641 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ערוצמ-עירזת תשרפ * (16.4.99) ט"נשת'ה ןסינב 'ל * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תידוהי הנידמ תויהל


ךותב קומע םייורש ונא ןיידע ,םינש לבוימ רתוי רחאל םג
הנידמ םיקהל ןויערה םצעב תונומטש תויעבהו תולאשה ךבס
ונידיב הנותנ הבושתה .תידוהי


טעמ שידקהל םוקמהו ןמזה הז ,הנידמה לש המויקל םינש תחאו םישימח םינייצמ ונחנאשכ
לבוימ רתוי רחאל םג ,השעמל .ונתייווה זכרמב תודמועה תמאב תובושחה תולאשל הבשחמ
םיקהל ןויערה םצעב תונומטש תויעבהו תולאשה ךבס ךותב קומע םייורש ונא ןיידע ,םינש
.תידוהי הנידמ

ךרדה - תינוציחה .תימינפו תינוציח ,תויזכרמ תויגוס יתשב רקיעב איה תודדומתהה
םתפיאש לע שוריפב םירבדמ ןיידע םינוילימ תואמשכ ,ןייוע יברע בחרמב דורשלו םייקתהל
,הנידמ שובלל הכירצ יפואו תומד וזיא - תימינפה הריזה .(היהת-אל-ויה) ונדיחכהל
.תיטרקומד העשב הבו תידוהי הנידמ תויהל תשקבמה

?תורודל םייקתהל ךיא

רצק ןמז קרפ הז םלוא ,דיחי םדא ייחב רתויב יתועמשמ אוה םינש תחאו םישימח לש ןמז קרפ
השלוח לש עגרבו ,םינש תואמ ומייקתהש תונידמ ויה .תונידמו םימע לש םיגשומב דואמ
,רזכא םלוע אוה ימואל -ןיבה םלועה .םייקתהל ולדחו תונכשה תונידמה ידי-לע ועלבנ
.קוחר חווטל םויק תוכז ןיא םישלחלו

םיגשומב םיבשוח ונחנא .הלאכ םיחנומב תבשוח הניא לארשיב תחוורה הבישחה ,רעצה הברמל
ונלש הדימעה תלוכי .דיתעה תא ןכסלו הווהב עוער טקש תונקל םינכומו ,וישכעו ןאכ לש
םייניש קורחל ,הקומע המישנ םושנל תלוכי ונל ןיא .דואמ העגפנ - םיכורא ןמז יכשמל
.הלודגה הנכסה וזו ,שי וניבייואל לבא .ןיתמהלו

םימכסה לע ךמתסהל םילוכי םימעו תונידמ ןיא המכ דע חיכוהל ידכ קיחרהל םיכירצ ונניא
,הימונוטוא תונש םישולשכ ירחא תאזו ,םדמ הבוקע המחלמ ובוסוקב תללותשמ וישכע .םיריבש
תופיאשה ,ץרפתה לוכה םואתפו .םידדצה ייוואמ תא קפסמ הזה ןורתפה וליאכ היה המדנ ןהבש
.םיפלק לדגמכ הסרק הימונוטואהו ורבגתה תוימואלה

ןיידע .תיניתשלפ הנידמל ךופהל תבייח איהש 'רורב' רבכו ,המק ישוקב הימונוטואה ונלצא
,ןכ ,ןכ) הקולחה תולובג לא ונתוא ריזחהל תועיבת לע םירבדמ םה רבכו ,תאזכ הנידמ ןיא
םולש איבי ךכ-לכ עבעבמ ץחל-ריסש ןימאמ ללכב והשימ םאה .(!ןולקשאו וכע ,דול ,הלמר
!?תורודל

רשפא וישכעש רקיעה .םינינהו םידכנה ,םידליה דיתע לע בושחל ירלופופ אל ונלצאש אלא
לארשי תא תוארל םינהנש ,םלועב 'ונידידי'מ םכש תוחיפט לבקלו תואשדמה לע םלטצהל
.הבולע תוסח תנידמ לש םידממל טא-טא תמצמטצמו היסכנמ תקרפתמ

דדחתהש קבאמ

קבאמה תונורחאה םינשב אקווד .הנידמה לש התומד לע קבאמה ומוציעב שוטנ תימינפה הריזב
םצע לע אוה חוכיווה םויכ ,תבשה תרימש תדימ לע וחכוותה םעפ םא .דואמ דדחתה הזה
ריהצמש םדא הלשממה תושארל דדומתמ תויחכונה תוריחבב .תידוהי הנידמכ הנידמה לש התרדגה
.'היחרזא לכ תנידמ'ל הנידמה תא ךופהלו תובשה קוח תא לטבל איה ותפיאש יכ יולגב
.םימייוסמ םיידוהי םיגוח ברקב הכימתל הכוז ףא הזה ןויערה

