
םג םוניהיגה ןמו תוומה-ךאלממ םיקזח ויה יכ ,דמעמ וקיזחה הלא .בלב תרעוב הנומא םהל
.לטומ-י'ציא היה הזכ .דחי

ידיל ונתוא איבהש אוה לטומ-י'ציא ותוא אקווד ,חספ לש רדס-ליל ותואב ,תחא םעפ םלוא
.תולעתהו הריש לש תועמדל אלא ,הלילחו סח ,המיאו דחפ לש תועמדל אל לבא .תועמד

רש םיריש הברה .'אידג דח' ןומזפה תא ונל רש לטומ-י'ציאש העשב ?תועמדה תא ונכפש יתמ
ישגרד לע ונצבר ,ונלש קולבב םירענה לכ ,ונלוכ ?תושעל ונלוכי דוע המ יכו .הליל ותואב
םתסה-ןמו ,ידוהיה חולה תא עדוי (קולבה דקפמ=) 'רעטסלע קולב'ה םג יכ בטיה ונעדי .ץעה
.(תינמרגב חספה גח=) 'ןרעטסוא'ה לש הז הלילב ונל בוראי

םועטל המו לוכאל המ ונל היה אל ךכ ןיבו ךכ ןיבש םושמ ,ונלש םיצברמה לע בכשל ונרחב
ינא לוכה אל .גחה דובכל םידחוימה םיידיסחה םינוגינב לטומ-י'ציא חתפ זאו .חספה דובכל
,לודגה ללהה ןמ "בוט יכ 'הל ודוה" רש אוה ."ונלו וניתובאל הדמעש איהו" רש אוה .רכוז
.חורה-תולעתהו החמש יאלמ םיריש רשו רש דועו

,דודיע לשו הזעה לש קר ,יכב לש תורימז אל .ןוחצינ לש םישראמ ומכ ויה םינוגינה לכ
ונשח זא .'אידג דח' תא ונל רש רשאכ רתויב הלעתה םוגינה לכמ לבא .ונגגומתה ונלוכו
ודובכב תיחשמה ןטשה תאו 'רעטסלע קולב'ה תא ,'סופאק'ה תא םיחצנמו םירבגתמ ונאש ונלוכ
.ומצעבו

ןומטה לשמנה תא ןיבנש הצר וליאכ ,םעונבו תחנב לטומ-י'ציא רש 'אידג דח' לש רישה תא
.'אבא'ה והימו 'אידג'ה והימ בטיה ונעדי .ונבה ונחנאו .הלימו הלימ לכב

אוה -ךורב-שודקה אתאו" :ונלוכ תא דיערהש ,טטרב ולוק תא םירה ןומזפה ףוסל עיגהשכ
."טחושל טחשו אוה-ךורב-שודקה אתאו" :שיגדהו רזח בושו ."טחושל טחשו

והימ קוידב ןיבה ונתיאמ דחאו דחא לכ .םימכ תועמד ונכפשו ,ונררועתהו ונדערנ ונאו
.ומצעבו ודובכב אוה-ךורב-שודקה תאמ רהמנו רמ היהי הז טחוש לש ופוסשו ,'טחוש'ה

(ט"כשת םילשורי ,'ןימאמ ינא' יפל ,סייו ףסוי תאמ)
רטכש לאומש 'ר םע םיידוהי םייח


תוצמ הפאיו אובי - ןיפכד לכ

לאומש 'רל .שפנ םישימחכ לאומש-תיירקב רטכש תחפשמ תיבב ןחלושה לא ובסי רדסה לילב
תאזה הרובחה לכש ןבומ .דחא ןינו םידכנ םיעברא ,םידלי הרשע הער-ןיע-ילב שי רטכש הפיו
יכ .םיפסונ םיחרוא דצל ,םתיבב רדסה תא םבור ושעי ןכ-לעו ,דחא תיבב סנכתהל הלוכי אל
.החוורל חותפ התיבש דסח לש החפשמ ,רטכש תחפשמ איה תאזכ

'ר להנמ םינש עבראכ הז .'אחספד אחמק' לש בלשהמ רבכ ליחתמ רטכש תחפשמ לש בלה בחור
בחר םלוא הנב ותיב רצחב .דסח םע ךוניח בלשמה ,ןפוד אצוי ישיא טקייורפ (74) לאומש
םוקמה שחור ,חספ ברע דעו רדא שדוח-שארמ ,תועובש השישכ ךשמבו ,הייפא רונתו םיידי
.הפנע תוליעפ

רצחב הייפאמ

,םוי ידמ .תוצמל רומש חמק לש המוצע תומכ שארמ הנוק לאומש 'ר :עצבתמ טקייורפה הככו
וינבו לאומש 'ר .תלוכי-יטועמ םתיברמ ,תוירקה לכמ םישנא םיאב ,םיירהצה-רחא תועשב
תואצוי הלאשכו ,תוצמ הפוא הצובקה .הדובעל םיסנכנ לוכה זאו ,רצק ךירדת םהל םינתונ
הצמ שקבמו הנופש ימ לכ ,השעמל .ףסכ ןיא םניח ,םיפואל תוקנעומו תוזראנ ןה רונתהמ
.רדסה לילל תוצמ שולש תוחפל לבקמ ,הרומש

םיבדנתמו וינב תרזעב .יכוניח יפוא לאומש 'ר לש ותייפאמב תוליעפה תאשונ רקובה תועשב
ףוסב .הצמה תייפא ךילהת תא בורקמ ריכהל םיניינועמה רפס-יתבו םינג ידימלת טלוק אוה
.היירטו המח הצמ דלי לכ לבקמ ,םידליה יניעל תישענה ,הדובעה לכ

