661 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ךליו-םיבצנ תשרפ * (3.9.99) ט"נשת'ה לולאב ב"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


?הבושתמ דחפמ ימ


.והנשמל דחא הנחממ םישנא רבעמל דוק םש הנניא הבושתה
אוהו תודהיה לש דוסיה יגשוממ דחא אוה הבושתה ןויער
אוה רשאב ידוהי לכל הנפומ


ול רפיסו רוגמ 'החמש בל' לעב ר"ומדאה לא סנכנש ,הבושת-ילעבל הבישיב דבוע לע םירפסמ
רזוח' אוה ףאש המדמ ר"ומדאה אמש ,ובילב ששח הלע ךכ ךותב .הידימלת לעו הבישיה לע
המל" :ר"ומדאה ביגה ."הבושת -לעב ינניא ימצע ינא לבא" :ריהבהל רהימו ,'הבושתב
..."?תמאב

וילעש ,תודהיב ךכ-לכ ידוסי גשומ .ונימיב ללוחתנש םיגשומה תוויע תא םיגדמ הז רופיס
םידוהיש דע ,תוועו שטשוט ,("ךתרותל וניבא ונבישה") םויב םימעפ שולש םישקבמ ונא
לע םיכמ םהשכ אופא םיבשוח םה המ לע .םהילא ךייש אוה ןיאש םישיגרמ תווצמו הרות ירמוש
?המלש הבושתב םבישי ה"בקהש םישקבמ םהשכו ,'ונדגב ,ונמשא' תרימאב םזח

תואנחמ ילב

םייתתיכ םיחנומב דדמנ לוכה .ונכותב השרתשהש תונחמה תסיפתב אוה היעבה שרוש
םיגשומה לכו ,תוצובקו תונחמ לש םייפקשמל דעבמ םלועה תא םיאור םישנא .םייתצובקו
הנחמל םיכיישש םיגשומו ינולפ הנחמל םיכיישכ םיספתנש םיגשומ שי .ךכל םאתהב םינתשמ
.'אוהה' הנחמל סחוימש והשמל ברקתהל םולשו-סח רוסאו ,ינומלא

הצובקלו והשלכ הנחמל ךייש וניאש ,הבושתה ןויער לש יפויה תא םידבאמ ונא ךכו
ימ ,םייתד םניאשו םייתד - הבושתל םיקוקז לוכה .אוה רשאב ידוהי לכל אלא ,תמייוסמ
לש רתויב ידוסי גשומ איה הבושתה .ידוהי ךוניחל וכז אלש ימו תודהיה חורב וכנחתהש
?תורהטיהלו תוככדזהל קוקז וניאש והימו ,תימצע תורהטיהו תוככדזה

םירחאה לכ םישיגרמ אליממ ,םישנא לש םייוסמ גוסל הבושתה גשומ תא םיסחיימ רשאכ
בושל םהילע המכ דע םיעדוי תווצמ ירמוש םידוהי אקווד .םרובעב הדעונ אל הבושתהש
םדאהמ היתושירד ףקיה תא ריכמו הרות לש הרואל ךנחתהש ,יתד ידוהי אקווד .הבושתב
אקווד .הרותה לש לאדיאהמ קוחר ונדוע המכ דע רחא דחא לכמ רתוי שיגרהל לגוסמ ,ידוהיה
.ויכרד תא ןקתלו הבושתב בושל וילע המכ דעו ,םוי-םויה ייחב לשכנ אוה המכ דע עדוי אוה

אלש יממ רתוי הקימעמ הבושת תושעל ךירצ ינרות ךוניחל הכזש ימ אקווד ,םייוסמ ןבומב
ימ לבא .'הבשנש קונית' היהש ,עדי אלש ותנגהל ןועטל לוכי הלה .ידוהי ךוניח לביק
המ - היתוארוהו הייוויצ ,היתושירד תא םיעדויו היכרע תא וגפס ,הרות לש ךוניח ולביקש
?וריבסי המו ובישי

םידחפ ילב

ייחמ רבעמ השוריפ הבושת םא .'הבושתב םירזוח' םינוכמה הלאל קזנ םרוג תוויעה ,ינש דצמ
.הלחנה לאו החונמה לא עיגה ,וז תינפת השע רבכש ימ ירה ,תווצמו הרות ייחל תוינוליח
םידחאש ,ךכל תמרוג תאזכ השוחת .'עיגה' רבכ אוה .וילא ןווכמ וניא בוש הבושתה גשומ
קזנ םרוג רבדהו ,תואשנתהו עבוש תשגרה םיאלמ םהשכ ,ךרדה עצמאב םיעקתנ 'םירזוח' םתואמ
.(..."רבעשל הבושת-ילעב" - שדח ךחוגמ גשומ דלונ ךכו) םתוא םיבבוסלו םהל השק

