654 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

םירבד תשרפ * (16.7.99) ט"נשת'ה בא-םחנמב 'ג * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ןוזיאה הפיא


תצפה ןיבו הרות תצפהל תוליעפ ןיב האוושהל םוקמ ןיא
,יחטש טבמב םימוד ילואש םירבד תוושהל ןויסינ הז .הריפכ
םהיניב יתימא ןוימד םוש ןיא לבא


וקליחו ד"בח -רפכב הבישיה ןיינב ךותל ושלפש ,תיתד-יטנא העונת יליעפ לש תורגתהה השעמ
רסוח תא גיצהל ,םיליעפה ירבדל ,דעונ ,דומלתה ימכח תא סלקלו געלל םימשה םינולע םש
-אלה רוביצה דועב יכ ,שיחמהל ושקיב םה .יתד-אלה רוביצה ןיבו יתדה רוביצה ןיב ןוזיאה
תוליעפ םייקל רשפאמ יתדה רוביצה ןיא ,וכותב לועפל םייתד םיליעפלו םינברל רשפאמ יתד
.ויזועמ ךותב הליבקמ

-ינב םישנא םיניחבמ ןיידע ,ונימי לש דודרהו יחטשה םלועב םג .חילצה ךכ-לכ אל קימיגה
השעמ תא וניג ,יתדה רוביצה לש םידהוא םיבשחנ םניאש ימ םג .ךשוחל רוא ןיב תעד
אקווד ,הרעבת רוצילו םישדוקמ םיכרעב עוגפל התייה ותרטמ לכש ,יביטקובורפה תורגתהה
.םניח תאנש לש הייטעב אבש ,שדקמה-תיב ןברוח תא םיכבמ ונא םהבש םימיב

עוגפל תוכז ןיא

.םמשל תורגתה ישעמ ןיבו הרות תצפה לש תוליעפ ןיב האוושהל םוקמ םוש ןיאש ירמגל רורב
םש םירזפמו ץוביקב היימינפ ךותל םירדוח - הליבקמ הלועפ םישוע ויה םייתד םישנא וליא
ויהש קפס םוש ןיא ,ץוביקה ירבח לע םיצרענה םישיאה תא םישיפכמו םיזבמה םיזורכ
.םעונ יכרדב אקווד-אלו ,םשמ םיקלוסמ

הרייצ קר איה .הז ןיעמ השעמ לע אלכב וישכע תבשוי הריעצ .תכל קיחרהל םיכירצ ונניא
השעמ לש וניד יכ ,עבק טפשמה-תיב לבא ,םברקב ותוא הציפהו םישנא לש םתדב עגופה רויצ
-תדב העיגפ ןיבל תימלסומה תדב העיגפ ןיב לדבה היהי עודמ .לעופב רסאמ - הזכ תורגתה
?םיצרענהו םישדוקמה הימכחבו לארשי

הז .הריפכ תצפה ןיבו הרות תצפהל תוליעפ ןיב האוושהל םוקמ ןיא ךכ םושמ קר אל לבא
.םהיניב יתימא ןוימד םוש ןיא לבא ,רתויב יחטש טבמב םימוד ילואש םירבד תוושהל ןויסינ

יתד םדא רשאכש ןועטל רשפא ,לשמל .ורשקהמ קתונמ תויהל לוכי אל ןוזיא רוציל ןוצרה
,רשכ לוכאל ןכומ יתד-אלה םדאה דועב יכ ,ןוזיא רסוח ןאכ שי ,החוראל יתד-אל םדא ןימזמ
תבשב חראתהל םיכסי יתד-אל ידוהי - תבשב חוריא וא .הפירט לוכאל ןכומ יתדה םדאה ןיא
תושעל םיכסי אל יתד ידוהי לבא ,תסנכה -תיבל תכללו שודיק עומשל ,יתד ידוהי לש ותיבב
ירמגל רורב .רקובב תבשב לייטל עוסנלו היזיוולטב תופצל ,יתד-אל םדא לש ותיבב תבש
.ללכ םיווש םניאש םירבד ןיב האוושה וז אלא ,ןוזיא לש הלאש ןאכ ןיאש

הנוב תוליעפ

רוערעל תוליעפ ןיבל תודהיה יכרע תלחנהל תוליעפ ןיב האוושה םוש ןיא שממ הדימ התואב
,לארשי יגח לע ותוא םידמלמו ןיליפתה תווצמ תא יתד-אל רענ ינפל םיגיצמשכ .הלא םיכרע
םגו ,ולש הווצמה-רבב תוחפל ןיליפת חינה ומצע אוה ,ךפהל .יכוניח ךרע םוש םירתוס ןיא
גיצהל םיסנמו יתד רענל םיאבשכ ,תאז תמועל .וייח תייווהלו ומלועל םיבורק לארשי יגח
םהילעש דוסיה-יכרע תאו וכוניח תודוסי לכ תא רערעל םצעב םישקבמ - הריפכה תא וינפל
.ךנחתמ אוה

