649 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חרוק תשרפ * (11.6.99) ט"נשת'ה ןוויסב ז"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


המהמתיש יפ-לע-ףאו


וערז המ" - וערזב טבה ,םייחב קידצה םא תעדל התא הצור
תא ךישממו וכרדב ךלוה 'וערז' םא ."םייחב אוה ףא ,םייחב
"םייחב אוה ףא"ש החכוה וז ירה - וילעפמ


לש אלוליהה םוי ,זומתב 'ג תא לבת יבחר לכב לארשי-תיב ינומה ונייצי בורקה ישימח םויב
יפ-לעו וכרדב הכילהה קוזיחו יברל תורשקתהה קוזיח לש םוי הז .שטיוואבוילמ יברה
.אובל הבורקה הלואגה לע םישודקה וירבדב הנומאה קוזיח - לוכה לעמו ,ויתוארוה

ונחנא .תונקסמ קיסהלו הב ןנובתהל תרשפאמש ,תכשוממ הפוקת אוה םינש שמח לש ןמז-קרפ
ד"בח תודיסחל היופצה תוררופתה לע םהינימל 'םיחמומ'ה לש תויזחתה לכ תא בטיה םירכוז
.ךפהה תא וחיכוה ופלחש םינשה שמח .דועו דועו תינומה השיטנ לע ,היתודסומלו

לבא ,תוקירחו םיעוזעז םג ויהש דחכל ןיאו ,תבאוכו השק הפוקת טלחהב התייה וז
ללסש ךרדה .הרובגב הזה רגתאב םג הדמע ד"בח תודיסחש קפס ןיא תללוכה הנומתב םיטיבמשכ
תא םיאור ונא רבד לש ופוסבו ,רבשמ יעגרבו ןחבמ תעשב םג דומעל התלוכי תא החיכוה יברה
.שבוגמו דכולמ ,גשגשמו חרופ ,ןתיא דמוע - ססיבו הנבש לודגה לעפמה

םלוכ לש יברה

ףא ,םייחב וערז המ" - וערזב טבה ,םייחב קידצה םא תעדל התא הצור :ללכ תעבוק ארמגה
וילעפמ תא ךישממ ,ותרות תא דמול ,וכרדב ךלוה קידצה לש 'וערז'ש םיאור םא ."םייחב אוה
יברה לש 'וערז' דציכ ולוכ םלועה האור ,וז הניחבמו ."םייחב אוה ףא"ש החכוה וז ירה -
תא םימיצעמו וכרדב םיכלוה - וירשוקמו ויחולש ,וידיסח ,וידימלת יפלא תובבר םה אולה -
.לבת יבחרב םיריבכה וילעפמ

הרידנ ,תיאלפ העפות אוה שטיוואבוילמ יברהש הרכהה תרבוג ןכ םינשה תופלוחש לככ
בציע אוה תובר תוניחבמ .םיבר תורוד ןיב םג אלא ,ונרודב קר אל הדיחי ,הנימב תדחוימו
םינשה תצורמב התשענ ,םיטעמ לש םתלחנ הליחתב התייהש ,וכרד .ונרודב תודהיה תומד תא
.ולוכ לארשי-םע לש ותלחנ

,השק הננגמב הנותנ תיתדה תודהיה התייה הבש הפוקתב הגהנהה טיברש תא וידיל לביק יברה
תא ריבעה יברה .ץוחה ןמ ורדחש תוזעה תוחורה ינפמ הינב לע רומשל התייה התפיאש לכו
תודהיה רוא תאבהלו הצוחה האיציל ארק ,ןנוגתהלו רגתסהל םוקמב .הפקתמל הננגממ תודהיה
תודהיה ללכל המגודו תפומ וז וכרד התשענ םינשה ףוקנב .תוצופתבו ץראב וניחא ינומהל
.תיתדה

תוציחמ ולצא ויה אל .ידוהיה םלועה יקלח לכ םע האלפומ םירשק תכרעמ רוציל חילצה יברה
-ישנא ,םיאנידמו םינעדמ ,םינברו םיר"ומדא אוצמל היה רשפא ורדח חתפב .םידוהי ןיב
דחא לכו ,עמשמ יתרת ,תפתושמ הפש אצמ םלוכ םע .םע-יטושפו ץרא-יעוש ,םינמאו םיקסע
.ולש קרו ולש אוה יברהש השגרהב ונממ אצי דחאו

היילע ךרוצ הדירי

רודו תולגל ןורחא רוד - ונרוד לש ודועיי תא רידגה ד"בח תואישנ תא לביק ובש םויב
תא היחהו ררוע יברה .ויתולועפ לכו וינייעמ לכ ונווכ הזה דעיה לא .הלואגל ןושאר
ריעסתו םעפת איהש ,ךכ ידיל התוא איבהו ,המ-םושמ המודר התייהש ,חישמה תאיבב הנומאה
.לארשי-תיב ינומה לש םתייווה תא