םוקמב .הבושתה ינפמ דחפו ששח םיחתפמ תווצמו הרות ירמוש םניאש םידוהי ,ישילש דצמ
םה ,תוררועתהו הבושת ימיכ ,לולא שדוח ימי לש םתועמשמ םע תוהדזהל ולכוי םה םגש
דחא תא םידבאמ םה ךכו .הבושת הלימה תעמשנ ריוואה ללחבש עגרב תיביטקניטסניא םיעתרנ
םימיהו לולא שדוח לש ןויערה לכ דסוימ וילעש ,תודהיה לש םיבושחהו םיידוסיה םיכרעה
.םיארונה

ןיאו ,'םיקידצ'ו םימלשומ ןיא .הבושתה לש תללוכהו תירוקמה תועמשמל רוזחל ןמזה עיגה
בושל - רהטיהל ,רפתשהל ,הבושתב בושל םיכירצ ונלוכו ,םידוהי ונלוכ .'הנחמל ץוחמ'ש ימ
.הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ שקבלו ,ונשפנ לכבו ונביל לכב 'ה לאשדח שיהשדחה הנשל הכרב

.הקותמו הבוט הנש שקבלו 'שפנ-ןוידפ' בותכל לארשי-תיב ינומה םיגהונ השדחה הנשה תארקל
ד"בח ידיסח .תושורדה תולאשמה תא םינייצמו םאה םשו םשה תא םיבתוכ 'שפנ-ןוידפ'ב
'סמ) ורגשל ןכמ רחאלו ,שטיוואבוילמ יברה לש וירפסמ דחאב בתכמה תא חינהל םויכ םיגהונ
תושקבה יבתכמ תא רוסמל רשפא .שודקה ןויצה לע וארקל ידכ ,(00-1-718-7234444 :'סקפה
.ץראה יבחרב ד"בח-יתב 210-מ דחא לכב

םיקקזנל עויס

ותועמשמ לע הרבסה תולועפ דצל .גחה תארקל הפנע תוליעפ םימייקמ ץראה יבחרב ד"בח-יתב
תוחפשמל ןוזמ יכרצמ תקולח ד"בח-יתב םינגראמ ,םירגובמו םידלי ברקב ,הנשה-שאר לש
.הכרבב ולבקתי תומורת .יוארכ גחה תא גוגחל ןהל רשפאל ידכ ,תוקקזנ

תיסורב הנש-חול

הפשב שדח הנש-חול ד"בח-יריעצ זכרמב היילעה תטילקל ףגאה קיפה השדחה הנשה תארקל
ץפוי אוהו ,םידעומבו םיגחבו םוי לכב םיגהונש םיגהנמהו תוכלהה םיאבומ חולב .תיסורה
םינולע לש הרוש הקפוה ןכ -ומכ .םימעה רבח תונידמ ידוהי ברקבו ץראב םילועה ברקב
.םימעה רבח תונידממ םילועלו םידליל ,םירגובמל ,ירשת יגח לע םיינועבצ

תומגרותמ תוחיש

םע ,שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחישמ תוישדוח ואדיו תוטלק ךורעל ולחה יכאלמ-תיירקב
.שדוחבש תועובשה תעבראמ דחאו דחא לכל םימיאתמה ,םיעטק העברא תטלק לכב .תירבעל םוגרת
.08-8581639 'לט .הלא םימיב העיפוה ירשת שדוח לע הנושאר תטלק


שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.םיבצנ תשרפל


הלופכ תירב

קוספה :הנשה -שארל זמר השרפב שיו ,םיבצינ תשרפ תא דימת םיארוק הנשה-שאר ינפלש תבשב
םיכוזו ה"בקה ינפל לארשי -ינב םידמוע ובש ,הנשה-שאר לע רומא "םויה םיבצינ םתא"
.ןידב

ךשמהב ,ףסונ קוספב םג הנשה-שאר זמורמ ,השרפה תא חתופה קוספב ,הז זמר לע ףסונ
קוספב - םיקוספה ינש ןיב לדבהב דימ םיניחבמ ונא ."ךווצמ ךיקולא 'ה הזה םויה" :השרפה
."הזה םויה" רמאנ ינשה קוספב וליאו ,םתס "םויה" רמאנ ןושארה

ןורכיזו הלחתה

םויל ןורכיז ,ךישעמ תליחת םויה הז" קוספב םיזמורמה ,םיניינע ינש שי הנשה-שארב
:"ןושאר

םויב ,ומצע הז םויב ללוחתנש לודגה רבדה ,"ךישעמ תליחת םויה הז" אוה ןושארה ןיינעה
הנשה-שאר ארקנ ןכ-לעו ,ומצע הנשה-שארב עריא הז רבד .םדאה תאירב םוי ,האירבל ישישה
,םלועה ארובב הרכהל הלוכ האירבה תא איבה םוי ותואב ארבנש םדאה יכ ,"ךישעמ תליחת"
."ונשוע 'ה ינפל הכרבנ ,הערכנו הווחתשנ ואוב" ורמואב

