643 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

רומא תשרפ * (30.4.99) ט"נשת'ה רייאב ד"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ללכה לא טרפה ןמ


.ללכה לא שגדה תא ריזחהל אוה ךוניחה םוחתב שרדנה ךפהמה
,לארשי-ללכמ קלח אוהש שיגריו עדיי ןטק דלי םגש
ונעמלו ללכה ךותב וקלח תא אלמל ודיקפתשו


הפי .הנושארה תופידעב ךוניחה תא דימעהל ךרוצה לע תוזירכמ ץראה יבחרב תולודג תואמסס
.םהידלי םיכנחתמ הבש ךרדהמ םירוהה רוביצ לש תחנה רסוח תא ףקשמ רבדהש קפס ןיא .דואמ
םידומיל םוי לע םירבדמ .הבזכאה האב ןאכ .ךוניחה רופישל םיכרדל בישקהל אופא ןיינעמ
ישרגמב תוינוכמ רתוי :ירק) םירומה רכש תאלעה ,(תופטרמשה יתוריש תכראה :ירק) ךורא
תא וללוחי הלא לכ םאה .םיבוטו םיפי תונויער הנהכו הנהכ דועו ,(רפסה-יתב לש הינחה
?הנפמה

הלא לכ - םירומה תוכיא ,דומיל תועש ,םינקת .היעבה רוקמ לע עיבצהל םיברסמ המ םושמ
ךוניח תוכרעמ שי .תורטמהו םידעיה תעיבק םצעב איה היעבה .םידעיה תא תרשל םילוכי
ךוניחהמ ןוצר-עבש םירוהה רוביצו תוחרופו תוחילצמ ןהו ,הברהב םיתוחפ םיעצמא תולעב
םש שי יכ .הלועמ ךוניח םילבקמ םה לבא ,םינוורקב םידמול ילוא םידליה .םילבקמ וידליש
.םייתימא םייכוניח םידעי

הארוהל ךוניחמ

תכרעמ' הל וארק רבעב .תכרעמה לש המשב היוטיב תא תאצומ ךוניחה הדשב הלחש הרומתה
רקיע רבעב :לוכה רמוא הזה ינושלה לדבהה .'הארוהה תכרעמ' התוא םינכמ םויכ .'ךוניחה
םינויצה .ךינחה לש ויתוחרואו ויכרע ,ויפוא ,ותוישיא בוציע לע ,ךוניחה לע היה שגדה
תוישיא ,תובוט תודימ לעב םדא ,ישרוש ידוהי לדגל בושח היה םהמ רתוי לבא ,םיבושח ויה
.םיכרע ידי-לע תענומש

יכ םינעוטה שי ףא .היגולונכטבו םינויצ תגשהב תודקמתמ תורטמה .םיכרעה וכעד ונימיב
היטרקומד .דימלתה לש ומלוע-תפקשה תא בצעלו םיכרעה םוחתב קוסעל ללכ תוכז ןיא םירומל
...שולש ליגמ שפוחו

ךיא האור התא .םייסיסב םיישונא םיכרעב םג תורדרדיה הררג תודהיה תורוקממ תוקתנתהה
-יא םאה ."ךמא תאו ךיבא תא דבכ" רבידהמ רתונ המ המת התאו ,םהירוה לא םירבדמ םידלי
רורב .םהידליל םירוה ןיב םייקתהל םיכירצש םייסיסבה תוגהנתהה-יללכ תא םתוא ודמיל םעפ
."וירבד תא רותסי אלו (באה לש) ומוקמב (ןבה) בשיי אל" לע רבדל המ ןיאש

תוהזל ןכות

יוטיבה םויכ .טרפה לא ללכה ןמ רבעמה אוה ,םינורחאה תורודב לחש ינשה יתוהמה יונישה
המב ,ומצעב זכורמ אוה .רענהו דליה לש ומלוע זכרמב םידמוע תימצעה תוחתפתההו ישיאה
.ללכה לע היה שגדה רבעב .םיישיאה ויתופיאשו וייוואמ יוצימל עיגהל םיכרדב ,ול בוטש
ללכה ךותב וקלח תא אלמל ודיקפתו ,לארשי-ללכמ קלח אוהש שיגרהו עדי ןטק דלי וליפא
.ללכה ןעמלו

.םחליהלו לובסל תושיחנה תאו הברקהה תלוכי תא ררופמ אוה .ידמל גיאדמ הזה יונישה
,רתויב םימדקתמה םייגולונכטה םיעצמאה ונל תויהל םילוכי .הארונ השלוח ושוריפ הז בצמ
בחרמב םייקתהל דואמ השקתנ - ךישמהלו םייניש קורחל ,םירגתאב דומעל לכוי אל רוביצה םא
.ונתוא ןייועה

