646 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
םיגהונ המל
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תועובשה-גח * (20.5.99) ט"נשת'ה ןוויסב 'ה * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


רוחבל ךירצ וישכע


תרכומ-יתלב ןיידעו השדח תואיצמ ורצי תוריחבה תואצות
םידמוע ,םיירוביצה ונייח יאגה תא טוונל ורחבנש ימ .ונל
שממ םיכרדה-תשרפ לע וישכע


.וישכע קר הליחתמ תיתימאה הריחבה ,רבד לש ותימאל לבא ,ונירוחאמ רבכ תוריחבה הרואכל
התנתשה תיטילופה הפמה .ונל תרכומ-יתלב ןיידעו השדח תואיצמ ורצי תוריחבה תואצות
םייחה יאגה תא טוונל ורחבנש ימ .תוחותפ תויורשפאה לכש ,איה רבדה תועמשמ .ןיטולחל
.שממ םיכרדה-תשרפ לע וישכע םידמוע ,ונלש םיירוביצה

דודיחל הב שמתשהל רשפא - םיצור םא .רצויה דיב םלג-רמוחכ איה השדחה תואיצמה
םיקלחמ תומלעתה ךות תודח תוינפ עוציבלו ימינפה חתמה תרבגהל ,תודמעהו תוקולחמה
תשגדהל ,תדחאמה ךרדה שופיחל המצע תואיצמ התואב שמתשהל רשפא - םיצור םאו .םעב םילודג
יבלמו םינוציקה תדמעהלו ,םעה בורל הרקיה תידוהיה הקיזה לע הרימשל ,ףתושמה הנכמה
.הרבחה ילושב ,יוארה םמוקמב האנשה

תווקלו דחאתהל

,ונינפל םידמועה םירגתאה םע תיתימאה תודדומתהה הליחתמו תואמססה תפוקת המייתסנ וישכע
ךא .תובושחהו תולודגה תויעבהמ תעדה תא החיסה ילוא תוריחבה תלומעת .םישקו םילודג םהו
ריזחהלו ונתוא ריעהל ידכ ילוא ,תוריחבה רחאלש הלילב דימ תושויטקה תפקתה התייה תילמס
.תיניצרהו הכובסה תואיצמה ךות לא ונלוכ תא

םיביוא םיפקומ ונא .תינוציחה הנכסה ,דחא דצמ .שממ תוימויק תונכס חכונ םיבצינ ונחנא
תושי הווהתמ ץראה בלב .(היהת-אל-ויה) ונתדמשה לע םירבדמו םיבשוח ,םימלוח ןיידעש
רבעל טא-טא תמדקתמ איה ונרעצלו ,ונמוקמב אובלו ץראה תא תשרל שרופמב תפאושה ,תניוע
.םינכוסמה הידעי

םינתיא דומעל םוקמב ,תונכסה חכונ דחאתהל םוקמב .םעה ךותב קומע עסש רצונ ,ינש דצמ
,םישק םיימינפ םיקבאמב םיקוסע ונא ,ךכ-לכ ונל םיינויחה םיסכנה תרימש לע םידכולמו
םיעדוי ונאו ,םירזגל הרבחה תא ערוק ימינפה בוטיקה .ונתדימע תלוכי תא דואמ םישילחמה
.םינפבמ וררופתהש םימעל הירוטסיהה ךלהמב הרק המ בטיה

תוריחבה תואצות לע םיחמשש ימ שי .ונינפל תחנומה הריחבה איה תילרוגו הלודג הכ ןכל
בוטה רבעל הנפת איהש תווקל ךירצו ,תואיצמ שי תושגרה לכל רבעמ לבא ,םיבוצעה שיו
תואלפנ יכ ,קותמ אציי זעמש תווקל וישכע ךירצ ,תרחא האצותב דואמ הצרש ימ םג .ןוכנהו
.הנוילעה החגשהה יכרד תורתסנו

עסמה ףוס תארקל

הלעמל .חצנה יפקשמל דעבמ ידוהיה םעה לע טיבהל תלוכיה תא ונל קינעמ תועובשה גח
."ךיקולא 'ה יכונא" םעה לכ יניעל ה"בקה רמא זאמ ופלח הנש תואמ-שולשו םיפלא-תשולשמ
םייח ונחנא ןכ-יפ-לע -ףאו ,תורעסו תוכופהת ,תודרומו תוילע ונעדי וללה םינשה יפלאב
.םילושכמה לכ לע ונרבג רבד לש ופוסב ןכש ,םימייקו

לכמ ונב רחב ה"בקה רשאכ ,ןהה תוריחבב ,זא לחהש ךוראה עסמה ףוס לא וישכע םיברק ונא
,לבת תווצק לכב ונרזפתה .םלוע יאב לכל הנומאה רוא תא איבהל טדנמה תא ונל ןתנו םימעה
.ךרדה ףוסל םיברקתמ ונחנא הנהו ,ןתומכש רבע אל רחא םע םושש תוכופהת ונרבע