ןורכיז אוה (האירבל ישישה םויה) הנשה-שאר ."ןושאר םויל ןורכיז" - אוה ינשה רבדה
.ןיאמ שי ולוכ םלועה ארבנ ובש ,(לולאב ה"כ) האירבה לש ןושארה םויל

הלגמ םדאה

הדבוע - יפוס -ןיאה יקולאה חוכהמ עבונ עגרו עגר לכב ומויקו ןיאמ שי ארבנ םלועהש הז
ןיאשו יאמצע םויק ול שיש השוחת ןתונ ומצע םלועה ,ךפהל .םלועה תואיצמב היולג הניא וז
יכו ,העטומ םשור הזש ןיבהל ידכ תוננובתהלו הבשחמל םישרדנ ונא .יקולאה חוכל קוקז אוה
.יקולאה חוכה ילב דחא עגר וליפא םייקתהל לוכי וניא םלועה

.יקולאה חוכה תא םלועב הלגמ אוהש ,םדאה תאירב םוי ,האירבל ישישה םויה לש ותלעמ הזב
תוקולאה תא הלגמש אוה םדאה ןכ-לעו ,'שממ לעממ הול-א קלח' ,תיקולא המשנ שי ומצע םדאב
.םלועה ךותב

המשנו ףוג

(םתס) "םויה" :ונתשרפב הנשה-שאר זמרנ םהבש םינפואה ינשל םיליבקמ וללה םירבדה ינש
.הזב יולג וניא יקולאה חוכהש ןוויכמ ,"ןושאר םויל ןורכיז" אוה הנשה-שארש ךכל זמור
רמול רשפא יולג רבד לע קר ןכש ,יוליג לש תועמשמב אוה 'הז'ש) "הזה םויה" ,ותמועל
תא הלגמש ,םדאה תאירב םוי אוה הנשה-שארש ךכל ,"ךישעמ תליחת םויה הז"ל זמור ('הז'
.האירבה ךותבש יקולאה חוכה

,תיקולאה תמאה תא ריתסמו םילעמ ףוגה :המשנלו ףוגל ןכ-םג םיליבקמ וללה םירבדה ינש
-תתירכ תישענ וז תבשב .םלועב השודקה תאו יקולאה רואה תא הלגמ תיקולאה המשנה וליאו
תררועתמ תאזה תירבה .וז תירבל יחצנ םויק חיטבמ רבדהו ,המשנה םע ןהו ףוגה םע ןה תירב
הקותמו הבוט הנשל םתחינו בתכינו ןידב הכזנש םיחוטב ונא החוכבו ,הנשב הנש ידמ
.תוינחורבו תוימשגב
(191 'מע ,דכ ךרכ תוחיש יטוקל)

להקה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםירוהל רכש

ןתיל ידכ ?םיאב המל ףט ,עומשל תואב םישנ ,דומלל םיאב םישנא :הירזע-ןב רזעלא יבר שרד
.םהיאיבמל רכש
(אתליכמ)


תפסונ הווצמ

?החגשה אלל םידליה תא ריאשהל םילוכי םניא םירוהה ירהו ,"םיאב המל ףטהו" הלאשה יהמ
םהשכו ,םישועו םיווצמ ויהי זאש ,ףטה תא איבהל הווצמ שיש ונדמלל האב הרותה אלא
.תפסונ הווצמב וכזי ,םידליה תא םיאיבמ
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


תורוד ןיב האוושה

רוד דיל םינבה רוד תא םידימעמו םהינב תא םמע םיאיבמ םה רשאכש ?םירוהה רכש והמ
...םירומג םיקידצ םירוהה ריעצה רודה תמועלש ררבתמ ,תובאה
(הרות ינינפ)


תודחאו םולש

םינושה תודמעמה ןיב םידוגינה תופירח תשטשטימ הבו ,תודחאו םולש האיבמ הטימשה תנש
לש הווצמל הנכה תויהל תאזה הנשה הפי ןכל .םיווש לוכה וז הנשב ;םיינעל םירישעה ןיבו
.(בי,אל םירבד) "ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה"

תחא תואיצמ

ןכש ,אקווד בתכבש הרותב להקה דמעמב וארק ןכל ,תחא תואיצמל לארשי לכ ודחאתה "להקה"ב
םייקמ םירבדה שוריפ תא ןיבמ וניאש ימ םג ןכלש) הגשהו הנבהמ הלעמל אוה הרותב הז קלח
.םיווש לארשי לכ הז ןיינעבו ,(בתכבש הרות ודמולב הרות דומלת תווצמ
(תוחיש יטוקל)


