648 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חלש תשרפ * (4.6.99) ט"נשת'ה ןוויסב 'כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


חותפל דימו רוגסל


;דבכל ךירצ קוח יכ ,רוגסל םיכירצ יקוח-יתלבה וידרה תא
םייקוח וידר יצורע חותפל םיבייח שממ עגר ותואב לבא
קנע רוביצ לש ויכרצ לע ונעיש םירשואמו


ול הדוהו םיטיח ונעט" ןונגסב ,םישריח לש חיש-ודב ןייפואמ ונלצא ירוביצה ןוידה
קוח לע םינעוט הלא .תויקוח-יתלבה וידרה תונחת תייגוסב ןוידה םג עמשנ ךכ ."םירועשב
ןיא םא ,דרפנ רוריב תשרודש היגוס) הפועתה-למנב חוקיפה לדגמ ירדתל תוערפהה לעו רדסו
לע םירבדמ ינש דצמ .(תונחתה תריגסל תמלוה הריווא רוציל ידכ ,ןווכמב תאז השועש והשימ
קנח תשוחת לעו ,םימייקה רודישה יצורעב ויוטיב תא אצומ וניאש ,קנע רוביצ לש ותקוצמ
.תיתרושקת

,והובו -והות לש בצמ רשפאל ןיאש רורב .תויקוח תויהל תוכירצ רודיש תונחתש קלוח ןיא
,איה הבושחה הלאשה .תויחרזאו תויאבצ רשק תותשרל ףא וא התוערל העירפמ תחא הנחת רשאכ
םקפסל ואר אלו ,רוביצה לש םייתימאה ויכרצל םירע ויה אל םירדתה לע םינוממה עודמ
.םייקוח רודיש יצורע תועצמאב

תקעוז היילפא

,תושדח עומשל הצור .םייקוח רודיש יצורעב ןווגמו לודג עפשמ תינהנ ט"נשת לש לארשי
תוינכתו תוימדקא תואצרה עומשל הצור .ב תשר ךל שי ?תוילאוטקא תויונשרפו תונויאר
לוק שי ?םויה לכ תיסלק הקיזומ עומשל הצור .א תשר שי ?םייתרבחו םייעוצקמ םיאשונב
ןיינועמ .ל"הצ ילגל ןזאה - לייח וא ריעצ התא .ג תשר - ?תילארשי הקיזומ .הקיזומה
הלא לכ לעו .הז ךרוצ תוקפסמש תונחת המכ ןיב רחבת קר - ?העונת יחווידבו הקיזומב
.תוירוזאה תונחתה תונורחאה םינשב ופסונ

םילבכה ךרד ,ינשהו ןושארה ץורעהמ ,היזיוולטה יצורעב יוצמ רתוי דוע לודג עפש
.לבגומ-יתלב טעמכ שפוחהו םוצע עציהה .םיצור אלו םיצור םתאש המ לכ םש שי .םינייוולהו
?ןכ-אל ,החותפו תישפוח ,תינרדומ הנידמ ונחנא יכ

,הנידמה תייסולכואמ עברכ הנומה רוביצ .יתדה רוביצל - םולכ ןיא דחא רוביצל קרו
ויתושירד תא אלמיש רודיש ץורעל יאכז וניא - תסנכ-ירבח םישולשכ ותוא םיגציימש
?םימשל תקעוזה וז הילפאל רבסה שיה .ויכרצו

עפשה לכמ תונהיל לוכי וניא טעמכ הזה רוביצהש ,ןובשחב םיאיבמשכ רתוי דוע הלדג הקעזה
.ותיבב היזיוולט ללכ קיזחמ וניא ידרחה רוביצה .םירחאה םיצורעה םיעיצמש יתרושקתה
םילוכי םניא רבכש ,תוגורסה תופיכה ישבוחמ םיבר םג ויתובקעב וכלה תונורחאה םינשב
,הזה רוביצל םימיאתמ םניא םלוככ םבור וידרה יצורע םג .עקרמה לעש תורקפהה תא תאשל
רבכ לוכה ןהיכרוע יניעב יכ ,תולבסנ-יתלב ושענ לארשי-לוק תושדח וליפא הנורחאה תעבו
.רודישל יואר

רתוונ אל

ןיזאהל - ול יאכז אוהש טעמבש טעמה תא לודג הכ רוביצמ עונמל אופא שי הקדצה וזיא
םילוכיש םשכ ,וידרב הרות ירועיש עומשל םילוכי םניא הרות ירחוש המל !?וחורל וידרל
(הייסולכואהמ 30%-מ רתוי) תידיסחה הקיזומה יבבוחל המל ?תרדושמה הטיסרבינואה ירחוש
חותפל הלוכי הנניא תווצמ תרמוש החפשמ המל ?תיסלקה הקיזומה יבבוחל עיגמש המ עיגמ אל
?הייח-חרואל םימיאתמ ויכרעו וינכתש ,יקוח וידר ץורע תינוכמב וא תיבב