תארקל אקווד .תוביתנה-תיב לא תברקתמה תבכרל ונתפוקת תא םעפ לישמה שטיוואבוילמ יברה
רוחבל ידכ הבר תוריהז ךירצו ,םינושו םיבר םיביתנל לצפתהל הליסמה הליחתמ עסמה ףוס
,הכובמהו לובלבה תבורמ ,ונתפוקת יהוז .הרטמה לאו דעיה לא רשייה ליבומה ,ןוכנה ביתנב
.דעיה רבעל רבד לש ופוסב ונתוא ליבומו תבכרה תא טוונמש ימ שי םלוא

באשנ ,הב קבדנ .תועובשה גחב שדחמ םילבקמ ונאו ונלביקש ,הרותה ביבס אופא דחאתנ
בורקבש הווקנו ןימאנו ,םירקי םיחא ינומה לש םנואמיצ תא םייחה הימימב הוורנ ,הרואמ
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה - תיפוסה הנחתה לא עיגנ שממ

.תוימינפבו החמשב הרותה תלבקל ,חמש גח
שדח שיםיברע ונינב

יברה לש ותאירק םהבש םיזורכו םינולע תועובשה-גח תארקל םיציפמ ד"בח-יריעצ
.הרותה םויקל םיברעה םהש ,םידליה תא םג תורבידה תרשע תאירק דמעמל איבהל שטיוואבוילמ
תאזה השרפה תא ןירוק ווה ,יינב :לארשיל ה"בקה רמא" :שרדמה רמאמ לע תססובמ האירקה
-יתבב ."הרותה תא םילבקמו יניס -רה ינפל םידמוע םתא וליאכ םכילע הלעמ ינאו ,הנש לכב
דמעמל אובל םדדועל ידכ ,הקיתמ ירבד םידליה ליבשב ןיכהל םיאבגה םיגהונ םיבר תסנכ
.דחוימה

תוקפהל עדימ זכרמ

יאשונב םירוטילקתו ואדיו תוטלק לע עדימ זכרמ תמקה - 'תרושקת רפוש' לש הצוחנ המזוי
,םיידוהי םיאשונב םירוטילקתו תוטלק ונימיב םיקיפמ םינוגראו םיפוג תורשע .תודהי
םיקיפמה לכל ארוק 'רפוש' .םייקה עציהה לע םיעדוי םניא רוביצב םילודג םיקלח םלואו
(םולשת אלל) קפוסיו דחוימ ןולעב זכורי עדימה .םהיתוקפה לע טרופמ עדימ וילא חולשל
.03-9643065 :עדימ תלבקל 'סקפ .ןיינעתמ לכל

םירופיס השימח

לע התלעה 'השודק לש תוצוצינ' תרבח .תושדח תוקפה תכרעמה ןחלושל תומרוז םייתניבו
,'הקדצ תווצמ תוכזב' - םיקידצ ירופיס תרדסב הקיפהש םיטרסה תשמח תא םירוטילקת
.'תבש ריקומ ףסוי'ו 'דוד תובקעב' ,'הדיבא בישהש בורכה' ,'אבא תא וליצהש םיליהתה'
.02-5374144 'לט ,תוקפה םעונ :הצפה

הנומרהליפ :שדח

,ןנערמו שדח רוטילקת - םולבנזור (הנומ) השמ לש הנומרהליפ :תושדח תוילקיזומ תוקפה
שי' טיהלה לש שדוחמ עוציב ללוכ .שדח עוציבב ,תונוש תורצחמ תידיסח הקיזומ בלשמה
.03-6188047 'לט ,ראטס-לג :הקפה .דנווטסיל תימע לש ,'הנומאשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.תועובשה -גחל


םיכאלמה לומ ונבר השמ

הרותהש ,םיכאלמה ודגנכ ונעט ,הרותה תא לבקל םורמל ונבר השמ הלעשכש ,רפסמ שרדמה
:םהל רמא השמו ,הבושת םהל ריזחהל השמל הרוה ה"בקה .םדאה-ינבל אלו םהל ןתניהל הכירצ
הערפל ?םתדרי םירצמל" - "םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'ה יכנא" ?הרותב בותכ המ
ערה רצי ...םכיניב שי ןתמו-אשמ" :םלאשו םיפסונ תורביד טטיצו ףיסוה השמ ."?םתדבעתשה
.םהיתונעט תא םתס ךכו ."םכיניב שי

לש הכלהה לע וססבתה םה .הרותה יפ-לע תססובמ םגש ,הקזח הנעט התייה םיכאלמה תנעט
רבכ םא ףאו ,ךומסה הדשה לעבל תופידע תתל שרדנ ,והדש תא רוכמל הצורה םדא .'ארצמ-רב'
,הרותה לש 'םינכש' םהש ,םיכאלמה אופא ונעט .הנוקהמ ולטיל ןכשה יאשר ,רחאל ורכמ
.םדאה -ינבל אלו םהל ןתניהל הכירצ איה ןכלו ,םינוילעב םתויהב