ןאכ התנבנ .רתויב הקומע תידוהי הרכה לעב רוד ךנחתהו לדג לארשיב אקווד ,דחא דצמ
תידוהי תוהזו ינרות עדי ילעב םירגוב תובבר הנש ידמ תלדגמש ,הרות לש הרידא הכלממ
ריעצה רודה ינבו ,ידוהיה ךוניחב תדמתמ הגיסנ שי תיתכלממה תכרעמב ,ינש דצמ .האירב
.תודהיה לש רתויב םייסיסבה דוסיה יכרעב הגיאדמ תורוב םילגמ

,תינוציחה םתעפוהב ,םהייח-חרואב טיבמ התא .לודגה םלועה ינבכ םילדג וללה םיריעצה
רעונ-ינב ןיבו םניב לידבהל השקתמ התאו - םהלש תוברתה ירוביגב ,םיעמוש םהש הקיסומב
.םידוהי םתויה תועמשמ לע םיהות םהש אלפ ןיא .םלועה יבחרב םליגב

.ונידיב הבושתהו ,תויתימאה תולאשה הלאשדח שיתופשה לכב הלואג

רואל-האציש ,חישמה תאיבו הלואגה יאשונ תא תויתיצמתב השיגמה ,'הלואגל טבמ' תרבוחה
בורקב .ליזרבב ,תילגוטרופב םג הנורחאלו תילגנא הרודהמב םג הספדנ ,ד"בח-יריעצ ידי-לע
.הנכהב תאצמנ תיתפרצ הרודהמ .ץראל םג וז הרודהמ עיגת

תיתד תונכרצ דירי

תונכרצל הכורעת ,'תודהיה םלוע' תיתדה תונכרצה תכורעת תינימשה םעפב ה"יא םייקתת הנשה
,'תוכלמ ילכיה' ימלואב ,(26-28.4) רייאב ב"י-'י ,יעיבר-ינש םימיב היהת איה .תיתד
-ירפס ,השודק-ישימשת וגצוי הכורעתב .22:00-16:00 תועשב ,קרב-ינבב 18 ךלמה המלש 'חר
הסינכה .'וכו תודהיב תוטלקו תונכות ,תסנכ -יתבל ןורכיז-תוחולו טוהיר ,ם"תס ,שדוק
.03-9678555 'לט ,'רפוש םוסרפ' ידי-לע תנגרואמ הכורעתה .םניח

םינותנו תודבוע

םיניינעב תודבועו םינותנ םישיגמה םימוסרפ תכירעב הבושח הדובע השוע 'ףונמ' ןוגרא
יכ החיכומה ,'םילשוריב ידרחה רזגמה ביצקת' תרבוח העיפוה הנורחאל .קרפה לע םידמועה
תודבוע - םימרופרה' אוה ףסונ רזע-רפס .הייריעה יביצקתב חפוקמ ידרחה רזגמה אקווד
.02-5002322 'לט .דקתשא עיפוהש ,'םינותנו

תחרוא ךל םולש

תררושמה לש םידליה יריש לע תססובמה - 'תחרוא ךל םולש' - םידליל ואדיו תטלק העיפוה
ןה" ,םיקיפמה תרדגה יפ -לע ,הנופ ,'תטלקיסלק' תקפהב ,תטלקה .רוצילא הקבר תרפוסהו
תירודיב ואדיו תטלק םישפחמה ,'תוגורסה תופיכה ישבוח' םירוהל ןהו םיינוליחה םירוהל
.03-5298866 'לט ."תרוסמב העיגנ םעשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ערוצמ -עירזת תשרפל


הנקת שי םלועל

,תורומחה תואמוטה תחא וז .בזה תאמוט םג העיפומ ונתשרפבש הרהטהו האמוטה יניד ךותב
דע קר אמט - סנואמ וליפא ,תחא םעפ תאז האר םדאה םא :םינוש םיבצמ השולש הזב שיו
;םימי העבש לש הרומח האמוט אמט - ןוצרמ התייה היינשה הייארהו םיימעפ האר םא ;ברעה
אוה אלא הרהט ימי תעבשב יד אל - סנואמ התייה תישילשה םא םג ,תויאר שולש האר םאו
.ןברק תאבהל םג קוקז

תפסונ הדירי תלמסמ איה אלא ,םדאה ארבנ ובש יעבטה בצמה הנניא איה .הלחמ איה הביזה
רדרדימ םדאהש ,תפסונ האמוט שיו ,םדאה לש ותאירבמ קלח איהש האמוט שי ,רמולכ .וב הלחש
.רתוי הברה הרומח איהו ,ומצעמ הילא

הלחמ לש ער

השודקה ותמשנ ."וירוענמ ער םדאה בל רצי יכ" - ותדלותמ ארבנ ךכש ,יעבט ער שי םדא לכב
תמייוסמ הדימ וב ןיאש םדא ןיאש ןאכמו ,ערה רצי וב שיש ,ימשג ףוגב תשבולמ תינחורהו
.יעבט ער לש