תויגשיה ןובשח לע אובל ךירצ וניא אוה .ךוניחה הדשב ללוחתהל ךירצש ךפהמה הז
לש וירבצמ יולימב עיקשהל ,םייכוניחו םייכרע םידעי ביצהל ךירצ אוה .היגולונכטו
לש לארשיב םידלי .ידוהי ותויה תדבועל ןכות תקצל ,תודהיה תורוקממ תויגרנאב דימלתה
,ידוהיה םויקה לש בהזה תלשלש תא םיכישממ םהש ,הרכהב םירודח תויהל םיכירצ ונימי
.םהייח תייווהב תיזכרמ תויהל הכירצ וז הדבועו

,יאחוי -רב ןועמש יברו אביקע יבר ודמילש םיאלפנה םיכרעה תא ןייצמש םוי ,רמועב ג"לב
םהיתורוקמו םהישרוש לא הבר המצועב ורבחתי םה .םלועהו ץראה יבחרב םידלי ינומה ודעצי
.ול תולחיימ םהיתומשנש יתימאה ךוניחה והמ לוכ-ןיעל וניגפיושדח שירמועב ג"ל לש םידליה תוכולהת

םינגראמש תולודגה םידליה תוכולהת ץראה יבחרב ה"יא וכרעיי ,רמועב ג"ל ,ישילש םויב
ודעצי ןהבש ,תוכולהת לש תובר תואמ ומייקתי ."לארשי ידלי לכ דחי" המססב ,ד"בח-יריעצ
הבושתה אוה הז תודחא ןגפמ .רוביצב םירזגמהו םיגוחה ,תודעה לכמ לארשי ידלי ינומה
תאו םעה תודחא תא םיאטבמה םיטלש ופיני םידליה .תוריחבה תכרעמ תרצויש בוטיקלו עסשל
אתווצב םיארוק םידליה יפלא ובש עגרה אוה דחוימב שגרמ .לארשי תרוסמל ונלוכ לש רשקה
,םילשוריב היהת רתויב הלודגה הכולהתה .םימש תוכלמ לוע םהילע םילבקמו 'לארשי עמש'
ד"בח-תיבב תוכולהתה לע םיטרפ .ריעה יבחר לכמ הרותה-ידומלת ידלי תבברכ ופתתשי הבו
.ימוקמה

דלי לכל ןורפס

ןורפס - דחוימ ישב הכזי ,רמועב ג"ל תוכולהתב ופתתשיש םידליה ינומהמ דחאו דחא לכ
תא אצמש בא לע שגרמו קתרמ רופיס שיגמ ,'ושיגפהש תורנ' ,ןורפסה .הפהפי ינועבצ ,שדח
תינורפסה תרדסב רשע-השימחה ןורפסה הז .היסורב םזינומוקהו האושה ימי תוכופהתב ונב
תומדוקה םינשב ועיפוהש םינורפסהמ תצקמ גישהל רשפא .ד"בח-יריעצ תאצוהב םייכוניחה
.03-9606120 'לטב

םילשוריב אלוליה

רמזה לודגמ דחא תופתתשהב ,רמועב ג"ל תלוליה ךרעית םילשוריב קידצה ןועמש תרעמב
עיפוי ןכ-ומכ .םולבנזור השמ לש ותרומזת יווילב ,האלמ העפוהב ,דוד-ןב יכדרמ ,ידיסחה
העשב ,רמועב ג"ל ,ישילש םויב היהי עוריאה .ןילרב (אסומ) השמ ,ןוריממ עדונה רמזילכה
.02-5321828 'לט .תישפוח הסינכה .צ"החא 5:30שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.רומא תשרפל


םירבחתמ לובג-ילבו לובג

עבש ...םכל םתרפסו" :הלא םימיב םירפוס ונאש רמועה תריפס לע יוויצה עיפומ ונתשרפב
לח חספ רשאכ הרוק רבדהש ,רמאנ ארמגב ?תומימת תותבשה יתמ ."הנייהת תומימת תותבש
הריפסה תועובשו ,עובשב ןושאר םויב לח הריפסה ימימ עובש לכ לש ןושארה םויה זאו ,תבשב
.עובשה ימיל םיליבקמ

- הנייהת תומימת תותבש עבש ,אייח 'ר ינת" :"תומימת"ה ןיינעל ףסונ טביה עיפומ שרדמב
ןיב רשקה תא ןיבהל ונילע ."םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש ןמזב ?תומימת ןה יתמיא
.םירבסהה ינש ןיב רשקה תא ןכו ,"תומימת"ל "םוקמ לש ונוצר ןישוע"

םירתוס םיקוספ

םיקוספ ינש האיבמ ארמגה ."םוקמ לש ונוצר ןישוע" גשומה תועמשמ תא הליחת ראבל ונילע
עמתשמ ונממש ,"םכנאצ וערו םירז ודמעו" :רמוא דחא קוספ .הז תא הז ,הרואכל ,םירתוסה
,"ךנגד תפסאו" רמוא ינשה קוספה וליאו ,הסנרפ יניינעב קוסעל וכרטצי אל לארשי-ינב יכ
ןמזב ןאכ" :ארמגה הבישמ .הדשה תדובעב דובעל וכרטצי הכרבה אישב םג יכ הלוע ונממש
."םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשי ןיאש ןמזב ןאכו ,םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש

