656 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

בקע תשרפ * (30.7.99) ט"נשת'ה בא-םחנמב ז"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


!?הרוק הז ךיא


םוהת הדירפמ חצר ןיבו וניבש ,ידוהי לכל רורב היה רבעב
הציפקבש ,הנטק הלעתל םוהתה המצמטצה םויכ .הריבע-יתלב
הבוט 'הביס' שי םא ,הרבועל רשפא תחא


ינשו השיא לש בעותמה חצרהמ העזעדזה הלוכ ץראה .דירחמו ררמצמ השעמב עובש חתפנ בוש
וחרפוה ,םירש תדעו המיקה הלשממה ,וסנכתה םימרוגה .םהיבאו הלעב ידי-לע םיכר םידלי
ילוא ,דיתעב םימוד םישעמ עונמל קוחה לש וחוכב ןיאש םביל רתסב םיעדוי לוכהו ,תורהצה
.(אלמ םלוע איה תחא שפנ תלצה וליפאו) טעמ םמצמצל

הישרושבו היתוביסב אל ,הלחמה לש םיינוציחה הינמיסב ונלצא םיקסעתמ ,דימת ומכ
עבטמה תא םישפחמש לבח קר ,בושח הז - תודעוו תויחנה ,םינקת ,םירטוש .רתוי םיקומעה
.היעבה שרוש ןומט ובש םוקמל תכלל םוקמב סנפל תחתמ

ךרעה םוסרכ

תוליז ונלש הרבחב הלח .הרקיעב תיתוברתו תיכרע היעב וז .תיכוניח איה תיזכרמה היעבה
לכל רורב היה רבעב םא .התמצועמו הפקותמ הדביא םייחה תשודק .חצר גשומה לש הרומח
,הנטק הלעתל םוהתה המצמטצה םויכ ,הריבע-יתלב םוהת הדירפמ חצר ןיבו וניבש ,ידוהי
.ךכל תובוט 'תוביס' םדאל שי קר םא ,הרבועל רשפא תחא הציפקבש

תא הלעמ םג איה .התבוח תא הרואכל השוע וללה םירקמה תא לודג שערב תמסרפמש תרושקתה
,תאז םעו .תונושה תויושרה דצמ בייחתמה לופיטה תא תנברדמו ,םויה-רדס לע אשונה
הלאכ םישעמש עוזעזה תדימב הקיחש הלח ,חצר ישעמ לע םימי המכל תחא םיעמוש ונחנאשכ
.האלה םיכישממו םיחנאנ ,םייחה תרגשמ קלח ךכב תוארל םילגרתמ ונחנא .ונב ררועל םירומא
םיאנתב ,ירשפא רבדל ךפוה אוהו ,רוביצה יניעב עשפה לש ותרמוח הגרדהב תמסרכתמ וז ךרדב
.םימייוסמ

תסחייתמ 'תינרדומ'ה הרבחה הבש תולקב ,לשמל .רתוי םדקומ הליחתמ הקיחשהש ןכתיי
,דומח קונית שממ) ול םיידוחיי םינפ יוותו םעופ בל לעב ,ישונא רבוע לש וייח .תולפהל
ילוקישמו םייתרבח ,םיילכלכ םילוקישמ הדיצה םיחדנ ,(רתוי ריעצ תוחתפתה בלשב אלא
תחצורה הרבח .תרתוימ תלביב רבודמ וליאכ ,"הפוג לע השיאה תוכז" הזל םיארוק .תוחונ
.שונא ייח תשודקל תושיגרה תא תדבאמ ,םיישונא םירבוע יפלא הנש ידמ

םימייוסמ םיחצורל הדהא ייוליגבו דסח תתמה לע םידמולמה םינוידב תמדקתמ הקיחשה
תשודק לש תוטלחומה תסרהנ ןאכ .(ואלכמ ןמז רחאל ררחושו ויבא תא חצרש ןבה ,לשמל)
תוניצרב ןודל רשפא אלא ,תוביסנו לוקיש לכ לעמ דמועש ,טלחומ ךרע הז ןיא בוש .םייחה
.םדא ייח תליטנל הקדצהו הנבה שי םהבש םיבצמב

יפ-לע .םייחה תשודק ךרע לש ופקותב תעגופ תודבאתה ישעמל הרבחה הלגמש הנבהה םג ,םצעב
םדא ןיבל ותלוז ייח תא לטונה םדא ןיב לדבה ןיא יכ ,שממ חצר איה תודבאתה ,הרותה
עגרב .םייח תליטנ לע טילחהל יאשר אוה ןיאו ,ושוכר םניא םדאה ייח .ומצע ייח תא לטונה
.םייחה תשודק לש היתודוסי תחת םירתוח ,תודבאתהל הנבה םילגמש