ונניא הזה ערה .ןוועו אטח לשב םדאה לע אבש ער הז .יעבטה ערה לע ףסונ ער שי םלוא
רצי הז - ילוח" :ל"זח ורמא ךכ לע .הלחמ תמגודב אוה ןכלו ,םדאה לש ותאירב םצעמ קלח
.תונוועו םיאטח ידי-לע םדאב ףסותינש ערה הזש ;"ערה

רציה תא הרגמ

.תעדה ץע אטח ידי-לע םדאה-ינב לכב ףסונש ערה ונשי :תויללכ תוגרדמ יתש שי ומצע הזבו
.םדאה-ינב לכב - הדי -לעו ,"המהוז הב ליטה" ,הווח תא התיפ שחנה רשאכש ,םירמוא ל"זח
.תיסחי הלק ותאמוט ןכלו ,הנושאר הייאר האורה בזב למוסמ הזה ערה

לודג ער וילע ףיסומ אוה ךכבש ,ורצי תא וילע הרגמ ומצע םדאהשכ איה רתוי הרומח הגרד
,תויאר יתש האורה בזב למוסמ ער לש הז גוס .תעדה ץע אטח דצמ וב שיש ערה תדיממ רתוי
ותאירב םצע לע ףסונ ער וילע איבמ ומצע אוה ,רמולכ ;ןוצרמ האב ולש היינשה הייארהש
.תעדה ץע אטחב וב ןתינש ערה לעו

הרותה לש שודיח

.'הקזח' רדגומ םימעפ שולש הרוקה רבד .תויאר שולש האורה בזה איה רתוי דוע הרומח הגרד
םדא םאש ,ם"במרה רמוא ךכ לע .'הקזח' לש המרב ושפנב עבקנ ערהש םדאב רבודמ ןאכ ,רמולכ
םצע לע ןידה תא תתל דיתע אוה ,הבושתה תא ונממ םיענומ םיבורמה ויאטחש ךכ ידכ דע אטוח
.הבושתב בושל ול השק וישכעש הזכ בצמל ומצע תא סינכהש הדבועה

השענו ושפנב עבקנ ערהש דע ,הגרדמה לפשל רדרדיהש ימ םגש ,הרותה תשדחמש שודיחה הזו
םייקתמ ןברקה ידי-לע .וילע רפכמ ןברקהו ןברק איבמ אוהש ,הנקת ול שי ,'הקזח' תניחבב
אוהו ,אטחה םדוקכ ךרבתי וינפל הצורמו ביבח השענ אוהש ,"'ה ינפל ןהכה וילע רפיכו"
.עקש וכותלש קומעה ערהמ םג ץלחנ
(42 'מע ,זל ךרכ תוחיש יטוקל)

תורשכ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמשפנה תרהט

היה ןכ רבדה םאש יפל ,ותאופרו ףוגה תואירב ליבשב םניא םלכואל הרותה הרסאש םילכאמה
תולכואש תומואהש תואור וניניע םגו .האופרה ירפסמ רפס תגרדמב םיקולאה תרות רפס
םיבעתמ ולא םילכאמש ,תידוהיה שפנה תרהטל גואדל האב הרותה אלא .תוקזח ןה ולא םילכאמ
.התוא םיצקשמו
(לאנברבא)


חומהו בלה םוטמט

לש חומה תאו בלה תא םה םימטמטמ ,םלכואל עיגמה שנועה לדוג לע ףסונ ,םירוסאה םילכאמה
תא אצומ הז םוטמט .םתנוכת יהוז - לכשה יפ-לע ןבומ הז רבד ןיאש ףאו ,םתוא לכואה
ךכ ידכ דע ,םירזכ ול םישענ תווצמהו הרותה יניינע :ידוהיה לש םוי-םויה ייחב ויוטיב
.םהילא ךייש ומצע תא אוה אצומ םואתפ ,םדוק ולצא םיכרפומ ויהש םירבדש
(שטיוואבוילמ יברהמ שדוק-תורגיא)


לארשי ישנ ידיב

תורשכב ,םכוניחו םירשי רוד תדמעהב ,לארשי-תיב דוסיו םהרבא יקולא םעב שודקה לכ
םרמשל לארשי ישנ ידיב ארונהו דבכנה 'ה ןתנו רסמ ,תבשה תשודק רהוט תוליצאו ,לכואה
יפ-לע ךוניחהו תיבה תגהנהב ,החפשמה ייחב התדועתו התבוח אלמת רשא השיאה .םדבעלו
."התיב התנב םישנ תומכח" :רמוא בותכה הילע ,הרותה
(םוי םויה)


ולגתנ אל

לע ףסונו ,הרותה הנתינ זאמ ופלח םינש יפלא :רבדה אלפומ .(אכ,א ארקיו) "ולכאת הז תא"
ינמיס םהב שיש ףוע וא המהב דוע ןמזה ךשמב שיא הליג אל ,הב םייונמה תופועהו תומהבה
.הרותה הנומש הרהטה
(ירזוכ)


