655 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םיבתכמ
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ומחנ / ןנחתאו תשרפ * (23.7.99) ט"נשת'ה בא-םחנמב 'י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תואמחמה ריחמ


,ריחמ גת יוצמ 'תיתודידי החורא' לכו ךויח לכ ירוחאמ
םיביכרמבו ונצראמ םיקלח לש םירקי תועבטמב אוה ריחמהו
וננוחטיב לש םיינויח


היה לוכי ,םיידוהי תרושקת יצורע לש םחותיפב יתימאה ךרוצל הדח השחמה שקיבש ימ לכ
עגרה לש קירה םלועהמ ,םלועל םלועמ רובעל תלוכי גתמ לש רבעמב .עובשה לקנב התוא אוצמל
וידרה תותשרב דועב .ידוהיה םעה לש הכוראה תלשלשה לשו חצנה לש אלמה םלועל הווהה לשו
םיינרותה םיצורעב ירה ,תוצפקמ תומוסרפהו תלהוצ הקיזומה ,גהונ וגהנמכ םלוע תויללכה
.ןברוחה זאמ ופלחש םינשה יפלא לש םהיפנכ קשמ תא שיגרהל תלוכי

,םיישרוש םידוהי לש תורוד תורוד תבצעמה ,הרישעה תידוהיה תשרומה ןיב לדבהה םצעב הז
םימרזה רחא הלילק תופחסיהו ,תוהזו ךרד ןדבא ןיבל ,םיכלוה םה ןאלו ואב ןיאמ םיעדויש
.ואבש תמועלכ םימלענו םלועה תא םיפטושש םינושה תונועגישהו

?תולעפתהה הממ

תררחסמה 'תינידמה הפונתה' לע הירופואה יאלמ םיחווידב םג וז תויבטוק אוצמל היה רשפא
הבש תומימחה לע וחווידשכ תחנמ וגגומתה שממ םינשרפהו םיבתכה .שדחה הלשממה-שאר ליבומש
יבטוקה רעפה תא בוש שיגרמ התאו .ןוטגנישוובו יברעה םלועה תוריבב הלשממה-שאר לבקתנ
.חווט-ךוראו חכופמ טבמ םהב שיש םייח ןיבל הווהה ייח ןיב

לבס ועדיי אל םהידליש ידכ ץמאתהלו לובסל איה םירוה לש תיעבטהו האירבה הייטנה
דיתע תא חיטבהל ידכ ,םהיתואנה לעו םתחוור לע הבהאבו ןוצרב םירתוומ םירוה .רוסחמו
דיתעה תא דבעשל ןכומ לודג רוביצ - ךופה םלוע םייקתמ ונלצא וליאו .םהיתונבו םהינב
.העש ייח לש הירופוא ןעמל תונבהו םינבה לרוג תאו

תויפיצ םיחפטמ ונחנאשכ םייפכ ונל אחומ םלועהש הדבועהמ ?ךכ-לכ םילעפתמ קוידב הממ
תחטבה תאו ונתבוט תא שרוד םלועה יכו ?וננוחטיב לעו וניסכנ לע רתוונ הנה-הנהש
חינהל ריבס ?םייקתהל הלילח לדחת םידוהיה תנידמ םא העמד ליזי והשימ םאה ?ונדיתע
תא ןכיסש ,תומחלמו םיכוסכס לש רתוימ דקוממ ורטפנש לע החוור-תחנא וטלפי םיברש
.טפנה תויקפס ברקב םהלש םיסרטניאה

לא םג ץיצהל ךירצש עדוי םכחה הנוקה לבא ,םיביהרמו םיתפמ םירצומ שי הרקויה תויונחב
החורא' לכ ,םכש -תחיפט לכ ,ךויח לכ ירוחאמ .ריחמ לש ןטק גת רתתסמ םש ,רצומה ירוחאמ
םירקי תועבטמב אוה ריחמהו ,ריחמ גת יוצמ ,ונל קינעמ םלועהש חבש תלימ לכו 'תיתודידי
.וננוחטיב לש םיינויח םיביכרמבו ונצראמ םיקלח לש

םייניעה וחט

םימי ,שדקמה -תיב ןברוח לע לבאה ימיב אקווד תצרפתמ וז 'הפונת'ש אוה ירקמ ךא םאה
םאה ?ןויצב שא תולעהל ידכ ,תיבה-רה לא םדקתהו םילשורי תומוח תא בייואה עיקבה םהבש
תא הלילח ןכסל לולעש ךילהת םימדקמ ,ונידי-ומב ,ונמצע ונא וישכעש ,אוה לרוגה קוחצ אל
?ץראב בשויה םעה לכ

תא טולקל םילגוסמ םניאו ,ךילהת ךותב םיפחסנ םעהמ םילודג םיקלח ךיא ןיבהל השק
-ץראב תידוהיה הזיחאה םוסרכ לש ,תמצעתמו תרבוג המגמ ןאכ שי אולה .תויתימאה ויתוכלשה
.ןאכ התנבנו המקש תידוהיה תושיה תא לסחל םיפאושה תוחוכה קוזיחו לארשי