,עמש תאירק לש היינשה השרפב רמאנ "ךנגד תפסאו" קוספהש ,תודיסחה תרות הריבסמ
השרפבכ) "םכדואמ לכבו" וליאו ,"םכשפנ לכבו םכבבל לכב ודבעלו" רמאנ התליחתבש
."םוקמ לש ונוצר ןישוע ןיא" תניחבב איה ןיידע תאזכ הדובע .רמאנ אל (הנושארה

רוריבל חוכה

הלעתמ ,ודיצמ ,םדאה רשאכ .תלבגומ-יתלב הבהא איה "ךדואמ לכב" לש הגרדב 'ה תבהא
עפשהו ,לבגומ -יתלב היהי הלעמלמ יקולאה עפשה םגש םרוג אוה ,תלבגומ-יתלב 'ה תדובעל
- "םוקמ לש ונוצר ןישוע" ארקנ הז .םלועה לש םילבגומה וירדגב שבלתי הזה לבגומ-יתלבה
.לבגומה "םוקמ"ה ךותל ,לבגומ-יתלבה ,"ונוצר" תא םיאיבמ

,ךכל זמר .המהב לכאמ ,םירועש רמוע אוה רמועה .רמועה תריפס לש תינחורה הדובעה םג וז
אב תימהבה שפנה ךוכיזו רוריבל חוכה .תימהבה שפנה ,'המהב'ה תא ךכזלו ררבל םיכירצש
ןיב רוביח שי ןאכ םג ןכל .האירבה ירדגמ הלעמלש יקולאה רואהמ ,רתויב הנוילע הגרדמ
.לובגה ןיבו לובג-ילבה

האלמ המאתה

שפנה תודימ תא ךכזמו ררבמו רמועה תריפס ימיב ותדובע תא יוארכ השוע ידוהי רשאכ
איה וז הדובעשכ .לובגה ןיבו יקולאה לובג-ילבה ןיב רוביחל עיגמ אוה ,ולש תימהבה
."םוקמ לש ונוצר ןישוע" רבדה ארקנ ,המימת

ימי תא םילמסמ עובשה ימי .עובשה ימיל רמועה תריפס ימי ןיב המאתהל םג רושק הז בוליש
המאתה שי תבשב לח חספ רשאכ .לובגל לובג-ילב ןיב רוביח הניינע האירבה םגש ,האירבה
."תומימת תותבש עבש" ונל שי זאו עובשה תומי ןיבו הריפסה ימי ןיב
(96 'מע ,בי ךרכ תוחיש יטוקל)

רמועה תריפס :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתוכז תובשחמ

תוכז ויהי תובשחמהש ,ריפס ןושלמ "םתרפסו" .(וט,גכ ארקיו) "תבשה תרחממ םכל םתרפסו"
תויח רחמ ול ןתייש ,םלועה ארובב ןימאמ םדאהש הנומאל זמר - "תרחממ" ;ריפסכ תורוהטו
ארובב ולש הנומאה חוכב ,ולש "םכל"ה תא רהטלו ךכזל ךירצ םדאה - "םכל םתרפסו" ;חוכו
.םימלועה
(ןי'זורמ לארשי יבר)


םוי לעפ המ

ולעפ המ ועדייש ,םוי היהי םויהש ,איה הנווכה ."םוי םויה" :םירמוא ונא רמועה תריפסב
םוימ םיכחמש ,הלא ונימיב טרפב .םויה לועפל םיכירצ המו לומתא ולעפ המ - םוי לכב
,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" :דועייה םויקל עגרל עגרמו העשל העשמ ,םויל
.ןמזה תא רקייל םיכירצש יאדו
(תוחישה רפס)


תוקפס ןיא

םעטמ םירפוס ןיא המלו ."אמויד אקפס" םושמ ,בוט-םוי םימי ינש ךורעל םיגהונ ץראל-ץוחב
אוה ךכש יטלחהה רוריבהו העידיה אוה הרדג הריפסש םושמ ?םוי לכב תוריפס יתש הז
.הריפס תארקנ הניא קפס תריפס וליאו ,ןיינמה
(םהרבא רבד)


ןידה תא ךכרל

ברקב הפגמה התייה םג הלא םימיבו ,םוניהיגב םיעשרה טפשמו ןיד ימי םה רמועה ימי
ןידה ףקות תא שילחהל ידכ ,הלילה תליחתב רמועה תריפס םירפוס ןכל .אביקע יבר ידימלת
.הלילב טלושה
(א"בשר)


תוילכש תודימ

הרובג ,דסח ,תודימה עבש ךותל ןיחומה תא דירוהל איה רמועה תריפס לש תינחורה הדובעה
אל ולעפוי ויתודימש בצמל עיגהל ךירצ םדאה .תוילכש אלא תויעבט ויהי אל תודימהש ,'וכו
.דבלב לכשה תארוה יפכ אלא ,בלה תייטנ יפ-לע
(ד"שת םירמאמה רפס)