הדעונש הרבסהל וידימלת תא ףושחל םיכסי אל ,יתד וניאש דסומ םג ,יכוניח דסומ םוש
שומישל ,תומילאל ףיטמש ימ ותתיכל סינכי אל ךנחמו הרומ םוש .וכוניח תודוסי תא רערעל
התואב .ךוניחה סרה ןשוריפ ןיא תוחיתפו תונלבוס .עשפמ םיפח םישנאב העיגפל ,םימסב
םיכרעב לוזלזלו הנומאה רוערעל תוליעפ רשפאי אל יתד דסומ םושש ירמגל רורב הדימ
.ךנחמ אוה םהילעש

,הקיזומ - םתלחנהב םיחמתמה םייתד-אל םימרוגמ םירבד הברה לבקל ןכומ יתדה רוביצה
ללכל םורתל יתדה רוביצה ףאוש הדימ התואב .המודכו ףונו עבט יכרע ,היגולונכט ,תונמא
לידבהל ,תיבויחו הנוב תוליעפ וז .ותויחמומ םהבש ,תודהיה יכרע תלחנה ידי-לע הרבחה
.רבד תמרות הניאו הנוב הניאש ,המשל תורגתהמשדח שיוידרב םימויס

ידכ ,תכסמ ימויס ךורעל גהנמה תא 'םימיה תעשת'ב םימייקמ ץראה יבחרב םיבר תסנכ-יתבב
תשרב ,וידרב םג םימויסל ןיזאהל רשפא .החמשב םיטעממ םהבש םימיב הווצמ לש החמש ףיסוהל
,(19:55 העשב) 7 ץורעב ,(19:45 -ב םוי לכבו 23:45-ב תבש יאצומב) לארשי-לוק לש 'א
.(13:00 העשב) המשנה לוקבו (20:30-ב םוי ידמו 21:30-ב תבש יאצומב) 'יח לוק' וידרב

רויצו רואיב

תוקסועה תוינשמ דומילל הלועמ רזע-ילכ בינה 'שדקמה ןוכמ' םע 'יתהק תוינשמ' לש בוליש
תוראובמ ,אמויו דימת ,תודימ תותכסמ םהבו ,םיאנ םיכרכ השולש .ותדובעבו שדקמה-תיבב
הלא תוינשמל תועגונה תוכלהה ךרכ לכ ףוסב .םיביהרמ םירויצ תוולמו שפנ לכל הווש ןושלב
.םירפסה תויונחב גישהל .ם"במרה ךותמ

שדקמה רוטילקת

וישכע קיפה ,שדקמה -תיב לש קייודמו דחוימ םגד הנבש ,ינונבל בוד-לארשי 'ר דיסחה ןמאה
הז .וב תורושקה תויגוס דומללו תיבה לש ותרוצ יטרפ לכב ןייעל רשפאמה ,בשחמ רוטילקת
.02-5811227 'לט .קיפהש רדוהמה םובלאהו תויפוקשה תרדס רחאל ,ףסונ בלש

באב ו"ט לביטספ

ילויט ,תוילקיזומ תועפוה ללוכה ,'באב ו"ט לביטספ' ריעב םייקמ תפצב 'טנסא' ןוכמ
ירודיסל תורשפא .דועו תוננובתה ,םינוגינ ,תידוהי הקיטסימב תואנדס ,םיינחור תונייעמ
.06-6921364 'לט .הנילשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.םירבד תשרפל


רבדמב םידודנה תרטמ

:יללכ החכות קוספ רמאנ וירבדל המדקהכ .לארשי-ינב תא ונבר השמ חיכומ ונתשרפ תליחתב
ואר" :(י"שר שוריפכ) ןאכ םהל רמא השמ ."ענרב שדק דע ריעש רה ךרד ברוחמ םוי רשע-דחא"
,םוי א"י ךלהמ אוה ףאו ,ריעש -רה ךרדכ ענרב-שדקל ברוחמ הרצק ךרד םכל ןיא ,םתמרג המ
םיעברא ריעש-רה תוביבס םכתא בסה ,םתלקלקש ליבשבו ...םימי השולשב התוא םתכלה םתאו
."הנש

דחא אלא ,תעצוממ ךרד וינפל ןיא :לארשי-םע ייחב ידוסי ןורקיע השמ אטיב הלא וירבדב
,(םימי השולש) תיסינ תוריהמב ה"בקה וכילומ ,'ה ןוצר תא השוע אוה םא - תווצקה ינשמ
.הנש םיעבראב תאזה ךרדה תא ךלוהו ךופהה בצמל עיגמ אוה - ואל םאו