ונתוא קוחדל םיסנמ ,םלועה עויסב ,ברע ימע דועב .הניפו דצ לכמ ונב לכוא הזה םוסרכה
םיבר תוחוכ םילעופ ,וננוחטיבל ךכ-לכ םיינויחה םיחטש ונתיאמ לוטילו הניפל דועו דוע
יפלאו תואמ םינוק םיניטסלפה .תידוהי הזיחא לש םיזועמה לכ תא עקעקל ידכ ץראה ךותב
חטש לכ 'לואגל' םיפאוש םה .ץראה יקלח ראשבו הפיחב ,ביבא-לתב ,םילשוריב םישרגמו םיתב
געלל ךופהל םתחלצה ,ןבומכ ,אוה אישהו .תידוהי תולעבב התע אצמנו םיברעל ךייש היהש
.ןוחטיבהו ץוחה תדעו תא סלקלו

אל ויה ,ףסונה ןברוחה לע םג תלפוכמו הלופכ המחנל קקדזנ ,הז ללמוא ךילהתב ךישמנ םא
!לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אלש ונא םיחוטב .היהתםיבתכמתומלשהו םינוקית

דוד ,ל"ז ילעב לש ומש רכזוה 653 עובשה תחיש' ןויליגב עיפוהש 'היהש השעמ' רודמב
םיטרפ המכל המלשהו ןוקית ןלהל .האושה ןמזב הירגנוהב םידוהי תלצהל ולעופו ,לאהשע
:'תקחרתמה תבכרה' רופיסב

.טשפדובב 'אביקע-ינב' תרתחמ לש התוליעפל יארחא היה ל"ז דוד (1

חילצה הנש התואב רבמטפס שדוחב קרו ,טשפדובב ופטסגה הטמב אולכ דוד היה 1944 ץיקב (2
.1944 יהלשב הארנה לככ עריא םכלצא רפוסמה רופיסה .ונממ טלמיהל

םיידוהיה םהידגב ולגתה םהיתחתמו" םהידגב תא וטשפ םישפוחמה םילייחהש רואיתה (3
תפסות וז הארנכו ,םהה םימיה תואיצמב ינויגה ונניא ,"תוצייוצמה ,תונטקה םהיתותילטו
.הצילמה תראפתל תרחואמ

ןג-תמר ,לאהשע הבוט

ל"וחל תואיצי

םילויטבו תועיסנב תוקסועה םוסרפ תועדומ םעפל םעפמ תועיפומ 'עובשה תחיש' תונויליגב
תאצל רוסאש הקוספ הכלה שיש העשב ,הלאכ תועדומ םימסרפמ םתא ךיא ינהמת .ץראל-ץוחל
תא םגש רוביצה תא ךנחל ונילעו הפי ץרא ונל שי .שפונו יוליב לש תורטמל ץראל-ץוחל
.ל"וחב אלו ץראב תושעל םיכירצ שפונה תאו תושפוחה

הפיח ,גרבנייו םייח

:תכרעמה תבוגת
,ןולמ -יתבב תורשכה ביט לע תרוקיב ןכו ,הז גוסמ תובוגת םעפל םעפמ ונילא תועיגמ
ונניא תועדומה םוסרפבש ,ריהבהל תונמדזהה וז .ןויליגב םימסרפתמה תודעסמו תומלוא
תוכמסה יפ-לע גוהנל שרדנ דחאו דחא לכו ,לכואה לע אלו םילויטה לע אל 'רשכה' םינתונ
תורתומ ל"וחל תואיצי לבא ,הלילח םירוסא םירבד םסרפנ אלש רורב .וילע תלבוקמה תיתכלהה
ךרדב אלא ל"וחל ואציי אלש תווצמו הרות ירמוש םידוהי לע הקזחו ,םימייוסמ םיאנתב
.הכלהה יפ-לע תרתומהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ןנחתאו תשרפל


הלילה תדובעו םויה תדובע

.הרות דומלת תווצמו עמש תאירק תווצמ :ונתשרפב דחא קוספב תועיפומ תוירקיע תווצמ יתש
."ךמוקבו ךבכשבו ,ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב ,םב תרבידו" קוספהמ תודמלנ ןהיתש

ןאכ שי םצעבו ,ןמזב תרדגומ עמש תאירק תווצמ :ןהיתורדגהב תווש ןניא וללה תווצמה יתש
,תיברע לש עמש תאירקו תירחש לש עמש תאירק - "ךמוקבו ךבכשבו" - םידרפנ םיניינע ינש
הווצמ איה הרות דומלת תווצמ ,תאז תמועל .תודרפנ תוכרב םיכרבמ ןהמ תחאו תחא לכ לעש
תא םגו ,הרותב קוסעל םדאה לע דימת תלטומה הבוח וז אלא ,םינמזל תקלחתמ הניאש ,תידימת
.הלילהו םויה לכ רובעב םויב תחא םעפ םיכרבמ הרותה תכרב

