658 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

םיטפוש תשרפ * (10.8.99) ט"נשת'ה לולאב 'א * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


אב ונרוגי רשא


ךכ .האבה םידומילה תנשל צרמב םיכרענ רבכ ךוניחה דרשמב
יתריציו יתרוקיב גולאיד ךות" :תודהיה תא וישכעמ ודמלי
"תידוהיה תוברתה תשרומ םע


צרמב םיכרענ רבכ ךוניחה דרשמבו ,םהידומילל רפסה-יתב ידימלת ורזחי םייעובשכ דועב
תינכת תא ץמיא ךוניחה -רש" יכ ,ונרשבתנ עובשה תישארב .השדחה םידומילה תנש תארקל
הדמע ריינב רשה ינפל השגוה תינכתה ."ינולא דורמנ לש יטסינמוה-יתכלממה ךוניחה
."ךוניחה דרשמב שדח םוי-רדס" :ותרתוכש

תא םיחלוש ןושאר םויב לבא ,תבשב תסנכה-תיבב ללפתהל םיאב הז ןויליג יארוקמ םיבר
אוה יתכלממ רפס-תיב םג םהיניעבו ,םייתד שממ אל םה .םייתכלממ רפס-יתבב דומלל םהידלי
-אלה ,תידוהי הנידמ ונחנא ירהש ;תרוסמהו תדה יכרע תא םידליל ליחנמה ,ידוהי רפס-תיב
?ןכ

ידמ רתוי הליחנמ תיללכה תיתכלממה תכרעמה ןיא תידוהיה הנידמבש תודוהל בוצע ,ןכבו
הארנה לככ לבא ,םויה דע םג היה ךכ .הידימלתל תודהיה תורוקמב עדיו םיידוהי םיכרע
שבגתהל ךלוהש 'שדחה םויה-רדס' תא ןוכנ םיניבמ ונחנא םא ,רתוי דוע עורג היהי בצמה
.ךוניחה דרשמב

הפ הצופ ןיא

שיאש ירמגל רורב היה .ךוניחה קית רסמנ ימל עדונש עגרב ידמל היופצ התייה תאזה המגמה
קפתסהל ידכ הזה דרשמה תא שקבמ אל ,תועודיו תורורב היתודמעש הגלפמ שארב דמועה ,והומכ
רשפאו ,ךוניחה תכרעמב ומלוע-תפקשה תא עיבטהלו עיפשהל הצור ותומכ שיא .דובכ ינוניגב
.ללוחל שקבמ אוהש םייונישה םה המ ךירעהל טלחהב

תחסה אלא וניא ,תיתד הגלפממ רש-ןגס תומדב ,יתדה רוביצה תא עיגרהל דעונש 'ןוזיא'ה
הילע ןגהלו תיתדה ךוניחה תכרעמ לש היתויוכז תא חיטבהל רומא רשה-ןגס .רקיעהמ תעד
ךכבו ,תיתכלממה ךוניחה תכרעמ השעמל הרקפוה ךכב לבא ,התוריחבו היביצקתב העיגפ ינפמ
.תירקיעה הנכסה הנומט

םיצור םהירוה .םייתרוסמ םיתבמ םיאב יתכלממה ךוניחב םידימלתה תיצחמכ ,םירקסה יפ-לע
הנקתו תידוהיה םתוהז תא חפטת ,תרוסמהו תודהיה יכרע תא םהידליל קינעת ךוניחה תכרעמש
היגולואדיאל וישכע ורקפוה וללה םידליה לכ .הרקי אל הז .לארשי תשרומב תואיקב םהל
.'תיטסינמוה-תינוליח'

לע םייתלשממ םירבשמ ללוחל םילוכי .הנידמה לש 'ידוהיה הנויבצ' לע הברה ונלצא םיקבאנ
ול תויהל הלולעש רבד ,ךוניחה תכרעמב יטמרד הכ יוניש לבא .תבש לילב הניברוט תרבעה
תודסומב ועגפי אלש רקיעה .הוולשבו טקשב רבוע ,אבה רודה לש ותומד לע תערכמ העפשה
.'ונלש' ךוניחה

םיטבלתמה םירוהל

ןגהל ךרטציש ופוס ,תיתימא תודהימ קתונמ ךוניחל לארשי ידלי ללכ תא ריקפהל םיכסמש ימ
ונא ,ךוניחה-רש ץמיאש תינכת התואב ,הנה .רשה-ןגס םג ליעוי אלו ,ולש ותיב לע םג
הבו ,םיידרחה םג ,ךוניחה תודסומ לכ תא בייחתש 'הביל תינכת' עובקל המגמ םיאור
."עבטה יעדמו הקיטמתמ ,תילגנא ,תיברע ,תירבע ,תוחרזאב הבוח ידומיל"

