660 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אובת-יכ תשרפ * (27.8.99) ט"נשת'ה לולאב ו"ט * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הבהאמ ברקתהל


תואצות הגישמ הדחפההו םימויאה תטישש המדנ םימעפל
תמרוג ךורא חווטלש ,איה תמאה םלוא ,תוידיימו תוריהמ
תלעותמ רתוי לודג קזנ וז השיג


תיניצר ,תרדוק הריווא םע הבושת רשקל איה תיעבטה הייטנה .הבושתה שדוח אוה לולא שדוח
םגש ,הדמיל תודיסחה םלוא .תרסוימו תרמרוממ שפנ ,תוינעתו םיפוגיס ,יכב ;המיא דע
םוש ןיאו ,שפנה-תוצילעו דוקיר םע ,תוננערו ץרמ םע ,החמשו ךויח םע אובל הלוכי הבושתה
.םירבדה ןיב הריתס

התייה וימיב .הבושתה לש תפעוזהו תרדוקה השיגה דגנ המחלמ להינ ףא ט"שעבה ,השעמל
תפטה ןרקיעש תושרד םיאשונו לארשי תורייעב םירבוע ויהש ,'םידיגמ'ה תעפות ידמל הצופנ
םישנועב ,םימימתו םיטושפ םידוהי ,םעה ינומה תא םיריהזמ ויה םה .הדחפהו םימויא ,רסומ
,תאזה הטישה דגנ ותושי לכב םמוקתה ט"שעבה .םהיכרד תא ונקתי אל םא הלעמלמ םיארונ
.תירפגבו שאב אלו הבהאו םעונ יכרדב םעה בל תא ררועל ארקו

םייאל אל

םה ,תווצמבו הרותב תוקזחתהל ינש ידוהי ררועל םישקבמ םה רשאכש ,םישנא שי ונימיב םג
.הבוט םתנווכש חינהל שי .םימשה ןמ וילע וכתנייש תורצבו םישנועב ודיחפהל םיסנמ
לע הבר העפשה שי דחפל ןכש ,תוידימו תוריהמ תואצות םיגישמ וז הטישבש המדנ ףא םימעפל
.תלעותמ רתוי לודג קזנ תאזכ השיג תמרוג ךורא חווטל םלוא .םדאה

םג םה .םתוא םישאיימו 'ה-תדובעמ םידוהי םיקיחרמ תודחפהו םימויאש ,איה ט"שעבה תטיש
םייקל םיכירצ וליאכ הריווא םירשמו ,תווצמהו הרותה לש ,ה"בקה לש תתוועמ תומד םירייצמ
תויחה תאו החמשה תא םדאהמ תללוש תאזכ הסיפת .ץוליאו הייפכ ךותמ היתווצמו הרותה תא
.'ה-תדובעב תובהלתההו

,בל-םות לש ותלעמ לע םיטושפה םידוהיל ורפיס םה - הכופה השיג וטקנ וידימלתו ט"שעבה
המשנ לש הייפוי לע ,הכזו הנכ הליפת לש החוכ לע ,רוהט בלב תישענה הווצמ לש התלודג לע
םבילב תיתימא הכפהמ ללוחל החילצה ט"שעבה לש וז ךרד אקוודש ,וחיכוה תודבועה .תידוהי
.םידוהי םתוא לש

ךירצ לבא ,הדבל הבהאב יד אל .האריו הבהא לש תודוסיה ינש לע תנעשנ 'ה תדובע םנמא
,שנועמ דחפ ךותמ קר םירבד תושעל לגרתמש םדא .הדימה לע רתי טלתשת אל האריהש רהזיהל
ןכל .לוכב טועבלו דרמתהל לולע דחא םויו ,תכלוהו תרבוג תימינפ תודגנתה חתפל ליחתמ
,קשח ,החמש ,הבהא לע 'ה תדובע תא ססבל יואר ללככו ,האריל הבהאה ןיב ןוזיא שורד
.תווצמ םייקלו הרות דומלל יבויח ןוצרו

הביחבו הבהאב

רוא תצפה ידי-לע קר איה תובבל ברקל ךרדה יכ ,תובר םימעפ שיגדה שטיוואבוילמ יברה
הרותל וברקל ךרדה - 'הבשנש קונית' לש בצמב אוהש ידוהי םישגופשכ" :תיבויח השיגו
םייאלו ,'וכו וילע קועצלו זוגרל ,'החוד לאמש' לש ןפואב תויהל הלוכי הניא תודהילו
קחצי םהרבא ןב אוהש ,ותלעמ לדוג תא ול ריבסהל שי ...'וכו םישנוע יניינעב וילע
."!'שממ לעממ הקולא קלח' איה ותמשנו ,ה"בקה םיכלמה-יכלמ -ךלמ לש ודיחי ונב ...בקעיו

