644 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

יתוקוחב-רהב תשרפ * (7.5.99) ט"נשת'ה רייאב א"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תעדה תא חיסהל אל


םחל' לש הריווא רוביצב תורשהל ןיינועמש ימ הארנכ שי
תויתימאה תויעבהמ תעדה תא חיסהל ידכ ,'םיעושעשו
תואיצמה תא הנשמ הניא םייניע תמיצע לבא ,תוימויקהו


לרוגב - תוימויק תולאשב ונקסע םהבש םימי ויה ?הלחנה לאו החונמה לא ונעגה אלש רמא ימ
ע"שי יבחרב תובשייתהה תייגוסב ,וניביוא תומיזמ חכונ הנוכנה תוינידמב ,לארשי-ץרא
- תויתרגש תוימוי-םוי תויעבב םיקסוע ונחנא ,הלומעתה ירידשת יפ-לע ,וישכע .ןלוגהו
.ץייוושב ומכ שממ .םינפה דרשמ ,הלכלכ ,הלטבא

לפטל' ןמזה עיגי ,םולשה לע קבאמה ערכויש ירחאש ,אטבתהש ימ היה םינש המכ ינפל
.יתדה רוביצה דגנ עורפ התסה עסמ תולהנמש תומישר שמח תוחפל שי וללה תוריחבב .'םייתדב
.וניביוא דצמ םיימויק םימויא חכונ םיבצינ ונא ןיא רבכש םשור רצוי הז םג

רבכ םיניטסלפהש ,תילושו הנטק הדבועל בל םש וניא טעמכ שיא תאזה 'הגיגח'ה לכ ךותב
םילולכה םיחטשל םג אלא ,'67 תנשב וררחושש םיחטשל קר אל םהיתועיבת לע יולגב םירבדמ
.שיא תניינעמ הניא טעמכ ךכ-לכ הבושח תוחתפתה .'הקולח'ה תינכתב

הקולחה תינכת :רעשב

תעדה תא חיסהל ידכ ,'םיעושעשו םחל' לש הריווא רוביצב תורשהל ןיינועמש ימ הארנכ שי
ונחנאו ונמויק םצע לע קבאמהמ ונשפנ הפייע רבכ ילוא .תוימויקהו תויתימאה תויעבהמ
תואיצמהו ,תואיצמה ינפ תא הנשמ הניא םייניע תמיצע לבא .לוחב שארה תא ןומטל םיפידעמ
.דואמ הגיאדמ ונרוזאב הווהתמה

ךכבש םכל רורב אל םאה ?'הקולח'ה יחטש לע העיבתה תאלעה לש תועמשמה יהמ םיניבמ םתא
םתפיאש תא םיניטסלפה ושטנ וליאכ ,ולסוא ימכסה לש דוסיה-תוחנה לכ ןיטולחל וסרק
ומצענ םאה ?לארשי תנידמ לש (היהת-אל-ויה) הלוסיחל 'םיבלשה תינכת' יפ-לע םדקתהל
וכע ,דולו הלמר לע אלא ,םירצנו ןורבח לע חכוותנ אל רבכ רצק ןמז דועבש תוארלמ םכיניע
?ןולקשאו ופי ,לילגהו

רבעל תויבקעב םדקתהל םיפיסומ וניביוא ,אווש-תוילשאב ונמצע תא םיטיעלמ ונחנא דועב
םתנידמל תודוסיה תא םיקצוי ,םקבאמב תימואל-ןיבה הכימתה תא הגרדהב םינוב םה .םהידעי
ךרעיהל ,קעדזהל םוקמב ,ונחנאו .הדוקפ-םויל םיכרענו תשומחת םירגואו םירציימ ,תנייועה
המקרה תא םיערוקו תוטוזב םיקסוע ,וללה תורומחה תונכסה לומ םינתיאו םישוחנ דומעלו
.םירזגל תימינפה

התאו .םיענ אלו הפי אל הזש תקעוצו הלהקמה תצפוק דימ ,םיעוגיפהו רורטה אשונ הלועשכ
?ןוידל תולעל יואר וניא ךכ-לכ ימויקו בושח אשונ המל ,םלוע-לש-ונוביר ,ךמצע תא לאוש
םיעוגיפ ןיבל םירותיוו תוגיסנ ןיב רישי רשק ןיא םא ,הלאשב תוניצרב ןודל רשפא-יא המל
סובוטואב עוסנלו תויחל תורשפאה םצע לעו ,רבדל רתומ םילטבומ לע קר םאה ?ינחצר רורטו
!?רבדל רוסא

"האנשל לק טקייבוא"

,םלש רוביצ דגנ תיסרא הלומעתב םיפוצו םישנא םיבשוי .תיתד-יטנאה התסהה לע םילימ המכו
יהשלכ תינמי המישר וליא .םיירסומו םירואנ םישנא םה .תוחונ-יא םוש םישח םה ןיאו
םשפנ קמועמ םיקעוז ויה ,תיברעה הייסולכואהמ ונל תוברואה תונכסה לע הלימ תרמוא התייה
תא תועזעזמ ןניא "םידרחה תא רוצעל" ומכ תואמסס לבא .תירסומ הבעותו תונעזג וזש
.שיגרה םנופצמ

