642 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

םישודק-ירחא תשרפ * (23.4.99) ט"נשת'ה רייאב 'ז * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הארמה תא רשייל


-ילכב לבא ,חספה-גח תא ונגגח תועובש השולשמ תוחפ ינפל
וניאר עובשה .גחל רכז היה אל טעמכ םייללכה תרושקתה
ירמגל תרחא ,תרחא םג רשפאש


תא תפקשמה הארמ אלא הניא תרושקתהש ,תרושקתה ישנא לש םהיפב תורוגשה תונעטה תחא
בטומ אלא ,הארמה לע זוגרל ול לא ,ויניעב ןח תאצומ הניא וז תופקתשהש ימו ,תואיצמה
הניא ונלש תרושקתהש איה היעבה ,הנוכנ הנעט וז ,ןורקיעב .תואיצמה תא תונשל לעפיש
.היניעב היוצרה תואיצמה תא תפקשמ איה אלא ,תיביטקייבוא הארמ

ךשמב ולמעו וחרט לארשי-תיב ינומה .חספה-גח תא ונגגח תועובש השולשמ תוחפ ינפל ,הנה
תא ורכמ ,םילכ וליעגה ,תוצמ ופא ,ץמח רוריפ לכמ םיתבה תא וקינ :גחה תארקל תועובש
היה אל טעמכ םייללכה תרושקתה -ילכב לבא .גחה תוכלה תא ודמל ,תודגהב ודייטצה ,ץמחה
תוינקה תלהב לע תצק וחוויד קר ילוא .הליגרה תנוכתמב ולהנתה םירודישה .חספל רכז
.גחה תארקל

לא הצקה ןמ םירודישה תנוכתמ התנתשה םואתפ .ירמגל תרחא ,תרחא םג רשפאש וניאר עובשה
םילפונה ןורכיז וסנכנ םירודישה זכרמלו ,הדיצה וטסוה תוריחבה יניינעו תושדחה .הצקה
םהירושיכ לכ תא ומתר םישיגמהו םיכרועה .הנידמה תמקה ירופיסו לארשי תוכרעמב
.תינכדעו תניינעמ ךרדב םשיגהלו הלא םיאשונ תויחהל ידכ םייעוצקמה

ךלוהו לדג רעפ

תא אלא ,תיביטקייבואה תואיצמה תא תפקשמ הניא תרושקתה יכ ,החיכומ וז הנטק המגוד
לש תינחורה היווחב םירועמ םניא םלוככ םבורו ליאוה .הישוע לש יתוברתהו ינחורה םמלוע
םלוה יוטיב ידיל אב וניא גחה ןכ-לע ,(רדסה ןחלוש ביבס הבישיה םצעמ ץוח) חספה-גח
.םהיתובתכבו םהירודישב

,תפסונ המגוד הנה .תויטילופ תודמעל ללכ הרושק הניאש המגוד ונרחב הליחת הנווכב
לילב שודיק ךורעלו תסנכה-תיבב רקבל גהונ ץראב ידוהיה רוביצה תיצחמכ .הקיזומה םוחתמ
ומלועמ דרפנ-יתלב קלח איה .התוא בהואו תידיסח-תידוהי הקיזומל ףושח הזה רוביצה .תבש
הניא טעמכ איה םהיבגלו ,התוא םימירחמ םייללכה תרושקתה-ילכ לבא .יתוברתהו ינחורה
.תידיסחה הקיזומה תא ללכ םיריכמ םניא הקיזומה יכרוע בורש ןוויכמ ,ל"נכ הביסה .תמייק

תא םצעב םיגציימ םניא תרושקתה ישנאש ,הניקת-יתלבו תתוועמ תואיצמ ןאכ הרצונ
םיבר םימוחתבו תסנכב םיגצוימ רוביצב םינושה םיקלחה .םעה ךותב תיתימאה תוגלפתהה
ידי-לע תוטלשנ הלא תוריז .תונמאהו תוברתה ,תרושקתה םלועב אל לבא ,ונייחב םירחא
.רוביצה ללכ ןיבו םניב ךלוהו לדג רעפ רצונ ךכו ,הייסולכואב דואמ םירצ םיחלפ

הנשנש דע

תושארל םידמעומ ינש ןיב רבעש עובשב םייקתהש תומיעה תרחמל הז רעפב חכוויהל היה רשפא
היה רשפא ,תומיעה תואצות לע הדיחי תחא הכרעה העמשנ תרושקתה-ילכ לכב דועב .הלשממה
רשוכבו םתנבהב ןיקת אל והשמ ןכא םא ,לוקב והת םיבר .ירמגל תורחא תועד רוביצב עומשל
.תרושקתה יעצמאב תטלושה תיתרושקת הקילק לע הנעטה הנוכנ אמש וא ,םטופיש