הלואגה יכ ולוכ םלועל רשיבו חישמה תאיבל הייפיצה תא ריבגהו יברה הלעה םינשה תוברב
תואיצמ איה האבו תשמשממה הלואגה יכ ,שיגדהו רמא תובר םימעפ .ונתלד ףס לע שממ תדמוע
םיפתוש תויהלו םייניע חוקפל אלא ונל רתונ אלו ,ונמלועב וישכע תללוחתמה ,תישממ
.הזה בגשנהו לודגה רבדל םיליעפ

שאייתהל אלש איה הבושחה המישמה םלוא ,תודרומו תוילע תעדוי הלואגה לא ךרדה ,ונרעצל
ימינ לכב ונא םיענכושמ .איה היילע ךרוצ וז הדיריש תעדל שי .דרומב עגרל םידרוישכ םג
תאיבב וניניע ומב תוארל הכזנ שממ בורקב יכו ,םקיר ובושי אל יברה ירבד יכ ,ונשפנ
.המלשהו תיתימאה הלואגב ,ונקדצ-חישמשדח שיאלוליהה םוי יגהנמ

וידיסח םיגהונ ,זומתב 'ג ,ישימח םויב ,שטיוואבוילמ יברה לש אלוליהה םוי תארקל
תוקלתסהל ןושארה אלוליהה םוי תארקל ,א"ישת תנשב יברה עבקש םיגהנמה יפ-לע וירשוקמו
וניא םיאורקה רפסמש םוקמבו) הרותל תולעל דחאו דחא לכ לדתשי שדוק-תבשב .םדוקה יברה
.המשנ-רנ םיקילדמ העיקשה ינפל יעיבר םויב .(הרותה-תאירקל םיניינמ המכ םישוע ,קיפסמ
לש וירפסמ דחאב ותוא םיחינמ ,'שפנ-ןוידפ' םיבתוכ ,הליפתה ירחא ,רקובב ישימח םויב
-718-7234444 :'סקפה 'סמ) שודקה ןויצה לע ותוארקל ידכ ותוא םירגשמ ןכמ רחאלו ,יברה
התאו' תודיסחה רמאממ םיקרפ םידמול ,יברה לש ויתודסומל הקדצ תפסות םינתונ .(00-1
תודעוותה םימייקמ ןכ-ומכ .שודקה ומש תויתואב םיליחתמש הנשמ יקרפ ןכו ,ולש 'הווצת
.תידיסח

תודחאה תרצע

,ברעב 7 העשב ,זומתב 'ג ,ישימח םויב ה"יא היהת זומתב 'ג לגרל תיזכרמה תודעוותהה
יברה ידיסח לכ לש תודחאה ןמיסב דומעת תודעוותהה .ד"בח-רפכב ד"בח-יריעצ תיב תבחרב
תא .חישמה תאיבל הייפיצהו הנומאה קוזיחו דודיע - ןשארבו ,ויתוארוהו ותרות ביבס
.ןמזומ להקהו תישפוח הסינכה .רוביצ -ישיאו םיעיפשמ ,םינבר םתוחכונב ודבכי תרצעה

יברה םע ללפתהל

(תוידוהי תויכוניח תוקפה) JEM תקפהב השדח ואדיו תטלק לש המש הז - 'יברה םע ללפתהל'
.הביתה ינפל רבוע ומצע יברהשכ רקיעבו ,יברה םע הליפת יעטק לש רחבמ תטלקב .ב"הראב
-9606120 'לט .הליפתה תעשב גהונ יברהש םיגהנמ תורשע םיטרופמ הבו תרבוח תפרוצמ תטלקל
.03שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.חרוק תשרפל


הרומג תולטבתה

ידכ ,ןורהאל ה"בקה תאמ דחוימ יוויצ אב ,ןהוכה ןורהא דגנ ותדעו חרוק תקולחמ רחאל
-ינב ךותב ךתלחנו ךקלח ינא" :ה"בקה ול רמוא םירבדה ךותב .הנוהכה דמעמ תא קזחל
תא יתחקל הנה ינאו" :ולוכ יול טבש לש ודמעמ תא םג ה"בקה רידגמ רוביד ותואב ."לארשי
."דעומ להוא תדובע תא דובעל ...לארשי-ינב ךותמ םייוולה םכיחא

ןיינעב ?םייוולה תא לידבהש הלדבהל םינהוכה תא ה"בקה לידבהש הלדבהה ןיב לדבהה והמ
.ם"במרה תטישו י"שר תטיש - תוטיש יתש ונאצמ הז

תולדבה יתש

.םייוולה לש םתלדבהמ התוהמב הנוש הלדבה איה םינהוכה ולדבוהש הלדבהה ,י"שר תעד יפל
םיבשחנ םניא םייולה ,םתמועל .וינפל ןהכלו ותרשל םלידבה ה"בקהו ,'ה יתרשמ םה םינהוכה
תדובעל עויסב לארשי-םע לש םיגיצנה תויהל ולדבוה םה אלא ,ה"בקה לש םירישי םיתרשמ
.שדקמה