תמאה תא תעדל ךירצ .םיצורית קר הלא .תויוכמסו םיזרכמ ,םילהנ לע םירבסהל ונימאת לא
חתפל יתדה רוביצל תורשפא ןתמ דגנ םחוכ לכב םימחלנש העפשה-יבר םימרוג ץראב שי -
וזחאיי ,םנורגב יוטיבה שפוחו הבשחמה תוריחש ,םימרוג םתוא .םייאמצע תרושקת יצורע
.תווצמו הרות ירמוש םידוהימ הזה שפוחה תא לולשל ידכ םיקומינ דחאו ףלאב

םיצור ונחנאש המב וטלשיש וא וניפ תא ומתסיש םיכסנ אל .םילודג םידלי רבכ ונחנא לבא
!רתוונ אל הז לע - רורב היהישו .עומשלשדח שיתוחולש תבש

ילהנמ ישנ - תוחולשה לש ונימב דחוימו ןושאר סוניכ םילשוריב םייקתה הנורחאה תבשב
,אתווצב תבש תושעל ואבש ,תוחולש םירשעו האמכ ופתתשה סוניכב .ץראה יבחרב ד"בח-יתב
רזע' קר ןניא וללה םישנה .תוררועתהו קוזיח ירבד עומשלו ןהל םידחוימה םיניינעב ןודל
תדובעב םיבושחו םידבכנ םידיקפת תאלממ ןהמ תחאו תחא לכ אלא ,ןהילעב לש 'דגנכ
ידי-לע ןגרוא סוניכה .הבושייב תונבהו םישנה ברקב תנווגמ תוליעפ תמייקמו ,תוחילשה
.ד"בח-יריעצ לש םיפינסה ףגא

גארפ תחפשמ

לש יצרא סוניכ תוצופתה-תיבב ךרעיי ,ברעב 5 העשב ,ןוויסב ב"כ ,בורקה ןושאר םויב
לע תואצרהו הכרב ירבד ועמשוי סוניכב .גארפ תודהי לש בהזה רות :אשונב ,גארפ תוחפשמ
,תידוהיה גארפ לע טרס ןרקויו ,'םישובל'ה לעב ,ה"לשה ,ל"רהמה ,גארפ לש םינברה ילודג
.03-5166393 'לט .לארשיב היכ'צ תורירגש תובידאב

אירב תויהל

,היינש תרבוח וישכע העיפוה ,בקעי-ןב 'י תאמ ,'תואירבה טוקלי' תרבוחה תחלצה תובקעב
יללכ ךרעו טקיל רבחמה ."הנוכנ הביציו םיילגרהו בגה תואירב"ל תשדקומה ,םידומע 48 תב
ןוכנ-אל שומיש יכו ,"המכחב םדאה תא רצי" ארובהש ללכה יפ-לע ,אשונב תונויערו תוגהנתה
.07-6888210 'לט .תויעבה בורל הביסה אוה ףוגה ירביאב

השדח הקיזומ

הבישיה די-לעש ,'רשבמ לוק' תלהקמ לש ,''ה םשב' :תכרעמל ועיגהש םישדח םירוטילקת ינש
בלסרב תיבמ םינחל העשת ,'ידוד הכל'8451415 - .04 'לט .אתא-תיירקב תינוריע-תינוכיתה
.02-9932639 'לט .ןוויז לאומש ברה תאמ ,'ידוד הכל' טויפל ,ךבילרקושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.חלש תשרפל


עצבל רשפא - הווצמ ה"בקהשכ

לש ותמשנ .םלועב ידוהי לש ותדובע תוללכ תא תלמסמ לארשי-ץראל לארשי-ינב לש הסינכה
רואל ילכ תוימשגהמ תושעלו ימשגה םלועה ךותב השודק רידחהל ידכ הטמל הדרי ידוהי
ץרא - 'לארשי-ץרא' 'ןענכ ץרא'מ תושעל - לארשי-ץראל הסינכה לש הניינע םג הז .יקולאה
.הב היולגו תשגרומ תיקולאה השודקהש

הרופיס .ונתשרפ תחתפנ ובש ,"םיכאלמ ךל חלש" לש בלשה שרדנ לארשי-ץראל הסינכה םדוק
ןהו תוחילשה םצעמ ןה ,לארשימ דחאו דחא לכ ייחל הארוהו רסמ אשונ םילגרמה תוחילש לש
.הנולשיכמ

בושחלו ןנובתהל

ךרדה תא שפחלו ,םייקל דמוע אוהש הווצמה ןכותב ןנובתהל ידוהיה לע הנושארבו שארב
תא חלש ונבר השמ - םילגרמה תוחילש לש הניינע והז .המישמה תא םילשהל רתויב הבוטה
.ץראה תא שובכל רתויב הליעיהו הנוכנה ,תיעבטה ךרדה תא אוצמל ידכ םילגרמה