תועיבקו םייוניש

שי הזבו ,הגשהו הנבהב רושק הרותה דומיל :םיכופה תויהל םיכירצ םירבדה ויה הרואכל
םימיאתמש דומיל יגוסו םויה תועשל םימיאתמש דומיל יגוס םג שי .םינמזה ןיב םייוניש
תויהל בייח הז רבדו ,םימש תוכלמ לוע תלבק הניינע עמש תאירק ,תאז תמועל .הלילה תועשל
.הלילהו םויה לכ ךשמב דיחא

םויל ,תודרפנ תווצמ יתשל קלחתת (ידימת הניינעש) עמש תאירקש הרותה העבק אופא עודמ
ןיאש ,תידימת הווצמל עבקנ (םינמזה ןיב םייוניש וב שיש) הרותה דומיל וליאו ,הליללו
?םילדבהו םיקוליח םוש הב

ה"בקה תא ךילמהל

הניינע .תינחורה םתלועפבו הרותה דומילו עמש תאירק לש תימינפה תוהמב רושק רבדה רבסה
תא ךילמהל - 'דחא' תויתואב זמורמש יפכ) םלועה לע ה"בקה תא ךילמהל ,עמש תאירק לש
ןכל .(םלועה תוחור עברא - 'דהו ,ץראהו םיעיקרה תעבש - 'חה לע ,'םלוע לש ופולא' ,'אה
םויה תואיצמל ןה תיקולאה תודחאה תא רידחהל ידכ ,ברעו רקובל עמש תאירק תווצמ תקלחתמ
.הלילה תואיצמל ןהו

יפכ םג ,הרותה .םלועהמ הלעמל התוהמב איהו ,םלועה ירדגב תספתנ הניא הרותה ,התמועל
הכ אלה") שאל הלשמנ איהו ,םלועה יניינעמ הלעמל איה ,ימשגה םלועה יגשומב השבלתהש
.םלועב שיש םייונישהמ הלעמל ,ידימת הבויח ןכל .האמוט תלבקמ הניאש ,("שאכ ירבד

תולילב חוכ

וז הדובעב .(םלועה לע ה"בקה תא ךילמהל) םדאה תדובע תא תאטבמ עמש תאירק :תפסונ הדוקנ
ךירצ אוהש ,ול םירמוא ךכ לע .ושפנב יקולאה רואה ריאמ ןמז לכב אל ןכש ,םייוניש שי
יקולאה יוליגהו רואה ןמז תא למסמש ,'םוי'ב ןה םלועב תיקולאה תודחאה תא רידחהל
.ושפנב יקולא יוליג ןיאש העשב ,'הליל'ב ןהו ,ושפנב

אצמנ אוה רשאכ םג םלועב תיקולאה תודחאה תא רידחהל חוכה םדאל היהיש ידכ םלוא
ייונישמ הלעמל איהש ,הרותהמ חוכ בואשל וילע ,יקולא רוא יוליג רדעה לש ןמזב ,'הליל'ב
.'הליל'ה תדובעב חוכ ול תנתונה איהו ,םלועה יניינעמ הלעמלו םיבצמהו םינמזה
(21 'מע ,די ךרכ תוחיש יטוקל)

לארשי עמש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםימש תוכלמ לוע

תשרפ המדק המל :החרק-ןב עשוהי יבר רמא .(ד,ו םירבד) "דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש"
לוע וילע לבקי ךכ -רחאו הליחת םימש תוכלמ לוע וילע לבקיש ידכ ,"עומש םא היהו"ל עמש
.תווצמ
(א,גי תוכרב)


תוגוזב האירב

הנבלו המח ,תוגוז - ץראו םימש ,תוגוז יתארב ,יתארבש המ לכ ,יינב :לארשיל ה"בקה רמא
דחוימו דחא - ידובכ לבא ,תוגוז - אבה םלועהו הזה םלועה ,תוגוז - הווחו םדא ,תוגוז -
.םלועב
(הבר שרדמ)


םיעבש

;תומש םיעבש שי הרותל םג ;לארשיל שי תומש םיעבשש יפל ,הלודג איה עמש לש 'ע' תואה
.םלועה תומוא םיעבשל לארשי ןיב הלידבמ םג איהו ;םינפ םיעבשב תשרדנ הרותה
(םירוטה לעב)


הנושארה הווצמה

םדאש הנושארה הווצמה ."תיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ" :םילימב תחתפנ הנושארה הנשמה
ג"י ןב םדא השענ רשאכ ןכש ,תיברע לש עמש תאירק תווצמ איה הרותה ןמ הב בייחתמ לארשימ
,תיברע לש עמש תאירק תווצמ איה רענה לע הלחש הנושארה הווצמה ,תווצמב בייחתמו הנש
.ולש הווצמה-רב םוי לילב
(א"רגה)