,וז ותנווכמ ךוניחה רש גוסיי 'שקיע' קבאמ ירחאו ,זע תסנכה אלא וז ןיאש ןכתיי
ףצפצי אלו הפ הצפי אל שיא םייתניב לבא ,'גשיה'ה לע העורת לוקב זירכת תיתדה תודהיהו
יאדו םייתדה .ץראב יתכלממה ךוניחה ללכ לע 'תיטסינמוה-תינוליח'ה תינכתה תלחה לע
םייתרוסמה וליאו ,"ונלצא וברעתת לא ,םכלצא םיברעתמ אל ונחנא" :םהל ובישי יכ ,וקתשי
.עמשנ וניא ולוקש םמוד בור םה

ךוניחה תכרעמ קינעת תידוהי תוהז וזיא ועדתש יאדכ ,םיטבלתמ ןיידע ,םירוהה ,םתא םאו
תוברתה לש םימישרמה היגשיה חכונל םיריעצה תורודה תא חפטל" :םכידליל תיתכלממה
תאז לכ ,היגולונכטבו הלכלכב ,טפשמבו רסומב ,תונמאבו תורפסב ,עדמבו תוגהב ,תילארשיה
."תידוהיה תוברתה תשרומ םע (!) יתריציו יתרוקיב גולאיד ךות

םעה לש תראופמה תלשלשב ךשמה רוד ויהי םאה .אתבסהו אבסה לע ובשחו םכידליב ולכתסה
?ידוהיהשדח שיתוזוזמה תא קודבל

ד"בח-יתב םימייקמ ,לולא שדוחב תוזוזמהו ןיליפתה תורשכ תא קודבל לארשי גהנמ יפ-לע
תוזוזמו ןיליפת םג יכ רוכזל יואר .תוזוזמו ןיליפת תקידבל דחוימ עצבמ ץראה יבחרב
שי ןיידע .השדחה הנשה תארקל ןתורשכ תא אדוול בושחו ,םינשה ךשמב םגפיהל תולולע תורשכ
ןניא הליחתכלמ םגש ןהמו ,לקנב לספיהל תוטונה ,הכומנ המרב תוזוזמו ןיליפת קושב
.תורשכ

הלואגל םיליהת

תארקל ,'הלואגה בוריקל ימלוע םיליהת עצבמ' לש המזויה תא ביחרמ 'דוד ןושל' ןוגרא
יפכ םיליהת יקרפ םוי ידמ םיארוקה ,םידוהי תובברל ףתוש תויהל שקבמש ימ .לולא שדוח
.ףרטציו 02-5612121 'לטל רשקתי ,שדוחה ימיל וקלוחש

םיעבצב ארמג

ןמטיור תאצוהב ,'םינושארל םינווג' תרודהמב ארמגה יקרפב םירזענ םיבר םידימלת
,ץורית ,הישוק ןיב ןיחבהל דימלתה לע םילקמה ,םינוש םיעבצב שגומ ארמגה חסונ .תובוחרמ
.9459225 -08 'לט .דיקפמה קרפ םג עיפוה התע .המודכו האבומ

"הב ךופה" קחשמ

םינוילדממ בכרומה ,קחשמה ."הב ךופה" :'םייהדלפ' תיבמ יכוניח ידוהי קחשמ דוע
המידקה יניד תא ןכו ,תונושה תוכרבה יניד תא םידליל ליחנמ ,לדגמ םירצויה םירייוצמ
.תיב לכל םיאתמו םעט -בוטב בצועמ קחשמה .(הליחת םיכרבמ לכאמ-רבד הזיא לע) תוכרבב
.02-6513947 'לטשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.םיטפוש תשרפל


טלקמו טפשמ

םינייד תונמל הווצמה וז ."ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש" יוויצב תחתפנ ונתשרפ
ולכוי ןהילאש ,טלקמ ירע עובקל הווצמה םג העיפומ השרפה ךשמהב .ןידה תא םיקסופה
.הגגשב םיחצורה טלמיהל

ונאצמנ ,"ךירעש לכב" הרותה תרמוא "םירטושו םיטפוש" ןיינעבו ליאוהש ,םירמוא ל"זח
-ץראב קר ויה טלקמ ירע ,תאז תמועל .םירטושו םינייד דימעהל ךירצ ץראל-ץוחב םגש םידמל
ץראל-ץוחב לבא ,ץראל-ץוחמ םיחצורה תא םג וטלק לארשי-ץראבש טלקמה-ירע םנמא .לארשי
.טלקמ ירע םיקהל רשפא היה אל המצע

ןוקית :הרטמה

היהש דע) טלקמ ירע תווצמ ןיבל "םירטושו םיטפוש" תווצמ ןיב םיוושמ ל"זחש הדבועה םצע
םיקהל רשפא טלקמ ירע םג ,ץראל-ץוחב הלח "םירטושו םיטפוש"ה תווצמ םאש בושחל םוקמ
.םייתשה ןיב רשק שיש החיכומ ,(םש