חוכ-רשיי ךכ לע לביק ,ידרחה רוביצה דגנ התסהב חתפ הלשממה תושארל דמעומ רשאכ ,דקתשא
יגוגמד ילכל לאמשה קוקז תוריחבב חצנל ידכ" :זא בתכנ ךכו .'םיבשוח םישנאל ןותיע'המ
[...] םיברע דגנ התסהל רתויב בוטה ילאמשה ףילחתה איה םידרחה דגנ התסה [...]
תורוקמ םתואמ תקנויש ,האנשל לק טקייבואל םידרחה תא הכפה תידרחה תומצעתהה
."תורחא תורבחב תונעזגו םירז תאנש לש םייגולוכיספ

.הז לע ובשחתוםירפס- תמא תפש

רוגמ ר"ומדאה תאמ
ןויצע רוא תאצוהב
,תורדוהמ תויתואב ,שדחמ רדסנ .תודיסחה לש דוסיה-ירפסמ דחא לש תשדוחמ הרודהמ
'לט .הנשה ידעומל תורותה תא םיללוכה ,םיכרכ ינש ועיפוה רבכ .תורוקמה ינויצ ופסותינו
.08-8586805

- ירכנל הרימא

רקידמרברד םהרבא תאמ
רבחמה תאצוהב
זכיר רבחמה .בוט-םויבו תבשב ירכנל הרימאב תוכורכה תוברה תולאשב קסועה ףיקמ רפס
.02-5807803 'לט .'מע 358 .םייניע תוריאמ תויתואב ,תונושה תוכלהה תא רדיסו

- תלוס חמק

ילע הדוהי יבר תאמ
ישפנ יבוש ןוכמ תאצוהב
,ןוכמה .םדאה לש ומוי-רדס יפ-לע תוכירצה תוכלהה תא רדיס ,ישינ ריעהמ ןואגה ,רבחמה
528 ,לודג טמרופ .תרדוהמו האנ האצוהב ושיגמ ,דרפס ילודג לש םהירפס תאצוהב קסועה
.02-5829510 'לט .'מע

- הרהט יניד רוציק

ףלוו לאוי-בקעי תאמ
רבחמה תאצוהב
תורדס רחאל רפסה תא בתכ רבחמה .ידוהיה תיבה יניד תא תויתיצמתב שיגמה ידוחיי רפס
.08-8642821 'לט .הלא תוכלהב רסמש םירועיששטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
רהב תשרפל


'ה תדובעב לבויו הטימש

,אוה ,הרותה יפ-לע ,יוארה םינשה רדס .לבויו הטימש תווצמ לע הרותה הווצמ ונתשרפב
שדחה רוזחמה .לבויה תנש איה םישימחה הנשהו ,(םינש עשתו םיעברא) תוטימש עבש םירפוסש
.תחאו םישימחה הנשב ,לבויה ירחא ליחתמ תוטימשה לש

,ארמגה תדמול ןאכמ ."היבשוי לכל ץראב רורד םתארקו" הרותה תרמוא לבויה תנש לע
- השנמ יצחו דג טבשו ןבואר טבש ולגשמ" ןכלו ,"הילע היבשוי לכש ןמזב" קר גהונ לבויהש
."תולבוי ולטב

תוגרד שולש

לבוי תווצמ םנמא .לבויה תנש תא ושדיקו ורפס ינש תיב ימיבש ,ארמגה תרמוא ןכ-יפ-לע-ףא
הטימשה תונש לש שדחה רוזחמהש ידכ ,לבויה תנש תא ושדיק תאז-לכב לבא ,הגהנ אל רבכ
ולדח (לבב תולג ימיב םג ךכו) ינשה שדקמה-תיב ןברוח רחאל .תחאו םישימחה הנשהמ ליחתי
.המצע םישימחה תנשמ תונמיהל לחה תוטימשה לש שדחה רוזחמהו ,לבויה תנש תא שדקל

זאש ,"הילע היבשוי לכ"ש ןמזב (א :לבויה תנשל תוסחייתהב תוגרד שולש אופא ונינפל
,לבויה תנש תא ורפסו ושדיק קרש ,ינשה תיבה ימיב (ב ;לבויה תנש תא םימייקמו םישדקמ
.לבויה תנש תא ללכ םירפוס ןיאש ,ןברוחה רחאל (ג ;הומייק אל ךא

הנוילע תוריח

.'ה תדובעב תוינחור תוגרד םג םיגציימ 'לבוי'ו 'הטימש'ש ,תודיסחה תרותב רבסומ
לטבתמ תאז -לכבו ,ומצע תא שיגרמ םדאה .תימצעה תושיה תשוחת לוטיב - הניינע 'הטימש'
איה לבויה תגרד .תולבגמה לכמ תוריח לש רתוי הנוילע הגרד וז - 'לבוי' .ה"בקה ינפל
."ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" רשאכ ,אובל דיתעל היהתש תוריחה תמגודב

