653 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

יעסמ-תוטמ תשרפ * (9.7.99) ט"נשת'ה זומתב ה"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


רמשמה לע דומעל


ןה ,תועירכמ תוערכה לבקל השדחה הלשממה שרדית דואמ רהמ
-ץרא לש הלרוגב ןהו הנידמה לש ידוהיה הייפוא רבדב
?'רשכה' הזל ןתית תיתדה תודהיה םאה .לארשי


השדח הלשממ הל המק ,תולגהו ןברוחה לע םילבא ונא םהבש ,םירצמה ןיב ימי לש םמוציעב
ידגה םע רמנה ,באזה םע רג שבכה .םימיה תירחא ןוזחמ רשייה האב וליאכ תיארנש ,לארשיב
.עודיה םגתפכ ,םל -וכ לש הלשממ שממ ."ישדוק-רה לכב ותיחשי אלו וערי אל" -

דוע ויהי אל ובש ,"ןמזה ותוא"ל ונעגה םרטו ,ועיגה אל ןיידע חישמה תומיש ןוויכמ
דואמ השק ,(ןמצע תוגלפמה ךותב ,תורשמהו םיקיתה לע חוכה יקבאמ תא ואר) "תורחתו האנק"
לש וחוכ לודגש וא :םייתשהמ תחא .וניניע דגנל תמקרנש האלפומה הילידיאה רשפ תא ריבסהל
םייתימא ויה אל הכ דע תילארשיה הרבחה תא וערקש םיקבאמה לכש וא ,םימו שא רבחל ןוטלש
.ללכו ללכ

הקיטילופ ילב

תא דחאל יתימאו ןכ ןויסינ וישכע השעיי תמאבש תווקלו םיימיטפוא תויהל םיצור ונחנא
ועבנ הכ דע םידוהיה תומחלמש ירמגל רורב .תועדה יקוליח ףא-לע דחי תויחל דומללו םעה
םלוכל רשפאיש בהזה ליבש תא אוצמל תלוכיה-יאמ רשאמ םייטילופ םיסרטניאמ רתוי הברה
.םולשב תויחל

הקיטילופה ןיא דוע לכ ,תונוש תויסולכוא ןיב הנבהו ףותיש לש םייחל םידע ונלוכ
תויעב לע םיעמוש אל טעמכו ,םיפתושמ םיתבב וידחי םירג םייתד-אלו םידרח .םהב תברועמ
םניא םהלש םישגפמהו ,תורבח ירשק םימייקמו דחי םידבוע ןימיו לאמש ישנא .םיכוכיחו
.תרושקתה-ילכבו םיאקיטילופה ןיב םיאור ונאש תפצושה המחלמל ללכ םימוד

חוכיווה תא םיכפוהה םה םיפורצ םייטילופ םיסרטניאו תקולחמה רצי קרש קפס ןיא
םיבצינ םהש השוחתהמ םיקתנתמ ויה רוביצה יחילש וליא .םלוע-תמחלמל ,יתימאה ,יניינעה
,תלוזה לש ויתוקוצמל תמאב םיבישקמ ויה אלא ,םהידהוא להק תא תוצרל םירומאו הריזב
.םולש יכרדב חוכיו לכו ךוסכס לכ בשייל ךרדה תאצמנ התייה ,וביל-תולאשמלו ויתועדל

םירותיווה ךרד לש היתונכס לע רבדמה ,ןימיה .ונלוכ לש תויעב ןה תוימואלה תויעבה
לע רבדמה ,לאמשה .ידוהי לכ יניעמ הניש דידהל הכירצש ,תיתימא היעב גיצמ ,תוגיסנהו
תשרודה תיתימא היעב אוה ףא הלעמ ,ץראה בלב תנייוע תיברע הייסולכוא םע דדומתהל ישוקה
וא רתוי הבוטה הפולחב רוחבלו ,ןיינע לש ופוגל ןודל ,דחי תבשל היה ךירצ .ןורתפ
.תוחפ העורגה

רשאכ ,תוחצנתה לש יפוא שי ירוביצה ןוידל .חישמה תומיל ונעגה אל ןיידע ,רומאכ לבא
תוחנה לע םיססובמ םהש וא ,שממ םהב ןיא יכ םיעדוי םמצע םהש םינועיט םילעמ םישנא
ינפמ תוחדנ ונלש תויתימאה תויעבהו ,תומחלמו םיקבאמ ונשאר לעמ םילהנמ ךכו .תוירקש
.םייטסילופופו םייטילופ םילוקיש

תברואה הנכסה

שי ןכא םא ,םייניע עבשב חיגשהל תוכירצ ,השדחה היצילאוקל תופרטצמה ,תויתדה תוגלפמה
םישמתשמ אמש וא ,הלא םימיב תופפועתמה תוחטבהכ ,יתימאו ןכ חיש-וד רוציל ןויסינ ןאכ
ןהו הנידמה לש ידוהיה הייפוא תניחבמ ןה ,םינכוסמו םיילילש םיכלהמל רשכה תדועתבכ ןהב
.ץראה תומלש תניחבמ