ןוחבל לדחו בושחל קיספמ אוה ,הווצמ םייקל והוויצ ה"בקהו ליאוהש ,רמול לולע ידוהי
,ונתוא תדמלמ םילגרמה תוחילש .המ יהיו תומוצע םייניעב ךלוה אלא ,תיעבטה תואיצמה תא
- 'ה ןוצר אלמתי הבש תיעבטה ךרדה תא שפחל שרדנ ידוהי אלא ,'הב הנומאה םצעב יד אלש
.עבטה תורגסמ ךותבו םלועה ירדג ךותב ומייקתי תווצמהש ,איה תיקולאה הנווכה יכ

תונקסמ ילב

םילגרמה לש םתועט .ינשה ןוויכל תוטסלו תועטל רוסאש ,םילגרמה רופיס דמלמ הז םע
,עבטה ךרדב השבכל תורשפאה תאו ץראה תא ןוחבל םתוא וחלשש הדבועה םצע יכ ובשחש ,התייה
.ץראל סנכיהל םא הלאשה םצעב טילחהל תוכמס םג םהל הנתנ

רתוי לק ךרד וזיאב ררבל ידכ קר םחלש ונבר השמ .לודגה םאטח ןומט היה וז הדוקנב
לא תולעל לכונ אל"ש עובקלו תונקסמ קיסהל ידכ םתוא וחלשש ובשח םה לבא ,ץראה תא שובכל
ה"בקהשכ ןכש ,הנומא לש השלוח וחיכוהו 'ה ןוצר דגנ ולעפ ךכב ."ונממ אוה קזח יכ ,םעה
.סנ שחרתי - סנב ךרוצ היהי םאו ,העצבל וחוכבש יאדו ,יהשלכ תוחילש םדאה לע ליטמ

בוטה םצע

רורב - יהשלכ תוחילש םדאה לע ליטמ ה"בקה םא :םילגרמה רופיס דמלמש ינשה דוסיה הז
םדא הווצי אל םדו-רשב םג אולה ."ןחוכ יפל אלא" שקבמ ה"בקה ןיא יכ ,המייקל רשפאש
.קדצהו בוטה םצע ,ה"בקה המכו-המכ-תחא-לעו ,וחוכמ הלעמל םהש םירבד תושעל

ותוא הווצמ ,םלועב ודיקפתל ידוהי לש ותשיג סיסבב תדמועה איהש ,וז העידי רחאלש אלא
םעו .עבטה יכרדב 'ה ןוצר תא םייקל ךרדה תא שפחל ךירצשו ,"סנה לע ןיכמוס ןיא"ש הרותה
,םהילע רבגתיש יאדו - םילושכמו םיישק וכרדב ודמעי םא םגש ,ול רורב תויהל ךירצ ,תאז
."הל לכונ לוכי יכ ,התוא ונשריו הלענ הלע" תניחבב
(39 'מע ,גי ךרכ תוחיש יטוקל)

הלח תשרפה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתודחאה קוזיח

שודיח םצעב םירושק תורשעמו תומורת :הלח תשרפהל תורשעמו תומורת תשרפה ןיב לדבה שי
,רבד חמקב שדחתנ אל הלחב וליאו ,(שדחה לוביה תחימצב) םלועב תוריפה וא האובתה םויק
ןמ הלח םישירפמ רשאכ .הסיע ושענו דחא שוגל ודחאתה חמקה יקלח לכש אוה שודיחה אלא
.לארשי תודחא רדעהל ןוקית ךכב שי ,הסיעה
(לאומשמ םש)


הרז הדובע לוטיב

תווצמ םייקמה לכש ,ךל רמול ?םילילא תדובע תשרפל הלח תשרפ הכמסנ המל :ןנחוי יבר רמא
.םילילא תדובע לטיב וליאכ הלח
(הבר ארקיו)


תיאמצע הטילש ןיא

םצעב ול האב ,עבטה ךרדב לביקש ,וז הסיעש ,ריהצמו דיעמ הלח תווצמ םייקמש ימ לכ
לוטיבכ הומכ וז הווצמ םויק ."וב בצוחה דיב ןזרגכ" אלא םניא עבטה תוחוכ ןכש ,ה"בקהמ
.הרז הדובעכ הומכ - תיאמצע הטילש ילעב םה עבטה תוחוכש הנומאה ירהש ,הרז הדובע
(תוחיש יטוקיל)


רבדל זמר

.ג"מ היירטמיגב 'הלח' :רבדל זמר .םיציב ג"מ אוה הלח תשרפהל קצבה רועיש
(הרות ינינפ)


