662 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

הנשה-שאר * (10.9.99) ט"נשת'ה לולאב ט"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הנשה-שאר לש ותוהמ


הכרב-תורגיא רגשל ,תוחורא ןנכתל ,תוינק ךורעל בושח
תא ונמצעל ררבל חוכשל ךירצ אל לבא ,הבוט הנש לחאלו
הנשה-שאר לש וניינע רקיע


תא ןנכתל ,םיחרואה תא ןימזהל ,תוינקה תא ךורעל םיכירצ .הבר הנוכת שי הנשה-שאר תארקל
וז .תסנכה-תיבב רומש םוקמל גואדל םגו םירכמהו םיבורקה תא ךרבל רוכזל ,גחה תודועס
תמכתסמ הנשה-שאר לש ותוהמש םשור רצוויהל לולעו ,ונביבס םיעמושו םיאור ונאש הנוכתה
.תסנכה-תיבב הליפתב םג ילואו םילוחיאו תוכרבב ,תויגיגח תוחוראב ,םישדח םילכ תיינקב

הלילח לזלזל םיצור ונניא .הנשה-שאר לש ורקיע תא ץימחי ,תאזכ הבשחמל ספתייש ימ
יגהנממ םג םהש ,םידבכנו םיבושח םירבד הלא .םילוחיאבו הכרב-תורגיאב ,תוחוראבו תוינקב
.הנשה-שאר לש וניינע הצמתמ םהב אל לבא ,םישדוקמה לארשי

ןידה םוי

קורימ לש שדוח ,לולא שדוח הז .ןכל םדוק םימי שדוח הליחתמ הנשה-שארל תיתימאה הנכהה
תנתונ תאזה הנכהה םצע .םימחרו הליפת לע שגד תמישו הבושת תוררועתה ,שפנ-ןובשח ,ימינפ
.הנשה-שאר לש הלודגה ותובישח לע והשלכ גשומ

ןיד לש דמימ םהב שי יכ ,'םיארונ םימי' םג םיארקנ (םירופיכה-םויו) הנשה-שאר ימי
ירפסו םייח ירפסו ,ןיד אסיכ לע בשוי" ה"בקה וללה םימיבש ,ל"זח םירמואש ומכ .טפשמו
ךירצ שגדה רקיעש רורבו ,האבה הנשה ךשמל ונלרוג עבקנ וללה םימיב ."וינפל ןיחותפ םיתמ
.הקותמו הבוט הנשל ,םיבוט םייח רפסב בתכיהל הכזנש ,םימחרהו הליפתה לע תויהל

םויה לש תירקיעה ותוהמ .הנשה-שאר לש ותוהמב רתוי םיקומע םידבר תפשוח תודיסחה תרות
,תוכלמה ןיינע לע ךכ-לכ בר שגד שי ןכל .םלועה ךלמל שדחמ רתכומ ה"בקה זאש ,ךכב איה
שדחמ ונילע םילבקמ ונא רשאכ ."ךדובכב ולוכ םלועה לע ךולמ" הליפתב תודקמתמ וניתושקבו
םימרוג ונא ךכב ,ךלמל ולוכ םלועה לעו ונילע ותוא םיריתכמו ה"בקה לש ותוכלמ תא
.הלוכ הנשה ךשמל שורדה עפשה תא ולוכ םלועלו ונל קינעי םג ה"בקהש

הרתכהה םוי

איה ונתיאמ תשרדנה הדובעה ירה ,ךלמל ה"בקה תרתכה אוה הנשה-שאר לש וניינע רקיע םא
םעה לש תטלחומה תורסמתהה אוה הרתכהה ןיינע רקיע ,םדו-רשב ךלמ לצאש םשכ .תוכלמה תלבק
.לוע תלבק אוה הרתכהה ןיינע רקיע ,םימש תוכלמב ךכ ,ויתורזג לכ תלבקו ךלמה לא

עמש' תאירק לש הניינע םצעב הזו) םימש תוכלמ לוע לבקל םישרדנ ונא םויו םוי לכב םנמא
איה הנשה-שאר לש לועה תלבק לבא ,("דחא 'ה וניקולא 'ה" יכ םיריהצמ ונא הבש ,'לארשי
וניינעו ותוהמ לכ איה אלא ,םויה ךשמהל סיסבו דוסי קר הנניא איה .רתוי הנוילע הגרדב
.הנשה-שאר לש

רסמתהל ,ונודא ינפל דבעכ ה"בקה ינפל דומעל ידוהי לכ ךירצ הנשה-שארב :תוטושפ םילימב
,הקומע תימינפ הרכה ידוהיהמ תשרדנ .ךרבתי ולוע תא וילע לבקלו שפנו בל לכב וילא
לוע תלבק .ונממ שרוד ה"בקהש המ לכ השעיו םימש תוכלמ לוע וילע לבקמ אוה אבהלו ןאכמש
.הבוטה המיתחהו הביתכה תא האיבמו רתויב תוהובגה תוגרדה דע העיגמ וז