תיתימא תודחא

?תפסונ תואיצמ לכ ירמגל תללוש 'דיחי' הלימה ירהו ,"דיחי 'ה" אלו "דחא 'ה" רמאנ עודמ
םע דחואמ אוהש וב שגרנ תאז-לכבו ,םלוע שיש ,ךכב אקווד איה תיתימאה תודחאה אלא
תעבשב ,םלוע לש ופולא ,'אה תכשמהל תזמורה ,'דחא' הלימב תזמרנ וז תודחא .ארובה
.(ד-ח תויתואב םיזמרנה) םלועה תוחור עבראבו ץראהו םיעיקרה
(הרות יטוקל)


ונלש חוכה

םשמ הכשמהה אוה ,ונלש חוכה ,"וניקולא 'ה"ש גישהלו ןיבהל ידוהיה לע - "לארשי עמש"
.םלועב םג לועפלו ריאהל תכשמנ וז הכשמה - "דחא 'ה" .עבטהמ הלעמל אוהש ,'יוה
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


ןורחאה עגרה דע

.ותסיסג תעשב קצוק ידיסח יקיתוומ דחא לש ותטימ דיל בוקירטסמ ףלוו יבר בשי דחא םוי
אוה" ,דיסחה בישה ,"ןה" ?ערה-רצי ןיידע ךב שי םאה ,יל רומא :ףלוו יבר וילא הנפ
ותמשנ האצי ,היה לודג דיסח :יילע ורמאיש ידכ ,הבר תוקבדב 'לארשי עמש' רמול ינלדשמ
."הרהטבו השודקב

תלוזל הגאד

עמש" רמולו תונפל וילע עמש תאירק ארוק דיחיהשכ םג ןכל .הזל הז ןיברע לארשי לכ
דחאו דחא לכ לע עיפשי אלא ,םימש תוכלמ לוע וילע לבקי ומצע אוה קר אלש ,"לארשי
.לארשימ
(ןיקצורוס ןמלז ברה)

עובשה תרמיא


בלה קמועמ החנא

דחא ברע .רפכל רפכמ יתדדנו 'תולג' יתכרע יתוריעצב :ץישורדמ בוד-רכששי יבר רפיס
ןוקית' ךורעל יתמק הלילה תוצחב .ידוהי הפוא לש ותיבב יתנסכאתהו חדינ רפכל יתעגה
תא העזעז בלה תערוק החנאה .וביל קמועמ הדבכ החנא חנאנ הפואה תא יתעמש םואתפו ,'תוצח
ןברוחה לע קומע הכ באכ תשגרהל עיגהל יתיכז אלש לע הבושתב רהרהל יתלחתהו ,ישפנ
.הז טושפ הפוא שיגרמש יפכ ,תולגהו

בוש ילשבת יתמ דע" :הל בישמ אוהו ,ותחנא רשפל ותוא תלאוש הפואה תשא תא יתעמש זאו
..."הניבג תוביבל ינגטת ילוא - והשלכ יונישל תקקותשמ ישפנ ;המדא-יחופת בושותודיסחה יכרד


המחנה אובתשכ

דציכ הריבסמ איהו ,םדאה תא תודקופש תורצהו לבסה תויעב םע תובר תדדומתמ תודיסחה תרות
.בוטה לע םיכרבמש םשכ הערה לע ךרבל םדא ךירצש ,ל"זח רמאמ תא לעופב םייקל ידוהי לוכי

תא (377 'מע טכ ךרכ ;67 'מע טי ךרכ תוחיש-יטוקיל) שטיוואבוילמ יברה ריבסמ וז חורב
תיבמ אצוי לעוש וארו ,םילשוריל ולעש וירבחו אביקע יבר לע (תוכמ ףוס) ארמגב רופיסה
החישה םהיניב החתפתה זאו .קחצ אביקע יבר וליאו ,תוכבל םה וליחתה .םישדוקה-ישדוק
םוקמ ,ול ורמא ?םיכוב םתא המ-ינפמ ,םהל רמא ?קחשמ התא המ-ינפמ ,ול ורמא" :תאזה
ינא ךכל ,ןהל רמא !הכבנ אלו - וב וכליה םילעוש וישכעו ,'תמוי ברקה רזהו' וב בותכש
."קחשמ

,("שרחת הדש ןויצ") הירוא לש ותאובנ יולימ תא הז לעושב האור אוהש ,ריבסה אביקע יבר
תובוחרב תונקזו םינקז ובשי דוע") הירכז לש ותאובנ יולימב חוטב אוה וישכע ןכלו
."ונתמחינ אביקע ,ונתמחינ אביקע" :ול ורמא ךכ לע .("םילשורי