ימענממ תועפשומ תויהל תולוכיה ,ןמצע תוגלפמה לע הז דיקפת ליטהל ךירצ אל ,םצעב
הארנ לוכה וישכע .ורבד תא רמול ססהל אלו רמשמה לע דומעל ךירצ ולוכ רוביצה .ןוטלשה
הלאשהו .תוערכה לבקל הלשממה שרדית דואמ רהמ לבא ,םיסקטו תונומת םע ,דמחנו זילע
.הלאכ תוטלחהל 'רשכה' תתל תיתדה תודהיל היהי רתומ םא ,איה הלודגה

- תחא הראשנו התייה וניביוא לש םתפיאש .ונתשה אל דוסיה-ינותנש רוכזל ונילע המוש
תא הלילח לסחל ולכוי הגרדהבש ידכ ,ונחוכב םסרכלו ונשילחהל ,דועו דוע ונתוא גיסהל
!םל-וכל תברואה הנכסה וז .תידוהיה הנידמהשדח שיתותכסמ םימייסמ

םימיב הווצמ לש החמש ףיסוהל ידכ ,תכסמ ימויס 'םימיה תעשת'ב ךורעל לדתשהל ידיסח גהנמ
לע ףסונ) תסנכ-תיב לכב הלאכ םימויס ךורעל ארק שטיוואבוילמ יברה .החמשב םיטעממ םהבש
ידכ תאז םישוע אל) םיברה תא תוכזל ידכ ,(הקדצב הפסוהו שדקמה-תיב יניינע דומיל ךשמה
.(הלא םימיב תרתומה הווצמ לש החמש ףיסוהל ידכ אלא ,ןיי תייתשו רשב תליכא ריתהל
לוק' וידרב ,7 ץורעב ,לארשי-לוק לש 'א תשרב םוי ידמ יח רודישב ורדושי תכסמ ימויס
.שדוקה-יצורעמ המכבו 'יח

בשחמו ארמג

לש ת"ושה טקייורפ תיבמ ,השדח הנכות .בשחמה םדיצלשכ ארמג םידמול םישנא הארנ בורקב
איהו 'אתורבח' תארקנ הנכותה .רתויב ינויח רזע-ילכ דמולל תנתונ ,ןליא-רב תטיסרבינוא
;שדח תובית-ישאר ןולימ ;שדח ירבע-ימרא ןולימ ;םהיניב םירשוקמה ,עדימ ירגאמ :תללוכ
ןויצבו םהיתורוד רדס יפ-לע ,םיארומאהו םיאנתה תומש ;םיידומלת םיגשומל הידפולקיצנא
.1-800-700-001 'לט ,תוכרעמ לט :הצפה .דימלת-בר ירשק

תבש ריקומ ףסוי

.יתיבה בשחמב הייפצ םירשפאמה ,םירוטילקת יבג-לע םויכ תושגומ תוידוהי תוקפה דועו דוע
שחמומ ,ל"זח תורוקממ עודיה רופיסה - 'תבש ריקומ ףסוי' תא השיגמ 'רלוקס הרות' תרבח
.02-6286144 'לט .תובוב ןורטאת תועצמאב

תוחטתשה עסמ

שדוקה-ינויצל תוגוז לש עסמ ןגראמ ,ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ,ןקזה ונבר יאצאצ דוגיא
.02-5868413 'לטב המשרהו םיטרפ .הניארקואב םיפסונ םיקידצו אינתה לעב ,ט"שעבה לששטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.יעסמ -תוטמ תשרפל


עסמב םייחה לכ

ונח םהבש תומוקמה תא תטרפמ הרותה זאו ,"לארשי-ינב יעסמ הלא" םילימב תחתפנ יעסמ תשרפ
לע אוה שגדה םא :ההימת דימ ררועמ רבדה .רבדמב םהידודנ תונש םיעברא ךשמב לארשי-ינב
?"לארשי-ינב תוינח הלא" אלו "לארשי-ינב יעסמ הלא" רמאנ עודמ ,ונח םהבש תומוקמה

ויהש תועסמה םיינשו םיעבראש ,ט"שעבה לש העודיה ותרות יפ-לע רתוי דוע תקזחתמ הלאשה
ט"שעבה .הנוילעה םייחה ץרא לא ותסינכ דעו ותדילמ ,םדא לכ ייחב םימייק לארשי-ינב לצא
הילאש ,'ה תדובעב תמייוסמ הגרדמ למסמ לארשי-ינב ונח םהבש תומוקמהמ דחא לכש ,ריבסמ
("יעסמ") עסמה לע אלו ,וללה תוגרדמל העגהה לע אופא אוה שגדה .עיגהל םדאה ךירצ
.ןהילא

