659 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אצת-יכ תשרפ * (20.8.99) ט"נשת'ה לולאב 'ח * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םיבשוחו םירצוע


תוריהמב םילהנתמ ונייח םג ,םישיבכב תפרוטמה העיסנה ומכ
- "!רוצע" .הרהזא רורמת ונלומ רקדזמ םואתפו .תררחסמ
םיבשוחו םירצוע ונאו ,זירכמ אוה


ךנימימש םישנאה םג .ריהמ בצקה .ךינפ לע םיפלוח םיעוריאו םישנא ,םיפונ .רהמ עסונ התא
!רוצע :זירכמה לודג הרהזא רורמת ךלומ עיפומ םואתפו .תררחסמ תוריהמב םירהוד ךלאמשמו

םג ,םישיבכב ומכ .םייחה ץורימ לע םירבדמ ונחנא .שיבכב העיסנה לע םירבדמ ונניא ,אל
םיקיפסמ ונניא .עוריא ףדור עוריא ,םוי ףדור םוי .תפרוטמ תוריהמב םילהנתמ ונייח
התואבו ,םיירוביצה םייחב ךכ .השדחה השרפה ונייח תא הריעסמ רבכו ,תחא השרפמ עגריהל
םימיה ובש ,ףרוטמ םייח בצק ביתכמ ינרדומה םלועה .םייטרפה ונייח םג םילהנתמ תנוכתמ
.הרקבו חוקיפ ילב טעמכ םיפלוח םישדוחהו

םייחה בצק תא המ-ןמזל רוצע .זירכמ אוה - "!רוצע" .הרהזא רורמת ונלומ רקדזמ םואתפו
.ץר התא ןאל טעמ בושח ,עגריה ,ףחוסה

םייחה תורטמ

,ןנובתהל ,רוצעל ידוהי לכל ארוק הז שדוח .םימחרהו הבושתה שדוח ,לולא שדוח והז
ןוחבל םיבייח הנשב םעפ תוחפל .םיעושעש ןגב תרחרחסכ תויהל םילוכי םניא םייחה .בושחל
ןוכנה ןוויכב םילהנתמ ונייח ןכא םא ונמצעל ררבלו יתנש ןזאמ ךורעל ,םייחה ךלהמ תא
.גישהל ונא םירומאש המ תא םהב םיגישמ ונא םאו

דעונש ,יניצר קסע םה םייחהש ,הסיפתל יוטיב םינתונ ונא ןזאמה תכירעו הריצעה םצעב
קחשמל יכ ,ומצעל ןובשחו ןיד ןתונ וניא ,םיקחשמ ןגב עשעתשמה ,דלי .תורטמ גישהל
,דספהו חוור לש ןזאמ ךורעל בייח םיקסע שיא ,ותמועל .הרטמ ןיאו תילכת ןיא עושעשלו
גישהלו חיוורהל הצור אוה יכ ,תיקסעה תוליעפה תא ךכל םאתהב ןכדעלו רבעה תא ןוחבל
.ןובשחו ןיד תתל ילב תאז תושעל רשפא-יאו ,תורטמ

ותרטמ .עוצקמ דמול םדא ,לשמל .תועובק תורטמ ןיבל םייניב-תורטמ ןיב ןיחבהל םג ךירצ
,םייניב-תרטמ אלא הניא וז לבא .תונייטצה תדועת לבקלו עוצקמה תא שוכרל איה תיחכונה
.הפי רכתשהלו התואנ הרשמ גישהל ףאשי ךכ-רחא .המצעל איהשכ הרטמ הניא עוצקמה תשיכר יכ
הלאשהו ,םייחה ךרוצל ודעונ רכשהו הדובעה םג ןכש ,תיפוס הרטמ הניא וז םג םלוא
.םייח ונא המ םשל - איה תיתימאה

דימת אלו ,םייניב-תורטמב םהלש תישפנה הייגרנאה רקיע תא םיעיקשמ םדאה-ינב בור
תא לואשל ונילע ובש ,לולא שדוח לש וניינע הז .תיתימאה הרטמה רואל םירבדה םינחבנ
ריבס .ונייחב גישהל םישקבמ ונא המו ,םייח ונא המ םשל - תיזכרמה הלאשה תא ונמצע
םירבד ירחא ונייח לכ ונצר םצעבש ,תולגלו הבישו הנקז ליגל עיגהל הצרנ אלש ,חינהל
.ףולח-ינב

ךלמהמ הבהא

לעממ הול -א קלח ,תיקולא המשנ ונב שי .תמייוסמ תילכתל ודעונ הזה םלועב םדאה ייח
.הילע תלטומה תיקולא תוחילשמ קלחכ ימשג ףוגב השבלתנו הזה םלועל הדרי איהו ,שממ
דסחו בוט תושעל ,תווצמ םייקל ,הרות דומלל ,התוחילש תא אלמל המשנל רשפאל ונדיקפת
קר גישהל רשפא התואש ,הלודגה תולעתהל המשנה העיגמ וז ךרדב .רציה ייותיפ לומ דומעלו
.ימשגה הזה םלועב