שנוע םשל התייה אל טלקמה ירע לש ןכו םירטושהו םיטפושה לש םתרטמ :ידמל טושפ רשקה
םירטושהו םישנוע םיליטמ םנמא םיטפושה .ןוקיתו ךוכיז איה תירקיעה הרטמה אלא ,דבלב
טלקמה ירע םג .אטחה ןמ ותוקנלו אטוחה תא ךכזל איה תירקיעה הרטמה לבא ,םתוא םיעצבמ
.ןויקינו חוניק ןושלמ איה הרפכו ,"תרפכמ תולג" :ל"זח רמאמכ ,אטחה תרפכל ודעונ

ץוחב ראשיהל אל

לדבה שי ,הרפכלו ןוקיתל ודעונ (טלקמ ירעו םיטפוש) וללה םיעצמאה ינשש יפ-לע-ףא םלוא
-ץרא ןכש .לארשי-ץראב קר ויה ןכלו ,הבושתהו ןוקיתה םוקמ ןה טלקמה ירע .םהיניב יתוהמ
הצורש ימו ,("הנוק ןוצר תושעל התצרש - ?ץרא המש ארקנ המל") 'ה ןוצר תא תלמסמ לארשי
.('ה ןוצרל ץוחמ) ץראל-ץוחב ראשיהל אלו 'ה ןוצרב קובדל ךירצ ,הבושתב בושל

ךרבח תא ןידת לא" :רמאנ ןיידל .ץראל-ץוחב םג דימעהל םיכירצ םירטושו םיטפוש וליאו
אולמ לע דומעל וחוכב היה אל ,לארשי-ץראב קר ןידה-תיב היה ול ."ומוקמל עיגתש דע
ןכל .לעשו דעצ לכ לע םישק תונויסינ שישכ ,ץראל-ץוחבש םירתסההו תומלעהה לש םתועמשמ
.םוקמה יבשות תא הכלהכ טופשל ידכ ,ץראל-ץוחב תבשל ךירצ היה ומצע ןידה-תיב םג

ומצעב אוצמל

,'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא לצא ןכו יעצמאה ר"ומדא לצא הרקש עודיה רופיסב ונאצמ ךכל המגוד
םדא סנכנ רשאכש ,ןכמ רחאל וריבסהו ,'תודיחי'ל םישנאה תלבק תא עתפל םעפ וקיספהש
,תוקדבש תוקדב ולו ,הז ןיינע ומצע ךותב אוצמל יברה ךירצ ,והשלכ ןיינעל ןוקית שקבמו
אלש ,רתויב לפש ןיינעב הלאש םהינפל האב התע וליאו ;לאושל בישהל לגוסמ אוה זאו
.'תודיחי'ה תא וקיספה ןכלו ,הזמ ץמש םוש םמצע ךותב אוצמל וחילצה

וטפשלו תוכז וילע דמלל לגוסמ ,אטוחה לש תיעבטה הביבסב אצמנש ימ קר ,ןייד םג ךכו
.הכלהכ
(380 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקל)

ךלמ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמיתימא ךלמ

איה וז הווצמ לש תימינפה הנווכה .(וט,זי םירבד) "ךלמ ךילע םישת םוש" :הווצמ הרותה
ינב רשאכו ,ה"בקה לא תילכתב לטב יתימא ךלמ .םימש תוכלמ לוע תלבקו לוטיב םעב רידחהל
.םימש תוכלמל תולטבתה םושמ ךכב שי ,וילא םילטבתמ םעה
(ךיתווצמ ךרד)


ךלמכ ברה

ךל השע" יוויצה ונשי הזה ןמזב ךכ ,ךלמ םהל תונמל לארשי-ינב ווטצנ תיבה ןמזבש םשכ
ךירצ ידוהי לכ ."ןנבר - יכלמ ןאמ" (בס ןיטיג) ל"זח רמאמ יפ-לע ,(א קרפ תובא) "בר
.ולוקב עמשיש בר ול היהיש
(שטיוואבוילמ יברה)


לוחמ ודובכ ןיא

אהתש ,"ךלמ ךילע םישת םוש" רמאנש ,לוחמ ודובכ ןיא ודובכ לע לחמש ךלמ :ישא בר רמא
.ךילע ותמיא
(א,בל ןישודיק)


ךלמה דובכ

ותוא ןיאור ןיאו ,וטיברשב ןישמתשמ ןיאו ,ואסיכ לע ןיבשוי ןיאו ,וסוס לע ןיבכור ןיא
.ץחרמה-תיבב אוהשכ אלו ,םורע אוהשכ אלו ,רפתסמ אוהשכ
(א,בכ ןירדהנס)