."םהילע ולביק ןוצרב ותוכלמו" םירמוא ונאש יפכ ,החמש ךותמ תויהל הכירצ וז לוע תלבק
רשוא הב םיאורו הב םיצור ונחנא אלא ,ונילע היופכ הניא םימש תוכלמש הדיעמ החמשה
וניכז ונחנאו ,הלוגס-םעל ול תויהל ונב רחב ה"בקהש - רתויב לודגה רשואה הז .תוכזו
.ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש וידבע תויהל

ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה תנש ,הקותמו הבוט הנשל ,הבוט המיתחו הביתכל הכזנ ךכ
.ונקדצ-חישמשדח שירפושב יוכיז

תעיקת לש הלודגה הווצמב םידוהי תוכזל הנשה-שארב ד"בח ידיסח ה"יא ואציי ,הנש ידמכ
-יתבב םישישק ,ןוחטיבה תוחוכ ישנא ,םייאופרה םיזכרמב םיזפשואמה לצא ורקבי םה .רפוש
תא םייקלו רפוש תעיקת עומשל םהל ורשפאיו ,אלכ-יתבב םיריסא ףאו םישדח םילוע ,תובא
.גחה לש תיזכרמה הווצמה

ןוגיעמ ריתהל

לש םתכרבל התכזש הליפת ץראה יבחרב תוציפמ תונוגע םישנל עייסל תולעופה םישנ תצובק
ללפתהל לארשי-תיב ינומה םיארקנ הבו ,םויהד םיישארה םינברהו רבעשל םיישארה םינברה
בקעיו קחצי םהרבא ,וניתובא ךריבש ימ" :הליפתה חסונ .תונוגעה לש ןתרתהל תסנכה-יתבב
תא ןוגיע ילבחמ ליציו ריתי אוה ,האלו לחר הקבר הרש וניתומיאו ,המלשו דוד ןורהא השמ
ןרשפאלו ןליצהלו ןקיזחהל ,ןהילע םימחר אלמיי ה"בקה הז רכשב ...רובעב תונוגעה לכ
תוצורש לארשי ישנ ראש םע ,לארשיב םינמאנ םיתב תונבלו ,ןתפוח תחת סנכיהלו ןתחתהל
."ןמא ,בירק ןמזבו אלגעב אתשה המלשה הלואגל ונלוכ הכזנו ,ןתחתהל

"ותעב רבד" חול

עדימה לכ תא ליכמה ,'ותעב רבד' חולב לארשי-םע תא טונג יכדרמ ברה הכזמ הנש לכבכ
,םינמז ,םיגהנמ ,תוכלה ,םיימויה םירועישה לכ םהבו ,'מע 1200 רפסב .םוי לכל שורדה
.03-6188161 ,רפסה רחבמ :הצפה .דועו ימונורטסא עדימ ,םיתיעה תורוק

תידיסח הקיזומ

סקד ימולש םירמזה דמצ לש 'גידעבעל גיטסול' :'זפלג' תיבמ םישדח הקיזומ ירוטילקת
רשע-דחא ,'ןרדה' תא שיגמ םאלפ ימורבא .םיניחלמה יבוט לש םיריש הרשע .דלוו ידנמו
.02-5385514 'לט .ןירג יסוי ןיחלהש ,םיירוקמו םישדח םיריששטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.הנשה-שארל


ךישעמ תליחת םויה הז

.םדאה תאירב םוי ,האירבה לש ישישה םויה אוהש ,ירשתב 'אב הנשה-שאר תא םינייצמ ונא
תליחת" ונניא הנשה-שאר ירהש ,"ךישעמ תליחת םויה הז" קוספה תא ןיבהל שי תאז רואל
!?האירבה לש ישישה םויה ,רומאכ ,אלא ,"ךישעמ

רשאכו ,האירבה לכ לש הנווכהו תילכתה אוה םדאהו ליאוהש ,אוה ךכ לע רמאנש רואיבה
,"ךישעמ תליחת" ארקנ ותאירב םוי ןכ-לע - התומלשל הלוכ האירבה תכאלמ העיגה םדאה ארבנ
.ללכ האירב התייה אל וליאכ םדאה ארבנ םרטב ןכש

תוכיאו תומכ

,ללכ האירב התייה אל וליאכ םדאה תאירב םדוקש רמול ןכתיי ךיא :רואיב שרוד הז רבסה
ונא תאזה האירבה לע אולה !?ונממ ןטק רגרג אלא וניא םדאהש ,לודג הכ םלוע שיש העשב
-ינב ןכש ,האירבב רתויב ןטק קלח ספות םדאה וליאו ,"'ה ךישעמ ובר המ" - 'ה תא םיללהמ
!םמודה גוסמ תוחפ דועו םיחמצמ רתוי דוע תוחפ ,םייח-ילעבמ תוחפ הברה שי םדא