העשה תודרט םאהו ,הזה דעיה רבעל םימדקתמ ונא הדימ וזיאב קודבל ונילע לולא שדוחב
ונל ןתונ וז המישמב ונל עייסל ידכ .םייחה תילכתמ ונתעד תא תוחיסמ ןניא עגרה תויעבו
תא לבקמו ,םעה לא ,הדשל אצויש ךלמל לשמנ אוה .םנימב םידחוימ תוחוכ הז שדוחב ה"בקה
.הביחו הבהא ךותמ ,תופי םינפ רבסב םיאבה לכ

.הלעמלמ דחוימ עויסל הכוז אוה ,ויכרד תא ןקתל הצורו לולא שדוחב ררועתמ ידוהישכ
.הנשה ךשמב דעמו לשכ םא םג ,ונתיאמ דחא לכל תכמות די טישומ ,ןונחו םוחר באכ ,ה"בקה
לא תשגל קר ךירצ .הצקה לא הצקה ןמ תונתשהלו תואלפנ ללוחל דחאו דחא לכ לוכי ותרזעב
.ךלמהםירפס- ו תוחיש יטוקל

שטיוואבוילמ יברה תאמ
קחצי יול ןוכמ תאצוהב
םוגרתב ,שידייב םרוקמב ועיפוהש ,'תוחיש יטוקיל' יכרכ תא השיגמש ,השדח הרודהמ וז
.'מע 260 .תומש רפס תוישרפמ תחאו תחא לכ לע תוחיש שולש-םייתש ונינפלש ךרכב .תירבעל
.03-9606887 'לט

- ט"שעבה רזנ

טעיקוב לאומש-םהרבא תאמ
םיחולשה דוגיא תאצוהב
,ותדלוהמ ,םיקרפ רשע-השולש .ט"שעבה לע שטיוואבוילמ יברה לש ותרות ירבד תא סנכמ רפסה
לע וישוריפו ותוקלתסה דעו ,ותטישו ויתוגהנה ,ומש ךרד ,ט"שעבה לש ותולגתהו וכוניח
.03-9606120 'לט .'מע 438 .הרותה

םיתיזה רהל אטרכ ךירדמ

אטרכ תאצוהב
לכ לע אלמ רבסה םע ,רהב לויט ילולסמ העברא רפסב .םיתיזה רה לע ףיקמו טרופמ עדימ
.052-637767 'לט :הצפה .'מע 144 .םירתאה

- בולבל

ץרווש הנשוש תאמ
םייהדלפ תאצוהב
,התודליב המתייתהש ,הרענ לש הרופיס .הצרא הנורחאל התלעש ,תרפוסה לש םירוכיב רפס
.02-6513948 'לט .'מע 348 .תודהיב ןיינעתהל הלחה םואתפו היבורק תיבב הלדגשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.אצת תשרפל


"הלק הווצמ" לש החוכ

תכראהו ךל בטיי ןעמל" :לודג רכש הרותה תנייצמ ,ונתשרפב העיפומה ,ןקה חוליש תווצמ לע
ךכ לע בישמ ?בר הכ רכש הילע ןתינ עודמ ,רתויב הלק וז הווצמ :הלאשה תלאשנ ."םימי
הרות הרמא ,סיכ-ןורסח הב ןיאש ,הלק הווצמ םא" :ונדמלל הרותה תשקבמ תאז אקוודש ,י"שר
."תורומח תווצמ לש ןרכש ןתמל רמוחו-לק - 'םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל'

םוש הב ןיא םגש ,דואמ הלק הווצמב אקווד לודגה רכשה תא ןייצל הרחב הרותה ,רמולכ
טרפבו ,תווצמה ראש ימייקמל יופצה םוצעה רכשה לע המ-גשומ ונל תתל ידכ ,תויפסכ תואצוה
.תוינוממ תואצוה ןהב שי םגש ,תורומחה תווצמה

םיישק ילב

,"סיכ-ןורסח הב ןיאש הלק הווצמ" אקווד השפיח הרותה םא :רואיב שרוד ןיידע הז רבסה
,רתוי דוע תולק תווצמ רוחבל הלוכי התייה ,תווצמה ימייקמ לש םרכש לדוג תא שיחמהל ידכ
?דבלב רובידב איהש ,עמש-תאירק ומכ ,ןמייקל ידכ תישעמ הלועפ עצבל ךרוצ ןיא וליפאש