תינוציח תופיקת

לבא ,ץוחבמ אלא הז ןיא ,וינפמ וארייש ידכ ,הפיקת דיב גוהנל ךירצ ךלמהש יפ-לע-ףא
וביל ךותל רודחי ינוציחה יתוכלמה ףקותהש רוסא ;ויחא לע תואגתהל ול רוסא ותוימינפב
.המינפ
(הרות ינינפ)


דחפל אל

ךל רוסא - "ךילע ותמיא אהת" ךכ ,דבלב ה"בקה ינפמ אלא םדא םושמ ארי וניא ךלמש םשכ
.דבלב 'המ אלא םדא םושמ דחפל
(דונמירמ ןהכה יבצ יבר)


םייוגה לככ

הווצמ וז ירהו ,ךלמ םהל תונמל והושקיבש העשב לארשי-ינב לע איבנה לאומש םערתה עודמ
לככ תויהל ןוצרהמ אלא ,הרותה תווצמ תא םייקל םתקושתמ עבנ אל ךלמב םנוצר אלא ?הרותהמ
סעכ ךכיפל ,"םייוגה לככ ונטפשל ךלמ ונילע המיש התע" ,(ה,ח א-לאומש) םרמאמכ ,םייוגה
.לאומש םהילע
(רפוס בתכ)


ומצעב ךלמ

אלו ,ותוגהנתהו וישעמב טלוש אוה היהיש ,ומצעב ךלמ תויהל הווצמ ומצע םדאה םג
.וב וטלשי ויתונוצרו ויתודימש
(ץישפורמ היעשי יבר)

עובשה תרמיא


שרופמ קוספ

,גלפומ ןדמלו לודג ןואג דחא ,םינבר ינש ודדומתה המרה הרשמה לעו ,ברה רטפנ תחא ריעב
ותאריש ,לודג םימש-ארי היה ינש דצמ לבא תונדמלבו תונואגב וילא עיגה אל ורבח וליאו
.ותמכחל תמדוק

םבישה .ריעה תונברל ףידעהל םהילע ימ תא והולאשו הבוקממ ןתנ יבר לא הליהקה ישאר ואב
:קידצה

יווה ,'ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא ...ךל ןתית םירטושו םיטפוש' - שרופמ קוספ הז ירה"
-תארי ילעב ,ךב ךיקולא 'ה תא ורידחיש הלא תא ?ךילע תונמל ךילע םיטפוש וליא :רמוא
."םימשתודיסחה יכרד


יתימא דמלמ

םעפש ,םירפסמ ךכ לע .דמלמ השענ ,תרחא הסנרפ םושב חילצה אלש ימש ,תומוקמו םינמז ויה
דציכ עמש ,דמלו שרדמה -תיבב בשיש ,ברה .דמלמכ ומצע תא עיצהו תחא הרייעל ידוהי אב
םג ונלצא רסחש ןוויכמ" :העצהב וילא הנפ אוה .עזעדזהו ותדובע תא השוע הזה דמלמה
תונמא תא יתדמל אלו ,טוחשל לכוא ךיא" :שיאה עתרנ ."?טחוש תויהל ליאות ילוא ,טחוש
- םיכר םידלי לש תומשנ 'טוחשל' וליאו ,התא ארייתמ תופוע טוחשל" :ברה הנענ ."!הטיחשה
..."!?ארי ךניא

רתוי םידמלמה תא ברקמ היה יעצמאה ר"ומדא ק"כ .םידמלמל בר דובכ ושחר ידיסחה םלועב
אובמ) "תוקולאל לוביק-ילכ ויהי םידוהיש לעופ דמלמ" :רמוא היה אוה .םינברה תא רשאמ
.(36 'מע ןייעמו סרטנוקל

ףלחתנ הבה

תיבב יתימאה רואה רוקמ אוה ,'הדובע' לעב ,ידיסח דמלמ" :רמא ב"שרה ר"ומדא ק"כ
יתבב תוקולא םסרפמ אוה .רודבש וניבא םהרבאה אוה ,'הדובע' לעב ,ידיסח דמלמ .ידוהיה
.(םש) "לארשי

הווצמה הלח יילע" :דמלמל רמא ,יעצמאה ר"ומדא ,ונב רובעב דמלמ רכש ןקזה ונבר רשאכ
.ךתיב-ינב תא סנרפלו ןוזל הווצמ התא וליאו ,(ט,אי םירבד) 'םכינב תא םתוא םתדמילו'
םע דמל - התאו ,ךילע תלטומה הווצמה תא םייקל לכותש ,ךיכרצ תא ךל ןתא ינא :ףלחתנ הבה
המשנה תא קזחמ ינחורה ןוזמה ןכ ,שפנב ורשקמו ףוגה תא קזחמ ימשג ןוזמש םשכ :עדו .ינב
"ינב תונוזמ יל ןתית התאו ,ךתיב-ינב תונוזממ קלח ךל ןתא ינא .םייח םיקולאב הרשקמו
.(טש 'מע ,ג ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא)

