650 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תקוח תשרפ * (18.6.99) ט"נשת'ה זומתב 'ד * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תומילא שי ,הנומא ןיא


תולקה תא רותפנ אל ,הניפ לכב םירטוש דימענ םא םג
ןיכס ףולשל םיריעצ םירענ םמצעל םישרמ הבש תלבסנ-יתלבה
הנומאל ךוניח םיכירצ הז ליבשב .םדא-ינב רוקדלו


האוגה תומילאה רשפ תא ןיבהל םיסנמו ךוניחה תכרעמ ישארו םיכנחמה לכ וישכע םידמוע
םיאשונה ,הרשע-שמחו הרשע -עברא ינב םירענ לש תונומתה תא תוארל עזעזמ .רעונ-ינב ברקב
לש םיינוציחה הינמיסב לפטל םיסנמ ,ונלצא ליגרכו .םירחא תיחשמ-ילכו םינפורגאו םיניכס
.היתוביסבו השרושב אלו הלחמה

םידימלתה לע םישופיח תכירע ידי-לע היעבה תא רותפל ועיצהש םינואגה תא ריכהל ןיינעמ
יוליבה ידקומבו םיירחסמ םיזכרמב עתפ-תורוקיב םג ךורעל יאדכ ילואו .רפסה-תיב ירעשב
-שולש קפס אלל רוצייש רבד ,תוכתמ ילגמב ונצרא תובוחר תא ואלמי ללכב ילוא ?רעונה לש
...םישדח הדובע תומוקמ ףלא תואמ

תומילאל היצמיטיגל

.םתוא ףולשל םירהממהו םהב םיקיזחמה רעונה-ינב אלא ,םינפורגאהו םיניכסה הנניא היעבה
דימענ םא םג לבא ,תיתרטשמ העתרהב ךרוצ שיש יאדו .תיכוניח אלא ,תיתרטשמ הנניא היעבה
םיריעצ םירענ םמצעל םישרמ הבש תלבסנ-יתלבה תולקה תא רותפנ אל ,הניפ לכב םירטוש
.םייכרעו םייכוניח םיעצמאב קר לפטל רשפא תאזב .םדא-ינב רוקדלו ןיכס ףולשל

החכוה וז העפשה .רעונה-ינב לע םימילא םיטרסל שיש העפשהב תעגל זעמ וניא שיא המ-םושמ
רורב .תאז ןיבהל ידכ םירקחמב ךרוצ ןיא ,השעמל .םלועה יבחרב וכרענש םירקחמ תואמב
תושידא לש גוס חתפמ ,תוחיצר תוברל ,תומילא לש תושודג תונמל ףשחנה םדאש ןיטולחל
.הלא םיעשפל

?םידליב תוירזכאב םיללעתמ ובש טרס ןירקהל םימיכסמ םתייה םאה ."טרס קר הז" ודיגת לא
לש ןתגצה םצעש םכל רורב .םיטרסב םג םוחתל ץוחמ םהש םיעשפ שיש םכל רורב יכ .אלש יאדו
לש הברה תוחיכשה םאה ,םכמצעב ורמא וישכע .תמייוסמ היצמיטיגל ןהל תנתונ הלאכ תונצס
היצמיטיגל םהל תנתונ הניא ,רעונה -ינבל םינרקומה םיטרסב םירחא םיעשפו תוחיצר
?תמייוסמ

ךירצ .ונתביבסב תויוצמ תועפות ןה חצרו תומילאש ,אוה םיטלוק רעונה-ינבש יומסה רסמה
.תאז ושממיש ידכ ,("ןמשו ןצמק יילע רמא אוה" ומכ) ידמל הבוט הביס םהל היהתש קר
לבו האריי לב' תניחבב םה תומילאו חצרש ,יעמשמ-דחל רורב רסמ רעונה-ינבל םירדשמ ונניא
.תנקותמ תישונא הרבחב 'אצמיי

םיקולא םלצב

לע חיגשמה ,וגיהנמו םלוע ארובב ,םיקולאב הנומאה תא קזחל אוה יתימאה ןורתפה לבא
האב תישונא תוירסומ ןיבו 'הב הנומא ןיב הקיזה .רוסאה תאו רתומה תא עבוקהו ונמלוע
- הזה םוקמב םיקולא-תארי ןיא קר" :ךלמיבאל וניבא םהרבא לש ותבושתב דח יוטיב ידיל
."ינוגרהו