.םיישק םושב הכורכ הניאש םושמ 'הלק' תבשחנ איהש ,ןקה חוליש תווצמ לש הדוחיי אלא
תא תחקל אליממ הצור אוה אלא ,רחא רבד םושב קוסע וניא םדאהש בצמב תמייקתמ וז הווצמ
הז לעו .םאה תא חלשל - טועפ השעמ אוה ונממ שרדנש דיחיהו דחאה רבדהו ,רופיצה ןק
.רתויב לודג ורכשש הרותה תרמוא

רכשה לדוג

ותואב קוסעו דורט םדאהשכ ,לשמל .םיישק ררועתהל םילולע ,עמש-תאירק ומכ ,תורחא תווצמב
תרחוב הרותה התייה ול .עמש תא אורקלו ויקוסיע תא בוזעל ךירצ אוהו ,םירחא םירבדב ןמז
םושמ אוה רכשהש םיבשוח ונייה ,תווצמ ימייקמ לש םרכש לדוג תא ונדמלל ידכ וז הווצמב
.םיישקב םיתיעל ךורכ וז הווצמ לש המויקש

אלא תשרוד הניא - םינבומה לכב הלק הווצמ ,ןקה חוליש תווצמב אקווד הרותה הרחב ןכל
ןעמל" רמאנ תאזכ הלק הווצמב םאו .סיכ-ןורסח הב ןיאו םיישקב הכורכ הניא ,הלק הלועפ
.תווצמ ראשב רמוחו-לק - "םימי תכראהו ךל בטיי

הווצמ תררוג הווצמ

תוטרופמ ךכ -רחאו ,"ךגגל הקעמ תישעו ,שדח תיב הנבת יכ" :רמאנ ןקה חוליש תווצמ רחאל
ךפוס ,ןקה חוליש תווצמ תמייק םא" :י"שר ךכ לע רמוא .'וכו זנטעש ,הדשהו םרכה תווצמ
םידגבלו הדשלו דגבל עיגתו ,הווצמ תררוג הווצמש ,הקעמ תווצמ םייקתו שדח תיב תונבל
."םיאנ

רורגל 'הלק הווצמ' לש החוכ תא םג אלא ,הווצמה לש הרכש לדוג תא קר אל םיאור ונא ןאכ
הליחתב היוטיב תא תאצומ איהש ףא ,ידוהי לש ותמשנ םצע תררועתמ רשאכ .תופסונ תווצמ
,הבוט המיתחו הביתכל םיכוזו ,תורחאה תווצמה לכ םויקל ךשמהב רבדה איבמ ,'הלק הווצמ'ב
.םיטרפה לכב הקותמו הבוט הנשל
(133 'מע ,ט ךרכ תוחיש יטוקל)

הבושתו לולא :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמחולסל וכרד

,הבושתב יתבש רבכמ-אל .הנקת יל ןיא" :ןי'זורמ לארשי יבר ינפל הכב דחא הבושת-לעב
רוזחל םדא לש וכרדש םשכ ,שאייתת לא" :לארשי יבר ול הנע ."אטחב יתלשכנ בוש הנהו
."חולסלו רוזחל ה"בקה לש וכרד ךכ ,אוטחלו

הרזח ךרד

תא ודמלל שקיבו ,טמחשה קחשמ תא דומלל ןיניטסוגמ ריאמ-לאיחי יבר שקיב רענ ותויהב
,השעש ךלהממ וב רוזחל לוכי קחשמה ןיאש עבוק קחשמה יקוחמ דחא יכ ול רמאנשכ .םיללכה
."הטרחלו הבושתל ךרד וב ןיאש רבדב קוסעל ידוהיל רוסא" :רמאו ךישמהל בריס

דיתעו רבע ,הווה

הווהה רשאכ .אבהל לע הבוט הלבקו ,רבעה לע הטרח ,הווהה רודיסו ןוקית איה הבושתה
.דיתעה לע םיגייסו םירדג תושעלו ,רבעב רסחנש המ תא ןקתלו תואלמל רשפא ,יוארכ רדוסמ
(שדוק-תורגיא)


האליע הבושת

,הסנרפב וא תואירבב ,תוימשגב ול בוט אל יכ לע הנשה-שארב הכוב וא חנאנ ידוהי רשאכ
.'האליע הבושת' תניחבב ,ההובג הגרדב הבושת יהוז
(ש"רהמה יברה)


אטחה תרכה

רמול םיאתמ היה הרואכלו ."ונאטח יכ וניבא ונל חלס" :םירמוא ונא הרשע-הנומש תליפתב
םדאה הליפתה ינפלש אלא .םיאטחה לע תודוותהל םיאתמה ןמזה זאש ,הליפתה ינפל וז השקב
קר .תווצמ םייקמ דועו שממ לעופב תוריבע השוע וניאש רחאמ ,רומג קידצ ומצע תא בישחמ
.הבושתב בושל וילע ןכא יכ שח אוה ,ה"בקה ינפל בצייתמ אוהשכ ,המצע הליפתב
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