יסותייב םע חוכיו

,ןעט הלה .יסותייב םע להינש חוכיווב יאכז-ןב ןנחוי ןבר שמתשה השמ לש הלא וירבדב
תרצעש עדויו ,היה לארשי בהוא ונבר השמ"ש םושמ ,ןושאר םויב לוחל בייח תועובשה-גחש
ןבר ול בישה ."םימי ינש ןיגנעתמ לארשי ויהיש ידכ ,תבש רחא הנקיתו דמע ,דחא םוי
."הנש םיעברא רבדמב ןרחיא המל ,היה לארשי בהוא ונבר השמ םאו" :יאכז-ןב ןנחוי

רערעל שקיב יכו .יאכז-ןב ןנחוי יבר תבושת תאו ,הזה חיש-ודה רשפ תא ןיבהל ךרוצ שי
?םיניינעה ינש ןיב רשקה המ ,ללכבו ?"היה לארשי בהוא" ונבר השמש ךכ לע

העיגיו למע ילב

הרותב קר ונימאה םיסותייבה ,עודיכ .רתוי הקומע םלוע-תפקשה הנומט יסותייבה לש ותנעטב
הרותהש ,אוה הפ-לעבש הרותל בתכבש הרותה ןיב יתוהמה לדבהה .הפ-לעבש הרותב אלו בתכבש
תאמ האב איה םגש ףא ,הפ-לעבש הרותה וליאו ,ה"בקה תאמ ,הלעמלמ תורישי הנתינ בתכבש
.רודו רוד לכבש לארשי ימכח לש םתדובעו םתעיגי ,םלכש ךרד תרבוע ,'ה

ןכל .הטמלמ הדובעה לש התלעמ תא וניבה אלו הלעמלמ ןתינש המב קר ונימאה םיסותייבה
גונעת וניינעש ,תבשה תרחמל לוחל ךירצ תועובשה-גחש השמ ןקית לארשי-תבהא דצמש ,ורבס
.העיגיו למע אלב ,הלעמלמ אבש

העיגיה תלעמ

ונבר השמ המל ,לארשי-תבהא לש התוהמב ותסיפת יפ-לעש ,יאכז-ןב ןנחוי ןבר ול בישה
הצר ,יתימא לארשי בהוא היה ונבר השמש םושמ אקווד אלא ?"הנש םיעברא רבדמב ןרחיא"
הדובע ידי-לע אלא ,הלעמלמ םניח-דסחכ אל תוינחורה תוגרדמה לכ תא וגישי לארשי-ינבש
.הטמלמ העיגיו

לע שנוע היה הז תוינוציחב .הנש םיעברא רבדמב הכילהה לש תימינפה הרטמה התייה וז
-ינב לש םתורשקתה הקזחתה רבדמב תונויסינה ידי-לע אקווד ,םירבדה תוימינפב לבא ,םיאטח
םג וז ."םכיקולא 'הב םיקבדה םתאו" תגרדל ועיגה ץראל םתסינכ ברעש דע ,ה"בקה םע לארשי
.המלשה הלואגה תומלשל םיאב הנממש ,תיחכונה תולגה תרטמ
(1 'מע ,טי ךרכ תוחיש יטוקל)

ןוזח תבש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמקוחרמ םיארמ

-תיב תא לארשימ דחאו דחא לכל םיארמ וז תבשב ןכש ,הזחמ ןושלמ ,'ןוזח תבש' תארקנ תבשה
.קוחרמ ותוא ול םיארמש אלא ,ישילשה שדקמה
(ב'צידרבמ קחצי-יול יבר)


הייפיצ ררועל

תוארל הקושת וב ררועי רבדהש ידכ אוה ישילשה שדקמה-תיב תא דחאו דחא לכל םיארמש םעטה
.תווצמבו הרותב תוקזחתה ידי-לע תאזו ,ישילשה תיבה לש וניינבבו חישמה תאיבב
(תוחיש יטוקיל)


רומגל ןיינע

והשימ םע רומגל ול שיש םיוסמ ןיינע ינפמ אלא וניא ובוכיע לכ .עיגהל ןכומ רבכ חישמ
.הזה דחאה אוה אמש ,בושחל דחאו דחא לכ לע .םלועה הצקב
(םולש תרות תוחישה רפס)


חמש הלעמל

רבכ רתוי ןוילע םלועב .(ט,ד םירישה-ריש) "ונלתוכ רחא דמוע הז הנה" ,ןאכ רבכ חישמ
.הבושת ושעיש לארשי -ינבל אוה ןיתממ ,הזה םלועב ,ןאכש אלא ;אב רבכ אוה ,החמשו ןושש
(א"שת תוחישה רפס)


בוט העימש שוח

.והאורו ולוק תא עמוש ,בוט הייאר שוחו בוט העימש שוח ול שיש ימ .בורק רבכ חישמ
(ו"צרת תוחישה רפס)