רוסא סרוד

יפל םמוחמ ומדש ,אמט םלועל - סרודה ףוע לכש ,הסירדה אוה תופועב רתויב לודגה ןמיסה
הריג תולעמ ןהש ,תורוהטה תומהבב ןיאו .ולכואה בלב תוירזכא ןתונו ,ותוירזכא תדימ
.ולא םינמיס ינש ןהב שיש תומהבה קר הליכאב תורתומ ךכיפל .סרוד - הסרפ תוסירפמו
(ן"במר)


תוירבה תא ףרצל

?לכואו (הריקדב תיממ) רחונ ןיבו ,לכואו המהבה תא טחושה ןיב ה"בקל ול תפכא המ יכו
ףרצל אלא תווצמה ונתינ אלש ,תדמל אה ?תולבנ לכוא ןיבל תורוהט לכוא ןיב ול תפכא המו
.תוירבה תא (רהטלו ךכזל)
(ינועמש טוקלי)


הליכאה רתיה

,םיבגחו םיגדב ןכו ,לוכאל רתומש המב ליחתה בותכה .(ד,אי ארקיו) "ולכאת רשא היחה תאז
-םע" :(טמ םיחספ) ל"זח ורמאש ומכ ,םייח-לעב םוש ולכאי אלש יואר היה הרבסה יפל יכ
רתיה םצע יכ ,"ולכאת רשא היחה תאז"ב ליחתהל בותכה ךרצוה ןכל ;"רשב לוכאל רוסא ץראה
.שודיח אוה הליכאה
(רפוס םתח)

עובשה תרמיא


תוחפ דחא רוהרה

הטוס אוה יכ ואר םידיסחה רשאכו ,רשיה ךרדמ תוטנל לחה ןיבע'ז ריעב םידיסחה דחא
.םתציחמב אובל ול וחינה אלו םהילעמ והוקיחרה ,ךרדהמ

יברהו שטיוואבוילמ (לאומש יבר) ש"רהמה ר"ומדא לצא ריעה ידיסחמ דחא רקיב םעפ
לשב הרובחהמ קלוס אוה יכ רפיס דיסחה .ךרדהמ רסש דיסחה לש ובצמב ולצא ןיינעתה
.ויללעמ

אל םא וליפא .בטומל ובישהל תוסנלו וברקל םכילע .םישוע םתא בוט אל" :יברה ביגה
יאדכ זא םג - העשתל הרשעמ םיערה וירוהרה ותחפי הזה בוריקה תוכזבש אלא ,וחילצת
."רבדהתודיסחה יכרד


הווצמה רקוי

,הווצמ-ירודיה לש עפשב הווצמ לכ הרטיע איה .תווצמה םויקב םייח-חור החיפה תודיסחה
.תווצמה תא תודיסחה ילודג ומייק הבש ךרדה לע שי םירופיס רופס-ןיא .הבהאו םיגהנמ
.הרואכל םיילוש םיניינעב וליפא האטבתה איהש ,הלודג הכ התייה תווצמה תביח

ןיליפתהו תילטה תא לפקל ויברוקמל חינה אלש רפוסמ בו'צידרבמ קחצי-יול יבר לע ,לשמל
ודובכב לפיט ה"בקה" :הנעו רבדה תביסל םעפ והולאש .ומצעב תאז השוע היה אלא ,ולש
:ןאכ ףאו .אוה שודק ףוג ,ונממ שפנה תוקלתסה רחאל םג ןכש ,ונבר השמ לש ופוגב ומצעבו
םיטשופש רחאל םג ןכלו ,רתויב םילענ תורוא ןיליפתבו תילטב םיריאמ הווצמה םויק תעב
."ןלופיקב קסעתהל ינוצרבו ,ןה 'שודק ףוג' ,ולא תורוא םיקלתסמו ןתוא םיצלוחו

תויח לש ןייעמ

תרות .תוישעמה תווצמה ןיינעב תודיסחה הלגמש קמועהמ תעבונ תווצמה לש תדחוימה תוביבחה
חוכה ןומט הב אקווד ןכש ,תימשגה תואיצמב אקווד שיש האלפנה הלעמה תא תראבמ תודיסחה
םיעיגמ תוישעמה תווצמה םויק ידי -לע אקווד ןכל .ךרבתי ותוהמו ותומצע לש יפוס-ןיאה
.ומצעבו ודובכב ה"בקה םע תורבחתהל

