651 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

קלב תשרפ * (25.6.99) ט"נשת'ה זומתב א"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םרזה דגנ


תוביסנהש העשב תווצמו הרות רמוש ידוהי תויהל לק
לומ םחליהל םיכירצשכ הרקי המ .ךכב תוכמות תוינוציחה
?הרותה ךרדלו הנומאל תודגנתמה הריווא לומו הביבס


הרודהממו תרתוכל תרתוכמ ,רחמל םויהמ םייח .וישכעהו הווהה רוד אוה ונלש רודה
ינפל ושחרתהש םיעוריא םיגגוחו םינייצמה ד"בח ידיסח לע םיהמתה שי ןכ-לע .הרודהמל
םדוקה יברה לש הלואגה-גח ,זומתב ג"י-ב"י תא םיגגוח עובשה ,לשמל .םינש תורשע
.שטיוואבוילמ

ול שי ,רבעהמ דמולו רבעה תא יחש ימו ;ול ןיא הווה ףא ,הווהה תא יחש ימש ,איה תמאה
,המצועו םיחקל ,הארשה לש הלדנ-יתלב רוקמ אוה רבעה .דיתעו הווה םג אלא ,רבע קר אל
.ונייחל חוכ םהמ בואשלו רבעה יעוריאב ןנובתהל ךירצו

רודל תפומ

דגנ הכילהה ,םצעב .םרזה דגנ הכילהה לש ןויערה תא ובוחב ןמוט זומתב ב"י הלואגה-גח
(ןוסרואינש קחצי -ףסוי יבר) ץ"יירה יברה לש וייח ךלהמ לכב יוטיב ידיל האב םרזה
עובקל תלוכיה וב התייה .תמייק תואיצממו חור-יכלהמ םשרתה אל םלועמ אוה .שטיוואבוילמ
.ןיטולחל םייתואיצמ -יתלב םיארנ םירבדהשכ םג םרבעל םדקתהלו םידעי

הביבסהשכ .ךכב תוכמות תוינוציחה תוביסנהש העשב תווצמו הרות רמוש ידוהי תויהל לק
אתובר לכ ןיא - הכרעהבו דובכב הכזמ הרותה ךרדב הכילהה רשאכו תכמותו תדהוא הביבס איה
תוביסנ יוניש לש בצמל עלקיישכ הרקי המ איה הלאשה .הרותה יפ-לע יח ידוהיש ךכב
הריוואבו הביבסב םחליהל ידכ םיקזחו םילודג תוחוכ ומצעמ קיפהל שרדיי רשאכ ,ינוציק
.וכרדלו ותנומאל תודגנתמה

,הרואכל .םילושכמהו םיישקה לכ לע רבגתהל ידוהי לש ותלוכיל תפומ אוה ץ"יירה יברה
םידוהי ץמוקש ,תעדה לע תולעהל היה רשפא ךיא .לילעב תיתואיצמ-יתלב התייה טקנש הדמעה
-ינב ינוילימ ריביסל תולגהלו תימהל ססיה אלש ,ץירעה יטסינומוקה רטשמה תא חצנל חילצי
.וינמאנו וידיסח הזה ברקל ואצי וחוכבו ,דרמה סנ תא ףינה יברה לבא ?םדא

,תודהיה תאייחהל ולעפש ,יברה ידיסח תא וספת םיטסינומוקה .יוכיס-רסח ברק היה הז
ספתנש דיסח לכ םוקמב םלוא .ריביסב הדובע-תונחמל םירחאה תא וחלשו גרוהל םתוא ואיצוה
לע בושחל ילב ותדובע תא השע ןכ-יפ-לע-ףאו ,עיגי ומוי םגש עדי אוה .שדח חילש דימ אב
.ידוהיה םויקה ןעמל שפנה תא רוסמל - יברה לש ושרדמ-תיבב ךנוח ךכ יכ .תונכסה

םיימעפ חצינ

לבא ,והורסא ,וידעצ תא רצהל וסינ םה .יטסינומוקה רטשמה תא חצינ יברה .העודי האצותה
חיפהל יברה יחילש ופיסוה רתויב תומויאה םינשב .ןיגפהש חורה תמצוע לומ דומעל ולכי אל
ונחנא םויכ םאו .םיידי ומירה תונוטלשהש דע ,תוצעומה-תירב תודהי תלחגב םייח חור
לע רמש ימ בטיה םיעדוי ונא ,םימעה-רבח תונידמב תודהי ייח לש הרידאה הייחתה תא םיאור
.רפאמ תאזה תודהיה המק ימ תוכזבו תלחגה

.תירבה-תוצראל עיגהשכ ,וייח לש ןורחאה קרפב םג יברה הארה םרזה דגנ הכילה לש הז חוכ
יוכיס םוש ןיאשו ,הנוש הקירמאש ול ריבסהל וסינ .לבוקמה דגנו חורה דגנ גצייתה םש םג
הניא הקירמא" :זירכה יברה לבא .ןילופבו היסורב ריכהש הנשיה תודהיה תא הקירמאב תונבל
.ותוליעפ לש הליבומה המססל היה הז טפשמו ,"!הנוש