,ויתרשמ תויהל ה"בקה לידבה םתואש ,םינהוכל קר הרמאנ "ךתלחנו ךקלח ינא" הרימאה ןכל
ףלח" ,לארשי-ינב תאמ דחוימ רכש עבקנ קר םייוולל וליאו ;םתלחנו םקלח אוה אליממו
."דעומ להוא תדובע תא םידבוע םה רשא םתדובע

תחא הלדבה

תחא הלדבה התוללכב איה םייוולה תאו םינהוכה תא ה"בקה לידבהש הלדבההש ,רובס ם"במרה
.שדקמה תדובע ךרוצל ,םייולהמ רתוי םינהוכה ולדבוה המצע וז הלדבה ךותבש אלא ,התוהמב

תא 'ה לידבה איהה תעב ,רמאנש ,שדקמה תדובעל לדבומ ולוכ יול ערז" :ם"במרה רמוא ךכו
,תונברקה תדובעל םייוולה ללכמ ולדבוה םינהוכה" :ם"במרה ףיסומ ןכמ רחאל ."יולה טבש
."םישדוק שדוק ושידקהל ןורהא לדבייו רמאנש

םינהוכו םייוול

.םינהוכה תגרדממ הלעמל ויהי ףא םהו ,םינהוכ תגרדב םייוולה ויהי אובל דיתעלש עודי
.םינהוכה לע וליפא םילוע םה הבש תדחוימ הלעמ םייוולב שיש ןאכמ

לשמ הלחנ שי לארשי-ינבל .םמצע לשמ תואיצמ םוש םהל ןיאש ,ךכב איה םייוולה לש םתלעמ
איה םתואיצמ אליממו ,םתלחנ אוה ה"בקהו ,"ךתלחנו ךקלח ינא" רמאנ םינהוכל וליאו ,םמצע
תא םיאטבמ םהו ,םמצע לשמ תואיצמ םוש ןיא םייוולל ,םתמועל .'ה יתרשמ םהש ךכב
לש תאזה הדובעה אקווד .תימצעה תואיצמה לש רומג ןדבוא דע ,ה"בקל תטלחומה תולטבתהה
וזו ,ה"בקה םע תיתימאה תורשקתההו תורבחתהה תא תרצוי - הרומג תולטבתה - םייוולה
.םייוולה לש תדחוימה םתלעמ

ילכה איהש ,הרומג תולטבתה ידיל עיגהל ףואשלו םייוולה לש וז הלעממ דומלל ונילע
.הילא תוולנה תוכרבה לכו ה"בקה לש ותשודק תלבקל
(115 'מע ,חכ ךרכ תוחיש יטוקל)

סעכ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמסעכ אלו רעצ

לצא ."דואמל דע רעטצנ" :י"שר שרפמו ,"דואמ השמל רחיו" :רמאנ (וט,זט רבדמב) הרותב
.וזיגרה אל רבד םושש ,ויתודימב ךכ-לכ םלש היה השמ יכ ,וטושפכ ףא-ןורח ןכתיי אל השמ
.רתוי אלו רעטצה אלא ,סעכ ללכל אב אל ,תולילע וילע ולילעהו והובילעהשכ םג
(הרות ינינפ)


ההובג הגרדמ

ידי-לע ףוגיס רשאמ רתוי ההובג הגרדמ יהוז סעכה תא שובכל :רמוא היה בוסאסמ השמ יבר
.תוינעת ףלא

ןיקיזנה תובאמ

,שאה וז רעבה ."רעבהה" אוה (א,ב אמק אבב) הנשמב םייונמה ןיקיזנ תובא העבראמ דחא
.ןיקיזנה תובאמ אוה סעכ .סעכה תדימ אוהו
(ש"בירה תאווצ)


הנומאה תקלתסמ

ונממ תקלתסמ ,סעוכ םדאש העשבש יפל ."הרז הדובע דבוע וליאכ סעוכה לכ" :רמאנ רהוזב
תאז התייה 'ה תאמ יכו הנוילעה החגשהב תמאב ןימאמ היה וליא .'הב הנומאה העש התואב
.ללכ סעוכ היה אל ,ול
(שדוקה תרגיא ,אינת)


זגורה ליעמ

דמוע אוהש האור היהשכ .זגורה ליעמ ול וארקו ,דחוימ ליעמ היה הקרוומ קחצי יברל
.גפ סעכה היה םייתניבו ,הזה ליעמה תא שבול היה ,זגרתהל

קחרתהל

גיהניש דע ,ןורחא הצק דע הזמ קחרתי ןכל .אב אוה חורה תוסגמו ,דואמ הער הדימ סעכה
.םיסיעכמה ירבדל ללכ שוחי אלש ומצע
(ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלוש)


קותשל

.ירמגל םלעייש דע עגריי סעכה ןמזה תצורמבו ,רבדי אלו קותשיש איה הצעה ,סעוכ םדאשכ
(המכח תישאר)