לבויכ םישימח

םישימחה םוי תא שדקיו םוי םישימח רופסיש לוכי .(זט,גכ ארקיו) "םוי םישימח ורפסת"
תא שדקיו הנומשו םיעברא רופסי לוכי ."הנייהת תומימת תותבש עבש" :רמול דומלת ?דחאו
העשתו םיעברא הנמ ?דציכ אה ."םוי םישימח ורפסת" :רמול דומלת ?העשתו םיעבראה םוי
.לבויכ ,םישימחה םוי תא שדקו ,םימי
(םינהוכ תרות)


הקושתו םיעוגעג

היהיש גונעתה תאו המ-רבד ול רסחש לע רעצה תא ךכב אטבמ אוה ,ןמזה תא רפוס םדא רשאכ
ןכל .הרותה תא לבקל םידמוע םהש לארשי-ינב ועדי םירצמ תאיציב .רבדה תא לבקי רשאכ ול
.הרות ןתמל םתקושתו םהיעוגעג תא אטבל ידכ ,םימיה תא ורפס
(ן"ר)


םיקודצה תעדמ איצוהל

םיקודצה תעדמ איצוהל ידכ ,'רמועל ןושאר םוי' אלו "רמועל דחא םוי" םירמוא ונא הריפסב
ןכל .עובשב ןושאר םויב דימת רופסל ליחתהל םיכירצש הנווכה "תבשה תרחממ" יכ םירמואה
.אקווד ןושאר םויל ללכ הרושק הריפסה ןיאש ונדמלל ,"רמועל דחא םוי" םירמוא
(לואש ירבד)

עובשה תרמיא


לוכי ימו ךירצ ימ

יכ וילע הארנש ריעצ ךרבא לע ול ורפיס .וב קובדל קידצ שפיח ,קלתסנ וברש ,ןקז דיסח
.ויתוכילהב תופצל ןקזה דיסחה טילחה .הלודגל דעונ

לכבו ,ברעה תדר דע תכשמנ ותליפתו רקובב תירחש ללפתהל ליחתמ ךרבאה יכ ,האר אוה
.שממ שפנה יוצימ דע 'ה ינפל וביל תא ךפוש אוה וללה תוברה תועשה

לכוא ךניא עודמו ,הווצמ איה ףא 'םכיתושפנל דואמ םתרמשנו' אולה" :דיסחה וילא הנפ
."?םויה לכ המואמ

םאו ;לוכאל ךירצ ימ - יוארכ היהת הליפתהש רזוע ה"בקה םא ,ךשפנ-הממ" :ךרבאה בישה
."!לוכאל לוכי ימ - הלילח ואל

םימיל םסרפתה אוה ,ןכאו ."לארשימ תובברו םיפלא ורהני הזה ךרבאל" :ןקזה דיסחה רמא
.רדנסכלאמ לאיחי יבר קידצכ


הלואגל הייפיצב


אוהה ןמזבו ...שדוקה-ץראב ברחנש םודקה םוקמה הזש םושמ ,לילגה ץראב הלגתי (חישמה)"
"םלועה לכב עדוותי חישמה ךלמהו ,םלועה ימע לכל ותרובג תא ה"בקה הארי
(ב,ז תומש רהוז)
תודיסחה יכרד


רמועב ג"ל

-רב ןועמש יבר וב חתפש הרותה תוימינפ יוליגב רתוי םדקתמ בלש אוה תודיסחה יוליג
.י"בשר לש ותחמש םוי ,רמועב ג"לב דחוימב םיחמש םידיסחה תורצחב ןכל .יאחוי

.םינייוצמה םיגחה ןמ רמועב ג"ל היה יעצמאה ר"ומדא לצא" יכ ,רפסמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
רוסא היהש רבד ,ףרש -ןיי חקול ךא ,הדועסל וידי לטונ היה אל .הדשה לא אצוי היה יברה
הנשה לכ .םידלי תדלוה יבגל רקיעבו ,םיתפומ הברה זא םיאור ויה .תואירב ימעטמ וילע
.(רייאב חי םוי-םויה) "רמועב ג"לל םיפצמ ויה

םירבדה ךותב .ןורימב רמועב ג"לב החמשה תובישח לע רבדמ ץ"יירה יברה תרחא החישב
י"בשרה לש ורבקל םיכלוהש םידוהי שיש ,ב"שרה יברה ,ויבאל םעפ רפיס ידוהיש ,רפיס
יח היה בו'צידרבמ קחצי-יול יבר םא" :ב"שרה ול בישה .ןיליפת םיחינמ םניא ךא ןורימב
.(331 'מע ו"צרת תוחישה רפס) "'הריאמ תשרבנ' הלא םידוהימ השוע היה ,םויה