תתתשומה תוירסומ .םייונישל ףופכו ףפור היהי םלועל ,'הב הנומא לע ססובמ וניאש ךוניח
הנומאמ םיעבונה םיכרע קר .םיכרצהו תוביסנה יפ-לע תונתשהל הלולע ,םיילכש םיקומינ לע
יקולאה יוויצה .טלחומ אוה - "חצרת אל" רבידה .הזזהל םינתינ יתלבו םיטלחומ םה 'הב
םלצב יכ" קומינה .יחצנו יפוס אוה - "םדאה שפנ תא שורדא ,ויחא שיא דימ ,םדאה דימ"
.םלועל תונתשהל לוכי וניא - "םדאה תא השע םיקולא

54% יכ ,ולעה םינוש םירקס .הייסולכואה בור ברקב תמייק םיקולאב תאזה תיסיסבה הנומאה
םייתכלממה רפסה -יתבב לבא .םיקולאב םתנומא לע םיריהצמ 'םיינוליח' םמצע םירידגמש יממ
,םיכרעה תיתשת תאו ךוניחה לכ תא תאזה הנומאה לע ססבל םוקמב .סנכיהל ה"בקל םינתונ אל
.תואצותה הלאו - 'דבכל הבוחהו דובכל תוכזה' סיסב לע ךנחל םיסנמ

הלא םיכרע רידחהלו ,ךוניחה תכרעמ ךות לא תודהיה יכרע תאו הנומאה תא ריזחהל םיבייח
.ןורחאה ןמזה לש תודירחמה תורתוכל ץק םישל דיחיה יוכיסה הז .האלהו ןגה ליגמשדח שיםיכנחמה תדיעו

םימיב ה"יא היהת הדיעווה .הרותה-ידומלתב םיכנחמה לש תיתנשה הדיעוול המשרהה הלחה
ידי-לע תנגרואמה ,הדיעווב .ןופצב ןויצ-יבש בשומב תיפוח ןולמב ,בא-םחנמב ד"י-ב"י
,םינוש םיגוחמ םיכנחמ תואמ ופתתשי ,ד"בח-יריעצ די-לעש יתודיסח-יכוניחה זכרמה
,הדיעווה להנמ ,טור ילתפנ ברה .םילהנמו םירומ לש םתדובעל םירושקה םיאשונ הב ונודייו
םע תורכיהו 'הארוהב רזע-יעצמאכ היגולונכטב שומיש' אוה ונודייש םיאשונה דחא יכ ,רמוא
.02-5385255 'לט .םיכנחמל תדחוימ תויומלתשה תכרעמ

ןויצה לרוגל הגאד

לחר-החונמ תקדצה תינברה לש ןויצה דיתעל הגאד םיעיבמ ןורבחב ידוהיה בושייה ישאר
ןורבח יבשות ולחה תאז תובקעבו ,ןורבח ייברע ידי-לע םימעפ המכו המכ ללוח ןויצה .ריעב
,תידוהיה תוחכונה תא ל"הצ הניפ הנורחאל .םוקמב הרימש ךרוצל תוחכונ םייקל םידוהיה
.םידוהי םיללפתמ דצמ םוקמל השיגה השקתו וברתי תויולכנתההש ששח שי ןכלו

תישע המכחב

םיידוהי םיאשונב בשחמ ירוטילקתו ואדיו תוטלק תקפהב תקסועה ,'השודק לש תוצוצינ' תרבח
לע ואדיו תטלק ,"תישע המכחב םלוכ" - המעטמ השדח הקפה התע השיגמ ,שדוקה תרהט לע
.ל"זח תודגאו םירופיס דצל ,'ה -תדובעב םניינע ,םהיתונוכת ,האירבב םדיקפת ,םייח-ילעב
.06-6572182 'לט .תוקד 42 תטלקה ךרוא

"םייוכיסה לכ דגנכ"

לש הרופיס ,םייוכיסה לכ דגנכ' אוה ד"בח תעונת לע ובתכנש םיניינעמה םירפסה דחא
'לט ,'ר"ימש'ל העיגה תילגנאב רפסה לש תמצמוצמ תומכ .ןמפוה דראודא תאמ ,'שטיוואבויל
.02-5385118שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.תקוח תשרפל


םייחל ךפהתמ תוומהשכ

םיפרשה םישחנה תא ה"בקה םהב חליש ,ןורהאו השמ לע ןנולתהל ורזחו לארשי-ינב ואטחשכ
םישו ףרש ךל השע" :'ה והוויצ ,םעה דעב ללפתה ונבר השמשכ .לארשימ בר םע ותימה וללהו
,סנה לע ומשו תשוחנ שחנ השע השמ ."יחו - ותוא הארו ,ךושנה לכ היהו ,סנ לע ותוא
."יחו - תשוחנה שחנ לא טיבהו ,שיא תא שחנה ךשנ םא היהו"