סעכה לע סעכ

.יסיכב ויתמשו ויתחצינש דע ,סעכה םע יתקבאנ תובר םינש :רמא ץירוקמ סחניפ יבר
...םימלועל ואיצוהל הצור יניאו וילע ינא סעוכ לבא ,ונאיצוא ול ךרטצאשכל
עובשה תרמיא


"יבר יל שי"

ול רמא םעפ .ןוסרואינש קחצי-יול יבר ןואגה לצא ותוריעצב רקיב סננ רזעילא 'ר דיסחה
םש האר רזעילא 'ר .םירדחה דחאב תלד חתפו ,"תלעות ךל איביש רבד ךל האראו אוב" :ןואגה
.תוריאמ וינפו םירפס תמירע לומ בשוי ,הרשע-שולש ןבכ רענ

רבשמ יעגרב .םייוניעו תוריקח רבעו םיטסינומוקה ידי-לע רסאנ רזעילא 'ר .םינש ורבע
.המצועו חוכ באש הנממו ,שטיוואבוילמ ץ"יירה יברה לש ותומד תא ויניע דגנל דימעמ היה

לבא ,ןוסרואינש יברה תוכזב דמעמ תקזחהש עדוי ינא" :תועשרב רקוחה ול רמא תחא םעפ
.יברה לש ותוקלתסה לע ול רפיסו ,"אצמנ וניא רבכ ןוסרואינש

ותומד ויניע דגנל םואתפ התלע זאו .וכשח ויניע .הארונ השלוח רזעילא 'ר שח עגר ותואב
ןמז רחאל ."רבשא אלו ,יבר יל שי" :רקוחל רמא אוהו ,קחצי-יול יבר לש ונב ,רענה לש
...ד"בח תודיסח לש יעיבשה ר"ומדאל הנמתנ הזה רענה ןכאש ,ול עדונתודיסחה יכרד


קידצה ייח

יברה ,ומוקמ-אלממו ונתח הברה ,שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ תוקלתסה רחאל
תא העורה בזע אל"ש הנומא ךותמ יברה לא רשקתהלו ףיסוהל ךרוצה תא שיגדהל ,שטיוואבוילמ
תונש םישולש ךשמב יברה תא וריכהש ימ" :רמוא אוה םימי םתואב ויתוחישב ."ותיערמ-ןאצ
,אוה ונלצא השענש ידיחיה יונישה ...םדבל וידיסח תא בוזעי אל יברהש ,םיעדוי ,ותואישנ
רפסל ונוצרבש םירבדה תא רפסל לוכי אוה יברל וסנכיהבש ,בושחל והשימ לוכי היה רבעבש
תא םג עדוי יברהש לוכל רורב וישכע לבא ;יברהמ םילעהל ונוצרבש םירבדה תא םילעהלו
.(י"שת המורת תשרפ תבש) "םלעהב ונלצא םיאצמנש םירבדה

זומתב ב"י) ריבסהו ,ץ"יירה ר"ומדא תאמ תוארוה לבקל םילוכי וישכע םגש ,רמא ףא יברה
הרעסב הלעש ירחאל םינש המכ - 'איבנה והילאמ בתכמ וילא אוביו' :ך"נתב וניצמ" :(י"שת
- עידוהל ןפוא הזיאב ...!?חולשל יברה ךישמי וישכע םגש ההימתה יהמ ,ןכ-םאו !המימשה
ךומסל םילוכי ;יברה עידוי ןפוא הזיאב גואדל םיכירצ ונא ןיאו ,ולש םיכרדה יברל שי
..."!וילע

תולבגה ילב

:(זכ 'יס שדוקה-תרגיא) אינתה רפסב הבחרהב םיראובמש ,רהוזה ירבד לע םיססובמ םירבדה
תומלועה לכב אצמנ רטפנש קידצ=] "יהויחבמ ריתי ןימלע והלוכב חכתשא רטפתאד אקידצ"
ךותב תשבולמ ושפנ התייה ,"המדאה ינפ לע יח קידצה תויהב"ש ,אוה רבסהה .[וייחבמ רתוי
ויתובשחמו וירוביד ידי-לע" ונממ תאצויה הראהה תא אלא לבקל ולכי אל וידימלתו ,ףוגה
,ןדע-ןגבש וחור תניחבמ קלח לבקל וילא בורקה לכ לוכי" ותריטפ רחאל לבא ;"םישודקה
."ימשג םוקמ תניחבב אלו ילכ ךותב הניאו ליאוה

םויב םיפסאתמ םידיסח רשאכ" :(ולק 'מע ,י ךרכ שדוק-תורגיא) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ
רמאמ םידמולו תוררועתה ירבד םירבדמ ,ידיסח ןוגינ םירש ,ידיסח רופיס םירפסמו אלוליה
הניר אשונ ,אלוליהה לעב ,יברה .ד"בח יאישנ ילכיהב הלעמל םידיסח םיפסאתמ - תודיסח
."'ןוצר יהי ןכ ,ןמא ,ןמא' :םירמואו םינוע םלוכו ,םתיב-ינבו םידיסחה לכ דעב הליפתו