ןברוח ןיא

לצא תויהל יתיכזשכ" :רפיס םימיל .השודקה ונצראב רוקיב ץ"יירה יברה םייק ט"פרת תנשב
ןכ-ומכ .קזחתמ םשל אבש ימ ;'חמש להוא' אוה ןורימ :הז יוטיב יתעמש ,ןורימב י"בשרה
הרותה םויקב ו"ח םירסחמ םידוהיש המ לכ ומצע לע חקל אוה .'חמש יבר' אוה י"בשר :יתעמש
ונצראב יתייהשכ" :רמא תרחא תונמדזהב .(1034 'מע ,ג קלח םירוביד יטוקל) "הווצמהו
יתייה :וא .רזעלא 'ר לא ךלוה ינאו י"בשרה לצא יתייה :םירבדמ םישנא יתעמש ,השודקה
"תוחטתשהה ןיינע והז - תומימתב תאז םירמוא םא .אביקע 'ר לא ךלוה ינאו אייח 'ר לצא
.(121 'מע א"שת תוחישה רפס)

י"בשר :שטיראפמ לליה יבר תאז שריפ .שדקמה-תיב ברחנ אל י"בשר יבגלש ,רמא ןקזה ונבר
לע רתסהו םלעה תניחבב תיבה ןברוח ןיא תאזכ ההובג המשנ יבגלו ,תוליצאד המשנ היה
.(ז 'מע ןומרה חלפ) תוקולאה

הניבמ המשנה

דומיל" :רמא 'קדצ-חמצ'ה .רהוזה רפס דומילבש תדחוימה הלעמה תא ונייצ תודיסחה יאישנ
.(תבטב זט םוי םויה) "שפנה תא םמורמ רהוזה רפס

-רב הבר לש וירמאמ ומכ) י"בשר לש וימי רחאל ורמאנש ל"זח ירמאמ םירכזנ רהוזה רפסב
,ןדע-ןגב היה ,ורפס תא י"בשר רביחש העשב :ןקזה ונבר םשב םידיסח ךכ לע ורמא .(הנח-רב
ב"כ רפסמכ ,םירפס םיינשו םירשע רביח י"בשר :יברה םשב םידיסח ורמא דוע .ןמזהמ הלעמל
- יעיבשה רפסהמ ןטק קלח קר עיגה ונילא ךא .האלה ךכו הכרבה רפס ,הרואה רפס :תויתואה
.(וכת 'מע זע לדגמ) רהוזה רפס

רפס דומילמ וא תוינשמ דומילמ - רתוי הנהנ התא הממ :ותרשמ תא םעפ לאש יעצמאה ר"ומדא
המ ,ךרע יפל ,ןיבמ ינא תוינשמ דומילבש יפ-לע-ףא ,רהוזה דומילמ :תרשמה הנע ?רהוזה
רתוי תינהנ המשנה ,ןכא :יברה ול רמא .ןיבמ ינניא רהוזה ירבד תא וליאו ,דמול ינאש
.(43 'מע ,ב ךרכ םירופיסו תועומש) תדמול איהש המ הניבמ המשנה :ףיסוהו .הז דומילמ

תחמשלו ול המ - רהוזה רפס דומילל ךייש וניאש ,טושפ שיא :ידיסח עיפשמ לצא םעפ ולאש
לכל הבוט םרג ךכו ,םלועה לש שפועמה ריוואה תא רהיט י"בשר :עיפשמה ריבסה ?רמועב ג"ל
לכ ,דחא לכ לע הערל רבדה עיפשמ - יקנ וניא םלועה ריווא רשאכ ןכש .אוה רשאב ידוהי
.תרחא ךרדב טושפ ידוהי לעו תחא ךרדב בר לע ;ותגרד יפל דחאו דחא

יבר ידימלתמ היה י"בשרש ,(437 'מע ב ט"משת תוחישה רפס) ראבמ שטיוואבוילמ יברה
תבהא ולצא התייהו ,וירבחב דובכ גהנ יכ ,םידימלתה ראש תומ רחאל ,םייחב וראשנש אביקע
."הזב הז דובכ וגהנ אל" לש ןיינעה תא ןקית אוה ,רמולכ .(א,גל תבש האר) השגדהב לארשי
ןורתיכ ,תקולחמ רחאל אבה םולש לש יוליעה ינפמ - הלודג החמש םוי אוה רמועב ג"ל ןכל
.ךשוחה ךותמ אבש רואה
היהש השעמ


תיניצר החידב

קידצה דמע םש ,ןארוואסב רשא ובר לא ,הנש ידמ וגהנמכ ,יבצ 'ר עסנ רמועב ג"ל עיגהב
הקברו רפכב הגיזמ -תיב לש רכוח היה יבצ 'ר .'ןחלוש' ךורעל ןארוואסמ יבצ-השמ יבר
.ותליהק ינב ברקב העד לעבו האמ לעב בשחנ אוהו וגשגש ויקסע .ןארוואסל ךומסה