אבס תיבמ תרוסמ

םרוז ןיינעה ,וירבדל .לאומש 'ר ןהל קפסמש תוצמהמ וז ךרדב תונהנ תוחפשמ ףלאל בורק
הניבוקוב זוחמבש ץוש ריעב דלונ אוה ."ןכ םישוע ויה ילש אבסהו אבאה םג" יכ ,םדב ולצא
,םידוהי םיפלא-תששכ הב וררוגתה .תידוהי הניחבמ תיזכרמ ריע הבשחנ ץוש .הינמורב
ויה חספ ברע לכב .רצח התואב ונמע ררוגתה יבס" .היתובוחר תא וראיפ תסנכ-יתב םירשעכו
."ךרצנ לכל ןתוא םיקלחמו תוצמ םיפוא

זא) היוודלומ לכ ךרואל ,תובכרב ,ריעה ידוהי ראש םע ותחפשמ הלבוה א"שת תנשב
ינב תיברמו סופיטב ונלוכ ונילח םייוסמ בלשב" .םישק םידודנו תואלת ורבעו ,(היברסב
ךכ-רחא .םחפ ירוכ ויהו הדובע הנחמל וחקלנ ויחאו לאומש .רפסמ אוה ,"ךרדב ותמ החפשמה
םהו ןורחאה עגרב חולשמה לטוב ,תיאלפ ךרדב .הדמשה הנחמ לא הינפש תבכר לע ויה רבכ
וראשנ םתוחאו םהירוה םגש םהל ררבתה זאו הינמורבש םתיב לא ורזח המחלמה םותב .ולצינ
.םייחב

ןיסירפקב הנותח

תאס ךא ,היילעל וירוה תא םג ןגראל חילצהש דע הינמורב םייתנשכ דוע רתונ לאומש 'ר
םג םש .ןיסירפקב ושע האבה הנשה תאו ,םילגנאה ידי-לע הרצענ םתניפס .המת אל םהידודנ
.לאומש 'ר ןייצמ ,"דסח ישעמב ונייטצה הפי לש הירוה םג" .רטכש גוזה ינב ואשינ
ילעב קר ומליש הבש הדעסמ םהל התייה ,וררוגתה הבש ,יסאי ריעב יכ תרפסמ ותייערו
.םניח תוחוראל וכז םיינע .םיעצמא

הזש יל רורב היה" .לאומש 'ר רמוא ,"יתחפשמלו יירוהל ןורכיז תושעל יתיצר םינשה לכ"
יתלוכי ,יידלי לכ תא יתאשהש רחאל ,םינש עברא ינפל קר .והשלכ דסח השעמ תויהל בייח
שדח םעט שח ינא רדס-ליל לכב זאמ .ךכב ךורכה יפסכהו ינוגראה לועה תא ייפתכ לע תחקל
."לכוא ינאש תוצמב דחוימוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


דעומה-לוחב הסיבכ

?דעומה-לוחב סבכל רתומ המ :הלאש

תא םדא סבכי אל אמש וששח ל"זח .הכאלמ תיישע םתסמ רומח דעומב הסיבכה רוסיא :הבושת
סנכייש אצמנו ,יונפ ותויהב דעומה-לוחב תאז השעיש ךכ לע וכמתסהב ,גחה ינפל וידגב
.דעומה -לוחב סבכל ורסא ךכיפל .םיכלכולמ וידגבשכ בוט םויל

ךרוצל יוקינ ירמוחב שומיש וא םימב הירשה לע ףאו ,הנוכמב סוביכ לע םג לח רוסיאה
תועצמאב םג קבא ריסהל יאשר ,רחא דגב ול ןיאש ימ .תרתומ - השבי השרבה .דגבה יוקינ
.םימ

וסבכל (ורובעב םירחא םישנאל םג) םיריתמ שי ,(הז טירפמ) דחא דגב קר ול שיש ימ
.גחה ברעמ וסביכ אל םא ףא ,הנוכמב

בוגינל תודעוימה תובגמ ;ההובג תורידתב םיכלכלתמה ,םינטק םידלי ידגב סבכל םיריתמ
רבכו םוי ידמ םפילחהל םיגהונל ,םייברגו תוטחממ ;תוירוביצ תובגמ ;הדועסה תעשב םיידיה
,םירגובמ ידגבב םלוא) דעומל םיאתמה יקנ יגיגח דגב דליל ןיא רבכ םא ןכו ;םייקנה ולזא
.(םירסוא שי - גחה לכל ול קיפסתש תומכ גחה ברעמ הז גוסמ סבכל היה לוכי םא

םהמ השורדה תומכה לכ תא תחא-תבב סבכל וננמזב םיקסופהמ המכ םיריתמ ,הנוכמב םיסבכמשכ
.(דעומב וסבכל רתוה אלש גוסמ םידגב וז הסיבכל ףיסוהל ןיא ךא) דעומל

,ללכ-ךרדב תחקל םיליגרש תומכ ומע חקיי ,דעומה-לוחב םירחא לצא חראתהל ותיבמ עסונה
םתכוהש דגב סבכל רתומ ןכ-ומכ .סבכל רתומ - ךרטצי םאו .יאלמה לכ תא תחקל בייח וניאו
.ןכ תושעל שי - םתכה תרסהב קפתסהל רשפא םאו .'דבאה רבד' לככ ,םגפיהל לולעו

ותוקנל רשפא-יאש ,הסיבכב רתומה דגב .רשפאה לככ הענצב תושעל שי שובייהו הסיבכה תא
.הסבכמל ורסומל רתומ ,תיבב וסבכל וא
.ה"פ ותכלהכ דעומה לוח .כ"ונו ,דלקת 'יס ע"ושוט .די-גי ק"ומ


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il