םיכירצ ,םימחרה תודימ ג"י תוריאמ םהבש ,לולא ימיבש ,יברה ןייצ תורחא תויונמדזהב
לע שנענ איבנה והיעשי וליפא .םיגורטק ררועל הלילח אלו םידוהי לע םימחר ררועל
- איבנה והיעשי ךכ םאו ;םייבויח םניאש םיראתב לארשי-ינב תא הניכ ה"בקה לא וירבדבש
!לארשי -םע לע תיבויח הניאש הרוצב רבדל תוירחא וילע לבקל לוכי ימ

וליפאש ,ידוהי לכל ה"בקה לש ותבהא תא ריבסהל ,לארשי-תבהאב ףיסוהל ךירצ לולא ימיב
תא יאדו לעפי תובבל םמחמו בהוא ןונגס .הביחבו הבהאב ולצא לבקתהל לוכי אטחש ימ
.הבוט המיתחו הביתכלו תיתימא הבושת תוררועתהל הכזנו ותלועפשדח שיתוידיסח תויודעוותה

עובשה ויהי ,אינתה לעב ןקזה ונברו ט"שעבה לש םתדלוה-םוי ,לולאב י"ח לודגה םויה לגרל
דעוותהלו אובל רוביצה תא םינימזמ ד"בח-יתב .ץראב ד"בח יזכרמ לכב תולודג תויודעוותה
תארקל ,תובוט תוטלחה תלבקב והער תא שיא קזחלו תודיסחה ירואמ לש םתרותמ דומלל ,וידחי
.השדחה הנשה

לולאב י"ח יעוריא

8 העשב ,לולאב י"חל רוא ,ןושאר םויב דחוימ ברע ה"יא ךרעיי תובוחרב 'םינבל די' תיבב
'לט ,ריעב ד"בח-תיבב םיסיטרכ .יפור'ג ידנמ ידיסחה רמזה - הרמזו הריש יקרפ .ברעב
.08-9473386

.םוקמב ד"בח תסנכ-תיבל הרות-רפס תסנכה ןושאר םויב ה"יא ךרעית םילשוריב המלש-תמרב
עריאש הלצה סנ לגרל ,ליווט תילגרמ ותייערו עשוהי-בקעי 'ר ידי-לע בתכנ הרותה-רפס
.ברעב 7 העשב הכולהתה תאיציו ברעב 5:30 העשב תויתואה תביתכ .החפשמל

א תשרב תוחתפתה

לש א תשרב תוחתפתה לש המגמ תרכינ ,לפרעב טול תוידועייה וידרה תונחת לש ןדיתע דועב
ותנווכבו ,לארשי תשרומו תדה תקלחמ לש שדחה להנמל הנמתנ רנזיו ןורהא .לארשי-לוק
תינכת תרדושמ תבש-יאצומב .םירדשמה חולב םייוניש םירכינ רבכ .המידק הקלחמה תא דיעצהל
.הבוט תידיסח הקיזומו תוניפ ,תונויאר הבו ,(תוצח דע ברעב רשעמ) םייתעש תב ,תיניזגמ

םיברה יוכיזל

וילע לבקמש ימ לכ :הטימה לעש עמש-תאירקב םיברה יוכיזל עצבמ םזי רופ םייח-קחצי ברה
חסונב) ינועבצו רדוהמ עמש-תאירק ףד ותיבל םניח לבקמ ,הטימה לעש עמש-תאירק אורקל
.02-5808325 'לט .(דרפסשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.אובת תשרפל


םידסחו םיסינ

:רמאו םעה לכל השמ ארק ,לארשי-ינב םע ונבר השמ תרכש "תירבה ירבד"ו החכותה תשרפ רחאל
םילודגה םיתפומהו תותואה ...תולודגה תוסמה ...םכיניעל 'ה השע רשא לכ תא םתיאר םתא"
םויה דע עומשל םיינזואו תוארל םייניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ אלו" :ףיסוה זאו ,"םהה
."הזה

רפוסמ המצע הרותב אולהו ,'ה יסינב הכ דע ריכה אל לארשי-םע יכו :רואיב שרוד הז קוספ
-ינבמ הלא :וזמ הרתי !?הריש ורמא ףאו םיסינה לע ה"בקל ודוה לארשי-ינב יכ שרופמב
חספה ןברק ירהו ,"ערגינ המל" וקעזו ואב ףא ,ודעומב חספה תא תושעל ולכי אלש לארשי
.םירצמ תאיציב 'ה יסינב הרכהל יוטיב אוה

םיפטוש םיסינ

תא ריכהל" :ךכ "תעדל בל םכל 'ה ןתנ אלו" קוספה תא שרפמה ,י"שר ירבדב הנומט הבושתה
לש םילודגה םיסינל ןאכ ןווכתה אל ונבר השמ ,י"שר שוריפ יפל ."וב קבדילו ה"בקה ידסח
םיעברא םכתא ךלואו" - ךשמהב םיטרופמה "ה"בקה ידסח"ל אלא ,ףוס-םי תעירקו םירצמ תאיצי
."'וגו רבדמב הנש