םניא הלא םישנא .םייטילופה םיטביהב קסופ-יתלבה קוסיעהמ םשפנ העקנ רוביצב דואמ םיבר
תולאשה תוניינעמ םתוא .ימ םע ךלה ימבו ינומלא לע ינולפ רמאש המב ללכ םיניינעתמ
םירבדב קוסעל החינמ הניא תרושקתה לבא .ץראהו םעה לרוג תא תועבוקה ,תויתימאה
.םיינונטק םיישיא םיניינעל ןוידה תא בושו בוש הטיסמו ,םייתימאה

.םילודג םירוביצ הילע תממוקמ איהש אלפ ןיאו ,תתוועמ הארמל תרושקתה הכפהנ ךכ
יתימאה ספיספה תא תפקשמ הניאש ,תתוועמה תרושקתה לע אלא ,'תרושקתה' לע הניא םתרוקיב
הכלממה ךכו ,תוריחב ןיא תרושקתב לבא .ולש יתוברתהו ינחורה םלועה תאו לארשיב םעה לש
.חצנל ונב תלשומ תיעיבשה

.הנשנו ןיבנש דעשדח שירמועב ג"ל תוכולהתל תונכה

ד"בח-יתב ילהנמ לש יצרא סוניכ ד"בח-רפכב ד"בח-יריעצ תיבב ךרענ רבעש ישימח םויב
ג"ל לש תויתרוסמה םידליה תוכולהת תארקל תוכרעיהב ,ראשה ןיב ,קסע סוניכה .ץראה יבחרב
תא םיניגפמה םידלי יפלא תוארל ןנערמ שודיח הז היהי תוריחב ימי לש םמוציעב .רמועב
לש םייחה תרוסמב ובלתשה רבכ הלא תוכולהת ."לארשי ידלי לכ דחי" - המססב ,םעה תודחא
,תוכולהתל שורדה דויצה תא ד"בח-יתבל קפסמ ד"בח-יריעצ זכרמ .םלועבו ץראב רמועב ג"ל
רתויב הלודגה הכולהתה .םיקידצ ירופיס ובו שדח ןורפס - דלי לכל דחוימ יש הז ללכבו
.ריעה יבחר לכמ הרותה-ידומלת ידלי ופתתשי הבו ,םילשוריב ה"עב היהת

ד"בח רפס-תיבל ךוניחה סרפ

דחא ,ירוזא רפס-תיב הז .ט"נשת תנשל יתדה ךוניחה סרפב הכז הדע תעבגב ד"בח רפס-תיב
,םינש הנומש ינפל םקוהש ,'שטיוואבויל קחצי-ףסוי ילהוא' תשר לש רפס-יתב םישולש ךותמ
היישעהמ תוקומע המשרתה סרפה תדעו .רוזאה לכמ םידימלת םישימחו האמכ וב םידמול םויכו
םילכ םע םייתרוסמ םיידוהי םינכת תובלשמה תוירוקמה םיכרדהמו ,רפסה-תיבב תיכוניחה
.םיבשחמ תרושקתו םיינרדומ

תיסור ירבודל עדימ זכרמ

זכרמב .תיסורה הפשב שדוק ירפס תצפה ותרטמש ,עדימ זכרמ לעופ םילשוריב הקיתעה ריעב
םישמוח ,הליפת ירודיס םהבו ,תיסורה הפשב רואל-ואציש תודהיה ירפס לכ תא אוצמל רשפא
ןוכרב רואל-אצי הלא םימיב .דועו םידלי ירפס ,לארשי תבשחמ ,תיתכלה תורפס ,םישרפמ םע
.02-6535819 'לט .םידעומלו תותבשל שודיקה ירדס םע ,ראופמשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
םישודק -ירחא תשרפל


השודקל תולובג ןיא

ןנכותב תפתושמ הדוקנב םג ןיחבהל ןתינ .םינשה בורב תורבוחמ םישודקו תומ-ירחא תוישרפה
:השודקה ןיינע -

םויב קר אלא ,"שדוקה לא תע לכב" אובל אלש ןהוכה ןורהאל יוויצב הליחתמ ירחא תשרפ
שודקה םוקמה) םישדוקה-שדוקב הדובע - רתויב שודקה רבדב תקסוע השרפה ,רמולכ .םירופיכה
ןהוכה) רתויב שודקה ידוהיה ידי-לעו (םירופיכה םוי) רתויב שודקה םויב ,(רתויב
."ינא שודק יכ ויהת םישודק" - השודק לע יוויצב הליחתמ םישודק תשרפ םג .(לודגה