דומיל ידי-לע אלוליה םוי ןייצמ דיסח רשאכ" :(מר 'מע ,ד ךרכ שדוק-תורגיא) דועו
לעבל שפנ ןוידפ וז תודעוותהו הז דומיל םיווהמ - תידיסח תודעוותהו אלוליהה לעב תרותב
."ותיב-ינב לעו דיסחה לע םימש ימחר ררועמה ,אלוליהה

"דחפמ אל"

קידצה תא ריכה אלש ימ ףא" .וייחב והוריכהש ימ ידי-לע קר אל םייקתמ קידצה םע רשקה
-לע קזחתמו ותרות ויזמ הנהנו ,םישודקה וירפסב דמלש קר ,ןיד אמלעב ותויח םייחב ודועב
לבקמו הז קידצב אוה ןימאמ יכ ,ודימלת ארקנ אוה םג יאדווב - ארובה תדובעב הז ידי
.(תוחטתשהה סרטנוק) "ושרושל ךשמנ ףנעה ;ותרות רוא ונממ

הנה ,השודקה ותכרב ול ליצאהו ,אוהש ןמז הזיאב ,רודה קידצ לצא היהש ימ"ש רורב םלוא
ויתובקעב םיכלוהה וערז-ערזו וערז וכרובי ותכרבמו ,ךרבתמה שאר לע ףפוח השודקה רוא
םג השודק רוא ףסותינ ,יוליע רחא יוליעב ,קידצה תמשנ תיילעב .הווצמהו הרותה תרימשב
.(זסק 'מע ,ה ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא) "ונממ ךרבתהל הכזש ימב

!ןדחפ םכלש יברה" :םידיסחל םעפ רמא ,טושפ ידוהי ,ב"שרה יברה לש ןולגעה יכ ,רפוסמ
,ריווחמ אוה ,(ש"רהמהו 'קדצ-חמצ'ה ,ויתובא לש) 'להוא'ה תא קוחרמ האור אוהשכ
.חתפל עיגמ אוה ישוקב ךאו ,תדרל ול רזוע ינא .םוקל לוכי וניא טעמכ תרצענ הלגעהשכו
!םולכמ דחפמ אל ינא לבא .דיסכ םינבל וינפו סנכנ זא קרו ,הכחמו בישקמ ,תלדב שקונ אוה
..."אצויו ,הצור ינאש המכ לכתסמו דמוע ,קופדל ילב סנכנ ינא


הלואגל הייפיצב


םיסינה תא םלועב םיאור רבכ ,הברדאו ,םיבוכיעו תועינמ המכו המכ ודרי הלא ונימיב"
עייסי ומצע םלועהש ,םלועה עבט ךותל ורדחי םירבדהש ןמזה עיגה ןכ-םא ...תואלפנהו
."הלואגה תחימצל
(א"שנת זומתב 'ג ,שטיוואבוילמ יברה)היהש השעמ

םיסייט םע תבש

יברה לש ורצחב םימעפ המכ רקבל הלודגה תוכזה יל התייה לבא ,ד"בח דיסח ינניא
.הנימב תדחוימ תינחור היווח ירובעב היה הזכ רוקיב לכ .שטיוואבוילמ

סנכיהל דואמ יתיצר .קרוי-וינב ייקסע לגרל יתיהשש הנושארה םעפה תא ,לשמל ,רכוז ינא
לבקתהל לכואש אלב ,ןנכותמהמ םדקומ ריעה תא בוזעל יתצלאנ םלואו ,יברה לצא 'תודיחי'ל
.'תודיחי'ל

-אל םדא ,קסעל רבח םע ,יתעסנו יתמק ,רשפא-יא ןכ-םג םולכ-אלב רוטפש ןוויכמ

תאצל יברה דמע ,םשל ונעגהשכ .עגרל וב ץיצהל ידכ ולו ,יברה לש ושרדמ-תיבל ,יתד
.רבעמה ידיצ ינשמ ופפוטצהש םיברה ןיב יתקחדנ ינאו הליפתל

דצמ .םולש ול תתלו יברה לא תשגל דואמ יתיצר ,דחא דצמ :השק תוטבלתה יבילב התייה
.ידיל דמעש ירבח תא ייטבלב יתפתיש .ד"בחב לבוקמ וניא הזה גהונהש יתעדי ,ינש

,תויניצר וינפ .ורדח לומש תסנכה-תיבל הנופו ורדחמ אצוי יברהו תלדה תחתפנ הנהו
אקווד טיבמ ,ונימיל ושאר תא בבוסמ יברה ,םואתפו ,תוטבלתהל ידיצמ ןורחא עגר .תוטקש
היה ,ימע אבש רבחה םג .יפוגב הרבע תרומרמצ .םולשל ושארב ןהנהמו ,םישנאה לכ ךותב יב
.םלועל חכשא אל יברה לש אוהה טבמה תא .ותמשנ קמוע דע שגרנ