תולעפתה ועבטמ ררועמ אוה ,סנ הרוקשכ .עבטה ירדגל ץוחמ ,ללכה-ןמ אצוי ערואמ אוה סנ
םהילע ורמא ףאו םירצמ תאיצי יסינב וריכה לארשי-ינבש אלפ ןיא ןכל .הלודג תוררועתהו
רבכ םיסינה רשאכ ,רבדמה תונש םיעברא לש םיפטושה םיסינה לע השמ רביד ןאכ םלוא .הריש
םכל 'ה ןתנ אל"ש ,רמא ךכ לע .תיעבטה םייחה תואיצממ קלחכ וספתנ אלא םיסינכ ושגרוה אל
.רבדמה תונש לש םיימוי-םוי םידסח םתוא ,"ה"בקה ידסח תא ריכהל" - "תעדל בל

ברקתהל הקושת

םיסינה ןיב לדבהה והז ."וב קבדיל" לארשי-ינב תא ואיבה אל וללה םידסחהש ,ףיסומ י"שר
-ינב ויה וליא .הברק תררועמ דסח תקנעה וליאו ,המודכו הנומא ,הארי ררועמ סנ :םידסחל
םהל רמוא ךכ לעו ,"וב קבדיל" הקושתל םאיבהל ךירצ רבדה היה ,'ה ידסחב םיריכמ לארשי
."תעדל בל םכל 'ה ןתנ אל" הזה םויה דעש ,השמ

ראבמ י"שר ןכאו .'ה יסינ תא תעדל בל לארשיל היה אלש הנווכה ןאכ ןיאש ,אופא רורב
רחאל ובר תעד לע דמועה דימלת לש הגרדל ועיגה ובש ,םוי ותואב ללוחתנש שודיחה הזו
םיצפחו םיקבד םתאש יתנבה הזה םויה" :(י"שר יפ-לע) השמ םהל רמאש יפכו ,הנש םיעברא
."םוקמב

תירב לש החוכ

לכ רשאכ ,רבדמה תונשב םא .לארשי-ץראל הסינכה תארקל הנכה ויה ונבר השמ לש הלא וירבד
-לע ,'ה ידסחב וריכי אלש ששח תאז-לכב היה ,תיסינ ךרדב ה"בקה תאמ וקפוס םעה יכרוצ
.עבטה ךרדב להנתמ לוכה םש ,לארשי-ץראל וסנכיישכ המכו-המכ-תחא

-תלבקב תיקולאה תירבה תרימש - "תאזה תירבה ירבד תא םתרמשו" :ונבר השמ םריהזה ןכל
.תיקולאה תמאה תא םילגמו ימשגה םלועה לש רתסההו םלעהה תא םילטבמ ךכבש ,לוע
(99 'מע ,די ךרכ תוחיש יטוקל)

החכותה תשרפ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתוללקב תוכרב

תוללק ןאכ ןיא רבד לש ותימאלש םושמ - ?ישיש ,הבושח היילעב 'החכות'ה תשרפ העבקנ המל
אופא האנ .תוללק לש הטעמב ןריתסהל םיחרכומ ןתלעמ לדוג דצמש ,רתויב תולענ תוכרב אלא
.הבושח היילע םע הלאכ תולענ תוכרב רשקל
(תוחיש יטוקל)


םיבייואה לע

ךיקולא 'ה ןתנו" :(ל םירבד) רמאנש יפכ ,ארחא-ארטסה דגנכ תונווכמ וז השרפבש תוללקה
רבד ,ירמגל ותרכייו ודבאיש םללקמ בותכה ."ךיאנוש לעו ךיביוא לע הלאה תולאה לכ תא
."ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו" :(גי הירכז) בותככ ,אובל דיתעל םייקתיש

ומצע יפמ

השמ (ונתשרפבש תוללקה) וללהו ,ןרמא הרובגה יפמ השמ (יתוקוחב תשרפבש תוללקה) וללה
.ןרמא ומצע יפמ
(אל הליגמ)


בלה תא םיררועמ

הטמלמ האלעה לע הרומ - "ומצע יפמ"ו ,הטמל הלעמלמ הכשמה לע הרומ - "הרובגה יפמ"
החכות ירבד ןכש ,החכות ירבדב חתפנ ,"ומצע יפמ" רמאנש ,'הרות הנשמ' רפס ןכל .הלעמל
.הלעמל הטמלמ האלעה הניינעש ,הבושתל בלה תא םיררועמ
(תוחיש יטוקיל)


םידדוב םלוכ

,(וט,חכ םירבד) "ךיקולא 'ה לוקב עמשת אל םא היהו" - דיחי ןושלב הרמאנ ןאכ החכותה
החכותה יכ ."יל ועמשת אל םאו" - םיבר ןושלב הרמאנ יתוקוחב תשרפבש החכותה וליאו
לבא ,תוירע יוליגו הרז הדובע ןוועב ברחש ,ןושארה תיבה ןברוחל תנווכמ יתוקוחב תשרפבש
דחאו דחא לכ יח זאו ,םניח תאנש ןוועב ברחנש ,ינש תיב ןברוח לע הרמאנ ונתשרפב החכותה
.דיחי ןושלב הרמאנ החכותה םג ןכל .תודידבב
(ןח ירמא)


