652 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

סחניפ תשרפ * (2.7.99) ט"נשת'ה זומתב ח"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תואיצמל רבחתהל


,תואיצמה ןמ שולת תואריהל לוכי םירצמה ןיב ימי לש לבאה
ונתוא רבחמ הזה לבאה אקווד - ןוכנה אוה ךפהה לבא
תמאה תא חוכשל ונתיאמ ענומו תואיצמל


ןויצ-ימיו םידעומו םיגח םירבוע ונא הנשה לגעמ ךשמבש ,ךכ יונב ידוהיה הנשה-חול
גחל אופא םיעיגמשכ .םידוהיכ תויחל ידכ ונל םיצוחנה תויווחבו םינכתב ונתוא םיאלממה
ךלנ םרואלש ,תויווחו םינכת ,םיכרע םהמ בואשל ונילע ,תועמשמ לעב רחא ךיראתל וא דעומו
.הלוכ הנשה לכ

השולש הלא .'םירצמה ןיב' תפוקת - ונייחב הבר תועמשמ תלעב הפוקתל עובשה ונסנכנ
הייפיצה תאו תכשמתמה תולגה לע רעצה תא הרתי המצועב שדחמ םיווח ונחנא םהבש תועובש
לבא ;לעופב ונייח -חרוא תא הנשמה ,ישממ לבאב יוטיב ידיל תואב הלא תושוחת .הלואגל
-תיב ןברוח םוי ,באב העשתב תולבאה אישל דע ,'םימיה תעשת'ל הסינכה םע םצעתמו ךלוהה
.ונשדקמ

הלגש ךלמ ןב

םיטוע םיזילעו םיחמש םישנא :תואיצמה ןמ שולתו דואמ רזומ תואריהל לוכי הזה לבאה
,רבד לש ותימאל לבא .הנש םייפלא ינפל ורקש םירבד לע םילבאתמו הדבכ תשרא םואתפ םהילע
ענומו תואיצמל ונתוא רבחמ אוה - ןוכנה אוה ךפהה .תואיצמה ןמ שולת ונניא הזה לבאה
.תמאה תא חוכשל ונתיאמ

וא םורגופ םהילע שגרתהל לוכי היה עגר לכב רשאכ ,םינועמו םיפדרנ ושיגרה םידוהישכ
תוולש תופוקתב ,תאז תמועל .הלואגל ולחייו תולגה רעצ תא בטיה ורכז םה ,רחא ןוסא
הז ,אל המל ,ןכ - ?הלואג ?חישמ .הפיו בוט לוכהש םשור רצוויהל לולע ,רתוי תועוגרו
.ץוחנ שממ אל לבא ,קותמ םולח טלחהב

לש םמוציעב .הלואגה ןיינעל סחייל שיש יוארה לקשמה תא םיריהבמו םירצמה ןיב ימי םיאב
ונחנאש ךל הריכזמו תודהיה האב ,תולבלו שופנל אצוי ולוכ םלועהשכ ,םיריהב ץיק ימי
הנהנ ,דבוכמו רישע תויהל לוכי התא .ונשדקמ-תיב ןברוח לע םיבאוכו םילבא ,תולגב
.הרמ תולגב יורש התא תאז םעו - הפי החפשמ לעבו הבוט תואירבמ

ל"זח רמאמכ איה תירקיעה תולגה .תוקוצמו תורצ ,םימורגופו תופידר קר הנניא תולגה יכ
ול היהיש לוכי ,ויבא ןחלוש לעמ הלגש ,ךלמ ןב ."םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינבל יוא" -
.ךלמה ןחלוש לעמ הלג אוה - ןאכ רסח רקיעהש שיגרי אוה לבא ,םלועבש עפשה לכ

ובש בצמב - 'ךלמה ןחלוש' דיל יתימאה ונמוקמו ,םיכלמ ינב וננה ,םידוהיה ,ונא םג ךכ
דוד חמצ תא" הליפתה תמייקתמ רשאכו ונוכמ לע דמוע שדקמה-תיבשכ ,לארשיב הרוש הניכשה
ונחנא ,ךכל וניכז אל דוע לכו ,ידוהיל ןוכנהו יעבטה בצמה הז ."חימצת הרהמ ךדבע
."םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינב" - תולגב םייורש

םולחכ אל .הלואגל הייפיצל היוארה המצועה תא ונבילב רידחהל ודעונ םירצמה ןיב ימי
,הלואגל תמאב םיקוקז ,םירסח שיגרהל ונילע .ימויקו יתימא ךרוצכ אלא ,והשלכ טשפומ
.ךלמה ויבא לא בושיש עגרל חור-רצוקב הפצמו ןיתממה ,הלגש ךלמ ןבכ .האובל םילחיימ