החונמה ירחא

יכ ,הרות דומילל להקיהלו אובל םיאתמ ,הטימשה תנשב תינפוג החונמ לש הנש תרבוע רשאכ
.תובבללו תוחומל םירדוח הרותה ירבד ובש םיאתמ ןמז הז
(קחצי תדקע)


תוחוכה תא ץבקל

וירוביד ויתובשחמ לכו ושפנ תוחוכ לכ תא ץבקלו ליהקהל לארשימ דחאו דחא לכ לע הבוח
לוע תלבקו לוטיב ידי-לע תישענ וז הלהקה .ולש ימינפה 'שדקמה-תיב'ל םסינכהלו ,וישעמו
.םימש תוכלמ
(תוחיש יטוקיל)


הדילה םע ךוניח

הווצמ שיש ,דלונש קונית לע םג הלח להקה תווצמש ,רמאנ (דירת הווצמ) ךוניח תחנמב
ליחתמ ידוהי דלי לש וכוניח - בושח ללכ םידמל ונא ןאכמ .להקה תנשב שדקמה-תיבל ואיבהל
.ותדיל םע דימ
(שדוק-תוחיש)

עובשה תרמיא


בורק שפחל

ןוויכמ ,םיקחרממ ןאכל יתעגה ,יבר" :רמאו ידוהי םעפ סנכנ בונמירמ שריה-יבצ יבר לא
."ייאטח לע הבושתב בושל ינוצרבש

."?םיקחרמל עוסנל םיכירצ הבושתב בושל ידכ יכו" :קידצה לאש

."הבושתב בושל לכוא ובש םוקמה רחא יישופיחב םלוע יצח יתרבע רבכ" :ידוהיה חנאנ

ךילע ותואו ערה אצמנ םש .המינפ ךשפנב טבה ,םיקוחר תומוקמב שפחל םוקמב" :קידצה הנענ
."ןקתלתודיסחה יכרד


תרמגנ הניאש הבושת

-יתלב הבושתה לש החוכ ."הבושתה ינפב דמועש רבד ךל ןיא" :הבושתה לע רמאנ לודג ללכ
םע .התלודג הזבו ,הבושתה ידי-לע ונוקית לע אובל לוכי רתויב ארונה אטחה םג .לבגומ
םירבדה ינש םירדתסמ דציכ .הליעומ הבושתה ןיא םהילעש םירבד הרותב ונא םיאצומ ,תאז
?וללה

ןיאש םירמואשכש ,(ךליאו ד קרפ ,אינתב הבושתה תרגיאב תוכיראב האר) ךכ לע רבסומ
שי םלואו ;(הנותחת הבושת=) 'האתת הבושת'ל הנווכה ,תומייוסמ תוריבעל הליעומ הבושתה
.(הנוילע הבושת=) 'האליע-הבושת' איהו ,ולא תוריבע םג ןקתל החוכבש הבושת

תוקנל לוכ-םדוק

םג ךכ .הקשמו לכאמ שיא םישי אל ףנוטמ ילכב .ילכ לע רבטצמש ךולכלל לשמנ ןוועו אטח
.השודקה רוא תא ,ינחור רוא לבקל הנממ ענומו שפנה-ילכ תא ףנטמ אטחה ,ינחורה ןבומב
.האלה םדקתהל רשפאש םדוק ,'םילכ'ה תא קרמלו ףוטשל םיבייח לוכ-תישארש ,אופא ןבומ

ומכ ןויקינבו .אטחה םרגש םגפה יוקינ - 'האתת-הבושת' ,הבושתבש הנושארה הגרדה וז
תאזה הבושתה .תוכלכלתמ םג םיידיהו ;ףצרקל ,קרמל ,ומצע ךולכלב לפטל ךירצ - ןויקינב
השעמה לע רמרמתהלו תוכבל ,אטחה לש ותרמוחב ןנובתהל ידוהיה לע - ומצע אטחב תקסוע
,יכבב ,תורירמב תנייפואמ וז הבושת .'ה-ןוצר לע דוע רובעל אלש וילע לבקלו ,השעש
.אטחה ןורכיז תאלעהב

ותוקנל ךירצ ןכ-לע .המואמ וב םישל ןתינ אל - ףנוטמ ילכה דוע לכ ןכש ,הלחתהה וז
הבושת .בוש תאז תושעל אלש הפיקתה הטלחהה ,תועמדה ,באכה ,הטרחה ידי-לע תאזו ,וקרמלו
םייואר םילכ תויהל םתוא הרישכמו ,אטחה תמהוז תא םהמ תקלסמ ,שפנה ילכ תא תקרממ וז
.השודקה רוא תלבקל