עזעזמ רודיב

וליפאו ןורטאתב ,עונלוקב ,תורפסב תרבוע "חצרת אל" יקולאה רבידה תקיחשב אבה בלשה
העווזה תא םישח ונניא ,לגרה בורמ .חצר ישעמ האלמ תאזה רודיבה תוברת .בשחמה יקחשמב
םישנא תוארל םינהנו םידירחמ עשפ ישעמב הייפצמ םירדבתמ הרושה ןמ םדא-ינב - רבדבש
.םימכ ךפשנש םדו םיגרהנו םיגרוה

ןפואב רוסאה רוזאה תא רבעב ןמיסש םודאה וקה ריווחה טא-טאש ,איה הלא לכ לש האצותה
קר ךירצ .םיירשפא ושענ ,בצמ לכבו יאנת לכב ,םוחתל ץוחמ ויה רבעבש םירבד .טלחומ
-רחא .ירמגל וסרקי ולש םיישפנה םימוסחמהו ,ךרוצה יד שאוימ וא ידמל ינבצע היהי םדאהש
.הלאכ םידירחמ םישעמ השוע ןיטולחל ילמרונ םדאש הרוק ךיא ,םילאוש ךכ

ןודת אל הזב לבא ,םייחה תשודק לש טלחומה ךרעה תא שדחמ םקשל - ןוקיתל תחא ךרד שי
.הדעווהשדח שיד"בח תונטייק

ידי-לע תומייקתמש ,ד"בח תונטייק לש ינשה רוזחמה ץראה יבחרב לועפל ליחתמ הלא םימיב
שוקיבה תובקעב יכ הארנו ,תונטייק האמכ ומייקתה ןושארה רוזחמב .ץראה יבחרב ד"בח-יתב
ידלי לכל תודעוימ תונטייקה .רתוי דוע לודג ינשה רוזחמב תונטייקה רפסמ היהי ברה
.ימוקמה ד"בח-תיבב המשרהו םיטרפ .םייתד םניאשו םייתד ,םיגוחה לכמ ,לארשי

ליבונר'צמ םידלי

.ליבונר'צ רוזאמ םידוהי םידלי לש תפסונ הצובק ץראל ד"בח-יריעצ ולעה עובשכ ינפל
-עבש ףלאל עיגמ הז טקייורפב ולעוהש םידליה רפסמ .תודליו םידלי דחאו םירשע הצובקב
.םידלי השולשו םישיש תואמ

םיכנחמ תדיעו

-ידומלתב םיכנחמה לש תיתנשה הדיעווה עובשה הכרענ ןופצב ןויצ-יבש בשומב תיפוח ןולמב
ופתתשה ,ד"בח-יריעצ די-לעש יתודיסח-יכוניחה זכרמה ידי-לע תנגרואמה ,הדיעווב .הרותה
.םילהנמו םירומ לש םתדובעל םירושקה םיאשונ הב ונודינו ,םינוש םיגוחמ םיכנחמ תואמ
םיעצמאל םיכנחמה לש תועדומה תרבוג הנשל הנשמ יכ ,רמוא ,הדיעווה להנמ ,טור ילתפנ ברה
.םיכנחמל תודחוימ תויומלתשהב ךרוצלו םתדובעב עייסל םילוכיש םייגולונכטה

אטא-אמלאב הניפ-ןבא

,ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה לש אלוליהה םוי ,בא-םחנמב 'כ ,בורקה ינש םויב
תיב' ידוהיה זכרמה לש ינשה ןיינבל הניפה-ןבא תחנה םייקתת ,שטיוואבוילמ יברה לש ויבא
ברה ,םוקמב ד"בח חילש ידי-לע ךרענ עוריאה .ןאטסחזקבש אטא-אמלאב ונויצל ךומס ,'םחנמ
.הייריעה יגיצנו תונידמ ירירגש וב ופתתשיו ,ןהכ היעשישטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.בקע תשרפל


םיקידצהו תוחולה

לארשי-ינב תא ררועלו רבדמב םינשה םיעברא יעוריא תא רוקסל ונבר השמ ףיסומ ונתשרפב
דימצמו ,תוחולה תריבש תאו לגעה השעמ תא ראשה ןיב ריכזמ אוה .הרותה תווצמ תא רומשל
לש וז תוכימסמ .ןכמ רחאל הנש םיעבראכ שחרתהש עוריא ,ןורהא לש ותריטפ רופיס תא הזל
."תוחולה תריבשכ ה"בקה ינפל םיקידצ לש ןתתימ השק" יכ ל"זח ודמל םיעוריאה ינש

תיתימא האוושה תויהל הכירצ וז ,םירבד ינש הוושמ ,תמא תרות איהש ,הרותה רשאכ
ךכב קר הניא האוושהה ,תוחולה תריבשל םיקידצ לש םתתימ תא הוושמ הרותה םא .תללוכו
.ןהיניב ינכותו ימינפ רשק שי אלא ,ה"בקה ינפל תושק ןהיתשש

