657 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

האר תשרפ * (6.8.99) ט"נשת'ה בא-םחנמב ד"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


רוחבל רשפא


,רוחבל תוכזה ןיבל רוחבל תורשפאה ןיב םילבלבתמ םיבר
םירצומ ןניא תווצמהו הרותה .הרומג תועט ,ןבומכ ,וזו
לוכרמה ףדמ לע םידמועה הריחבל


רכשה יגשומ לכ םיתתשומ הזה דוסיה לע .תישפוחה הריחבה ןורקע אוה תודהיה תודוסימ דחא
לע רכש ול תתל םוקמ היה אל ,וישעמ תאו וכרד תא רוחבל ישפוח םדאה היה אל ול .שנועהו
,האר" :ול רמואו םיכרדה-תשרפב םדאה תא דימעמ ה"בקה .ויאטח לע ושינעהלו םיבוט םישעמ
אל םא" - הללקהו ,'ה לוקב עומשל - איה הכרבה ."הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא
."ךרדה ןמ םתרסו ..ועמשת

תבייחמ הניא הרותהש םהל המדנו ,רוחבל תוכזה ןיבל רוחבל תורשפאה ןיב םילבלבתמ םיבר
םא רוחבל תוכזה שי םדאלו ,דבלב תורשפאכ וינפל תאז הדימעמ איה אלא ,הב תכלל םדאה תא
.ואל םא הרותה יכרדב תכלל

.לוכרמה ףדמ לע םידמועה הריחבל םירצומ ןניא תווצמהו הרותה .הרומג תועט ,ןבומכ ,וז
הרותה םויק לע רכש שי ןכל .הנממ תוטסל רוסאו הב תכלל םיבייחש ,תבייחמ םייח-ךרד וז
ונאו ,םיכלמה יכלמ ךלמ לש םייוויצ הלא .תווצמו הרות םויק-יא לע שנוע שיו תווצמהו
.ונוצר תא אלמל םיבייח

ישפוח קחשמ

ךרדב תכלל וידי -ומב ונתוא ץלאמ אוה ןיאו ,רוחבל תורשפא ה"בקה ונל ןתונ ,תאז םע
םדאל ןיאש םשכ .הרותה ךרדב תכלל חרכומ היהש ,ךכ םדאה תא אורבל לוכי היה ה"בקה .רשיה
עיבטהל לוכי ה"בקה היה ךכ ,םייקתהל ידכ םושנל חרכומ אוה אלא ,ריווא םושנל םא הריחב
.הנממ תוטסל ללכ לכוי אלש ןפואב ,הרותה ךרדל הכישמה תא םדאה עבטב

ךושמל ףרה אלל הסנמש םרוגכ ,ערה רצי ונכותב ארב ףא אוה ,וזמ הרתי .ןכ השע אל ה"בקה
תוחוכ ינפל םדאה בצינ ובש ,ישפוח קחשמ ןיעמ ה"בקה רצי וז ךרדב .ינשה ןוויכל םדאה תא
.ערה ינפמ רהזיהלו רשיהו בוטה ךרדב תכלל תישפוחה ותריחבב רחובה אוהו ,םילוקש

שי ונממ קלחכ .ךבוסמו בכרומ הנווכב ואשע ה"בקה ןכש ,טושפ ונניא הזה הריחבה קבאמ
ךכ לע .בוט ערלו ער בוטל אורקל לוכי אוה .ערהו בוטה יגשומ תא תוועל תורשפא םג םדאל
ידכ ."ךשוחל רואו רואל ךשוח םימש ,בוט ערלו ער בוטל םירמואה יוה" :איבנה לבוק
הריחבה תישענ ךכ .םיילילשה וישעמל יגולואדיא קודיצ תתל םדאה לולע ונופצמ תא טיקשהל
.ותריחבבו םדאב קר יולת לוכה רבד לש ופוסב לבא ,רתוי השקו תבכרומ

הכרבהו תוכזה

ונחנא ןכל .רשיה ךרדב תכלל טרפה לע תופכל ללכה לש ותוכז תא ללוש וניא הריחבה ןורקע
םיכרע קר טרפה לע הפוכ הרבחה ונימיב .ערב םירחובה םישנא שינעהלו טופשל םיאשר
,הרותה ךרד תא רמש ולוככ ובור םעהש ןמזב םלוא ,הלוכ הרבחבו תלוזב העיגפ-יאל םירושקה
.ורבחל םדא ןיבש םיאטח לע םג אטוחה טרפה תא השינעמ הרבחה התייה

קר אלא ,ערב רוחבל תוכז םדאל ןיא ,רומאכ ,ןכש ,הריחבה ןורקעל הריתס םוש ךכב ןיא
םירדגומ ערהו בוטה יגשומ .ותריחב עור לע ריחמה תא םלשיש תעדל וילעו ,ךכ תושעל תלוכי
םשייל תלוכי - אוה ול ןתינש דיחיה רבדה .םתונשל לוכי וניא ,ותריחבב ,םדאהו ,הרותב
.תואצותב תאשלו םהמ תוטסל הלילח וא ,וללה םיכרעה תא