-ידומלת וחתפנ ,ןקז ירוטע םידוהי תואריהל ולחה הקירמאב .חצינש אוה ןאכ םג ,בושו
יברה .תודהיה רוא תא ץיפהל ידכ ב"הרא יבחרל ואצי יברה םעטמ םיחולשו ,תובישיו הרות
יברה ,ומוקמ-אלממו ונתח םיקהש ריבכה םיחולשה לעפמל תודוסיה תא חינהש אוה ץ"יירה
.שטיוואבוילמ

םרזה דגנ תכלל שפנה תומצוע תא ונממ םיבאושו זומתב ב"י הלואגה-גח תא םיגגוח ונחנא
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשה הלואגה תארקל לארשי-םע לש ךרדה תא לולסלושדח שיהלואגה-גח תויודעוותה

-גח לגרל תודחוימ תויודעוותה ןושאר םויבו וז שדוק-תבשב ה"יא וכרעיי ץראה יבחר לכב
םדוקה יברה לש הלואגהו רסאמה רופיס תא ורפסי הלא תויודעוותהב .זומתב ג"י-ב"י הלואגה
ד"בח-יתב .םיילאוטקאה םיחקלה תא וקיפיו ,תיטסינומוקה היסורב ורסאממ ,שטיוואבוילמ
,הלואגה תחמשב חומשל ,דחי םג םיחא תבש ,וידחי דעוותהל אובל רוביצה תא םינימזמ
.רוביצ-ישיאו םיידיסח םיעיפשמ ,םינבר יפמ םירבד עומשלו

שדקמה דומיל

דומילב םירצמה ןיב ימיב ףיסוהל שטיוואבוילמ יברה לש ותאירק תא רוביצל םיריכזמ וננה
,המורת תוישרפ) בתכבש הרותב - שדקמה יאשונ דומילב דחוימבו ,הקדצ תניתנבו הרותה
-תיב תוכלה) הכלהבו (תודימ תכסמ) הפ-לעבש הרותב ,(גמ-מ םיקרפ לאקזחי ;ידוקפ-להקיו
וקסעתיו םהל רומא ךל" :שרדמה ירבד ומייקתיש הכזנ הז דומיל ידי-לע .(ם"במרל הריחבה
םה וליאכ םהילע הלעמ ינא ,הב תורקל וקסעתיש ,התיירק רכשבו ,הרותב תיבה תרוצ תורקל
."תיבה ןיינבב םיקסוע

םישנל ןויע-ימי

ןולמב ,השעמל ךוניח אשונב ןויע-ימי השולש תנגראמ םילשוריב םישנל 'היח רוא' תללכמ
םירכומ םהו ,(20.7 -18) בא-םחנמב 'ז-'ה םימיב ויהי ןויעה-ימי .םילשוריב רימת תמר
.02-5001782 'לט .תומלתשה לומגל

תונואת עונמל

רבעשל ,רלדא בקעי ר"דה תואישנב ,םיכרד תונואת תעינמל 'הנותמ' ןוגרא לעופ םילשוריב
,ןוגראב םירבח תויהלו עדימ לבקל םיניינועמה .קדצ ירעש יאופרה זכרמב ןוימה רדח להנמ
.02-6221972 'לטל רשקתהל םינמזומשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.קלב תשרפל


לארשי-םע לש הביחה

עיגמ םעלבשכ .לארשי-םע תא ללקל ידכ םעלב תא רכשש ,באומ ךלמ קלב לע תרפסמ ונתשרפ
רבסהה תא ןמוט םג אוה ותכרב ירבדבו ,םכרבמ אוה םללקל םוקמב ,לארשי-ינב תא האורו
,זמר ךכב ."לארשיב םסק אלו בקעיב שחנ אל יכ" :רמוא אוה ךכו .םללקל וחוכב ןיא עודמ
-םע לע םילח םניא םיפשכהו םימסקה םלואו ,ףשכמו םסוק ותויהב אוה ,םעלב לש ,ולש וחוכש
.לארשי

שרפמ הז קוספ ."ל-א לעפ המ לארשילו בקעיל רמאיי תעכ" :רמואו ףיסומ אוה ןכמ רחאל
וינפל ןיבשוי ןהש ,לוכ ןיעל ןתביח הלגית רשא ,תאזה תעכ תע תויהל דיתע דוע" :ךכ י"שר
תא תואור ךיניע ויהו רמאנש ...תרשה יכאלממ םינפל ןתציחמו ,ויפמ הרות םידמולו
."ךירומ