ןילכתסמ לארשי ויהש ןמזב אלא" ,היחמ שחנה אלו תיממ שחנה אלש ,ךכ לע םירמוא ל"זח
."םיקומנ ויה - ואל םאו ,ןיאפרתמ ויה - םימשבש םהיבאל םביל תא ןידבעשמו הלעמ יפלכ
האב התייה הבושתה חוכמו ,הבושתל לארשי-ינב תא ררועל היה שחנה לש וניינעש ןבומ הזמ
.האופרה

ןוילע חוכ

ימ .האופרה תא לעופ היהש תשוחנה תחנ לש וניינעב רתוי קומע דבור הלגמ תודיסחה תרות
םיכירצ ויה השכהה םצע דצמ ןכש ,םיתמ תניחבב ויה "םיפרשה םישחנה" ידי-לע וכשונש
ןיעמ - "היחו" לש הלועפ םהב לועפל הכירצ התייה השמ השעש תשוחנה שחנ לע הטבהה .תומל
.םיתמה תייחת

דצמ ןכש ,םיליגרה םייחה םיאב ונממש חוכ ותוא תויהל לוכי וניא תמה תא תויחהל חוכה
הגרדמ האב םיתמה תייחת .הנממ תויחל לוכי וניאו ותויח תא דביא רבכ שיאה וז הגרד
רוקמ תניחבמ הלעמלש ,ףוס-ןיא רוא תומצעד םיבר םימחר תניחבמ" ,ךורע-ןיאל הנוילע
."םייחה

היחמו תיממ שחנ

ולצאש ,ומצעבו ודובכב ה"בקה דע םיעיגמו ,םייחה רוקמ תגרד לעמ םמורתהל םיחילצמ רשאכ
םייח-חורל הכזי ,תמ תניחבב רבכש ימ םגש ,ךפהמ לועפל רשפא ,"םיווש םייחו תוומ"
תוומה תכיפה - הצקה לא הצקה ןמ תכפהמ הלועפ תשרוד םיתמה תייחתש ,אופא רורב .היחיו
.םייחל

תא םרג אוה יכ) התימה ןיינעל זמור ומצע שחנה .תשוחנה שחנב יוטיב ידיל אב הז רבד
לש הניינע הז יכ .תווממ ליצמו היחמ ומצע שחנהש ,ךופה רבד רצונ ןאכו ,(םלועב תוומה
.םייחל ךפהנ ומצע תוומהש ,םיתמה תייחת

הבושתה תכפהמ

ךשוחה תכיפה לש הלועפ - םדאה שפנב הליבקמ הדובע ידי-לע אובל ךירצ הזכ רבדש אלא
- "םימשבש םהיבאל םביל תא םידבעשמו" תשוחנה שחנב םיטיבמ ויה לארשי-ינב רשאכ .רואל
,םשפנב רואל ךשוחה לש וז הכיפהו ,השודקלו בוטל ,ובש ערה רצי םע ,ולוכ בלה תא וכפה
.םייחל תיממה שחנה תכיפה תא הררוע

שחנה םג לוכי ודיצמו ,הלבגהו רדג לכמ הלעמל אוהש ,ומצעבו ודובכב ה"בקהמ אב הז חוכ
זאו ,ידוהיה ידי -לע תויוכזל תונודזה תכיפה אוה הזל ילכה .םייחו האופר איבהל תיממה
.הלבגהו הדימ לכמ הלעמלש ,ה"בקה לש ויתוכרבל ילכ השענ אוה
(71 'מע ,גי ךרכ תוחיש יטוקל)

הרות למע :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמלהואב תומל

אלא םימייקתמ הרות ירבד ןיאש ןיינמ .(די,טי רבדמב) "להואב תומי יכ םדא הרותה תאז"
םדאב ,היוצמ ןכיה) "להואב תומי יכ םדא הרותה תאז" :רמאנש ?הילע ומצע תיממש ימב
.(י"שר - הרות ילהואב תומיש
(גס תוכרב)


םיגונעתה תא תימהל

ךרעה-ילק םירבד םג ןכש ,םהמ רזניהלו םלועה יגונעת לכ תא 'תימהל' ךירצ הרות-ןב
.הרות לש הלהואב הניתנהו הריסמה תא םיענומ ,םלועה יגונעתב
(םוי םויה)


םייחב בבחל

הרותה דמול תאו ,שדוקה-ןוראב תחנומ איהש העשב הרותה תא דואמ םיבבחמש הרוק ,ונרעצל
תעדה תא וילע םינתונ ןיא וייחב ןכש ,ותומ רחאל ,'להוא'ב לטומ רבכ אוהש העשב םיבבחמ
.רתויב טעמ אלא
(שבד ילחנ)


הקינעמ הרותה

רבד לש ופוסב ול הקינעמ הדיצמ הרותה לבא ,הרות ירבד ליבשב ומצע תא רוסמל בייח םדאה
.הרותב ותעקשה תמועל הנהכו הנהכ םיבוטו םייתימא םייח
(תמא תפש)