םייתסנ לוכה

דיעהו ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" הזרכהב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ אצי הנש םישימח ינפל
קר םיכירצו ,הז ןיינע םג םייתסנש יאדו רבכ התע .םירותפכה תא חצחצל אלא רתונ אלש
.ונקדצ-חישמ ינפ לבקל ןכה דומעל
(א"שנת תוחישה רפס)


םיחתורב הליבט

-ירחא .המהוז לכ הריבעמה הליבט ,'םיחתורב הליבט' ןה ,ונילע תורבועשו ורבעש תורצה לכ
.ונקדצ-חישמ ,ונלש חרואה תא לבקל לכונ ןכ
(שדוק-תורגא)


םדריהל אל

םישגופ רשאכ .המדרתב ןמזה תא ץימחהל אלש ידכ קזחתהל שיו ,הלואגה ףס לע ונא םידמוע
רוא עיגי רשאכ ,טק טעמ דוע ;םויה ריאי םרטב םדרית לא ,יחא אנ-עמש :ול רמול שי ידוהי
.ךכ לע טרחתת ,םויה
(ו"צרת תוחישה רפס)

עובשה תרמיא


תימינפה תולגה

שגינ .ףרה אלל חנגו חנאנו שרדמה-תיבב בשייתה ,דחא שורפ הנלוטל םעפ עיגה םימיה תעשתב
."?חנאנ התא המלו המ לע ,שורפ" :ולאשו אנלוטמ דוד יבר וילא

."לארשי תולג לע" :ריטפהו ויניע תא שורפה םירה

הנדוע תולגה .לארשי תולג לע חנאתהל לכותש הגרדמל תעגה אל ןיידע" :דוד יבר ביגה
לע תמאב רעטצהל לכות זאו ,תולגה תא ךכותמ הליחת איצותש בטומו ,ךשפנ קמועבו ךכותב
..."לארשי תולגתודיסחה יכרד


שדקמה-תיב

ה"בקה רמאשכ" :(297 'מע ו"צרת תוחישה רפס) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמא ויתוחישמ תחאב
לכ לצא ןכו - םש היהש ידוהי לכ לצא הנבנ ,'םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו' לארשי-ינבל
סנכנ היה ידוהי רשאכ .בלב ,ןטק 'שדקמ-תיב' - חישמה תאיב דע דלוויהל דיתעש ידוהי
.ולש ןטקה שדקמה-תיב ךותב לודגו שודק תיב ותוא הלגתמו ףקתשמ היה ,שדקמה-תיבל

ןכשמה :שדקמה-תיב ןיבו ןכשמה ןיב לדבהה תא (ג,גמ תישארב רוא הרות) ראבמ ןקזה ונבר
תוריקה ,(יח) םישחתו םיליא תורועמו תועירימ היה הסכמה - יחו חמוצ ,םמודמ יושע
ונייה ,רפעמו םינבאמ הנבנ שדקמה-תיב ,ותמועל .(םמוד) רפעמ - עקרקהו ,(חמוצ) םיזראמ
הזה ןמזב תולשלתשהה רדס יפכ יונב היה ןכלו ,יארע תריד היה ןכשמה ןכש .דבלב םמודה ןמ
ןיעמ אוהש ונייה ,עבק תריד היה שדקמה-תיב וליאו ;יח וילעמו ,חמוצ וילעמ ,םמוד -
.יחהו חמוצה תגרדממ הלעמל םמודה הלעתי זאש ,אבה םלועה

םיכפהה רוביח

םיכפה ינש ורבחתה שדקמה-תיבב יכ ,(גק 'מע ג"מרת םירמאמה רפס) ראבמ ב"שרה ר"ומדא ק"כ
"הדימה ןמ וניא ןוראה םוקמ" (א,אכ אמוי) ל"זר רמאמכ ,םוקמה ןמ הלעמלו םוקמ ,תחא-תבב
המאו וכרוא יצחו םייתמא היה ןוראהו ,המא םירשע לע המא םירשע היה םישדוקה-שדוק ןכש)
וניב תומא רשע ויה ,ודדמש דצ לכמ ,תאז-לכבו ,םישדוקה-שדוק עצמאב דמעו ,ובחור יצחו
יוליגה ןיעמ וב ריאהש ינפמ ,שדקמה-תיבב אקווד עריא הז אלפומ סנ .(לתוכה ןיבל
לכש ,תמאב אוהש יפכ האריי םשגה ןכש ,םוקמ רדגמ הלעמל םוקמה היהי זאש ,דיתעלד
.ובש יקולאה רואה ןמ תעבונ ותואיצמ