קר התייה לבוי תווצמ רקיע וליאו ,הזה ןמזב םג (ןנברדמ ולו) תגהונ הטימשהש הביסה וז
יקולאה עויסה תרזעב אלא וז הנוילע תינחור הגרדל עיגהל רשפא-יא ןכש ,ןושאר תיבב
.ןושארה שדקמה-תיב ימיב ריאהש

לוע-תלבקב הלעמ

ןושארה תיבה לש יקולאה יוליגה םנמא :םייניב-תגרד התייה ינשה שדקמה-תיב ימיב ,תאז םע
יפ-לע-ףא ןכל .לבויה לש תינחורה הגרדב תמייוסמ הגשה תוחפל התייה לבא ,היה אל רבכ
םג רשאכ ,ןברוחה רחאל .התוא ונמו הנשה תא ושדיק תאז-לכב ,לבויה תווצמ תא ומייק אלש
.הטימשה תונש ןיינמב לבויה תא תונמל םג ולדח ,הקלתסנ לבויה תגרדב הגשהה

תוימינפב םלוא ,שיה לוטיבו לוע-תלבק לש הדובע קר אופא ונל הראשנ הלא ונימיב
וז .שפנה םצעל םיעיגמ הדי-לע אקוודש ,לוע-תלבקב אקווד תדחוימ הלעמ שי ,םיניינעה
.שממ בורקב ונלאגיו אובי ,ונקדצ-חישמ תאיבב ,אובל דיתעל היהתש הטימשל הנכהה
(170 'מע ,ז ךרכ תוחיש יטוקל)

הטימש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמעפשה רוקמ

תשש םיכרבתמ הנממש ,רהוזב רמאנ תבשה לע .(ו,הכ ארקיו) "הלכאל םכל ץראה תבש התיהו"
םינשה ששב בר עפש היהי תיעיבשה תנשב הטימשה תרימש ידי-לע ,םינשב םג ךכ .השעמה ימי
."הלכאל םכל" - םינשה ששב םייוקי ,הטימשה תרימש - "ץראה תבש התיהו" ידי-לע .הירחאלש
(הרות ינינפ)


'ה דיב לוכה

,וז הנשב ץראה איצותש המ לכ תא ריקפנו תיעיבשה הנשב המדאה תדובעמ תובשנש 'ה הוויצ
אלא ,םתוא איצות התלוגסבו החוכב אל ,הנשו הנש לכב תוריפ האיצומש ץראהש רוכזנש ידכ
.תוריפה ריקפהל םדאה לע הווצמ - ץפח אוהשכו ,'ה תכרב אוה לוכה
(ךוניחה רפס)


'הב חוטבל

םיכרצה לכמ דרפיהל שרדנ ידוהי םינש עבשל תחא - אוה הטימש תווצמ לש ימינפה הנכות
ירמגל חוטבלו ,םדאה היחי וילעש םחלב תורושקה המדאה תודובע םע עגמב אובל אל ,םייצראה
.עבטהמ הלעמל ותסנרפ תא ול ןתייש ,'הב
(שדוק-תוחיש)


התיבשו הדובע

,תבשה םויב הכאלממ התיבש לע הריהזמ הרותה דחא דצמ .תבשה םוי ןיעכ איה הטימשה תנש
הטימשב םג ךכ .שרדמה ירבדכ ,דובעל םדאה ךירצ השעמה ימי תששב יכ תרמוא איה העשב-הבו
שש" תויהל ךירצ םינשה ראשב לבא ,וז הנשב המדאה תדובעמ םדאה תובשיש הרותה הריהזמ
.(ג,הכ ארקיו) "ךמרכ רומזת םינש ששו ךדש ערזת םינש
(ןויעהו שרדה)


םיברו דיחי

הטימשש יפל ?םיבר ןושלב ורמאנ לבוי יניד וליאו דיחי ןושלב הטימש יניד ורמאנ עודמ
,ותחפשמ לא שיאו ותזוחא לא שיא םיבש לוכה לבויב וליאו ,דיחי אוהו הדשה לעבל תעגונ
.םיבר ןושל וב רמאנ ןכל ;דבעו לעב ,רכומו הנוק ונינפל שי
(יבו'צוגורה ןואגה)


הילע היבשוי לכ

הטימשה וליאו ,םיבר ןושל וב רמאנ ךכיפל ,הילע היבשוי לכשכ קר גהונ לבויה :ףסונ רבסה
ןושל וב רמאנ ךכיפל ;לארשי-ץראב דחא ידוהי ראשנ םא םג (ןנברדמ וא הרותהמ) תגהונ
.דיחי
(טנאמיד םהרבא יבר)