תוכיאו תומכ

,ןברוחהו תולגה לע המחנה תרושבל םיאתמ ,"ונתמחינ אביקע ,ונתמחינ אביקע" ןושלה לפכ
טוקלי) שרדמה ךכ לע רמוא .(א,מ היעשי) "ימע ומחנ ומחנ" :ןושל לפכב העיפומ איה ףאש
ונילעש אלא ."םיילפכב םימחנתמו םיילפכב וקל" :(א"פ ףוס הבר הכיא ;םש היעשי ינועמש
?הלופכ היהת איה ןבומ הזיאב - וז הלופכ המחנ לש התועמשמ תא ןיבהל

רחא תיב לבקי רשאכ םחנתי שאב הלע ותיבש םדא ,לשמל .יתומכ ןבומב הלופכ המחנ שי
,הלופכ המחנ וז - ןושארה ותיבמ םיינש-יפ ראופמו לודג תיב ול ונתיי םאו .ותרומת
,שפנה-תמגוע תאו רעצה תא הריאשמ הליגר המחנ .תוכיאב הלופכ המחנ שי ךא .תומכב הלופכ
ירמגל תקלסמו תקחומ איהש דבלב וז אל ,הלופכ המחנ םלוא ;םתרומת יוציפ תנתונ איהש אלא
.בוט םצעב היה ,באוכו רעצמ רבדכ ול היה הארנש רבדה םגש םדאל הלגמ איה אלא ,רעצה תא

.וז-םג שיא םוחנ לע (ב,חק ןירדהנס ;א,אכ תינעת) ארמגה רופיסב םיאצומ ונא ךכל המגוד
הצר רסיקה .רפעב הביתה תלוכת תא הינסכאה ילעב ופילחה ךרדבו ,רסיקל ןורוד ךילוה אוה
-ילכל ךפהנ רפע ותואו סנה הרק ףוסבל ,ןכאו ."הבוטל וז םג"ש ןימאה אוה םלוא ,וגרוהל
תפלחהש ,ררבתה זא .םוחנ יברל ךכ לע למג אוהו ,ויביוא תא רסיקה חצינ םתועצמאבש ,קשנ
יהוז .עודי היה אל קרש ,אלפנ בוט אלא ,ער רבד הליחתכלמ התייה אל רפעב הביתה תלוכת
.ףורצ בוט אלא ער ןאכ היה אל םלועמש ,הלגמש המחנ - הלופכ המחנ

ונתניבמ בגשנ

ונייה וליאש ,אוה ךכל םעטה .תולגה תפוקתב הנבהל ללכ ןתינ וניא המחנ לש הז גוס
ה"בקהמ םישקבמ ונייה אלו הילע םירעטצמ ונייה אל ,תולגבש בוטה תא תוארל םילגוסמ
היהת היפלכ ונלש תוסחייתההש ידכ ,רומג ערכ תיארנ תולגהש ,בצמ ה"בקה רצי ןכל .ונלאגל
המלענ ךרדב ,זאו .הלופכה המחנה םג אובת ,הלואגה אובתשכ םלואו .תילכתב ילילש רבד לאכ
.המצע תולגב ןומט היהש בוטה תא שוחנו הארנ ,ונתניבמ

,תולגה לש רתויב םילפאה תוערואמה וליפא יכ ,חכווינו וניניע םואתפ וחקפיי זא-וא
הלגתיש בוטל םלענ ילכ אלא ויה אל ,לארשי דובכו םימש דובכ לש הרתיה הלפשהה וליפא
ול הדונו ,ה"בקה לש 'םיסוכמה םידסחה'מ ועבנ תולגה ימיא ףאש ,ןיבנ זא .הלואגה ןמזב
רעצה תא תכפוהש המחנ ,הלופכה המחנה תאז .(א,בי היעשי) "יב תפנא יכ 'ה ךדוא" :ךכ לע
.בוטל


הלואגל הייפיצב


לש ומרכ ,לארשי ךכ ?םרכה לעבל אל ,םימחנמ ימל ,ומרכ ץצקנש ימל ,המוד רבדה המל"
"ימע ינומחנ ינומחנ - ,'ומחנ ומחנ' יווה ?ינא אל ,םחניהל ךירצ ימ ...ה"בקה
(א השרפ הכיא אטוז שרדמ)

היהש השעמ


ןימלע-תיבב הנותח

הל היה רבכ ,דחא תיב וליפא הב םקוהש םדוקש םלועב הדיחיה ריעה ילוא איה ביבא-לת ריעה
-תיבבש תודיחיה םירעה תחא ,הארנה לככ ,םג וז .תובצמו םירבק םע ,הלשמ ןימלע-תיב
.םידוקירו הריש ,תרומזת םע תידוהי הנותח םעפ-יא הכרענ הלש ןימלעה

אל ןיידע ביבא-לת םהבש םימיה לא ,רוחאל הנש םיעשתכ ונתוא ריזחמה ,השעמה רבד הזו
.םלועל האב םרט ,הנושארה תירוקמה התסרג ,'תיב תזוחא' וליפאו ,תמייק התייה