השגרהו הרכה התייה שדקמה-תיבב יכ ,(הלקתת 'מע ,ב ךרכ ב"רעת ךשמה) רמוא אוה דוע
היה ךכ לשב .(א,ב הגיגח) "תוארל אב ךכ תואריל אבש ךרדכ" - שממ הייאר תניחבב תוקולאב
ךרדב' אל ,'תוטישפ ךרדב' תוקולא שיגרהו ספת וכותל סנכנש ימ .שממ רחא םלועכ שדקמה
.ללכ ומצע שגרה וב היה אלו ,'תושדחתה

תישארב) רמאנ שדקמה םוקמ לע יכ ,(נ"שת ומחנ תבש סרטנוק) ראבמ שטיוואבוילמ יברה
:םירבדה שוריפ ."טוידה רתא ןיד תיל" :סולקנוא םגרתו ,"הזה םוקמה ארונ המ" (זי,חכ
ךא ;'אטוידהד ןילימ' םיארקנש ,תורמאמ הרשעב ארבנש םושמ ,'טוידה רתא' ארקנ םלועה
וליאו ,"םיקלא רמאיו" רמאנ תורמאמה תרשע לכב ןכש ,'טוידה רתא' ונניא שדקמה םוקמ
.(זט,חכ םש) "הזה םוקמב 'יוה שי ןכא" - בותככ ,'יוה םש יוליג היה שדקמה םוקמב

יחצנ םויק

קוספה לע רמוא (א,אכר ,ג קלח) רהוזה .יחצנה ומויקב ןייפאתמ ישילשה שדקמה-תיב
ויה ינשהו ןושארה תיבהש - "'וגו וינוב ולמע אווש תיב הנבי אל 'ה םא" (א,זכק םיליהת)
וליאו ,(ללכ םויק וב ןיאש ,םדא השעמ ןיינב) "ללכ אמויק היב תילד שנ-רבד אניינב"
.דעל םייקתיו (ה"בקה לש וניינב) "ה"בוקד אניינב" היהי ישילשה תיבה

תוככדזהה םע הלעמלמ םילענה םייוליגה ודחאתי ובש ,ךכב ישילשה תיבה לש ותלודג
הנביי אוה ,ינש דצמו ,הלעמלמ תולגתהה לש תומלש וב היהת ,דחא דצמ .הטמלמ תולעתההו
תא לבקל רשכומ השענו הטמלמ םלועה שדקתנ הבש ,תולגה לש תולעתההו ךוכיזה תפוקת ירחא
.םיחצנ-חצנל דומעי ןכל .הלעמלמ האבש תיקולאה תולגתהה

(ב,אכ אמוי) ארמגה .םלועה-תומוא לע םג ןירקת איה ןכלו ,המלש תמא גציימ ישילשה תיבה
-רה לא הלענו וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו" :(ג,ב) היעשיב קוספה םע םירבדה תא תרשוק
וזו ,המלשה תמאה תא ןייצמש - "בקעי יקולא תיב" לע אוה שגדה ."בקעי יקולא תיב לא ,'ה
.םלועה-תומוא לא םג העיגמ


הלואגל הייפיצב


וגהנמכ םלוע רשפא רודה ותואבש :םירמוא לארשיש ינפמ ...הלאכ האר ימ ,תאזכ עמש ימ"
"אובי םואתפש םיעדוי םניא םהו ?וז הנשב הלואג שיו גהונ

(ה,ול קרפ יתבר תולכיה יקרפ)
היהש השעמ


הנומאה ןוגינ

תסנכה-תיב לא ורהנ םיבר .הלוכ השרווב רבד-םש היה גטספ דוד-לאירזע 'ר לש ברעה ולוק
'ר .םיארונה םימיב ללפתהל ,דסחב םיררושמ םה ףא ,ויחאו דוד-לאירזע 'ר וגהנ ובש
לולצ ,םר לוקב ןחינ אוה .הלהקמכ ותוא וויל םהו הביתה ינפל רבוע היה דוד-לאירזע
.ויעמוש לכ תא ףחסש ,שגרמו

.דובכב סנרפתה הנממו ,הנטק הירטנלג תונח ול התייה .ידמל םיעונצ ויה םיירמוחה וייח
םכרד תא ושע םישגרמה וינוגינ .הניגנה םלועמ - רחא רוקממ באש ורשואו וקופיס רקיע תא
ןוגינ ןמא ,'ץיזדוממ רזעלא-הידידי -לואש יבר ,ובר לש ושרדמ-תיב לא ,קצווטואל רשייה
ובש םוי יכ ,ועדי רבכ יברה לש ותביבסב םידיסחה .וינוגינ תא דואמ בביחש ,ומצע תוכזב
.יברל גח םוי אוה ,דוד-לאירזע 'ר לש שדח ןוגינ רצחל עיגה