דומעל אל

,'עסמ'ב ןמזה לכ תויהל וילע - היוצרה םייחה ךרד תא םדאל ןמסל הרותה תשקבמ ךכב אלא
.'דמוע' תגרדב אלו 'ךלהמ' תגרדמב תויהל שרדנ םדאה .תומדקתהו היילע לש תדמתמ העונתב

תויסחי תוילע הלא ,תוילע וב שי םא םג .םוקמ ותואב םידמועש השוריפ 'הדימע'
ומוקמ תא ירמגל בזוע םדאהש ,השוריפ (תיתימא) 'הכילה' .םוקמ ותוא תרגסמב ,תולבגומו
הלא" קוספב הרותה תזמור תאזל .תמדוקה ותגרדממ ךורע-ןיאל ההובג הגרדמל הלועו םדוקה
.הגרד לא הגרדמ היילע ,"יעסמ" לש העונתב תויהל דימת ךירצ - "יעסמ

הדיריבש היילעה

םינושה םיבלשה לע ןכ-םג םיזמור רבדמב תועסמה םיינשו םיעבראש ,תודיסחה תרותב ראובמ
תא תולמסמ 'תוינח'הש ,אופא אצמנ .'םימעה רבדמ'ב יורש אוהשכ ,לארשי-םע לש ותולגב
'תוינח'ה םג תוארקנ ןכ-יפ-לע -ףא .תולגב בכעתמ לארשי-םע רשאכ ,תולגהו הדיריה יבלש
.היילעהמו העיסנהמ קלח ןה םג םירבדה קמועב יכ ,"יעסמ" םשב

.היילע ךרוצלש הדירי וז .הירחאל האבש הלואגה איה ,תולגב הדיריה לש הנווכהו תילכתה
םדוק התייהש וזמ ךורע-ןיאל ההובג הגרדל ,הלודגה היילעה האב הדיריה ידי-לע אקווד
.ךשוחה ןמ אבש רואה ןורתי תמגודב ,הדיריה

שאייתהל אל

לא ,'ה ןוצר לע רבעו אטחב הלילח לשכנ םא םג :הווקתו דודיע בואשל ידוהי לכ לוכי ןאכמ
אטחהו הדיריה ךותמ אקוודש ,"ךשוחה ןמ רואה ןורתי" היהיש לועפל וילע .שאייתהל ול
ןכ השעי רשאכ .הבושתה תדובע לש הנורתי הזבש ,'ה תדובעב תוקזחתהו היילע ידיל אובי
.היילעה לש הלחתה התוימינפב התייה הדיריה םגש ,רבד לש ופוסב ררבתי

הדירי םגש רוכזל ונילע .הלילח ונתוא שאייל הכירצ הניא תולגה לש הדיריה לדוג םג ךכ
םימי וכפהי"ש דע ,"ןוששל םלבא יתכפהו" לש הלודגה היילעל ואיביש ,"יעסמ"מ קלח איה וז
.שממ ונימיב הרהמב ,"םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל הלא
(224 'מע ,גכ ךרכ תוחיש יטוקל)

המקנ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמ'ה תמקנ

ידבוע וא םילרע ונייה םא ,םלועה ןוביר :השמ רמא .(גי,אל רבדמב) "ןידמב 'ה תמקנ תתל"
ליבשב אלא .ונירחא םיפדור אלו ונתוא םיאנוש ויה אל ,תווצמב םירפוכ וא הרז הדובע
.איה ךלש המקנה ךכל ,(ונתוא םיאנוש) ונל תתנש הרות
(אמוחנת שרדמ)


ןובלעה תחכש

רשל ןיאש וילע םירמוא ויהש דע ,יוצמ-יתלבה ונורכיז תוכזב םסרפתנ ןגיובלנצק לואש יבר
חכשנ דימ ,והשימ ותוא בילעה םא - ונורכיז ול דמע אל דחא רבדב קר .וילע הטילש החכשה
.ובילמ רבדה

תונובשח ילב

אוה יוארש רמאת לא ,הלילח ,ןוסא ול עריא ןכמ רחאלו ךתחכות ירבדל םדא העש אל םא
תא חיכות חיכוה" (חי-זי,טי ארקיו) רמאנש והז .ךתחכות לוקב עמש אלש לע הז שנועל
ירבדל עמש אלש לע המקנ ךתימע גפסש הכמב הארת לא - "רוטית אלו םוקית אל ...ךתימע
.החכותה
(הבונישמ לאקזחי יבר)


הרזחב ךותחל אל

ודי תא ודיבש ןיכסב תועטב ךתחו רשב ךתחמ היהש םדאל לשמ ?רוטית אלו םוקית אל דציכ
.ךב עגפש ךתלוזב םוקנל רוסא ךכ ?ןיכסב תרחאה ודי תא ךותחיו רוזחי םאה ;היינשה
(םירדנ ימלשורי)