םינבה לצא םויק

ךוניחל איה הנווכה אלא ?תמייקתמ איה ימ לצא ,הרותה לע ומצע תיממ םדא םא ,הרואכל
,וינבב תמייקתמ הרותה ,הרותל וינב תא לדגל ולוכ-לכ תא בירקמו ומצע תיממש ימ - םינבה
.הלש הינסכא רחא תרזחמ הרות יכ
(ןילבולמ אריפש ריאמ יבר)


רמוחו חור

יכרוצ תא בירקמ םדאש לככ ןכל .חורה לא דגנמ רמוחה .תוינחורל דגנתהל אוה תוימשגה עבט
.הרות ירבד לע ומצע תימהל םדאה ךירצ ךכיפל .חורה יניינקב רתוי הכוז אוה ןכ ףוגה
(ל"רהמ)


םימחר תררועמ הרותה

,רוקה ןמ אופק וא שמשה ןמ ףורש ,ומוי תדובעמ עגיו ףייע ,ותיבל ברעב עיגמ ידוהי רשאכ
-ינב לעו וילע םימחר תררועמ המצעב השודקה הרותה יזא ,הרותב עובקה ורועיש לע רמושו
.ותיב
(םירוביד יטוקיל)


ךרדב ךתכלבו

םיכלוה ויה אל ,םיליהת קוספ וא שמוח קוספ תרימאמ םלועב ראשנ םשור הזיא ועדי ול
.הרות ירבד ילב בוחרב
(ו"צרת תוחישה רפס)

עובשה תרמיא


הבהאו האנש

ךלהל הברמ היהו ,םייוגה םע רחסמ ירשק להנל לחה בוקטרו'צמ השמ יבר לש וידיסחמ דחא
.םייוגה גהנמכ ,םייתנפוא םידגבב ידוהיה ושובל תא ףילחה ןמזה תצורמב .םהיניב

םייוגה ןיב ךלהתהל ינא הברמ" .ושובל תא ףילחה המל קידצה ולאש ,ובר לצא םעפ רקיבשכ
.ידוהיה בישה ,"ינואנשיש יתיצר אלו

..."?ךתוא םיבהוא םה ,םתומכ שובל התאשכ ,וישכעו" :קידצה חנאנתודיסחה יכרד


לכשהמ הלעמל

תא ןויגיהב ריבסהל תוסנל ךרוצה לומ תובר םימעפ םידמוע תווצמו הרות ירמוש םידוהי
זאו ,לכשה ידי-לע תונבומ ןניאש תווצמ שיו ריבסהל רתוי לקש תווצמ שי .תווצמה ימעט
,ונתגשהמ הלעמלש תווצמ שי ;םיניבמ ונחנא לוכה אל - םירמואו שאר םיניכרמ וליאכ ונא
."הירחא רהרהל תושר ךל ןיא ,יתרזג הריזג ,יתקקח הקוח" תניחבב ןתוא םימייקמ ונאו

ונלש הפיאשהו ,הנבהל תונתינה תווצמה םע רתוי בוט שיגרהל איה תיעבטה הייטנהש רורב
תרות האב .הנבהל תונתינ-יתלבה תווצמה תא םג תימינפ הרכהו תומלש התואב םייקל איה
תא םייקל שיש ,רמוא ישונאה לכשה" :הכופה תויהל הכירצ הפיאשהש תרמואו תודיסחה
דצמ םמייקל םיכירצ ויה םיטפשמבש םשכ :רמולכ .'םיטפשמ' םימייקמש תויח התואב 'םיקוח'ה
לבא .'ה יוויצ םתויהל םיקוחה תא םייקל םיכירצ ןכ-ומכ ,'ה יוויצ ילול םג ,לכשה בויח
םויק רקיעש םושמ ,םיקוחה תא םימייקמש ומכ םיטפשמה תא םייקל םיכירצש ,איה תמאה
.(דפ 'מע ,א ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס) "'ה יוויצ םהש יפל תויהל ךירצ תווצמה

לכש לע תונבל אל

,רתויב תינויגההו הטושפה הווצמה תא םג ,הווצמ לכ םייקל ונתיאמ תשרוד תודיסחה תרות
ינפמ אל םירוה דבכל ונילע .ה"בקה ונוויצ ךכש ינפמ אלא ,ונתגשהו ונתנבה ללגב אל
ינפמ אל תלוזה שוכרמ עוגפלמ ענמיהל ונילע .'ה ןוצר הזש םושמ אלא ,תאז בייחמ ונלכשש
אלש ונוויצ ה"בקהש םושמ אלא - םייקתהל תישונאה הרבחה לכות אל תאז ידעלבו ירסומ הזש
.ןכ תושעל