השיחלב דוס

;רתויב תולענ תוכרב ןה תוללקה ,דוסה תרות יפ-לע יכ ,ךומנ לוקב םיארוק תוללקה תא
.דוס םישחולש ךרדכ ,השיחלב ותוא םירמוא ,דוס תניחבב אוה הז רבדש רחאמו
(הרות ינינפ)


היתוללקו הנש הלכת

םינהוכ-תרותבש תוללק ןיארוק ויהיש לארשיל םהל ןקית ארזע :רמוא רזעילא-ןב ןועמש יבר
םג איה תרצעו ,היתוללקו הנש הלכתש ידכ ,הנשה-שאר םדוק הרות-הנשמבשו ,תרצע םדוק
.ןליאה תוריפ לע םינודינ הב יכ ,הנשה-שאר תניחבב
(א,גל הליגמ)


האירקב יד

תוריזג םימשה ןמ ורזגנ םולשו-סח םאש ידכ אוה הנשה-שאר םדוק תוללקה תא אורקל ןויערה
."וניתפש םירפ המלשנו" תניחבב ,דבלב תוללקה תאירקב הבוח ידי ואציי ,לארשי לע תוער
(קסמודרמ המלש יבר)

עובשה תרמיא


םיאטחכ הבושת

דחוימ םוי-רדס קידצה ול עבק .הבושת ךרד שקיבו ידוהי סנכנ ןי'זורמ לארשי יבר לא
.ויכרד תא ןקתל ךיא ול הרוהו

להנל ול םירשפאמ םניאש ,םירחאו הלאכ םיכרצ ול שיש ןועטל ליחתה ,ידוהיה תאז עמששכ
.קידצה ול עבקש רדסה יפ-לע וייח תא

השוע םדא רשאכ - תוריבע םישועש םשכ קוידב תושעל ךירצ הבושת" :לארשי יבר הנענ
תושעל םיכירצ ךכ ;אבה םלועב וקלח תא דבאמ אוה הלא וישעמבש ךכב בשחתמ אוה ןיא ,הריבע
."הזה םלועה תואנה תא םידבאמ ילואש ךכב בשחתהל ילבמ ,הבושתתודיסחה יכרד


לולאב י"ח

ללכ היה אל םינושארה תורודב יכ-םא ,תודיסחה ילודג לצא דחוימ םוי בשחנ לולאב י"ח
תשלושמ הדיל דלונ ט"שעבהש ,רמא ליבונר'צמ יכדרמ יבר .ותובישחל עדומ םידיסחה רוביצ
ורומ (ד"פת תנשב) וילא הלגתנשכ - ושפנב ;(ח"נת תנשב) דלונשכ - ופוגב :לולאב י"חב
י"חב ועריא הלא םירבד השולש .(ד"צת תנשב) םלועל הלגתנשכ - וחורבו ;שודקה וברו
.לולאב

ט"שעבה קר אל ןכש ,"םילודגה תורואמה ינש תדלוה םוי" הז םוי הנוכמ ד"בח תודיסחב
ר"ומדא ק"כ רמא ןכ-לע .(ה"קת תנשב) אינתה לעב ,ןקזה ונבר םג אלא ,לולאב י"חב דלונ
לש תדלוהה םוי ,ט"שעבה לש תדלוהה םוי :שלושמ גח אוה לולאב י"ח יכ ,'קדצ-חמצ'ה
.(874 'מע ,ג קלח םירוביד יטוקל) השדחה הנשה לש הדובעה תלחתהו ,ןקזה ר"ומדא

תולגתהה רופיס

לעב) ןהוכה ףסוי-בקעי יבר ודימלת לא ט"שעבהמ בתכמ שי 'תינוסרחה הזינגה' יבתכממ דחאב
םוי הזיאב ול תולגל ,רבכמ ותחטבה תא םייקמ אוה ובש ,ג"יקת ץקמ 'ג םוימ ,('תודלות'ה
ו"כ יל תואלמ םויב ינא" :ןושלה הזב בתוכ ט"שעבה .וברו ורומ וילא הלגתנ הנש וזיאבו
ןושארה דומילה .יילא הלגתנ הלילה תוצחכ ,פוקא ריעב ד"פת תנשב לולא י"ח םויב ,הנש
ו"ל ןב יתייה ,ל"ארשי לכ יניעל דע ,השודקה הרותה ונרמג רשאכו ,תישארב תשרפב היה
."יתילגנו

'מע ,םש) רפסמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ .רתסב םינושארה תורודב ונייצ לולאב י"ח תא ,רומאכ
.םמצע ןיבל םניב םיגהונ ויה םיר"ומדאהש ,"םירתסנה םידעומ"המ היה לולאב י"ח יכ ,(דעת
תאז רומשל "הלודג הרהזאב" םריהזה ,"םיקידצה וינבל לודג דוסב" תאז הליג 'קדצ-חמצ'השכ
.דוסב