החרפ השודקה

ךיאה ,רמא .ןהילעמ בתכ חרפש הארו ןהב (השמ) לכתסנ" :ל"זח םירפסמ תוחולה תריבש לע
ונבר השמ ,רמולכ ."םרבשאו זוחאא אלא ,שממ םהב ןיאש תוחולה תא לארשיל םהל ןתונ ינא
."ןהילעמ בתכ חרפש" ול ררבתה רשאכ תוחולה תא רבש

,"םולכ םהב ןיאש" רמול השמ ךירצ היה ןכ-םאש ,תוחולה לעמ חרפ בתכה םצעש שרפל ןיא
תוא לכ ךותב התייהש השודקה םלואו ,ראשנ םנמא בתכהש הנווכה אלא ."שממ םהב ןיאש" אלו
."שממ םהב ןיא"ש השמ האר ,תויתואהמ החרפ השודקה רשאכ .החרפ - תואו

המשנו ףוג

אוה ידוהי .םיקידצ לש םתתימ ןיבל תוחולה תריבש ןיב ימינפה ןוימדה ןומט וז הדוקנב
המשנה .בתכה ךותבש השודקה תמגודב ,המשנו ,בתכה םצע ומכ ,ףוג וב שי - תוחולה תמגודב
.תוחולבש בתכה ךותבש "םיקולא בתכמ" תמגודב אוה ידוהיה ףוגבש תיקולאה

קידצ לש וייח .ףוגה ייח אלו תיקולאה המשנה אוה וייח רקיעש ,שגרומו רכינ קידצה לצא
,הזה םלועב יח אוהשכ םג .הבהאו הארי ,הנומא - םיינחור םייח אלא ,םיירשב םייח םניא
.םיינחור םייח םה וייח ,ימשג ףוגב

תדמתמ תרוכזת

תיקולאה השודקה תחירפ תמגודב הז ירה ,ףוגה ןמ תדרפנ ותמשנו קלתסמ קידצ רשאכ
,קידצה לש ותוהמ רקיע לבא ,תוחולה לעש בתכה םצע ומכ ,ימשגה ףוגה קר ראשנ .תוחולהמ
.(תוחולה לעמ) "ןהילעמ בתכ חרפ"ש םשכ ,הלעמל התלעו ונממ הדרפנ ,תיקולאה המשנה

ולטנ ,המחלמל ואצי לארשי-ינב רשאכו ,ןוראב ורמתשנ תוחולה ירבש :תפסונ ןוימד תדוקנ
רקיעה איה תיקולאה השודקה יכ תדמתמ תרוכזת םהל התייה ךכ .תוחולה ירבש תא םג םמע
תוררועתההו חוכה םג הזו ."שממ םהב ןיא" תוחולב ה"בקה בתכש תויתואהו בתכה םג הידעלבו
,קידצה לש םיינחורה וייחב קובדלו דועו דוע תולעתהל ךירצש ,םיקידצ לש םתתיממ םילטונש
.ותוהמ רקיע םה-םהש
(30 'מע ,די ךרכ תוחיש יטוקל)

הליכא :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתויחל ליבשב לוכאל

םחלה לע" אלא ,"ודבל םחלב" רמאנ אל .(ג,ח םירבד) "םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ"
ידכ לוכאל ךירצ םדאה ;ודבל םחלה רובעב הניא םייחה תילכת יכ ,ןאכ תזמור הרותה ."ודבל
.לוכאל לכויש ידכ היחיש אלו ,תויחל לכויש
(םירקיעה דוסי)


םחל ליבשב םחל

םילבב) "אמחלב אמחל ילכאד ,יאשפיט יאלבב" (ב,טמ םירדנ) רמאמה תא שרפל רשפא וז חורב
חוכ ול היהיש ידכ לכוא אוה - םחל ליבשב םחל לכוא שפיטה :(םחלב םחל םילכואש ,םישפיט
.םחלה אוה וייח ריצ .לכוא ול היהיש ידכ דבועו ,דובעל
(הרות ינינפ)


יקולאה ץוצינה

םשכ .(ג,ח םירבד) "םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ ךעידוה ןעמל ...ןמה תא ךליכאיו"
םה אלא יעבט ןיינע הז ןיאש לארשי-ינב וניבה ,םימשה ןמ םחל היהש ,ןמה תליכאבש
אלא ,םדאה תא היחמ םחלבש תוימשגה אל ,ץראה ןמ םחלב םג ךכ ,םחלבש תוקולאהמ םינוזינ
.יקולאה ץוצינה
(בוט םש רתכ)


שממ הבוח אל

וז ןיאה :םעפ והולאש .תבשב רשב לכוא היה אל ,אינתה לעב ,ןקזה ונבר לש ונב ,השמ יבר
היולתה הווצמ ,ללכבו ,שממ הבוח וז ןיא :השמ יבר בישה ?ןמש רשבב תבשה תא גנעל הווצמ
.תצק הב טיעמנ םא המואמ הרקי אל ,הייתשבו הליכאב