החטבהו יוויצ

שודק יכ"ב תאז תקמנמ הרותה ןכש ,רתויב הנוילע השודק איה םדאהמ ןאכ תשרדנש השודקה
ךיא :הלאשה תלאשנ .ה"בקה לש ותשודקל הבורקה השודקל עיגהל םדאה לעש ןאכמו ,"ינא
?ה"בקה לש הנוילעה השודקה תגרדל עיגהל ןכתיי

ןכא םתא - החטבה לש ןבומ םג וב שיש יוויצ הז ."ויהת םישודק" :הרותה ךכ לע הבישמ
.ילש יתשודקמ תרזגנ םכתשודק ןכש ,"ינא שודק יכ" ךכל עיגהל םילוכי םתאו ,םישודק ויהת
ןכל .ה"בקה לש תיפוס-ןיאה ותשודקמ וב שי ,"שממ לעממ הקולא קלח" אוה ידוהי לכו ליאוה
.רתויב הנוילעה השודקל תולעתהל ךירצ םגו לוכי אוה

תילכתה וניא תוומה

ועיגה והיבאו בדנ .תומ-ירחא - הנושארה השרפה לש המשב זמורמ תאזה השודקל עיגהל חוכה
'ה ינפל םתברקב" - 'שפנה תולכ' ידיל םתוא האיבהש ,רתויב ההובג תיקולא הברקל
- רתוי דוע ההובג הדובע שי אלא ,תילכתה הניא וז הגרדמש ,תרמואו הרותה האב ."ותומיו
ינב ינש לש םתשודקמ רתוי דוע הנוילע השודקל תולעתה ,"ןורהא ינב ינש תומ ירחא"
.ןורהא

לככ ,רמולכ ."םכתשודקמ הלעמל יתשודק" - "ויהת םישודק" קוספה לע ל"זח רמאמכ ,תאזו
איה ה"בקה לש תיפוס -ןיאה השודקה ןיידע ,רתויב הנוילע השודקל עיגיו םדאה הלעתיש
."םכתשודקמ הלעמל"

לוכל הארוה

הילאש תינחורה הגרדב קפתסהל םהל רוסא - 'ה תדובעב ההובג הגרדמ ילעבל הארוה שי ןאכמ
.רתוי דוע הנוילע השודקל דועו דוע תולעתהל םישרדנ םה אלא ,ועיגה

השודקה תוגספמ דואמ הקוחרה ,הנותחת הגרדב םיאצמנש ימל הארוה ןאכ שי ,ינש דצמ
ידוהי לכל חוכ ןתונ ה"בקהש תעדל םהילע .םחורב לופיל םהל לא .הרותה תרבדמ ןהילעש
תכייש "ויהת םישודק" לש הדובעה .רתויב תוהובגה תוגרדל דע עיגהלו תולעתהלו םמורתהל
ודיב ה"בקה עייסמ - תולעתהלו שדקתהל ידכ וב יולתה תא השוע ידוהי רשאכו ,ידוהי לכל
.וז השודקל עיגהל חילצי ןכאש
(91 'מע ,בי ךרכ תוחיש יטוקל)

רקשו תמא :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמדומיל לש םינש

הנש הרשע-שולש :רמוא היה ץירוקמ סחניפ יבר .(אי,טי ארקיו) "ותימעב שיא ורקשת אלו"
.תמא רמול יתדמל הנש הרשע-שולשו ,רקש רבד רמול אלש יתדמל

תמאל המדנ רקשה

רקשה תא םישוע .תמאל המדנ רקשהש הממ אלא ,ומצע רקשהמ ךכ-לכ וניא םלועה רקש לע זגורה
.הייקנ תראשנ תמאהו ,תמאהמ רקשה תא תאטאטמ תודיסחה תדובע .תמאל
(ש"ת תוחישה רפס)


רקשו הבינג

אל" :בותכב וידחי רמאנש הממ ךכל זמר .ותיבב הבינג ןיא רקש ירבד רבדמ וניאש ימ
."ורקשת אלו ושחכת אלו ובונגת
(ץירוקמ סחניפ יבר)


םירקשמ םישנא

תונורסחה .ודיב ודוסו ךלהתמ דחא לכ .ורבח לש ובילב המ עדוי םדא ןיא .םירקשמ םישנא
.תלוזהמ םריתסהל ץמאתמ אוהו ,ומצע ול קר םיעודי םיימינפה
(םירוביד יטוקיל)


תמאה ינפמ השוב

םעבטמ תוירבהש רחאמו .תוסכ לכו שובלמ לכ תלבוס איה ןיא ;המוריע תויהל תבהוא תמאה
...הילא ברקתהל םישייבתמ םה ,השוב ילעבו םיעונצ
(םינולסמ לזייא יבר)