תבש אל המל

.לד םדאה חוכו םישק תונויסינה ירהש ,אטוח אוהש םיאטחב הניא םדאה לש הלודגה המשאה
.השוע וניאו הבושת תושעל לוכי אוה עגר לכבש ,איה םדאה לש הלודגה ותמשא
(החסישפמ םנוב יבר)


םלענ ךשוחה

רזוח םדאשכ ךכ .קלתסמ ךשוחהו רדחה לע רואה טלתשמ דימ ,ךושח רדחל קלוד רנ איבמ םדאשכ
.ומצעמ ךשוחה םלענ דימ ,רואב קבדו הבושתב
(בוט-םש-לעבה)


םייחהמ דחפל

יבר ול רמא ."תוומה ינפמ דחפמ ינא ,יבר" :רמאו ץישודרמ לליה יברל סנכנ הלוח ידוהי
."תוומה ינפמ דוע דחפת אל ,הבושת השעתו םייחה ינפמ דחפת םא" :לליה
עובשה תרמיא


ויחילשו אוה

המכ וילא ואב ,לארשי-ץראל וידימלתו קסבטיוומ לדנעמ-םחנמ יבר לש םתיילע רחאל המ-ןמז
לע תולק רתיב רבגתהל לכונו השודקה תא שוחנ לארשי-ץראב יכ ונבשח" :הנלבוקב םידימלת
."ךכ הז ןיאש םיחכונ ונא םלוא ,רציה

,לארשי -ץרא לש הריווא תא ףואשל הצוחה יתאצי ץראל ונתיילע תרחמל" :רמאו קידצה ךייח
ינמודמכ אולהו ,ןאכ השוע התא המ :ויתלאש .ערה רציה תא - קיתו רכמ שוגפל יתעתפוהו
קר םילעופ ץראל-ץוחב .יבר ,ךדיב תועט :ערה רציה ינבישה ?קסבטיווב ררוגתמ התא
..."לארשי-ץראב יתלועפו יתריד רקיע .ייחילשתודיסחה יכרד


םירעשה תליענ

ר"ומדא ק"כ רביחש 'םייח ךרד' רפסה תא דומלל ד"בח ידיסח ברקב גוהנ לולא שדוחב
איבהל דציכו תיתימא הבושת יהמ ריבסמ אוהשכ ,הבושתל יתימא תוררועתה רפס הז .יעצמאה
.הלוכ הנשה ךשמב םדאה ייח לע עיפשמו דמעמ קיזחת הבושתהש ךכ ידיל

תמאב הצור אוהו הבושת ירוהרה ידוהי לכ לצא םיררועתמ םיארונה םימיבו לולא שדוחב
היה אל וליאכ ,םילוקלקה לכ םירזוח תובר םימעפו ,םימיה םירבוע .ויכרד תא רפשל םימתבו
?ןמז-ךרואל דמעמ קיזחהל החילצמ הבושתה ןיא המל .רבד

'הלחמ'ה לש םיינוציחה םייוליגב קר הלפיט הבושתהש ,ךכב יעצמאה ר"ומדא ק"כ תאז ריבסמ
,ןמצע תוילילשה תועפותב לופיטב העקשוה תישפנה הייגרנאה תיברמ .השרושבו הרקיעב אלו
.ימינפה ןרוקמבו ןתביסב לופיטל שדקוה דואמ טעמ ךא

הצורפ הברוח

הב םיריאשמו רותסמ הב םיאצומ םיקפקופמ םיסופיטש ,הצורפ הברוחל ,המוד רבדה המל לשמ
-יתלבה םיחרואה תא שרגל ,םעפל םעפמ הילא אובל יושע הברוחה לעב .םינוש םיגוסמ תלוספ
ףיסות דוע לכ .םיערה םיעגפה ובושי תרחמל דימ ךא ,הרבטצהש תלוספה תא תוקנלו םיאורק
לכ תא רוגסי הילעבש רחאל קר .ערוצמו בז לכ הילא ךושמת - חור לכל הצורפ תויהל הברוחה
הילא סנכית אל וז יכ ,תלוספה תא הכותמ קלסל דוע ךרטצי אל ,םירעשה תא לעניו תוצרפה
.ללכ

,תובשחמה הלא .שפנה לא םירדוחש תותפשאה ירבדו םינושה םיעגפה שי :ךכ םדאה שפנב ףא
הביסה שי ךא .הבושתב בושל םיארקנ ונא םהילעש ,םיבוט-יתלבה םישעמהו םירובידה
תקירפ וז .חור לכל הצורפ 'הברוח'ל ,'תסרדנה הפוקסא'ל שפנה תא השועש וז ,תירקיעה
המ - שפנה ירעשב אצויהו סנכנה לכ לע הרימש ןיאשכ ,לוע תלבק ןיאשכ .שארה-תולקו לועה
!המינפ םירדוח םיקיזמה לכש אלפ