'ה תכאלמ ךתכאלמש ךכב ןנובתת ,דמלל ליחתתש םדוק" :דמלמ ותואל ןקזה ונבר רמא דועו
םייחה ןמ ךורע-ןיאל םילענה - םיינחורה תוומהו םייחה .קסוע התא תושפנ ינידבו ,איה
ויתויוכזב הכזת - תמאה לע ודימעתו הנומאב דובעת םא .המה ךדיב - םיימשגה תוומה ןמו
.(יש 'מע םש) "ואל עמוש התא - ןה ללכמו .םלוע דע וערז-ערז תויוכזבו

,לליה -ףסוי יבר" :(אקת 'מע ח ךרכ ,םש) ויתורגיאמ תחאב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רפיס
רכתשהל םוקמב .יקדרד-דמלמ תויהל רחב תאז-לכבו ,לודג ןדמל היה ,ש"רהמ יברה ידיסחמ
תא תוקוניתה בלב עובקל רסמתהו המועז תרוכשמב קפתסה ,םילודג םידימלת םע דומילמ חוורב
םידימלת לש םיבר םידודג דימעהו ,תודמלמב קסע הנש םישימחכ .םימש תאריו הרותה תביח
רוקעל ולכוי אל םלועבש תוחורה לכ - םידליה בלב לליה-ףסוי יבר עטנש המ .םיקולא יארי
םשה ןוצר יפכ ,םידוהי ויהיש םידוהי תושעל ,ףוגב המשנה תדירי תנווכ וז .שילחהל וא
."ךרבתי

םוחה תא קיזחהל

ובזעש םדוק ,םויה ףוסב רופיס רפסל גהנ ,שטיוואבוילב םידמלמה דחא ,ןסינ יבר דיסחה
ךותמ ,גוהנ הנטק הרייעב" :לשמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ךכ לע לישמה .'רדח'ה תא וידימלת
לכ המוח תא קיזחתש תולובחת םישועו ,דחא תיבב תרעוב תלחג חינהל ,םירורפגב ךוסחל ןוצר
תלחגב םיחפונ ויה (םויה רוא ינפל םוקלו ששב ןושיל תכלל זא וגהנ) רקובב .הלילה
היהיש - וז תלחגכ והומכ ,התיבה הכילהה ינפל ,השעמה רופיס .ץע לש םסיק הב םיתיצמו
.(120 'מע ו"צרת תוחישה רפס) "רחמ םויב שא ריעבהל הממ

רפסל ןיאש ,רובס היה הז דמלמ .תונטקה ויתונב רובעב דמלמ םעפ רכש ץ"יירה יברה
קר םדמלל שי אלא ,שפנה תא םיליהבמה ,םיתפומ יניינע - תודליל אל יאדוו - םידליל
יטוקל) ותדובעמ דמלמה רטופ ,ב"שרה יברה ,ויבאל רבדה עדונשכ .לכשב םינבומה םירבד
.(91 'מע ,טי ךרכ תוחיש


הלואגל הייפיצב


םהש - ךנעת םולש םא היהו ...םולשל םהל חתופש ,חישמה ךלמב רבדמ - םולשל הילא תארקו"
,חישמה ךלמב םידרומ םהו םהב תסנכנ תיזזח חור - ךמע םילשת אל םאו ...םמצע תא םיתפוכ
"ויפ טבשב ץרא הכיהו רמאנש ,םגרוה דימ
(טי ,םיטפוש אמוחנת שרדמ)

היהש השעמ


בהזה ןועש

לש וידיסח ידבכנמו זלעב ינבר יבושחמ ,קצעבעד-ץישפורמ השנמ יבר לש ונב היה והיעשי
ומצע אוהו ,זלעבב ותחפשמ הררוגתה והיעשי לש ותודלי תונשב .זלעבמ עשוהי יבר קידצה
.קידצה לצא תיב-ןבכ היה

תאצל הזע הקושת ובילב הררועתה ,רגבתהשכ .הרידא תונרקס לעב ,ינורשיכ דלי היה והיעשי
םוקל הטלחהה ובילב הלמג דחא םוי ,םנמאו .רשעתהלו רחסמב קוסעל ,לודגה םלועה לא
םילעהל ןווכתה ,ותבשחממ ואינהל הסני קידצהש ועדויב .הירטסוא תריב ,הניוול עוסנלו
.ותינכת תא ונממ

תא וילא ארק אוה .הניוול עוסנל והיעשי לש ותנווכ לע קידצל עדונ יהשלכ ךרדב םלואו
םוש חיטבהל לבוקמ אל זלעבב ,ינב אנ-עמש" :ול רמאו ,דואמ בביח ותואש ,ריעצה םלעה
לש ויתורצפה לכ לבא ."ןאכ ראשיתש יאנתב ,שקבתש לכ חיטבהל ןכומ ינא ךל לבא ,רבד
.הניוול עסנו םק והיעשי .םקיר ובשוה קידצה