,אטחה לע המלש הבושתב בש ידוהיהש רחאל .רואב םילכה תא אלמל - אוה הבושתב אבה בלשה
תא אלמל םוצע ןואמיצ וישכע שיגרמ אוה ,תונוועה הל ומרגש םימגפהמ הקרמתה ותמשנו
.תיקולאה השודקה תא שוחל ,ה"בקב קובדל זע ןוצרו תוינחורל ההימכ שח אוה .רואב ותמשנ
הנוילעה הגרדה וז .הרותה תווצמ תא םייק אלש ךכב ץימחהש המ תא ,רסחה תא שיגרמ אוה
.'האליע-הבושת' - הבושתבש

ההימכ לש ץוצינ

ןבומב הבושת וז .ומצע אטחב תקסוע הניא איהש ,אוה 'האליע-הבושת'ה תא ןייפאמה רבדה
שפנהש לע ,החמש היוור וז הבושת ."הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורהו" תועמשמב ,רחא
.תוכלמה ןומרא לא ,ויבא לא ,התיבה בשש ךלמ-ןבכ ,הרוקמ לא תרזוח

הגרדה וליאו ,(אנ םיליהת) "הכדנו רבשנ בל" תניחבב איה הבושתב הנושארה הגרדה
ןכלו) "החמשו ןושש ינעימשת" :םיקוספה ךשמהב יוטיב ידיל האב הבושתה לש הנוילעה
.(תבשל - 'האליע-הבושת'ו לוחה תומיל הרושק 'האתת-הבושת'

ןוויכמ ,הרותה דומילל ושפנו וביל לכב רסמתהל םדאה תא האיבמ 'האליע-הבושת'
,'ה רואל היוור עדוי וניאש ןואמיצ שח אוה .ה"בקה לש ותמכח םע םדאה דחאתמ התועצמאבש
םדאה קבדתמ ןתועצמאבש ,תווצמלו הרותל ולוכ-לכ תא רסומ אוה ןכלו ,תיקולאה השודקל
לש תוקבדה תדימל ףוס ןיא יכ ,םלועל תמייתסמ תאזה הבושתה ןיא ,וז הניחבמ .הניכשב
.רתוי הקומע תוקבדל ףרה אלל רתוח אוהו ,ארובב םדאה

שי ותואש ,'האליע-הבושת' לש ץוצינ ןומט 'האתת-הבושת'ה ךותב םג ,רבד לש ותימאלו
ןורסיחה תא שיגרי אל ,השודקלו תוינחורל ההימכ לש דוסי םדאב ןיא םא .ביחרהלו חתפל
-הבושת' לש תימינפ הדוקנ התוא .ךשוחב תויחל ער המכ שח וניא ,רוא האר אלש ימ .אטחבש
.םירבד לש םטושפכ ,הבושתב בושלו אטחהמ ץלחיהל תוצרל םדאל תמרוגה איה 'האליע


הלואגל הייפיצב


תוכזבו םימחר ךותמו הבושת ךותמו ץק ךותמו הרצ ךותמ - הלואגה תא םיאיבמ םירבד השימח"
'ה םוחר ל-א יכ' דימו ,'ולוקב תעמשו ךיקולא 'ה דע תבשו' רמוא אוה ןכש .תובאה
"'ךיקולא
(דמ השרפ יתבר אתקיספ)

היהש השעמ


המלש הבושת

:וידימלת ינזואב ץינ'זוקמ דיגמה רפיס הזה רופיסה תא

וידחיו הדיקשו הדמתהב ודמל וידחי ,ולדג וידחי .שפנו בלב םירבח ,םיער ינש םעפ ויה
האלפומהו הפיה תודידיה תא הבוט ןיעב האר אלש ,ןטשה .האריהו הרותה תולעמב ולעו וספיט
.רשיה ךרדמ םחידהל ידכ םהיניב סנכנ ,תאזה

ףא םשו הפ .לארשי יגהנמבו תוכלהב לזלזל םיינשה ולחה טא-טא .החלצהב הרתכוה ותמישמ
ונייהד ,םהיניב רשקמה טוחה םגפנשכו .םילוספ םירפסב ץיצהלו םדומלתמ לוטבל םמצעל ושרה
.תורבחה םג הכעד ,הרותה דומיל

אל .םיבוטה םירבחה ינשב הלחש תינחורה תורדרדיהה חכונ באכב ץמחנ םהיריכמ לש םביל
ךלה דחאה .תווצמהו הרותה ךרד תא ושטנ םה .ירמגל ודרפנ םיינשה לש םהיכרדו בר ןמז ףלח
תיב הנב ,היידוהי-אל השיא אשנ אוה .החלצה םהב הארו םיקסעב די חלש ורבחו הלכשה שוכרל
.השדחה ותביבסב ירמגל ללובתהו ראופמ

עתפלו ,םיננוצה רהנה ימב ץוחרל ובלכ םע אצי םיטהולה ץיקה ימימ דחאב .םינש ופלח ךכ
םדא תפוג לעמ רהוג ותוא האר ,בלכה לא עיגהשכ .תוינלוק תוחיבנב ץרפו המידק בלכה ץר
.ידוהי היה חצרנה .חצרנ התע הזש