היינב תרטמל

קר איה ןכשה לש ותופידע .'ארצמ-רב' ינידב הכלה לע איה ףא הססבתה ונבר השמ לש ותבושת
- תיב הדשב תונבל ונוצר םא םלוא ,םילובי לודיגל הב שמתשהל ןיינועמ עקרקה הנוק רשאכ
.ונממ ולטיל יאשר ןכשה ןיא

ךרבתי ול תושעל" - 'תיב תונבל' ידכ הדעונ הרותה :ונבר השמ לש ותבושת אופא התייה וז
תא םהמ לוטיל םחוכב ןיאו ,םדאה-ינב לע תופידע םוש םיכאלמל ןיא ןכל ."םינותחתב הריד
.הרותה

הזה םלועב הריד

- ה"בקל 'הריד' תושעל ידכ הרותה תא םיצור םה םגש ,ןועטל םיכאלמה םילוכי ןיידע םלוא
ה"בקל הרידה תאש ,ונבר השמ בישה ךכ לע .הרותה תא לבקל םתוכז ,ןכ-םאו ,םינוילעב הריד
.ןותחתה הזה םלועב אקווד אלא ,םינוילעה תומלועב תושעל רשפא-יא

שי ערה רצי ...םכיניב שי ןתמו-אשמ ...םתדרי םירצמל" :ורמאב ונבר השמ זמר הז רבד
לומ תודדומתה וב שיש םוקמב ,הזה םלועב קר תושעל רשפא ה"בקל הרידה תא ."םכיניב
השודקה תא םיאיבמ רשאכ .ןתמו-אשמ לש םייח וב שיש םוקמב ;ערה רציה לומו 'םירצמ'
.ה"בקל הריד םישוע ךכב - ןותחתה הזה םלועה ךותל אקווד תיקולאה

תושדחתהה חוכ

ךותב ,הזה םלועב ןאכ םלואו ,ה"בקהמ הראה אלא םניא םינוילעה תומלועהש ,איה רבדה תביס
ידיל אבו הלגתמ הז חוכ .ומצעבו ודובכב ה"בקה לש יפוס-ןיאה וחוכ ןומט ,תימשגה האירבה
השענ זאו ,םלועה לש םיישקה לכבו ערה רציב הזה םלועב דדומתמ ידוהי רשאכ אקווד יוטיב
.ךרבתי ול הריד ימשגה הזה םלועה

אוהש ,הדלוהה חוכ תא םילמסמ םאו בא ."?םכל שי םאו בא" ורמאב ונבר השמ זמר הז רבד
שיה ךותב ןומט ,ןיאמ שי אורבל וחוכבש ,ומצע ה"בקה לש ,הז חוכ .השדח האירב תניחבב
הריד הזה םלועהמ םירצויו 'םידילומ' םה ,תווצמבו הרותב םיקסוע םידוהי רשאכו ,ימשגה
.ךרבתי ותוהמו ותומצעל
(28 'מע ,יח ךרכ תוחיש יטוקל)

תועובשה-גח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמומצע תא ןתנ

ותוהמ םע םה דח רשא ,ךרבתי ותמכחו ונוצר תא הב שיבלהו ותרות תא ונל ןתנ ה"בקה
.לוכיבכ ומצע תא ונל ןתנ וליאכ הז ירהו ,ךרבתי ותומצעו
(אינת)


תיגיגכ רה

ןיאשכ םגש ,ונדמלל .'וכו תיגיגכ רה םהילע ה"בקה הפכש דמלמ :רמאנ (חפ תבש) ארמגב
וחרוכ-לע השעי אלא ,הנממ לטביהל ןירוח-ןב אוה ןיא ,הדובעבו הרותב קוסעל קשח םדאל
.ונוצר דגנ תושעל ותוא םיפוכש ימכ המדיו
(בוט-םש-לעבה)


רהה ןמ דרי אל

.שטיוואבוילמ (קחצי-ףסוי יבר) ץ"יירה ר"ומדא לצא המ-רבד לואשל םידיסח וסנכנ תחא םעפ
אל ןיידע" :ורמואב ,הלאשה לע תונעל בריס יברה .תועובשה-גח רחאל םימי המכ היה הז
."רהה ןמ יתדרי

רציה דעב רוצעל

-םע תא תרצועה ,הרותה הנתינ הז םויבש םושמ ?'תרצע' תועובשה גחל םימכח וארק המ-ינפמ
.ערה-רצי יכרדב תכללמ לארשי
(בו'צידרבמ קחצי-יול יבר)