לבאבש החמשה

רעצ אלא ,תורדק לשו ןוגי לש לבא אל - םירצמה ןיב ימיל הלשמ ךפונ הפיסוה תודיסחה
,שואיי ידיל איבהל לולע ומצעל אוהשכ לבאה .הנומא ומע שיש באכ ,הווקת וב הלוהמש
םע לבאה תא תבלשמו תודיסחה האב .אב אל ןיידעו הנש םייפלא ופלח רבכ ,הנה ,רומאל
.הווקתה םע רעצה תא ,הנומאה

ונא ,התלגש הניכשה לש הרעצב םירעטצמו שדקמה-תיב ןברוח לע םילבאתמ ונאש העשב
הז ןיא ,שדקמה יניינע תא םידמול ונאשכ .ונינזואב םיעמשנה חישמ ימעפ תא םג םישיגרמ
שדקמה-תיב תא תוארל םיזע םיעוגעגו הכורד הייפיצ ךותמ אלא ,רעצהו תולבאה שגר ךותמ קר
.ותראפתב

הייפיצ ךותמ הנשה לכ תויחל חוכ ונל קינעמ ,הלואגה תחמשל תולגה רעצ ןיב הזה בולישה
.התחמשב האורו הכוז ,םילשורי לע לבאתמה לכש ,רמאנ רבכ ךכ לעו .הלואגל תיתימאםירפס- םיאב םימי הנה

סצייר מ"מ תאמ
'ד"בח רפכ' תיירפס תאצוהב
רפס .הנשה ידעומו עובשה תוישרפ יפ-לע םירדוסמ ,הלואגה תויגוסב םינויעו םירמאמ רצוא
.03-9606120 'לט .'מע 496 .חישמה תאיבו הלואגה אשונב ןיינעתמה לכל דואמ בושח

- עובשה תשרפ

סוארק ילתפנ תאמ
ןדומ / רינ הירא תאצוהב
השרפ' םשב 'בירעמ'ב עיפומה רבחמה לש יעובשה ורודממ טקל .ימובלא טמרופב םיכרכ ינש
השולש-םיינש םידחייתמ השרפ לכל .ןותיעב םירודמה תא ורייאש םירויצה םע ,'הרשיפו
.'מע 518 .שפנ לכל הוושה הפשב םיבותכ ,םירמאמ

- תויחישמו הקיטסימ

ןרטשנגרומ הירא תאמ
'רואמ' תאצוהב
-אל םינויכראבו םימעה-רבח תונידמב ופשחנש םישדח םיירוטסיה תורוקמ לע ססובמ רפסה
ןיב תקולחמה תא הנוש רואב ריאמה ,ינכפהמ ירוטסיה רפס הז תובר תוניחבמ .םיעודי
.'מע 405 .תודיסחה לש הימי רחשב םידגנתמל םידיסחה

- םינקרבו םיצוקכ םילימ

ןאהדא םירמ תאמ
םייהדלפ תאצוהב
ךרוצה לע ,םיינרות תורוקמ סיסב לע ,ףסונ רפס השיגמ ,תרפוסו תיגולוכיספ ,תרבחמה
.02-6513948 'לט .'מע 224 .תוביאכמו תודח תויהל םג תולוכיש ,םילימב רהזיהלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.סחניפ תשרפל


יחצנ ךוכיז

לארשי-ינב ואטח רשאכ 'ה תאנק תא אניקש ,סחניפ לש והשעמ לע רפוסמ תמדוקה השרפה ףוסב
לעמ יתמח תא בישה ...סחניפ" :ונתשרפ תליחתב ה"בקה רמוא ךכל ךשמהב .באומ תונב םע
ול ןתונ יננה" - אלפנ רכש ה"בקה ול ןתונ ךכ לעו ."םכותב יתאנק תא ואנקב לארשי-ינב
."םלוע תנוהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו .םולש יתירב תא

,דבלב תחא םעפ אלו ,םעה לעמ 'ה תמח תא בישה ונבר השמ םג :הלאש םיררועמ הלא םירבד
(שרדמה יפ-לע) ה"בקהמ שקיבשכ ,ךפהל .הזכ רכש לביק אל ,תאז-לכבו ;תובר םימעפ אלא
הכז אופא המל .עשוהי תא אקווד הנימו ךכל ה"בקה םיכסה אל - "ידובכ תא יינב ושרייש"
-ינב לעמ יתמח תא בישה" הדיחי תחא םעפש םושמ ,"וירחא וערזלו ול" םלוע-תנוהכב סחניפ
?"לארשי

ףוגו המשנ

תדובעל השמ תדובע ןיב יתוהמה לדבהה ."םכותב יתאנק תא ואנקב" םילימב הנומט הבושתה
לטבתתש הלעמל הלעפ ותליפתו ,הליפת ידי-לע לארשי-םע לע םיגורטק ריסה השמש ,אוה סחניפ
,לארשי-ינב ךותב ,הטמל תימשג הלועפ ידי -לע "יתמח תא בישה" סחניפ וליאו ;הריזגה
.הבושתל לארשי-ינב תא הררועש הלועפ