לד שיא .יבצ-השמ יבר קידצה לש וידיסחמ אוה םג ,ריעצ ךרבא ררוגתה ןארוואסמ קחרה אל
לא וימעפ םישל ךרבאה טילחה ותשא תומ רחאל .ויאושינ רחאל רצק ןמז ןמלאתנש ,לזמ רסחו
הפוקתל םש ראשיהל הנווכ ךותמ ויליפתו ותילט תא ומע חקל אוה .ןארוואסבש ובר רצח
.תכשוממ

'ר לש הגיזמה-תיבב הלק החונמל רצעו הקברו הרייעה ךרד ךרבאה ףלח ןארוואסל וכרדב
הלודג הדועסב םביל תא םידעוסה ,הקברו ינב לש בר להק םש אצמ המינפ סנכנשכ .יבצ
.ןארוואסב ובר תיבב ההש רבכ ,רומאכ ,העש התואבש ,רכוחה יבצ 'ר לש ונובשח-לע הנכוהש

םיכרבא ובסה ודיצל .ובל תא דועסל בשי ךרבאהו ,ךלמה דיכ ועפש ,הקשמה ומכ ,לכואה
.ןוצל םהמ המכ ודמח ,ןייב ידמ רתוי טעמ ומסבתהש רחאל ,העש רובעכ .וליג-ינב םיריעצ

.הרישי הלאשב רזה חרואה לא ונפ ,"?יושנ התא םאה"

.תומימתב לאשנה םהל בישה ,"ינא ןמלא ,אל"

'ר לש ותב ,איה הנה" .םהיכויח תא םתווסהב ורמא ,"ךרובעב ןוגה ךודיש ונל שי ,ןכ-םא"
בוט ךרבא םע ךדתשהל חמשת יאדו" .םידעוסה ביבס החרטש רכוחה תב רבעל ועיבצה ,"יבצ
."ךתומכש רבס-םיענו

הרענה םגו ,הבוט החפשמ התייה החפשמה .םהירבדבש ןוצלה תמינ תא שח אל םימתה ךרבאה
םג ץופחת הרענה םא" ,ךודישל ותמכסה תא עיבה לק רוהרה רחאל .העונצו םימש-תארי התארנ
.שיגדהל רהימ ,"ךכב איה

תחקל הענכשל וחילצה המע הרצק החיש רחאלו ,רכוחה תב לא דימ ושגינ םיריעצהמ םיינש
אשניהל התמכסה תא ךרבאה ינפל העיבה איה .ךרבאה לש ונובשח לע ,הבושמה השעמב ליעפ קלח
היהת הלודגה הדועסהו ,וישכעו ןאכ ,דימ ךרעית הנותחהש העיצה הזילעה הרובחהו ,ול
.הנותחה תדועס

הרענה תא שדיק ךרבאה .שממ ןישודיקו הפוח השעמל ועיגה רשא דע םירדרדימ ולחה םירבדה
.החמש תולוחמב וצרפו ,'בוט לזמ' תואירקב וצרפ לוכה ,השיאל

תרמוח תא וטלקיש ילבמ ,ותיבל שיא-שיא וקלתסהו םיזלועה םיכרבאה ומק הלילב רחואמ
וכרדב ךישמהל 'ותשא'מ תושר שקיב ,םטושפכ םירבדה תא לביקש ,םתה ךרבאה .ושעש השעמה
.םדקהב הקברוול בושל הנווכ ךותמ ,הרושבה תא וברל רשבל ידכ ,ןארוואסל

ךלהמב עריאש ערואמה לע ,בגא ךרדבכ ,ול הרפיס ותב .ותיבל יבצ 'ר בש תרחמה םוי ברעב
אוה .ופוג לכב רבע דער .ויתורעש ורמס םירבדה עמשמל .ןמלאה ךרבאה םע הלודגה הדועסה
ריהדהו ותלגע לע הלע ,וירוחאל בס םירבדו רמוא אלב .השענש השעמה תועמשמ תא דימ ןיבה
.הרקש תא ול רפיסו ובר לא סנכנ שגרנו רעסנ .ןארוואס רבעל םיסוסה תא

'ונתוח' ינפלו ובר ינפל ,עתפומו ךובנ ,בצייתהל רהימ הז .ךרבאל אורקל קידצה חלש דימ
תא גיצהל םידדצה ינשמ שקיב ףוסבל .ךשוממ ןמז םירוהרהב עקש ןארוואסמ קידצה .ירטה
.אוה-וטבמ תדוקנמ דחאו דחא לכ ,תוערואמה

לארשי תב לש הישודיק לעו ,הדועסה ךלהמב לביקש הבוטה ןיכודישה תעצה לע רפיס ךרבאה
היה אל םלועמשו תונצל השעמ אלא היה אל ןיינעה לכ יכ ריהבה רכוחה ,ותמועל .ןידכו תדכ
.ןויבאו ינע ,ןמלא ךרבאל תרשכומה ותב תא אישהל ותעד לע הלעמ

-הנומשו ףלאב םימתה ךרבאה תא הצפי רכוחה יכ ,עיצה ףוסבלו רבדב יבצ-השמ יבר רהרה
.ותבל טג קינעהל הז תואיי ךכל הרומתבו ,תועדה לכל דבכנ םוכס ,םילבור תואמ