םחלב הכרב

לארשי תא תוכזל 'ה הצר ,םדאה היחי םחלה לעו ליאוה (א :הלח תשרפה תווצמל םימעט ינש
יתרשמ ,םינהוכהש ידכ (ב .הווצמה םויק ידי-לע הכרבה םחלב הרשתש ידכ - תידימת הווצמב
.הליכאל הנכהה לש העיגיו למע לכ אלל הנממ תונהיל ולכויש הנתמ לבקל ולכוי ,'ה
(ךוניחה רפס)


הסירעב ךוניח

ךוניח לע תעדה תא תתל םיכירצ .(כ,וט רבדמב) "המורת ומירת הלח םכיתוסירע תישאר"
.ןמז רחאל תאז תוחדל אלו םכנחל גואדל םיכירצ זא רבכ ;םהיתוסירעב דוע םהשכ םידליה
(רפוס-םתח)


םויה תישאר

תניחבב תויהל הכירצ שדחה םויב וכרד תישאר ,ותטיממ םק םדאשכ - "םכיתוסירע תישאר"
.הזב אצויכו רוביצב הליפת ,הרותה דומיל ,םיליהת תרימא - "המורת ומירת הלח"
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


תררבמ הליכא

איה םחל תליכא יתמ .(כ-טי,וט רבדמב) "המורת ומירת הלח ...ץראה םחלמ םכלכאב היהו"
תווצמ תא םימייקמ רשאכ - ?השודקל םחלה תא הלעמו ררבמ ןכא םדאהש רמולכ ,תיתימא הליכא
."המורת ומירת הלח" ,הלח
(שדוק-תוחיש)

עובשה תרמיא


ןורכיזל הלוגס

םויה לכ ךשמב עוקש היהש ,לודג םכח-דימלת היה קצוקמ לדנעמ-םחנמ יבר לש וידיסחמ דחא
.דמל רשא תא חוכשל הייטנמו שלח ןורכיזמ דואמ לבס תאז םע .הרותה דומילב

עודי היהש ,קצוקמ יברה .ןורכיזה קוזיחל הלוגסו הצע שקבלו ובר לא סנכיהל טילחה םעפ
הלוגס שי הרותב ?שקבמ התא ןורכיזל הלוגס" :תורצק ביגה ,תונונשהו תופירחה ויתורמאב
..."'ורכזת ןעמל - םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו' - תחאתודיסחה יכרד


לארשיב בר

לע תלטומה תוירחאה דבוכמ דואמ וששח םה .םינברל תונמתהל ךכ-לכ וטנ אל םייתימא םידיסח
תא ודדוע אקווד םיר"ומדאה ,תאז םע .'ה ןוצר והמ עובקלו הכלה קוספל ךירצש ,ברה
ימ אלא" :ובישה ,תוירחאה ינפמ תוששח ועיבהש ימל .םינבר תויהל הז דיקפתל םייוארה
."!?ששוח וניאש ימ ,הארוה הרומו בר היהי

התא" :ןקזה ונבר ול רמא ,ריעה ברל תונמתהל דמע לימוהמ קיזייא-קחצי יבר דיסחה רשאכ
חיגשהלו לבקל ךילעש הזמ ץוח .תונברה תנוהכ תא ךילע לבקלו לארשיב בר תושעיהל דמוע
תוכלהל עגונב ,הליהקה ישנא לש םייחה תועוצקמ לכב ,תוגהנההו םינידה לכב תורוהלו
,היאטחו הליהקה תוכז יכ ,תעדל דוע ךילע הנה - ךורע-ןחלושה יקלח העבראבש םינידלו
עבשב וטיבי וילע יכ ,ריעה ברב םייולת ,תוערו תובוט תוגהנהבו תוערו תובוט תודימב
"וב םייולת םהיאטחו םהיתויוכזו ,ערהלו ביטיהל הליהקה ישנא ודמלי ונממו ,םייניע
.(חצת 'מע ,ח ךרכ שדוק-תורגיא)

דחפמ דעור

לכבו תע לכב רוכזל בר לע" :ב"שרה ר"ומדא ק"כ רידגה ,ברהמ תשרדנה תוירחאה דבוכ תא
לע ;םיברה יאיטחמ ,םולשו-סח ,ןיבל םיברה יכזמ ןיבש ףסה לע דמוע אוה דימת יכ ,עגר
ושפנ תדוקנ תוימינפב עוגנל םיניינעה לכ לעו - 'תחת קמוע' ןיבל 'םור קמוע' ןיבש ףסה
.(ב-רדאב גכ ,םוי םויה) "אוה ושפנב יכ ,שממ

.הכלה קספ לש וניינע לע תודיסחה תרות לש הירואיב רואל הלדג תוירחאה לדוג תשוחת
,הרותבש םיניינעה ראשמ רתוי ןוילע רוקממ עבונ הכלה קספ יכ ,תודיסחה תרותב ראובמ
לע הרומש ,םיקולא םש) "םייח םיקולא ירבד ולאו ולא" רמאנ הרותה יניינע לכ לע ןכלש
,'יוה םש) "ותומכ הכלהש - ומע 'יוהו" רמאנ הכלה קספ לע וליאו ,(הלבגההו םוצמצה
.(ףוס-ןיאה לע הרומש