םייחה-ילעב תמועל קר אל ,םדאה רתומ םג הב ךא ,םיבכרומו םישק ונייח תא השוע הריחבה
ןיא ןכש ,תישפוח הריחב לש תלוכי ללכ ןיא םיכאלמל .םורמ-יכאלמ תמועל םג אלא ,םינושה
דיחיהו דחאה רוציה אוה םדאה .ארבנש יפכ קוידב לעופ םהמ דחאו דחא לכו ערה רצי םהל
.בוטב ונוצרמו ומצעמ רוחבלו ישפוח תויהל תלוכיה תא ול ןתנ ה"בקהש םוקיב

!"םייחב תרחבו" - שקבמו ןנחתמ אוהו ,ה"בקה ונל ןתנש האלפנה הכרבהו הלודגה תוכזה וזשדח שיהווקסומב סנ

לש ותפישח םע ,רבעש עובשב םש הרקש סנה לדוגמ םישגרנ ןיידע הווקסומב תידוהיה הליהקב
םוקמב הכרענש םדוק רצק ןמז ,ד"בח-ידיסח-תדוגא לש תסנכה-תיבב ןמטוהש ,לודג הלבח ןעטמ
ץצופ םש ,רצחל אצוהו ,דלי ידי-לע הלגתנ ןעטמה .םיבר םידלי םע ,םיפתתשמ-תבר הגיגח
רידחהו ,םיכומסה םיניינבה תונולח תא ץפינש ,רקובמה ץוציפה .יתרטשמ טובור ידי-לע
ד"בח ידיסח .'ה ידסחב ענמנש ןוסאה לדוג תא שיחמה ,תסנכה-תיב תוריקל תכתמ יסיסר יפלא
.האוגה תוימשיטנאה לגמ םשרתהל ילבמ ,םתוליעפב ךישמהל םישוחנ הווקסומב

םיפויז :תוריהז

ישארה ברה ידי-לע לוכיבכ םימותחה ,םיפייוזמ םיזורכ הנורחאל םיצפומ ץראה יבחרב
.םייביטקובורפו םיממוקמ םירבד םהבו ,ד"בח רבוד ידי-לע וא ,ןורוד-ישקב והילא ,לארשיל
לעפומ אוה יכ וב םידשוחה שיו ,םירורב םניא ויעינמש ,תפצמ עודי םדא אוה םיזורכה ץיפמ
.טרפב ד"בח תודיסח תאו ללכב תיתדה תודהיה תא שיפכהל םתרטמש םימרוג םעטמ

ד"בח רשקלט

םינופלט ,תובותכל יצרא ךירדמ ,'ד"בח רשקלט' לש השדחה הרודהמה העיפוה הלא םימיב
יבחרב םהיתודסומו ד"בח ידיסח לש םינופלטו תומש ךירדמב .ץראב ד"בח תליהק לש תונכרצו
.08-9235422 'לט .םלועב ד"בח יזכרמ תמישר ןכו ,ץראה

7 רישל תע

-ןב יכדרמ םיפתתשמ עפומב .יעיבשה עפומה םעפהו ,'רישל תע' לש שדח בשחמ רוטילקת עיפוה
תוידוהי תוגצהו תידיסח הקיזומ לש בוליש וב שיו ,ילאומש ידנסו ימאימ יחרפ ,דוד
.02-5385514 'לט ,זפלג :הצפה .(תירבעל םוגרת ןיאש לבח ;תילגנאב) תויפהפישטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.האר תשרפל


תוצוצינה תא ררבל חוכה

תא ךיקולא 'ה ביחרי יכ" :הרותה םתוא הווצמ לארשי-ץראל לארשי-ינב לש םתסינכ תארקל
הטיחש יניד םיאב ךשמהבו ,"רשב לוכאל ךשפנ הוואת יכ ,רשב הלכוא תרמאו ...ךלובג
.רשבה ןמ םדה תאצוהו

לארשי-םעל רתוה רבדמבש ,רמוא לאעמשי יבר .אביקע יברו לאעמשי יבר וקלחנ הז יוויצ לע
לוכאל ה"בקה םהל ריתה לארשי-ץראל הסינכה םע קרו ,ןילוח רשב אלו תונברק רשב קר לוכאל
(הכלהה ךכו) אביקע יבר רובס ותמועל .(תונברק לש אלו ןילוח רשב ,רמולכ) 'הוואת רשב'
םעו ,םייחה-ילעב תא טוחשל וקקזנ אלש אלא ,'הוואת רשב' לוכאל םהל רתומ היה רבדמב םגש
.טחשנ אלש רשב לוכאל םהילע רסאנ לארשי-ץראל הסינכה