דצל .רשועה תולעמב הלעו ספיט טא-טאו ,םיקסעה םלועל סנכנ אוה .ליח השע הניווב
וידגב ,ותרופסתו ,ויתואפו ונקז תא חליג אוה .תוינחורב תדרל לחה ,תוימשגב ותיילע
.םייוגה דחא לשכ ויה ותוגהנתהו

,תוירבה עבטכ ,ףוסבל .ותשרוממו ותיבמ והיעשי לש ותוקחרתה תא זלעבב ובאכ בר ןמז
.תובבלהמ והיעשי לש ורכז חכתשנ

תוארל הזע הקושת ,אטוחה ריבגה ,והיעשי לש ובילב הרועינ םימיה דחאב .תובר םינש ופלח
.ותיבל בושלו ,וינפב ץיצהל ,ורצחל אובל הצר דואמ .זלעבמ קידצה לש וינפ תא

היה אל תאז-לכב .הלודג התייה ,ומצע יברהמ רקיעבו ,ויריכמ ינפמ השובה .ססיה הליחתב
.זלעבל עסנו םק דחא םויו ,םיזעה ויעוגעג ינפב דומעל לוכי

ןיחבהשכ המיעפ ריסחה וביל .םירגובמו םיריעצ םידיסח הלגרהכ התמהש ,רצחל סנכנ אוה
וטיבה ףא םהמ המכ .םהיניב וחחושו רצחה תניפב ודדוגתהש ,וליג-ינב ,וירבחמ הצובקב
רבכ שיא השעמל יכ ןיבה אוה .וביל לעמ הלוגנ ןבא .םתחישב וכישמה ותעתפהל ךא ,ורבעל
,רענ ותוא תא יחכונה והיעשיב תוהזל רשפא היה אל ןפואו םינפ םושב ,םנמאו .וריכמ וניא
.ןהידיצמ ולשלתשה תוכורא תואפ יתשש ,תונדועמ םינפו תומת םייניע לעב

אל םוקמה יאבמ שיאו ,שרדמה-תיב ךותבו רצחב טטוש אוה .רתוי עוגר והיעשי היה תעכ
אל רתויב םיבוטה יירבח םא" .קידצה לש ורדחל רותב בצייתה ןוחטיב תשוחתב .וריכה
.ובילב רמא ,"ינריכי אל ומצעב קידצה םג ,ינוהיז

םיניינע המכל הכרב שקיב הבש ,ותקתפ תא קידצה ןחלוש לע חינהו ,המינפ סנכנ אוה
,ארק ,"!?והיעשי ,הז התאה" .תושגרתה וב הזחא דימו קתפב תולק טיבה קידצה .והודירטהש
."!ךתוא האור ינא םינפ וליאב !יובאו יוא"

:הל רמאו תינברל ארק אוה .תבשל והיעשי תא ןימזהו ורוביד ןוט תא קידצה ךכיר דימ ךא
החיש רחאל ."בוט הניל םוקמל ול גואדלו וברקל ךממ שקבא .ונל שי בושח חרוא הזיא יאר"
."רחא דעומב ןודנ ךלש הקתפב .טעמ חונלו לוכאל ךל" :והיעשיל רמא הלק

לש וסחי לע םידיסחה ועמששכ .רצחל והיעשי לש ואוב לע השיערמה העומשה הצופנ רהמ-שיח
.והיעשיל הבר הכובמ בסה הזה בצמה .דואמ והובריקו םינפ םה םג ול וריבסה ,וילא יברה
.תירוקמה ותביבסב חונב אלש שחו והארמב שוב היה אוה

יתאבה" :ול רמאו ,ילכימ 'ר ,שמשה לא והיעשי שגינ ,תירחש תליפתל קידצה ךלהשכ ,רקובב
תא חק ,ךממ השקבב .ןאכ יתייהש ךלהמב בנגיי אמש ינא ששוח .יברל רוהט בהז לש ןועש ימע
."יברל הנושארה תונמדזהב ותוא רוסמו ידימ ןועשה

וכרדב והיעשי היה רבכ ןכמ רחאל עגר .חרואה תשקבכ תושעל חיטבהו ןועשה תא לטנ שמשה
.ומע חחוש וליפאו קידצה תא האר אוה .גישה רבכ ולש תא .הניוול בושל

אוה .ויניע וכשח ,והיעשי ול חלשש בהזה ןועש תא שמשהמ לביקו הליפתהמ קידצה רזחשכ
?תישע המ" .שמשה רבעל חנאנ ,"!יליבשב תונתמ לבקל ךשקיב ימ" .בזע והיעשי יכ דימ ןיבה
..."ןודבאל תכלל ותמשנל תחנה ךידי ומב .הבושתב רזוח היה ,ןאכ ראשנ היה וליא