תא קיעזה אוה .ופיצה םימחר לש לגו ובילב שיאה רמא ,"רזכא יוג הזיא ידיב חצרנ יאדו"
הנפ םשמ .ידוהיה תורבקה-תיב לא האיבהלו הלגע לע הפוגה תא סימעהל םהל הרוהו ויתרשמ
.רהנב הצחרל - ירוקמה ודעיל

הנתנ אל םייקש תמא-לש-דסח-תולימג תווצמ .ונממ הפרה אל ,חצרנה ידוהיה תפוג הארמ לבא
ךותמ וילע ורבע םיאבה םימיה .ותודהימ ךכ-לכ קחרתהש לע ופקונ וביל לחה עתפל .חונמ ול
.השק תימינפ תורסייתה

,רבד לכל ץירפכ הארנש ,שיאב תואתשהב טיבה ברה .ברה לש ותיבב ליל ןושיאב בצייתה ךכו
."הבושתב רוזחל ינוצרבו ינא ידוהי" :רמאו חתפ שיאהשכ רתוי דוע םמותשהו

.תויניצר שיאה תונווכ יכ חכונ החישה ךשמהב םלוא ,תדוכלמב רבודמש ברה ששח הליחתב
.ול הרוה ,"םימי המכ דועב יילא רוזחו ףסכ רורצ ךל ןכה"

דחא לש תבותכ ול רסמ ברה .ףסכ רורצ ודיבו ברה תיבב שיאה עיפוה םידחא םימי רחאל
תא שיאה שטנ ,דחא הלילב ,ךכו .רצק הצלמה בתכמב ודייצו ,תקחורמ ריעב בר ,וידידימ
.תקחורמה ריעה לא הלגו ורשוע לכ תאו ותחפשמ

וילעמ לישה אוה .הבושת ךרד שקיבו וייח רופיס תא וינפל ללוג ,ברה לש ותיבל עיגהשכ
תסרג התייה הרותהש ןוויכמו .ברה תכרדהב המלש הבושתב רוזחל לחהו ,םייוגה ידגב תא
.ודומלתב הבר הכרב האר ,ותוקני

לש דמעמ ומצעל הנק ףא ותונדמל תוכזב .תימוקמה הליהקה ייחב הפי בלתשה רצק ןמז ךותב
.דואמ ובריק ברה םגו םימכחה-ידימלת ןיב דובכ

וירבד םויסבו ,הליהקה ישאר תא וילא ןמיז אוה .תומל וברק ברה לש וימיו ופקנ םינשה
ימוקמ תא אלמי ,םימש-אריו םוצע םכח-דימלת אוהש ,יברוקמ ינולפ יכ ינא שקבמ" :רמא
הבושתה-לעב הנמתנ ןמז רובעכו ,ססוגה ברה תשקבל דחא הפ ומיכסה הליהקה ישאר ."יירחא
.ריעה ברל

וילע שקביש ידכ ברה לא שיאה תא ואיבה .וילע הפרטנ וחורש םדא ריעב עיפוה םימיה דחאב
ללפתנ ,תסנכה-תיבב ףסאתנ הבה" ,ברה המת ,"?ינא תואלפנ ללוחמ יכו" .והאפריו םימחר
."המלש האופר 'ה ול חלשי םיברה תליפת תוכזבו ,ורובעב ונלוכ

םיאבה תא ברה ררוע הליחתב .תסנכה-תיבב ,ברה םשארבו ,ריעה ידוהי ופסאתה ברעב
שגינ ךכ-רחא .הלודג תוררועתהב םיליהתה רפס לכ תרימאב לוכה וחתפ ןכמ רחאל .הבושתל
.הב הקלש שפנה תלחממ שיאה תא אפריש םימלועה ןובירל הליפת אשנו הלוחה לא ברה

רבדת יכ ךל המ" :ארקו ויפ תא ףרוטמה חתפ עתפל .תסנכה-תיבב הררתשה החותמ הממד
וידחיו ונאטח וידחי ,ונדמל דחא שרדמ-תיבב .יתומכ קוידב התא עשר אולה !ההובג-ההובג
..."!לארשי ללכמ ירמגל ונאצי רשא דע ,רשיה ךרדמ ונרס

ויניע תאשל זעה אל םהמ שיא .םיחכונה לכ תא דחפו המהדת וזחא ,םירומחה םירבדה עמשמל
:רמאו להקה לא טבמ רישיה אוה .ושאר ןיכרה אל ברה םלוא .ברה לא