הדובעה הלחה

יניינעל ונלש תוסחייתהה תרוצל תועגונה תוארוה קיפהל ונא םילוכי וללה תועדה יתשמ
אלא ,הווצממ קלחכ אל השוע םדאהש ןילוחה יניינע תא ןאכ גציימ 'הוואת רשב' .ןילוחה
.םייצראהו םיימשגה וייח ךרוצל

לכ תא .םיימשגה םלועה יניינעמ םיקתונמו םיממורמ ויה ,רבדמב לארשי-ינב ויה רשאכ
וסנכנש רחאל קר .ןילוחה ייחב םיברועמ תויהל וקקזנ אלו ,ה"בקה תאמ ולביק םהיכרוצ
.תיקולאה השודקה תארשהל ילכ - "תבשונ ץרא" םלועה תא תושעל הדובעה הלחה ,לארשי-ץראל

רשבהו ןמה

םועטל םילוכי ויה םנמא .ןמה תא לארשי-ינב ולכא רבדמב .רשבב ויוטיב תא אצומ הז רבד
אל ,רשבה תא לעופב התאר אל ןיעהש ןוויכמ לבא ,רשב םעט םג ,םלועבש םימעטה לכ תא וב
היה בושו ,תונברק רשב ,שדוק רשב קר הז היה - רשב ולכא םא .םדאה תא םשגל ידכ ךכב היה
.הליגר תימשג הליכא איה ןיאש הליכאב רכינ

םלועה יניינע םע קסעתהל - 'םירוריבה תדובע' לש בלשה לחה לארשי-ץראל םתסינכ םע קר
רשב' םהל רתוה ןכל .ןילוחה ךותמ השודקה תוצוצינ תא ,ערה ךותמ בוטה תא ררבלו םיימשגה
תדובעמ קלחל ןילוחה רשב תא וליפא וכפהיו רשבבש בוטה תא וררבי םידוהיהש ידכ ,'הוואת
."והעד ךיכרד לכב" - הזמ הלעמל ףא וא ,"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" תניחבב ,'ה

רקובב רבדמ

- רבדמב וליאכ אוה םדאה ,הליפתה ירחא דע ,רקובב .המוד בצמ שי םוי-םויה ייחב םג
לוכאל ול רוסא ןכלו ,ןילוחה תא ררבל וחוכב ןיא ןיידע וז העשב .ןילוחה ייחמ קתונמ
ירבד תא ררבל תוחוכ לבקמ אוה ,ללפתהש רחאל קר .ונואמיצו ונובער תא אלמל ידכ תותשלו
.ןילוחה

תפסונ היילע תויהל הכירצ ,לארשי-ץראל הסינכה לש ,הז בלשבש ,אביקע יבר ךכ לע ףיסומ
ידוהיש ,ונדמלמ אוה ךכב .הטיחש ילב רשב לוכאל דוע רשפא-יא האלהו ןאכמ ןכלו ,השודקב
הקיפסמ הניא ,רבדמב התייהש תומלשה וליפאו ,'ה תדובעב תולעתהלו םדקתהל דימת ךירצ
.רתוי בושח דיקפת לבקמו לארשי-ץראל סנכנ אוהשכ
(1108 'מע ,ד ךרכ תוחיש יטוקל)

ה"בקל םינב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתווצמ םיאלמ

םה םינב ,םיער ןיבו םיבוט ןיב ,לארשי-ינב לכ .(א,די םירבד) "םכיקולא 'הל םתא םינב"
םה המכ דע םיעשרה ועדי וליא .ןומירכ תווצמ םיאלמ לארשיבש םיעורגה וליפא .םוקמל
...שפנ -תמגוע בורמ םיקרפתמ ויה ,ארובה ןוצר תא םישוע ןיידע
(ןי'זורמ לארשי יבר)


יח םימשבש וניבא

אל"ל "םתא םינב" ןיינע המ .(א,די םירבד) "ודדוגתת אל ...םכיקולא 'הל םתא םינב"
יכ ,תודדוגתה ידכ דע שאייתהל םכל לא ,םכדילומ םכיבא רטפנ הלילח םא םג אלא ?"ודדוגתת
.דעל םייקו יח םימשבש םכיבא ןיידע
(ש"ארה)


באה חוממ קלח

ךרבתי ותמכחו ותבשחממ הכשמנ לארשימ םדא לכ לש ותמשנ ךכ ,באה חוממ ךשמנ ןבהש םשכ
.שממ ומצע ה"בקהמ קלח אוה ידוהי לכש אצמנ ,דחא ותמכחו אוהש רחאמו .לוכיבכ
(אינת)


םה דחא לארשיו ה"בקה

שארה ןכש ,שארה תוארוהל דגנתת לגרהש תעדה לע הלעי אלו ,שארל ירמגל הלטב לגרהש םשכ
לש וחוכב ןכל .םה דח ,ןבו באל ולשמנש ,לארשיו ה"בקה ךכ ,דחא םדאמ קלח םהינש לגרהו
.ה"בקל תטלחומ תולטבתהל עיגהל ידוהי
(ח"אד םע רודיס)