קבואמ בהז ןועש ול רסמ אוה .שמשה ילכימ 'רל קידצה ארק דחא םוי .תובר םינש ופלח זאמ
."וב שמתשהל שקבמ ינא יכ ,יוקינל ותוא רוסמו ןועשה תא חק" :רמאו

יכ ,ררבתה .הניוובש ראופמה ותיבב ,ומלועל ךלה והיעשי יכ ,עדונ םימי המכ רובעכ
לא הנפ אוה .ותומ שרע לע והיעשי ססג ,ןועשה תא תוקנל ושמשמ שקיב קידצהש העש התואב
.םירשכ םידוהי הרשע ותטימ ביבס ףוסאל םשקיבו ותיב ינב

ראשה ןיב .וירוה תיב תא ובזוע זאמ םיברה ויאטח לכ לע תודוותהל לחה ,םישנאה ואבשכ
רמ יכבב ץרפ ,תאז רמאשכ .ותציחמב רתונ אלו קידצה ירבדל העש אלש לע הקומע הטרח עיבה
הבושת ךותמ הרצויל הבישהו ותמשנ תא חפנ ,יכבב ררממ ודועב ,ךכו .תוכורא תוקד ךשמנש
.המלש
רבוקר םוחנ 'פורפ םע םיידוהי םייח
םירז תודשב תוערל המל :רבוקר 'פורפה


הנושארבכ וניטפוש הבישה

,וב קלח ללכ םהל היה אלש השעמב תוצוח-שארב ומשאוהש ,הילצרהמ רב גוזה ינב תשרפ"
,רבוקר םוחנ 'פורפה רמוא ,"ירבעה טפשמה תרות הגוהנ התייה לארשיב וליא תכסחנ התייה
.הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמ רבכמ-אל דע שמישש

יניד בולישל םינש הז לעופו 'לארשיב טפשמה תשרומ' ןוכמ שארב דמוע רבוקר 'פורפה
יכ אוה ללכה ,הרותה ןיד יפ-לע ,וירבדל .לארשיב הטיפשהו הקיקחה יכילהב ירבעה טפשמה
ארמגה רופיסב ,ראשה ןיב ,אצומ אוה ךכל רוקמ .ןידב עשרוה םרטב דושח לש ומש םסרפל ןיא
אטח היבוט יכו :הלאשה לע .שנענו היבוט לע דיחי דעכ דיעהל אבש דוגיז לע (םיחספ תכסמ)
,לבקתת אל (דחא דעכ) ותודע יכ עדיש ןוויכמ ,ןכ םנמא :ארמגה הבישמ - !?שנעיי דוגיזו
!שנעיי ןכלו ער םש תאצוה אלא הב ןיאש ירה

םירפס םירשע

לע ותיב תא םיקהש ,םיובלדנמ החמש 'ר לש ודכנ ,םילשורי דילי ,(65) רבוקר 'פורפה תא
הז ירבעה טפשמה תייגוס הדירטמ ,("םיובלדנמ רבעמ") םינדריל םידוהיה ןיבש רפתה וק
.הנש םיעבראכ

הלעמל לש תדבוכמ הרדס וישנאו רבוקר ואיצוה ,םיטפשמה דרשמב ותוריש תונש תצורמב
תויוכז ,תוירבה דובכ ,קוחה ןוטלש ,םירמוש ,תוריכש ,ןיקיזנ ינידב םירפס םירשעמ
תא םיססבמ ,הרותה יניד ןיבל ץראב גהונה טפשמה ןיב תואוושה םיכרוע םה .דועו םירצוי
יטפשמ רמוח םיקפסמו דוסי ירפס םירבחמ ,ירבעה טפשמה דוסי לע לארשיב הטיפשהו הקיקחה
.תיתכלהה הקיספל עגונה לכב ,םיטפושל

תידוהי הנידמ

ינידב" .תוטישה רתי ןיבל ירבעה טפשמה לש תידוסיה השיגב יתוהמ לדבה שי יכ רובס רבוקר
ןיב הדרפה שי תורחאה תוטישב וליאו ,עורז-יבולש קדצהו רסומה ,טפשמה םידעוצ ,הרותה
."תודימהו רסומה ןיבל טפשמה

הל ןיאש היעב לכב ,ויפלו ,מ"שת תנשב תסנכה הלביקש קוחב תווקת הלות ןיידע רבוקר
תוריחה ,רשויהו קדצה תונורקע" יפ-לע קוספל טפשמה-תיב לע ,תמייקה טפשמה תטישב הנעמ
היהש יפכ ,לעופב שממ לש יוטיב הל ןיא ןיידעש ףא ,וז המגמ ."לארשי תשרומ לש םולשהו
יכ ,הנושארל עבקנ דוסיה-יקוחב רשאכ ,ב"נשת תנשב ףסונ קוזיח וירבדל הלביק ,יואר
.תידוהי - לוכ -םדוק ;"תיטרקומדו תידוהי הנידמ" איה לארשי