-םע ןעמל ושפנ תא רסמ ונבר השמ :סחניפו השמ לש שפנה-תוריסמב םג ףקתשמ הז לדבה
.המשנה דצמש שפנ-תוריסמ אוה הז לכ לבא - הרותהמ ומש תא קוחמל ןכומ היה ףאו ,לארשי
- לארשי-םע תא ליצהל ידכ ,וייח תא ןכיסו שממ וטושפכ ושפנ תא רסמ סחניפ ,ותמועל
.ףוגה דצמש שפנ-תוריסמ

הטמלמו הלעמלמ

תא ךכזל איה 'ה תדובע לש תיללכה הרטמה .'ה תדובעב םיכרד יתש םיגציימ סחניפו השמ
הראה ידי-לע ,תחא :םיכרד יתשב תושעיהל לוכי הז רבד .יקולאה רואל ילכ הכפהלו תוימשגה
.הלעמל התאלעהו תימשגה תואיצמה ךוכיז ידי-לע ,היינשהו ,הלעמלמ הלודג תיקולא

רקיע םג הז .הלעמלמ תיקולא הראה איבהל - הנושארה ךרדב הדובעה תא גציימ ונבר השמ
.הטמל הלעמלמ תיקולא הראה - "יניס-רה לע 'ה דריו" ,הרותה-ןתמ תא איבהש ימכ ,וניינע
איהש דע ,תימשגה תואיצמה ךוכיזו הבושת לש ,היינשה ךרדה תא גציימ סחניפ ,ותמועל
.יקולאה רואל ילכ תישענו הלעתמ

תויחצנו תועיבק

קר האב השודקהו ליאוה :ןורסיח הל שי ,רתויב הנוילע הגרדב איהש ףא ,השמ לש ותדובע
לש אלפנה יוליגה ירחא דימ ןכל .תימשגה תואיצמה םע ירמגל תרבחתמ איה ןיא ,הלעמלמ
תועיבק המע ןיאש הדובע וז ,רמולכ .לגעה אטח ללוחתהל לוכי היה ,יניס-רה דמעמ
.ודובכ תא ושריי וינבש השמ הכז אל ןכלו ,תויחצנו

רואל ילכ התוא השועו הנותחתה תואיצמה תא תככזמש ,סחניפ לש ותדובע ,תאז תמועל
תנוהכ תירב"ב ותוא הכיז והשעמ אקווד ןכלו ,תויחצנו תועיבק לש הלעמה הב שי ,יקולאה
."וירחא וערזלו ול" ,"םלוע
(344 'מע ,חי ךרכ תוחיש יטוקל)

ןונ-ןב עשוהי :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמרודבש םינקז

רודה ותואבש םינקז .ךדוה לכ אלו ,"וילע ךדוהמ" .(כ,זכ רבדמב) "וילע ךדוהמ תתנו"
התואל הל יוא ,השוב התואל הל יוא ;הנבל ינפכ עשוהי ינפ ,המח ינפכ השמ ינפ :ורמא
.המילכ
(הע ארתב אבב)


ותוריעצב והוריכה

השממ ותגרדמב לפונ עשוהי ןיאש ,ןועטל היה רשפא יכ ?םינקזה אקווד תאז ורמא המ ינפמ
ךכש ארמגה השיגדמ ןכל .ךכ הארנ השמ ףא ילוא וליגבשו םינשב ונממ ריעצ אוהש םושמ אלא
."המח ינפכ השמ ינפ" ויה זא רבכש ורכזו ותוריעצב השמ תא וריכהש ,םינקזה ורמא
(א"רגה)


םינקז לש םכרד

תא ולביק אל ,עשוהי הנמתנשכ ןכלו ,רבעה יגיהנמ לע קפרתהל םיטונ תורודה לכב םינקז
לע ."הנבל ינפכ עשוהי ינפ ,המח ינפכ השמ ינפ" ורמא אלא יוארה דובכב ותוגיהנמ
םיכירצ רבד לש ותימאל יכ ,"השוב התואל הל יוא" :ארמגה תרמוא םינקזה לש וז םתוגהנתה
."ורודב לאומשכ ורודב חתפי" תניחבב ,גיהנמ לכב דובכ גוהנל
(הרות ינינפ)


הנאת רצונ

ךחביש הברהש עדוי התא .(חי,זכ רבדמב) "ןונ ןב עשוהי תא ךל חק השמ לא 'ה רמאיו"
םילספסה תא רדסמ ,ךלש דעווה-תיבב בירעמו םיכשמ היה אוהש .דובכ ךל קלח הברהו עשוהי
לכאי הנאת רצונ" (חי,זכ ילשמ) רמאנש המ םייקל ,תוררש ליטי אוה .תואלצחמה תא סרופו
."הירפ
(ינועמש טוקלי)