.תוכיאה אלא רקיעה איה תומכה אל :רתויב יתוהמ ןורקיע הנשה-שאר ןאכ ונתוא דמלמ
,יחה וירחא ,חמוצה וירחא ,רתויב דבכנה םוקמה תא ספות םמודה ןכא - תיתומכ הניחבמ
,םמודה ןיב האוושהל םוקמ םוש ןיא ,תיתוכיא הניחבמ םלוא ;לטובמ טועימ אוה םדאה וליאו
.ךורע-ןיאל ההובג תיתוכיא המרב אצמנ םדאה ןכש ,םדאה ןיבל יחהו חמוצה

יתימא לכש

הזמ הלעמל .היח שפנ וב ןיא לבא ,החימצ לש תויח שי חמוצב .ללכ םייח-חור ןיא - םמודב
לבא ,לכש שי םייחה -ילעבל םג םנמא .תעד וב ןיא לבא ,היח שפנ וב שיש ,יחה גוס בצינ
,תאז תמועל .דבלב םיירמוחה םהיכרוצ תא תרשמ אוה אלא ,תיאמצע תוהמ וניא םהלש לכשה
.ומצע ינפב הרטמו תילכת אוהש ,יאמצע לכש שי םדאל

אלא ,םיימשגה ויכרצ תגשהל אל וב שמתשמ םדאהשכ ,איה םדאה לכש לש ותומלש :וזמ הרתיו
ידיל עיגמ לכשהש דע ,םיינחורו םיילכש םיניינעב ,תינחור המרב הלעמ-הלעמ תולעתהל ידכ
.םדאה לש ותלעמו ודוחיי הזב .לכשהמ הלעמלש ה"בקל תולטבתה

רקיע תוינחורב

םינפומ ויתוחוכו ונמז בורש ,הלגמ אוה וביבס טיבמ םדאשכ :הנשה-שאר לש רסמה אופא הז
םישנאה תמועל תומכב טעומ םיינחורה םישנאה רפסמש ,האור םג אוה .םיימשגה ויכרצ יולימל
.םייחה רקיע איה תוימשגה ילוא ,קפס ררועל לוכי רבדה .תוימשגב םיעוקשה

רתוי בר םוקמ תוימשגה תספות תומכב םנמא :ןוכנה אוה ךפההש הנשה-שאר ונדמלמ
לודג םלוע ארבנ האירבה ימי תששבש יפ-לע-ףא ןכל .רקיעה איה תוינחורה לבא ,תוינחורהמ
תליחת" והז םדאה ארבנשכ קר .םדאה ארבנש דע ספאו ןיאל תבשחנ איה תאז-לכב ,םוצעו
.יקולאה הרוקמ תא הב הליגו הלוכ האירבה לע ה"בקה תא ךילמה םדאה רשאכ ,"ךישעמ
(453 'מע ,ט ךרכ תוחיש יטוקל)

הנשה-שאר :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתימינפ תוררועתה

ימחר ררועלו ,הנשה-שארב שקבל ריהזמ היה שטיוואבוילמ (רעבוד-םולש יבר) ב"שרה ר"ומדא
.תוידיסח תודימב הגהנה לעו תודימה ןוקית לע דחוימב ,תימינפ תוררועתהו הייכבב םימש

הקותמו הבוט

יד אל ."הקותמו הבוט הנש ונילע שדחתש ךינפלמ ןוצר יהי" :םישקבמ וננה הנשה-שארב
ונא ןכל ."הבוטל וז םג" רמול םיבייח ונא ער רבד לע וליפאש םושמ ,דבלב "הבוט"ב
.רשב יניעב בוטה תא שיגרנו שוחנש ,"הקותמ" םג תאזה הנשה היהתש םיללפתמ
(הרות ינינפ)


לוע-תלבק

איה לועה-תלבק הנשה לכ םלוא ,עמש תאירק תעב דחוימבו ,לוע תלבקל םדאה שרדנ םוי לכב
ותוהמ איה הנשה-שאר לש לועה-תלבק וליאו ,םויה ךשמב םדאה ישעמל דבלב דוסיו הלחתה
.םויה לש ונכותו
(שטיוואבוילמ יברה)


בלה-ןורביש

אובא םינפ וליאב :רמואו חנאתמו ,הנשה-שאר ברעב גאודו בשוי היה קסנזילמ ךלמילא יבר
.טורטורפב ןתוא הנומו בשחמ היהו !יתרבע הברה תורבע אולה ,ןידה-םויב םוקמה ינפל
.ןידה-םויב יל דומעיש אוה בלה-ןורביש ,ןכ-םא :רמא ףוסבל