.תרדוהמו השדח םידגב תכרעמ ול תונקל ךרבאה תא ןארוואסמ קידצה חלש ברע ותואב דוע
.םיראופמו םידבוכמ םישובלמ רוחבלו ריחמב ךוסחל אלש הרוה ךרבאה לא ףריצש חילשל

ךרוצה רבדב החיש ומע לגלגל קידצה לחה ,ףסכה ודיבו ובר לא יבצ 'ר עיגהשכ ,תרחמל
,םיבוט-ןב ךרבא" .עתפל רמא ,"ךתב רובעב הבוט העצה יל שי" .ותבל םלוה ךודיש אוצמל
ךא ,ךכ-לכ הרישעו תסחוימ הנניא ותחפשמ םנמא .הארמ בוטו שפנ-ןידע ,תוימורת תודימ לעב
ןמיס ורבדב ."םינמוזמב לבור םייפלאל בורק ,ףסכ תצק םג שי ןתחל .הנוגה החפשמ וז
.ךרבאה תא סינכהל ושמשל קידצה

קידצה .לומתאמ בולעה ןויבאה תא וינפלש האנה ךרבאב תוהזל ידכ תוינש המכל קקזנ רכוחה
:רמאו ךישמה ,בישהל קיפסה םרטבו ,שיאה לש ותכובמב שח

תונצל השעמב ותליחתש ,הזה גוויזהש רוריבב יתיאר ,יינפל םתדמעש העשב ,לומתא יכ ,עד"
דרתש ,תחאה - לעופ ידיל הז ךודיש תאבהל םיכרד יתש שי יכ ,יתיאר דועו .אוה םימשמ -
ולגלגתה ןכא םירבדהש יפכ ,היינשהו ;הז ךודישל םיכסהל ,הרירב-ןיאב ,ץלאיתו ךיסכנ לכמ
ה"בקל ךכ לע תודוהל אוה ךל רתונש לכו ,רתוי הלקה ךרדב ךרובעב ורחב םימשמ .לעופב
."ךינפלש רקיה ךרבאה תא םוחב ץמאלו
רדנב םהרבא 'ר םע םיידוהי םייח


ןורימב ,אלמ בכרהב ,הנש לכ

די-לע עובקה ומוקמ תא ספות אוה .ןורימל רדנב םהרבא 'ר לש בכרה ספטמ רמועב ג"ל ברעב
אב וירחאש ךורא הלילל ןנוכתמו ,ןגרואה תא ביצמ ,יאחוי-רב ןועמש יבר לש ורבק תפיכ
טעמכ רדנב ןגני ,שונא יכרוצלו תוליפתל תורצק תוקספהמ ץוח .תיאלנ-יתלב הניגנ לש םוי
רשעכ רבכ השוע אוה תאז .וירבדכ ,"המשנה תאצ דע וא המחה תדר דע" ,תועש עבראו םירשע
.םינש

וא םיעובק ,םיפסונ םירמזילכ םיצבקתמ וביבס .תרומזתה לש הרדשה-טוח אוה רדנב
דצהמ ןנובתמל םירשפאמ םניא ילוא קחודהו הלומהה .ולש הניגנה ילכו שיא-שיא ,םינמדזמ
לש וינב השעמל םה תעל תעמ וילא םיפרטצמה םירמזילכהמ השולשש ,תניינעמה הדבועב ןיחבהל
.ןרצוצח ,(17) הקיבצו ;תינרלקו ןופוסקס ןגנ ,(23) ןורהא ;טסינגרוא ,(24) השמ :רדנב

לילח חקל

תא דוקפל םיברמה ,בלסרב ידיסח םתויה רותב דחוימב קזח ןורימל ותחפשמו רדנב לש רשקה
םינש לבויכ ינפל הלע ,רדנב קחצי-יול ברה ,םהרבא 'ר לש ובס .הנשה תומי לכ י"בשר רבק
-לעב שמיש וימי לכ .בלסרב לש 'רתכומ-אל גיהנמ' םיבר יניעב בשחנו םילשוריל ןמואמ
.93 ןב ותויהב ,דומעה ינפל ולש הנורחאה 'הליענ' תליפת תא טטרב םירכוזה שיו ,הליפת

השרו-יתבב דלי יתייה" .רדנב רמוא ,"ה"ע אבסמ הארנכ יתשרי ילקיזומה שוחה תא"
ךכ-רחא .ןגנל יתחלצה דימו לילחה תא יתחקל .רבח ידיב לילח יתיאר דחא םוי .םילשוריב
ףוסבלו הנילודנמב םג ןגנל יתדמל ךשמהב .ימצע תוחוכב ןגנל יתדמלו ןוידרוקא יתגשה
םיפרטצמ םירחאה םינבה ינש .םהלשמ תורומזת השמ ונבו באה רדנב םילהנמ םויכ ."ןגרואב
.םיתיעל םהילא