רתוי הקומע השוחתב ךרוצ שי ,"הכלה וז 'יוה רבד"ל ןווכלו השעמל הכלה קוספל ידכ ןכל
אוה ,השעמל הכלה קוספל ךירצ בר רשאכש ,תרמוא תודיסחה תרות .'ה ןוצר יפלכ תולטבתה לש
יואר ילכ ותוא םישוע הזה לוטיבהו הדערה םצעו ,ןוילעה ןוצרל ןווכי אל אמש דחפמ דעור
.הניכשה תארשהל

ןייעל ליחתה ןכמ רחאלו ,האירה תא קדב יברה .האיר לע הלאש ןקזה ונבר ינפל האבוה םעפ
עיקשמ תועש המכ ותוארב ,הלאשה תא איבהש ,בצקה .תובר תועש ורבע ךכו ,םירפסב שפחלו
יל לבח ,ףסכ הברה דיספא אל הפירט האירה םא םג ,יבר" :יברל רמא ,הלאשה תקיספב יברה
תייה אל - התוא ורישכיש תננחתמ האירה דציכ עדוי תייה ול" :יברה בישה ."םכתחרט לע
."רשכ ,רשכ" :םייסו ."תאז רמוא

ץראה-םע לש הלאש

:םיחכונה והולאש .ורישכהו ,רושב הלאש שטיראפמ לליה יבר דיסחה ןואגה ינפל האב םעפ
רוש רשבמ ולכאש ימ ואובי רשאכ :לליה יבר הנע ?וז הלאשב רוסיאל וקספ םיבר םיקסופ ירה
לוכאל רסוא יתייה וליא ךא ;יתקדצ תא םהל חיכוהלו םדגנ ןועטל לכוא ,ןידל ינועבתיו הז
...רוש לש ןיד-לעב תויהל הצור ינניאו ,ןידל יתוא עבות רושה היה ,רשבה תא

תחקל ול רתומ םאה ,ןהוכ אוה :ויפב הלאשו לימוהמ קיזייא-קחצי יבר לא ןולגע אב םעפ
.העש עברכ וב ןייעו לודג רפס איצוה ,םירפסה ןוראל קיזייא 'ר שגינ ...(ותלגעב) השורג
יברה ךכ לע רמא ."ךל רתומ ,ןכ ?שטיראפל לימוהמ ?תחקל ןאל" :ידוהיה תא לאש ןכמ רחאל
לאוש ץראה-םעשכ ,ןיד יפ -לע לבא ,דואמ הרקי התיה קיזייא 'ר לש העש עבר" :ב"שרה
םירוסיאב לשכייו תולאש לואשלמ ענמייש ךכל ואיבהל אלש ידכ ,ול גועלל רוסא ,הלאש
."ונמז לוטיבב קיזייא 'ר בשחתה אל ןכלו ,םייתימא


הלואגל הייפיצב


איבמ ה"בקה ...?הרצוקל רעצ שי :רמאת אמשו .םירה שארב הלועו לקדכ רמתיתש הטיח הדיתע"
ודי תסיפ אולמ איבמו הדשל אצוי םדאו ,התלוס תא הרישמו הילע הבשנמו ויזנג-תיבמ חור
"ותסנרפ הנממו
(ב,איק תובותכ)

היהש השעמ


'ה דיב םיכלמ בל

קנע ,ד"בח דיסח ,בר ןהיכ ,הניווד רהנה תודג לעש ,(קסניווד םימיל) גרובננד ריעב
יבר ןואגה לא תיתכלה הבושתו הלאש רגיש תחא םעפ יכ ,םירפסמ .ומש ןלטב בייל 'ר ,הרותב
המ םשל" :ביגה ,בתכמב הז ןייעשכ .ורוד ינואגמ היהש ,גו'צנמרק לש הבר ,ןיקרמות ףסוי
ינא עדוי תאז ?ינממ לודג ןדמל אוהש יל חיכוהל ידכ ?וישודיח תא ילא חלוש אוה
..."!רבכמ

שדוק -תבש תארקל קר .הרותב הגהו שרדמה-תיבב ידדצ רדחב בייל 'ר בשי עובשה תומי לכ
יקפסמ היה ןבה .לודג רישע השענו ויקסעב חילצהש ,דיחי ןב היה בייל 'רל .ותיבל בש היה
.אבצל ויתוריש תא דימעהש ןיינב ןלבק םגו היסור אבצ לש םילודגה ליטסקטה

ןיינב היה הז .תירוזאה אבצה תדקפמ תא שמשל דעונש ,גרובננדב ןיינב םיקה תחא םעפ
.בורל םירדחו םיבר תומלוא לעב ,םידממ-לודג