רקש אנושו תמא בהוא

,תמאה תא בהוא יחא ךורב ?ךורב יחא ןיבל יניב לדבהה והמ :רמוא היה בונישמ לאקזחי יבר
.רקשה תא אנוש ינא וליאו

תורהזא שולש

השולש לע ,ולש הווצמה-רב תעב ,ץ"יירה יברה ,ונב תא ריהזה שטיוואבוילמ ב"שרה יברה
.ותוא תומרל תלוזל תושרהל אל ,תלוזה תא תומרל אל ,ומצע תא תומרל אל :םירבד

תמאו המכח

לא רתוי בורק - ךכ-לכ םכח וניאש םדא לבא ,יתפ בהוא ינניא :רמוא היה שטיראפמ לליה 'ר
.תמאה
עובשה תרמיא


הבהא ךותמ

,'תמא-תפש'ה לעב ,רוגמ יברה לש שרדמה-תיבב םעפ ךלהתה ,ישטניפ 'ר קידצה ,ץליפ לש הבר
.םיקירה דחאכ ,םישק םייוטיבב ומצע תא חיכומ אוהשכ

םיכרבאה יכ ,ונלש ישטניפ 'ר לע ךכ רבדת לא" :רמאו תאז האר ,בוסיראפמ ברה ,ודוד
..."ךיתומצע תא רובשל םילולע ,ישטניפ 'ר תא הזבמ התאש ועמשישכ ,ונלש

רבדמ התא עודמו ,עגפנ תייה יאדו ,הלאכ םייוניכב ךתוא הנכמ יתייה ינא ול" :ףיסוהו
."?ךמצע לע ךכ

הבהא ךותמ םירמאנ םירבדהש ירמגל יל רורב ,ימצע לע ךכ רבדמ ינאשכ" :ישטניפ 'ר בישה
..."האנש ךותמ אלותודיסחה יכרד


הארמכ תלוזה

,ותלוזב ער האור םדא רשאכש ,דמלמ אוה .'ה תדובעב תידוחייו תירוקמ ךרד הליג ט"שעבה
היה אל ,ומצע-וב םייק הזה ערה היה אל וליא .ומצע וב יוצמ ער ותואמ והשמש החכוה וז
,םייקנ וינפ רשאכש ,יארב טיבמה םדאמ לשמ ךכ לע איבמ ט"שעבה .תלוזה לצא ערה תא האור
תאז ןיא ,תוכלכולמ םינפ םש האור אוה םא ךא ,יפוד םוש וילא תפקשנה תומדב אצומ וניא
.(תקוח תשרפ שיר םיניע רואמ) תוכלכולמ ולש-וינפש םושמ אלא

ירמגל יקנ אוה רשא שיאה" :(ךל-ךל תשרפ) לחנ יברע רפסב םירבדה םיראובמ הבחרה רתיב
השעיש ערמ עמשיש וא ,םדא םושב ער תוארל ול רשפא-יא ,והשלכ וליפא ,םלועמ ללכ םגפ אלו
הזיאמ וינפל םירפסמ םאו .ער םוש עומשל וא תוארל ךרבתי 'ה ול ןימזי אל יכ ,םדא םוש
-לכמ ,קידצ אוה םא ףאו .ומצע רבדה ותואמ והנמ ץמש וב שיש רוריבב עדיי ,ער השעש שיא
ידכ ,וז העימש וא וז הייאר ךרבתי 'ה ול ןימזהו ,ןיינע ותואמ תצקד תצק וב שי םוקמ
אוה יכ ,ערה השועה הזה שיאה םג בושי הז ידי -לעו ,אוהה םגפה ןקתל וביל לא םישיש
."וב יולת

םימשה ןמ םינמזמ

תישארב) "ודגנכ רזע ול השעא ,ודבל םדאה תויה בוט אל" קוספה תא ט"שעבה שרפמ וז ךרדב
ול השוע ןכל .םלשומ אוהש בושחלו תועטל לוכי היה ,דיחי םדאה היה וליא :שוריפ .(חי,ב
שי וב םגש עדיי ,ורבחב ןורסיח האור אוהש ידי-לעש ,ותלוזמ - עויסל רוקמו רזע ה"בקה
.(בש ןמיס בוט םש רתכ) םגפ ותוא ןיעמ