יתחלצה םעפהו ,קרוי-וינב זא יתייה .ט"לשת טבש שדוחב עריא רפסל ינוצרבש הרקמה
החישה ףוסב .ינכריבו ייקוסיעבו יב יברה ןיינעתה הכלהמב .יברה לצא 'תודיחי'ל לבקתהל
.קרוי-וינל בושל תבש תארקלו ןילרבל תרחמל עוסנל יתינכת לע יברל יתרפיס

יתחנה ."?האבה תבשב תויהל ןווכתמ התא ןכיה" :לאש םואתפו העיסנב החלצהל ינכריב יברה
ינש םויב תאצל ,יתינכת יטרפ לע יתרזחו ךרוצה יד ימצע תא יתרהבה אל ןכל םדוקש
.קרוי-וינל בושל ישימח םויבו ,ןילרבל

יתעתפוה טלחהב םעפה .יתבושתמ םלעתמכ ,תפסונ םעפ יברה לאש ,"?היהת ןכיה תבשבו"
,בוט" :ריטפהו יב טיבה יברה .תצקמב ךובנ ,יתבשה ,"קרוי-וינב 'ה הצרי םא" .הלאשהמ
."החמש תבש ךל היהתש ,אצמית קרש ןכיה

רומא יתייה םשמ ,הדנקל ןילרבמ אציש סוטמל יתילע ישימח םויבו ,ןילרבל יתסט תרחמל
רעוס היה םיהבגב ריוואה-גזמו השק היה הפוריאב זא ףרוחה .קרוי-וינל ךשמה תסיטב סוטל
הפועתה-למנב םוריח תתיחנ לע טינרבקה תעדוה הרסמנ רשאכ ,הקזוחב לטלטיה סוטמה .דחוימב
.דנלסיאבש קיוויק

הרעסה לבא ,הדנקל ונתסיטב ךישמהל לכונש ידכ ריוואה-גזמ תובצייתהל חור-רצוקב יתנתמה
וזו ,רקובה תועשב םג רועסל ףיסוה ריוואה-גזמ .הפועתה-למנב וניליב הלילה תאו הכשמנ
יתעדי ,םיירהצב םייתש העשב אירמי סוטמהש העדוהה האבשכ .הגאדל תיתימא הביס התייה רבכ
.דנלסיאב ,ןאכ תושעל ץלאיא תבשה תאש

תא תושעל לכואש ידכ ,תימוקמ תידוהי הליהק ילוא וא ידוהי בר לע ןיינעתהל יתלחתה
יבחרב טטושמ ינא ךכ .הזכש רבדל יתוא תונפהל עדי אל שיא לבא ,המיאתמ הריוואב תבשה
.תוצע דבוא ,תוביתנה-תיב

לש םכרדכ ."הרוסא הסינכה" טלש הילעמו תרשרשב םסחנש רוזאל יתעגה ףוסמה יתאפב
תרשרשה לעמ תולק יתגליד ,דבלב הצלמה הז גוסמ תוארוהב תוארל םיגהונה ,םידוהי
.האלה יתמדקתהו

ברקתמ ידועב .והזח לע טומש ושארו חותפ רפס וידיב ,לספס לע םנמנתמ שיאב יתנחבה
אלא וניא וידיבש רפסה יכ יתמהדתל יתנחבה ,יישופיחב ודירטהלו וריעהל םא ססהמ ,וילא
אוהו תולק וב יתעגנ .תידיסח תוזח לעב ידוהי יינפל יכ יל ריהבה ףסונ ףוטח טבמ .שמוח
.יל רוזעל לכוי םא ויתלאשו ירופיס תאו ימצע תא יתגצה .תועתפומ םייניע חקפ

.יבבלו םח 'םכילע םולש'ל די יל טישוהו יילא ךייח (וקרמ ,ינמודמכ ,ותחפשמ םשש) שיאה
עצבמו םינוש תומוקמל עסונה ,שטיוואבוילמ יברה לש דדונ חילש ןיעמכ ומצע תא גיצה אוה
-ליחל ךיישה ,גווסמ רוזא אוה הפועתה-למנב הזה רוזאהש יל רפיס אוה .תורדגומ תומישמ
.יעקרק-תת ובור ,יריווא סיסב םוקמב קיזחמש ,ינקירמאה ריוואה

יתאבה ינאו ,םידוהי המכ םהבו םינקירמא םיסייט לש הצובק ןאכ תחנת המ-ןמז דועב"
םואתפ .המהדתבו תוממותשהב וב יתטבה ."םתרבחב תובשל יתנווכב םגו תולחו ןיי םרובעב
.עובשה תישארב ,ורדחב ,יילא יברה ירבדב יתרכזנ