םגתפה הלגתנ רשאכ" :(הנק 'מע ,א קלח םירוביד יטוקל) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמא
,םידיסחה יניעב רתוי הפי ימשגה םלועה היהנ - 'תומצעה ןמ איה תוימשגה תווהתה' רשא
ונבר םגתפ תא ןאכ ןייצל יואר תאז םע) "תישעמ הווצמ םויקב תויח לש ןייעמ םלצא חתפנו
- ידוהיל הבוט תיישעב םעט-בוט שי 'דבוע'ל ;הווצמ םויקב םעט-בוט שי 'ליכשמ'ל :ןקזה
.(250 'מע ו"צרת תוחישה רפס

,הבשחמ תועצמאב איה וארוב ןיבל םדאה ןיב תורשקתהה רקיע יכ ,םישנא םירובס ללכ-ךרדב
,תוישעמה תווצמה םויק אוה רקיעהש תרמואו תודיסחה תרות האב .המודכו שגר ,תוננובתה
ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ ךכו .ומצע ףוס-ןיאה םע תורבחתהה תרצונ ןדי-לע אקווד ןכש
הלכשהב ןה ,רתויב תילענה הגרדה" :(כקת 'מע ,ג ךרכ ולש שדוק-תורגיא) ויתורגיאמ תחאב
'מע ,ט ךרכ) תרחא תרגיאבו ."היהתש וזיא ,תישעמ הווצמ יבגל שממ אלכ איה ,הדובעב ןהו
םלועב שבול ידוהיש שארבש ןיליפתב האנקמ תוליצאד המכח" :רתוי דוע תאז שיחממ אוה (בנק
."ימשגה הזה

שורב ומכ ינאו

רבדב תשבולמה הווצמ ותושעב ,ןנרו תליג ףא ,םדאה בל חמשי :ןקזה ונבר תאז ראבמ ךכ
ותקושת תא תוורל לכוי ךכו ,שממ ןימלע לכ בבוסה אוה-ךורב ףוס-ןיא רוא אוהש ,ימשג
ןיא יכ ,לולעו הליע תולשלתשה ךרדב תוינחורה ןמ הווהתנ אל םלועה םשג ןכש .תוקולאל
רואה חוכמ איה וז תווהתה אלא .ימשגה םלועה דע לשלתשנ היה אלו ,םשגה תא לעופ חורה
סחניפ הרות יטוקל) "שממ םיווש תוימשגו תוינחור וינפלש ,ןימלע לכ בבוסה יקולאה
.(ב,חע

אוה שורב :"ןנער שורבכ ינאו" קוספה לע ,שורבה ץעמ לשמ הז ןיינעל אבומ רחא םוקמב
רבדה תא הלעמ אוה ,ותומדקל רזוחשכ ,ןכמ רחאלו ,ורקיעל ושאר ףפוכל רשפאש ,קד זרא
השעמב יתשבלתהש אוה ינא :רמוא ה"בקה .דואמ הלעמל ,הובגל ותפיפכב היהשכ וילע ןתינה
הלעתת הז ידי-לעש ,לוכיבכ ותמוק תפיפכ ידי-לע ,ןנער שורבכ ,םיימשג םירבדב ,םינותחתה
.(ב,וכ ירחא הרות יטוקל) יוליע רחא יוליעב םדאה שפנ

תווצמ םייקל ידכ איה הזה םלועב םדאה תדירי תילכת" :ראבמ 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדאו
ארבנ ןכש .ןתווהתה רקיע םשמש יפל ,ףוס-ןיאה תוימצעב ררועל הפי ןחוכ יכ ,תוישעמ
ךשמנ ותוהמש ,ךפהל אוה ינחור אצמנבו ,בבוסה ןמ ךשמנה ,םשגה אוה ושממ בור ירה ,ימשג
.(122 'מע ךיתווצמ ךרד) "וב טועימב אוה ותושיו ותוירמוחו ,אלממה ןמ


הלואגל הייפיצב


ןתצקמ ,רמול ?'לאה' אלא 'הלאה' רמאנ אל המל ...לאה תוצראה לכ תא יתתנ ךערזלו ךל יכ"
"אובל דיתעל - ?ראשה תא ןתונ ינא יתמיאו .ךל ןתונ ינא

(ג,דס ,הבר תישארב)
היהש השעמ


הבושתו תולאש יתש

םיבר .חור-יקנע םינב העבש חינה ,שטיוואבוילמ 'קדצ חמצ'ה לעב לדנעמ-םחנמ יבר רטפנשכ
דחאל ,וביל תייטנ יפ-לע שיא-שיא ,ורשקנ םיבר .םכרד ךשמהל הכובמ ושח םימותיה וידיסחמ
רחאה ,קסבטיוול עסנ םינבה רוכב .תור"ומדאב וגהנו ץראה ינפ-לע וצופנ רשא םינבה
.האלה ךכו טסופאקל ישילש ,ןי'זיינל