תוגרדמ שולש

םוי ;ערמ רוס דגנכ - ןושאר םוי :'ה תדובעב תוגרדמה שולש דגנכ םה הלבגהה ימי תשולש
הגרדמל לארשי -ינב ועיגהשכ .הבהאמ הבושת דגנכ - ישילש םויו ;בוט השע דגנכ - ינש
.הרותה םהל הנתינ ,תישילשה
(הצבורטסואמ ריאמ-לאיחי יבר)


הבושח תוגהנתהה

"םכילהואל םכל ובוש ,םהל רומא ךל" :השמ לא ה"בקה רמא הרותה תלבק רחאלש ,תרפסמ הרותה
םתוגהנתה היהת ךיא תעדל בושח לבא ,הרותה תא ולביק לארשי-ינב םנמא .(זכ,ה םירבד)
.םתיבלו םהילהואל ובושיש רחאל
(החסישפמ םנוב יבר)


רבדמכ םדא

תניחבב אוה ,המדא םש לע ארקנש ,םדאה ןכש .רבדמב אקווד הרותה תא ולביק לארשי-ינב
,הרותה ול הנתינ ךכ םשל .חמצו בשע םוש וב ןיאש רבדמכ בשחנ אוה ,הרות ול ןיאשכ .עקרק
.םיאנ תונליאו םיחמצ האיצומ תאזה המדאה זאו
(ל"רהמ)


םלועה םויק

השעמל םויק תנתונ הרותה .םלועה ארבנ םהבש תורמאמה תרשעל םיליבקמ תורבידה תרשע
ךכ-רחא ."השועו רמוא ךורב" תניחבב ,תורמאמה תרשע ידי-לע הארבנש האירבל ,תישארב
תא םימייקמ 'ה תוריזג תא םימייקמש ידי-לעו ,"םייקמו רזוג ךורב" תניחבב איה הדובעה
.םלועה
(תמא תפש)

עובשה תרמיא


ךמצעמ בונגת אל

,ותיבל רזחשכ .תועובשה-גח תארקל קצוקל הנושארה םעפב עסנ ןיניטסוגמ ריאמ-לאיחי יבר
תא ולביק םש יכו ,קצוקל העיסנה לש החרטה לכ תיאדכ התייה המ ליבשב" :ונתוח ולאש
."?רחא ןפואב הרותה

."?'בונגת אל' רבידה תא םכלצא םישרפמ ךיא .ךכ ןכא" :ריאמ-לאיחי יבר בישה

."ותלוזמ המ-רבד בונגל םדאל רוסא - ועמשמכ וטושפ" :ןתוחה בישה

..."ךמצע לצא בונגת לא - 'בונגת אל' ושריפ" ,ריאמ-לאיחי יבר םייס ,"קצוקב ונלצאו"תודיסחה יכרד


שדחמ הרות-ןתמ

םיגחה לכב ליבומ םגתפל "םישענו םירכזנ הלאה םימיהו" קוספה תא תכפוה תודיסחה תרות
דבב דב ירה ,םוי ותוא לש וניינע תא םיריכזמו דעומו גח עיגמ רשאכ :רומאל .םידעומהו
םעפב הז םויב ורקש םיניינעה לכ שדחמ םישדחתמ - "םישענו" םג שי "םירכזנ"ה םע
-רה לע הרותה-ןתמ דמעמ תא שדחמ םיווח ונא ,תועובשה-גחל םיאב ונאשכ ,ךכו .הנושארה
.יניס

םימשה וחתפנ' תניחבב היה בוט-םש-לעבה לצא תועובשה-גח" :רמא שטירזממ דיגמה ברה
דיגמה ברה לצא תועובשה-גחב ונייהשכ" :רמא ןקזה ונבר ."'םיקולא תוארמ האראו
םירומא םירבדה" :'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמא ."םישיגרמו םיאור ויה - (שטירזממ)
אלא הפוקת התואב קר אלו ,וניאישנ וניתובר לכ לצא אוה ךכ אלא ,דבלב דיגמה לע קר אל
תוחישה רפס) "םיימינפ םילכב ךרוצ שי וללה םייוליגה תא לבקל ידכ םלוא .םינמזה לכב
.(120 'מע ג"שת

ץפחש ימל חוכ

תארה התא" קוספה יפ-לע ,יניס-רה דמעמ לש תדחוימה ותלעמ תראובמ (ול קרפ) אינתה רפסב
ינפמ ונייהו .תישוח הייארב ,שממ 'תארה'" :"ודבלמ דוע ןיא םיקולאה אוה 'ה יכ תעדל
ךרבתי ונוצר תוימינפ איהש ,הרותה תוללכ ןהש ,תורבידה תרשעב ןוילעה ןוצר יוליג
רוביד לכ לעו ,שממ תואיצמב םילטב לארשי ויה ןכל ...ללכ םינפ רתסה םש ןיאו ,ותמכחו
."ןתמשנ החרפ