השק התייה הפגמה .תינלטק הרלוכ תפגמ לארשי-ץראב הצרפ (1902) ג"סרת תנש תישארב
תובורקה םירעה יבשות הנממ ועגפנ דחוימב .ץראה ירוזא לכב םיבר םיללח הליפהו הארונו
.ופיו דול ,הזע - הלפשהו ףוחה וקל

רחסמה לכ קתוש השעמל ךכב .תולובגה לע ימי רגס ליטה ,ץראב זא טלשש ,יקרוטה ןוטלשה
.תושק העגפנ םיבשותה תלכלכו ,ל"וח תונידמל לארשי-ץרא יבשות ןיבש קקושה ימואל-ןיבה

הפגמה תורצל .וז תינלטק הפגמ לש המעטמ דחוימב השודג הנמ ומעט ופי יבשות ,רומאכ
יתמ תא רובקל םיקרוטה ורשפא אל ,תואירב ימעטמ .היופצ-יתלב ,השדח היעב הפסונ היללחו
רחאל םג הלחמה תא וריבעי םיתמהש וששח םה .ופי יככותבש םינשיה ןימלעה-יתבב הפגמה
ץוחמ ,תושדח הרובק תוקלח ,תיברעהו תידוהיה ,תויסולכואה יתשל וצקה ךכ םושמ .םתומ
רשע-םינש ןבכ חטש םידוהילו ,םיה תפש לעש ,יבנ-לא-דבע תעבג תא ונתנ םיברעל .ופיל
.לולחמ יברעה רפכה תמדא לע ,םימנוד

ישנא לע דואמ השקה רבדהו ,ופימ דואמ תקחורמ התייה ,םידוהיל התצקוהש ,וז הקלח
ידכ םיקחרמל םהילגר תא תתכל םעפ לכב םיכירצ ויהש ,םיללחה תוחפשמ לעו אשידק-הרבחה
השקהו תירקיעה היעבה .הררועתהש תידדצ היעב התייה וז לבא .הרובקל םהיתמ תא איבהל
.הליפהש םיללחהו המצע הפגמה ,ןבומכ ,התייה רתוי

קסנימ ךלפבש קצלק תדילי התייה איה .קינזר הביל המשו הריעצ השיא זא הררוגתה ופיב
,רקסנזוטס קחצי -םהרבא ברה ,היבאו ,הרש ,המא םע העיגה לארשי-ץראל .הנבלה היסורב רשא
םירעש-האמ תבישי ישארמ דחא שמיש הצרא ותולע רחאלו ,ל"וחב וירוגמ םוקמב בר היהש
.םילשוריב

תא לצנל גהנו ,ופיב סורטסוב בוחרב הכאלמ-תיב להינ ,קינזר והיעשי ,הביל לש הלעב
ויחא תבוטל ,ויתוחוקלמ ויהש ,יקרוטה ןוטלשה ידיקפו םיברעה ידבכנ םע םיבוטה וירשק
.ריעה יבשות

היה התיב .םיחרוא-תסנכה תווצמב דחוימב הנייטצהו תלוזה לא בוטה הסחיב הטלבתה הביל
םתסלו ,ושאר תא וילע חינהל םוקמ שפיחו ץראה יפוחל עיגהש שדח הלוע לכל החוורל חותפ
.הלכ-תסנכהו םידסח -תולימג תווצמל דואמ הרוסמ התייה ןכ-ומכ .םיקקזנ חרוא-ירבוע

.הרצועל לגוסמה רבד לכ רחא ורתו הכודמה לע הדעה ימכח ובשי ,ופיב הפגמה הצרפשכ
חטש ךותב םימותי גוז תאשה - הלבקה ירפסב הרוקמש ,הקיתע הלוגס טוקנל וטילחה ףוסבל
.ןוששל לבאה תכיפה ידי-לע הפגמה תא רוצעל וחוכב שיש דוס ןומט וז הלועפב .ןימלעה-תיב

היה ךירצ .יד היה אל הפוחל תחתמ םיינשה תדמעהב ךא ,שורדה גוזה אצמנ רצק ןמז רובעכ
הלביקש ,קינזר הביל הנומתל הסנכנ ןאכ .ריעצה גוזה תסנרפלו הנותחה תואצוהל גואדל םג
.תרחמלש םויהמ גוזה -ינב יכרוצ קופיסבו הנותחה ןוגראב לופיטה לכ תא הילע

.ופי יתאפב ,העבקנש שגפמה תדוקנ לא דבכנ להק אבו סנכתה דעוימה םויה ירהצב ,םנמאו
םידוהי הברהו ,עוריאה ךרוצל הרכש קינזר הבילש ,םירמזילכ תרובח ,הלכהו ןתחה םש ויה
.המותיהו םותיה תחמשב ףתתשהל ואבש םיבוט

,םיה תפש לע דעוצ םינגנמ םירמזילכו הלכו ןתח ושארבש להק .רתויב רזומ היה הזחמה
...הפגמה יללח םירובק ובש שדחה ןימלעה-תיב רבעל וינפו ,םימרכו תולוח ךותב