יאלטה ,הילפאה יקוח ףא-לע .יצאנה שוביכה יננע ,םירוחש םיננעב ורדקתה הפוריא ימש
ןוכנ וארק םיטעמ קר .תורדוקה תויזחתל ונימאה אל הפוריא ידוהי תיברמ ,תואטגהו בוהצה
היה םהמ דחא .םיחטבמ םוקמל עיגהלו יצאנה שוביכה תועורזמ טלמיהל וחילצה ףאו הפמה תא
חרבוה ןילופל םיצאנה תסינכ םע .וליצהל םינוילע םיצמאמ ושע וידיסחש ,'ץיזדוממ יברה
.תירבה -תוצראל ןפי ךרד םשמו ,הנליוול יברה

השרוומ ךרדב ,תוומה תובכרמ תחאב ,םידוהיה ויחאמ םיפלא םע ,דוד-לאירזע 'ר סחדנ תעכ
,ףטו םישנ ,םישנא .קינחמ היה סומעה רקבה ןורקב ריוואה .הקנילברט הדמשהה הנחמ לא
ודרפוה ןכל םדוק .תויצאנה תויחה ידי-לע תוירזכאב וסחדנ ,םימו ריווא טעמל ועווישש
.םהיריקי יניעל תוומל ורונ םילשוכ םינקזו םהיתומיא ידימ וערקנ םידלי ,הזמ הז תוגוז

,ינוטונומה םילגלגה קושקש .ומצע ךותב סנוכמ היה דוד-לאירזע 'ר .הכרדל האצי תבכרה
ודמע םישנאה .הריוואה תא תצקמב וטיקשה ,ןטקה ןולחל דעבמ המינפ רדחש ריוואה טעמ םע
.טקשב םיקנאנו םיחנאנ ,הזל הז םיקובד

המלש הנומאב ןימאמ ינא" :ב"יה רקיעה תולימ עתפל ומק דוד-לאירזע 'ר לש ויניע לומ
ויניע תא םצע אוה ."אוביש םוי לכב ול הכחא הז לכ םע ,המהמתיש יפ-לע-ףאו חישמה תאיבב
לש ותנומא תנחבנ ,דובא הארנ לוכהשכ ,ובילב רמא ,וישכע אקווד .ןנכותבו םילימב קמעתהו
.ידוהי

לא הרבח טא-טאו ,הל הכפתשה המיענה .תישירחו הטקש המיענ םזפל ויתפש ולחה םואתפו
ויניע .עגרל עגרמ הכלהו הרבג דוד-לאירזע 'ר לש ותוקבד .ןמע הדחאתהש דע םילימה
.לע -לא תקסונו םוקמהו ןמזה תוביסנמ תקתנתמ וחור לבא ,סוחד ופוגו תומוצע

עמשמל המהדתב תויורכה םיינזואה תואמבו ןורקב ררתשהש טלחומה טקשב ללכ שח אל אוה
םיפרטצמה תולוקה תא עמש אל םג אוה .ירמגל רחא םלועמ וחקלנ וליאכש ,םיאלפומה םילילצה
.ךלוהו רבוג לוקב עגרל עגרמו ,טקשב הליחתב ,ותרישל ךשמהב

הרישב םכותמ וצרפו תובבלבש הרוהטה הנומאל ורבח ,תושודקה םילימה םע ,תשגרמה המיענה
םכרד םישועה ,םיאכודמו םיבערומ ,םילפשומ םישנאב סוחד ,םלש ןורק .הרידאו הלודג
."...המהמתיש יפ-לע-ףאו ...חישמה תאיבב ...ןימאמ ינא" :זועב רש ,הקנילברטל

.תאזה האלפומה הרישה הכשמנ הכורא העש

ויה ויניע .וחכנ טיבהו ויניע תא דוד-לאירזע 'ר חקפ ,קוחר םולחמ ררועתמכ ,עתפל
לא הנפ ,"!םירקי םיחא" .דואמ רעסנ היה אוה .תועמדמ תובוטר וייחלו יכבמ תומודא
,הרוהטה הנומאה ןוגינ והז .תידוהיה המשנה לש הנוגינ אוה הזה ןוגינה" ,ותוא םיבבוסה
."הל ולכי אל תופידרו תולג תונש יפלא םגש

ץופקיש ימ - תיתרגש-יתלב הקסע יעבד ןאמ לכל עיצהל ינא הצור" .עגרל קנחנ ולוק
,'ץיזדוממ ר"ומדאה יברו ירומ לא הזה ןוגינה תא איבהל חילציו ומצע תא ליצי ,תבכרהמ
..."אבה-םלועב יקלחמ תיצחמ ול ינא קינעמ