םהיתונוועמו םעשפ ךרדמ םיליווא" :(זי,זק םיליהת) קוספה תא יברה ריבסמ וז חורב
תוריבעה ולא - תונווע .'ה ןוצרב הדירמכ ,ןודזב םישענש םיאטחה הלא - םיעשפ ."ונעתי
,"םעשפ ךרד"מ ורס אל םיליוואה :רומזמה לעב רמוא .בל-תמיש רסוחמ תושענש ,רתוי תולקה
- "ונעתי םהיתונוועמ" - םישוע םה המו ,ה"בקב הדירמלו םיעשפל הליבומש לועה תקירפמ
לעב ותואכ ,ליווא לש וכרד וז .תולקה תוריבעה ,תונוועה לע םיפוגיסבו תוינעתב םיברמ
.תלוספה תא תונפל םעפל םעפמ אבו הצורפ התוא ריאשמש הברוח

ןחבמל דומעל

ןיא ,לוע -תקירפ םירמואשכו .לועה תקירפ קוליס - הנושארבו שארב איה תיתימא הבושת
ידוהי לצא םג תויהל הלוכי לוע-תקירפ .םימש תוכלמ לוע לש תטלחומ הקירפל אקווד הנווכה
םעו - תווצמב רדהמ ,הרותל םיתיע עבוק ,םויב םימעפ שולש ללפתמ אוה .תווצמו הרות רמוש
לוכהו ,םינוגה םניאש םירבד עמוש ,טיבהל ךירצ אלש ןאל טיבמ אוה .לוע תלבק ול ןיא תאז
לכש השוחתה וב ןיא ;לוע שיגרמ וניא אוה .שאר-תולקמו לוע תקירפמ - תחא הביסמ עבונ
.תרוקיבלו ןחבמל דומעל ךירצ רבד

שיו רתומ שי .אצויו סנכנ הצורה לכ אל .שפנה יחתפב םירעש ביצהל :השוריפ לוע-תלבק
םא קרו ,בלה חוקיפ ךרד רובעלו חומה ןחבמל דומעל ךירצ רבד לכ .רקפה הניא שפנה .רוסא
.המינפ סנכיי - ןוכנו בוט אוה

לכ שיגרמ ,לוע וילע שיש ידוהי .םימש תוכלמ לוע לבקל שי תיתימא הבושתל ןושאר יאנתכ
אוה ;םילעב ול שי ירה .וילע טלתשהל שאר-תולקל חינמ וניא אוה .ה"בקה תורמ תא ןמזה
םירבדל חינמ וניא אוה .רוהרהו רוביד לכ רקבמו וישעמ לכ לע טלוש אוה אליממ !'ה דבע
לפטל רשפא ןכמ רחאל קרו ,ערה שרוש תא תרקועש ,תיתימאה הבושתה וז .הטילש ללכמ תאצל
.רבעה ןוקיתב


הלואגל הייפיצב


וכרד המ .םיה לוחל םילושמ םה חישמה תומיל ;ץראה רפעל םילושמ (לארשי) םה הזה םלועב"
"תומואה לכ תא םילכמ חישמה תומיב לארשי ךכ ,םדא יניש ההקמ לוח לש
(אי השרפ יתבר אתקיספ)

היהש השעמ


םיקידצה שגפמ

םעפ ואצי ,םהימיב םיקידצה ילודגמ םהינש ,ןי'זורמ לארשי יברו ליבונר'צמ יכדרמ יבר
,והער לש ועסמ תינכת לע שיא ללכ ועדיש ילבמו ,ולשמ לולסמב עסנ דחאו דחא לכ .עסמל
.הרייע התואב שגפיהל םהל ןמדזנ

הרהמ דע .םייפנכ הל התשע םימסרופמה םיקידצה ינש ןיב ןנכותמ-אלה שגפמה לע העידיה
ךרבתהלו םיקידצה ינפב תוזחל ושקיב רשא 'לארשי ךמע'ו םידיסח ינומה הרייעה לא ופסאנ
.םהיפמ

לכבש ,רוביצה תלבק ירדס תא םיאבגה םהיניב ומאית ,םיקידצה ינש תוחונלו רוביצה תבוטל
.ןי'זורמ קידצה להקה תא לביק ןושארה םויב .להק םהמ דחא לבקי הרייעב םתייהש ימימ םוי
.הז רחא הזב ואציו וסנכנ םישנאהו ותלד לע אבצ בר ןומה