ונניא םלועב ערואמ לכ :(24 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקיל) שטיוואבוילמ יברה תאז ראבמ
:הלאשה תלאשנ .תלוזב ערה תייאר לש הז ערואמ םג ךכ .תיטרפ החגשהב אלא ,םולשו סח ירקמ
אצמנ הז ער יכ עדייש ליבשב :רמול שי ךחרוכ לע ?וז הייאר םימשה ןמ ול ונמיז המ םשל
עדייש ידכ ותלוזב ער תוארל ,וז הכורא ךרדל קקזנ עודמו .ונקתל וילע יכו ומצע-וב םג
לכויש ידכ ,ןכל .(בי,י ילשמ) "הבהא הסכת םיעשפ לכ לע" :איה הבושתה ?ןקתל וילע המ
.ותלוזב םתוא תוארל םימשה ןמ ול םינמזמ ,ולש-ויתונורסחב ריכהל םדאה

םינשה תוברב ךא ,שרדמה-תיבב 'םיבשוי'ה ןיב היה הליחתבש ,ךרבא היה ש"רהמ יברה לצא
:יברה ול בישה "?םיכלוה המב" :לאשו ובר לא ךרבאה סנכנ .רחסמל קוסעלו תאצל וילע לטוה
תולעמה תא וליאו ,ךב םיאצמנ םהש עד - תלוזב הארתש תונורסחה .ךדיב הז ללכ טוקנ"
והודימעהו והוליצה יברה ירבד יכ ,רמוא היה ךרבא ותוא ."ךמצעל תונקל לדתשה ,וב אצמתש
'מע ד קלח םירוביד יטוקיל) המדאה תא קשנמו יברה לש ונויצל ךלוה היה אוה .םיילגרה לע
.(1212

אל - והשימ לע ערה-ןושל םירבדמ ויה רשאכ .תוירבה תא בהוא היהש דיסח היה ןקזה ונברל
ךירצ עודמ !ןימי דצמ לחתה ?לאמש דצמ ליחתמ התא עודמ :רמוא היהו ,עומשל לגוסמ היה
.(118 'מע ה"שת תוחישה רפס) ?ךלש ערה תא ךל םיארמשכ ,וישכע לובסל הז םדא

ךופה םלוע

ךירצ םדא :(113 'מע ה"שת תוחישה רפס) ונימיב בצמה לע תורירמב םעפ רביד ץ"יירה יברה
תא האור םדא :'ארבתסמ אכפא' םויה ךא .תונורסחה תא - ומצעבו ,תולעמה תא ורבחב תוארל
,ולש ןורסיחה הז ירה - ינשה לצא ןורסיח םיאורשכ .תלוזה לש ויתונורסח תאו ומצע תולעמ
אלא תלוזב וניא ןורסיחה ;םנקתיו בושיש ידכ ,ולש תונורסחה תא םימשה ןמ ול םיארמ
שי .תולעתהל אוה םג לוכי ןכיה דע ודמלל ודעונ - ינשב אוה האורש תולעמהו .האורב
אנשא עודמ !אנ-םחר ,ונכלמ וניבא ?ידוהיב ער הארא עודמ !םלוע-לש-ונוביר :שקבלו תוכבל
?ער וב הארא עודמ ?ידוהי


הלואגל הייפיצב


,'םויה לכ םתניגנ ימע לכל קוחש יתייה' ביתכד ,הזה םלועב ןיסואמ וליאכ ןיארנ לארשי"
"'ךייתוקינמ םהיתורשו ךיינמוא םיכלמ ויהו' רמאנש ,'ןוילע 'ה ךנתנו' ,אובל דיתעל לבא

(ב,ול הבר ארקיו)
היהש השעמ


הרתכהה ירוחאמ

הליהקה יסנרפו ,ומלועל רטפנ ,אבא-םהרבא יבר עדונה ןואגה ,ןיימד-טרופקנרפ לש הבר
הלע ואסיכ לעו בר ןמז ףלח אל .ץרענה םברל יואר םוקמ אלממ רחא ורת תדבוכמהו הלודגה
.('האלפה'ה לעב) ץיברוה יולה סחניפ יבר ןואגה

יבר תא אקווד ץראה ינואג לכ ןיבמ רוחבל ,וז תינרמש תיזנכשא הליהק יסנרפל םרג המ
הבושתה ?דרפס חסונב ויה ויתוגהנהשו תודיסחה תעונת לש ךוותה-ידומעמ היהש ,סחניפ
םדוק םינש המכ ,היהש השעמו .דחאכ םימש ידי השעמבו םדא ידי השעמב הצוענ וז הלאשל
:היה ךכ ,ןכל

ותייערל עיתפמב עידוה ותנותח םוי תרחמל .אנוב ריעהמ השיא ול אשנ םייהנמ בשות ידוהי
ץראב טלפמ ול שקבלו הנידמה תולובג תא בוזעל חרכומ אוה סומכ םעט ינפמ יכ ,היירטה
.םלענו תמהדנה ותשא תא שיאה שטנ םידחא םימי רובעכ ,ןכאו .תרחא