םעט שיגרהל אל

לש החוכ ללגב תאזו ,םתליכא תעב לכאמה םעט תא ללכ ושח אלש ,םילודג םיקידצב ונאצמ
.לכאמה םעט תא ללכ ושיגרי אלש הלעפ ןכלו ,ימשג םעט םועטל הצור הניאש ,תיקולאה שפנה
(שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא)


םירישע לש הקדצ

ןכ-םא ,וכרוצ יפל ,הווש הדימב דחאו דחא לכל ןתינ ןמה אולה :ףירח לזייא יבר תא ולאש
םועטל היה רשפא ןמב ,עודיכ :ךכ לע בישה ?הקדצ תווצמ תא רבדמב לארשי-ינב ומייק ךיא
תוצרל םהל יאדכ םעט הזיא םיינעל ורמא םירישעהש ,הקדצה התייה תאזו ,םימעטה לכ תא
...שיגרהל

רודיהה תא תוושהל

תבש תדועס ומכ ,הווצמ איהש הליכאב םג .הליכאב ובורו ושאר תא עיקשהל םדאל יואר אל
תווצמב גהונ םדאהש רודיהה תדימ םע הלא תווצמב רודיהה תא תוושהל יאדכ ,הזב אצויכו
.ןהמ רעטצמ ףוגהש
(שדוק-תוחיש)


האר אל

.בלחה תא ללכ האר אל אוהו ,םידוהי-אל לש בלח תועטב ליבונר'צמ םוחנ יברל ושיגה םעפ
לארשי ןיאו ם"וכע ובלחש בלח" (ב,הל הרז הדובע) הנשמה ירבד יפ-לע תאז ריבסה ןכמ רחאל
...ללכ ותוא האור ידוהי ןיא ם"וכע ובלחש בלח - "והאור
עובשה תרמיא


רציה תבשחמ

וליחתה םואתפ .שפנה תוכפתשה ךותמו הלודג תובהלתהב ללפתמ היה ט"שעבה ידימלתמ דחא
,תוקבדבו תובהלתהב ךכ ללפתהל חורה-תוסג וז יכ ,הליפתה תעשב םירוהרה ולצא עיפוהל
.תונוועו םיאטח אלמ אוהש ,ינחורה ובצמ תא עדוי ומצע אוהש העשב

ללפתהו ,תובהלתהב ללפתהל לדח המ-ןמז ךשמבו חורה תליפנ ול ומרג וללה םירוהרהה
.םדאה דחאכ ,תוטשפב

הניא עודמ ,וז איה הבוט הבשחמ םא" :ט"שעבה ול רמא .ט"שעבה וברל ךכ לע רפיס דחא םוי
."איה רציה תבשחמ ךאש ןאכמ ?לוכאל בשוי התאש העשב ךתעדב תלפונתודיסחה יכרד


הדעה בל - טחושה

תחאב בתוכ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ .טחושה אוה תידיסחה הליהקב תובושחה תויומדה תחא
.(בלק 'מע ,ח ךרכ שדוק-תורגיא) הדעה בל - טחושהו הדעה שאר אוה ברה יכ ,ויתורגיאמ
קר וניא טחושה .שדוקה תורשמב ראפ-תנוהכ איה לארשי תדעב טחוש תרשמ" :םש רמוא אוה דוע
עובקלו ותדע לש ירסומה הבצמב ןיינעתהל וילע .ותדעל רשכ רשב קפסל ,ודיב תלכאמו שיא
."םיברב דומיל ירועיש

יניע' ןיב תויהל ךירצ טחושה" :בתוכ אוה (גיקת 'מע ,א ךרכ שדוק-תורגיא) תרחא תרגיאב
,הרותל םיתיע תעיבק רבדב ומכ ,הדעה יניינע לכב טחושה ןיינעתה םלועמו זאמ .'הדעה
היה ,יואר טחוש הב היהש ריע לכב רשא ,שחומב ונא םיאור .ליעומו בוט רבד לכב ברעתהו
קר והירה - הטיחש לש ןמוא ,דבלב ןמוא אוה טחושה םא ךא .הדעה יניינע לכב רכינ ומושיר
."אל ותו ודיב תלכאמ רשא שיא

םיינרופיצה דיקפת

םימש-ארי תויהל ךירצ טחוש" :(ית 'מע ,םינינע ,ןקזה ר"ומדא ירמאמ) רמוא ןקזה ונבר
בקעיב בותככ ,לארשי לכ בלבש הטושפה הנומאה - קלח .'קלחו דח' תויהל וילע .םיברמ
לע ,םרב .'םת שיא בקעיו' ,'ךיקולא 'ה םע היהת םימת' רמאנ הז לעו .'קלח שיא יכונאו'
תא דדחל - דח והזו ;'הנומא הערו' :רמאנכ ,התולגלו הררועל ,הנומאה תא סנרפל םדאה
."ארובה תלודגב תוננובתהבו קמועב ולכש