."הרותה תקוח תאז" :םילימב תחתופ איה ,המודאה הרפה יניד תא טרפל הליחתמ הרותה רשאכ
תקוח תאז" אלא ,(המודכו "חספה תקוח תאז" ומכ) "הרפה תקוח תאז" תרמוא הניא איה
ןוצרל תויצ ךותמ קר הווצמ םויק - 'הקוח' לש הז ןויערש ,תזמור איה ךכב ."הרותה
-הרפ תווצמ תא קר אלו הלוכ הרותה לכ תא ןייפאל ךירצ - הנבהו העידי םוש ילב ,ןוילעה
.ונתנבה ינפמ אלו ה"בקל תולטבתה ךותמ ,רומאכ ,םייקל ונא םיכירצ תווצמה לכ תא ;המודא

תועמשמ תא שיגרמ ,םירבדה םע רתוי ההדזמ םדאה .הגשהו הנבהב הלודג תובישח שי םנמא
הנבהה לע קר תווצמהו הרותה תא ססבל רשפא-יא לבא ,רתוי תמלשומ הרוצב םמייקמו וישעמ
תועמשמ תא ןיבמ אוה םויה .וכופיהו רבד חיכוהל לוכיו דואמ שימג לכשה .ןויגיהה לעו
,ןויגיהה לע הלוכ תנעשנ הווצמה רשאכ :דועו תאז .תרחא ןיבהל לולע אוה רחמו ,הווצמה
.ה"בקה לש ויבושיח תא ,לוכיבכ ,השוע םדאהשכ ,תויורשפתהלו רכממו-חקימל בחר חתפ ראשנ

תווצמ רודיה

ידיסח םגתפ .תווצמהו הרותה לכ דוסיכ ,לוע תלבקב ךרוצה תא תודיסחה תרות השיגדמ ןכל
'תומישר') "לוע תלבקב השועש יממ תועטל רתוי לולע ,ותניב לע ןעשנה ,לכש לעב" :רמוא
.(16 'מע ,ט תרבוח

ידכ איה םימש תאריב ותוריהז לדוג םצוע לכש ,רמוא היה שטיראפמ לליה יבר דיסחה
יניינע לכש ,רמוא ינאו" :ב"שרה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמא .תודיסח יניינע ולצא וטלקייש
רתויב הלודגה תוקיתמה .תימינפ תויחב םימש תארי שיגרהל ידכ איה םתטילק ביטו תודיסח
שדוק-תורגא) "הווצמ םרגו הווצמ לש רודיהד רודיה יבגל ללכ ךרע תלעב הניא - הלכשה לש
.(פ 'מע ,ד ךרכ ,ץ"יירה ר"ומדא

םהילע םיכירצ םויהש םירבד" :(ג"כשת תומש פ"ש תחיש) םעפ רמא שטיוואבוילמ יברה
םירבד לע זא היהת הנומאהו .הגשהו הנבהב ,לכשב םגישהל רשפא היהי חישמה תומיב ,הנומא
."הנומא תניחבב וליפא םהב גשומ ונל ןיא םויהש ,רתוי הברה םילענ


הלואגל הייפיצב


תאו יזינקה תאו יניקה תא ,םיממע הרשע ץרא לארשיל םהל ליחנהל םוקמ לש ותעדב הלע"
םייקל ידכ ,לארשיל ויהיו ורזחי חישמה תומיל לבא ...העבש אלא םהל ןתנ אלו ,ינומדקה
."ה"בקה לש ורמאמ
(דמ השרפ הבר תישארב)

היהש השעמ


רשועו המכח

תוצראב םידוהי לש םביל-תבדנב ולוכ יולת לארשי-ץראב ידוהיה בושייה היה םדק ימיב
אצוי היה הלהו ,תומורתה סויגל דחוימ םכח-דימלת רגשמ בושייה היה םעפל םעפמ .הלוגה
.תונושה תוצראב םידודנ עסמל

וסנכתהו לודג דובכב והולביק לוכה .תחא ריעל עיגהו ונרופיס רפסמ וילעש םכחה אצי ךכ
רשא ,הדעה ידבכנמ דחא וילא הוולתה ,המויסב .ותשרד תא עומשל ידכ ,תסנכה-תיבב ודובכל
.םהילעב תא םירתהל ידכ ,םיתבה ןיב בוביסל ומע אצי

,ותמורת תא םירה אלש תיב היה אל .הריד רחא הריד ודקפו םידוהיה בוחרב םיינשה ובבס
תיב לע גליד ותימע יכ םכחה ןיחבה םש ךכ ךותב .שדוקה-ץרא יבשוי ןעמל ,הלודגכ הנטק
עבשומ ןצמק שיאה .ץמאמה לע לבח" :ורבח והנע ,רבדה תביסל לאששכ .וילא סנכנ אלו ראופמ
."הקדצל הטורפ ןתנ אל וימימו