דחא ףוגכ םידוהי

ריזחהל םוקמ ןיא ,וב עגפ ורבח םא םג ןכל .דחא ףוג םצעב םה ורבחו אוהש ןיבהל םדאה לע
.העיגפ ורבחל
(המימת הרות)


ךמצע יפלכ בהלה

םילחומ םידיסח :רמול ליגר היה ץ"בשרה ירומ :שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רפיס
תונפהל אל לבא ,םידחו םינונש תויהל םיכירצ םידיסח :רמול ליגר היה ןכ-ומכ .תוריהמב
.םמצע יפלכ אלא תלוזה יפלכ בהלה תא
(תוחישה רפס)


הריטנו המקנ

רמא רחמל ,ואל ול רמא ,ךלגמ ינליאשה ול רמא ?הריטנ איה וזיאו המקנ איה וזיא ,אינת
רמא .המקנ איה וז - התא ינתלאשה אלש ךרדכ ךליאשמ יניא ול רמא ,ךמודרק ינליאשה הז ול
.הריטנ איה וז - ינתלאשה אלש ךתומכ ינניא ,ךליה ול
(א,גכ אמוי)


םימשמ לוכה

יכ ,המודכו תועמ ול הוולה אל וא ,הבוט ומע השע אלש לע ורבח לע םערתהל םדאל ול לא
.ךכל יתימאה םרוגה אוה ורבח אלו ,וילא אובת וזה הבוטהש 'ה תאמ בצקנ אל םתסה-ןמ
(םייח ץפחה)

עובשה תרמיא


תוכחל םילוכי אל

ושקיבו ,וריע ידבכנמ דחא לא בו'צידרבמ קחצי-יול יבר הנפ ,תירחש תליפת רחאל ,דחא םוי
רועיש תרימאב העש התואב קוסע היה הלה .ריעה יינע רובעב תומורת ףוסיאל וילא תוולתהל
.םייסיש דע ול ןיתמהל קידצל ןמיסו ,ולש ימויה םיליהתה

וינפל םירמואש ,תרש-יכאלמ לש תובבר אוביר שי ה"בקל" :ארקו קחצי-יול יבר שגרתה
םיינעה לבא ;ךלש םיליהתה תרימאל תועש המכ דוע ןיתמהל לכוי אוהו ,תוחבשתו תוריש
אנ-לאוה .תוכחל םילוכי םניא םה - םחלל םיבערהו תורצ לש םיב םיעבוטה ,םינויבאהו
."!דימ אובו קיספהלתודיסחה יכרד


הייפיצה קמוע

םינבומב בוטל םיפאושו ,םיישחומו םיימשג םירבדמ םירעטצמ םהש ,םדא-ינב לש םעבט
תופידר ,לבס לש םימיב הלואגל הייפיצה תא ררועל דחוימ ישוק ןיא .םיירמוחהו םיימשגה
,הלואגל הייפיצ שי אליממו ,תולגל תישחומ תועמשמ תונתונ םוי-םויה תורצ .רוסחמו
.לבסלו תורצל ץק םישל הרומאה

שי ,בוט לכמו ימשג עפשמ הנהנ םדאש העשב אקווד הלואגל תיתימא הייפיצל עיגהל ידכ
דבורה תפישחב תקסועש ,תודיסחה .הלואגהו תולגה יגשומ לש רתוי הברה הקימעמ הנבהב ךרוצ
,הלואגה לש היתואלפנ תאו תולגה לש התועמשמ קמוע תא ןכ-םג הריבסמ ,רבד לכבש ימינפה
.הלואגה תארקל הייפיצה תוררועתהבו חישמה תאיבב הנומאה קוזיחל תעייסמ איה וז ךרדבו

קירל ףסכ

אל ,הלואגל קקותשהל ךירצ םדא" :(ג"ישת בקע תשרפ תבש) שטיוואבוילמ יברה רמוא ךכו
ןוילעה ןוצרה ומלשוי זאש ינפמ אלא ,תינחורה ותבוט ללגב אל םגו ,תימשגה ותבוט ללגב
אב דוד-ןב ןיא' והז .'םינותחתב הריד 'תי ול תויהל' - םלועה תאירבבש הנוילעה הנווכהו
םדאה לע .(ג קרפ ףוס אינת) תורשקתה ןושלמ - תעד .(א,זצ ןירדהנס) 'תעדה-חסיהב אלא
תא תוצרלו (םיינחורהו םיימשגה ויניינע) םהב רושק אוהש םירבדה ןמ ותעד תא חיסהל
."םלועה תאירב לש הנוילעה הנווכה םלשותש ידכ חישמה