,תובורמה םהיתורצפה תורמל .והוליג רשא דע ,בחרנ דוצמ וירחא וכרע השיאה תחפשמ ינב
תונוטלשה והוספתי םא ,תוחפ אל ,תוומ שנוע ול יופצ ,וירבדל .ותעדב שיאה רתונ
,אווילק ריעב המע שגפיהל שיאה םיכסה ,הנוגע ותייער תא ריתוהל אלש ידכ םלוא .ותנידמב
.טג הל תתל םשו ,תרחא תוסכוד תטילשב התייהש

לארשי יבר ,םהה םימיב םינברה ילודגמ דחא היה ,תע התואב ,אווילק תוסכודל ישארה ברה
גוזה-ינב ואב וניד-תיב ינפל .(תוינשמה לע 'לארשי תראפת'ה לעב לש ובס) ץישפיל
.שרגתהל

םיינזוא לע ולפנ וירבד .ודעצמ ואינהל ןויסינב ,לעבה םע אווילק לש הבר רגתסה הליחת
טפשמל ינא יופצ יתדלומ רוזאבו השעא המ לבא ,ןורסיח לכ יתשאב יתאצמ אל" .תולרע
המייתסנש החיש ,לעבה םע ברה תחיש הכרא תועש עבראכ .ויעינמ לע שיאה רזח ,"תוומ
.ויתובקע ועדונ אל בושו לעבה םלענ ,ןכמ רחאל דימ .הללמואה השיאה ישוריגב

לעבה לש ותוגהנתה ,םירערעמה ירבדל .טגה תורשכ לע םיקופקפ עמשיהל ולחהו ,ןמז ףלח
הרוסא השיאהו לטובמו לטב אווילק לש הבר רדיסש טגה תאז חכונו ,תויפש-יא לע הדיעמ
.אשניהל

-תיב בא תושארב ,ףיקמו ידוסי רוריב רחאל .םייהנמבש ןידה-תיב ינפל הלעוה רוערעה
.לוספ טגהו יופש וניא לעבה ןכאש וקספ ,סה ילבט יבר ןואגה ,ןידה

תוריהמב הטשפתה תקולחמה .אווילקל םייהנמ ןיב הזע תקולחמ תיצה הזה הכלהה קספ
םינברה ילודג לכ טעמכ .ינברה םלועה לכב תיקנע הרעבתל התייהו םיימוקמה היתולובגמ
.םתעד תא תווחל וארקנ רודה ותואבש

לעב) בייל הירא יבר :םינואגה םינברה ודמע טגה תרשכהבו אווילק לש הברב םיכמותה שארב
(גרובמה לש הבר) ץיברוה קחצי יבר ,('יבצ םכח'ה לש ונב) ץ"בעי ברה ,('הירא תגאש'ה
.('הדוהיב עדונ'ה לעב) אדנל לאקזחי יברו

תא לספו םייהנמ לש ןידה-תיב תא קידצהש ,םלוע-ינואגו םילוגד םינבר ץמוק בצינ דגנמ
.ןיימד-טרופקנרפ לש הבר ,אבא םהרבא יבר ןואגה דמע םשארב .טגה

,גארפב ויתושרדמ תחאב ,אדנל לאקזחי יבר ןואגה .הרמו הלודג התייה הרעבתה ,רומאכ
ךכ ,םיברב עבשנ יננה" :ורמואב טגה לש ותורשכ לע זירכה ,םישנא ףלאמ רתוי לש דמעמב
..."תרתומ תאזה השיאהש םשכ ,הרמה תולגה ןמ םירתומ תאזה הנשה תויהל הכזנ

,ץרענה םבר םוקמ תא אלמיש בר רחא רותל התע םאובב ,הריטעמה ןיימד-טרקופקנרפ יסנרפ
ךכ ידכ דע .אווילקמ טגה תייגוסב םבר דגנכ ותעשב האצי אלש תטלוב תינבר תוישיא ושפיח
,ה"כקת ןוושחרמב 'ט םויב ,טרופקנרפ לש להקה סקנפבש ,ודובכל ואניקו םבר תא וצירעה
יחקולו וינתח ןכו וינב-ינבו וינבו אוה אל ,גארפמ ברה היהי אל" יכ שרופמב בתכנ
וירבד ינפמ ,תאז לכ ."ונתליהקב תונמתה םוש םהל ןתיי אלש - ויתונב-תונב וא ויתונב
.םבר דגנכ אדנל לאקזחי יבר לש ל"נה םיצרחנה

טגה תא רישכהל אצי אלש דחא קר אצמנ ,םיטלובה רודה ינואג לכ ןיבמ יכ ,ררבתה הרהמ דע
םהיניע תא ןיימד-טרופקנרפ יסנרפ ומילעה .ץיברוה יולה סחניפ יבר אוהו ,אווילקמ
.םהילע בר והונימו סחניפ יבר לש ותודיסחמ