אוה םא ,איה הלאשה אלא ,םיינרופיצ ול ויהיש ךירצ טחוש" :רמא ב"שרה ר"ומדא ק"כ
.(6 'מע תיעישת תרבוח ,'תומישר') "דבלב תלוזה תא רקודש וא ומצע יפלכ םהב שמתשמ

וחקל ,ותרמשמ תא בזעו הלגתנש רחאל .ןטק רפכב טחוש היה ,הלגתנש םדוק ,בוט-םש-לעבה
הרזחב ואיבה יוגה לבא ,יוגה ותרשמ תועצמאב טוחשל ףוע דחא ירפכ חלש .ומוקמב דחא טחוש
זיחשמ היה ,טחוש היה ק'ילארשי רשאכ" :יוגה בישה .רבדה רשפל חילשה תא ירפכה לאש .יח
ול ןתא םאה ;ןיכסה תא זיחשהו דכהמ םימ חקל הז טחוש וליאו ,ויתועמדב ןיכסה תא
..."!?טוחשל

םיטחוש םג הרייעב לבקל םיכירצ ויה העש התואב קוידבו ,ברה תרשמ התנפתה תחא הרייעב
רשפתהל וחילצה אלו ,ולא תורשמ לע םהיניב ןיידתהל ולחה םידגנתמהו םידיסחה .םישדח
,'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ינפל םהיתונעט תא ואיביש םהיניב ומכיס .הוושה קמעל עיגהלו
,םידדצה ינש לש םהיתושירדו םהיתונעט תא עמשש רחאל .םנומא תא וב ונתנ םידגנתמה םג יכ
.םידיסחה תדעמ ויהי םיטחושה וליאו ,םידגנתמל רסמית ברה תרשמ :יברה עבק

םגמגל אל

םירימחמה ןמ וניא אקווד 'קדצ-חמצ'ה יכ ,םידיסחה ינואגמ דחא ינפל םעפ ריעה והשימ
,יטרפ ןיינעב םימעפל לקה םנמא יברה .ךדיב תועט" :דיסחה ול בישה .טחושו הטיחש ינידב
.םירתיה שפחלו לקהל הלילח - ומצע טחושב םלוא ;ךמסו דוסי ךכל אצמ םא ,הטיחש ינידב
."ידימתו יללכ ןיינע איה טחושה תוכיא

,לעופב טחוש תויהל בריס ךא ,הטיחשה תונמוא תא דמל צ"יירה ר"ומדא ק"כ ידיסחמ דחא
ןאממ אוה עודמ ולאש יברה .הרייעה טחושכ םהיניע תא וב ונתנ ומוקמ יבשותש יפ-לע-ףא
ול הנע ."הלודג הכ תוירחא יילע לבקל ששוח ינא" :הנע דיסחהו ,להקה תשקבל רתעיהל
."!?ךכמ ששוח וניאש ימ תא - טחוש תויהל שקבאש תיצר ימ תא" :יברה

.הטיחש תוכלה לע ,הפ-לעב ,ףרה אלל רזוח היה ,ייווד-שרע לע בכששכ ,דחא ידיסח טחוש
יימיש שח ינא" :דיסחה הנע ."?טחשתו רוזחת אל רבכו התא שולחו ןקז ירה" :ותוא ולאש
ןכל .הטיחש תוכלהב יקב יתייה םא יתוא ולאשי ,הלעמ לש ןיד-תיב ינפל אובאשכו םירופס
הלאש לכ לע תונעל לכואש ידכ ,ךרדל אצוי ינאש םדוק ,תוכלהה יטרפ לכ תא בטיה ןנשמ ינא
..."םגמגל ילבמ ,הרורב הפשב


הלואגל הייפיצב


םחלנו 'ה אציו' ,אובל דיתעל לבא ,םכליבשב ומחלנ םיבכוכה ,הזה םלועב :ה"בקה רמא"
הנה ,אוהה םויב רמאו' רמאנש ,עבצאב ותוא םיארמו םיאור לוכה ויהיו ...'םייוגב
"'הז וניקולא
(ג ,בקע אמוחנת שרדמ)

היהש השעמ


טפשמב תודע

.בלסונירטקי לש הבר ,ןוסרואינש קחצי-יול יבר רחא יטייבוסה ןוטלשה בקע הכורא הפוקת
ללפתה ובש תסנכה-תיב לא םמעטמ םישנא ורידחה ,וידעצ תא ורמשש םישלב וביבס וביצה םה
.'םיעישרמ' םיטרפ דועו דוע ודגנ ופסאו

אלא ;תידוהיה ותוליעפ 'יאטח' תא חיכוהל ידכ בר ץמאמל םיקוקז ויה אל יכ ,איה תמאה
.תונוש תונעטב םהידי תחתמ קומחל ,ותוחקיפו וחור-זוע תוכזב ,ברה חילצה ללכ-ךרדבש

םה םא בישהל ושקבתנ םידקפתמהו ,ןיסולכוא דקפמ וכרע תונוטלשהש העשב היה ,לשמל ,ךכ
,הלילשב הלאשה לע בישהל ונווכתה ,םימש-יארי וליפא ,םיבר םידוהי .םיקולאב םינימאמ
.רבדבש הנכסה תמחמ