ורדחיש הקזחו בלה ןמ םיאצויה םירבדב שקבנו הלענ .ונלש תא תושעל ונילע" :םכחה רמא
."בלה לא

דמע ןתפמה לעו החתפנ וז ,תלדה לע תולק ושקנ םה .תיבה לא רזחו ויפתכב הוולמה ךשמ
.םכחה לאש ,"?ךמע חחושל רשפא םאה" .ומצעבו ודובכב ןצמקה רישעה

רישעה רמא ,"םכתחרט לעו םכנמז לע לבח ,ףסכ שקבל םתאב םא לבא ,דובכב - חחושל"
.שבויב

ינב לככ ,ךתמורת תא התא םג םירת אל אופא עודמ ,התא רישע יכ ךב רכינ" :רתיו אל םכחה
."?רוסחמו בער םילבוסה שדוקה-ץרא יינע ןעמל ,ריעה

הטורפ יתרבצ יפא תעיזב .אוה ילש - יפסכ" :רמאו תומוטא םייניעב רישעה וב טיבה
."וילע חרטו למע אלש ימל יפסכמ ןתא אל .הטורפל

תא בבוסל לחה אוה ."ךתטלחה הטלחההו ךפסכ ףסכה" :רמאו םימחר אלמ טבמ םכחה וב ןתנ
יכ יל הארנ" :יארקאב וליאכ טלפ ןכל םדוק ךא ,האלה ךישמהלו וירוחאל תונפל ידכ ושאר
.םכרדל וכלהו םיינשה ונפ זאו ."ישילשה היהת התא

וחומ ךא ,ויקסעל אצי אוה .וירבדב םכחה ןווכתה המל המת ,םהירחא תלדה תא רישעה רגס
הגה הלילב ובכשמ לע .םירבדה ותוא ודרט ,ותיבל בששכ ,ברעב םג .םירבדב רהרהלמ קספ אל
?"ישילשה היהת התא" ורמאב םכחה ןוויכ המל :ןרשפל ההתו תורזומה םילימב

:ולאש ,ואצמשכ .לארשי-ץראמ םכחה רחא שפחל ךלה תרחמל .חונמ ול הנתנ אל המותסה הדיחה
."?ישילשה היהא ינא יכ לומתא ךירבדב תנווכתה המל"

ןתניי אל ,וילע תעגיש ,ךפסכש ךנוצר תא יתדביכ ינא" :רמאו ךויח ץמשב םכחה וב טיבה
תוחפ אל הילע יתעגיש ,יתמכח תא הרומת לכ אלל ךל רוסמא יכ ינממ הפצת דציכ .םניח רחאל
..."?ךפסכ לע התא תעגישמ

.רמא ,"הדיחה ןורתפ לע בטיה ךל םלשא" .םיכסהו םכחה ירבדבש ץקועה תא ןצמקה ןיבה

תא רישעה דיקפה .םירחא םידימאל עבקשמ שלושמו לופכ םוכס בקנו םכחה הנענ ,"םכסומ"
,גלפומ רישע היה תובר םינש ינפל ,ןכבו" :רמאו חתפ םכחהו ,ישילש םדא ידיב םוכסה
אלש ידכ ,החפשמ םיקה אל .ץמיק ותייחמ יכרוצל וליפא .ותונצמק לדוג ןכ ,ורשוע לדוגכש
.הסנרפל וילע היהי

ותעש העיגהשכ .םירניד תמירע לע ץבורה רבכעכ ופסכ תא רבצו וימי לכ ךרפב למע שיאה"
םהייחב - ושוכר םע ורבקל םהל הרוהו אשידק הרבחה ישנאל ארק ,ץראה לכ ךרדב תכלל
!ודרפיי אל םתומבו

ךלשוה ופסכ לכ .ץרמנ קוידב ונוצר תא ואלימ אשידק הרבחה ישנאו ,ודובכ םדא לש ונוצר"
וילא אב ,ללוגה תמיתס רחאל .המדאה ינפ לעמ הראשנ אל תחא הטורפ וליפא ,ורבק לא ומע
.הלעמ לש ןיד-תיבל ומע וחקלו םיתמה לע הנוממה ךאלמה

?הרותב תקסע :םיניידה והולאש"

.ייח ימי לכ יתייה רחסמ שיא :בישה"

םירבד ולא .הקדצה ינתונמ ,היכמותמ התא יאדו ,הרותה ידמולמ התא ןיא םא :ול ורמא"
?ךנוממב תישע םיבוט