םויב קר םהינבל םויה לש וניינע תא וליג םיר"ומדאה יכ ,(דפת 'מע) םש רפסמ אוה דוע
יעצמאה ונברל ןקזה ונבר רפיס לולא י"ח לש ןיינעה לע" :הנש הרשע-שמח םהל ואלמש
ו"ט 'קדצ-חמצ'ל ואלמשכ ןכ-ומכ .םיימינפה םיניינעב זא וסינכהו ,םינש ו"ט ול ואלמשכ
,ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ,אבסל ךכ לע רפיס 'קדצ-חמצ'ה .ךכ לע ןקזה ונבר ול רפיס םינש
ואלמשכ (ב"שרה ר"ומדא) יבא ק"כל ךכ לע רפיס ש"רהמ ר"ומדא ק"כו ,םינש ו"ט ול ואלמשכ
."'לוחמ'ב יתוא םג וסינכה םינש ו"ט יל ואלמשכ .םינש ו"ט ול

רתסב רמאמ

רפיס אוה .ץ"יירה ר"ומדא ק"כ היה ללכה תלחנ ואשעו לולאב י"ח לש וניינע תא םסרפש ימ
:הזה םויה לש וניינע תא ויבא ול הליג הבש הנושארה םעפה לע טורטורפב זא

ךלת ,המכשהב - 'ד םויב - רחמ :יבא יל רמא ,דומילה רחאל ,לולא ז"י ,ישילש םויב"
.האור שיא ןיא זאש ,םויה ריאמ םרטב אוה 'המכשהב' שוריפ) ןונחת רמאת לאו הווקמל

רמא ,ורדחל יסנכיהב דימ .דואמ םמורמ חור-בצמב ותוא יתאצמ ,יבא לש ורדחל יתסנכנשכ"
.ונלש םילודגה תורואמה ינש לש תדלוהה-םוי אוה םויה ,ונל חמש גח' :הבר החמשב יבא יל
,ה"קת לולא י"ח ,יעיבר םויבו ,ט"שעבה לש תדלוהה םוי אוה ,ת"חנ לולא י"ח ,ינש םויב
.'ןקזה ונבר לש תדלוהה םוי אוה

לוענל הרוה .ןושארה רדחל רזחו תבשה ידגב תא שבל ,ינשה רדחל סנכנ ,ומוקממ םק יבא"
תא יבא םייסשכ ...םלועב וארבנ הניב ירעש םישימח :תודיסח רמאמ יינפל רמאו תותלדה יתש
וארבנש הניבה ירעש םישימח םע יללכה ידיסחה השמ .ארד לכב השמד אתוטשפתא' :רמא ,רמאמה
ונבר אוה ,הניבה ירעש םישימח םע ,ונלש יד"בחה השמ .תודיסחה תרותו ט"שעבה אוה ,םלועב
תאיב דע םילשהל םידיסחה לע הז 'דחא' ;דחא רסח השמל ורסמנ םלוכ .תודיסחה תרותו ןקזה
."'הצוח ךיתונייעמ וצופי'ה והזו ,חישמה

החמשל דעוימה םויה אוה לולאב י"ח" :הזה םויה תא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ריתכמ ךכו
."טרפב ד"בח ידיסחלו ללכב םידיסחל ,הכרבלו


הלואגל הייפיצב


שגרוי זא .הדובעב ונקסע אל עודמ ונל רחיי זא .תולגה ימיל ועגעגתי - חישמה אובישכ"
"חישמה תאיבל הנכהה ןמז אוה ,תולגה ימיב ,וישכע .הדובע רדעה לש לודגה באכה

(גלק 'מע ,א קלח םירוביד יטוקל)
היהש השעמ


הלילב םיליהת

הלו םיכרד-קדנופ תלעב הנמלא הררוגתה ,קסבטיוול הלועה ךרדב ,הנזואיל הרייעהמ קחרה-אל
העיגהשכ .קדנופה לוהינב ןמיאל ועייס תונבהו הרות םוקמל הלג ןבה .תונב יתשו ןב
הנותחה רחאל .ןדמלו ינורשיכ רוחב - ןוגה ךודיש המיא הל האצמ ,הקרפל תונבב הלודגה
ותיב יכרוצ דועב ,הרות דומילל ונמז ברימ תא שידקהל ,ומש באז ,ירטה ןתחה ףיסוה
.קדנופה תוסנכהמ דובכב ול םיקפוסמ

תצורמב .םיקפוא-בחרו יבבל שיא היהש ,הרייעה רמוכ םג הנמנ םיעובקה קדנופה יחרוא םע
.חורו הנומא יניינעב חחושל וגהנ םה .רמוכה ןיבל באז ןיב הנתיא תודידי הרשקנ ןמזה
גהנ ףאו ךכמ עגפנ אל רמוכה םלוא ,הנוילעה לע באז לש ודי התייה םהיניבש םיחוכיווב
."דמולמה ידוהיה" ודידי תא םירמכה וירבח ינזואב חבשל