הלודגו תועינצ

ויתועידי לע ףסונ ,עשוהי אלא ?לארשי גיהנמ תויהל ידכ ליעל תויונמה תונוכתב יד םאה
איה ,ותלודג לע ףסונ ,וז תועינצ .טושפ תרשמכ גהנו רתויב עונצ םג היה ,הגהנהבו הרותב
.גיהנמ תויהל ותוא הרישכהש
(אנטוקמ עשוהי יבר)


החירזו העיקש

לש ושמש חירזמ ,הז קידצ לש ושמש עקשי אלש דע - (ה,א תלהוק) "שמשה אבו שמשה חרזו"
.עשוהי לש ושמש החרז ,השמ לש ושמש העקש אלש דע ;רחא קידצ
(הבר שרדמ)


העושיל קוקז

תא השמ הניש ,תלוזה תעד ינפמ ותעד לטבל וינע לש ועבטו ,לודג וינע היה עשוהיש רחאמ
ותעד תא לטבי אלש ,םידחוימ תוחוכלו העושיל קוקז אוה יכ ול זמרל ,עשוהיל עשוהמ ומש
.הרושכ םיגהונ םניאש םירחא ינפמ וא םילגרמה ינפמ
(בו'צכוסמ םהרבא יבר)

עובשה תרמיא


יתימא םולש

ויהו שפנ -תבהא הז תא הז ובהא הצינלגוממ לאיחי-ריאמ-םייח יברו רימזוקמ לאקזחי יבר
.םהיניבש הבהאה איה המכ דע לאקזחי יבר תא ולאש םעפ .אלפנ רשק םירושק

:לאקזחי יבר בישה

םילכואשכ ,היינש הגרד .הז םע הז םיבר אלשכ ,תחא הגרד :םולשב תוגרד עברא שיש םירמוא
,תיעיברה הגרדהו .הז תא הז םיבהואשכ - תישילש הגרד .םיברקתמ תובבלהו וידחי םיתושו
.רביא רסוחמכ אוה וידעלבו ,ונממ קלח אוה ורבחש שיגרמ דחאהשכ

.לאקזחי יבר םייס ,"תיעיברה הגרדל ונעגה ,לאיחי-ריאמ-םייח יבר ירבחו ינאו"תודיסחה יכרד


הלואגו תולג

לש ,תיללכה תולגה ןיב תרשוק איה .הלואגהו תולגה תייגוסב קוסעל הברמ תודיסחה תרות
םג .ושפנ ךותבש תולגה ,ונתיאמ דחאו דחא לכ לש ,תיטרפה תולגה ןיבו ,ולוכ לארשי-םע
היישעהמ קלח תבשחנ ,תימהבה שפנהו ףוגה ילבכמ ושפנ תא לאוג םדאשכ ,תיטרפה הלואגה
.תיללכה הלואגה תאבהל

ריבסמ ןקזה ונבר .ךכ-לכ הכורא תיחכונה תולגה המל ,הלאשב תודיסחה ילודג וקסע תובר
ןוקית איהש ,וז תולג ןכל .םניח-תאנש ללגב ברחנ ינשה תיבה :(א,ופ תוטמ הרות יטוקל)
ינפמ ,ךכ-לכ הערל םדאה יניעב תבשחנ הניא םניח-תאנש ןכש .בר ןמז תכשמנ ,םניח-תאנש
וז האנש רוריבל בר ןמז םיכירצ .תקדצומ הביס ללגב איה ורבחל ותאנשש ול המדנש
רכינש ,הסגה תלוספה ןמ רתוי תוהש ךירצ הקדה תלוספה תא ררבל ידכ ,לשמלו .הנוקיתלו
.איה תלוספש לוכל

רוחיא תביס :(טלקת 'מע ,םירצקה ,ןקזה ר"ומדא ירמאמ) ןקזה ונבר ראבמ ףסונ רבסה
ןכ-לעו ,דוע לארשי םיאטוח ןמזה ךשמבו ,םירוריבה ומלשנ אל ןיידעש תמחמ - איה תולגה
,'ץק' תניחבב ויהש םיבר םינמזל םיזמר וניצמ ןכל .תבכעתמו תרזוחו הלואגה תבכעתמ
.הלואגה זא אובתש וניכז אל תאז-לכבו

חישמ ילבח

אתבקעד הזה ןמזב" .הבורקה הלואגה תארקל ןנוכתהל ךרוצה לע תובר ורביד תודיסחה ילודג
וררועלו ,ריעצ ןיב ןקז ןיב ,ותלוז תבוטב שורדל ידוהי לכ לע הבוח ,שממ אחישמד
"המלש הלואגל ,ךרבתי םשה תרזעב ,וכזיש לארשי ללכמ םולשו-סח אציי אלש ןעמל ,הבושתל
.(ןוויסב חי םוי-םויה)