אל םלואו .םיברה ייאטח לע ינא הדוותמ ןכא .ביציו תמא ,ןאכ םתעמשש המ ,ייערו ייחא"
יתבש יבל לכב יכ עדוי בלו תוילכ ןחובה 'הו ,הריבע ירבוע ליבשב אלא הבושתה הנתינ
."וילא

םייתניבו הבושתב רוזחל קיפסה אל ירבח יכ הארנ" :ךישמה ךכ-רחאו ,הלק התחנתא השע ברה
םילחי הז ירבח יכ ינא רזוג הבושתה חוכבו םיברה תליפת חוכב ,ןכל .הלחמה וב הזחא
."'ותמח לכ ריעי אלו ופא בישהל הברהו תיחשי אלו ןווע רפכי םוחר אוהו' .ונתיאל בושיו

.ומוקמ לע שושת חנצ אוהו ,ףרוטמה שיאה לש תרעוסה ושפנ הטקש עתפל

ותואש ךכל ה"בקה איבה המל ועדתה" :וידימלתל רמא ,ורופיס תא 'ץינזוקמ דיגמה םייסשכ
ושענ ויאטח .דחא םגפ היה ותבושתבש םושמ - ?ותדע ינב לכ ינפל שייבתי הבושת-לעב בר
.אוה הבושת-לעב יכ שיא עדי אל ,םינברה ינש דבלמו ,רתסב התייה ותבושת וליאו יולגב
."האלמו המלש היהת ןכא ותבושתש ידכ ,םיברב עדוויי ונולקש ומרג םימשמ
ןינייש רדנסכלא םע םיידוהי םייח
"ייחב רתויב הקומעה היווחה" :ןינייש


תירבה ךאלמ

רמוא וניא הזה םשה םיברל .ןינג םהרבא 'ר ומשו שישי ד"בח דיסח רטפנ ןורחאה שדוחב
ררועמ הזה םשהש ,לזרבה ךסמל רבעמ ואבש הלאמ רקיעב ,םיפלא ילואו תואמ שי לבא ,הברה
.המוצע דובכ-תארי םבילב

חותפ היה ותיב .שטיוואבוילמ יברה לש ואבצב םינומלא םילייח םתואמ דחא היה םהרבא 'ר
יארחא ומצע אוה .תוצעומה-תירב לש רתויב םילפאהו םישקה םימיב םג ,ידוהי לכל החוורל
,יברה וילע אטבתה תחא םעפ .תירבב םתסנכהלו םידוהי ינומה לש תודהיל םבוריקל תישיא
."וניבא םהרבא ומכ" לעופ אוהש

תועמשמ רחא שופיח

-שוג יבושיימ המכ לש ןכו רתיב לש םידליה אפור ,ןיע-תב בושייהמ ,ןינייש רדנסכלא
אוה .דרגנינל תטיסרבינואמ לביק וראות תא .םהרבא 'ר 'השע'ש תושפנהמ דחא אוה ,ןויצע
ובס ,סדנהמ ויבא ,האפור ומא .םישרושל הלק הקיז תלעב ,תיתד-אל ,תיאמדקא החפשמב לדג
.םייחל תועמשמ שפחל רדנסכלא לחה דואמ ריעצ ליגמ .היירפס הלהינ ותבסו אפור ןכ-םג
ברה דמע השארבש תיד"בח תרתחמב רבח היהש ,ידוהי ריעצ ריכה עבראו םירשע ליגב ותויהב
.('דרגנינלמ קידצה') ןגוק קחצי

.תודיסחו הרות לש קומעו םלש םלוע וינפל הלגנ םש ,םיידוסה םישגפמל ףרטצה רדנסכלא
,"דיתעל תוירחא תשוחתו הווהל תובייוחמ ,רבעל תחתופמ העדות ילעב םישנא יתיליג םואתפ"
.רמוא אוה

להומל אפורמ

ול ארק ,אפור אוה רדנסכלאש חילשל עדונשכ .ב"הראמ ד"בח חילש שגפ תויוסנכתהה תחאב
.לומינ םרט ומצע אוה ןכש ,ךובנ שח רדנסכלא ."להומ היהת התא ,אפור התא" :קספו הדיצה

,"רתס-תרידל יתעגה" .תירב םש רובעל ידכ ,ול הרסמנש תבותכל ,הווקסומל עסנו םק תרחמל
,רגובמ ידוהי .הקותמ שבד-תגוע ידובכל התפאש ,השישק היידוהי םש התייה" .רפסמ אוה
הטימה לע יתבכש .םיינש וא םדא דוע םש ויהו ,יינפ תא לביק ,ןינג םהרבאכ ומצע גיצהש
אוה .יתחפשמ לע יתוא רקחתל םהרבא 'ר לחה םואתפ .תירבה תארקל תיקלח המדרה יתלביקו
.יתחפשממ םיידוהי תונורכיז הלעאש שקיב