םישולש ןבכ זא ,('תראפתבש תראפת' ,רייאב 'בב דלונ ,ש"רהמה) לאומש יבר ,םינבה ריעצ
ויחא ןיבו וניב הנש םישולשכ לש רעפהו ריעצה וליג תורמל .שטיוואבוילב רתונ ,םייתשו
,םינבה ומיקהש תונושה תורצחה לכ ןיבמ ,השעמל) םידיסחה ינומה וקבד וב אקווד ,רוכבה
.(שטיוואבוילמ ש"רהמה לש ותלשוש איה הרתונש הדיחיה

לעבו לודג תעד-רב ,הלה .בוסירובמ רעבוד-לאומש 'ר היה ש"רהמה לש וידיסח ידבכנמ דחא
אוה ,דבלב וז אל .קופקפו סוסיה לכ אלל ,ש"רהמה לא הלחתהה ןמ רשקנ ,תוילגרמ קיפמ הפ
דחא רפיס םימיל .ותומכ תושעל ,רקיעב םיריעצ ,םירחא םידיסחל ןברדמ םרוג שמיש ףא
.ןלהלש השעמה תא םיריעצ םידיסח םתואמ

תא יתשגפ דחא םוי .תוצע-דבואו ךובנ יתייה ('קדצ חמצ'ה) ונבר תוקלתסה רחאל דימ
אוה לביק דציכ יל רפיס רעבוד-לאומש יבר .יכרד תא יל ריאה רשא רעבוד-לאומש 'ר דיסחה
:הנוכנה הטלחהה תא ומצע

רמאמ יברה רמא שדוק-תבשב .'קדצ-חמצ'ה לש ותוקלתסה םדוק םייתנש וא הנש היה הז
רפסב םיעיפומה םישרופמ םירבדל תילכתב תדגונמ תיארנה הקספ וכותבו רתויב קומע תודיסח
יתעגוהש לככ םלוא ,הלאשה יתוא הדרט תבשה לכ .(לאטיו םייח יבר לבוקמה לש) 'םייח ץע'
.הנעמ הל יתאצמ אל יחומ תא

יתסנכנ .ייניע תא ריאי םהמ ימש הווקתב ,יברה ינב לא תונפל יתטלחה שדוק-תבש יאצומב
תוסנל לחה הבשחמ רחאלו ןבה רשיא ,"הקזח הישוק" .הלאשה תא וינפל יתגצהו םינבה דחא לא
.חינה אל אוה יתעד תא לבא ,ץורית םנמא היה ץוריתה .הצרתל

ןווכתמ התא יאדו" .ול יתרמא ,"יברה ירבדב הישוק יל שי" .רחא ןב לא יתכלהו יתינפ
חכונ החמש אלמתה יביל .ןבה דימ רמא ,"'םייח ץע'ב רמאנש המל םכותמ הלועה הריתסל
תא תוצרהל ןבה לחה רוביד ידכ ךות .יתלאש תא שרפל ךירצ יתייה אל וליפאש הדבועה
.יתעד לע בשייתה אל ורואיב םגש אלא .'םייח ץע'ה ירבדלו יברה ירבדל ורואיב

ינאו תרחואמ הליל תעש התייה רבכ .הרייעה תובוחרב יטיאל יתעספו ינשה ןבה תיבמ יתאצי
יברה" .וינבבו ונברב רהרהמ ימצע תא יתאצמ םואתפ .יל הקיצמה הישוקב טבחתמ יל יתכלהתה
םויה אובב היהי יואר וינבמ ימ" ,יבילב יתרמא ,"לבוסו הלוח אוהו ,תורובגל בורק רבכ
..."?ומוקמ תא תשרל

ץונצנב יתנחבה עתפלש םושמ ,תופקונה תועשב יתשח אלש הארנ .רהרהלו ךלהל יתפסוה ךכ
,לאומש יבר לש ותיב היה הז .ךומסה תיבהמ עקובה רואל בל יתמש ךכ ךותב .רחש לש ןושאר
ונממ ילוא ,ולצא ילזמ תא תוסנל יתטלחה .רע אוה יכ יתחנה ,רואה יפ-לע .יברה ינב ריעצ
.ונבר לש ורמאמב יתוא תדרוטה הישוקה לע ןוצר עיבשמ הנעמל הכזא

זכרמב בשויה לאומש יברב תלדבש ןטקה שפשפל דעבמ יתנחבה ,תיבה ןתפמ לא יתברקתהשכ
.ךורע-ןחלוש וא ארמג אוה רפסה םא יתעדי אל .וינפל חותפה לודג רפס ךותב עוקש ,רדחה
.יתנתמהו תפסונ םעפ יתשקנ .הלוענ התייה וז לבא ,תלדה תא חותפל יתיסינו תולק יתשקנ

,ינוהמית הברמל .המינפ סנכיהל יננימזהו תלדה תא לאומש יבר יל חתפ לק עגר רובעכ
.ןותיע לש ןויליג התע ספת ומוקמ תא .םלענ ,ןחלושה לע היה עגר ינפל ךאש ,לודגה רפסה