דוריפל אל

ליאוה .(א,די תומבי) תודוגא-תודוגא תושעל אלש רוסיאה םע םג רושק "ודדוגתת אל"
תכלל םיכירצ דחא באל םינב יכ ,גוליפו דוריפ לכמ ענמיהל םהילע ,םה םוקמל םינב לארשיו
.הזב הז ךומתלו תחא ךרדב
(ןי'זולוומ ב"יצנה)


ךכ ןיבו ךכ ןיב

יבר .םינב םתא ןיא ,ואל םאו ;םינב םתא ירה ,םינבכ םתא םיגהונ םא :רמוא הדוהי יבר
."םכיקולא 'הל םתא םינב" ךכ ןיבו ךכ ןיב :רמוא ריאמ
(ול ןישודיק)


חוכשל אל

ךלמ ינב םהש םיחכוש םה רשאכ אוה רתויב לודגה אטחה ,ה"בקה לש וינב םה לארשיש רחאמ
.םתלעמ יפל ןמזה לכ גהנתהל םהילע יכו
(ןילרקמ המלש יבר)


תוארוהל תייצל

םהש ,לארשי ךכ ,ךכל םעטה תא םיניבמ םניא םא םג םהירוה ןוצר םישוע םינטקה םינבהש םשכ
ימעט תא דימת םיניבמ םניא םה םא םג ,םימשבש םהיבא לוקב עומשל םיכירצ ,םוקמל םינב
.םייוויצה
(ארזע ןבא)

עובשה תרמיא


רסח אל הזו הנהנ הז

ןיפוכ" ןידה תא לעופב םייקל אבמז םחנמ יבר ןואגה הרוה ,השרו וטגב הקוצמה הרימחהשכ
לוטיל רשפא ךיא ,והולאש .םיינעה רובעב וטגה ירישעמ םיפסכ חוכב תחקל הרוהו "הקדצה לע
?ופסכ תא חוכב םדאמ

רשפאל םדאה לע םיפוכ ,'רסח אל הזו הנהנ הז' לש בצמבש ,ועבק ל"זח" :ןואגה בישה
,רבד הזמ רסחי אל ומצע ולש העשב הנהיי תלוזהש ךכל דגנתמש ימ ןכש ,תונהיל ותלוזל
הקדצל םרותהש העבק הרותהו ליאוה ,ןכ-םא .'םודס תדימ לע ןיפוכ'ו ,םודס תדימב גהונ
ופסכמ תתל הצור וניאש רישעהש אצמנ ,'רשעתתש ליבשב ,רשע' ,הברדאו ,רבד דיספמ וניא
."ךכ גהנתהל אלש וילע תופכל רשפא ןכלו ,םודס תדימב גהונ הקדצלתודיסחה יכרד


?ןכבו

,חומה תעיגי הברה תשרודש ,םי ינמ הקומע ,המלש הרות איה ,ד"בח תודיסח טרפבו ,תודיסחה
תואצותה אלא ,רקיעה אוה דומילה אלש ,ףרה אלל השיגדמ תודיסחה ,תאז םעו .הגשהו הלכשה
םיבשוי הבש םיער תודעוותה לכו תודיסחה תרותב םידמולש ילכש ןיינע לכ .ונממ תואבה
.רקיעה אוהו ,ישממ ירפ בינהל םיכירצ ,וידחי םידיסח

ןושארה בלשה .םיבלש ינשל קלחתמ המודכו תודעוותהה ,הליפתה ,דומילה לש ישממה ירפה
,ולש 'ןכב'ה תא רבד לכמ קיפהל ףואשל ךירצ הליחתב .'לעופב' - ינשה בלשהו ,'ןכב' ארקנ
.'לעופ' ידיל 'ןכב'ה תא איבהל שי ןכמ רחאלו

תיעבטה הדלותה

טשפומ ינויע םוכיס הז ןיא .וילע םידעוותמ וא םידמולש ןיינעה לש ותיצמת אוה 'ןכב'ה
תודעוותהב םידיסח םיבשוי ,המגודל .ןיינעה לש תוישממה תוכלשהל רתוח אוה אלא ,דבלב
תדובע יכרדב ןויד וא תודיסחה תרותב תינויע היגוס תויהל לוכיש ,והשלכ ןיינעב םירבדמו
ונייחל הכלשה וב שיש ןיינעה תדוקנ יהמ ,רמולכ ."?ןכבו" :והשימ רמוא זאו ,'ה
.םיישממה

ש"ת תוחישה רפס) עבוק אוה .ויתוחישבו וירמאמב וז הדוקנ שיגדמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
תויהל חרכומ ,השעמו רובידו הבשחמ וא תודימו לכש םא לדבה ילב ,רבד לכב" :(44 'מע
לכב ךרבתי 'ה עבטש יעבט ןיינע" הזש ,ףיסומ ףא יברה ."רבדה לש ותיצמת אוהש ,'ןכב'
."'ןכב' םהל היהיש ,םירבדה