תרשה יכאלממ הלעמל

,וחוכב ןורסיחמ תעבונ הניא לארשי תא ללקל ותלוכי-יאש ,קלבל ריבסהל ךכב ןווכתה םעלב
היולג לארשי-ינב לש םתביח התייה הרותה-ןתמ תעבש םשכ .לארשי-ינב לש םתלעמ לשב אלא
דע ,הרובגה יפמ הרות דמלי לארשי -םעש "תאזה תעכ תע תויהל דיתע" ךכ ,לוכל תרכינו
.תרשה יכאלמ תלעממ הלעמל וליפא היהת לארשי לש םתלעמש

,"ויפמ הרות םידמולו וינפל ןיבשוי ןהש" ,ךכ-לכ ההובג הגרדמב דומעי לארשי-םעו ליאוה
תא ללקל םעלב לש ותלוכי רסוחל רבסהה הז - "ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" תגרדל דע
.לארשי

םיעדוי םיאיבנה

דיתעב קר היהת לארשי-םע לש וז הלעמ ןכש ,ןורסיחב תאז-לכב הקול י"שר לש הז רבסה
תולימל ףסונ שוריפ י"שר איבמ ןכל ?התע םללקל םעלבמ רבדה ענומ אופא עודמו ,קוחרה
םיכירצ ןניא" לארשי -ינב :התע רבכ תמייקה ,לארשי לש תפסונ הלעמב קסוע אוהו ,קוספה
םורמב ויתורזג המו ה"בקה לעפ המ לארשילו בקעיל רמאהל ךירצש תע לכב יכ ,םסוקו שחנמל
."םוקמה תריזג איה המ םהיאיבנ יפ-לע םהל רסמנ אלא ,םימסוקו םישחנמ םניא -

תא ליטמ היה ךכ ידי-לעו ,סעוכ ה"בקה הבש העשה תא עדיש ,ךכב היה םעלב לש וחוכ
דימ םיעדוי לארשי יאיבנש ןוויכמ ,לארשי-םע יפלכ הליעי הניא וז הטיש םלוא ,ויתוללק
.'וכו הבושת ידי-לע תוריזגה תא םילטבמ םהו םורמב הרוק המ

תויחצנ תולעמ

יניע ,םיאיבנ שי דימת :רודו רוד לכב תומייק םעלב ןייצש תולעמה יתש ,רבד לש ותימאל
בותכה וב םייקתמ ,הרות דמול ידוהיש העש לכב ,ןכ-ומכ .'ה ירבד תא ונל םירומה ,הדעה
.שממ ה"בקה יפמ דמול אוה - "ךתרמא ינושל ןעת"

לארשי-םע לש תומוצעה תולעמה תא םיעדוי םה ףא ןכש ,םייוגה ימויאמ לעפתהל ונל לא ןכל
םגו ,לוכ-ןיעל לארשי-םע תביח הלגתתש העשל םיעיגמ ךכו .הכרבל םייואר ונאש םידומו
."ךיינמוא םיכלמ ויהו" רמאנש ומכ ,לארשי-םעל ועייסי םייוגה
(262 'מע ,יח ךרכ תוחיש יטוקל)

תסנכ-יתב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםישנאה רקיעה

בושח רבד איה תסנכ-יתב תיינב .(ב,דכ רבדמב) "לארשי ךיתונכשמ בקעי ךילהוא ובוט המ"
ללפתהל ואוביש םישנא ואצמייו ונכשי דימתש ,"לארשי ךיתונכשמ"ש יאנתב לבא ,דואמ
.אמלעב יונ םשל תסנכ-יתב אל ;תסנכה-תיבב הרות דומללו
(ףסוי בקעי תודלות)


םיאצויו םיסנכנ

המ אלא ?תושרדמ -יתבו תויסנכ-יתב לצא םילחנ לש םביט המ .(ו,דכ רבדמב) "ויטנ םילחנכ"
-יתבו תסנכ-יתב ךכ ,םירוהט םילועו םילבוטו םיאמט םהשכ םכותל םידרוי םדא-ינב ,םילחנ
.תווצמ יאלמ םיאצויו תונווע םיאלמ םהשכ םכותל םיסנכנ םדא-ינב ,שרדמ
(ינועמש טוקלי)


לוח ינפו תבש ינפ

וליאו ,םירודהו םיאנ ונלש תולכיהה המל" :ימרופר ידי-לע לאשנ רמייהסדליה לאירזע יבר
אלא םיאב ןיא םכלש תולכיהל" :לאירזע יבר ול בישה ."?הבוזעה הבר םכלש תסנכה-יתבב
לכ םייח םיקקוש תסנכה-יתב ,ונלצא וליאו ,תבש ינפ םהינפ ןכלו ,םיבוט םימיבו תותבשב
.."לוח ינפכ םהינפ ףא ןכלו ,עובשה תומי

תיבב הליחתמ השודקה

שארב "לארשי ךיתונכשמ בקעי ךילהוא ובוט המ" קוספה תא רמול ורדיס הליפתה ירדסמ
שי זא ;תיבב ,להואב הליחתמ השודקה רשאכ אוה תסנכה-תיב לש חבשה רקיע יכ ,הליפתה
.תסנכה-תיב תשודקל ,"לארשי ךיתונכשמ"ל םג הנוש תועמשמ
(םחנמ תיראש)