."םידיסח לצא םלועמ יתיאר אל הזכ רבד" :יתרמאו קפאתהל יתחלצה אל

."?ךתנווכ המל" ,לאשו ןיבמ אלכ ומצע השע לאומש יבר

וא םיקסופ רפס וא ארמג היה הז םא עדוי ינניא .רפסב ןייעמ ךיתיאר עגר ינפל ךא אולה"
.יתבשה ,"!ןותיע אלו רפס הז היה יכ יל רורב לבא ,הלבק

,ךכ םכמצע תא תווסהל ופיסות םא" .יתרתיו אל ינא ךא םת ינפ גיצהל ףיסוה לאומש יבר
.יתרמא ,"!ריעה לכב ייניע וארש המ םסרפא

."?ךנוצר המ תעכ ,בוט ונ" ,ריטפהו לאומש יבר ךייחתנ זא-וא

ךתיישוק חטב" ,ורמואב יירבד תא ךישמה אוה דימו ויבא ירבדב הישוק יל שי יכ ול יתרמא
."'םייח ץע' רפסב רמאנהמ איה

העש .םעט -בוטבו תוכיראב וירבד תא תוצרהל לאומש יבר לחה ארמימכ עגרבו יתינע ,"ןכ"
.לילכ הישוקה הקלתסנש דע ריבסהו רביד הכורא

.וינבו ונבר לע ,יתסינכל ומדקש תובשחמב עתפל יתרכזנ ,לאומש יבר לש ותיבמ יתאצישכ
םג אלא ,הנורתפ לע האב רמאמה תנבהב יתיישוק קר אל יכ ,הבשחמה יחומב הקיזבה םואתפ
.םימשמ ךרד-ןוויכו רורב תוא ךכב יתיאר .התנענ ךישממה ןבה תלאשב יתוטבחתה
ןמכוס הירא םע םיידוהי םייח


םיבאוכה תונורכיזה תא דעתל

ילעב םירגובמ דצל םיריעצ ןוכית ידימלת .םייתעבגב 'ןילהוו תיב' םלוא תא שדג בר להק
םיאור .תולוקל םיינזואהו לודגה עקרמה לעש תוארמל תוקותר םיחכונה לכ יניע .הביש רעש
.תישירח תוחפייתה וא החינג תעמשנ םשמו הפמ .ררמטצמ ףוגהו םיעמושו

תלוצינ ,גרבנזור הקנלב .םיעזעזמה תונורכיזה םיעמשנ ,תרבועה אשמה תבכר עקר לע
ותוא בבוסל ,וילגרב ןטק ידוהי דלי סופתל ובהא םינמרגה" :הל רוכזה תא תראתמ ,הימולוק
'פורפה ,התרבח ."הז תא ובהא טושפ םה .הקזוחב ריקב ושאר תא חיטהל זאו ריוואב תוריהמב
ראופמה תסנכה-תיבב םידוהיה תא םינמרגה וזכיר ובש םויה לע תרפסמ ,םולבנזור םירמ
.שאב תסנכה-תיב תא ולעה ,"םכלש םיקולאל וללפתת" תוחרצ רחאלו ריעבש

ברב תוללעתה

ךות לא וסחדנ םידוהי ינומהו הייצקא התייה" .ריעה בר לש ותומ תא תראתמ איה ךכ-רחא
,ונקז תיצחמ תא ושלתו ברה תא וספת םינמרגה .ץ'זלב הדמשהה הנחמ לא םכרדב אשמ תבכר
םהידגב תא טושפל ורהימ םישנא .תבכרל ותוא ולעה ךכו ,וליפשהל ידכ וידגבמ והוטישפה
."רטפנו ברה דרש אל ךרדב םלוא ,ונעמל

לש ןורחאה הבר ,ד"יה ואל ףסוי ברה לש ונייחא והז .דחוימב שגרתמ להקב םיבשויה דחא
.םיכוראו םיבוט םייחל לדביי ,ואל ריאמ-לארשי ,לארשיל ישארה ברה אוה אולה ,הימולוק
הנושארה הנרקהה םג המעו רהמ תמייתסמ העשה .ויתועמד תא החומו וסיכמ הטחממ ףלוש אוה
תומלואו םיס"נתמ ,רפס-יתב לא דודנל טרסה דיתע ןאכמ .'האושה תפוקתב הימולוק' טרסה לש
.ץראה יבחרב תוברת

םילוצינ םייתאמ

םייתנש רובעכ .םידוהי ףלא םינומשכ האושה דע וררוגתה ,היצילג חרזמב ריע ,הימולוקב
רעיבו ץ'זלב וטגב םבור .הידוהי לכ טעמכ ולסוח ,םינמרגה ידי-לע ןילופמ העקפוה זאמ
םייתאמכ ורתונ המחלמה רחאל .וטגה ךותב תוירימ וא בערמ ותמ םתצקמו ,ךומסה הצבורפש
.ונמע אל רבכ םתיברמ ,דבלב םילוצינ