תישארב ימי תששכ

,תישארב תבשב "'הל תבש" רמאנש םשכ :ורמא ןכו .תישארב ימי תששל תומוד הטימשה תונש שש
םג ךכיפל ,ישישה םויבו ישילשה םויב 'בוט יכ' לפכוה תישארב ימיב .הטימשב רמאנ ךכ
.ינע רשעמ ןהב שירפהלו ביטיהל םיגהונ הטימשל תישישה הנשבו תישילשה הנשב
(המכח ךשמ)


תותיבש שולש

דגנכ ןהו ,הטימשו םיגח ,תבש :תותיבש שולש שי .(ב,הכ ארקיו) "'הל תבש ץראה התבשו"
םה םיגחה .שפנ לכוא תוכאלמ םג הב ורסאנ ןכל ,שפנה תתיבשל איה תבש .שפנ ,הנש ,םלוע
הטימשה .שפנ לכוא תכאלמ םהב הרתוה ךכיפל ,"םינמזהו לארשי שדקמ" ,ןמזה תתיבש תניחבב
.המדאה תודובע קר הב ורסאנ ךכיפל ,םלועה תתיבש איה
(בושטידיזמ שריה-יבצ יבר)

עובשה תרמיא


תומורתהו קנבה ןובשח

לש ןושארה ובר ,ה"ע קילרוג ןמלז-רואינש ברה לא סנכנו ץראב רקיב ב"הראמ רישע דיסח
רבכש ,רישעה בישה .םיקקזנל תעייסמה ,םידסח-תולימג תפוקל םורתל ושקיב ברה .ד"בח-רפכ
.תולבק תליבח וסיכמ איצוה היארלו ,םיבר תודסומל םרת

תחת' ןאצה תרבעה ידי-לע אקווד 'המהב רשעמ' תתל הרותה התוויצ המל" :ברה ול רמא
ירישעלו ירישע יעישתל ארקו העטש הרקמב תולאש ררועמש רבד ,ירישע לכ רופסלו 'טבשה
?רשעמ שירפהלו ןאצה לכ תא רופסל רתוי טושפ אולהו ;המודכו יעישת

הזש רוכזלו ,עשתה לומ 'רשעמ'ה תא דימעהל ךירצ המורת םינתונ רשאכ" ,ברה בישה ,"אלא"
-םג הארה ,תומורתה תולבק תא יל הארמ התאש העשב ,ןאכ ףאו .'ה ןתנש הכרבהמ דבלב רשעמ
..."ךלש קנבה ןובשח בצמ תא ןכתודיסחה יכרד


שנועו רכש

לע םירבועש ימ תא שנועב הריהזמ ליבקמבו ,'ה ןוצר ישועל בוט רכש החיטבמ הרותה
-דחאה רקיעה והז .לארשי -תד לש הירקיע ג"ימ דחא ףא אוה שנועהו רכשה ןורקע .ויתווצמ
ויתווצמ ירמושל בוט למוג ומש ךרבתי ארובהש המלש הנומאב ןימאמ ינא" :רמואה ,רשע
."ויתווצמ ירבועל שינעמו

תעטונ תודיסחה .שנועהו רכשה ןיינע לע יזכרמ שגד ומש אל תודיסחה םלועב ,תאז-לכבו
ה"בקה םע רשקתהל ךרדה וזש ינפמו תמאה וזש ינפמ 'ה ןוצר תא םייקל הפיאש םדאה בלב
:רמוא היה ,ותוקבד תעב ,ןקזה ונבר .הזה םלועל המשנה לש התדירי תילכת תא םילשהלו
."דבלב ךמצע ךב קר ינא הצור ;ךלש אבה םלועב הצור ינניא ;ךלש ןדעה-ןגב הצור ינניא"

רתויב לודגה רכשה - הווצמ

לבקל תנמ-לע ברה תא םישמשמה םידבעכ ויהת לא" :(ב,א תובא) הנשמה תארוה םג וז ,השעמל
רידגהש ,ומצע ם"במרה םג ."סרפ לבקל תנמ-לע אלש ברה תא םישמשמה םידבעכ ווה אלא ,סרפ
לכשה-ינטקו ץראה-ימע קרש ,(א הכלה ,י קרפ הבושת 'לה) ורפסב בתוכ ,םירקיעה ג"י תא
'ה תא דובעל םיכירצ םייתימא 'ה-ידבוע וליאו ,שנועה דחפמ וא רכשה ללגב 'ה תא םידבוע
.שנועהו רכשה לע בושחל ילבמ ,הבהאמ

םדאה רבחתמ הווצמ םויק ידי-לעש ,(הכ 'מע ,ו ךרכ שדוק-תורגא) רמוא שטיוואבוילמ יברה
םלועהו ןדע-ןג לש רכשהמ הלעמל ,רתויב לודגה רכשה והזו ,ןוצרה לעב ,הווצמה הווצמ םע
הווצמ םייקל תלוכיה םצע :רתוי טרפמ אוה (וט 'מע ,ט ךרכ שדוק תורגא) רחא םוקמבו .אבה
תורשפא ,רמוחמ ץורק ,םדאל תנתינ םניח דסחב .לבקל לוכי ארבנש רתויב לודגה רכשה והז -
הלעמל תויהל לוכי המו - ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ונוצר תא תואלמל
.הזמ