ימינפה יפויה

אוה בושח רתוי לבא ,תסנכה-תיב לש רדהלו יפויל ,"בקעי ךילהוא"ל הלודג תובישח שי
.הליפתו הרות םוקמ הווהמ אוהש ,תסנכה-תיב לש ימינפה יפויה - "לארשי ךיתונכשמ"
(הרות ינינפ)


תונווכהו תוכרבה

ויהי אלש רמול שקיב .ובילב היה המ עדוי התא עשר ותוא לש ויתוכרבמ :ןנחוי יבר רמא
הניכש הרשת אלש רמול שקיב ;"בקעי ךילהוא ובוט המ" רמא ,תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתב םהל
."לארשי ךיתונכשמ" רמא ,םהילע
(ב,הק ןירדהנס)


הכרבל לפה

תוכזב לארשיב הניכשה הרוש ,תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתב לארשיל שיש ןמז לכש עדי םעלב
תא דירפהל ידכ ,שרדמ -יתבו תסנכ-יתב ויהי אלש םללקל הצר אוה .שרדמה-יתבו תסנכה-יתב
בקעי ךילהוא ובוט המ" םכריבש דע ,הכרבל הללקמ ותנווכ תא ה"בקה ךפה .לארשימ הניכשה
."לארשי ךיתונכשמ
(הרות ינינפ)


תיחצנ הכרב

ץוח ,(ואטח לארשישכ) הללקל ורזח (םעלב לש תוכרבה לכ) םלוכ :אנהכ-רב אבא יבר רמא
תא ךל ךיקולא 'ה ךופהיו" :רמאנש ,(םלועל לארשימ וקספי אלש) תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתבמ
.(י"שר - םלועל הרזח אלש ,הכרבל ךפה תוללקה ןמ תחא) תוללק אלו הללק - "הכרבל הללקה
(ב,הק ןירדהנס)

עובשה תרמיא


תלשלשב הילוח

אלש ושפנב טילחה ,יטסינומוקה ןוטלשה ידי-לע שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא רסאנשכ
תולאשה לע םג .ודיצמ דחפ וא השלוח לע דיעמש ןמיס םוש וירהוסלו וירקוחל תוארהל
.וירקוח תא וזיגרהש תובושת בישה והולאשש

בוקנל םוקמב .וליגל ולאש ,םיישיאה םיטרפה תא אלמל לחה רקוחהשכ ,תוריקחה תחאב ,לשמל
רוד לכב .הנש םישימחו האממ הלעמל רבכ תכשמנש בהז תלשלש וז" :יברה רמא ,ויתונש רפסמב
תלשלשב הילוח לבא - רתוי הטושפ וא רתוי הבושח הילוח - תחא הילוח תפסותימ רודו
..."בהזהתודיסחה יכרד


רסאמב יבר

ןוטלשה לש םימיאה ימיב ,שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לש ותלואגו ורסאמ רופיס
ידוהיה גיהנמה היה יברה .ענכנ-יתלבה ידיסחה טהללו חור-זועל תפומ אוה ,יטסינומוקה
,םייתרתחמ תודהי ייח לש הפנע תכרעמ להנלו יטסינומוקה רטשמה לומ בצייתהל זעהש דיחיה
.ןוטלשה לש ופאל תחתמ

לש דסומ היה דרגנינלב .תורהזאו םימויא לש הרדס רחאל ,ז"פרת תנשב הרק יברה לש ורסאמ
תורפס ץיפהל ,התייה דסומה תרטמ .'ךוב ןוא לוש' ומשו [תידוהיה הקלחמה=] 'היצקסבי'ה
החכונ ז"פרת תנשב .תיתד-יטנא הלומעתו הפטהב תוברהלו ,'תמא' ,םנותיע תאו תיטסינומוק
םגו דרוי ןותיעה לש םייונמה רפסמ ,טעמתמ דסומב םירבחה רפסמש ,התמהדתל ,'היצקסבי'ה
.המצמטצה הסנכהה

ונע הנושארה ותלאש לע .ךכל הביסה תא תולגלו רוקחל ,הפיסא סניכ 'היצקסבי'ה ר"וי
ףסותהל שדחמ ולחה ,ותעפשהב .ןוסרואינש ברה הנורחאל ררוגתמ ונריעב" :דחא הפ םלוכ
םוחלל ונל השק .דועו ארמג ירועיש ,'םיליהת תורבח' דסי אוהו ,תסנכה-יתב לכב םיללפתמ
ןמ וקלסל םיבייח" :ארק אוהו וב הרעב ותמח ,םהירבד תא ר"ויה עמש ."בר וחוכ יכ ודגנ
."!ךרדה