לודגה שנועהש ,ראובמ םירפסב :(85 'מע ב"שת תוחישה רפס) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמא
הדובעה רדעהמ דואמ הלודג השוב היהת ,חישמ אובישכ םג ךכ .השובה - אוה םוניהיגב רתויב
היהי אל - רבעה לע ןוקית ,הבושת לבא ,הדובע היהת חישמה תאיב ירחא םג םנמא .וישכע
.זא ךייש

ראתל לכוי ימ ,"ךיתבזע ןוטק עגר"המ תובר הכ םינש םילבוס ונחנא םא :ןקזה ונבר רמא
!"ךצבקא םילודג םימחרב"ה לש יוליעה תא

הלואגה דעומ איה תאזה תעה" :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתכ היינשה םלועה-תמחלמ לש המוציעב
,ךיקלא 'ה דע לארשי הבוש .םה חישמ ילבח - ונילע םיאבה םירוסייהו ,ונקדצ-חישמ ידי-לע
"שממ בורקב אבה ,ונקדצ-חישמ ינפ לבקל ךתיב ינב תאו ךמצע תא ןכהו

.(תבטב וט םוי-םויה)

ךלנ המב" :לאשו ,ינחורה ובצמ לע 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ינפל ןנואתה דחא דיסח יכ רפוסמ
חישמ תארקל ךלי אל אביקע יבר .דחפל המ ןיא" :יברה ול רמא ."?ונקדצ-חישמ ינפ תא לבקל
ושריפ .םידיסחה ינקז תא לאשו ,דיסחה יניעב םימותס םירבדה ויה ."וינרופיצ ילב
ירה ,אביקע יבר לש ותמשנמ 'םיינרופיצ' תניחבב אוה דיסח ותוא םא וליפאש ,םידיסחה
םג ומע לוטיי אליממו ,ולש המוקה רויצ לכב ךלי אוה ,חישמ ינפ תלבקל ךלי אביקע יברשכ
.דיסחה תא

חישמה אובי ךכ

,חישמה תאיב לע ורבידו ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש ורדח דיל םידוהי המכ ודמע םעפ
:ריטפהו ,ךכל םינכומ ויהש ילבמ ,םואתפ ,ורדחמ יברה אצי ךכ ךותב .היהת ןפוא הזיאב
..."!אובי אוה ךכ"

הזכ לודג רבד םא :םנורג לאומש 'ר עיפשמה רמא ,ז"ערת תנשב ,היסורב הכפהמה הללוחתהשכ
תויהל לוכי יאדו אולה ,םרה ואסיכמ יאלוקינ ררוצה ראצה תא וכילשהש ,וניניעל השענ
!אב ונקדצ-חישמש םינותיעב ארקנו דחא רקוב םוקנש

לאש ."והילא אוביש דע חנומ אהי" ארמגה ירבד תא וידימלת םע םעפ דמל דחא ידיסח דמלמ
,םלועב תמאה ריאת ,אובי והילאשכ :דמלמה בישה ?דחא דע אוה והילא אולה :םידימלתה דחא
.וניד -לעב םע תמאהש קעצי ,רקש תנעט וישכע ןעוטש ימו


הלואגל הייפיצב


םמשו ברח ךכיפל ,םדו-רשב ידי-לע שדקמה-תיב הנבנש ידי-לע ,רבעשל :ה"בקה םהל רמא"
ברח וניאו ,וכותב יתניכש ןיכשאו וננבא אובל דיתעל לבא ,וכותמ יתניכש יתקליסו
."םלועל
(טי,צ םיליהת שרדמ)

היהש השעמ


דחא עגרב

,םירצמה -ןיב ימי ויה הלא .ןילבולמ הזוחה לש ותציחמב תוהשל ידכ םיקחרממ עיגה אוה
הדפית טפשמב ןויצ" קוספה תא םייקל ידכ ,הקדצב תוברהל םידיסחה תא יברה ץירמה וירבדבו
."הקדצב היבשו

עגרבש ,אוה קוספה שוריפ .'רישעמו שירומ 'ה' בותכה תא" ,הזוחה םיעטה ,"רוכזל ונילע"
."דורמ ינע רישעהל אוה לוכי דבלב דחא עגרבו ,רישע םדא ששורל ה"בקה לולע דחא

המ לכ" :ךישמה יברה .דח טבמ יברה וב ןתונ הז טפשמ ורמואב יכ ,דיסחל היה המדנ
ןודקיפה ראשיי ,ןויבאלו לדל םג קינעהל עדנ םא .ה"בקה תאמ ןודקיפ אלא וניא ונתושרבש
."ונמעמ חקליי - ואל םאו ;ונידיב