תובא) ל"זח רמאמ יפ-לע תאזו ,רכשה ןיינע תא רתוי קמועב הריבסמ םג תודיסחה תרות
,רבסומ (זט השרפ הבר והילא יבד אנת ,לשמל) ל"זח ישרדמב ."הווצמ - הווצמ רכש" :(ב,ד
יכ" ראובמ תודיסחה תרותב .שנועה םמצע םה ,ויאטח ידי-לע םדאה שכורש םיערה םילגרההש
הרותה רוא) "הניכשה ויזמ תינהנ המשנה תויהל ,ןדע-ןגב ךשמנ (הווצמהמ) הנממ ויזה
םלועב םדאה םייקש הווצמה לש הרישי הדלות אוה ןדע-ןגב רכשה ,רמולכ .(חסק 'מע תודלות
.הזה

וניא ומצע דצמש ןינע וניא הווצמ רכש" :(311 'מע ,וט ךרכ תוחיש יטוקל) ראבמ יברה
:אינתב ןקזה ונבר ןושלבו .המצע הווצמה לש האצותו בבוסמ אוה רכשה אלא ,הווצמל ךייש
."התוהמ עדנ הרכשמ"ש דעו ,"המצעב הווצמה איה - הווצמ רכש םרוגה"

םלועה ירדג ךותב

הרותה םויק לש תיתימאה תומלשה איה ,ה"בקה םע רשקתהל ידכ ,הבהאמ תווצמה תיישע םא
תוחיש יטוקל) יברה ראבמ ?תווצמה םויק לע םיקידצל םג רכש ה"בקה חיטבמ עודמ ,תווצמהו
םג האור - המשל דבועהו ,המשל 'ה תדובעל הריתס הניא רכשה תלבקש ,(51 'מע ,כ ךרכ
לעו ומצע לע ללכ בשוח וניא המשל 'ה תא דבועש ימ .'ה תדובע לש ןיינע רכשה תלבקב
,דובכלו רשועל הכוז אוה רשאכ .'ה םשל קרו ךא ותדובע תא דבוע אוה אלא ,תישיאה ותלעות
לוכה - םלועב םימש דובכ הברתנש ךכב אלא ,תימצעה ותלודגבו ותובישחב שיגרמ אוה ןיא
.דובכלו רשועל הכוז 'ה תא דבועש ימש םיאור

ה"בקה .תיקולאה תמאה תא שוחל ,םינותחתה וירדגו ותוימשג דצמ ,ומצע םלועה לוכי ךכ
יכרדב הכילה -יאו ,הבוט איבמו רכש דילומ תווצמהו הרותה םויקש ןפואב םירבדה תא רצי
תמאהש ,השוחת היהת ומצע ןותחתהו ימשגה םלועה יגשומב םגש ידכ ,הערו שנוע תררוג 'ה
.הזה םלועה ירדגבו תימשגה תואיצמב םג שגרוי יקולאה בוטהש ידכו ,בוטה איה תיקולאה


הלואגל הייפיצב


ךאלמ לטבו חישמה תומי ועיגישכ ...לארשי תא ןיפרחמ םלועה תומוא לכ ויה הזה םלועב"
"הבוטל לרוג ול הלעש הזה םעה ירשא ,םירמוא םלועה תומוא לכ ויהי ,םלועה ןמ תוומה
(ה השרפ הבר והילא יבד אנת)

היהש השעמ


וראשנ םיחאה

לש הבר םימיל) ץיברוה סחניפ יברו (גרובשלקינ לש הבר םימיל) יקלמש-לאומש יבר םיחאה
קנע .ריעה לש ץרענה הבר היהש ,שריה-יבצ יבר םהיבאל ,בוקטרו'צ ריעב ודלונ (טרופקנרפ
ולחה ,םיחאה ורגבשכ .ומייקתנ ויתוכרבש קידצו רתסנה תרותב ןעדי ,היה הלגנה תרותב
.ה"בקה לש ומלועב םכרד תא שפחל

לש םקלחב לפנש רבד ,א"רגה לש דחוימה ורדחל סנכיהל וחילצה ףאו הנליוול ועיגה םה
םיפגומ םיסירתה ,םירוגס ויה רדחה תונולח .םיירהצ תעש התייה העשה .דבלב הלוגס-ידיחי
.שמוח - רנה רואל דמלו ןיליפתבו תילטב רטועמ בשי א"רגהו

םילת -ילת שרד גת לכ לעו תוא לכ לע .האלפנה ודומיל ךרדמ םיממותשמ םיחאה ינש ובשי
בתכבש הרותב אוה אצומ ,שדחל דיתע קיתו דימלתש המ םג ,הפ-לעבש הרותה לכ תא .תוכלה לש
םיענענמו םיעמוש ,ןואגה לומ םיינשה םיבשוי .תודוקנו ארקמה ימעט ,תורתיו תורסח -
.תיתימאו הטושפ ,תינואג ךרד .םהישארב