ריהזהו וריעב תסנכה-יתב ןיב ץצורתה אוה .ףקותב וז הנווכ דגנ בצייתה קחצי-יול יבר
הריקחל ןמוז הבוגתב .דבלב ןיע-תיארמל ולו ,םהיתובא יקולאב רופכל וזעי לבל ויעמוש תא
.תונוטלשה לצא

יכ ריהצהלו רקשל םינווכתמ םיבר םידוהי יכ יתעדי" ,ברה םמתיה ,"!?ונילת יכ םכל המ"
בישהל םידקפתמה לע הבוח ,הנידמל ךכ-לכ בושחה דקפמב יכ יתבשח .םיקולאב םינימאמ םניא
..."תמא תובושת קרו ךא

רבד ,יטרפה ותיבב תישענש תידוהי תוליעפ תמשאב ,טפשמל קחצי-יול יבר ןמוז דחא םוי
.ידמל תורומח תויהל ויה תולולע ןידה-קספ לש ויתואצות .רוסיאה תילכתב רוסא היהש

םהמ דחא .טפשמב םייזכרמה העיבתה ידע ינש םה ימ ותוארב הרבג קחצי-יול יבר לש ותדרח
דיקפתל הנומש ,עבשומ טסינומוק ,ריעצ ידוהי היה הז .ררוגתה ובש תיבה דעו ר"וי היה
תדע הרבח וילא .ברה ירחא הנושארבו שארבו ,תיבה ירייד רחא בוקעל ידכ תונוטלשה ידי-לע
תיטסינומוקה הגלפמה יריכב םע הנמנ הלעב .ברה לש ותיבל ךומס תיבב הררוגתהש ,העיבת
.בלסונירטקיב יקסבורטפ םש-לע לודגה תשורחה -תיבב הרובחתה ירשק לע הנוממ היהו ,רוזאב

תיבה דעו ר"וי תא .וללה םידעה ינשמ שושחל טלחהב תויואר תוביס קחצי-יול יברל ויה
.דחוימב הבורק השיגפ ,רבכמ אל שגפ וליפא אוה

הריעצו ריעצ ועיפוה קחצי-יול יבר לש ותיבב .דואמ תרחואמ העשב ,דחא הליל היה הז
םאישי ברה יכ היה םנוצר .תודבכנ תויתלשממ תורשמב ודבע םש ,הקוחר ריעמ ואבש םידוהי
.הליל ותואב דוע לארשיו השמ תדכ

התייה העשה :דועו .גוזה-ינב תא ללכ ריכה אל קחצי-יול יבר .הלודג התייה הנכסה
.םינמאנ םישנא ןיינמל קקזנ ןישודיקו הפוח ךורעל ידכו ,םיממוש תובוחרה ,דואמ תרחואמ

יבר טקנ הרירב-ןיאב .ירישע היה רסח .םידוהי העשת ופסאנ רבכ ותיבבו העש הרבע אל ךא
,הלה עיגהשכ .תיבה דעו ר"ויל אורקל םיחכונה דחא תא חלש אוה .זעונ דעצ קחצי-יול
.ותנמזה תביס תא ברה ול רפיס ,ליל ןושיאב עתפה תקעזאמ עתפומ

.שחנ-ךושנכ שיאה ץפק ,"!?ןימזמ התא יתוא"

.תוטשפב ברה הנע ,"!ךתוא ,ןכ"

היה אל ירמגל ,ןכ-יפ-לע-ףא .ןידכו תדכ הלהנתה הפוחהו תיבב שיאה ראשנ רבד לש ופוסב
לילפהל תרזוח -יתלב זפ-תונמדזה ערואמב האר אמש וא ,ןיינמ םילשהל ידכ ראשנ םא רורב
.ברה תא

,דחא םוי היה הז .וזכרמב ברהש רחא 'ילילפ' ערואמב הרושק התייה איה ,הדעה וליאו
שקיב חילשה .השיאה לש הלעב םעטמ חילש יאשחב עיפוה קחצי-יול יבר לש ותיבב רשאכ
ךשמב ןגראל ברל רשפאל - ותורדעיה תרטמ .ריעהמ םויה לכ וחלוש רדעיי תרחמל יכ עידוהל
.טועפה ונבל הלימ-תירב םויה

ןאכ ןומטל םיסנמ אמש היה רתוי דבכה ששחה ,תירבה תיישע םצעבש ברה ןוכיסל רבעמ
ותירבב תרחמל אבוה ןכא קוניתהו ,השעש תא קחצי-יול יבר השע ןכ-יפ-לע-ףא .ברל תדוכלמ
.וניבא םהרבא לש

אלש ונבב השענש 'עשפנ'ה השעמה לע הקעז תולוק םיקהו ותיבל לומינה יבא רזח ברעב
.העיבתה םעטמ דיעהל האובב ,וישכע הדעה רמאת המ שחנל היה השק .ותעידיב