לא ימע יתאבהש יפסכ לכ םכינפל ירה ?רבעה יטרפל םכמע סנכיהל יילע המ םשל :םהל רמא"
!םכיניעב בוטכ וב ושע ,ירבק

.תווצמב קרו ךא םירחוס ןאכ .ךרע לכ ךפסכל ןיא ןאכ :ול ובישה"

ןוויכמ יכ ,וטילחה ףוסבל .וניד היהי המ םיניידה ולקש ,ול ויה אל תווצמש ןוויכמו"
חראי ,ושוכר לכ םע המדאב עלבנ רישעה חרוק רשאכ ,המוד הרקמ עריא םינדיעו ןדיע ינפלש
,ןכאו .ורשוע לכ םע המדאב רבקנ ,חרוק ומכ ,אוה םג ירהש ,הרבחל הז ןצמק רישע התעמ ול
."ותודידבמ לאגנש לע חרוק לש ותחמש תא ראתל ןיא

וגוז-ןבו חרוק רבכ הזו ,דבלב םיינשב תובר הכ םינש תולבל השק לבא" :רמאו םכחה םייס
ימ :יתבשח ,ךב יתלקתנשכ .םתרבח תא ןווגיו םהילא ףרטציש ישילש רבחל םיקקותשמ רישעה
,התע ךא .םהילא רבוח תייה וליא דואמ םיחמש ויה יאדו .אובל םתעושי הבורק ילוא ,עדוי
..."םתודידבב רתוויהלו ףיסוהל וצלאיי ורבחו חרוקש ינששוח ,ךדי תמורת תא תתנשכ

רבד לכב ןושארו שארל היה האלהו אוהה םויה ןמו ןצמקה לש וביל תא םירבדה וחליפ
.הקדצבש
ןמרמיצ אביקע םע םיידוהי םייח
"דוע ונרכזא רוכז" :שדחה רפסהו ןמרמיצ


לובגה דיל תונזח קרפ

לובג לעש ,קוטסילאיבל עיגהו יקציבסוק השמ עדונה ןזחה טלמנ ,השרוול םינמרגה ושלפשכ
לובגה ירטוש .טיטרמ הליפת עטקב חצפו יקציבסוק דמע ,לובגה רדג דיל ,םש .היסורו ןילופ
תא יקציבסוק ינפל וחתפ ,הרידאה הרישהמ םימעפנ ,הלאו ,םהידקפמ תא קיעזהל ורהימ יסורה
.ותרישו ולוק תוכזב ,תינמרגה קנחה תעבטמ לצינ ,השעמל ,ךכ .םצרא ירעש

חלשנ אוה .ולש יווהה תווצמ דרפנ-יתלב קלח השענו יסורה אבצה ידי-לע ץמוא יקציבסוק
הריגסה אל תינוציחה םתוזח רשא םיניצקש עריא תחא אלו ,םודאה אבצה יניצק ינפל תועפוהל
םג .הליפתה רודיסמ םיפסונ םיטויפו 'ירדנ לכ' תא ולצא ונימזה ,ידוהיה םאצומ תא
יקציבסוק םג ללכנ ,בושיבוקב ינמזה םנכשמ תא ועבקו םינמרגה ינפמ תגסל םיסורה וצלאנשכ
.הילמפב

האמה לבוי

רפס תקשהו ,וז הדבוע .(ט"נרת זומתב 'א) יקציבסוק לש ותדלוהל הנש האמ ואלמ עובשה
ראופמ סקטב וניוצ - ןמרמיצ אביקע יאנותיעהו רפוסה רביחש ,עדונה ןזחה לע שדח יפרגויב
ישארה ברה ופתתשה סקטב .ביבא-לתב ריאמ -לכיה תסנכה-תיבב ןורחאה ןושאר םויב ךרענש
,ןרטש השמו קיטשרה רזעילא-םייח ,רלימ ףסוי םינזחהו ,ואל ריאמ-לארשי ברה ,לארשיל
.וננמז ינזח לודגל בשחנה

םיקסועה םינוש םינותיעב םירמאמ רוד-תונש הז םסרפמ ,המצעל תקתרמ תוישיא ,ןמרמיצ
ירעש'ו ,תונזחה תודלותל ,'דחי ןורב' - םירפסה ינש וטע ירפמ רוא ואר הכ דע .תונזחב
לש הנשה-רפסב 'תונזח' ךרעה לש עובקה ךרועה םג אוה .ת"ושה תורפסב תונזחה לע ,'ןור
.הקיאדוי הידפולקיצנאה

יטרפה ןויכראה

,ןמדלפ דודכ םיעדונ םינזח םע ותודלי תונש תא הליב ,ביבא-לת בשותו דילי ,(63) ןמרמיצ
אל םלועמש יפ-לע-ףא ,תונזחה םלועל המצועב הכשמנ יתמשנ" .רגנוא ןימינבו ןהכ םולש
.רמוא אוה ,"ימצעב יתרש