תויתואב םינוב

ןיינב' תא םילעופ הדי-לעש ,םימש תוכלמ לוע תלבק איה הנשה-שאר לש םויה תדובע
- רפע ;תויתוא ןה - םינבא .םימ ,רפע ,םינבא - םירבד השולשמ םינוב תיב .'תוכלמה
קמועמ תויכבב ,םינונחתבו לוטיבב הליפתה תויתוא תרימא ידי-לע .תועמד - םימ ;לוטיב
.תוכלמה תריפס תא םינוב ,בלה
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


ךילשה יברהש המ

.'ךילשת'ל תכלל רחיאו ,ןילבולמ הזוחה ,ובר לצא הנשה-שארב ההש ץישפורמ ילתפנ יבר
ול הנע ?ךלוה התא ןאל :הזוחה ולאש .ילתפנ יבר םשל ךלה 'ךילשת'המ רזח ןילבולמ יברהשכ
.'ךילשת'ה תרימא תעב ךילשה יברהש המ תא תולדל ךלוה ינא :ילתפנ יבר

החמשב

היהש יפכ .אשמכ םדאה לצא שגרוי אל לועהש ,החמשב םימש תוכלמ לוע לבקל שי הנשה-שארב
םלועל ךולמי 'ה" םרמואב םימש תוכלמ לוע םהילע ולביק לארשי-ינבש ,ףוס-םי תעירק תעב
.החמשו הריש ךותמ "דעו
(קדצ חמצה)


גרטקמה תקתשה

לש תונעטה לכל הנוע ה"בקהש המלש הנומאב םינימאמ ונלוכ ."שחל הנוע אוהש םינימאמ לכו"
!טקשב הייה !"שחל" - תחא הלימב גרטקמה
(רהציו שורית)

עובשה תרמיא


לגוקו רפוש

-שארב םילעופש המ" :רמאו ,תבשה םוי לש ותלעמ תא םעפ ראיב אינתה לעב ןמלז-רואינש יבר
."[הדיטשפ=] לגוק תליכא ידי-לע שדוק-תבשב םילעופ ,רפוש תעיקת ידי-לע הנשה

."!לגוק לכאנ ?הנשה-שארב רפושב עוקתל ונילע המ םשל ,ןכ-םא" :והולאש

אלו לגוק םילכוא ונא ,תבשב לח הנשה-שארשכ - לעופב םישוע ונא ךכ ,ןכא" :יברה בישה
..."רפושב םיעקותתודיסחה יכרד


רפושהו תבשה

םירבד ."רפושב םויה תווצמ" - רפוש תעיקת איה הנשה-שאר לש תירקיעהו הלודגה הווצמה
'הלגנ'ה קלחב םיעיפומ םהש יפכ ,הווצמה ימעט תא תוארל יד .הב םינומט םיבגשנו םילודג
איה המכ דע ןיבהל ידכ - תודיסחהו הלבקה יפ-לע םיאלפומה הימעט רמוחו-לקו ,הרותה לש
.ולוכ םלועה רובעב תובישח תבר

רשאמ ץוח) רפושב םיעקות ןיא - תבשב לח הנשה-שארשכש ,ל"זח ונקית ינש תיב ימיב םלואו
הלודגה הווצמה תא אלא ,הווצמ םתס אלו ,הרותה ןמ השע-תווצמ ולטיב ךכב .(שדקמה-תיבב
.(תבשב לח אוהשכ) הנשה-שארב רפוש תעיקת לש הבושחהו

תעיקתב ןיבייח לוכה" :(ב,טכ הנשה-שאר) ארמגה הריבסמ ?הווצמה תריקעל הביסה יהמ
,דומלל יקבה לצא ךליו ודיב ונלטיי אמש הריזג ;רפוש תעיקתב ןיאיקב לוכה ןיאו ,רפוש
רפושה תא וריבעי תוטוידה אמש ששחה לשב ,רמולכ ."םיברה-תושרב תומא 'ד ונריבעיו
!לארשי-םע לכל הווצמה תא ל"זח ולטיב - תבשב האצוה רוסיא לע ורבעיו םיברה-תושרב

רפושה תלועפ

הלאש ונתוא תניינעמ ,דבלב ששח לשב השע-תווצמ לטבל ל"זח וטילחה המל הלאשה דבלמ
.רפושה תעיקת ידי-לע אב הנשה ךשמב םלועה לש םייחה עפש לכש ,עודי ירה :רתוי תיתוהמ
לש ותומצעו ותוימינפמ השדח תויח ררועמש ,רפושה לש ותלעמ תא ראבל הברמ תודיסחה תרות
תא ונתיאמ הרואכל ענומ ,תבשב לחש הנשה-שארב הווצמה לוטיבש ,אופא אצוי .ה"בקה
!רפושה לש תונוילעה תועפשהה

:רואיבה תיצמת וזו ,תודיסחה תרותב הבר הבחרהב ןודנ הז אשונ

שי הזכ ןוצר ררועל ידכ .הכולמה ןוצר תא ה"בקה לצא שדחמ ררועל ונילע הנשה-שארב
,םלועה לש ומויקמ גנעתי ה"בקהש ךירצ ,רמולכ .םלועה םויקב גנוע לש הדוקנ הליחת ררועל
.וילע ךולמל ןוצרה וב ררועתי ךכ ידי-לעו