םימכ ול ויה ,ובר לצב השעש םימיה .דבוכמ ריבג בשחנו בורל םיסכנב ךרבתנ הזה דיסחה
אוה .וביל לע ובשייתה אל יברה עימשהש םינורחאה םירבדה לבא .הפייע שפנ לע םיננוצ
.ויסכנ לכמ םדא ששורתי דחא עגרבש ןכתיי ךיא ,ןיבהל השקתה

,הלילח ,חיננ .עובק לובי םיבינמה תודש המכ יתולעבב שי" ,רהרה ,"לשמל ,ינא הנה"
הרפתמה ידיב ראשית ןיידע ירה - המואמ חימצת אל המדאהו םימשה ורצעיי תחא הנשש
."םיאנ םיחוור יל האיבמה ,תגשגשמה

הרגוסל ץלאיאו הרפתמב החלצהה םלבית יהשלכ הביסמ םאו" :ויתובשחמב ףסונ דעצ דעצ אוה
."ןוגה ריחמב ריכשמ ינאש םייטרפה םיתבה יתושרב וראשיי ןיידע -

לכוא אלש הרקי םאו" .הכלה הרבג יברה ירבד לע הישוקהו ,ימצעה ונוחטיב רבג עגרל עגרמ
..."!עפשב םינמוזמ ייתורצואב שי ןיידע אולה ,יתולעבבש םיתבהמ ייחוור תא שממל

תא בזע אוה .ול חינהל הרהימ אל בוש ,קידצה ירבדב קופקפה תעלות וב הסנכנש ןוויכמ
,ובר לצא ותייהש ימיב רבצש ינחורה ןעטמה לכ .תולבלבמ תובשחמב ףופא אוהשכ ןילבול
.וילע וטלתשהש תוקפסה חכונ ססומתה

םינשה ךרואלש ,רבס-םיענו םכח שיא היה הלה .םירפכה דחאב רמוכ לש ותיב דיל ףלח וכרדב
רמוכה .הלק םיער -תחישל ותיבל רוסל טילחה אוה .םיירשפא םיפתוש ןיבל וניב ךווית
.הלאכ תודחוימ תועשל ןמוזמו ןכומ היהש ,ופתרמבש ןייוצמה ש"ייב ודביכ

םיינשה וחכוותה המ-ןמז .תועדו תונומא יניינעל הלגלגתנ החישהו ,העש דועו העש הפלח
,ותלועפ תא לעפ הקשמה .תיסוכ דועו תיסוכ דוע דיסחה התש ךכ ךותבו ,םהיתותד תותימא לע
."יתד תא רימהל ןכומ יתייה ינא" :דיסחה ארק םואתפו

רמוכה טילחה ,וירבד לע רזח ידוהיהש רחאל לבא ,וינזוא עמשמל רמוכה ןימאה אל הליחתב
רומא היפלש תובייחתה לע וחרוא תא םיתחהו טעו ריינ ףד איצוה אוה .תונמדזהה תא לצנל
.הייסנכה ידיל ושוכר לכ רובעי ,ואל םאו ,ותד תא רימהל ידוהיה

תופכב הכה אוה .השעש השעמה תרמוח תא טלקו ותורכשמ ררועתה דיסחהו בר ןמז רבע אל
.ומצע תא רסיי ,"!?הזל תעגה ךיא" .ןימאהל ברסמ ,ויתוקר לע וידי

שנוע השעש ארונה השעמב האר אוה ."שירומ 'ה" קוספה לע ובר ירבד וחומב וקירבה םואתפו
תחצינ הבושת יתלביק םגו יתשנענ םג ,תחא-תבב הנה" .ובר ירבד רחא רהרהש לע רישי
התע !ייסכנ לכמ יתששורתה תלוויאו תוטש לש דחא עגרב" .תורירמב ומצעל רמא ,"ייתויהתל
."!לוכ רסח ,שרו ןויבא ינא

הקעזב וילגרל חטתשה יברה לא עיגהשכ .ןילבולל הרהדב בשו ותלגע לע דיסחה ץפק רהמ-שיח
.הבושת ךרד ול ןתייש וינפל ןנחתהו הרמ

ךתויהב תאז תישע ןכש ,תוכז-ףכל ךנודל יתלוכי" :רמאו ,ורופיסל ןיזאה הזוחה
,ןשי ןיב רע ןיב ,םלועל דעומ םדא יכ וניתובר ורמא לבא ,ךרדה למעמ שושת ,ןיפוליגב
."םויאו ארונ תישעש השעמה .ןויקינב ךיפכ ץוחרל לוכי ךניאו

.ךשוכר לכ תא תדביא השעמלש ךכב ,ךל רפכתנ רבכ ךאטח לבא" :ךישמה זאו עגרל רצע הזוחה
."ךרזעב היהי 'הו ךתיבל עס תעכ