לע םתוח היה הנש ידמ .ץירפהמ הינסכאו רחסמ-תיב רכוח היה 'קדצ-חמצ'ה ידיסחמ דחא
תא ךורעל ידכ ץירפה לא ונב תא חלש םעפ .שארמ תוריכשה ימד תא םלשמו ,הנשל הזוח
םג וז ךרדב .השע ןכו ,םינש שמחל הזוחה תא ךורעל יאדכ ילואש ןבה תעדב הלעו ,הזוחה
לע ול רפיסו ויבא לא ןבה רזחשכ .תוריכשה ריחממ תיחפהל תואינ ץירפה יכ ,ףסכ ךסח
ףסכ תקרז אלא ,ףסכ ונל תכסח אלש דבלב וז אל" :רמאו ויבא וב רעג ,השעש תחלצומה הקסעה
תמליש המלו ,הנשה אובי יאדווש ,חישמה תאיבב המלש הנומאב ונחנא םינימאמ ירה .קירל
..."!?םינש עברא רובעב אופא

תומיל איבהל" (ה הנשמ ,א קרפ תוכרב) הנשמה רמאמ תא ךכ שריפ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
חישמה תומיב הז רבד היהי דציכ ןנובתהל שי - הזה ןמזב םלועב שיש רבד לכב :"חישמה
.(73 'מע ג"שת תוחישה רפס)

גהנמל םעט

תועצמאב ןיינמל הרשע תונמל ונימיב לארשי גהנמל םעטה תא שטיוואבוילמ יברה ריבסה םעפ
,(םילימ רשע וב שיש) "םלועה דע םאשנו םערו ,ךתלחנ תא ךרבו ,ךמע תא העישוה" קוספה
אובא ,ךדסח בורב ינאו" קוספה ידי-לע ןיינמל הרשע תונמל ,רבעב גוהנ היהש יפכ אלו
:(םילימ רשע שי וב םגש) "ךתאריב ,ךשדוק לכיה לא הווחתשא ,ךתיב

תיבל הסינכה לע רבדמה קוספ ,תסנכה-תיבב הליפתל םיאתמה קוספב ורחב םינושארה תורודב
ןושארה רבדה ירה ,חישמה תאיבל ונא םיכלוהו םיברקתמ רשאכ ,םינורחאה תורודב ךא ;'ה
"ךמע תא העישוה" - הלואגל הליפת אוה ,הליפתל תסנכה-תיבב ונפסאתהב ,רמול ונא םיאצומש
.(ג"משת ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחיש)

ןכש ,הלואגל הרתי הייפיצ ונב ררועל הכירצ המצע תולגה אקווד יכ ,רמוא ןקזה ונבר
רואל הנכה ויה תולגה ירוסיי לכ דציכ זא הארנ .תולגה לש הרשפ תא ןיבנ הלואגה ןמזב
.רתוי אלפומו רואה הלענ ןכ ,רתוי ךוראו לודג לבסהש לככש ןכתיי דציכ ןיבנו הלואגה
הדונ חישמה תאיבב - "ינמחנתו ךפא בושי ,יב תפנא יכ 'ה ךדוא" (א,בי היעשי) רמאנש והז
- "ינמחנתו ךפא בושי" רשאכ ןכש ,תולגה ירוסיי לע 'הל

'מע ח"אד םע רודיס) תולגה ידי-לע אקווד האב תאזה היילעהו המחנהש שיגרנו ןיבנ
.(ב,גצר


הלואגל הייפיצב


היבשו הדפית טפשמב ןויצ' והיעשי רמוא ןכש ,הנבנ שדקמה-תיבו האב הלואגה הקדצה תוכזב"
הקדצה תוכזבש ,תויולגה ולא - 'הקדצה היבשו' ,הלואגה וז - 'הדפית טפשמב' :'הקדצב
"תוסנכתמ תויולגה
(א השרפ םירישה-ריש אטוז שרדמ)

היהש השעמ


תקחרתמה תבכרה

תריב ,טשפדובב וטלש ש"מי םיצאנה רשאכ ,(1944) ד"שת תנשב ץיקה ימימ דחאב היה הז
םילייח המכו ופטסג יניצק ינש ה"ע יתבס לש התיב תלד לע וקפדתה רקוב ותואב .הירגנוה
,םידוהי םירשעכ הז תיבב םירתתסמ םתושרבש עדימה יפ-לע יכ ,יוגה רעושל ועידוהו םיצאנ
.תיבה ינפל הרושב רדתסהלו דימ תאצל םהילע יכו ,םהידיבש המישרב םיטרופמ םהיתומשש

אל םא םידוהיל יופצה תא הבר תוינועבצב ראית ,תיסופיט תיצאנ תוסגב רבידש ,ןיצקה
םירבדה תא יתבסל רסמו תיבה לא המינפ סנכנ רעושה .ותשירדכ ,םאובחממ תאצל ורהמי
.הנשלהב רבודמ יכ רורב היה .דגנתהל םעט לכ היה אל .םתייווהכ