הדובעב ךישמהל

וכרע ,יברה תיב לא וא-פ-גה ינכוס ועיגה ,הלילה תוצחב ,ז"פרת ןוויסב ד"י ,ישילש םויב
הגולפה שארב .'יקרלאפש' םשב הצמשל עדונה אלכה תיבב רסאמל לבוהו רצענ יברהו שופיח
.םמש בלולו ןוסנמחנ ,םיריעצ םידוהי םיטסינומוק ינש ודמע

עידוהלו תסנכה-יתבב םיליהת ורמאי םידיסחהש ,רוסמל שקיב ,ותיב תא יברה בזעש ינפל
.לוכה תורמל הדובעב ךישמהל שי .שדוקה תכאלמ ךשמהל עירפי אל רסאמהש ,םלוכל

וריזחיש דע בער תבוש אוהש זירכה יברה .אלכה תונוטלש ידי לע ומרחוה יברה לש ןיליפתה
אוהשכ ,הנושארה ותריקחל יברה ארקנ ,הלילב רשע העשב ,ישימח םויב .ןיליפתה תא ול
ןיליפתה תא יברה לביק םיירהצה ירחא ישיש םויב .םיימוי תכשמנה בער-תתיבש לש המוציעב
.ןחינה דימו

הארו הטיבה ,'ה אנא" :אלכה אתב ומצע תא אצמ רשאכ ותליפת תא יברה ראתמ ויתומישרב
קר ,ינא המ ינא יכ ,שינעהל םיצפח םה יתוא אלו ,רסאמב ובישוה יתוא אל אולה !ךמע ינעב
םינעשנ ,הרותה תורצח ,'ה תורצח ידומע רשא םינבאה דחאו םישודק תובא עזג ,יננהש המ
."!'ה אנא .םהילע

טלחומ רורחש

הנתינש ,ויה תונושארה תואצותה .החלצהב ורתכוה ,יברה רורחשל תויולדתשההו תולועפה
תובקעב .יברה לש ורסאמ יאנת תא לקהל דרגנינלב ןוטלשל הווקסומב יזכרמה ןוטלשהמ הדוקפ
ידרגנינלה וא-פ-גה עציב אל רבוגה ץחלה תחת .השקונ תוחפ הרוצב וילא סחייתהל ולחה תאז
תונש רשעל ןידה קספ ףלחוה הז םוקמב .הייריב תוומ - יברה לע הליחת ורזגש ןידה קספ תא
.יקבולוס ייאב תולג

םויב .המורטסוקל הילגה תונש שולשל שנועה ףלחוה היתובקעבו תצרמנ תולדתשה הלחה בוש
ותוא הליבוהש תבכר לע יברה הלע ,רסאמ ימי רשע-העשת ירחא ,זומתב 'ג ,ןושאר
.לוכה ףא לע תודהיב קזחתהל םלוכל ארק יברהו ,םוצע להק ףסאתה תבכרה תנחתב .המורטסוקל

וא-פ-גה דרשמל יברה עיגה ,זומתב ב"יב ,םימי הרשע רובעכ .הכשמנ יברה רורחשל תוליעפה
לכמ רוטפ התא" :תיתודידי המינב ול רמא דיקפה .תיעובשה ותובצייתהל המורטסוקב
לע ךל רשבל ןושארה תויהל רשואמ ינאו אלמ רורחש ךל תתל הדוקפ העיגה .תפסונ תובצייתה
,תרחמל דע רורחש תדועת יברל הנתינ אל ןכלו ,ריעב גח םוי היה הז םוי םלוא ."ךתלואג
.םידיסחה ברקב הלואגה גחכ גומתב ג"י-ב"י ימי ועבקנ זאמ .זומתב ג"י יעיבר םוי


הלואגל הייפיצב


יהמו .חישמה ךלמל ולש הרטע שיבלהל דיתע ה"בקהו ,ולש הרטע ןישבול ןיא םדו-רשב ךלמ"
."'זפ תרטע ושארל תישת' וב בותכו ,'זפ םתכ ושאר' רמאנש ,זפ םתכ ?ולש הרטע

(ח ןמיס ,אראו אמוחנת)
היהש השעמ


"לודגה בייואה"

ועיגהשכ ךא ,היסורב הללוחתהש רחאל םינש ששכ קר תיטסינומוקה הכפהמה העיגה היזורגל
.ףוריט יזוחאכ וגהנתה ,רוחיאה תונש שש תא קיבדהל ושקיב ומכ ,היזורגל םיקיבשלובה
.םידוהיל ,ןבומכ ,רקיעב ,םימויאו םיארונ ויה םאובל םינושארה םישדוחה

ןקז ידוהי ,יליוושאלא לאכימ םכחה ויה היזורג ידוהיל רתוי םירוכזה םהיתונברק ןיב
.שאלוק ריעהמ יליוושאלא ףסוי םכחהו ,יטופ ריעה תונברב ןהיכש הביש רוטעו