,קסבטיווב בשויה ןומגהה םע וילע חחוש רבכמ-אל יכ ,באזל רמוכה רפיס םהיתוחישמ תחאב
תד יניינעב ומע םג חכוותהלו ןומגהה לא ימע אובל םיכסת םא" .בר ןיינע וב אצמ הזו
.רמוכה רמא ,"בר דובכל הכזת םגו יתימא ןחבמב ךירושיכ תא דימעת ,הנומאו

ועמש םה םגש םירמכ המכ דוע ול וניתמה ,ןומגהה תיבב ,םש .קסבטיוול עוסנל התפתה באז
ןיב םיחוכיוול השלגש ,תיגולואת החיש החתפתה הרהמ דע .םמצעב ונממ םשרתהל ושקיבו וילע
.ךרי לע קוש ויבירי תא הכה באז .תורצנה - לידבהל - ןיבל תודהיה

לש ותרייעל ןומגהה ןמדזהשכ ,תחא םעפ .באזל בר דובכ שוחרל ןומגהה לחה תאז תובקעב
.ושאר תא הררחס באז לש תימצעה תובישחה תשוחת .ושגפל ידכ קדנופל דחוימב אב ,באז

,ןכ לע רתי .הל יואר היה ותעדלש הכרעהה תדימל הכז אל תידוהיה ותביבסב ,תאז תמועל
,תינרות החיש םהיניב וחחוש הלא .םימכח-ידימלת תרובח קדנופל העלקנ םימי םתואב קוידב
ףאש ןכתייו ונממ םירגובמ ויהש ,הרובחה ינב םלואו .וחוכ תא חיכוהלו ברעתהל הסינ באזו
,"שארב ץופקל אלו םירגובמה ירבדל בישקהל ךירצ ריעצ ךרבא" .וב וטנס ,ונממ םינדמל
.ול ורמא

תבש ברעב היה הז ,םימי המכ רחאל .קסבטיוול עסנו םק רצק ןמז רובעכ .דואמ עגפנ באז
יל שי .קסבטיווב ןומגהה לצא תעכ ההוש ינא" :ונממ הרצק תרגיא ותחפשמ הלביק ,הכונח
."ריהזמ דיתע יל חיטבמ ןומגהה .בר דובכל ןאכ הכוז ינאו ילשמ הריד

,השוטנה היערה ,התבו הנמלאה ומק תבשה תאצ םע דימ .םימשה בל דע התלע החפשמה תקעז
.הנזואילל ואצי ,זעה רוקהו דבכה גלשה ףא לעו

תרבחב קידצה בסה ,אינתה לעב ,ןמלז-רואינש יבר לש ושרדמ-תיבל םייתשה וצרפתהשכ
תבה םגו ,הביל קמועמ םאה הקעז ,"!אנ-העישוה ,יבר" .הכלמ-הוולמ תדועסל וידימלת
."!קסבטיווב ןומגהה לש ותיבב ההושה ילעב תא וליצה !יל ורזע" :הירחא הקיזחה-התרחה

חתפ םיעגר המכ רובעכ .וירוהרהב עקש ףוסבלו הרקמה תולשלתשה לע עומשל שקיב יברה
.ט"כקת תנשב ,שטירזממ דיגמה ,יבר לצא עריאש השעמ םכל רפסא" :רמאו

דחא םוי .תדדוב תידוהי החפשמ הררוגתה הבש תידוהי-אל הרייע התייה שטירזממ קחרה-אל"
תא רימהל טילחהו ,םימש-אריו ןדמל ךרבא ,החפשמה ינבמ דחא לש ובילב תוטש חור הסנכנ
לכ וליעוה אל .תוחותפ תועורזב ולביק הזו ,ימוקמה רמוכה םע עעורתהל לחה אוה .ותד
תא רימהל ותנווכב שוחנ היה ךרבאה - רמוכה ינזואב ויתואחמ לכו ונב ינפל באה ינונחת
.ותד

עקש דיגמה ונבר .'!דמשמ ינב תא הליצה ,יבר' :רמ יכבב ץרפו דיגמה ונבר לא באה אב"
,תאז רמאשכ ."''הב לעמ הלעמו אטחת יכ שפנ' קוספה לע שוריפ רמול לחה עתפל .תוקבדב
.שטירזממ דיגמה לש ורואיב לע הלימב הלימ רזח אוהו ,ןמלז-רואינש יבר לש ויניע ומצענ

ןיינמל דיגמה ונבר הרוה ,קוספל ורואיב תא םייסשכ" :ךישמה ןמלז-רואינש יבר
רקובה רואכ ,אלפ הז הנהו .המוצע הנווכב םיליהת הלילה לכ רמול ,םכותב ינאו ,וידימלתמ
ףילחי ונמעמ שיאש ילב ,םידחא םימי םש ההש אוה .דיגמה לש ושרדמ-תיבב העותה ןבה עיפוה
."ותיבל עסנו ונבר לעמ דרפיהל סנכנ ףוסבלש דע ,הלימ ותיא