הרותה ירתס ,הרותבש אילג - םירבד השולש ונתינ הרותה-ןתמבש ,רמא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
חוכה תא םלוא ;הברה ועדי ןכ-םג הרות ירתס ;דחא לכל שי הרותבש אילג .'ה תדובעל חוכהו
.(102 'מע ה"שת תוחישה רפס) ךכב הצורש ימל םינתונ 'ה תדובעל

ןמז הלחה רמאמה תרימא .תודיסח רמאמ ב"שרה יברה רמא ,תועובשה גח שדקתה םע ,תחא םעפ
יברה ללפתה רמאמה תרימא רחאל .יצחו םייתעש הכשמנ ותרימאו ,תורנה תקלדה ינפל בר
דחא ריעה גחה תדועס תעב .הלודג תוקבדבו תוכיראב - וכרדכו ,ורדחב תיברע תליפת
ונל היה ךכ .תרחואמ העשב התייה תיברע תליפתו בר ןמז הכשמנ רמאמה תרימא" :םיבוסמה
םידיסח" :יברה ול בישה ."אליממ ךרדב ('הנייהת תומימת תותבש עבש'=) 'תומימת' םויה
.תודיסח ידי-לע אב רבדה םא וליפא ,'אליממ ךרדב'מ אלו 'דבעיד'מ אל םיזחוא םניא
אבש המו ,תומימתה ןעמל עגייתהל שי .העיגיו הדובע ידי-לע האבה וז איה תיתימא תומימת
.(119 'מע ב"שת תוחישה רפס) "תומימת הז ןיא - אליממ ךרדב

הרוחסה תא זוראל

."תוימינפבו החמשב הרותה תלבקל הכזנש" - תועובשה גח ינפל לחאל גהונ היה ץ"יירה יברה
החמש :הז חוסינ לש ותועמשמ תא (1307 'מע ,ד ךרכ תוחיש יטוקל) ראבמ שטיוואבוילמ יברה
שי םירתסהו תומלעה חכונ תודדומתהבו תונויסינב הדימעב הרושק הרותה תרימשש ןוויכמ -
תא םייקל שי - תוימינפ .םיישקה לכ לע רבגתהל חוכ הקינעמ איהש ,החמשב התוא לבקל
לכשה) שפנה תוחוכבו ,(השעמו רוביד ,הבשחמ) שפנה לש םיינוציחה הישובלב קר אל הרותה
.שממ שפנה םצעב ,'תוימינפ'ב המייקל שי אלא ,'תוינוציח' תניחבב םה םגש ,(שגרהו

גח לע ןימולשתה ימי לש םניינע והמ :ןקזה ונבר ,ובס תא לאש 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא
אוה ןיא ,הרוחס הברה םש שכורו לודג דיריל עסונ רחוס רשאכ :ןקזה ר"ומדא הנע ?תועובשה
אלש ,ותרוחס תא בטיה זרואו םימי המכ םש ההוש אוה אלא ,דיריה רחאל דימ ותיבל רזוח
דחא לכ שכר יאדו הרות-ןתמ ןמזב :ןאכ ףאו .התיבה הכוראה העיסנה ךשמב דבאי אלו בנגיי
זוראל ידכ ,גחה רחאל םימי המכ תוהתשהל ךרוצ שי ןכל .גחה תוראהמ 'הרוחס' תצק דחאו
.(285 'מע ו"צרת תוחישה רפס) ןמזה תדרטב דבאת אלש ,וז 'הרוחס' בטיה


הלואגל הייפיצב


לארשי ויהי ךכיפלו .דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע היהי אל ...ןמזה ותואבו"
"םדאה חוכ יפכ םארוב תעד וגישיו ,םימותסה םירבד םיעדויו םילודג םימכח

(םיכלמ תוכלה ףוס ,ם"במר)
היהש השעמ


םעה לא רהה ןמ

גחב לילעב שוחל היה רשפא ,'רימזוקמ אבסה' אוה אולה ,רימזוקמ לאקזחי יבר קידצה לצא
,םידיסח יפלא רימזוקל םירהונ ויה גחה תארקל .יניסב הרותה תניתנ לש המעט תא תועובשה
,"דחא בלב דחא שיאכ - לארשי םש ןחיו"ה תשוחת תאו תולעתהה תריווא תא .קוחרמו בורקמ
.םילימב ראתל ללכ רשפא-יא

ושקיבו ,קסמודרמ המלש יבר ,'המלש תראפת'ה לעב לא םידיסח ינומה ועיגה תחא הנש
םהילא קועצל ליחתה ,בר ןומה ולצא ףסאנש הארשכ .תור"ומדאה תא וילע לבקל וענכשל
.וילא סנכיהל םהל ריתי אלו יבר ונניאש

ומעו ,רימזוקל אצי תועובשה גח ינפל םימי המכ :השעמ השע ,םישקעתמ םידיסחהש הארשכ
המלש יבר לש ואוב לע העידיה .'רימזוקמ אבסה' תציחמב גחה תא תושעל ידכ ,ויברוקממ המכ
.רבד לופיי ךיא תוארל ופיצ לוכהו ,ריעה תא השיערה קסמודרמ