םהילעמו תואסנולכה תעברא ודמעוה הרהמ דע .היירטה הקלחה לא הדובכה העיגה העש רובעכ
תא ופיקה היניבשוש םע הלכהו ,העודיה הפוחה תניגנמב וחצפ םירמזילכה .הפוחה השרפנ
רחאל .הלכה עבצא לע תעבט תדינעב שדיק ןתחהו הפוחה תא רדיס ברה .םימעפ עבש ןתחה
החצפ תרומזתהו ,תושגרנו תומר '!בוט לזמ' תואירקב להקה לכ ץרפ ,סוכה תריבשו תוכרבה
.םיללחה ירבקמ םידיחי םירטמ ,רומאכ ,תאז לכ .חמש רישב

,בוט -לכ םישודג תונחלוש ודמעוה הפוחה םוקמל ךומסב רשאכ ,בר ןמז דוע הכשמנ החמשה
.הווצמ-תדועסל ובסהו םהידי תא ולטנ םיפתתשמהו

.הפגמה הרצענ ,רצק ןמז רובעכ ,ןכאו

דע הפי ועדיש ,םיבשותה לבא ,םהיתולועפל הפגמה תריצע תא סחייל וסינ תואירבה יתוריש
םניב וכייח ,וז הארונ הפגמ רוצעל םיקפקופמה תואירבה יתוריש לש םחוכב היה אל המכ
.םמצעל ןיבל

האישה רשא ,קינזר הביל התשעש השעמה תוכזב הרצענ הפגמה יכ ,קפס לכ היה אל םידוהיל
.ביבא-לת לש ןשיה ןימלעה-תיב םימיל ,ופי לש שדחה ןימלעה-תיבב םיינע םימותי גוז
רוצ ןרהא םע םיידוהי םייח
"והזו ןאכ ונחנא" :רוצ


תחמש לש םינש הרשע-שולש
תובשייתה

םילקד-הוונב יתוכאלמה םגאה תפש לע םייקתי ,בא-םחנמב ו"טל רוא ,בורקה ישילש םויב
עוריא םוקמב םייקתמש תופיצרב הרשע-שולשה הנשה וז .'ףיטקב רמז תגיגח' יתרוסמה עוריאה
םבוכיכב ,דחוימב הלודג הגיגח םינגראמה םיניכמ 'הווצמה-רב' לגרלו ,הז גוסמ ילקיזומ
.דירפ םהרבאו דוד-ןב יכדרמ ,ידיסחה רמזה יקנע ינש לש

ךכ ידי-לעו ,ףיטק-שוגל ,ץראה יבחר לכמ ,םירגובמו םיריעצ תובבר איבמ הזה עוריאה
תוימיטפואו החמש לע רומשל םישקעתמ שוגה יבשות .הז ץרא-לבח לש ותובישחל תועדומה הלוע
רמוא ,הווקתהו החמשה לע ביעהל ידכ ןהב ןיא ,ןוטלש יפוליח ומכ ,תוטוז וליפא .הנשה לכ
.רוצ (ה'לרהא) ןורהא ,הצעומה שאר ונל

הדימעו תולכנתה

םיבושייה ישאר דצל ,יתנש-יצח רויס לש ומוציעב ונשגפ ,הייגרנא אלמו ץרמנ םדא ,רוצ תא
לש ותדובע תא דחאה דומללו תוארל" רויסה תרטמ .םיבושייה ןיב ,שוגב תוקלחמה ילהנמו
םיקקושה םייחהמ םשרתהל תנייוצמ תונמדזה אוה שוגה יבושיי רשע-העבשב רוקיבה ."ינשה
.םילימב ךרוצ דוע ןיא ,םייניעב םיאורשכו .חותיפה תפונתמו

םינשה ךשמב .גרומו םירצנ ,םורד-רפכ - םינטק םיבושיי השולש עקרקה לע ולע הנושארב
םיבשותה לש הנתיא הדימעל םג ךא ,םיברעה דצמ תולכנתהל םיפדרנ תומש השולשה ושענ
םייתאמו ףלאכ םיבושייה רשע-העבשב שי תובשייתה תונש שמחו םירשע רחאל .םידוהיה
.תוחפשמ

תויצרופורפה לע רומשל

-תיב ,הרות -דומלתו רפס-תיבו תיאבצ-םדק הניכמ ,רדסה תבישיו ההובג הבישי ןאכ ונל שי"
דבאל עגרל רוסא לבא ,תויעב שי" .הוואגב רוצ רמוא ,"היילע תטילק וליפאו השרדמו החראה
."תויצרופורפה תא

םינשה שמחב .הוואגל תוביס טלחהב שי ,הצעומה שאר דיקפתב םינש שולשכ שמשמה ,רוצל
הרשע-שמח ןכותמ ,םישדח םיבשייתמ לש םיזוחא הרשעכב שוגה תייסולכוא הלדג תונורחאה
תוררוגתמה תוחפשמהמ םישימחו תואמ-שולשכ .דידג בושייב וטלקנש ,תפרצמ םילוע לש תוחפשמ
.םירלוד ןוילימ םיעבראב ל"וחל שוגה אציי הרבעש הנשב קר .תואלקחמ תוסנרפתמ שוגב