תעונת לע עומשל וקיפסה רבכ םה .חונמ תאצומ הניא ןיידע תומלשל ההמכה םשפנ םלואו
ומעפנ ,לשמל ,ךכ .םהינזואל ובנוג היתודוסימ המכ וליפא .שטירזמב תחתפתמה תודיסחה
,ובשי ותציחמבש ,א"רגה םא ."ודובכ ץראה לכ אולמ" קוספה לע תודיסחה לש השוריפ עמשמל
המצע תוקולאה ,רמולכ .וטושפכ בותכה תא הסרג תודיסחה ירה ,"ותחגשה" - "ודובכ" שריפ
.םתונרקס תא וררוע דועו הלא לכ .היווהה לכ ,"ץראה לכ" איה

ןיעמ התייה וז .שטירזממ דיגמה לש ורדח ןתפמ לע דחא םוי םיבצייתמ םמצע ואצמ ךכ
הנעמ הל ושקיב בר ןמזש ,םהיתולאשמ תחא דיגמה ינפל וגיצה ךכ םשלו ,םדיצמ שושיג תשיגפ
.ואצמ אלו

אלא הבהאב קר אל הערה תא לבקל םדא ךירצש ל"זח םירמוא ךכו ,החמש לע הווצמ תודיסחה"
,החמש ךותמ הערה לע ךרבל ,םדו-רשב ,השיא דוליל רשפא ךיא לבא" ,ושקה ,"החמשב םג
."!?הבוטה לע ךרבמ אוהש םשכ קוידב

ילש אשוז םג לוכי תאזכ הטושפ הלאש לע" :תורצק םרטפו תורדוח םייניעב דיגמה םהב טיבה
."תונעל

אבש דע .'אשוז' ותוא רחא םירת ולחהו דיגמה לש ורדחמ ואצי ,םיפוזנ םידליכ ,םיכובנ
לעשכ ,םיליהת ארקו רונתה די-לע בצינש ,ןכסמ ינע רבעל עיבצהו הרובחה ינבמ דחא םתרזעל
.רעוב דיפלכ ולוכ-לכו החמש לש הרהנ הכוסנ וינפ

ונבר האר המ" ,תומימתב םהל בישה ,"ינא המת" .הלאשה תא וינפל וגיצהו וילא ושגינ
םעפ-יא עדיש וא וימימ הער וזיא וילע האבש ימ לואשל שי וז הלאש .יילא םכתא חולשל
..."דימת והופדר דסחו בוט ךאו רוסחמו רעצ עדי אל םלועמ אשוז לבא ;רעצו רוסחמ

רחב עודמ וניבה אקווד םה .םהישארב ונהנהו ,ויחאב שיא וטיבה ,אשוזב םיחאה ינש וטיבה
.םתלאש לע םהל בישהל הז ודימלתב דיגמה

ןנואתהו אבש רחאל היה הז .בורקמ ,אשוז ותואב שוגפל םהל ןמדזנ םיאבה םימיב םג
ותשקבל ונענ םה .תוינשמ קרפ םוי לכב ודמלל םשקיבו ,ץראה-םעו רוב אוה יכ םהינפל
גיצהש ןוויכמ ."עמש תא ןירוק יתמיאמ" :תוכרב תכסמב הנושארה הנשמה תא ודמלל וליחתהו
- 'ןירוק' ;ןמז הזיאמ - 'יתמיאמ'" :ןטושפכ םילימה תא ושריפו וארק ,רומג רובכ ומצע
."...עמש -תאירק תא - 'עמש תא' ;אורקל םיליחתמ

יכ םכל רמא ימ" :האריו המיא ךותמו לוקב קועצל לחהו עקרקה לע אשוז חטתשה םואתפ
ינפמ - 'יתמיאמ' :אוה ךכ וז הנשמ לש השוריפ ילואו ?'ןמז הזיאמ' - ושוריפ 'יתמיאמ'
טעמכ ורבדבו ."!'דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש' אורקל םיכירצ םוקמה תמיא ינפמ .המיאה
.ותמשנ האצי

ושרדמ -תיב תא ורכז םה .א"רגה לש ותרות םהל הרסח התייה ןיידע לבא ,םיחאה ולעפתה
דחוימהו הנושה ןונגסל וניכסה אל ןיידע .ועגעגתהו ,ולש 'שמוחה דומיל' תא ,ורדח תאו
.םוקמל לגתסהל ושקתה ךא ,ריוואב חור-תוממורתה ושח םנמא .שטירזמ לש

םרטפ אוה .ונממ דרפיהל ידכ דיגמה לש ורדחל וסנכנ .שטירזמ תא בוזעל וטילחה ףוסבל
...אשוז בוש ."ילש אשוזמ םג דרפיהל וכלתש היה יאדכ" :רמאו םולשל