ןנובתהו ,להק ןי'זורמ קידצה לביק ובש רדחב בשי ,ותונתוונע בורב ,ליבונר'צמ קידצה
רמא ,"םהמ רתוי יירבחמו ייתוברמ יתדמל הברה" .והער לש שדוקה-תדובע רדסב דצהמ
.והשעמ רשפל והמתש ,ויאבגל

ןי'זורמ קידצה לש וסחי לבא ,םירחאה לככ הארנ היה ץוח יפלכש ידוהי רדחל סנכנ םואתפ
דח טבמ ןי'זורמ קידצה וב ןתנ ,ותקתפ תא טישוהו סנכנשכ .םלוכל וסחימ הנוש היה וילא
.םירבדו רמוא ילב ,ךכ .רדחהמ תאצל עבצאב ול ןמיס ,תוכשוממ וב ןנובתהש רחאל .בקונו

דועב וילא סנכיהלו רוזחל ונימזהלו וירחא תאצל יאבגל קידצה הרוה רדחהמ ותאצ םע דימ
.קידצה ינפל םהיתוקוצמו םהיתויעב תא וחטשש םישנא תורשע ואציו וסנכנ םייתניב .העש
דודיע תלימ רמא ינשל ,ךריב דחאה תא .תופי םינפ רבסבו םעונ ירבדב קידצה בישה םלוכל
.הלאב אצויכו הבוט הצע אישה ישילשל ,המחנו

ותקתפ תא טישוה שיאה .הזחמ ותוא הנשנו רזח בוש .תינשב קלוסמה שיאה רזח העש רובעכ
ול זמר ףוסבל .תוילכ רדוח טבמב שיאה תא ןחב ,ודימ התוא לוטיל םוקמב ,הזו ,קידצל
.רדחה תא בוזעל תינשב

רובעכ וילא בושל ונימזהלו וירחא רהמל יאבגל קידצה הרוה ,םלכנו שוב ,שיאה אצי ךא
םידעצב שיאה סנכנ בוש .רדס ותואב קוידב ונשנו םירבדה ורזח העש רובעכש אלא .העש
אוהשכ ,וילעמ וחליש בושו ויניעב קידצה ודדמ בוש ,קידצל ותקתפ תא שיגה בוש ,םיססוהמ
.העש רובעכ ידוהיה תא וילא ןמזל יאבגל הרומ

.בישהש המ ול בישהו ,הב ןייע ,ידוהיה ידימ הקתפה תא קידצה לביק תיעיברה םעפב קר

לש וברעב ןי'זורמ קידצה תא ליבונר'צמ קידצה לאש ,"!?ידוהי ותוא םע ךכ תגהנ המל"
.םוי

ערמ רוס' רמאנ םש" .ןי'זורמ לארשי יבר ריבסה ,"םיליהת רפסב רומאה יפ-לע תאז יתישע"
םיתיעל ךא .בוט השעי - ?ערמ רוסל ידכ םדאה השעי המ .'והפדרו םולש שקב ,בוט השעו
הדיחיה הצעה .בוט תושעל ומצע תוחוכב לגוסמ אוה ןיאש דע רשיה ךרדמ ךכ-לכ קחרתה
לא אוביש ךכב יד ןיא םלוא .'םולשה שיא' ארקנש קידצה והז ,םולש שקבל איה ורובעב
ךכ קר .םעפ דועו םעפ קידצה לא אובל ,רמולכ ,'והפדרו' םייקל וילע אלא ,תחא םעפ קידצה
."ושפנל יוארה ןוקיתל הכזי

ישעמב ןנובתהו דצב בשיש אוה ןי'זורמ קידצה םעפה .ליבונר'צמ קידצה להק לביק תרחמל
שדוקה-חורמ לעפתה ןי'זורמ קידצהו ,ואציו וסנכנ םיבר .ותלד לע ואבצ םינומה .ורבח
.והער תגהנהמ הנרקש

קידצה יפמ ךרבתהל ידכ אב אל יכ חינה יאבגה .סרוקיפאכ עדונש ,דחא םג היה םיאבה ןיב
קידצל רבדה עדונשכ .הסינכה תא ונממ עונמל שקיבו ,ורטנקלו ומע חכוותהל ידכ אלא
.וילא שיאה תא סינכהל דימ הרוה ,ליבונר'צמ

,ןכ-םא .םכח םדאכ ודובכ תא ינא ךירעמ" :הלאש סרוקיפאה לש ויפב התייה ,המינפ סנכנשכ
,םוק ףיסות אל הלפנ' סומעב קוספה םע חישמה תאיבב הנומאה תבשייתמ דציכ יל אנ-ריבסי
."!המוקת דוע היהת אל לארשילש רמולכ ,'לארשי תלותב