םיציצעב םיצע

המ ,םנוד ףלא 13 ונביבס םיברעה םיבשותל דועב ,תוממח לש םנוד 3000-כ םיקיזחמ ונחנא"
,ידמל םימישרמ םיחותיפ ידי-לע םיגישמ תאז .רוצ רמוא ,"יתוכיא ןורתי ונתיאמ עבותש
םילודיגה דחא .שוגה לש תיאלקחה חותיפהו רקחמה תקלחמ לש ,תימואל-ןיב המרב םתצקמ
בטיה םירכמנ ולא םייביטקרטא םיצע .םיציצעב םיחמוצה ,םייסננ יונ-יצע אוה םיחילצמה
.דועו םיקרח אלל םיילעה תוקריה ,םיינגרואה תוקריה ,ןבומכ ,שיו .הפוריאב

רוצ .ןוחטיבה תויעב לע םילאוש ונא ,המקש בושייב ,םיה ףוח לע ,רויסב הלק התחנתאב
וישכע לבא ,םינכשה םע תויעב תצק ונל שי םעפ ידמ" :ךויחב רמואו םימשל ויניע תא םירמ
ידכ ,םשג רקיעב הז ונל רסחש המ .והזו ןאכ ונחנאש הדבועה תא םימינפמ םה טא-טא .טקש
."תונולת ןיא ,'ה ךורב .תואלקחה תא חתפלו ךישמהל לכונש

.םיחמש םישנא וניארגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תרצות בברעל אל

?רחא קשמ תוריפ לע דחא קשמ לש תוריפמ רשעמ שירפהל רשפא םאה :הלאש

ןכ-לע .ןהב תבייחה תרצות לע ןהמ הרוטפה תרצותמ תורשעמו תומורת שירפהל ןיא :הבושת
תרצות בברעל אלו ,דוחל רוקמ לכמ שירפהלו הקפסאה רוקמ תא השרפהה ינפל קודבל שי
.םינוש תורוקממ אובל הלולעה

,יהשלכ הביסמ תורשעמו תומורתמ רוטפה הנממ קלח שי םאה ,תרצותה האב ןיאמ :קודבל שי
.ןהב םיבייח תוריפה םא קפס שיש וא

תוריפ ;רקפה ;תרשועמ תרצות ;ל"וח ילודיג ;יוג ילודיג :םה םייוצמה רוטפה יגוס
.'יעבר'

תוכומנה בויחה תוגרד .תונוש בויח תוגרד וז תרצותב שי םא קודבל שי ךכ לע ףסונ
ירוזאמ העיגמה תרצות ;יוג תולעבב וא ,יוג ידיב הכאלמ רמג :ןה רתוי תויוצמה ליגרהמ
.עקרקה ןמ םיקתונמ םיעצמב לודיג ;(ינש תיבב) 'לבב ילוע' ידי-לע ושבכנ אלש ץראה

ןיאש תוריפ=) 'ןילוח'ב ברעתנש (השרפהב יאדווב םיבייחה תוריפ=) 'לבט'ש איה הכלהה
בורב 'ןילוח' לש טועימ בברעתה םא ,תאז תמועל .בורב לטב וניא ,(םהמ שירפהל ךרוצ
'לבט'ה ומכ רומג 'בויח'ל ךכ ידי-לע םיכפוה םניא לבא ,הליכאב םירסאנ םה םנמא ,'לבט'
.הלא תוריפב תורשעמו תומורת תשרפהב ישוקה ןאכמו ,ומצע

ףידע ,'לבט' הבורש תבורעתב .םיאתמ ןורתפ אוצמל שי ,םינוש תורוקממ תוריפ ובברעתה םא
לבטה לע ונממ שירפהלו ,רשעמ תנש התואלו בויח תגרד התואל ךיישה 'יאדו לבט' גישהל
בויח תגרדב אצמנה ,יאדו לבטמ שירפהל שי ,'םינקותמ ןילוח' הבורש תבורעתב .תבורעתבש
ןתינ אל רבדה םא וא ,םיטרפב תוקפס םיררועתמ םא .ברעתנש לבטהמ רתוי הכומנ תחא
.תורשעמ תוכלהב יקבה ךמסומ בר לואשל שי ,עוציבל
תכרעמב מ"ורת תשרפה' .ג"יה ב"פ תומורת ם"במר .םינושארו ב,גע ז"ע .ן"רו 'סות ,א,חנ םירדנ
ב"פ 'תורשעמ - ץרא יטפשמ' הארו .נ"שו ,157 ,70 'מע (ב"נשת ,ץראהו הרותה ןוכמ) 'תירוביצה
.ד"יסזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il