,חרואה לש ותיב ביבס ופפותסה ףטו םישנ ,םישנא .תובוחרב םישגרנ וכלהתה רימזוק ישנא
.ותדע תא להנלו תור"ומדאה לוע תא וילע לבקל ןכומ וניאש קידצב טבמ ףיעהל ידכ

המדקש וז ומכ תממורמ הכ תבש םהימימ ועדי אל ורצח יאב לכו רימזוקמ קידצה לש וידיסח
יתש תמגודכ התייה ,תחא גג-תרוק תחת םילודגה ינש לש םתואצמיה .הנש התואב תועובשה גחל
.תחא הלודג הקובאל ויהו ושגפנש שא תובהלש

.קסמודרמ יברה ,וחרואל אורקל רימזוקמ קידצה חלש תבשה תאצ םע םלוא ,תחנב הרבע תבשה
'רימזוקמ אבסה' רמא ,"התא לארשיב גיהנמ" .קסמודרל בושל עיגפמב ושקיב ,וילא אב הזשכ
."תועובשה גחב ךליצב ףפותסהלו ךתוארל םיקקותשמ םיבר םידיסח" ,וחרואל

:רמא ףוסבל .תכשוממ הקיתשב קסמודרמ המלש יבר ידי-לע הלבקתה רימזוקמ קידצה לש ותשקב
רמ יב קחוד תאז תחת .תועובשה גח לש תולודגה תועשב םכתציחמב אצמיהל ידכ ןאכל יתאב"
."גיהנמו שאר יב םג םיאורש םיטושפה םישנאל ,יתביבסלו יתיבל בושל

םיטיבמ ,הז לומ הז םילודגה ינש ובצינ תעכ .ויתובשחמב עקש רימזוקמ לאקזחי יבר קידצה
.םירבדו רמוא אלב ,והער יניעב שיא

השיא המינפ סינכהל שקיבו שמשה סנכנ עגר רובעכ .תיבה חתפמ יכב לוק עמשנ עתפל
,הביל רמב הנמלאה הקעז ,"יבר" .הלעבמ הנמלאתנש רימזוק תובשותמ תחא התייה וז .הייכוב
,יידליל םחל תונקל הטורפ וליפא ידיב ןיא .דעומ אלו גח אל יתעדי אל ילעב רטפנ זאמ"
."גחה ימעטמו בלח ילכאמ ןכש לכו

הכימת הל קינעהל ושמשל הרוה אוה .החור תא דדועו השיאה תא עיגרה רימזוקמ קידצה
ליג תועמדב ופלחתה השיאה לש באכה תועמד .התחפשמלו הל גחה תואצוה רובעב ,הבידנ תיפסכ
.הדות תרכהו

ה'צנב היה הז םעפה .תלדה ןוויכמ הלומה לוק בוש עמשנ הנהו ,תיבה תא השיאה האצי ךא
לש םייוסמ לבח יתרכח" ,םר לוקב חתפ ,"!יבר" .וידגבמ ףדנ םיגד לש ףירח חיר .גיידה
איהו םייתסהל תדמוע הנשה ,הנהו .םיגד וב גודל לכואש ידכ ,המלש הנש ךשמל הלסיווה רהנ
וליאו ,םיבר םיגד תולעהל םיגיידה וחילצה הלסיווה לש םירחא םיקלחב .הערו השק התייה
."!?השעא המ .ינממ םיחרוב םיגדה וליאכ ,ינא

.וחור -תרעס תא טיקשהל וטבמ םצעב היה ידו ,גיידה ה'צנבב הלמחב טיבה רימזוקמ קידצה
םיגד ךתכח הלעת הרהמ דע יכ ךתוא ינא ךרבמו רהנה לא בוש" ,ךורב וילא הנפ ,"רקיה ינב"
תינברה יתייערו יילא ונאיבת ,קנע גד םויה דוע הלעתשכ ,ינא שקבמ דחא רבד קר !בורל
."הפי ןיעב ודעב ךל םלשת

אלש ידכ ,דימ רהנה לא תאצל וב ץיאה קידצה לבא ,והשמ ינקפס טבמב קידצב טיבה ה'צנב
.ול הפצמה הכרבה עפש תא ץימחהל

תלבק דומלל ידכ ןאכל אב אוה .רימזוקמ קידצב האתשמ קסמודרמ יברה טיבה העש התוא לכ
רחאל ,תאז לכו .םוי-ישקו םיטושפ םישנא םע תוקסעתה אוה האור אוהש המו ,יהמ הרותה
.ותיבל בושל ול הרוה קידצהש