האבה הדימה לש הדלותה אוה לכש לש 'ןכב'ה .רבדה לש הדלותה אוה 'ןכב'ה" :ריבסמ יברהו
שיש תונוכתה לכ ןיב ךרבתי 'ה עבט - לכשל המיאתמה הדימ תדלונ לכשהמש הזש ,לכשהמ
."לכשב

תודימ לש 'לעופב'בו 'ןכב'ב םג ךכ" :'ןכב' היהיש ךירצ םדאה שפנב םירחא תוחוכל םג
- הבשחמ לש 'ןכב'ה ;הבשחמ אוה - תודימ לש 'ןכב'ה .השעמו רוביד הבשחמ ,שפנה ישובלו
."הבשחמ אוה - רוביד לש 'ןכב'ה ;רוביד אוה

הריהזמ תודיסחה

ונממ ונקפה רבכ אלא ,טשפומה דומילב ונקפתסה אלש יפ-לע-ףא .יד אל ומצע 'ןכב'ב םלוא
ר"ומדא רמוא .ישממ לעופ ידיל אובי הזה 'ןכב'הש אדוול ךירצ ,ישעמהו ישממה טביהה תא
."'לעופב' ילב 'ןכב' לש הנכסהמ םידיסחה תא הריהזמ תודיסחה" :(45 'מע םש) ץ"יירה

.הלהבל הדילו קירל העירז אוה 'לעופב' ילב 'ןכב'" :הבר תופירחב הז ןיינעב אטבתמ אוה
םידיסח הריהזמו וינפמ הארי תודיסחהש ,תוינחורב םילודגה םינכוסמה םיקיזמה דחא הז
."ונממ רמשיהל

- תיקולא הגשהב תוננובתהמ הדימ תדילש םירבוסה ,םיעטומ הדובע ילעב שי" :יברה ריבסמו
,םלוא .יח דלי הדילוהו היח איה הגשההש דיעמה רבד ,הגשההמ הדלות וז ירהש .הקיפסמ רבכ
,קירל הקירז אלא וניא הז לכ ירה - ...'שממ לעופב'ה רסח םא .אוה ןכ-אל ,יריקי יחא
."הלהבל איה הנממ הדילהש

בלב תמייוסמ הדימ תוררועתה וא והשלכ ילכש ןיינעש רורב רבכ רשאכ םג :תוטושפ םילימב
היהת זא ןכש ,וז הדוקנב רוצעל רוסא ,יהשלכ תישממ הנקסמל ,'ןכב'ל םתוהמ םצעמ םיכילומ
,ןיינעה לש תישעמה הכלשהה יהמו תושעל ךירצ המ ירמגל רורב רבכ םנמא ."קירל העירז" וז
.שממ לעופב שממתהל ךירצ הז רבד לבא

םירבדה תא םיאיבמ רשאכ .ולש תמאה רוא אוה .'ןכב'ה לש המשנה אוה 'לעופב'ה ןכ-לע
לש ונושלבו .ונממ אבש 'ןכב'ה תא ןהו ילכשה ןיינעה תא ןה םיתמאמ ךכב ,לעופ ידיל
המב תואיצמהו תוהמה ןיינע ךרע יפל ,לעופב יוטיב ידיל אובי 'ןכב'הש חרכהה ןמ" :יברה
."'ןכב'ה היהש


הלואגל הייפיצב


ןיאור העש התואב ...ועורז הארמו ודובכב עיפומ ה"בקהו .אבה םלועה אב חישמה תומי רחא"
"ןויצ 'ה בושב וארי ןיעב ןיע יכ :רמאנש ,ודובכב ה"בקה תא לארשי
(ז ,בקע אמוחנת שרדמ)

היהש השעמ


ץראה תבהא

.המש לדנב ,תידיסח החפשמ הינמורבש וקאבמ לארשי-ץראל התלע ב"מרת תנש בא-םחנמ שדוחב
,םאה .ךלמה דוד דע ןיסחוי תדועת ודיב קיזחה ,םיסכנ לעבו ןיירוא-רב ,יבצ 'ר ,באה
.אינתה לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר ,ד"בח תודיסח דסיימ לש ויאצאצמ התייה ,רתסא

ריעצה ןמלז-רואינש-המלש 'רו רוכבה לאינד 'ר ,םהינב ינשו םתב םג ואב םאהו באה םע
ירוחאמ ריאשהל םינכומ ויה ךכ םשל .שדוקה תמדאב קובדל - תחא הרטמ ןעמל ועסנ םה .רתוי
.עדונ -יתלבה לא תכללו החוורהו תוחונה ייח תאו ברה םרשוע תא םבג