,ןיימד -טרופקנרפ יסנרפ לש םתעידימ רתסנש קלח היה ךא ,השעמה לש יולגה קלחה ןאכ דע
:םימש ידי השעמ אוהו

רישכהל הכורא הבושת בתכו בשי רבכ אוה .טגה תייגוסל שרדנ סחניפ יבר םג יכ איה תמאה
הנממ רזפל ידכ ,לוחה תנצנצ תא לוטיל דמעשכ ,הבושתה תביתכ רמג רחאל .אווילקמ טגה תא
ריינה לע טשפתה ויד לש לודג םתכ .וידה תסק תא המוקמב חקלו העט ,ןשבייל ,תויתואה לע
.בתכש הבושתה תא םיתכהו

,הנוילעה החגשהה היובח טרפו טרפ לכב יכ ,בוט-םש-לעבה תרות לע ןומאה ,סחניפ יבר
םע קדצה יכ ירמגל יל רורב" :ורמואב וביבס ודמעש םישנאה לא הנפו םיעגר המכ רבדב רהרה
ןכ-לעו ,וז הלאשב יתעד תווחלמ ינובכיע םימשה ןמש הארנ לבא ,רשכ טגה יכו אווילקמ ברה
."דיבע בטל אנמחר דיבעד המ לכו ,הקיתשה הפי יכ ינבשוח

.ןיימד-טרופקנרפ לש הברכ ותנוהכ םימשמ העבקנ עגר ותואב
םיידוהי םייח


םיקנטה ןיב לארשי-תדוגאמ כ"ח
םיפורשה

ךכ .ץרפנ הזה וקה םג םויכ .יטילופה חוכיווה םוחתל ץוחמ ויה ל"הצ יללחש םינמז ויה
אל םידרח םידוהי יכ ,תמייוסמ תיטילופ המישר לש העיבתל עובשה תישארב םידע ונייה
ויהו ,הפצוחהמ ומהדנש ויה .תוחפ אל .ל"הצ יללחל ןורכיזה םוי יסקטב הלשממה תא וגציי
.םשפנב קומע עצפ הרעפ תאזה הרימאהש

תא ומייס ל"הצ תוחוכ .םירופיכה-םוי תמחלמל העשתו םירשעה םויב ,ןלוגה-תמרב היה הז
תמר לכ לבא ,לובגל רבעמ ולהנתה רבכ תוברקה .בייואה חטשב הפקתמל ורבעו המילבה בלש
םימיב םש ללוחתהש םוניהיגל תמליא תודע ,םיש"מגנו םיקנט ידלש העורז התייה ןלוגה
.המחלמה לש םינושארה

חטשב םישופיח

ישנא .ללח לפנ ימו עצפנ ימ ,המחלמהמ יח אצי ימ ועדי אל .םירדענ דואמ הברה ויה
הזכ ףקיהל םיכורע ויה אל םה ךא ,םיירשפא-יתלב םיאנתב ,םיפרוטמכ ודבע תיאבצה תונברה
ךורא ןקזש ,תינבר תוזח לעב ידוהי .הנימב תדחוימ תומד חטשב הצצ דחא םוי .םיללח לש
.והשמ שפיחו םיכורחה םיש"מגנהו םיקנטה ןיב בבותסה אוה .וינפ תא רטעמ

,ד"יה דוד ,ונב תא שפיח אוה .לארשי-תדוגא םעטמ כ"ח זא ,ל"ז יחרזמ בקעי ברה היה הז
שדוח טעמכ .המילבה ברקל ץלחנש ןורחאה ןוירשה חוכב היהו המחלמה ץורפ םע תיזחל אציש
רקחת אוה .םיווקל עיגהל ידכ ודמעמ תא לצינ באה .רדענ זרכוה אוה .רבד ונממ ועמש אל
.ונב תפוג רחא שופיחב חטשב םיבר םימי השעו םישנא

אבסה םש לע

ודפוק וייחש ,יחרזמ דוד ברה ,ובס םש-לע ארקנ אוה .וידלי רשע-השישמ דחא היה דוד
ראשנ ריעצה דכנה .רורחשה תמחלמ ץורפ רחאל םיישדוחכ ,תובוחר לע תירצמ תיריווא הצצפהמ
.תונב יתשל באו יושנ היה ריעצה דוד .גרהנש בסל היח תרכזמכ אופא