לא רהה ןמ השמ דריו' ,בותכ הרות ןתמב" .רדחב הדמעש הממדה תא רפה רימזוקמ קידצה
וליא יכו .'םעה לא רהה ןמ אלא ,ויקסעל הנופ השמ היה אלש דמלמ' ,י"שר שרפמו ,'םעה
.קידצה לאש ,"?לארשי ללכ תבוטל חנז םתואש ,ונבר השמל ול ויה םייטרפ םיקסע

וב הפלח אל ,הרותה יניינע תא הרובגה יפמ השמ עמש רשאכ" :רימזוקמ אבסה ריבסה אלא
םע םהב ןודי ילוא וא םירבדה תא ןבלי ,ומצע םע דדובתי םעה לא ותכל םדוק אמש ,הבשחמ
לא דרי דימו ,לארשי ללכ תבוטל ,תישיאה ותולעתה לע רתיו ונבר השמ .עשוהי ודימלת
."םעה

תובשחמל התע חנה .ךממ שקבמ ינא םג תאז" .קסמודרמ יברב בהוא טבמ ןתנ רימזוקמ קידצה
."םעה לא ךלו תימצעה תולעתהה לע

שקבמ ינא ףא .תונכהל קקזנ אל ןכלו ,יניס-רהב היה רבכ ונבר השמ לבא" :המלש יבר הנענ
..."יניס-רה לצא תויהל

וב ורפיס תובר םינש רשא ,תועובשה גחל ולצא ראשנ המלש יברו ,רבד לאקזחי יבר רמא אל
.המרב ותדע תא להנל לחהו וריעל רזח ןכמ רחאל .אלפומה ומעטבו
הזוקישיא ןניק םע םיידוהי םייח


אל) הניבג םע תורג לש רופיס
(תיבלח

הדובעה ןיבל 'ללוכ'ב הרות דומיל ןיב קלחל הקוזישיא (י'גנק רבעב) ןניק גהונ ומוי תא
תולוגס בר ,חרזמב ץופנ לכאמ אוה ופוט .דודשאב ותיב דיל םיקהש ופוט רוצייל לעפמב
דיחיה םג אוה ,וישכעל ןוכנ ,ולש לעפמה .היוס ילופמ יושעהו הניבגכ הארנה ,םימעטו
.ץראב תובר עבט תויונחב אוצמל רשפא רבכ ותרצות תאו לארשיב הז רצומ רציימה

ינפל .הקסוא ריעב ,ןגטנר יאנכט ,בוט ינפי רוחב (31) ןניק היה תודחא םינש ינפל דע
הליג-ינבמ םיברכ האציש ,ץראה םורדב זועימע בשומ תב ,היורצ דרו תא ריכה םינש שמחכ
לוספ התאר אלו ,ןיטולחל תיתד-אל הריוואב הכנחתהו הלדג דרו .קוחרה חרזמב לויטל
רורגל קומע ימינפ ףחד השח ,הנותח לע רבדל וליחתהשכ םלוא ,ינפיה ריעצה םע תורבחב
.רייגתיש ידכ לארשיל ותוא

המדא שער

ןגטנר יאנכט ,רומאכ ,היה ןניק .םהייח-חרואב וכישמהו ןפיל ורזח ,ץראב ונתחתה םיינשה
רתיל ,דחא םויש דע .(םיירתא םינמשבו םיחמצב יופיר) היפרתמוראל ןוכמ הלהינ דרוו
.םהייחב לודגה יונישה עריא ,דחא הליל ,קויד

התייה דרו .ינואק ריעב ונררוגתהש תעב" ,ןניק רפסמ ,"ה"נשת תנש תישארב הרק הז"
ונעסנ .ונתיבמ העיסנ העשכ קחרמ ,הבוק ריעבש הריגהה ידרשמב היניינע תא רידסהל הכירצ
יתררועתה הלילב תחאב ךרעב .הריגהה ידרשמל רקובב דימ תשגל הנווכ ךותמ ,םדוק ברע םשל
דימ םוקל דרוול יתעצה .רתויב בושחה ספוטה תא תיבב ונחכשש יתרכזנ .להובמ הנישהמ
העש .םישורדה םיספטה לכ םע הריגהה דרשמב בצייתהל לכונ רקוב םעש ידכ ,התיבה רוזחלו
..."המדא שערב רוזאה לכ דערוה ,ינואקל ונעיגה רחאל הלק

תוזוזמה תוכזב

ריעה יבשותמ םיפלא-תנומש .לילכ הסרהנ ריעה לכשו הבוקב היה שערה דקומש ררבתה רקובב
ונתיבל ךומסה שיבכהש דע ,קזח הכ היה שערה .ונסכאתה ובש ןולמה יחרוא םהבו ,וגרהנ
סוכ וליפאו םלש רתונ ונלש תיבה לבא ,תושק וקוזינ ונרוזאב םיבר םיתב .םיינשל הצחנ
."תיבה יחתפב העבקש תוזוזמה תוכזב הרק סנהש דימ הרמא דרו .הלפנ אל תחא