תימינפה הקעצה תא תאטבמ רפושה תעיקת .רפושה ידי-לע - ?הזה גנועה תא םיררועמ דציכ
ותוימינפ דע העיגמ איהו ,בלה קמועמ תצרופה ,םילימ ילב הקעצ ,ה"בקה לא ידוהיה לש
ה"בקה לצא ררועתמ הז ידי-לע .םלועה לש ומויקב גנוע וב תררועמו ה"בקה לש ותומצעו
."ךדובכב ולוכ םלועה לע ךולמ" :לארשי-םע תשקבל הנענ אוהו ,הכולמל שדח ןוצר

תבשה תלועפ

תבשהש ןוויכמ ,ןוילעה גנועה תא ררועל ךרוצ ךכ-לכ ןיא ,תבשב לח הנשה-שאר רשאכ ךא
רחאל האב איה ןכש ,תבשה לש התוהמב יזכרמ קלח אוה גנועה .גנוע לש תולגתה איה המצע
,הז גנוע .המלשוהש הכאלמה הארמל בר גנוע ררועתמ זאו ,("םיקולא לכיו") הכאלמה םויס
ןכלו ,ונילע םג עיפשמ רבדהש דע ,תבש ידמ רועינו רזוח ,האירבה לש הנושארה תבשב היהש
.תבשה תא גנעל םיווצמ ונא

תללוחמ המצע תבשה ןכש ,רפושה לש ותובישח תדרוי ,תבשב לח הנשה-שאר רשאכש ,אופא אצוי
יד ןכ-לעו ,ןוילעה גנועה תא תררועמ תבשה לש התואיצמ םצע .רפושה תעיקת השועש המ תא
לבקי ה"בקהש ידכ ,'תורפוש'ו 'תונורכיז' ,'תויכלמ'ה יקוספ תא רמוא קר לארשי-םעש ךכב
.םלועה לע ךלמ תויהל השקבה תא

תולועפהו ליאוה .תבשב לחש הנשה-שארב רפושה תווצמ תא ל"זח וחד המל ריבסמ הז רבד
אמש ששחב היה יד ,תבשה ידי-לע ןמצעמ הז םויב תושענ רפושה ידי-לע תורצונש תוינחורה
אופא םידבאמ ונניא .הז םויב העיקתה תווצמ תא לטבל ידכ רפושה ךרוצל תבש ללחי והשימ
תועפשההו תוכרבה לכ תבשב ,הברדא ;תבשב לחש הנשה-שארב רפושב םיעקות ונניאש ךכב רבד
תואב ןהו ,תבשה תוכזב ,הלעמלמ תואב אלא םדאה תדובעב ללכ תויולת ןניא תונוילעה
.החמש ךותמו תומלשב


הלואגל הייפיצב


ה"בקה דיתע רפושבו ...לארשיל יניסב הרות הנתינ רפושבש ,הבוטל אלא רפוש ארבנ אל"
"עקתי רפושב םיקולא 'הו רמאנש ,חישמה תא הלגמש העשב עוקתל
(בכ השרפ אטוז והילא יבד אנת)

היהש השעמ


הדיערהש הליפת

,היסורל ופרוצו םיבחרנ םירוזא וערקנ רבכ הלודגה הינמורמ .ורדקתה רבכ הפוריא ימש
.וינודא תויהל ושקיב םינמרגהש 'שדחה םלועה' תרגסמב לוכה .הירגלובלו הירגנוהל

.'ץחה בלצ' תגלפמ הירגנוהבו ,'לזרבה רמשמ' ,תימוקמה תיצאנה הגלפמה הטלש הינמורב
וטלש לובלבהו הדרחה .תוחפ עורג היהי ןכיה עדי אל שיא ךא ,םשפנ תא טלמל וצר םידוהיה
.לוכב

לא םינמורה ידיב וראשנש םירוזאהמ ורבע תומלש תוחפשמ .םינוויכה לכל וטלמנ םישנא
לא ,חפתסהל ודמעש םירוזאהמ תורחא תוחפשמ ורבע שממ העש התואבו ,םיחפוסמה םירוזאה
.הינמורל טלמיהל ףידעש ורבס הלאו הינמורמ חורבל בטומש ובשח הלא .הינמור יככות

הינמורל הנושארה םלועה-תמחלמ רחאל החפוסש ,הירגנוהל הינמור ןיב לובג-ריע איה דארא
סרפסקא-טניירואה וק .הלוכ הפוריא לש םיכרד-תמוצ לע תבצינ ריעה .ינמור ןוטלשב הראשנו
.לובנטסיאו טסרקוב ,טשפדוב ,הניו ,לזאב ,סיראפ ,ןודנול לא וכרדב הב רבע