.ורדחל הנפו ןוזמה-תכרב ךריב ,ולא וירבד תא ןמלז-רואינש יבר םייסשכ

םה .ןמז ודביא אלו זמרה תא וטלק ,ןחלושה ביבס ורתונש ,ןמלז-רואינש יבר לש וידימלת
ירומזמ .הלילה לכ םיליהת תרימאל שרדמה-תיב תוניפמ תחאב סנכתה רשא ,ןיינמ םכותמ ורחב
.רבשנ בל ךותמו הבר הנווכב םדי-לע ורמאנ םיליהתה

םיבשוי םלוכ תא ותוארב .וריכה אל שיאש ,רז ךרבא הנזואילב שרדמה-תיבב עיפוה רקובב
זא .יכבב ררממ לחה םואתפ .םהילא ףרטצהו םיליהת רפס אוה םג לטנ ,םיליהת םירמואו
.באז ותוא והז ןכא יכ םידימלתה וניבה

.יברה ידי-לע ורמאנש הרותה ירבדל הקיקשב ןיזאהו הכונחה ימי לכ הנזואילב רתונ באז
רידת עיפוהל לחה זאמ .ותיבל עסנ ךכ-רחאו 'תודיחי'ל יברה לא סנכנ הכונחה ימי רחאל
,יתימא דיסח השענ ןמזה םע .תודיסחלו הרותל התעמ הנפה םיברה וירושיכ תאו ,יברה רצחב
.םימתבו תמאב 'ה דבוע
ןייטשדלוג בד ברה םע םיידוהי םייח
םישדח םיקפוא .תודיסחה רוטילקתו ןייטשדלוג


שקמ תשקהב תודיסחה תונייעמ

,ידאלמ ןמלז -רואינש יבר לשו בוט-םש-לעבה לש םתדלוה םוי ,לולאב י"ח ,בורקה ינש םויב
ליכיש ,תודיסחה רוטילקת הנושארל עיפוי הז םויב .שדח קיפאל תודיסחה תונייעמ וצרפי
'ת"ת' תרבח לש רצויה תיבמ ,שדחה רוטילקתב .ד"בח תודיסח לש םיבושחה םירפסהמ רכינ קלח
ירפסב לחה ,ד"בח יר"ומדא לש םהירוביחמ תורשע ("םיינרות םיטילקת" םגו "הרות דומלת")
יברה לש שדוק-תורגיא ירפסב הלכו ד"בח תודיסח דסיימ לש ךורע-ןחלושהו אינתה
.שטיוואבוילמ

ןכו ד"בח יר"ומדא תעבש לע תויפרגויב םג וב שי רוטילקתה ליכמש תודיסחה ירפס דצל
לש ישארה ןרפסה תכירעב - תודיסחהו הלגנה תרותב םהירפס תואמ לש תיפרגוילביב המישר
.ןיול רעב-םולש ברה ,קרוי-וינב תיזכרמה ד"בח תיירפס

תורגיאה לכ

יפלא ןיב שפחל ,ד"בח תודיסח תרותב אשונ לכל עיגהל שקבמ לכ לכוי ,שקמ תשקהב ,ךכו
תבוטל .דועו דועו םימוחתו תולאש רופס-ןיאל תוסחייתה שטיוואבוילמ יברה לש ויתורגיא
,ך"נתה םג רוטילקתב וללכנ ,תודיסחה ירפסב םיטטוצמה םיבושחה תורוקמב ןייעל הצריש ימ
.שודקה רהוזה רפסו ךורע-ןחלוש ,ילבב ס"ש

ךמסומו רדסה תבישי רגוב ,ןייטשדלוג בד ברה דמוע הזה בושחהו ירוקמה טקייורפה ירוחאמ
בושחמ לש הז םוחתב קסוע אוה .ןורמוש-ינרק בושייה בשותו ןורמושה תבישיב מ"ר ,תונברל
היירפס'מ ,םירוטילקת לש הרדס קיפה רבכו ,יצחו םייתנשכ הז לארשי-םע לש חורה תורצוא
ןמחנ יבר יבתכ תא םיללוכה םירוטילקת דעו 'גהנמהו הכלהה רצוא' ךרד ,'תבשחוממ תינרות
.קוק ברהו בלסרבמ

תולוכיה תא לצנל

לש ותלוכיל יתעדוותהש םויהמ" .םיבשחמ שיאכ אלו ינרותה דצהמ הלא םיטקייורפל עיגה אוה
המישמב אקוודו ,םיירמוח םיכרצל קר בשחמב שמתשהל ןכתיי אלש יל רורב היה ,בשחמה
דימעמ אוהש תומוצעה תולוכיה תא לצננ אל ,הרותה דומיל איהש ,ונייח לש תיזכרמה
.ונתושרל

תמיתרב ךרדה ץרופ היהש ,שטיוואבוילמ יברה תטיש לש קהבומ דימלת ינא ,וז הניחבמ"
.רמוא אוה ,"תודהיו הרות יניינעל רתויב תומדקתמה תויגולונכטה