יתמייק" ,תרמוא איה ,"םולכ טעמכ יתעדי אל" .התודהיב ןיינעתהל דרו הלחה תאז תובקעב
אבה הרוקיבב ."יתגהנ הז יפ-לעו ,תבש לוליח והמ יתטלחה ידבל .יתנבה יפ-לע תווצמ
לכ" .הבושתב-הרזח לש המוציעב איהשכ ,תירבה-תוצראמ ץראל הרזחש ,התוחא תא השגפ לארשיב
.הבישה איהו יתלאש ינא .תודהי יניינעב תובקונ תוחיש ונלהינ ץראב יתייהש תפוקת
.תרמוא איה ,"ירמגל שדח םדא-ןב יתייה רבכ ,ןפיל יתרזחשכ

לודג ןשקע

יתיצר אל הלחתהב" ,ןניק רמוא ,"לודג ןשקע ינא" .הלעב תא םג הירחא ךושמל הלחה טא-טא
."תודהיהמ יתובהלתה הלדג ךכ ,דומלל יתקמעהש לככ לבא .ילש םייחב תושעל המ יל ורמאיש
,העיסנ תועש שש קחרמ ,םש ,ויקוטמ דרו ול האיבהש ,תינפיב תודהיה לע םירפסב רזענ אוה
.רתויב בורקה הווקמה היה

ינש םהל שי .לארשיל (הטרדנא אוה תינפיב השוריפש) הקוזישיא תחפשמ התלע הנשכ ינפל
,"תמאב םירשואמ ונייח תעכ" .שדוחכ ינפל דלונש ,לאיראו ,'רדח'ב דמולה ,ףסוי ,םידלי
.לודג ךויחב דרוו ןניק םירמואגרובזניג ףסוי ברה תאמ - םיגהונ המל


תועובש ליל ןוקית

?תועובש לילב הרות דומילל םירע ראשיהל גהנמה רוקמ המ :הלאש

,הרותב םילמע ויהו הז הלילב םינשי ויה אל םינושארה םידיסח"ש ,רמאנ רהוזב :הבושת
-ןושלל םוגרתב=) "תומלועה ינשב ונירחא ונינבלו ונל השודק השורי לוחנל אובנ :ורמאו
.הפ-לעבש הרותב היהי דומילה רקיעש ,םש רהוזב רמאנ ןכ-ומכ .(שדוקה

הלילהו ,הברע תרצע לש הניש" יכ ,לארשי לכ ונשי הרות-ןתמ ינפלש הלילבש ,רפוסמ שרדמב
ךירצ היה ,הרותה תא תתל רקוב תונפל ה"בקה אבשכו .םתוא ץקע אל שותי וליפאו ,"רצק
דומללו םירועינ תויהל וגהנ ןכל ."שיא ןיאו יתאב עודמ" :(ב,נ היעשי) רמאו ,םררועל
.זא לארשי לש םתנש תא ןקתל ידכ ,הז הלילב הרות

םינכומ ויה ןכא לארשי-ינבש ,דמלמ םצקע אל שותיש סנה םצעש ,ראבמ שטיוואבוילמ יברה
לבא ,םיינחור םייח בואשלו ףוגה ישובלמ טשפתהל ,הלעמל המשנה תא וחלשש אלא ,הרות ןתמל
ףתשלו ,ימשג ףוגב אקווד תויהל הכירצ הרות ןתמל הנכהה םג יכ ,הזמ הצורמ היה אל ה"בקה
.יוארכ הרותה תא לבקל רשפא זאו ,תימהבה שפנה תא םג הזב

לכ לש ףוסהמו תישארהמ טקולמה 'ןוקית' ךותמ הז הלילב דומלל לארשי תוליהקב טשפתנ רבכ
ונא וליאכ הזב בשחנו ,דועו הנשמה תותכסמ ,םיבותכהו םיאיבנה ירפס ,הרותה תוישרפ
.ןיינמב תאז תושעל יוצר .הלוכ הרותה לכ תא םידמול

.השודק תפסות תלבקל ,הווקמב לובטל וגהנ רחשה תולע םדוק טעמ

.םלודג דעו םנטקמ ,התביבסו לארשי-ץרא לכב ('ןוקית'ה לש) הז רדס טשפתנש ,בתכ ה"לשה
'ןוקית'ה תא רמול גהנ רפוס-םתחה ףא .הזב םיבייח םימכח-ידימלת םגש ,א"דיחה בתכ ןכו
תרימא אלל הרות דומילב וקסעש שי יכ-םא ,םידיסחהו םידרפסה גהנמ ןכו ,וידימלת םע
.'ןוקית'ה
ר"ומדא ע"וש .םש י"ח .דצת ס"ר א"גמ .ב,בי ,א"פ הבר ש"הש .א,חצ ג"ח .א,ח א"ח רהוז
.ע 'יס ,תועובש ,םידעומה ירעש .ג ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' .ג"ס םש ןקזה


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il