תודבכנו תובר תורשמ .הנומשו םירשע ליגב רבכ הארוהל ךמסוה ןמלז-רואינש-המלש 'ר ןבה
.ויתוינכת תא התניש לארשי-ץראל תולעל וירוה לש םתטלחה לבא ,ל"וחב ול ועצוה תונבר לש
.רחסמל שידקה ,הצרא הלעש םדוק ,ונמז רקיע תאש ףא ,ןדמל בשחנ רוכבה לאינד 'ר םג

,רתסא ,החפשמה םא התשקתה ,לארשי-ץראל היילעל העונתה וקאבב ררועתהל הלחהשכ ,הליחתב
,םיחונה היחמה יאנת לעו חוורמהו לודגה התיב לע רתוול הנאימ איה .ןויערה םע םילשהל
הדמע איהו ,וחלצ אל הביל לע רבדל הלעב לש ויתונויסינ לכ .תבשונ-יתלב ץרא תבוטל
.הבוריסב

ןויערל םיכסהל הלדשל לחהש ,ד"בח ידיסחמ ,יסאימ יבצ 'ר ,רתסא לש היחא סנכנ הנומתל
:התפמ העצהב הילא אב ,וליעוי אל דבלב םירובידש חכונשכ .לארשי-ץראל היילעה

תאמ ,רודל רודמ השוריב ול ואבש ,הרות-רפסל ףסכ ינומיר גוז ואצמנ יבצ 'ר לש ותושרב
לבא ,וניע-תבב לעכ ולא םינומיר לע רמש אוה .ןמלז-רואינש יבר ,ד"בח תודיסח דסיימ
גוז תא וליפא הל תתל ןכומ היה ,לארשי-ץראל תולעל םיכסהל ותוחא תא ענכשל ותובהלתהב
,םירקיה ףסכה ינומיר התחתמאבשכ ,ךכו .דומעל רתסא התשקתה תאזכ העצה חכונ .םינומירה
.לארשי-ץראל הינבו התב ,הלעב םע רתסא התלע

תא הדסייש הצובקל ופרטצהו ,ץראה ןופצל םהינפ תא לדנב תחפשמ ינב ומש ,ץראל ועיגהשכ
.הניפ-שאר הבשומה

ןועמש 'ר לש ותב ,המש רמולב ילטיג ,תפסונ הינמור תב לדנב תחפשמל הרבח ןמז רובעכ
ילטיג ותבו ותשא םע עיגה אוה .יוהורוד ריעהמ עדונ םיחרוא סינכמו לודג רישע ,רמולב
האשנ אוהו ןמלז-רואינש -המלש 'ר תא תבה הריכה ןאכ .ה"מרת תנשב שדוקה-ץראב רוקיבל
.הינמורל ותשאו רמולב ןועמש 'ר ובש ,התשמה ימי תעבש םותב .השיאל

ללגבו היבא לש ברה ורשוע ללגב ,לדנב ילטיגל הניפ-שארב וארק ,"תינבודלומה הכיסנה"
לכ תאו םיאנה הידגב תא .תועינצבו תוטשפב הגהנ איה לבא .היתוכילה םעונו הינוניג
השבל איה .םילוענמ השולש לעב דבכ זגראב הלענ ,הינמורמ המע האיבהש ,םירקיה היטישכת
-שארב הדסי היתורבחמ המכ םע .םירכיאה ראש לככ המדאה תא דובעל האציו הטושפ דב תלמש
.םילוחב לופיטל היינשהו םיקקזנל הרזעל תחאה ,תודוגא יתש הניפ

אל איה ךא ,הז רחא הזב ותמ ילטיג לש הידלימ העברא .םישק ויה השדחה הבשומב םייחה
היה הלעבש תעב ,םיטיח ריצק םויב ,עתפלו ,הירוהל ךכ לע עדונ םימיה דחאב .הרבשנ
.םתב תיבב ועיפוה ,הבשומהמ קוחר ,הדשב הדובעב

ימי המכל םמע עוסנלו ,הנשה תב תקוניתה תא המע תחקלו הדווזמ זוראל הל ועיצה םה
וכע ךרד הוכילוהו ריעה תא ופקע הירוה םלוא ,החמשב העצהל התנענ תבה .תפצב החונמ
.הינמורל ותשא תובקעב בושל הלעב תא ץלאל התייה םתנווכ .היינא לע הולעה םש ,תורייבל

הלעב ןאמי םא יכ הבילב ילטיג הרדנ ,םיה תורעסמ תחאב הלטלטיה הניפסהש תעב ,ךרדב
,ץראה תא בוזעל בריס ןמלז-רואינש-המלש 'ר .היה םנמא ךכו .וילא איה בושת ,הירחא אובל
.לארשי-ץראל רוזחל התעדב השוחנ התייה ותייערו

םיר"ומדא חוריאל דחוימה םתיבמ ץוח ,םהל רשא לכ תא ורכמ םה .הרירב הרתונ אל הירוהל
םירוגמ לש הרצק הפוקת רחאל .ץראל םתב םע ולעו ,ןמאנ םדא ידיב וריתוה ותואש ,םינברו
.הניפ-שאר יבשייתמל םה ףא ופרטצה ,תפצב