ינא בקוע ,םכל עודיכ" .תיבה דעו ר"וי דיעה הליחתב .טפשמה לחהשכ בר אופא היה חתמה
יתנחבה אל הכ דע" .רמא ,"ןוסרואינש ןיבאר לש ותיבמ םיאצויהו םיאבה רחא םייניע עבשב
."םיתיעל וילא םיאבה ,החפשמ יבורק ,םישישק ינשמ ץוח ,ןפוד-תאצוי העונת םושב

ןיבארל יכונא הנכש" :העיבתה תדע ירבדל חתמב ןיתמהו ,החוור-תחנא שבכ קחצי-יול יבר
ךא ,ותדע ינב םע ישיא רשקב אצמיהל וילע ודיקפת תרגסמב יכ יתרעיש דימת .ןוסרואינש
."ותריד ביבס תודושח תועונתב יתנחבה אל םלועמ ,יתאילפ הברמל

בזכא אל ידוהיה ץוצינה .הדבכ ןבא הלוגנ קחצי-יול יבר לש ובל לעמו ,ופח םיעבותה ינפ
.השרפהמ םולשב קחצי-יול יבר ץלחנ בושו

שיא" זרכוהו טפשנ ש"ת תנשב .ברה לש לילפמה וקית םלשוהש דע תובר םינש ופלח אל םלואו
,(ד"שת בא-םחנמב 'כ םויב) םש .הקוחרה היסא חרזמב תולגל חלשנ אוה ."רוביצל ןכוסמ
.ורצויל הרוהטה ותמשנ תא בישה ,םישק ףוג ירוסיי ךותמו תישפנ תודידבב
םינולס המלש םע םיידוהי םייח


םיחקלה ינש תא ונקפה אל"
"םייזכרמה

עציב ,ט"פרת בא-םחנמב ח"י ,בקע תשרפ שדוק-תבש רקובב .הנש םיעבש ינפל קוידב הרק הז
יפלא ופיקה ,םהיניעב חצר יטבמשכ .תובאה ריע ידוהיב ירזכא חבט םד-אמצ ימלסומ ןומה
וחצרו ורקד םימחר תפיט אלבו המינפ וצרפ ,םידוהיה יתב תא היתוביבסו ןורבח ייברע
ינזואל העיגה אל םיגרהנהו םיעוצפה תקעז .םיללועו םידלי ,םירענו םינקז ,םישנו םישנא
ארונה חבטה תא רוצעל ידכ עבצא ופקנ אלו ןומהה ןיב ועמטנש ,םיטירבה טדנמה ירטוש
.םולש תרחושו המימת הייסולכואב

להנמ ,םינולס ןד-רזעילא 'ר לש ותיב היה חבטה השעמב םילודגה העווזה ידקוממ דחא
רבחו (ימואל קנב לש ימורטה ולוגלג ,'ינפמוק הניטסלפ ולגנא'=) ק"פא לש ינורבחה ףינסה
לש הבר ,יקסנלרוא בקעי-םהרבא ברה ,ותשא ירוה םג זא וחראתה ותיבב .ריעה תצעומ
.תוערואמה םדוק דחא םוי תיתחפשמ החמש לגרל ןורבחל ואבש ,הטני ותייערו ,בקעי-ןורכיז

תוחטבה ,תוחטבה

הניחתב ןורבח תרטשמ ישאר לא םינולס הנפ ,יופצל םינושאר םינמיס תעפוה םע ,ישיש םויב
והועיגרה ,"םכילע ןגנ ונחנאו םכיתבב ובש" .יקנ םד ךפש ענמתש ,םדיצמ הריהמ תוברעתהל
וירשקו ריעב םרה ודמעמ לשב םג ןוחטיב לש הבורמ הדימ שח ומצע םינולס .הרטשמה ידקפמ
ול וחיטבה ,"ער לכ הנואי אל ךישנאלו ךל ,הרקמ לכב" .הידבכנ םע םינייוצמה םיישיאה
רקובב םינולס לש ותיבב ופסאנ ,םיברעה תוחטבה לעו ודמעמ לע םינעשנ .םיברעה וידידי
.ריעה ידוהימ םיעבראכ תבש התוא

חדקא תיירי קר .תידוהיה ןורבח תא ףטש ארונ חבט לגו ,תואה ןתינ בוריקב רקובב הנומשב
םיערופה תא הסינה ,יברעה ןומהה ךותב םייואמ שח עגרלש ,תילגנאה הרטשמה דקפמ לש הדיחי
.ידמ רחואמ התרונש היירי .חבטה תא תחאב הרצעו

תונברק העבשו םישיש

םיעוצפ םתצקמ ,םיעוצפ תואמ .םידוהיה יתב לש תוצתונמה תותלדה דעבמ ומרז םד ילחנ
יחובט העבשו םישיש ןיבמ העבראו םירשע .םהיריקי תויווג ןיב םמדב וססובתה ,תושונא
.םינולס לש 'חוטב'ה ונועמב םהייח תא וחפיק ןורבח