.יחרזמ רזעילא ברה ,ונב רפסמ ,"ול ויה אל תוחכוה לבא ,הרמה תמאה תא שח רבכ יבא"
עינמ םג ול היה .ונב תפוג תא אוצמל תוסנלו ברקה הדשל עיגהל קומע ךרוצ שיגרה אוה"
."ותלכמ תוניגע עונמל ,בושח

שודק ןברק

קנט ץבר םש ,הנטק רפע תילולת לש הילופישל רקוב תעשב עיגה ,םישופיח ימי המכ רחאל
ףורשה קנטה הארמ .חייופמו תוועמ ,ודיצ לע הטומ היה אוה .דוד גהנ ובש קנטה ,ןוירוטנצ
.לוכה ןיבהו קנטה לומ דמע יחרזמ ברה .ואתב יח ףרשנ דוד - תוקפסל םוקמ ריתוה אל

לע ספיטו תשעתה ךכ-רחא .דיסכ רוויח ,ןבואמכ באה דמע ךורא עגר .עזעזמ היה דמעמה
רפאה תא ףסא אוה .ונב ידירש תא אצמ םש .גהנה בשומ רבעל לחזו המינפ סנכנ אוה .קנטה
.ודיב קשה תא זחוא ,הצוחה אצי בר למע ירחאו ,ומע איבהש קש ךותל

ךל ינא הדומ" :ארקו הלעמל קשה תא םירה עתפל .וטהל וינפו ףורשה קנטה יבג-לע דמע אוה
."לארשי-ץראו לארשי-םע תנגה חבזמ לע שודק ןברקכ יריקי ינב תא בירקהל יתיכזש ,'ה

דוד :םשה תורח ןהיתש לע .תובצמ יתש וז דצל וז תודמוע תובוחרב יאבצה ןימלעה-תיבב
.ודכנו בס .יחרזמגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבשב יאופר לופיט

?בוט-םויבו תבשב עצבל רתומ יאופר לופיט הזיא :הלאש

םיטרופמה םירקמב אלא ,בוט-םויבו תבשב יאופר לופיט םוש עצבל אלש ורזג ל"זח :הבושת
תוכאלמה ט"למ תחא איהש ,'ןחוט' תכאלמ לע רובעיו האופרל םינממס קחשי אמש הריזג ,ןלהל
.הרותה ןמ תבשב תורוסאה

:םיגוס השולשל תבשב יאופר לופיטל םיקקזנה תא קלחל שי ,ללככ

תלצהל שורדה לכ תא עצבלו תבשה תא ללחל הבוח ,הנכס קפסב וא הנכסב :שפנ-חוקיפ (א
םתנכסש םירקממ ץוח ,אפור ידי-לע השעית הנכסה תעיבק .חבושמ הז ירה זירזהו ,םייח
;הער השגרהב הוולמה ,ותביס העבקנ םרטש ,הובג םוח ןוגכ ,האופרה וא הכלהה יפ-לע העודי
וא ,הרדשה דומעב וא תלוגלוגב ןכש-לכו ,תוכוראה תומצעב חותפ רבשל ששח ;ימינפ םד ףטש
הלערה ;לותח תטירש וליפאו ,הנכסל ששח הב שיש םייח-לעב תכישנ ;ףוגה םינפב רבש לכ
.דועו םלהל ששח וא םלה ,הרכה דוביא ;ליער רמוח תעילבמ

,תרכוסמ ,םייניע תקלדמ לבוסה ןכו ,וילוח תמחמ בכשמל לפנש ימ :הנכס וב ןיאש הלוח (ב
.ירכנ ידי-לע ץוחנה לככ וב לפטל שי .תושפנ תנכס אלל - בל תלחממ וא ,םיקרפ תקלדמ
,בכרב שמתשהל רוסא .ןנברדמ ןרוסיאש תוכאלמ קר ,םיבר םיקסופ תעדל ,תושעל יאשר ידוהי
.הניש תולולג תחקל רתומ ,הניש רסוחמ הברה רעטצמה .ב"ויכו סבג ,םימוליצ עצבל

רוסא .לועישו תלזנ ,לק שאר באכ וא ,ןורג באכ ,םייניש באכ :ילוח תצקמ - םישוחימ (ג
ולש הליגרה הליכאה תרוצב ,אפרל יושעש םיאירב לכאמ לוכאל רתומ לבא ,הפורת םוש תחקל
.(תודירצל היח הציב תעימגו םייניש-באכל ידנרב ,ןורג באכל שבד ןוגכ)
ת"וש .דל-בל םיקרפ א"ח התכלהכ תבש תרימש .םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו חכש 'יס ח"וא ע"וש
.ז-ב 'יס א"ח םש האר ,תבשל דחוימה 'אמרג ןופלט' חתופ 'ב גוסל .נ"שו ח 'יס ב"ח בשוח השעמזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il