גיצהל ווטצנ אבצה ישנאו ,יאלוקינ רסיקה גרובננדל ןמדזנ ןיינבה םקוהש רחאל רצק ןמז
,לרנג תגרדב ןיצק ,הדקפמה שאר ודיצלו שארב דעצ רסיקה .שדחה הדקפמה ןיינב תא וינפל
ונב ,ןיינבה םיקמ םג עספ לרנגה דצל .רסיקה תיילמפו אבצ ישנא לש ךורא לבוש םהירחאו
.הילע בישהל עדיי אל לרנגהו ןיינבב הרושקה הלאש לאשיתש הרקמל ,בייל 'ר לש

ףגא לכו רדח לכ ןחב השקה ותרוקיב טבשב .וכרדכ ,רדוק חור-בצמב יורש היה רסיקה
.םולשב רבוע רוקיבהש היה הארנ לוכה-ךסב ךא ,תובוגת ןניס ,תורעה ריעה םשו הפ .ןיינבב

דחפ .תוכורא וב ןנובתהו תוריקה דחא דיל רסיקה רצע ,ןיינבהמ תאצל דמע רבכ םרטב עגר
ויתונויגישל בטיה עדומ לרנגה היה ,רסיקה תא בטיה ריכהש ימכ .לרנגה תא ופפא הדרחו
אל לרנגה .לרנגב תובקונ םייניע ץענו רסיקה ןטר ,"!םוקע ריקה" .לוכמ עורגל ןנוכתהו
.ויפמ הקתענ ונושלו דחפמ ושפנ תא עדי

העמשנ ,"רתויב םיקייודמ הדידמ-ילכב ושמתשה רשא ,םיאנבה יבוט ידי-לע התשענ היינבה"
ןלבקה לש ולוק אלא היה אלש ,לוקה רבעל ןימאמ-אלכ ושאר תא הטה רסיקה .הבושתה עתפל
.ידוהיה

ידכ וז הבושתב היהש ינפמ אל .החוורל התע םשנ ,רסיקה לש ויפוא תא בטיה ריכהש ,לרנגה
ידוהיה לע םוצעה םעזה לבא .ומעז תא הריבגה קר וז ,ךפהל .רסיקה לש ותעד תא חינהל
התנפוה עגר ינפל ךאש תרוקיבה תא תחאב קחמ - לרנגה עדי - רסיקה תעיבק תא רותסל זעהש
.ורבעל

-תיב לא וכרדב ,ריעה בר לש ונב ,רישעה ידוהיה ןלבקה ומצע תא אצמ הקדמ תוחפ ךותב
.אלכה

המומהה םאה .ומיא ינזואל םג העיגהו רהמ-שיח הטשפ בייל 'ר לש ונב רסאמ לע העומשה
.םדיחי-םנבל עריאש תא הלהבב ול הרפיסו הלעב לש ורדחל הצרפתה ,שרדמה-תיב לא הרהימ
,לחה רסאמה יתמ ועדי ,אלכל םדא חלש ומצעבו ודובכב רסיקהשכ .אוושל התייה אל התגאד
.םייתסי יתמ תעדל ולכי אל םלועל לבא

ול םיעגונ םירבדה ןיא וליאכ ,חור-רצוק לש הטעמ-אל הדימב ותשא ירבדל בישקה בייל 'ר
ה"בקה תגהנהב הנימאמ ךניאה" ,הירבד תא המייסשכ ביגה ,"תומלוע השיערמ תא המ" .ךכ-לכ
."!?ומלועב שחרתמה לכ לע ותחגשהבו

:דוס קיתממכ שחלו הרבעל ןכר ,הניחתבו הכובמב וב תוטיבמה ,ותשא יניע תא ותוארב םלוא
,ודומלתל בש ורבדבו ."אוה 'ה דיב םירשו םיכלמ בלו תישפוח הריחב ןיא יוגל יכ ,יעד"
.רבד עריא אל וליאכ ,תובהלתהבו קשחב

ןלבקה תא ררחשלו הריעה בושל ויוולממ דחאל הרוה ,גרובננדמ רסיקה אציש רחאל רצק ןמז
דוה ןיתמה אל עודמ" .רסיקה לש יופצ-יתלב הכ דעצמ ומהדנ ותיילמפ ישנא .ואלכמ ידוהיה
לבוקמכ םותחו בותכ וצ חולשל היה לוכי הנממש ,האבה הנחתה לא ונאוב דע תוחפל ותוממור
.רסיקה תא לואשל םיברוקמה דחא זעה ,"!ראודה תועצמאב

רועינ ,"?ינולפ לרנגה תא התא רכוזה" .םירוהרהב עוקש רסיקה היה הארנ העש התוא לכ
.וירוהרהמ רסיקה עתפל

יאבצ רדסמ רקס ותוממור דוהש תעב ,רפסמ םינש ינפל" .לאושה בישה ,"ינא רכוז ,יאדו"
םוקמב-ובו תוליחה דחא לש רדסה יליגרתמ ןוצר עבש היה אל ,תוליחה לכ יגיצנ ופתתשה וב
..."לרנגה תא חלש