חבטה יללחל םיעבשה הרכזאה ןורבחב ידוהיה ןימלעה-תיבב ה"יא ךרעית בורקה ןושאר םויב
תוערואמל םירישיה םידירשה ינורחאמ ,םינולס המלש םג היהי שידקה ירמוא ןיב .ט"פרתב
.ט"פרת

תושידאו תונדגוב

ותבסו ובסו ,עבראה ןב ,ןורהא ,ויחא חצר תאו ,וירוה חצר תא ויניע לומ האר םנמא אוה
וחצמ לעש תקלצה קר .הנש ןב לוכה-ךסב היה יכ ,תאז רוכזל לוכי וניא ךא ,בקעי-ןורכיזמ
תמליא תודעכ וימי לכ ותוא תוולמ ,תוירזכא ןיכס תוכמ יתשמ האצות ,תקתושמה ודי עבצאו
.תררמצמו

תיקסעה וכרד תא ךישמה אוה .תראפתל החפשמ םיקהל הכז ,םאו בא ילב לדגש ,םינולס המלש
םיפינס ,ותומכ שממ ,להינ הנש םירשעכ ךשמבו ,תואקנבב השע ויתונש תיברמ תא .ויבא לש
- תוערואמהמ םייזכרמה םיחקלה ינש תא ונמנפה םרט םויה דע" .ימואל קנב לש םינוש
םיכמתסמ ונחנא בושו" ,רעצב המלש רמוא ,"וניתוקוצמל םלועה תושידאו תיברעה תונדגובה
."ט"פרתב ונל ודמע אלש םיכויחו תוחטבה לעגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבשב םיקובקב תחיתפ

?החיתפה ידי-לע םיינשל דרפנ םהלש קקפהש םיקובקב תבשב חותפל רתומ םאה :הלאש

.ילכ ןוקית ונייהד ,'שיטפב הכמ' איה תבשב תורוסאה תוכאלמה ט"למ תחא :הבושת

יואר 'ילכ' קקפה השענ ,ויתחתש תעבטהמ קקפה תא םידירפמ רשאכ ןכש ,ונניינעב ששחה הז
.בוט-םויבו תבשב ולא םיקובקב תחיתפ םירסוא םיבר םיקסופ ןכ-לע .שומישל

יקקפב ריתהו ,תכתמ יקקפב רסא 'המלש תחנמ'ה .םיקקפה יגוס לכב רסא 'קחצי תחנמ'ה
איה הצעה ,םתעדל .וילא תרבוחמ קר איהו ,ומצע קקפהמ קלח הנניא תעבטהש ןוויכמ ,קיטסלפ
רוגסל ךרוצ שי םא .וחתופל רתומ זאו ,שומיש ללכמ ואיצוהלו קקפה תא החיתפה םדוק בקנל
.רחא קקפב ותוא ורגסי ,החיתפה רחאל קובקבה תא

תא םדא רבוש" :הנשמה ךמס לע ,'דופאה בשח'ו 'תעד הווחי'ה ומכ ,םיריתמה שי ,ךדיאל
שי :םיקסופה וקלחנ םש) "ילכ תושעל ןווכתי אלש דבלבו ,תורגורג הנממ לוכאל תיבחה
.(םלש ילכב וליפא םיריתמה שיו ,עוער ילכב קר תאז םיריתמה

רצויש טרפבו ,החיתפב ילכ השענ אלו ילכ שארמ היה קקפה (א :רתיהל םיקומינ המכ שי
שי ,ילכה ןוקית השענ חרכהבש ףא ,החיתפל םדאה תנווכו ליאוה (ב .וחתופל ידכ שארמ
םיבשחנ םניא ולא םיקקפ (ג .ןוקית תנווכ אלל רוסיא ןיא 'שיטפב הכמ' תכאלמב יכ ,ריתהל
.רזוח שומיש םיקובקבב שמתשהל םיליגר ןיא יכ ,'ילכ'

לש תכתמ-יקקפ חותפל ,תויודעוותהב יבמופב תובר םימעפ שטיוואבוילמ יברה גהנ ןכו
.המודכו םינתחל 'םייחל' גוזמל ידכ 'הקשמ' יקובקב
.םש ןקזה ר"ומדא ע"ושו כ"ונ ,ג"ס זיש ,ח"סו א"ס דיש 'יס ע"וש .ב,גל הציב .א,ומק .א,אמק תבש
תרימש .בפ ,ד קחצי תחנמ .במ ,ב"ח תעד הוחי .גצ,ג דופאה בשח .בכק ,א"ח ח"וא השמ תורגא :ת"וש
,(ח"נשת רטס'צנמ ,סייו סחניפ ברהל) 'םתוח יחותיפ' רפסב תועדה זוכיר .ז"יס ט"פ התכלהכ תבש
.נ"שו ,ג"יס תוכלה רוציקזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il