אשוז לבא ,יקב אלו ףירח אל ,םכח-דימלת ונניא אשוז" :רמאו םהב לכתסה ,וילא ואבשכ
.'והיפמ הרות ושקבי ,תואבצ 'ה ךאלמל ברה המוד םא' ,ארמגב ונימכח ורמאש המ עדוי
?ואל םא ול המוד ברה םא תעדל לכונש ,ךאלמ לש ותומד ונא םיעדוי יכו :אלפיי הרואכלו
ימשל לאשת הז המל' :רמא 'ה ךאלמ יכ רפוסמ םיטפוש רפסב :הז רמאמ אשוז שרפמ ךכ אלא
.ותוהמו ויפוא לע דומעל לוכי שיא ןיאו וינפ תאו ומש תא ריתסמ 'ה ךאלמ .'יאלפ אוהו
םגש דע ,וישעמ תאו הרותב ותוינואג תא ריתסהל ,וינפ לע הווסמ תתל לוכי ברה םג םא
שקבל יאדכ ,הזכ בר - ותעד לע דומעלו וריכהל םילוכי םניא םכתומכ םימכחו םילודג םישנא
."והיפמ הרות

וראשנו - םינווכמ םירבדה המל ץיברוה סחניפ יברו יקלמש-לאומש יבר םיחאה ינש וניבה
.שטירזמב
רוגיבא לואש םע םיידוהי םייח
תטלקה עקר לע (טרסה ךותמ םולצתב) לואש

לש םוסקה םמלוע"ל תרושקתה םלועמ
"ל"זח

-ץראב םידוהיה חילש וינפל בצייתמ זא קוידב .ער חור-בצמב ,ולגרהכ ,ןותנ ימור רסיק
ויצעוימ והשימש רחאל ,םהילע תפעוזה ותעד תא סיפהל ידכ ,ול וחלשש ןורוד וידיבו לארשי
תוילגרמהו תובוטה םינבאה םוקמב ,היוא ךא ,תחתפנ הדבכה הביתה .םתונמאנב קפס ליטה
ידי-לע ,קדנופב ,הלילב ,םש ומשוהש םינבאו רפע רסיקה הב אצומ ,םידוהיה ול וחלשש
תדבוא הניא 'הב ותנומאש ,חילשה תא גורהל רסיקה הווצמ ומעז-תמחב .לעיילב-ינב םיבנג
...איבנה והילא הנומתל סנכנ ובש עגרה םג הז .הז השק עגרב םג

שודיחב רבודמ םעפה ,תאז-לכבו ,"וז-םג שיא םוחנ" לש ורופיס תא ריכמ וניא ונתיאמ ימ
וז-םג שיא םוחנ'" .םייעוצקמ םינקחשו בוט יומיב םע ,תחבושמ הקפהב טרס - שממ לש
רופיס לע םיססובמה 'ל"זח לש םוסקה םמלוע' הרדסב ןושאר טרס אוה 'האלפומה הביתהו
.טרסה לש הפיטעה בגב בתכנ ,"תינעת תכסמב ארמגה

תוכיא תקפה

הקיזומהו םייטנתואה םוליצה ירתאו ,וירזבא ,םתשובלתו וינקחש תורשע םע ,טרסה ,ןכאו
.ל"זח ימי לא ןמזה-תרהנמב הרזח לש השוחת תונקהל םיביטימ - ולש תירוקמה

.תובוחר בשות ,ד"בח דיסח ,תרושקת שיא ,רוגיבא לואש אוה המזויה ירוחאמ דמועש ימ
םוחתב ואדיו תוקפהל רושקה לכב הגרדמ תיילעב רבודמ"ש וירבדל םיכסהל טלחהב רשפא
וחצנוהש רפס-יתבב םויס-תוביסמלו תובוב-ינורטאתל ונלגרוה הכ דע ."יכוניח-ידוהיה
.שממ לש הקפהב רבודמ םעפה ;תויתיב םיתיעל ,ואדיו תומלצמב

יברה לש תוניינעתה

יתד עקר תלוטנ החפשמב לדג אוה .םינש עשתכ ינפל תווצמ רומשל לחה (35) רוגיבא לואש
םלועל הכישמ יתשח הרשע-שש ליגמ רבכ" .תידוחייו תישיא ךרדב תודהיל ברקתהו ,ןיטולחל
הב שוגפל תונמדזה יל הנתינ אל וליפאו םדקומ עקר םוש יל היה אלש יפ-לע-ףא ,תודיסחה
.רפסמ אוה ,"שממ לש שגפמ