ולכי ןכלו ,םירחא תומוקמ ודקפש המחלמה תואלת תיברמ דארא ידוהי לע וחספ סנ ךרדב
.לארשי -ץראל םכרדב רקיעב ,הב ורבעש םהיחא לכל דודיעלו הכימתל ,הרזעל תויהל

עיגה דאראל רשאכ ,ש"ת לולאב 'כ ,ישילש םוי ירחא וללוחתהש םיעוריאל עקרה היה הז
םה .וישמשמו ותחפשמ ינב םע ,'רזעילא קשמד' לעב ,רגה רזעילא יבר ,ץינ'זיוומ ר"ומדאה
.ריעב םיברה ץינ'זיו ידיסחמ ,גייפ םהרבא 'ר לש ותיבב וחראתה

רמשמ' לש םישומח םילייח רשע-העברא תיבה לע ולפנתה ,ברעה תחורא תעב ,ישימח םויב
,תיבב והשש םירבגה תשמח תא ומעו ר"ומדאה תא וליבוה םהישעמל רבסה תתל ילבמ .'לזרבה
.הרטשמל ,םיקיזאב םילובכ

דבלב וז אל בצמה םלוא .ר"ומדאה םשארבו םירוצעה תא ררחשל הליהקה יצמאמ ולחה רחש םע
ברה לש ונב ,םייח ברה תא םג ורצעו םילייחה ורזח תבש לילב :רמחוה ףא ,רפתשה אלש
.רפוס הדוהי ברה ,ונתוח לש ומוקמ אלממו דארא לש ישארה ברה ,רביירש-רפוס םולש-בקעי
.ריעב תידוהיה הליהקה יגיהנממ המכ דוע ורצענ ,תבשב ,תרחמל

ברקה הנשה-שארל תונכהה תא וריכעהש הגאדו חתמ ,דאראב תידוהיה הליהקב ררתשה בר חתמ
.אבו

ןורהא 'ר ,ידוד .קלח םהב וחקל םיבוטו םיבר .רורחשה יצמאמ ושדחתנ שדוק-תבש יאצומב
ונרגש ,ונחנא .הליהקה יניינעב םינויד הברה ולהנתה ותיבבו הליהקה יסנרפמ היה ,םוריא
.תויושחרתהה לכל םידע ונייה ,תחא רצחב ומע

תואצותה תא ללכ-ךרדב ואיבה ,בידנ דחושב םיבלושמ ,םירשקו תונלדתש ,הז גוסמ םירקמב
םהיצמאמ ורתכוה ,'ה ידסחב ,ףוסבל ךא .ליגרהמ בר ישוקב םינקסעה ולקתנ םעפה .תווקמה
.החלצהב

םיהדהש םוצע ףסכ םוכס םע הליבח יל הרסמנ םש ,ידוד תיבל םיירהצה-רחא תבשב יתארקנ ךכ
היה .תבשב דועו ,יימימ הזכ םוכס יתיאר םרט ,הרשע-עברא ןב רענ יתייהש ,ינא .יתוא
ינממ רגובמ ,םוריא ןועמש ,דודה לש רחא ןייחאב הוולמ ינא רשאכ ,ותדועתל וריבעהל יילע
.תבש החוד םייובש ןוידפש ונל רבסוה .םינש רשעכב

התע ולכיו החוורל ומשנ הליהקה ידוהי .ראשה לכו ץינ'זיוומ ר"ומדאה וררחוש תרחמל
.הנשה-שארל תונכהה תמלשהל יוארכ תונפתהל

רוסיא ףא-לע ,וליצב גחה תא גוגחל ועיגהו יברה לש וידיסח ונכתסה קוחרמו בורקמ
ךא ,'לזרבה רמשמ' ידי-לע וספתנש םידוהי המכ ויה .םידוהיה לע לחש תבכרב העיסנה
.הנשה-שאר ברעב וררחוש

לכ תא ליכהמ םירצ ויה ,הנשה-שארב יברה ללפתה םש ,תסנכה-תיב רצחבש הרותה-דומלת ירדח
תא תוארל רקיעב וניצר .םלואה חתפב ופפוטצה ,םכותב ינאו ,םירענהו םידליה .ברה רוביצה
רוביצב הזחאש תובהלתההמו השודקהו דוהה תאלמ הריוואהמ שגרתהל אלש ונלוכי אל ךא ,יברה
.םיללפתמה

םיעודי ץינ'זיו ידיסח .'רומזמ דודל' ללפתהל שגינ יברה רשאכ האישל העיגה תושגרתהה
.המיענ הליפתמ רתוי הברה הב היה ,קוספ רחא קוספ ,יברה תליפת ךא ,בלה-יבוש םהינוגינב
.הזה םלועה ןמ אלש הליפת התייה וז