.רודל רודמ ונתחפשמב רבעש ןוגינ םזמזל יתלחתה םואתפ ךא ,יל ויה אל תונורכיז הברה"
'ר לש ויניעב ץוצינב יתנחבה .'אבס לש ןוגינה' הזש םעפ יל הרמא ילש אמאש יתרכז
.תכלוהו תרבוג תובהלתהב ,ןוגינה תא דחי ונרשו יילא ףרטצה עגר רובעכ .םהרבא

בוט-םויו תבשל ןוגינ

,ךאלמ ומכ זא יל הארנש ,םהרבא 'ר םע 'אבס לש ןוגינה' תא ןגנמ ,הקירזהמ שטשוטמ ,ךכו"
ירחא ."ייחב יתעדיש רתויב הקומעה היווחה התייה וז .וניבא םהרבא לש ותירבב יתסנכוה
ובס יכו 'בוט-םויו תבשל ןוגינ' הנוכמה ,עודי יד"בח ןוגינ הז יכ רדנסכלאל עדונ תירבה
רדנסכלא .ה"פרת תנשב לארשי-ץראל הלעש ,ןינורא בייל-הירא ברה ,עודי ד"בח דיסח היה
.ליעפה יתרתחמה ךרעמל ףרטצה הרהמ דעו הטיחשו הלימ דמל

םהשכ ,התודהי תא היסורב התליג איה םגש ,ותשא םע הצרא רדנסכלא הלע ז"משת תנשב
,שדוקה-ץראל עיגהל יתיכז" .םידלי השימח דוע םהל ודלונ ןאכ .םרוכב-םנב תא םיקבוח
,ןינג םהרבא 'רל בח אוה ,וירבדל ,תאז לכו ,רמוא אוה ,"םידלי הב לדגלו הרות הב דומלל
."תודהיה לא ךרדה תא יתמשנל ללס ולש שפנה-תוריסמבו תדחוימה וחורבש"גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ירשת שדוח תכרב

?שדוח-שאר ינפלש תבש לכבכ ,'שדוחה תכרב' תא תבשה רמול םיגהונ ןיא המל :הלאש

םדוק ,הרטפהה תאירק רחא ,שדוח-שאר ינפלש תבש לכבש ,םינושארה וניתובר תנקת :הבושת
עדייש ידכ ,תאז .שדוחה -שאר לוחי םוי הזיאב להקל עידומו זירכמ רוביצה-חילש ,'ירשא'
.שדוח-שאר לח יתמ םדא לכ

םימידקמ תובר תוליהקב .שדוחה תחלצהל תוליפתו תוכרב םע הזרכהה העיפומ תיחסונה לכב
אוה 'םיסינ השעש ימ' חסונ ףאו ,ולא תוליפת םירמוא ןיא ד"בח גהנמל .תויללכ תוליפת הל
רפס לכ תא רוביצב המכשהב - וז תבשב ףאו - 'םיכרבמ תבש' לכב םירמוא לבא ,רצק
.שדוחה לכ לע הכרבו םימחר ררועל ידכ ,םיליהתה

?ירשת שדוח הנתשנ המ

.זרכומ וניאו ,הסוכמ הז שדוחש זמרנ (ד,אפ םיליהת) "ונגח םויל הסכב" קוספב (א

שיו] ותרכזהל ךירצ ןיאו תאז םיעדוי לוכה ,הנשה-שאר אוה ירשת שדוח-שארש ןוויכמ (ב
.["דמועו ךרובמ אוה" :ובתכש

-שארב שדוח-שאר םיריכזמ ןיאו ,'הנשה-שאר' אלא ללכ 'שדוח-שאר' ארקנ וניאש יפל (ג
ינשה םויהמ שדוחה ימי תא תונמל וליחתיו שדוח-שאר םיימויב רבודמש ובשחי אלש ידכ הנשה
.(שדחה שדוחה לש ןושארה םויה אוה שדוח-שארד 'בש ,שדוח-שאר לכבכ)

."גרטקל אובי אלו ,ירשת שדוח-שאר אוה םויהש עדיי אלש ,ןטשה תא בברעל ידכ" (ד

בוט בורב עיבשמהו עבשומה - 'יעיבשה שדוחה' אוהש ,ירשת שדוחש ,ראבמ בוט-םש-לעבה (ה
לכ תא לארשי םיכרבמ - ותכרב חוכבו ,םויה ומצעב ה"בקה וכרבמ ,הנשה לכ לע לארשי לכל
.הנשה ישדוח ראש
'מע ד ךרכ) 'שדוחה תכרב' ךרע ,תידומלת הידפולקיצנא .ו,אצקת ןקזה ר"ומדא ע"וש .זית ס"ר א"גמ
.222 'מע דכ ךרכ תוחיש יטוקל הארו .193 'מע ,'קחצי ףסוי להא' םיליהת .נ"שו ,(גנת
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il