לש םיקומעה תומלועה לא רהוצ יינפל חתפש ,יריע ןב ד"בח דיסח יתרכה םייוסמ בלשב"
ונממ לבקל יתיכז .שטיוואבוילמ יברה םע םיבתכמ ירשק להנל יתלחתה ליבקמב .תודיסחה
עסנ ןמז רובעכ ."רתויב תישיא הרוצב יל גאודו יב ןיינעתמ יברה יכ יל וחיכוהש ,תובושת
איה ףא ,וידלי תעברא םאו ותשא תא ריכה םג םשו הבישיב דמל םש ,ב"הראב יברה רצחל
.הבושת-תלעב

רגתאה םע דדומתהל

בתכ ,'תושדח' ןותיעה לש המקהה תווצ םע הנמנ אוה .תרושקתה תוכרעמב הליב תובר םינש
תועדומה .'ץראה'בו 'בירעמ'ב הכירעו הביתכ ידיקפתב קסע ךכ-רחאו ,'הנחמב'ו 'תועידי'ב
.םינוגראו תודסומ ליבשב רקיעב ,םיידוהי ואדיו יטרס תקפהב קוסעל ותוא האיבה תרושקתל
.םידליל ,םיידוהי םינכת ילעב םייתלילע םיטרס תרדס קיפהל ןויערה דלונש דע

ףוסבלו ,ונחורל םירוטילקתו םיקחשמ תורנב םישפחמ ,םירוהה ,ונחנא ךיא האור ינא"
אוה ,"בוט תוחפה הרקמב ,תומילא טעמ-אלו ,בוטה הרקמב ,לבה הברה םע םיקחשמ םיאצומ
תורישל וללה םילכה תא םותרלו הזה שדחה רגתאה םע דדומתהלמ סונמ ןיאש יתנבה" .רמוא
עיפוה ('קד 30-כ ךרואב) 'האלפומה הביתהו וז-םג שיא םוחנ' טרסה ."הנמאנה תודהיה
.03-9512972 'לט .רוטילקתבו ואדיו תטלקבגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבש לש יוג

?תבשב תיבב רצונש ילמשח רצק ןקתל ירכנל רמול רתומ םאה :הלאש

ומצע ידוהיל רשא הכאלמ ידוהי רובעב תושעל ירכנל רמול רוסא בוט-םויבו תבשב :הבושת
השענ יוגה .וז הכאלממ הנהנ ידוהיה ןיא םא םג ,(ןנברדמ וא הרותה ןמ) התושעל רוסא
הלק תבש אהת אלש ידכ" רוסא רבדהו ,"ארמוחל ירכנל תוחילש שי" יכ ,הז ןיינעל וחולש
.תבשב רסאנש לוח-רוביד לככ - וא ,"םמצעב תושעל ואוביו ,םהיניעב

אלל וליפא ,ירכנה ידי-לע ונרובעב התשענש הכאלממ בוט-םויבו תבשב תונהיל ףא רוסא
םוקמב .הרישי האנה וז ןיא ןכ-םא אלא ,ורובעב תאז תושעל ירכנל רמאי אמש הריזג ,יוויצ
שישכ ןושיל השק") םירבד רופיס ןושלב תאז תושעל ול זומרל רתומ ,תונהיל רוסיא ןיאש
.("הרבעש תבשב רואה תא תיביכ אל המל" אל לבא ,"רדחב רוא

,החמ אל .ותיבמ ושרגל ףאו ודיב תוחמל בייח ,ורובעב רוא קילדהל הצורש יוג האורה]
.[האנהב רתומ - ותאחמ תורמל רוא יוגה קילדה .םש לוכאל וא אורקל ול רוסא

;שדוק-ירפס תלצה ךרוצל ;הנכס וב ןיאש ףא ,בכשמל לפנש הלוח ךרוצל :ירכנל רמול רתומ
אל - הבכמה לכ" הקילדה תעשב זירכהל ןוגכ ,ונוממ לע לוהב םדאשכ לודג דספה תעינמל ןכו
.(לומגת לבקיש זמר) "דיספי

,לודג דספה וא לודג ךרוצ ,הווצמ ךרוצ ,םייח-ילעב-רעצ ,תמה דובכ ,ילוח תצקמ םוקמב
םא ,בוריע ןיאשכ תסנכה -תיבל רודיס איבהל ,לשמל .ןנברד רוסיא תושעל ירכנל רמול רתומ
.הרומג םיברה-תושר וז ןיא

-תיבב רבודמשכ ןכש-לכו) תבש תדועס לוכאל ,הווצמ ךרוצב רבודמש ןוויכמ ,ונניינעב
,די-רחאלכ רצקה תא ןקתיש ירכנל רמול ריתהל שי - רחא לודג ךרוצ לכב ןכו - (תסנכה
.ןנברדמ קר אוה רוסיאה זאש ,הליגרה ןוקיתה ךרדמ יונישב
התכלהכ תבש תרימש .םש ןקזה ר"ומדא ע"ושו ,דלש,זש,וער,גמר 'יס כ"ונו ע"וש .ו"פ תבש 'לה ם"במר
.נ"שו ,'תובש ירכנל הרימא' ךרע ,במ 'מע ב ךרכ תידומלת הידפולקיצנאו ,ל קרפ


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il