שדחמ הווח ינאו ,ר"ומדאה לש איהה הליפתה תא רכוז ינא 'רומזמ דודל' תליפתב ,הנש ידמ
.דאראב םימי םתואב ונלוכ לע הרבעש היווחה לכ תא

תויונלדתש רחאל קרו ,תינשב ותוא ורצע תוכוסה-גח רחאל .ומייתסה אל יברה לש ויתואלת
שדוח ףוסב ,םשמו ,הווד ,הכומס ריעב האופר-תיבב זופשאל ואיבהל וחילצה םיריכבה םיגרדב
יפכ טושפו קלח תויהלמ קוחר הז לכ .הייהש-רושיא לביק םשו ,הראושימיטל רבעוה ,ולסכ
.ביבא-לתב בשייתהו לארשי-ץראל יברה הלע ףוסבל .המצע ינפב השרפ וז ךא ,עמשנ הזש

,ה"ע רגה היח תרמ לש הרכזל" השעמה תא שידקהל שקיב רשא ,רנזולק הדוהי ר"דה :רופיסה חלוש)
תיילע ידלי ,ונב הלפיטש הבוטו הנידע ,העונצ השיא ,ץינ'זיוומ רזעילא יבר ר"ומדאה לש תינדוד
.("המחלמה ירחא לארשי-הווקמ ס"היבב ונלוכל םאכ התייהו ,רעונה

ןהכ בושי-ראש ברה םע םיידוהי םייח
סנה לע הידוה :ןהכ ברה


"ונילעמ םניח-תאנשו הטטק הלכו"

ינפל העפוה ןיב םימייקמ ונא ,ןהכ בושי-ראש ברה ,הפיח לש ישארה הבר םע ןויאירה תא
,היסנרפו ריעה ישאר תופתתשהב ,הידוה תליפת דמעמ ןיבל ריעב ןוכית רפס-תיב ידימלת
הנחתה דיל ןכל םדוק םוי ,םיעגפנ אלב סנב המייתסהש ,תפותה-תינוכמ ץוציפ תובקעב
.הפיח לש תיזכרמה

םידחא םימי תאזו" ,דמעמב םיחכונל ברה רמא ,"לודג הכ סנב ונתוא הכזמ ה"בקה רשאכ"
.וניתויוכזמ וכני אל הלילחו סחש ידכ ,סנל םייואר תויהל לדתשהל ונילע ,ןידה-םוי ינפל
."תובבל בוריקבו תווצמ םויקב ,הרות תצפהב המצועו ליח ףיסוהל ונילע

ןבלו רוחש ,םודא

,ןהכ ברה לש ותוישיאבו ולעופב רתוי םיטלובה םינפה םה תוכילה םעונו תובבל בוריק
םעטמ 'תלוזה דובכ' סרפב הכז ףא םינש המכ ינפל .הפיח לש הבר םינש לבוי יצחכ הז שמשמה
,תעכ .'המודאה הפיח' התנוכ רשאכ לחה הפיח תונברב וכרד תא .'הבוט לארשי-ץראל העונתה'
רמוא ינא לבא ,הריחשה ריעה יכ תועטב םינעוטה שי .ארוויח יתאו אקמוס ליזא" ,וירבדל
."'וניבלי גלשכ - םינשכ םכיאטח ויהי םא' קוספה ןושלכ ,הניבלה אקווד איהש

תקולחמהו דוריפה ןטש"ב ןהכ ברה האור ,ונימיב תילארשיה הרבחה לש תיזכרמה היעבה תא
ינב ןיב תומילא וזיא .הנורחאה הנשב הרבחה הרדרדיה ןאל ואר" .ונושלכ ,"ונכותב דקרמה
ילוא .םניח-תאנש ידמ רתוי ונכותב שי .םהיתושנל םילעב ןיב ,םהידליל םירוה ןיב ,רעונה
םילוקישמ תעבונה האנשב אלא ,םניח-תאנשב רבודמ ןיא םצעבש רמולו תוכז דמלל רשפא
."םייטנסרטניא

חתמה תתחפה

ךא ,םיישרוש םייתרבח םיכרעו םימש-תארי רדעה לש הפירח היעב תמייקש ןבומ" ?ןורתפה המ
לעב .הבהאהו רואה תרבגהו הרבחב חתמה תתחפה איה רומחה בצמה לע רבגתהל תידימה ךרדה
הווצמ' יכ רמאנ וילעש ידוהי לע וליפאש ,ורפסב בתוכ ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר ,אינתה
תוריבע לע האחמה םג .ובש ערה תאנשל אלא ,ומצע ידוהיה תאנשל הנווכה ןיא ,'ותואנשל
."באכו הבהא ךותמ תושעיהל הכירצ םיאטחו

תידוהיה הדוקנה תא ידוהי לכ לצא םיאצומ ,ףתושמה-הנכמה תא םישפחמשכ ,וירבדל
תנשב) הנש תחאו םישימח ינפל םירופיכה-םויו הנשה-שאר לע ,המגודל ,רפסמ אוה .תימינפה
.ןדריב םייובשה הנחמב הליב םתואש ,(ט"שת