(תוכרב תכסמב) ארמגה יכ עדוי ךניא םולכ" :בישהו ףירח טבמ ליבונר'צמ קידצה וב ןתנ
תלותב םוק ,ףיסות אל הלפנ' :ךכ קוספה תא אורקל שי ארמגה יפ-לע ?קוספה תא תרחא תארוק
..."!לארשי תלותב םוקת אלא ,דוע לופית אל ,רמולכ ,'לארשי

החכוה ודובכמ שקבא .ארמגה שוריפ לע ךמתסהל ןכומ ינניא" :רמאו ענכנ אל סרוקיפאה
."אקווד הז ןפואב קוספה תא שרפל שי יכ םיאיבנהו הרותהמ

םוק ימיכשמ םכל אווש' םיליהתב קוספהמ היאר ךינפל איבא :רמאו ליבונר'צמ קידצה הנענ
לש ןושארה ויצחב 'םוק' הלימה תא םישל םימידקמה הלאל אווש :ושרפל שי ךכו .'תבש ירחאמ
תלותב לש הליפנה ךשמ תא ,'תבש'ה תא הלילח ךיראהל םישקבמה 'תבש ירחאמ'ל אוושו ;קוספה
."!'לארשי תלותב םוק ,ףיסות אל הלפנ' :קוספה תא אורקל שי ןכ-לע .לארשי

.המלש הבושתב רזחו ליבונר'צמ קידצה לש ותמכחמ סרוקיפאה לעפתה
ןמייה סחניפ ר"ד ברה םע םיידוהי םייח
"יתעבט טעמכו ארמג דומלל יתלחתה" :ןמייה סחניפ


דומלתה םיב עובטל אלו תוחשל

ר"ד ברה םרג ,ןופצבש ןויצ יבש בשומב םייעובש ינפל הכרענש ,תיצראה םיכנחמה תדיעווב
םידמלמה ,הרות-ידומלתב םירומ .ארמגה תארוה אשונב ותאצרהב ,שממ לש הרעס ןמייה סחניפ
."םדוק הז לע ובשח אל ךיא" :תחא התייה םתבוגתו הפ-ירועפ ובשי ,םינש תורשע ארמג

תללובתמ החפשמב לדג ,ןורמושבש הנקלא בושייב םינש שולשכ ררוגתמה ,(47) ןמייה
ומכ םיגשומ" .רפסמ אוה ,"תודהימ טלחומ קותינל ינש רוד ויה רבכ יירוה" .ב"הראב
בטיה רכוז ינא ,תאז תמועל .ןיטולחל םהל םירז ויה םירופיכה-םוי וליפא וא ,תבש ,תורשכ
."דלומה-גחב ונתיבב בצוהש חושאה ץע תא

רקחמ תונש שמחו םירשע

תיניטלו תינווילו הקיתע תיללכ הירוטסיהל טנדוטסכ לחה תודהיל הרזח וכרד תא
ימוחתב ולעפש ,ד"בח יחילשב יתשגפ דחא םוי" .סל'גנא-סולב U.C.L.A. תטיסרבינואב
.םיפסונ םידוהי םיטנדוטסל ורסמש הרות ירועישל םהילא ףרטצהל יתוא ונימזה םהו ,סופמקה
יכ יתטלחהש דע דומילהמ ךכ-לכ יתבהלתה םייוסמ בלשב .הרותה לש המסקב יתשבכנ הרהמ דע
."בר היהא דיתעב

יכרד תא סלפל יתלחתה" .הבושתב םירזוחל תובישי המכב דמלו לארשיל ןמייה הלע ךכ-רחא
ךשמנ רקחמהו ,אשונה תא רוקחל לחה תאז תובקעב .רפסמ אוה ,"יתעבט טעמכו ,דומלתה םיב
ןיכומיס ןהל אצמ ,ויתונקסמ תא קיסהו ורקחמ תא םייסש רחאל קר .הנש שמחו םירשעכ
.ידאילמ ןמלז-רואינש יבר לש הרות דומלת תוכלהב

ישוקה רוקמ

אל ןיידע ,ארמג דומיל תונש תורשע רחאל םגש ,םיברל רכומה לוכסתה תא אטבל ביטימ ןמייה
תצקמ המל ?שדוקה-ןושלב הקלחו תימראב הקלח עודמ ?הבתכנ ךיא .ארמגה לש 'םזינכמ'ה רורב
,םייוסמ אשונב קוסיע לש ומוציעב עודמ ?אל ןתצקמו ןהירמוא תומשב תועיפומ תורמאה
דועו ,אצומה תדוקנ םע יולג רשק לכ םהל ןיאש ,םירחא םיאשונ רופס-ןיאל ארמגה תשלוג
.דועו