- איהו ,תחא היעב קר התייה .דדונה חילשה עיצה ,"תבשה תא ונמע תושעל ןמזומ התא"
תרזעב ,חילשה חילצה הלק העש ךותב .הדשב ינקירמאה ריוואה-ליח םחתמל הסינכ רושיא
.שורדה הסינכה רושיא תא ירובעב גישהל ,וירשק

.דדונה חילשה תרבחבו םידוהי םיסייט תרבחב יתיליב ,ט"לשת חלשב תשרפ ,איהה תבשה תא
.ונל ורסח אל ,ןבומכ ,תולחו ןיי .ןיינמ ונייה וידחי

והשלכ זמר וירבדב שי יכ יברה לש ורדחב יתיהשש העשב יתשח םא םג ?רבדא המו רמוא המ
-למנב ,םינקירמא םיסייט לש םתרבחב השעא האבה תבשה תאש יתעד לע יתילעה אל - תואבל
.תגלשומה דנלסיאב יעקרק-תת הפועת

."החמש תבש" טלחהב התייה וז .םאולמב ומייקתנ יברה לש וירבד

(קמעה-לדגמב 'רוא לדגמ' תודסומ שיא ,קרב-ינבמ ןייטשננוז ןימינב 'ר אוה השעמה רפסמ)
ןירג לוולו םע םיידוהי םייח
קדהתה רשקה :שטיוואבוילמ יברה םע ןירג 'פורפה


הלילה עצמאב יברהמ הנתמ

םייחה רקחל (תינקירמאה ללחה תונכוס) א"סאנ לש ריכבה םירקוחה תווצב רבח ,ןירג לוולו
תטיסרבינואבש ורדחב בשי ,(תופגמה תרות) היגולוימדיפאל םש לעב 'פורפו ןוציחה ללחב
תא גיצה רשא ,ההכ הפילחב טונחו עבוכ שובח ,ןקוזמ ריעצ בצייתה ורדח ןתפמ לע .הטוסנימ
.ריעב ד"בח חילש ,רלפ השמכ ומצע

.ןנכתש עוריאל דבוכמה 'פורפה לש ותוסח תא שקבל ידכ תוקד רשע תב השיגפ שקיב אוה
הרהמ דעש אלא .טעמ ךובנ ,רלפ לש וגוסמ םישנא םינפ-לא-םינפ שגפ אל וימימש ,ןירג
ןולחל דעבמ הגאדב ץיצה חרואה קינד"בחה .שממ לש המהדתל התייהו הכובמה הקלתסה
בצייתהו טנבאב ומצע תא רגח ,רוספורפה תחילס תא שקיב ,תעקושה שמשה ינרקב ןיחבהשכו
לכ .השיגפל ובצקוהש תוקדה רשע םג ומת ,ותליפת תא םייסשכ .החנמ תליפתל רדחה תניפב
ול בישי הזש תווקלו ,ולש ןופלטה רפסמ תא ודיב ריאשהל ,רוספורפל תודוהל היה ול רתונש
.םיאבה םימיב לוצלצ

הנושארה ןיליפתה תחנה

תיבב הדנקב דלונש ,ןירג 'פורפה .האלפומ תודידי לש התישאר ,ךשמהב ררבתה ךכ ,התייה וז
תודהיה לש םישדח תומלועל ריעצה והער ידי-לע טא-טא ףשחנ ,תדמ ירמגל קתונמ ךא ינויצ
.שטיוואבוילמ יברה ,ובר לע םג דמל ויפמ .תודיסחה רואל

תא הגאדב יתמרה" ,ןירג רפסמ ,"יתיבב ןופלטה לצלצמ ,רקוב תונפל עבראב ,דחא הליל"
תלוכי אל' .יל רמא ,'יברהמ הנתמ ךליבשב יל שי' .רלפ לש ולוק תא יתעמשו תרפופשה
-וינמ וישכע עיגמ ינא' ,טהלב רלפ בישה ,'ןיבת' .יתיהת ,'!?רקובה דע הז םע ןיתמהל
עיגה הלק העש רובעכ .'!םיכחמ אל הנתמ ןתונ יברהשכו ,ךרובעב חלש יברהש הנתמ םע קרוי
,זאו ,המחה תחירז דע וידחי וניכיח .יברה יל חלשש ןיליפת גוז יל שיגה אוה .יתיבל
."ןיליפת יתחנה ,ייחב הנושארל

רוקחל הבוח

,שאר יוליגב זא יתכלה ןיידע" .יברה תא ומצעב שוגפל ןירג 'פורפה קקותשה ןכמ רחאל
םולשל ינכריב ,םק יברה ,ורדחל יתסנכנשכ .הרוחש תעבגמ יתינק יברה םע השיגפה תארקלו
...'הזכ עבוכ שובחל ליגר וניאש ימכ הארנ התא' ,רמאו ילא ךייח אוה .תבשל יל עיצהו
.עבוכה םוקמב הפיכ יל עיצה אוה