,הימולוק ילוצינמ ,(75) ןמכוס הירא ,יטרפ םדא דמוע שדחה ידועיתה טרסה תקפה ירוחאמ
,ןג-תמרב תינרות תוברתל הקלחמהמ ,לברא םירפא ודידיו אוה .ןג-תמר בשות ,ל"הצ יאלמג
.םינש עבשכ טרסה לע ולמע

םוליצ תועש תורשע

ואדיו תמלצמב יתמליצ" .תוצצונ םייניעב ןמכוס רפסמ ,"םינש הנומש ינפל הדלונ המזויה"
.ישיאה םרופיס תא דעתאש ושקיב םילוצינ המכו הימולוק ידוהיל תיתנשה הרכזאה תא תיתיב
המצע הימולוקב םג ונמליצ ךכ-רחא .תועש תורשע ןב ,בר ידועית רמוח ונידיב רבטצהל לחה
."ץ'זלב וטגבו

המחלמה רחאל דמל אוה .ושקובמ תא ןמכוס גישה ,ימינפ טהל הברהב ךא ,םילד םיבאשמב
סייג רקיה טקייורפה ןומימל .ביבא-לת תטיסרבינואב ךכ-רחאו ,'זדולב יומיבו תואטירסת
םא" :ורמואב ,טקייורפב עיקשה ולש למגה תפוק תא וליפאו הימולוק ילוצינ וידידי תא
וקופיס תא ריתסמ וניא אוה ."ףסכל קוקז ינניא - ואל םאו ;יתבוח וז - םימי ךיראא
ומצע ןורכיזה יכ ,קלמע תייחמ תווצמ תא םייקל יתיכזש יל רמא דבוכמ בר" :טקייורפהמ
."הייחמהמ קלח אוהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ערה-ןושל תעימש

?תלוזה תונגב םירבד חישה-ינבמ דחא עימשמ החיש תעשבשכ תושעל ךירצ המ :הלאש

.תונוכנ תודבועהשכ םג - לארשימ םדא לש ותונגב רופיס :איה ערה ןושל תרדגה :הבושת

רופיסש ונבילב ןימאהל ונייהד ,ולבקל ןכש-לכו ערה-ןושלל ןיזאהל וליפא הרותה ןמ רוסא
,רבדה לש תילילשה תועמשמה תא לבקל - תונוכנכ ונל תועודי תודבועה םאו) תמא אוה הז
."אווש עמש אשית אל" :(א,גכ תומש) רמאנש ,(ויעינמו ובצמ ,םדאה לע תוכז-דומיל אלל
.רפסמה ןמ רתוי ערה-ןושל לבקמ שנוע לודגש ,ורמאו

" ללכל אוה םג סנכנ ,רופיסה ןכות תא רשאמ םג עמושה ,םירבדה תעימש םצע לע ףסונ םא
."ערה ןושל רפסמ

יוכיס שיש וא יהשלכ תישעמ תלעות קיפהל עמושה לכוי העימשה ידי-לעש יוכיס שי םא
.רתומ - יהשלכ ךרדב בצמה תא ןקתל לכויש

יל עגונ אשונה םאה :הליחתמ ותוא לאשנ ,'יטנקיפ רופיס' ונל עיצמ והשימשכ ,ןכ-לע
ןימאהל ידכ אל ,עומשל רתומ - תיבויח הבושתה םא ?יהשלכ הרוצב ונקתל לכואש וא ,השעמל
אלא וניא רופיסה יכ םיחכונש עגרב .םאתהב לועפלו םירבדה תונוכנ תא רוקחל ידכ אלא
- םירבדה תעימשב תלעות םוש ןיאש וא ,תלוזב םיימתס לוזלז ירבד רמוא רפסמהש וא ,הלילע
.דימ רוצעל שי

,דבלב הלילעב רבודמש םירחאל תוארהל לכוי ןיינעה תא עמשיש ידי-לעש חוטב עמושה רשאכ
.הווצמ וליפא ךכב שי - תלוזה תא תוקנל תרחא תלוכי ול שיש וא

רבדה םא .םהמ דרפיהל וילע ,ערה-ןושל רבדל וליחתה עתפלו ,םישנא תרבחב בשויש ימ
ובילב ןימאי אל תוחפה לכלו .תופעוז םינפ הארי וא םהל ריעי תוחפל ,ירשפא-יתלב
.המכסה לש העונת םוש הארי אלו ,םירבדל

תוחפל וא ,הדפקהב ביגמ םדא רשאכ ."בנג רוחה אלא ,בנג רבכעה אל" :ל"זח ורמא רבכ
.והשעמ לע רוזחל אלש רפסמה רהזיי - תוחונ-יאב
.ו ללכ ר"הל 'לה ,םייח ץפח .י,ונק ןקזה ר"ומדא ע"ושזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il