םהב םיציאמ םינמרגה דועב ,ורתתסה ובש ףתרמהמ תאצל םידוהיה ולחה םידחופמו םילהובמ
יבא ,יתבס םכותבו םידוהיה ורדתסה הרהמ דע .םכרדכ ,תונמאנ תוכמו תוצאנ ,תוללק יווילב
.ןיינבה תיזחב ,תיפרוע הרושב ,ידודו

םידוהיה .םתוא םיליפשמו םיכמ ,םיפחוד ,םיקעוצ םהשכ ,םהיתונברק תא ודיעצה םילייחה
ץראה לא אלש םהל היה רורב לבא ,תודעומ םהינפ ןאל ועדי אל םה .םיממוד ודעצ
...תחטבומה

ןיצקה .ופטסג ירטוש יווילב ,םידעוצ םידוהי לש תפסונ הצובק ושגפ תובוחרה דחאב
תכרבב ,תרחאה הצובקה תא ליבוהש ,ותימע לא הנפ ,הינב ינשו יתבס הבש הצובקה תא ליבוהש
.וינפ תודעומ ןאל ולאשו ,תינחווצ "רלטיה לייה"

.תימעה בישה ,"תבכרה תנחתל"

בחר ךויחב ול עיצה ,"!ךשפנל ישפוח היהתו יידיב ךינודוהי תא דיקפהל לכות !ןייוצמ"
."תבכרה לא םינודוהי ליבומ ינא םג ,האור התאש יפכ" .הצורמו

ותדובעמ ררחתשהל ול רשפאתש ,התפמה העצהה תא תוחדל הביס לכ אצמ אל ופטסגה ןיצק
ןיצקה ידיל וידיבש םידוהיה תא רסמ רהמ-שיח .םייתש וא תיסוכ םוגלל וירבח םע תכללו
.קלתסהל וירבחו אוה ורהימ ,יצאנ די-לעומב וביטימל עידצהש רחאלו ,וילייחו ןושארה

לוכה .דעיה רבדב קפס שיאל היה אל רבכ תעכ .הכרדב הכישמה ,לפכוה הלדוגש ,הצובקה
לעש הדמשהה -תונחממ דחא לא ,החרזמ ועסיי םשמ ,תבכרה תנחת לא םהינפ יכ רוריבב ועדי
.תוומה ינפל רמאנה ,יודיווה חסונ תא םתכלב ולמלמ םידעוצהמ המכ .ןמזמ ועדי רבכ םמויק

תנחת לא הליבומה וז הניא םיכלוה םה הבש ךרדה יכ םידעוצהמ המכ וניחבה הלק העש רובעכ
ינפמ הדרחה תשוחת הרזח בוש .תפסונ הטמסל הנממו ,תידדצ הטמסל הטס ןיצקה .תבכרה
.עדונה ינפמ דחפהמ הלודג התייה עדונ-אלהמ הדרחה ,וללה תוביסנב .עדונ-יתלבה

םה .םירחא תובוחרל ונממו רתוי לודג בוחר לא ינמרגה ןיצקה םתוא ליבוה תידדצה הטמסהמ
לואשל זעה אל םהמ שיאש ןבומ .תבכרה תנחתמ רתויו רתוי םיקחרתמ םה עגרל עגרמ יכ ועדי
.רבד יצחו רבד וילייחמ דחא תא וא ןיצקה תא

תדחוימ תבכר תנחת םיצאנה ומיקה ילואו ?תבכר תנחתל ךרדה תא עדוי וניא ןיצקה םאה
ךכבו ,טשפדוב ךותב ,וישכעו ןאכ םהמ רטפיהל םינמרגה םישקבמ ילוא וא ?םידוהי חולשמל
...?תבכרב חולשמה לוע תא םמצעמ ךוסחל

תוגשל םהל וחינה אל ,םהיוולממ תעה לכ וגפסש םיפודיגהו תוללקהו תכשוממה הדיעצה לבא
.םתוא ודיעצהש ןאל ודעצ םה .םישוחינב הדימה לע רתי

,בוחרה תא בטיה ןחב ןיצקה .דרפס לגד ףפונתה ותיזחבש תיב ינפל םינמרגה ורצענ עתפל
ךות לא םידוהיה תא רהמ סינכהל וילייח לע דקפ ,וירחא בקוע וניא שיא יכ ענכוש רשאכו
.ןיינבה

'םינמרג'ה ולחה עתפל :דוסה םהל הלגתנ ,המינפ וסנכנ םהיוולמו םידוהיה לכש רחאל קר
.תוצייוצמה ,תונטקה םהיתותילטו םיידוהיה םהידגב ולגתה םהיתחתמו םהידמ תא טושפל