תא ושדגש שדוקה-ירפס לכ תא םשל וריבעהש רחאל ,רעיב הפירשב ותימה יטופ לש הבר תא
הרוהטה ותמשנו םירפסה תא שאב ולעה םה .םירפסה תמירע לע ותוא וביצהו ותיב תונורא
הרובטב תויריב ותימה יליוושאלא ףסוי םכח תא .םיאשינה שאה יציג םע המימשה הרעסב התלע
.ריע לש

םה .תוכמס םוש התייה אל םהילעמ ןכש ,וישעמ לע ןידה תא ןתנ אל םילפשה םיחצורהמ שיא
.דחי םג לעופל םיאיצומהו םיטפושהו םיעבותה ויה

ןיעכ התייה איה .תיסחי הוולש לש הכורא הפוקתל הסנכנ היזורגו םיניינעה ועגרנ ךכ-רחא
.יטייבוסה שוגב תיאמצע הימונוטוא

הבר שמשל שטיוואבוילמ ןוסרואינש קחצי-ףסוי יבר ידי-לע חלשנש ,יליוושארבוד בקעי םכח
,םיריעצ םידימלת ינומה רישכה אוה .םיברב הרות תצברהל בצמה תא בטיה לצינ ,יסיאתוכ לש
.היזורגב תונוש תוליהקבו םירעב םינבר ושמיש ףאו םיקהבומ םימכח-ידימלתל ולדגש

היזורג תא לילכ חפסל םייטייבוסה תונוטלשה וטילחה זא .(1952) ב"ישת תנש דע היה ךכ
תריבל ,בקעי םכח לש וריע ,יסיאתוכ הרחבנ הז יוניש תרגסמב .האלמה םתטילשל הריבעהלו
.היזורג

םינוש םיניינע רידסהל ידכ יזכרמה ןוטלשה ידרשמ לא רוסל בקעי םכח גהנ םעפל םעפמ
ףאו ודביכש ,םיריכבה םידיקפה דחא םע עעורתהל גהנ רתיה ןיב .טרפלו ללכל םירושקה
הלא םירפסב יתואצמתה" .ך"נת יאשחב ודמלל ושקיב ףא תחא םעפ .לארשי תרותב ןיינעתה
.ותשקב תא קמינ ,"ייקפוא תא ביחרתו תויללכה ייתועידי תא רישעת

,הז והז" .רבס-תורומח םינפב הז ומדיק ,דיקפה לש ודרשמל בקעי םכח סנכנשכ ,דחא םוי
.בקעי םכח לא טבמ ורישייהב דיקפה רמא ,"יתימאה םכפוצרפ תא םתפשח

.בקעי םכח דרחנ ,"!?רבדמ התא המ לע"

,ןילאטס לש וייחב שקנתהל וסינש ,םכלש םיאפורה" .שובכ םעזב דיקפה הנע ,"!םמתית לא"
דחיש הווקמ ינא .הייריב תומל םפוסו חירבו גרוס ירוחאמ םינותנ רבכ ,ץרענה ונגיהנמ
."םידוהיה םידגובה ראש םג ושנעיי םתיא

,רתוי קייודמה המשב וא ,'םיאפורה תשרפ' היסור יבחרב לגלגתהל הלחה םימי םתואב
עמששכ .ןילאטס תא לסחל רשק הרשק יכ המשאוה םידוהי םיאפור תרובח .'םיאפורה תלילע'
חור-בצמב ותיבל רזח אוה .שדחה בצמה תרמוח תא דימ ןיבה ,דיקפה ירבד תא בקעי םכח
.רדוק

יסיליבטב .םהינבר תא ואלכו יסיליבטב תסנכה-יתב לכ תא תונוטלשה ורגס עובש ותואב
רהימ ,וריעב השענה תא הארשכ .בקעי םכח לש ישיא דידיו הרות ריקומ ,רישע ידוהי ררוגתה
םג ועיגי תוריזגהש תורשפאה ינפמ םינברה וירבח תאו בקעי םכח תא ריהזהל ידכ יסיאתוכל
דע ריעהמ דימ חורבל וב קחדו ףסכ םוכס ודיב ןתנ ,בוחרב בקעי םכח תא שגפ אוה .םהילא
.םעז רובעי

םש ןיא םא קודבלו תסנכה-תיבב ןכל םדוק רובעל טילחה ,ותיבל וכרדב היהש ,בקעי םכח
וביל ריסחה ,ונחלוש תריגמ תא חתפשכו עובקה ותליפת םוקמל שגינ אוה .והשלכ לילפמ רמוח
תונומת ,םילשורי לש הלודג הפמ םש אצמ ןמוקמבו הריגמהמ ומלענ ןיליפתהו תילטה .המיעפ
.לארשי לש תיללכ הפמו לארשי תנידמ ישאר לש

רזיפ רפאה תא .שאב 'םינכוסמ'ה םיאצממה תא הלעה םש ,תסנכה-תיב ירוחאל דימ הנפ אוה
.םימשה תוחור עבראל