הקונ יכ ול עידוה וברש רחאל ,העמק ששואמ שח דחא דצמ .רובשו ףופש ןילבולמ אצי דיסחה
ושוכר לכ דיתע ,םתח וילעש םכסהה יפ-לע ירהש ,ןויבאו ינע אוה התע ,ינש דצמ .ואטח
,םירעוסה םיעוריאה לכ תא וחומב לגלג בושו בוש .הייסנכה תושרל וידימ וישכע רובעל
.הריהמה הליפנה דעו ורשוע תוכזב ומצעב חוטב שחו ובר ירבדב קפקפ ובש עגר ותואמ

הזחמ ויניע ואר םואתפו .רמוכה לש ורפכב תפסונ םעפ ףלח ,וריע לא ותלגעב עסונ ודועב
ברקתהשכ .רמוכה לש ותיב ןוויכמ הלעו רמתיה ךימס ןשע .יתואיצמ-יתלב ול היה הארנש
ןיאו תיזזת זוחאכ וביבס ץצורתמ רמוכה יכו שאב הלוע רמוכה לש ותיב לכ יכ חכונ ,טעמ
.עישוהל וידיב

-רטש םג שאב הלע וב רשא לכו תיבה םע ירה ."!רטשה" :הבשחמה וחומב הקירבה םואתפו
חכונ תעכ .ויתפש לע הלע קד ךויחו ויניעמ ורשנ רשוא לש תועמד .םתח וילעש תובייחתהה
..."רישעמו - שירומ 'ה" :קוספה לש ינשה ויצח תושממתהב םג
ןמסייו ןנח םע םיידוהי םייח
הנבש 'תסנכה-יתב' עקר לע ןמסייו


הנוב אוהו ,ובירחה םינמרגה

םינש להינש הסבכמה תא רגס אוה .תיעוצקמ הבסה םייתעבגמ ןמסייו ןנח השע םיעבש ליגב
אוה תעכ .האושה ינפלש הפוריאב תסנכ-יתב לש םיירוטאינימ םימגד תיינבל רסמתהו ,תובר
הירגנוה ,ןילופמ תסנכ-יתב לש םיביהרמ םימגד םישימחכ וירוחאמו ,םינומש ןב רבכ
תא םימגד המכ דוע ,םילג-רינב 'תודעה תיב' ןואזומ תא םיראפמ םהמ רשע-העברא .היכ'צו
.ותיב תספרמב םינכוש ראשהו ,דולב 'ןמרבה ןוכמ'

ןנח רמוא ,"ותוא חתפל תונמדזהה יל הנתינ אל םלועמו ,םינשה לכ יב רוצא היה ןורשיכה"
יתוא הקיסעמ תאזה הדובעה תעכ" .לבסה תודומל תוינפ לע חתמנ חור-תרוק לש ךויחו
."ייחל שדוחמ םעט הקינעמו

הייאר דע

ורייסש םינלופ םימלצ ידי-לע ,האושה ינפל קפוהש רפס יפ-לע הנוב אוה םימגדה תא
םימגדה דחא .הבש םיפיהו םילודגה תסנכה-יתב תא ,םייתונמא םימעטמ ,וחיצנהו הפוריאב
ןמזב ותחפשמ החרב הילאש ,תינלופה ץינשיפוק הרייעב תסנכה-תיב אוה הנבש םינושארה
.ותדלוה ריע ,תיסורה בונוטאס ידוהיב 'םינבל'ה ושעש םורגופה

-תיב תפירשל הייאר דע ןנח היה ,ןיטאיסוהל םינמרגה תסינכ רחאל עובשכ ,1941 תנשב
תסנכה-תיב םגד תיינב תא םילשהש רחאל .ש"מי 'רלטיה רעונ' ידי-לע ריעב לודגה תסנכה
,ימצעל יתרמא .הנשויל הרטע יתרזחה וליאכ יתשגרה" .המ-תלקה שח ,ןיטאיסוהב ראופמה
."םייק - תסנכה-תיב לבא ,םניא רבכ םינמרגה

םיסינ ירופיס

.דרש ,יסורה אבצל סייוגש ,ויחא קר .החפשמה ינב ראש תאו ותוחא ,וירוה תא דביא האושב
םיחצרמה יבור לש םהינק וילא ונווכ םיימעפ .רפס בותכל לוכי אוה האושה ימי תואלת לע
.לצינ םיסינב קרו ,םינמרגה

המחלמה ףוס תארקל .הלילסבו הביצחב ךרפ-תדובע דבעו םינוש הדובע-תונחמב השע םייתנש
ורתתסהו רקנוב םש ומיקה םה .השוטנ הבצחמל עיגהלו טלמיהל וירבחמ השישו אוה וחילצה
תתיכ ינפל ודמעוהו םינמרגה לש שושיג יבלכ ידי-לע ולגתנ דחא םוי .הנשה תיצחמכ וכותב
תיילעב םישדוח המכ רתתסה ךכ-רחא .לצינו חורבל זעה אוה קרו תוומל ורונ םלוכ .םירוי
םג .םינכשה דחא וילע ןישלה המחלמה םות ינפל עובשכ .חדינ רפכב יביטימירפ שק תיבב ,גג
.תוטלמנה וילגר ןיב גלש ישוג וזיתהש תוומה ירודכ ןיבל וניב סנ קר דירפה םעפה