תורצואהמ בואשל

וחקלנ םיחנומהש םייטפשמ םימוחת שי" .םיבר תוריפ הבינה רבוקר לש תצרמנה ותוליעפ
תא ליצמה םדא יכ ,עבוקה קוח ,לשמל ,שי .דועו רכש רמוש ,םניח רמוש ןוגכ ,תורוקמהמ
-לע הצמואש וז הכלה .לוצינה ןוצרל דוגינב ליצה םא םג ,תואצוהה רזחהל יאכז ,ורבח ייח
יבר לש םידקת יפ לע העבקנש יפכ ,תודהיה יפל םייחה תשודק ךרע תא השיגדמ תסנכה ידי
."הנש תואמ-עבשכ ינפל גרובנטורמ ריאמ

יוטיב תידוהיה הקיספב םיאור ,תווצמ ירמוש אקווד-ואל ,םיבר םיטפוש ,רבוקר ירבדל
רבוקר .אשונל תועדומו עדי רסוח איה תיזכרמה היעבה .םינימאמ םה ןהבש תואדיאל לצאנ
רתוי בואשל ונלכשה אל דציכ ,והמתי לוכה ובש םוי אובי" .ןמז לש הלאש קר וזש ןימאמ
."רתוי תקדוצו תיכרע תידוהי הרבח תיינבל עייסמ היהש רבד ,ירבעה טפשמה תורצוא ךותמגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ןחלופ-תיבל הסינכ

?םייוג לש ןחלופ-יתבל סנכיהל רתומ לויט תרגסמב םאה :הלאש

וליפא רוסא ,לשמל ,ךכ .הרז הדובעמ ונקיחרהל ידכ הרותב םיעיפומ םיבר םייוויצ :הבושת
םיריכזמ ןיא ,םהיניעב 'םישדוקמ'ה תובוחרו םירע תומש ףאו ,לילאל דחוימה םש ריכזהל
לכתסהל וליפאו" :ם"במרה בתכש ומכו ,םילילא לש יונב לכתסהל רוסא .םהש תומכ םתוא
ךרד לע לאשת אלש ...'םילילאה לא ונפת לא' :(ד,טי ארקיו) רמאנש ,רוסא הרוצה תומדב
ומכ תושעלו הירחא תונפיהל םרוג הז רבדש ,הדבוע התא ןיאש יפ-לע-ףא ,איה ךאיה התדובע
."...ןישוע ןהש

-יתבל םג ונימיב םיעיגמה דומיל ירפס םהבו) תורבוחו םירפס אורקל אלש רהזיהל שי ןכל
.קוחרה חרזמהמ םהינחלופו םילילא לש תונומת םיסיפדמו ןחלופ יכרד םיטרפמה (!םייתד רפס

קחרתהל הווצמ"ש קספנ רבכ .המודכו םירזנמלו תויסנכל סנכיהל רוסאש יאדו ,ונניינעבו
,המב הב םהל שיש תירצונה המואה ירעמ ריע לכו" :בתכ ם"במרהו ."תומא עברא םילילא ךרדמ
הב רובעל רוסא ריעה התוא ירה ,קפס ילב הרז הדובע תיב אוהש ,םתליפת-תיב רמולכ
םאו ...ונחרוכ לעב םהירעב רוגנש םהידיב ונתוא רסמ 'ה אלא ,הב רודל ןכש לכ ,ןווכתמב
ברקל ןכש לכ ,ותוארל רוסא טעמכש ומצע הרז הדובע תיב ןיד ןכש לכ - ריעה ןיד אוה ןכ
."וכותל סנכיהל רמוחו-לק ,וילא

ריתה - (םויכ םידבענה םילילא לע אל לבא) ימורו ןווי ילילא לע סרוק דמלל ךירצש ימ
םתנומא תוספא תא םידימלתה וניביש ןפואב רמוחה תא דמליש יאנתב ,'השמ תורגא'ה תאז ול
.םויכ ונמלועב תוצופנה תונומאה לש ןכרע לע םג וניבי ילוא הזמו ,הבש תוטשהו
'להמ א"יפ .ג-ב"ה ז"ע 'להמ ב"פ .(חפאק ברה םוגרת) ד"מ א"פ ז"ע מ"היפ ם"במר .ב,אנ ;א,זי ז"ע
השמ תורגא ת"וש .ב ק"ס נק ת"כרד .נק ס"רו זמק ס"ר ,במק ס"וס ד"וי ע"וש .ז"ה תורוסא תולכאמ
.זי 'יס ד"וי גהנמו הכלה ירעש .המ 'יס ד"ח תעד הוחי .טכק ס"וס ג"ח .גנ 'יס ב"ח ד"ויזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il