ול ופיצ רבכש םילייח הרשעכב ןיחבה ,תיבל ךומס עיגהשכ .ותיבל דרח בלב רהימ ךכ-רחא
וזש ןבומ ."תולאש המכ ךתוא לואשל וניצר קר" :ךויחב רמאו די ול וטישוה םהמ דחא .םש
.דבלב םינפ-תדמעה התייה

ינשו ויתונב עברא תא תוארל דרחנ בקעי םכח .ירמגל הניגנמה התנתשה המינפ וסנכנשכ
וילע הוויצ ,"!ךידי תא םרהו םדיצל דומע" .תומרומ םיידיב ריקה דיל םידמוע וינתח
.תיבב שופיחה תכאלמ לע דקיפ רבכש ,ןיצקה

,תונוראבש םיצפחה ראשו םירפסה תא ורזיפ ,תיבב הניפ לכ וכפה וילייחו ןיצקה
ןיצקה הארנ הרהמ דע .םירדחה דחאמ המר האירק העמשנ םואתפ .לילפמ רמוח רחא םהישופיחב
,הנומתה תא תחאה ודיב קיזחה אוה .סעכמ תומודא ויה וינפ .הנומת ודיבו רדחהמ אצוי
ךתיבב קיזחמ התא !ונלש לודגה בייואה הז" :ונורג אלמב חרצו הרבעל ףפונ ץופק ףורגאבו
..."!ודימלת התא !ותנומת תא

,ותוקלתסה רחאל היה רבכ הז םנמא .שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא לש ותנומת התייה וז
היה יד .תיטסינומוקה היסור לש תחא רפסמ בייואה תויהל יברה ףיסוה ןיצקה רובעב לבא
.ד-וו-ק-נה ןיינבל בקעי םכח תא ליבוהל ידכ ךכב
ןיול לארשי 'ר םע םיידוהי םייח
ריעסהש רורחש .שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא


יברה ררחוש ובש םויה

יברה לש הלואגהו רסאמה רופיס תא ,ןושאר ילכמ ,רפסל םילגוסמ ונימיב םייחה ןמ םיבר-אל
ןיול לארשי 'ר דיסחה אוה םהמ דחא .ןוסרואינש קחצי-ףסוי יבר ,שטיוואבוילמ םדוקה
תבישיב דימלת ,14 ןבכ רענ זא היה לארשי 'ר .םינש 87 ול ואלמ עובשהש ,ד"בח-רפכמ
.תיטייבוסה היסורב ולעפש ד"בח לש תויתרתחמה תובישיה תשרב תחא ,בייקב םימימת-יכמות

יד"בחה תסנכה-תיבל יתסנכנ .ורסאממ יברה לש ורורחש רחאל רצק ןמז ,דחא ברע רכוז ינא"
.ל"ז יקצדורוג ןימינב 'ר דיסחה תא הפיקמ םישגרנ םידוהי תצובק יתיארו בייקב
התייה וז .םימסקומכ הב םיטיבמ לוכהש הנטק הנומת קיזחמ אוה יכ יתנחבה טעמ יתברקתהשכ
."ראתל ןיא םתושגרתה תא ,תאז -לכבו ,םדועמ ותוא ושגפ אל םתיברמ .יברה לש ותנומת

"יברה לש תויתוא"

רשקה השענ התע .הייבטל תריב ,הגירב בשייתה אוה .היסורמ תאצל יברה ץלוא ,ורורחש רחאל
תא ךרד-אל-ךרדב וילא ריבעהל םידיסחה ופיסוה ,םיישקה לכ תורמל .ךורע-ןיאל השק ומע
.רבד םבישהל ךרד אצמ אוה םגו ,םהיתויעבו םהיתולאש

'ר לש ורופיסמ םידמל ונא ,יברהמ עיגהש רסמ לכ םידיסחל בסהש תושגרתהה תמצוע לע
.ששחב יתלאש ,'?םש ימ' .יתיב תלד לע תוקיפד עמוש ינא ,םייתש העשב ,דחא הליל" :לארשי
זחוא ,לאכימ 'ר סנכנ רעסנו שגרנ .םיובלטייט לאכימ ירבח לש ולוק תא יתעמש ,'לאכימ'
התייה וזש הדבועה .היסורב ינולפ דיסחל תדעוימה יברה תבושת ובו ל"וחמ עיגהש בתכמ
!יברה לש תויתוא' :תובהלתהב ארקו בש אוה .ותחמשמ ללכ הערג אל ,רחא םדאל הבושת
."רקובה רוא דע דעוותהל ונבשיו 'הקשמ' קובקב יתאצוה .'!יברה לש תויתוא