יבשב תוררועתה

רחאל .הקיתעה ריעה לע הנגהב זא ופתתשה הבישיה ידימלת וירבחמ הצובקו ןהכ ברה
יבשל וחקלנ וירבחו אוהו םינדריה ידיב הקיתעה ריעה הלפנ ,תינשקע המיחל לש םייעובשכ
רמושה לש םיצוביק ינב םג ויה ונתיא" .קריעל ןומע-תבר ןיב ,רבדמה בלב ,לאמ'ג-לא-םואב
הנחמב ,םש אקווד ,ןכ-יפ-לע-ףאו .תווצמלו הרותל ירמגל רכונמו רז עקרמ ואבש ,ריעצה
תוליפתב ופתתשה ,ללכה ןמ אצוי אלל ,םלוכו ,ונלוכל תפתושמה הדוקנה הררועתה ,םייובשה
."םיארונה םימיה

ונילע" .תובבלה דוריפ לש הז םוחתב יללכ שפנ-ןובשחל ןהכ ברה ארוק ןידה-םוי סורפב
רוכז ונכלמ וניבא' :הנשה-שאר לש ףסומה תליפת תולימ תא ונרמאב הרתי הנווכב ןווכתהל
הער הריזג לכו תויונערופ ינימ לכו הטטק לכו הלקת לכ ...הלכו ךסעכ שובכו ךימחר
."'ונילעמ םניח-תאנשוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבשב הנשה-שאר

?תבשב לחש הנשה-שארב רפושב םיעקות ןיא המל :הלאש

'לוחד ןידבוע' םושמ אלא בוט-םויבו תבשב הרוסא הניאו הכאלמ הניא המצע העיקתה :הבושת
עוקתל היה רשפא ךכ ,בוט -םויב הווצמה םויקל עוקתל םימכח ורסא אלש םשכו .(לוח ישעמ=)
.תבשב הנשה-שאר לחשכ םג

עוקתל אלש םימכח ורזג ,הב ןיאיקב לוכה ןיאו ,רפוש תעיקתב םיבייח לוכהו ליאוהש אלא
תומא עברא ונריבעיו ,דומלל ידכ יקבה לצא ךליו ,ודיב רפושה תא םדא לוטיי אמש ,תבשב
ןמ תבשב הרומח הכאלמ איהש ,'תושרל תושרמ האצוה' רוסיא ךכב רובעיו ,םיברה תושרב
.'השעת-לאו -בש'ב הרותה ןמ רבד רוקעל ל"זחל תוכמס שיו .הרותה

ליגל עיגה םרט םא ףא ונממ תאז עונמל שיו ,דמלתהל ידכ םויה עקתי אל ןטק דלי וליפא
הבינגמ ורמושל ידכ וליפא ,ולטלטל רוסאו תבשב 'הצקומ' בשחנ ומצע רפושה .ךוניח
וא ,רחא ךרוצל ופוגב שמתשהל םיכירצ ןכ םא אלא ,'רוסיאל ותכאלמש ילכ' לככ ,הריבשמו
.ומוקמ תא םיכירצש
?תבשב 'ךילשת' םירמוא םאה :הלאש

םג ,הנשה-שאר לש ןושארה םויב 'ךילשת' רדס רמול םיכלוה ויה םימדוק תורודב :הבושת

תאז םירמוא םילבוקמהמ םיבר .אינתה לעב רודיסבו ךורע-ןחלושב םג עמשמ ןכו .תבשב לחשכ
.(תבשב 'ךילשת' תרימאמ םיגייתסמה םילבוקמהמ שי יכ-םא) תבשב לחשכ ףא ,םויכ םג

,תושרל תושרמ המודכו םירודיס תבשב ואיצוהו ולשכנ םיברש ואר םינורחאה תורודב םלוא
םיבייח לעופב לושכמ םיאורשכ ירה ,ונמצעמ תורזג רוזגל םיאשר ונא ןיאש יפ-לע-ףא ןכלו
ןכו .הנשה-שאר לש ינשה םויל 'ךילשת'ה תא תוחדל וגיהנה תובר תוליהקב ןכלו ,רוזגל
.ד"בח גהנמ
ז"ס גפקת םש .ו-ד"ס ןקזה ר"ומדא ע"ושו כ"ונ ,ה"ס חפקת 'יס ע"וש .ב,צ תומבי .ב,טכ ה"ר
,םש ח"הכ .ג ,םש ת"עש .ו,גפקת םירפא הטמ .(1321 'מע ד-ג ךרכ ע"ושל תופסוהב ספדנ) ורודיסבו
.ותעב רבד חול .נ"שו ,ד"יס ט"ספ ה"ר לאירבג יעטנ .ומק 'מע ,ירשת-לולא ,ד"בח יגהנמ רצוא .אל


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il