שאר הנתינ" ורמא הימיקממ םיבר .אושנמ םישק ושענו ופירחה הבשומב םייחה יאנת
תאז-לכב .שפנ-ףוריחב הב םחלנו וז המגמ לומ יראכ םק ,יבצ 'ר ,החפשמה יבא ."הבושנו
.שוטנלו םוקל םישקבמה רפסמ ךלהו לדג

ובש ,שדוקה ןורא תא חתפ יבצ 'ר .תסנכה-תיבב םיבשייתמה לכ תא יבצ 'ר סניכ דחא םוי
ףסכה ינומיר תא יבצ 'ר איצוה הדערבו ליחב .הלוגהמ םמע ואיבהש דיחיה הרותה-רפס היה
:ארק תובהל בצוח לוקבו ,ותוא םיבבוסה לא הנפ זא .םייחה יצע ינש לע םחינהו ,םיסחוימה
תא בוזעל ותעדב שי םנמא םא ,םימת בלב רמאיו שודקה הרותה-רפס ינפל דחא לכ אנ-רובעי"
."!תאזה המדאה

בבלה ךרו אריה לכ" :הפיסוהו המק ,רתסא ,ותשא .םלואב הררתשה הממד .קתתשה יבצ 'ר
קרו ,םיננולתמה תויפ ומתתסנ הזב ."השודקה ץראה תא בוזענ אל ונחנאו ,הלוגה לא בושי
ינומירו הרותה-רפס תוכזב .םוקמב ורתונ רתיה לכ .םיבנגתמכ םוקמה תא ובזע רפסמ-יתמ
.אינתה לעב לש ףסכה
םיידוהי םייח
צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ


ירוטסיהה רוקיבל הנש םיעבש

קחצי -ףסוי יבר) ץ"יירה ר"ומדא לש ירוטסיהה ועסמ םייקתה הנש םיעבש ינפל קוידב
יאורהה ורסאמ ירחא םייתנש .לארשי-ץראב ,ד"בח תודיסח לש ישישה אישנה ,(ןוסרואינש
.ץראב ,(ט"פרת בא-םחנמב ז"ט-'ב) םייעובש ןב ,דחוימ עסמ ךרע ,תיטסינומוקה היסורב
.ינש דצמ ידוהיה בושייה קוזיחלו ,דחא דצמ ,תובאה ירבק לע תוחטתשהל דעונ ועסמ

למס וב ואר ,םינווגה לכמ ,םידוהי ינומה .םיבר םידה זא ררוע יברה לש הז ורוקיב
המוצע תושגרתהב ול ופיצו ,יסורה םימיאה ןוטלש לע תידוהיה חורה ןוחצינלו שפנ-תוריסמל
ינב דעו םימלשוריה םיאנקהמ ,םידוהי יפלא ול וניתמה ועסמ תונחת ךרואל .שדוק-תדרחבו
ץיצהל םתס וא ויפמ ךרבתהל ,ודי תא ץוחלל ,תודיסח ירבד עומשל ידכ ,ןופצב םיצוביקה
.וינפ תרדהב

ביבא-לתב םיפלא

באז-דוד תאמ ,'שדוקה-ץראב יברה עסמ' רפסב ,טרופמ דועיתל וישכע הכוז הזה עסמה
.ועסמ ימיב םשר ותואש ,יברה לש יתיצמתה ונמוי תובקעב רבחמה ךלה ורפסב .גרבנטור
ירוחאמש אלמה רופיסה תא םישרופה םיכמסמו תונומת ,םיטרפ ףשוח אוה תידוסי רקחמ תדובעב
.ןמויבש םיעוריאהו תומוקמה ,תומשה

ןאכ שגפש םישנאה ןווגמ אוה" ,גרבנטור רמוא ,"יברה לש ורוקיבב םימיהדמה םירבדה דחא"
.םיבר םיפלא וביבס וצבקתה ,ביבא-לתב ןולמב ההש יברהש םיימויב ,המגודל .םוצעה םרפסמו
התנמ םימי םתואבש ,רוכזל ךירצו .םיילפכ ינשה ברעבו םיפלא-תנומשכ ואב ןושארה ברעב
לככ ררוע יברה ינפ הארמ םלואו ,תדמ םיקוחר םבור ,םיבשות ףלא השולשו םיעבראכ ביבא-לת
אישנ םימיל ,רזש ןמלז םג היה םיאבה ןיב ,בגא ךרד .םבילבש תידוהיה הדוקנה תא הארנה
."יברה ינפ תא הנושארל הארש עגרה לע תושגרתהב רפסל גהנש ,הנידמה

"םד תועמד"