ןמז זובזב ילב

.דרפנ-יתלב קלח אוה בשחמה וידימלתל רסומ אוהש ארמגה ירועישב יכ ,רפסמ ןייטשדלוג
עבצב חלפ לכ עבוצ ,םיחלפל ותוא חלפמ ,בשחמה גצ לע ארמגה דומע תא הלעמ דימלת רשאכ"
חותפל תורשפאה םג .ארמגה ףד תא םיביכרמש םינושה םידברה תא רתוי בוט ןיבמ אוה - הנוש
תיפצת דימלתל הקינעמ ,ס"שב םירחא תומוקמב היגוסל תופסונ תויוסחייתה םהבש 'תונולח'
."םמצע םירפסב שקובמה רותיא לעו םירפס שופיח לע ןמז זבזבל ילב ,היגוסה לכ לע האלמ

אוה .הז רצוא בשחמל הטלחהה וב הלמג ,ד"בח תרות לש הפנעה תורפסל ןייטשדלוג ףשחנשכ
עובשה לוכי אוה ךכו ,ץירמהו ףחד ,'ת"הק' ,ד"בח לש םירפסה תאצוה ילהנמ םע רשק רצי
תצפהל םיפסונ םיקפוא רבדה חתופ ,הבשחומ תודיסחהש עגרמ ,וירבדל .רמגומה לע ךרבל
רמאשכ חישמה ךלמה ןווכתה הזל אל םאה .םלועב הניפ לכל ,טנרטניאה תועצמאב ,תודיסחה
?"הצוח ךיתונייעמ וצופישכל" אוביש ט"שעבלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


'תיחשת לב' רוסיא

?'תיחשת לב' רוסיא לע םירבוע יתמ :הלאש

אל" :ירפ ץע תציצק לע 'השעת-אל' אוה (טי,כ םירבד) הרותב ירוקמה רוסיאה :הבושת
,(רקפה לש וליפא) ץפח דוביאל קרוז וא תיחשמה לכ ףאש ,ל"זח ורמאו ."הצע תא תיחשת
.הז רוסיאב רבוע ,ונממ תונהיל םדא-ינב םייוארש

,ונממ םיבושח םיצעל קיזמה ירפ ץע ןוגכ ,שוכר ןקתל יחרכה לוקלקה םא ,רבד לקלקל רתומ
.(ץעה תא תורכי יוגהשו ,יוגל ורכומל זא םיפידעמה שיו) ןיינבל ומוקמ תא םיכירצש וא

ןיאשכ ,וב םמחתהל אסיכ ףורשל ןוגכ ,םדא לש ופוג תא 'ןקתל' ידכ רבדה רתומש יאדו
לע םדרנ ותוא םיאצומ ויה םאש ,שדקמה-תיב רמוש ןוגכ ,ללכה תבוטל וא ;רחא ץע אצמנב
."ותוסכ תא ףורשל" תושר יארחאל התייה ,ותרמשמ

רכיש תותשל לוכיש וא ,םיטיח תפ לכואו םירועש תפ לוכאל לוכיש ימש ,העד האבוה ארמגב
ףוגה לש תיחשת-לב"ש ןוויכמ ,התחדנ וז העד םלוא ;תיחשת-לבב רבוע ,ןיי התושו םירמת
."ףידע

י"שר שריפו ."המהבל ותוא םיליכאמ ןיא ,םדא לכאמ" יכ רבוס אנוה ברש ,ורמא רחא םוקמב
(ב ;"םלועב ה"בקה עיפשהש הבוטב טעובכ הארנש ,ןילכוא יוזיב םושמ": (א :ךכל םימעט ינש
ןכתייו) תאז ואיבה אל ךורע-ןחלושהו ם"במרה ."לארשי לש םנוממ לע הרותה הסחש םושמ"
,הזב ולקה םיבר םיקסופ םנמא .הכלהל תאז איבה 'םהרבא ןגמ'ה ךא ,(דיחי תעד וז םתעדלש
.ותמהבל רחא לכאמ םדאל ןיא םא ןוגכ - רבדב תלעות שישכ תוחפל ,לקהל וגהנו
לאוש'הו רפוס םתח תוהגה ,לקשה תיצחמ .אעק 'יס ר"או א"גמ .םש יריאמ .ב,כ תינעת .ב,מק תבש
מ"וח ןקזה ר"ומדא ע"וש .(זט תוא תופסוהב ג"ח אשידק אבסה ת"ושב ןמסנה הארו) נ"שו ,םש 'בישמו
סרטנוק ,דמח ידש .דכ 'יס מ"וח גהנמו הכלה ירעש .(1775 'מע) תיחשת-לבו נ"וג תרימש 'לה
תרימש .(הלש 'מע ג ךרכ) 'תיחשת לב' ךרע ,תידומלת הידפולקיצנא .נ"שו ,א ללכ מ 'עמ ,םיללכה
.נ"שו ,נר קרפ שפנהו ףוגה
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il