,ל"ז םואבנזור (רוביט) סחניפ היה ףדגמהו ןצחשה 'יצאנה ןיצקה' יכ עדונ הרהמ דע
תרתחמ ירבח םע ונמנ םה .ויה םידוהי 'םילייח'ה רתי םג .ל"ז לאהשע דוד היה "ונגס"ו
.ימוי -םוי ןוכיס ךותמ םידוהי ינומה וז ךרדב הליצהש ,'אביקע-ינב'

םהיתודועת תא חולשלו םינוש תומוקמב םינמרג םילייחו םיניצק גורהל וגהנ תרתחמה ירבח
םילייחכו םיניצקכ םמצע גיצהל םיצאנל םיזחתמה תרתחמה ירבח ולכי ךכ .םיקחורמ תומוקמל
.םידוהי ליצהלו ,םיקוחרה תומוקמה לא תויזכרמה תודקפמהמ התע הז וחלשנש

לש ותגהנהב ,דרפס תלשממ ידי-לע רכשנ םידוהיה םילוצינה ואבוה וילאש ןיינבה
,םויה דע בשחנ םנמא וקנרפ .םידוהי יפלא טלקמ ואצמ הלאכ םיניינבב .וקנרפ ומיסילרנג
לע דקפש דיחיה גיהנמה היה םיצאנה לש שוביכה ימיב לבא ,ןדורו טסישפל ,םיבר יניעב
.םידוהי ליצהלו טולקל הפוריאב ויתויוגיצנ

ןיינבב רתתסהל ופיסוה ,םידוהיה ראש םע ,ידוד םיכורא םייחל לדבייו ,ל"ז יבאו יתבס
.ולצינ ךכו ,המחלמה םות דע ידרפסה

(םילשורי ,ץרווש יכדרמ ,רופיסה חלושל ונתדות)
רגירק םהרבא םע םיידוהי םייח


ןוגיה ימיב הנומאה תרובג

םישרוש עסמל וידימלת םע ,ה"ארה-רפכ תבישיב מ"ר ,רגירק םהרבא ברה אצי םינש רשע ינפל
םע עסנ ,םהיתוחפשמב טעמכ םידיחי םידירש ,האוש ילוצינ וירוהש ,רגירק .ןילופב
םידימלתה לע זע םשור השע עסמה .ונמלחו ץיוושוא הדמשהה-תונחמלו 'זדולל םידימלתה
תדה ייח לע היצמרופניאב בר רסח" :תאזה הרעהה תא ומצעל םשר רגירק לבא .החלצהב רתכוהו
."הדמשהה-תונחמבו תואטגב

תיתדה תוגיהנמל עגונה לכב המוצע תוניינעתה התלגתה םידימלתה לש תויהתהו תולאשה ןיב"
ינפל ימצע תא יתאצמ הז אשונב" .רגירק רמוא ,"האושב ללכהו טרפה ייחב תדה לש המוקמלו
לע דואמ טעמ לבא ,םיצאנה יעשפ לעו ונמע תולבס לע ידועית עדימ ןומה שי .הרובש תקוש
."האושה תפוקתב םייחה לש םייתדה םיטביהה

וטגב תובתכתה

םילעופה םירקוח קיסעמ ןוכמה .'םלוע םש' ןוכמ תא םייתנשכ ינפל רגירק ברה םיקה ךכ םשל
ןוכמב הזכור הכ דע .האושב תדה ייחב קסועה ידועית רמוח לכ םיפסואו הפוריאבו ץראב
םיחרזאבו ןילופ תלשממ לש םינויכראב םרוקמש ,תודועתו םיכמסמ לש ידמל הדבכנ תומכ
.הפוריא חרזמב םיימוקמ

הרימשה ןיינעב ,טארנדויה תרטשמ םע 'זדול וטג ינבר לש תובתכתה םיאצומ ונא הלא ךותב
,תוירוביצ תוכאלממ ענמיהל טארנדויהמ וטגה ינבר םיעבות 41 תנשב .הנויבצו תבשה לע
לע םתדובעמ םישנא רטפל אלש היינפב םיקפתסמ םה ןכמ רחאל הנש .תבשב ,וטגה ימוחתב
ביגמ טארנדויה .תבשב קלוחי אל םיבשותל ןוזמה יכ םישקבמ םה דוע .תבשב דובעל םבוריס
טארנדויה תנווכ לומ םינברה םילהנמ םימוד םיקבאמ .םינברה םולש לע םייאמ ףאו הלילשב
.הווקמב הליבטה תייגוס םע םג םינברה םידדומתמ הז רשקהב .וטגב םייחרזא ןיאושינ ססבל