תא וב תולגל יתעתפוה ,אלכב יתרקיבשכ ,רצק ןמז ינפל ,ןכבו" .רסיקה ותוא עטק ,"הפי"
תא יל ריכזהשכו ,ןמז המכלו אלכנ המ לע יל ריכזיש יתשקיב .אולכ היה ןיידעש ,לרנגה
."ותוא יתררחשו ושנוע לע אב רבכש יתטלחה ,השעמה

,ןכבו" .וירוהרהב תינש רסיקה עתפל עקש ,םירבדה ןיב רשקה לע תוהתל הסנמ לאושה דועב
דבלב דחא עגר יתעדותמ חכשנ יאבצב דבכנו בושח לרנג ותוא" ,רסיקה ךישמה ,"דואמ ןיינעמ
אלש דע ,ללכ יינפל הלע אל ונורכיזו אלכב קמנ תוכורא םינש .אלכל ידי-לע חלשנש רחאל
תא רותסל זעהש ,הז ףצוחמ ידוהי ,תאז-תמועל .ייניע-ומב ויתיארו םשל ימצעב יתנמדזנ
תא ונממ חיסהל חילצמ ינניאו ,תונורחאה תועשה לכ ייניע דגנמ השמ אל ותומד - יירבד
..."וררחשל אלא הרירב יל ןיא .יתעד
ןתיאה לארשי ר"ד םע םיידוהי םייח
רקד תעיבט ימיב םיה-ליח בר

םינש תחאו םישולש ,92 ןבכ ,ןתיאה לארשי ר"ד ברה תא ריזחה רקד תללוצה לש היוליג
לע ועדיש םינושארה ןיב זא היה אוה .םיה-ליח לש יאבצה ברכ ןהיכ םהבש םימיה לא ,רוחאל
אוה .דבאש רשקה תא המע שדחל םישאונה תונויסינה לע ומכ ,תללוצה לש תירותסמה תומלעיהה
.רקד תעיבט לע תימשרה העדוהה רוביצל הרסמנש םדוק הברה ןיינעה דוסב אבוה

לע תללוצה לש התעיבט תדבוע הררבתה רשאכ ,תללוצה רחא תינתחדקה םישופיחה תכסמ םותב
תושנ .םיפסנה תוחפשמ לכ יתבב םימוחינ לש באוכו ךורא עסמל ןתיאה ברה אצי ,היעסונ 69
ןה הכלהה יפ-לע יכ עבוקה ,תישארה תיאבצה תונברה לש רושיאה תא וידימ ולביק םיפסנה
.אשניהל תורתומו תונמלא תורדגומ

רקדה דקפמ תנותח

וצלאנ םירחאה תוליחה ינבר דועב" .רמוא אוה ,"רתויב חמשה ליחה ברכ יתבשחנ דימת"
תאשהו תבש ,תורשכ יניינעב רקיעב יתקסע ינא ,לוכשו תויוולה םע עבק חרואב דדומתהל
,בגא ."ונלוכ תא הכהו ,ל"הצ תודלותב םילודגהמ ,הזה ימיה ןוסאה אבש דע .םיריעצ תוגוז
בקעי םג היה ,םיה-ליח לש וברכ ןהיכש םינשה הרשע-ששכ ךשמב אישהש םיריעצה יפלאמ דחא
.רקדה דקפמ ,ל"ז ןנער

לע םישקה םייחה יאנת" .ןתיאה ברה רפסמ ,"ידוחיי אוה ,ללכב ,םיה-ליחב תורישה"
.והערל שיא ןיב הליגר-יתלב הברקו תדחוימ הווחא םילייחה לצא םיחתפמ תוללוצבו תוניפסה
."ידוהיה דמימה תא םורתל ידכ יתלוכי בטימכ יתישעו ינא םג יתבלתשה הלא ךותב

תונפסמל הרות-רפס

תונברל ךמסוהו ,היצילג-היברסב לובג לעש ,הניבוקובב האמה תליחתב דלונ ןתיאה ר"ד ברה
עצמאבו ,הינמורב זוחמ בר שמיש םינש עבש .היפוסוליפל ר"ד ראות שכר םג םש .הניווב
תולעלו תרעובה הפוריאמ םינטקה וידלי ינשו ותייער םע ץלחיהל תיסינ ךרדב חילצה המחלמה
.לארשיל תישארה תונברה רבח ,טהאר םלושמ ברה היה ונתוח .לארשיל

הנושארה ותגלפה .םיה-ליח ברל הנמתנו תיאבצה תונברב בלתשה ותיילע רחאל רצק ןמז
תינורבהו ןורבה תומצע תא םשמ תולעהל ,תפרצל עסנשכ ,1953 תנשב התייה ודיקפת תרגסמב
ל"הצ ילייחל ,תועובשה גחל הרות-רפס איבהל ידכ ,הילגנאל גילפה האבה םעפב .דלישטור-הד
.רקדה התנבנ םג םשש ,תומסטרופ תונפסמב והשש