יתש ומרוה עגר רובעכ .םישנאה ישאר תא רקסו ויתונוהב תוצק לע םמורתה דוד-לאירזע 'ר
.דחאה רמא ,"יילע לבקמ" .םהל דמע דוע םחוכש םיריעצ םירוחב ינש ויה הלא .םיידי
,םירחאה לש םתרזעב ,םיינשה וחילצה הלק העש רובעכ .רחאה קיזחה-הרחה ,"הקסעל ןכומ"
רחא הזב וצפקו םהיחאמ ודרפנ םה .ןורקה ימורמבש ןטקה ןולחה לע ורגסש םישרקה תא קרפל
.תטעושה תבכרה ךותמ הז

,ררבתה .םיינשהמ דחא תירבה-תוצראב 'ץיזדוממ יברה לש ותלד ףס לע בצייתה ןמז רובעכ
אוה .תפותהמ טלמיהל חילצהו לצינ אוה םלואו ,תבכרהמ הציפקב ותומ לא קסרתה ורבח יכ
'ר לש ונוגינ תא וינפל רשו אלמה רופיסה תא וינזואב ללוג ,יברה לש ורדח לא סנכנ
.יכבב ררימו יברה ולומ בשי העש התוא לכ .ודיסח ,דוד-לאירזע

םע" .ולוכ םלועה לכב גטספ דוד-לאירזע 'ר לש ונוגינ תא ץיפהש אוה 'ץיזדוממ יברה
לבקל םידוהי ודעצי הזה ןוגינה םעו" ,רמא ,"םיזגה תופרשמ לא םידוהי ודעצ הזה ןוגינה
."ונקדצ-חישמ ינפ תא
ןגרפיא םולש 'ר םע םיידוהי םייח
הנבש שדקמה-תיב םגדו ןגרפיא םולש 'ר


ןברוחה רחאלש ןיינבה

המדא שער דירחה תוצחל עברב .םתנש תא ומנ רבכ רידגא יבשות .עוגרו טקש הליל היה הז
סונל רהימ ותחפשמ ינב םע דחי .תעובמ ררועתה ,הנומשה ןב ,ןגרפיא םולש .ריעה תא רידא
,ןברוחו סרה היה ביבסמ .המילב לע םייולת ורתונ וידירשש ,תיבל ץוחמ לא ושפנ לע
.תבאוכו השק התייה הווחש המוארטהו

תא ןגרפיא תחפשמ ינב וטלק ,ןוסאה לש םייתצלפמה וידממ וררבתהשכ ,רחש םע קר םלואו
ויהש ,םהיתב תחת ופסנ ,שיא ףלא השימחו םירשעכ ,רידגא יבשות בור .םהל עריאש סנה לדוג
ורבעוה םילוצינה .םניינמ שפנ םייפלאכ ,רידגא ידוהי בור םג ועגפנ םכותב .רבקל םהל
.הלודגה הקנלבזקב ןמז רובעכ הבשייתה ןגרפיא תחפשמ .הכומס ריעל תונוטלשה ידי-לע

תולילב םלוח

תונורכיזה תא םולש 'ר לש ובילמ קוחמל וחילצה אל ןה םג ךא ,הנש םיעבראכ ופלח זאמ
ותוא קיסעה דחא רבד וללה םינשה לכ ךרואלש הביסה וז ילוא .ותודלי ףונ ןברוח לש םישקה
.ןבומכ ,שדקמה -תיב .וניינבו תיבה ןברוח - םינווגמה ויקוסיע ללש ךותב

תשרב תיגוגדפה הייזכרמה לש יתונמאה להנמה אוה ןהבש םינשה שולש ךותמ יצחו הנש
לע יתדמעש םוימ" .שדקמה-תיב לש ,ויפויב םיהדמ ,קנע םגד תיינבל שידקה ,ס"ש לש ךוניחה
.ילצא רייטצהש יפכ ,שדקמה -תיב לש רדהנה הארמה תא ייניע לומ יתניימד דימת ,יתעד
.הנבש םגדה לא תוקותר ויניעשכ ,רמוא אוה ,"תולילב ךכ לע םלוח יתייה

ג"ק תואמ-שמח

רוציל בהא ,רידגאב ד"בח 'רדח'ב דמלשכ ,וקורמב ,ותודליב דוע .ןמא ידיב ךרבתנ ןגרפיא
רחאל .םיחרפו תויח לע הנטק הכורעת וידי-ומב הנב 'א התיכב .םירויצ רייצלו תורוצ
.הקיפרגה תמגמל ףרטצהו ,ד"בח-רפכב יעוצקמה רפסה-תיבב דומלל חלשנ ,הצרא ותחפשמ התלעש
אל תונמאל ותכישמ .'לאלצב' תונמאל רפסה-תיב לש החולשב ןמז-קרפ הליב ףא ןכמ רחאל
ןגס ,שורפ םחנמ ברה לש ורזוע וא הנומיד תייריע תצעומ רבח שמיש ןהבש םינשב םג הכעד
.החוורהו הדובעה רש