הכימשו רכ לע

ךרד תא וטגה יבשות וחנז אל רתויב םישקה םינמזב םג יכ ,םיחיכומ ןוכמה ידיבש םיאצממה
:וטגה ינברמ דחא ינפל האבוהש הלאשה תררמצמ .םינברה תאמ תויתכלה תובושת ושקיבו הרותה
לש הנב םיניידתמ הכימשהו רכה לע .הכימשו רכ םהבו תיב ילכ הריתוהו המלועל הכלה הנמלא
...הינודנכ ,המצעל רכהו הכימשה תא רומשל תשקבמה ,החונמה ותוחא תבו תרטפנה

תפגמ הללותשה וטגבש תעב ,השרו וטגב םינבר ומייקש ןפוד-תאצוי הנותח דעתמ רחא ךמסמ
-םוי תרחמל ,(וטגל ץוחמש) תורבקה-תיבב ,םיינע הלכו ןתח הזל הז ואשוה סקטב .סופיטה
."תופגמ תריצעל הקודבו העודי הלוגס" יהוז יכ הלוע ךמסמה ןושלמ .םירופיכה

יוג ידיב הרות-רפס

ישימשת המכ לע םדי תא חינהל םירקוחה וחילצה ,ידועית רמוח ירחא םהישופיח תרגסמב
ומצעב רגירק ברה לאג המ-ןמז ינפל .הצרא םאיבהלו םייואר-יתלב תומוקמב וללוגתהש השודק
.'זדול תוביבסב ררוגתמה ינלופ יוג ידימ ,ןטק הרות-רפס

ותחפשמ ידי-לע םרתנש ןטק הרות-רפס לע ויבאמ עמש ותודליבש םושמ ,דחוימב שגרתה רגירק
אל .תושגרתהמ יתיכבו ןטקה הרותה-רפס תא יתקזחה" .'זדולל םיכומסה תסנכה-יתבמ דחאל
אוה ,"לגעמ תריגס לש התייה השוחתה לבא ,ונתחפשמ לש הרותה-רפס הז םנמא יכ חוטב יתייה
.רמואגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


לוחל תבשמ הנכה

?ןושאר םויב העיסנל םידגב תבשב ןיכהל רתומ םאה :הלאש

וליפא תאזו ,האבה תבשל וא רחא בוט-םויל ,לוחל בוט-םויו תבשמ ןיכהל רוסא :הבושת
.הווצמ ךרוצל

רתומ לבא .הכאלמ ששח הב ןיא םא וליפא ,הרוסא - םויה ךרוצל אלש השוע םדאש החרט לכ
.החרט תפסות הזב ןיאשכ ,דחי תבש יאצומלו תבשל תחא הלועפ תושעל

תבשה רובעב תבש לש תילט לפקל רוסא .תבש-יאצומב ולכואל ידכ לכוא תבשב ןיכהל רוסא
.ליגרכ ,התיבה תסנכה-תיבמ הריזחהל רתומ לבא ;האבה

חידהל רתומ תוסוכ .וז תבשב שומיש םשל קר (תבשב רתומה ןפואב ,דיב) םילכ חידהל רתומ
רחאל וליפא ןחלושה ןמ םילכה תא תונפל רתומ .ןהב שמתשהל םיננכתמ ןיא םא םג ,דימת
.רדוסמו יקנ הארייש ידכ ,רדחב םיאצמנ םא ,תישילשה הדועסה

המכ זא ארוק ןכ םא אלא) לוחה תומיב האירקל וניכהל ידכ תבשב הרות-רפס לולגל רוסא
.(השרפ התואמ םיקוספ

ןושיל ול רתומ לבא ."ברעה יתכאלמ תושעל ידכ ,םויה ןשיא" :תבשב רמול םדאל רוסא
.הנישב תרכינ הניא ותנווכ יכ ,ךכ םשל תבשב לעופב

וסינכהל רתומ ,רצחב אצמנה דגב ןוגכ ,דספה תעינמל הלועפ תושעל רתומ םהבש םיבצמ שי
קוקז וניאש ףא ותרימשל ולטלטל רתומ ,רתיהל ותכאלמש ילכ וא ;םשגב לקלקתי לבל התיבה
.ול

דומלל רתומש א"מרה תעדל) לוח-ידומיל ףא םיריתמ שיו ,לוח ךרוצל םג תבשב דומלל רתומ
יכ ,(םדומיל תעשב בותכל םיליגרש ,הקיטמתמ ומכ םיניינע אל ,ןבומכו .תבשב עדמ יאשונ
.תידיימ תלעות איבמ דומילה םצע
ןקזה ר"ומדא ע"ושו כ"ונ .זסרת ס"וס .גקת ס"ר .ו,גכש .ג,בש 'יס ח"וא ע"וש .א,חיק .א,גיק תבש
תידומלת הידפולקיצנאו ,הפ-טס ,חכ קרפ התכלהכ תבש תרימש ,(וטר 'מע) זש 'יס ףסוי טוקלי .םש
.נ"שו ,זיק 'מע ט ךרכ ,ג"ס 'הנכה' ךרעזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il