רתסב תויודעוותה

,זומתב ב"יב הנש ידמ ,ןבומכ רתסהב ,םידיסחה ומייקש תויודעוותה לע רפסמ לארשי 'ר
יילא הנפ תודעוותהה עצמאב" :רפסמ אוה תחא תודעוותה לע .ורסאממ יברה לש ורורחש ןויצל
ותלאש תא יתנבה יכ ,יתבשה אל .'?התא ימ לש דיסח' :לאשו ד"יה בוזורמ ןנחלא 'ר דיסחה
.'?התא ימ לש דיסח' :רחא דיסח לא הנפ אוה .'דיסח' חנומה לש ימינפה טביהל תנווכמכ
.בישה ,'יתיכז אל' .ןנחלא 'ר לאש ,'?ךימימ ותוא תיארה' .הלה בישה ,'יברה לש'
-םינפ והואר אל םלועמש ימ םג .יברה לש וחוכ הז' ,תובהלתהב ןנחלא 'ר זירכה ,'ןכבו'
םצע זאו .'ונעמל םהייח תא רוסמל םינכומו שפנ-תבהא ותוא םיבהואה וידיסח םה םינפ-לא
."תשגרנ םיעוגעג תרישב ץרפו ויניע תא

"אבס"ל ש"ד

תובושת לשו תושקה ויתועשב יברה לא חלשש םיבתכמ תורשע לש םיקתעה לארשי 'ר לש ותושרב
אילפמ .תולקלקע םיכרדב ועיגהו ,ב"הראמ וא השרוומ ,הגירמ ואצי תובושתה .וילא יברה
.ץוחבש םלועה ןמ היסור לש קתנה ףא-לע ,םידיסחה ייחב ברועמ יברה היה המכ דע חכוויהל

רוסמ" :שקבמ אוה ,לארשיב ררוגתהש דיסח ךרד ,יברה לא לארשי 'ר חלשש םיבתכמה דחאב
םיטרפה רתי ומכ ,האווסהל דעונ 'אבס' הלימב שומישה=] "א"טילש אבסל םולש-תשירד ונתיאמ
."'הל םידבע היהנש" הכרב 'אבסה'מ שקבמ אוה ראשה ןיב .[םיבתכמבש םישיגרהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


החנמה תולעב

.תינעתה םויס דע החנמ תליפת לש םיגהנמהו תוכלהה תא טרפל אנ :הלאש

תתל ידכ ,םוי ותואל תודועסה תולע יפכ ,תינעתה תחנמב הקדצל תתל םיגהונ םיבר :הבושת
תאירק וא ץ"שה תרזח תעשב תאז תובגל אלש רהזיהל םיכירצ הקדצה יאבג .ברעל םיינעל
.הרותה

ישילשה הלועה ,םיזנכשאה גהנמל .החנמב הרותב םיארוק רוביצ-תוינעתב קר ,תותבשב דבלמ
.'דוד ןגמ'ב םייסמו ,היתוכרבב (ונ-הנ היעשי) "ואצמיהב 'ה ושרד" תרטפה תא ארוק הרותל
.("לארשי הבוש") באב העשת תחנמב אלא םיריטפמ םניא םידרפסה

ןיא .הלעי - םשה לוליח ינפמ עידוהל ול רצו ,הרותל תולעל םצ וניאש ימל וארק םא
.הדימעה תליפת ינפל אלא ,שידק יצח האירקה ירחא םירמוא

םג תאז םירמוא םידרפסהו) המיתח אלל ,'הליפת עמוש' תכרבב 'וננע' רמוא דיחיה
.(תירחשב

.החנמ תליפתב םג ךרבל םהיפכ תא םינהוכה םיאשונ רוביצ-תוינעתבש גוהנ לארשי-ץראב
םג םהיפכ םיאשונה שיו ,הלעמו 'החנמה גלפ'מ אלא םייפכ םיאשונ ןיא ,םיקסופה בורל
.החנמב ןכודל ללכ םילוע םניא םידיסח .'הלודג החנמ'ב

תא לטבל אלש ידכ ,הירחא וא החנמה תליפת ינפל) תינעתה םויבש ,תוליהק המכב קיתע גהנמ
םיקסופבו הנשמב רומאכ ,הבושתל םררועל ידכ 'ןישוביכ ירבד' םעל םירמוא (הכאלממ םעה
,הז גהנמ ונימיב שדיח שטיוואבוילמ יברה .םימשגה תריצע ינפמ םירזוגש תוינעת ןיינעל
.קרפה לעש םיאשונב הבושתל ררועמ היהו

אלש ידכ ,(8:19 :הלפשה רוזאב) םיבכוכה תאצב ,תינעתה םות םע דימ תיברע םיללפתמ
םייתסת הליפתה םויסב דימש ידכ ,ןכ-ינפל טעמ ללפתהל םימידקמ שיו ,רוביצה לע דיבכהל
.הנמזב הרמואל ידכ ,עמש-תאירק לכ לע בוש םירזוחו ,תינעתה
םירפא הטמ ,םייחה ףכו ב"נשמ ,כ"ונו ה"גה ,(א,טעקת .זט ,ועקת) ה"סו א"ס וסקת 'יס ע"וש
.352 ,כ תוחיש יטוקל .ג"יפ םירצמה ןיב 'לה לאירבג יעטנ .545 ה ףסוי טוקלי .טכ,ברתזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il