ולדוגש ,םגדה .דועו תיכוכז ,לזרב ,ץע ,שיש - םייתימא םירמוחמ הנב שדקמה-תיב םגד תא
.ג"ק תואמ-שמח ולקשמ .שדקמה-תיב לש ירוקמה לדוגהמ םיעשת יקלח דחא אוה ,'מ 3 לע 2
לואש-תעבגב ,'ינרותה ךוניחה ןייעמ' תשר לש תיגוגדפה הייזכרמב םגדה בצינ ללכ-ךרדב
-השולשמ בכרומ אוה .ץראה ינפ -לע דודנל םג ול רשפאמש ןפואב יונב אוה לבא ;םילשוריב
.תוקד ךותב ביכרהל רשפא םתואש ,םיקלח רשע

ראופמ ןיינב

,ראופמה םגדב תוזחל תועיגמ 'םיללוכ' יכרבאו תובישי ירוחב ,םידימלת לש תובר תוצובק
ראפה לע רבדמ ינא םינטק םידלי םע" .םיעמושה תמר יפ-לע ,ריבסמו הצרמ םולש 'רו
-תדובע תאו םינושה םיפגאה תא טרפמ ינא רתוי םירגוב םידימלתל .שדקמה-תיב לש ינוציחה
תוטישה תא הנומ ינא םינדמלהו םירגובמה ינזואב .םהמ דחאו דחא לכב התשענש שדוקה
.רמוא אוה ,"תיבה תרוצל תועגונה תוקולחמהו תונושה

ימ" :הכוס תכסמב ארמגה רמאמ ססונתמ ותיתחתב .ם"במרה תטיש יפ-לע רקיעב הנבנ םגדה
שיחממ ןגרפיא םולש 'ר לש םגדה ."וימימ ראופמ ןיינב האר אל ,שדקמה-תיב ןיינב האר אלש
.בטיה תאזגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ןוזח תבש

.וז תבשל םידחוימה םיגהנמהו םינידה תא ןייצל אנ :הלאש

וללה תותבשב רמול םימכח ונקיתש ןוויכמ ךא ,תבשב 'היסהרפב תולבא' ןיא ,ללככ :הבושת
,וז תבשב תולבא יגהנמ המכ (זנכשאב רקיעב) תונוש תוליהקב וגהנ ,החכות לש תורטפה
.ללכ-ךרדב תאז וללש א"רגהו םידיסחה ,םידרפסה וליאו ,ןלהלכ

רדגב לוכהש ,םויכ טרפבו) ןובסבו םימח םימב וז תבש דובכל םג ץחרתהל גוהנ
תא ףילחהל רוסא .ןובס אלל וא ןנוצב קר ץחרתהל םירימחמ שיו ,(הזב 'םיסינטסיא'
,תצהוגמ הפמ ןיא םאו .תבש דובכל תונחלושה לע תונבל תופמ םיסרופ ךא ,תבשל םינידסה
.הצהגל רתומ

תבש ידגב שובלל גוהנ םויכ לבא ,םינבל אלא וז תבשל ףילחהל אלש םיזנכשאה וגהנ רבעב
.ליגרכ תבש לש תילטו (םויה תוצחמ)

.בוצע ןוגינב 'ידוד הכל' םירמזמ שי

השמ לש ויתוחכות תא הליחת אורקל ידכ ,באב העשת ינפל 'םירבד' תשרפ םיארוק םלועל
.ןברוחה לע החכות - 'והיעשי ןוזח'ב ריטפהל ידכו ונבר

םיארוק םניאש הלאכ םג) םיבר .'הכיא' ןוגינב "ידבל אשא הכיא" קוספה תא םיארוקה שי
."םכיתובא יקולא 'ה" יולל םיליחתמו ,"בורל םימשה יבכוככ"ב ןהוכל םיקיספמ (הז ןוגינב
."םכיתובא יקולא 'ה"מ בוש יולל םירזוחש אלא ,םישמוחב ןמוסמכ םיקיספמ םירחא
.ןמוסמהמ יוניש אלל ,ליגרכ וארק שטיוואבוילב

.'הכיא' ןוגינב (הנממ םיקלח וא) 'ןוזח' תרטפה תא םיארוקה שי

.תב תדלוה לגרל וא הווצמ-רבל ,גוהנכ תסנכה-תיבב 'שודיק' ךורעל רתומ

,דלי ןיא םאו ,תותשל (הווצמ-רב ינפל) דליל םינתונו ,ןייה לע םילידבמ תבש יאצומב
.םמצעב םיתוש םידיסחהו םידרפסהו .ומצעב לידבמה התוש
(ז"נשת תרודהמ) םירצמה ןיב - לאירבג יעטנ .נ"שו ,1846 'מע ו-ה קלח ןקזה ר"ומדא ע"ושל תופסוה
.'ותעב רבד' חול .נ"שו ,טמ-גמ ,מ םיקרפזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il