תללוצה ןטבב הפוח

יניינע לכב לפטל יתצלאנ" .ןתיאה ברה רמוא ,"םיה-ליח לכב דיחיה ברה זא יתייה ינא"
ול ןמדזנ תחא אל ."ץאוס-תלעת דעו הרקנה-שארמ ,לארשי לש ימיה לובגה ךרוא לכל ,תדה
ןישודיקו הפוח ךרע יכ רכוז אוה תחא םעפ תוחפלו ,תוניפסה ינופיס לע תופוח ךורעל
.תוללוצה תחא לש הנטבב

ןתיאה ברה רובס ,לארשי רבקל לייח לכ איבהל ידכ ץמאמ לכ תושעל הזעה הפיאשה תורמל
תרות איה ונתרות" .תולוצמה ןמ תללוצה תאלעה םשל יאליע ץמאמ תושעל ןוכנ היהי אלש
תא הזל םיפרצמשכ .םיפסנה לש םידירש םש ורתונ אלש חינהל ריבס" .רמוא אוה ,"םייח
ריאשהל בטומ יכ יל הארנ - תוימונורטסאה תויולעה תאו תללוצה תיישמב תוכורכה תונכסה
."אוהש תומכ בצמה תאגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הכרבל הזיחא

?וילע םיכרבמש רבדה תא דיב זוחאל םיכירצ עודמ :הלאש

ךירצ - הווצמ וב תושעל וא וב חירהל וא ולכואל ,וילע ךרבמ םדאהש רבד לכ :הבושת
.ךרבמש המ לע וביל ןווכיש ידכ ,ונימי דיב העש התואב וזחואל

זוחאל ןיא הלבקה יפ-לע םלוא ,הזיחא תבשחנ (ףכ וא גלזמ ומכ) ילכ תועצמאב הזיחא םג
,וישע לש וחוכ תא למסמ ןיכסהו ,"םייח תואצות הנממ" ןימיה יכ ,ןיכס תועצמאב לכאמ
.לזרב-ילכ לכב הזיחא וללשש שיו .הלילח ,םייח רצקמה

- הכרבה תעשב וינפל חנומ היה רבדהש אלא ,ודיב רבדה תא ללכ זחא אלו ךריב םא ,דבעידב
אוהש אלא הרוגס הביתב לכאמה היה םא םג ,'הרורב הנשמ'הו 'ףסוי-תיב'ה תעדל .הכרבה הלח
תא) ךרבלו רוזחל וילע הזכ בצמבש הארנ אינתה לעב תעדל ךא ,ךכב יד - וילע ותעדו ולש
םע דחא ףוגכ םהש ךכב ריבסמ אוה ,ףרה אלל םיעבונה ןייעמ ימ לע ךרבל רשפאש הדבועה
.(וינפלש םימה

-לע ךריב וליפא - וינפל והואיבה ךכ-רחאו ,וינפל היה אל ןיידע רבדהש העשב ךריב םא
.ךרבלו רוזחל ךירצ תועדה לכל ,ןכ-תעד

םידומעה תא ,הירחאלשו האירקה ינפלש תוכרבה תעשב ,וידיב זוחאל וילע ,הרותל הלועה םג
המצע העיריב םיזחואה שיו ,(םידרפסה גהנמל ,רפסה קית תא וא) הרותה רפס לש (םייח יצע)
.הרותה-רפס לש דחא דצב זוחאל וילע האירקה תעשב ףא .תילט ידי-לע

התוא םיזחוא ('וכו ןיאושינ ,תוסוכ-עברא ,הלדבה ,שודיק ,ןוזמה תכרב) הכרב-לש-סוכ לכ
,ד"בחו םילבוקמה גהנמל .הנממ תעדה תא חיסהל אלש ,הב םיטיבמו ,ןימי דיב הכרבה תעשב
.דצה ןמ הב ךמות לדוגאהו תוהבגומ תועבצאהשכ דיה ףכב התוא םיחינמ
ד,ד םירפא ירעש) א"יס טלק 'יס ח"וא ע"ושוט .י"ה ד"פ תוכרב 'לה ם"במר .ב,אנ ,ב,גמ תוכרב
ט"פ ולש ןינהנה תכרב רדסבו) ןקזה ר"ומדא ע"וש ,כ"ונ ,ה-ד"ס ור ,ד"ס גפק ,ג"ס זסק (כ"ונו
רפס .ףסוי טוקליו םייחה ףכ ,ב"נשמ ,(םש ןירג ברה רואיבו ,336 'מע א"ח ףוסב ספדנ ,ד"ס
.28 'מע ד"בח-םיגהנמהזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il