לבא .הלפכמה תרעמ ךות לא סנכיהל השרוה ףאו ,(חבטה ינפל עובשכ) ןורבחב םג רקיב יברה
אוה םילשורי תא הארש עגרה תא .יברעמה לתוכב היה ותניחבמ רתויב שגרמה רוקיבה יכ הארנ
ןייד תכרב ונכריבו ונדגב תא ונערקו םילשורי תא וניאר ,יצחו עשת העשב" :ונמויב ראתמ
."תמאה

ינאשכ ,םינונחת לש תועמד ילחנ ילצא וחתפנ" :ונמויב יברה םשר ,לתוכב רוקיבה רחאל
ינאש ךות ,םהידליו םהישנ םע םידיסחה ,'םימימת'ה ידימלת ,םידידיה לכ תא ידיל שיגרמ
םוקמב םירכזנ םלוכ וז העשב הנהש יעדויבו ...תוימשגבו תוינחורב םבצמ תא ימצעל ראתמ
.יתייח תועש המכ ןתואב ...תומליא םילימ ,םד תועמד ילצא ררוע הז ,שדקמה-תיב לש שודקה
."םייחהמ םיעגר יתמעט .רתוי הובג חפט יתייה .לוכה לע יתחכש

היינאב הרושבה

,ןכמ רחאלש תבשב .בא-םחנמב ז"ט ,ישימח םויב הירדנסכלאל תבכרב ץראה תא בזע יברה
תא יברה עמש ,םי-בלב היינאה לע ותויהב ,ןושאר םויב .ןורבחב תוערואמה ,עודיכ ,וצרפ
.עריאש

תושק עפשוה ,ותוארל ואבש ,ןורבח ידוהימ םיבר תישיא שגפ ןכל םדוק םימי המכש ,יברה
תוערפהמ הביצעמה הרושבה ינעיגהב" :קוק ברה לא בתכ ךכו .השק הלחמב הלחו העידיהמ
."שפנ -תמגעו רעצ בורמ תוילכ תלחמב ונילע אל יתילחנ ,שדוקה-ץראב ושענשגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


המלש האופר

קוקזה הלוח ןוגכ ,םימש ימחרל קוקז םדאשכ טוקנל שיש םיינחורה םיעצמאה םהמ :הלאש
?המלש האופרל

תדחוימ הלוגס תולעב תווצמב טרפבו ללכב תווצמה יניינעב ,תובוט תוטלחה דבלמ :הבושת
ירבק לע הליפת ןכו ,םיבר תליפתו ,(תוזוזמו ןיליפת תקידב ומכ) הנגהו הרימש לש
:ןהילע וצילמה לארשי ילודגו ל"זחש תולועפ המכ ריכזנ ,םיקידצ

ע"רק' תויתוא תא ןכו ,הלוחה לש יטרפה ומש יקוספ תא דחוימב רמול גוהנ :םיליהת תרימא
לכ דגנכו ודגנכ ,ורפסב דוד רמאש המ לכ" :ל"זח ורמאו .טיק קרפ לש ב"אה ךותמ ,'ן"טש
םירבוש םיליהת ירומזמ" :רמא 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ."ורמא םיתיעה לכ דגנכו ,ורמא לארשי
."םימחרבו דסחב םתלועפ םילעופו ,םימלוע ןודא ינפל םיחטתשמו ...תוציחמה לכ

ןוכנו יאדכ ,םיליהת תרימא לש תונמדזה לכבש ,ררוע שטיוואבוילמ יברה :הקדצ תניתנ
רפסב רומאה יפ-לע גוהנל שיש ,ריבסהו .(ןבומכ ,לוחה תומיב) הקדצל הניתנ הזל ףרצל
."הקדצב דואמ-דואמ תוברהל 'ה רבדל םידרחה לכ וישכע וגהנ" אינתה

ןוגכ) םש םיפיסומ וניתורודב ."םדא לש וניד-רזג םיערקמ"ש םירבדהמ הז םג :םש יוניש
רחאמ םלוא .האופר וא םייח ותועמשמש (לאומש-םייח ול םיארוקו םש ול םיפיסומש ,לאומש
םע תוצעייתהבו ,םיינוציק םירקמב אלא תאז םישוע ןיא ,המשנה לש תויחה רוניצ אוה םשהש
דציכ עובקל ידכ ,החמומ ןייד םע ץעייתהל שי .הרותה תוימינפב םיאיקבה ,לארשי ילודג
.(םיכמסמבו הרותל היילעב ,םוי-םוי ייחב) אבהל םשב שמתשהל

תאזו ,המודכו תיב-םולשב םיישק שישכ הנקתל וא הבותכה תא ףילחהל ץופנ הנורחאל ,בגא
.החמומ ןייד תצע אלל תושעל ןיאש יאדו
'יס ד"וי .צ 'יס א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש .ג פ"ס ת"הגא ,אינת .חי םיליהת שרדמ .ב,זט ה"ר
.דק 'מע םיגהנמה ימעט .210 'מע םיבתכמ ץבוק ,'קחצי ףסוי להא' םיליהת .וק-הקזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il