האצותה ."ארמגה לש תיסיסב הנבה-יא"ל ןמייה ירבדל תומרוג תופסונ תויעבו הלא תויעב
םירשע ןהב ,ידוסי רפס-תיבב ארמג דומיל תונש שש ומייסש םיבר םידימלת"ש ,איה וירבדל
םילגוסמ םניא ןיידע ,רחא דומיל םוחת לכמ הרשע יפ ,ארמג ידומיל לש תויעובש תועש שמחו
."םמצע תוחוכב וחנעפלו ארמג דומע דומלל

הנשי-השדח הטיש

.תחא-תבב אלו ,דבור יבג-לע דבור ארמגה תא דומלל שי היפלש ,השדח הטיש עיצמ ןמייה
ארמגה יכרד ,ןכמ רחאל קרו ,םיארומאה תרות ךכ-רחא ,םיאנתה תרות ךכ-רחא ,הנשמ לכ-םדוק
תא םגו ,ארמגהו הנשמה תביתכ תרוצ תאו תורודה רדס תא ריכנש בושח" .המלשה היגוסהו
.רמוא אוה ,"םיארומאהו םיאנתה תוקיספלו תוקולחמל ומדקש תויושחרתהה

אוה .הבש םינושה םידברה תייאר לע השקמ ,ץר דיחא טסקטכ ארמגה לש הרודיס וירבדל
לע םתאילפ תא וינזואב ועיבה ,ותטיש תא גיצהו הרותה ילודגמ המכ לא הנפ רשאכש ,רפסמ
ועיפויש ארמג לש םירחבנ םיקרפ תנכה לע דקוש אוה תעכ .ארמגה תא ךכ םידמלמ לוכה ןיאש
.וז תנוכתמבגרובזניג ףסוי ברה תאמ - ?ןיגהונ המל


םוי לש ריש

?הליפתה םויסב 'םוי לש ריש' תרימאל םעטהו רוקמה המ :הלאש

רישה .שדקמה-תיבב םייוולה ורמאש םיליהת ירומזמ - 'םוי לש ריש'ה טרופמ הנשמב :הבושת
םיקרפה .םוי לכב דימתה ןברק תברקה ירחא חבזמה לע ןייה ךוסינ תעשב ,ןכודה לע רמאנ
.תישארב ימיב האירבה רדס יפל ועבקנ עובשה תומיב ורשש

הז גהנמ לע ורמא םירפוס תכסמב .הליפתה םויסב תאז רמול םעה גהנ ,שדקמה-תיב ברחשמ
ןכ-ומכ ."ןברק וילע בירקמו שדח חבזמ הנוב וליאכ וילע הלעמ ,ותנועב קוספ ריכזמה לכש"
תרישב ולא םיקרפ ורמאנ ןכא םא תועדה וקלחנו ,םידעומו םיגחל םינוש םיקרפ םש םירכזומ
.תרחואמ הנקת וזש וא ,םייוולה

תעדל םג .םוי לש ריש תרימא רחאל םידעומל םינוש םירומזמ םירמוא ,םידרפסה גהנמל
ינש םירמוא ןיא א"רגה יפל .םידעומל םירומזמ תומישר שי רפוס-םתחה תעדלו א"רגה
תא החוד תבש לשו ,תבש לש תא וליפא ,םלוכ תא החוד שדוח-שאר לש ריש ;דחא םויב םירומזמ
.הכונחו דעומה-לוח ,בוט-םוי לש

םידרפסהו ,םוי לש ריש ירחא (דק םיליהת) 'ישפנ יכרב' םיזנכשאה םירמוא שדוח-שארב
.תיברע ינפל

"תבשב ןושאר םוי םויה" - המדקהה תא 'םוי לש ריש'ה תרימא ינפל רמול גיהנה ל"ז י"ראה
."ושדקל תבשה םוי תא רוכז" תווצמ םייקל ידכ ,'וכו

וכל" ,אבה קרפהמ םיקוספ השולש םיפיסומ ,םיליהתב דצ קרפ תא םירמואשכ ,יעיבר םויב
.תבשל תונכהב הז םויב םיליחתמש זמר הזב שי ןכו ,בוט רבדב םייסל ידכ ,"הננרנ

,המלשה הלואגל הכזנש שקבל ידכ ,"ונעישוה" םיפיסומ ,םייוולה ריש תא ונרכזהש ירחא
.שדקמה-תיבב ,שממ 'ה ינפל רישלו תודוהל
ס"וס א"גמו א"מר .גלק ח"וא ע"ושוט .ח,כ תומש ן"במר .ב"ה ח"יפ םירפוס תכסמ .ד"מ ז"פ דימת
חמקה טקל .נ"שו ,אצש 'מע א"ח 'םהרבאד אתולצ' רודיס .נ"שו ,אמר ,ח-זנק םלשה בר השעמ .בלק
.זי-זט ,בלק שדחהזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il