תא זא יתרקח .תיעדמה יתדובע ימוחתב תקתרמו הכורא החיש וניניב החתפתה ךכ-רחא"
יברהו ,הלא םיאשונב לפטל יל רתומ םא ,יברה תא יתלאש .םידאמה ינפ לע םייח לש תורשפאה
אל םאו .ידוהיכו ןעדמכ ךתבוח םג וז' ,יברה ףיסוה ,'ךל רתומש קר אל' .בויחב בישה
."'ה"בקה יבחרמ לע לובג חותמל רשפא-יא - האלה שפח ,םידאמה לע םייח אצמת

לגעמ תריגס

מ"דשת תנשב .תבהלנ תידיסח החפשמ ושענ ותחפשמ ינבו אוהש דע ,ךלהו קדהתה יברה םע רשקה
תטיסרבינואב תודהיה יפ-לע תיאופר הקיתאל הקלחמה שארל הנמתנ ןירג 'פורפהו ,הצרא ולע
םימיב ,לשמל ,ךכ .הפנע תידוהי תוליעפ םג םייקמ אוה ,תימדקאה ותדובע דצל .ןוירוג-ןב
.םש םילעופה ד"בח יחילש תנמזה יפ-לע ,ב"הרא יבחרב תואצרה עסמב השוע אוה הלא

ינא" .הטוסנימב ד"בח יחילשמ ,ןירג דוד ברה ,לודגה ונב תויה תדבוע איה המצעל תקתרמ
,תודהיל ילש יתרזח ךילהת לחה ובש םוקמב .יברה ןיבו יניב תימימש לגעמ תריגס ךכב האור
,"םתבצחמ רוצל םיפסונ םידוהי ריזחמו ותוחילשב ינב םויכ לעופ ,יברה לש וחילש תועצמאב
.ןירג 'פורפה רמואגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םייח-ילעב לודיג

?תיבב םילותחו םיבלכ לודיגל הכלהה סחי המ :הלאש

עודי ןכ םא אלא ,םיריכמ םניא םהש ימ לכ לע םיחבונש םיבלכ לדגל ורסא ל"זח :הבושת
ורשוק" ,הרימש ךירצש םוקמבו .בטיה רושק בלכהש םיעדויש וא ,קיזמ וניא הז ןזש רוביצל
."הלילב וריתמו םויב

תוכלהה תא םייקלו תעדל שיש אלא ,גוס לכמ םייח-ילעבב קחשל רוסיא ןיא הכלהה יפ-לע
ךותמ אל זא םגו ,םדאל תלעות ךכב שי ןכ םא אלא) םרעצל אלש :ןוגכ ,םהב תורושקה
רוסיא םושמ) תבשב םלטלטל אלש ;(םילכוא ונחנאש םדוק דועו) ןמזב םליכאהל ;(תוירזכא
.(םירושק םה ובש לבחה הצקב זוחאלו םמצעמ םיכלוה םהשכ םתחקל רתומ ךא .'הצקומ'

רבד לכש ןוויכמ .םירשכ םניאש םייח-ילעב םע עגמב אובל דליל בוט אל תיכוניח הניחבמ
ליגב םידלי לצא דחוימבו ,ותמשנ לע דואמ עיפשמ ונכותו ותבשחמב בטיה קקחנ האור םדאהש
רוסי אל ןיקזי יכ םג ,וכרד יפ-לע רענל ךונח" :(ו,בכ ילשמ) ךלמה המלש ירבדכ ,ךוניחה
םתוא הרידגמ הרותהש םייח-ילעב תויומדב ולכתסי אל םידליש לדתשהל דואמ יוצר ,"הנממ
םייח-ילעב לש תויומדב שמתשהל שי ,םיעוצעצבו םירויצב רבודמשכ וליפא ןכל ."םירוהט-אל"
.דבלב םירוהט

וא ,תורשכה אשונ תא םידמולשכ ןוגכ ,םייכוניח וא םיינרות םיכרצל רתומ רבדהש ןבומ
ץר ,רשנכ לק ,רמנכ זע יווה" :ןוגכ ,םהמ דומלל ונילעש םייח-ילעב תונוכת לע םידמולשכ
םינוש םייח-ילעב עבט לע םידמולשכ וא ;"םימשבש ךיבא ןוצר תושעל יראכ רוביגו יבצכ
."'ה ךישעמ ובר המ" דומלל ידכ ,תויח-ינגב םירקבמו
.ז,זסק ח"וא .כ"ונו ה"גהב די,ה ע"הא .נ"שו םלשה רוטב תורעהו תוהגה ,טת מ"וח כ"ונו ע"ושו רוט
:םג האר .גכר 'מע ג ךרכ ,'גהנמו הכלה ירעש' .זי ,א"ח ץבעי תליאש ת"וש .טל,חש .זט.ה.א,הש
.א,פ ק"ב .א,פ ןישודיק .ב,אס תובותכ .א,בס תוכרבזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il