תדלוהה-םויל העתפה

רזחשל ןויערה .םהידכנ תעברא םא ,םתב תא םיקבוח םהשכ ,הצרא ותשא םע הלע ח"שת תנשב
.התדלוה-םויל ותשא תא עיתפהל תירוקמ ךרד שפיחשכ ,וירבדל ,לחה ,הפוריאמ תסנכ-יתב
."ראשה לכ ואב וירחא .התדלוה תרייע ,הציבודוב תסנכה-תיב לש םגדב התוא יתעתפה"

םירמוחה .ויתודובע לש קוידהמו ,םיירוקמה תסנכה-יתב לש ראפהמ םמותשהל אלש רשפא-יא
סקפסרפו םיאפור תולקמ ,םייניש ימסיק ,םיקיטרא תולקמ ,םירורפג םה ותוא םישמשמה
וניא םכרעש םירבד הלא" .ןכ ,םורתל .ויתוריצי תא רוכמל ןכומ ונניא ןמסייו .(תונולחל)
,"םיאבה תורודל ןורכיזה רומישו החצנהה לש טביההמ קר םהילא סחייתמ ינאו ,ףסכב דדמנ
.רמוא אוהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םינוש תוריפ ןיב רשעמ

?הבמג לע לפלפמ ןוגכ ,הזל הז םיבורקה םינוש םינזמ רשעמ שירפהל רשפא םאה

ונתי רשא םתישאר ,ןגדו שורית בלח לכו ,רהצי בלח לכ" (בי,חי רבדמב) קוספהמ :הבושת
תומורת םישירפמ ןיא ןכל .ומצע ינפב ןימ לכמ 'בלח' תתל שיש ,ל"זח ודמל "...'הל
'לבט' וראשנ תוריפה לכו ,ותשרפה הלח אל - שירפה םאו ,ינש ןימ לע דחא ןיממ תורשעמו
.ןכל םדוק ויהש יפכ

אל - ורבחב םייאלכ אוהש לכ" :הנשמה העבק ,וז הכלה ןיינעל דחא ןימ ארקנ המ הלאשל
ליגר המדא-חופתמ וא ,לשמל ,סגא לע חופתמ שירפהל רשפא-יא ,ןכ-לע ."הז לע הזמ םורתי
.(הטטב) קותמ המדא-חופת לע

םידקש ,הנירטקנו קסרפא ,םיקוריו םירוחש םיבנע :ןוגכ ,םינז המכ וב שיש ירפ לבא
הסח ,םודא בורכו ןבל בורכ ,תעלדו תירולד ,(הליכאל םייואר םה דוע לכ) םירמו םיקותמ
ןימ םיבשחנ םלוכ - הבמגו לפלפ ,'ירש' תיינבגעו הליגר היינבגע ,תלסלוסמ הסחו הליגר
.ורבח לע דחאמ שירפהל ןתינו ,הזב הז םייאלכ םניאש ינפמ ,דחא

דחא לכ ,םיפילקהו תוילוכשאה ןכו ,('וכו היסנלו ,יטומש) םהינזל םיזופתה :רדה תוריפב
ךכב שי ,המודכו תילוכשא לע זופתמ השרפה רבדב .דחא ןימ םיבשחנ ,וינזלו וינווגל םהמ
.הז לע הזמ שירפהל ןיאו ,קפס

קוחר םמעטש ףא ,הפירח הקירפפ ילפלפ לע הקותמ הקירפפ ילפלפמ שירפהל רשפא ןכ-ומכ
םמש - םהיניב ריכהל רשפא-יאש ךכ ידכ דע ,םיהז טעמכ םה םארמבש ןוויכמ ,הזמ הז רתויב
םימרוגה םייטנג םילדבהמ עבונ םהיניב ינושהו ,תווש לודיגה תורוצ ,המוד חרפה ,הווש
םעטו הרוצ ייוניש שישכ וליפא ,ןימ ותואמ םינוש םינז .ירפה תוקיתמל וא תופירחל
.הזב הז םייאלכ םניא ,םהיניב
,ג-א ,ח"פ 'מ"ורת - ץרא יטפשמ' .ג-א"ה ה"פ תומורת 'לה ם"במר .ב,גנ תורוכב .ו-ד"מ ב"פ תומורת
ןויליג ,'ךיתע תנומא' ץבוק .58 'מע ןורושיב תורשעמ חוקיפ סקנפ .ו-ה ,ט"פ הדשה תריצק .נ"שו
.נ"שו ,29 'מע 21


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il