תודידי המקרנ םיינשה ןיב .דומצה והוולמ ןמרמיצ היה ץראב יקציבסוק לש וירוקיב לכב
ןויכראב .ןמרמיצל יקציבסוק לש יטרפה ונויכרא תשרוהב ראשה ןיב האטבתהש ,הקומע
ונרכזא רוכז' - שדחה רפסב םיעיפומ םתצקמש ,םיכמסמו תודועת ,תונומת םיפלא-תשולשכ
.'דוע

הברחש הרייעה

לש ונורשיכ לבא ,תרדהנה םתרישב םלוכ ועדונש ,םיחא העברא ןיב רוכבה היה יקציבסוק השמ
הנושארה םלועה-תמחלמ ץורפב .ןוגרומס הנטקה תיסורה הרייעב ודלונ םה .םהילע הלע השמ
רעבוד-םולש יבר ר"ומדא הילא עיגהש םדוק רצק ןמז) בוטסורל םתחפשמ הרגיה
תא העבק יקציבסוק תחפשמו ,תוברוח-ייעל ןוגרומס התייה המחלמה ירחא .(שטיוואבוילמ
זאמ םלש רתונש ריעב דיחיה ,'שדוקה -תרהט' תסנכה-תיב ןזח השמ שמיש םש ,הנליווב הנכשמ
.םויה דעו

םש .ב"הראל רגיה הירחאלו רצק ןמז-קרפל ןילופל השמ בש היינשה םלועה-תמחלמ םותב
האור ,יקציבסוק לע ורפס תביתכב .ולוכ םלועב רבד-םש השענש דע ובכוכ ךרד ,רקיעב
התא ייח רופיס תא" :ךויחב ול רמא תחא םעפש ,ידגאה ןזחה לש האווצ יולימ ןיעמ ןמרמיצ
..."ינממ בוט וב איקב התא ירהש ,בותכל ךירצגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תסנכה-תיבב תונומת

?לארשי ילודג לש תונומת תסנכה-תיבב תולתל רתומ םאה :הלאש

תנווכל עירפמ רבדהש ןוויכמ ,אוהש רויצ לכ םיללפתמה יניע לומ תולתל ןיא (א :הבושת
תא ומצעי הרירב-ןיאבו ,םירויצ לומ דומעל אלש ולדתשי יטרפ תיבב םיללפתמה .הליפתה
.הדימעה תליפת תעשב םהיניע

םיליגר םיללפתמהש ךכ לע םיכמוס ,הליפתה דומע לע םינוש םירויצו םיקוספ םילותה
ינפל םידרוי םיחרוא םגו ,םעפל םעפמ םיפלחתמ רוביצה-יחילשש ןוויכמ ךא .הלא םירויצל
לע ,תאז םע .רוביצה-חילש לומ המואמ רייצל ןיא שטיוואבוילמ יברה תעד יפל ,הביתה
.םירויצ ויה וב ללפתהש תסנכה-תיבב שדוקה-ןורא לש תוכורפה

וליפא ,ורבעל םיללפתמש דצב ללכ םילות ןיא ,לארשי-ילודג וליפא ,םדא-ינב ירויצ (ב
.המודכו רודזורפב אלא ,ומצע הליפתה םלואב ללכ םתולתל אלש ףידעו .םדא הבוגמ הלעמל

הווחתשמכ האריי אלש ,תומוצע םייניעב וליפא ,הארמ לומ וא םדא תרוצ לומ ללפתהל רוסא
םיללפתמשכ .לבאה תיבב תוארמהו תונומתה לכ תא תוסכל גהונל תוביסה תחא ,בגא ,וז .הל
.תוארמ אלל הניפ אוצמל שי ,תוחמש תומלואב תיברעו החנמ

,שדוקה-ןוראו תכורפה לע וא ,םדא-תמוקמ הלעמל תסנכה-תיבב םייח-ילעב ירויצ רבדב (ג
.תסנכה-תיבב םתולתל אלש םירימחמ םידרפסהמ םיברו ,םיריתמ םיזנכשאה :תועדה וקלחנ
הרורב הנשמ ,ןקזה ר"ומדא ע"וש ,א"גמ ,ג"כס צ 'יס ח"וא ע"ושוט .וטר 'יס (ואלב) ם"במרה תובושת
'מע ב"ח ףסוי טוקלי .וס 'יס (י"בהל) לכור תקבא ת"וש .בתכ ה"ד אמק ד"וי י"ב .םש םייחה ףכו
.ר,טלק 'מע א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש .חכרזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il