החמשו בצע

ירה ,תוחמש ראשבו תונותחב ,תוירבה בל תא חמשמ אוה תולילב דועב יכ ,תולגל עיתפמ
הרזומ השגרה םישיגרמ םיבר" .תוומה - םייחה לש רתויב בוצעה דצב קוסע אקווד אוה םימיב
,"הלילב הרבגהו הניגנ ילכו םויה תועשב םיתמ תונורא אשונ ילש בכרה תא םיאור םהשכ
."ןמזמ ךכל יתלגרתה רבכ ימצע ינא לבא" ,בחר ךויחב רדנב רמוא

םיינש רבוק אוה הלילב וליאו ,דרפנב תמ לכ רבוק אוה םויבש ,םירמואו םיחדבתמ םישנא"
.םיקוסיעה ינש לש רזומה רוביחה רציש יתחפשמה תוחידבה לנסראמ ןבה השמ ףלוש ,"דחי
ינש קר שי רטפנה תטימל המל ,בשוח התא המ" :תירוטר הלאשב וירחא קיזחמ-הרחמ הקיבצ
..."?העברא הפוחלו תולקמ

המשנה לכ

תעפשומ אלש ,הזילעו החמש הריווא איה קרב-ינבב רדנב תחפשמ תיבב תטלשה הריוואה לבא
הקהל םיביכרמו ונלש הניגנה ילכ תא םילטונ ונחנא םימעפל" .םויב באה לש ותדובעמ ללכ
ילכ תא ונמע ונאבה ,אתבסה לצא רקבל ונכלהשכ ,ןורחאה םירופב" .םהרבא 'ר רמוא ,"תיתיב
םיתבהמו בוחרהמ ,םישנא ינומה תיבה אלמתה הלק העש רובעכו ןגנל ונלחתה .הניגנה
אוה אישה לבא .דחי ןגנל םיברמ ונחנא החפשמה לש תוחמשב םג .ללכ ונרכה אלש ,םיכומסה
."המשנה לכ תא םיעיקשמו ונמצע לע םילעתמ ונחנא םש .ןורימבגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


י"בשר תחמש

לארשי תוצופת לכב םינייצמ ,רמועב ג"ל ,יאחוי-רב ןועמש-יבר לש ותריטפ םוי תא :הלאש
ןייצל םיכירצ ('טייצראי') הריטפל הנש-םוי לכש הזמ דומלל רשפא םאה .החמש לש םויכ
?החמש לש ךרדב

היילעה .ןדע -ןגב הגרדל הגרדמ ותמשנ הלוע ידוהי לכ לש ותריטפל הנשה-םויב :הבושת
.רטפנל שיש 'וכו תויוכזה לע שדוחמ טפשמו ןיד תובקעב האב

וישרושש גהנמ) לארשיב גוהנ ,תובאה רובעב תוכז םיבשחנ םינבה לש םיבוטה םהישעמש רחאמ
הביתה ינפל ללפתהל ,המשנ רנ קילדהל םיגהונ ןכו ,הז םויב םוצל (ךלמה דוד דע םיעיגמ
הנשמ דומלל ,וינפלש תבשבו (האירק םוי אוה םא) ומצע םויב הרותל תולעל ,'שידק' רמולו
.המשנה יוליעל תוליפתו םיליהת יקרפ םש רמולו רבקל תולעל ןכו ,(המשנ תויתוא)

הכלהה .םוי ותואב חומשל הוויצ יאחוי-רב ןועמש יברש רחאמ ,הנוש ןידה רמועב ג"ל יבגל
ונא ןכל .ול םיעמוש - םוי םישולש רחאל תולבא םינבה וגהני אלש באה הוויצ םאש ,איה
םאו ,י"בשר תחמש חומשל הווצמ ...הז םויב" :'םידיסח תנשמ'ה ןושלכו ,רמועב ג"לב םיחמש
."הלודג החמש חמשי םשו ורבק לע חומשל ךלי ,לארשי-ץראב רד

אל ירהש ,ותריטפ תארקל חמש היה אל ונבר השמש ,ל"זח ירבדמו הרותהמ ונל עודי הז םע
םויכ ,רדאב 'ז ,ותריטפ םוי (ךורע-ןחלושבו רוטב) ןייוצמ ןכ-לעו ,ץראל סנכיהל הכז
.םיקידצ תינעת

טרפבו ,תוינעתב רשפאה לככ טעמל וניתובר ורוה ,םינורחאה תורודב ףוגה תשלוח לשב
ןתמב ףיסוהל שי ללכ-ךרדב ןכ-לע .תינעתה ןיגב עגפיהל לולע םדומילש ,הרותב םיקסועל
רתומ זא ןכש ,םוי ותואב דומילב תכסמ םייסל יוצרו ,תוינעתה תרומת הרות דומילבו הקדצ
.הירחא םגו םויסה תדועסב לוכאל תועדה לכל
.בכר 'יס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש .בל קרפ םייחה-רשגזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il