663 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

הבוש / וניזאה תשרפ * (17.9.99) ס"שת'ה ירשתב 'ז * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תמאב ונחנא ימ


ונחנא ימ ,ונמצע תא םילאוש ונא םירופיכה-םויב הנש לכב
וא ,םירופיכה-םוי לש םיסייופמהו םימחה םידוהיה .תמאב
הנשה תומי לכ לש תרעוסהו העוסשה הרבחה


תחנ דחאה .ץראב םייחה לע הבתכ ךורעל םהיבתכ תא ץראל ורגיש ל"וחב םילודג םינותיע ינש
לע ,העורקהו העוסשה ץראה לע הבתכ םסרפו וצראל רזח אוהו ,השולש-םייעובש ינפל ןאכ
תא .'וכו 'וכו םיינויצילאוקה םירבשמה ,ןחשמה תשרפ לע ,םייתד-אלל םייתד ןיב םיחתמה
רשגל תורשפא ןיא רבכו ץוציפ ףסל עיגה תילארשיה הרבחה ךותב ערקה" :טפשמב םייס ותבתכ
."םוהתה לע

ןיב רויסב שודקה םויה תא השעו ,םירופיכה-םוי ברעב ונצראב תחנ ינשה רזה יאנותיעה
תדחוימה תילארשיה היווהה לע תשגרנ הבתכ םסרפו וצראל בש אוה .םינושה תסנכה-יתב
םיאלממה תווצמו הרות תרימשמ םיקוחרה םישנא לע ,תוינוכממ םיקירה םישיבכה לע ,הנימב
המלש הנידמ יתיאר" .הזל הז הבוט הנש םילחאמו םיעוגרו םיסייופמ לוכהשכ ,תסנכה-יתב תא
.ותבתכ תא יאנותיעה םייס ,"הברקב םעפמ דחא בלו

תמאה עגר

העוסשה הרבחה ונחנא םאה .תמאב ונחנא ימ ,ונמצע תא םילאוש ונא םירופיכה-םויב הנש לכב
.םירופיכה-םוי לש תסייופמהו תבהואה ,החונינה הרבחה וא ,הנשה תומי לכ לש תגלופמהו
תדחאתמו תסנכה-יתבב תסנכתמש הרבחה וא ,תד תאנש וליפאו תד תומחלמ לש הרבח ונחנא םאה
.'ירדנ לכ' תליפתב

תליפתב הזחה לע םיכמ .םינוש ונחנא םירופיכה-םויב .ישיאה רושימב םג תלאשנ הלאש התוא
אל הנשה תומי לכש םישנא .תובוט תוטלחה ונילע םילבקמ ,והער תא שיא םיסייפמ ,'אטח לע'
בשויה ינפל הניחת ךופשלו ללפתהל םיאב ,תווצמ םייקל ךרוצ ושח אלו תסנכה-תיבב ורקיב
?תמאב ונחנא ימ ?תועיבצ ןאכ ןיא םאה ,הלאשה תלאשנ בושו .םימורמב

אלו תעבוקה איה הנשב םימי 364-ב ונלש תוגהנתההש ,בושחל איה תיעבטה הייטנה
.םייתומכ םיחנומב תנחבנ הניא תמאה תדוקנ .ןוכנ הז ןיא לבא ,דבלב דחא םויב ונתוגהנתה
תמייוסמ ךרדב גהנתהל לוכי םדא .'תמאה עגר' ארקנש גשומ שי םיליגר םיישונא םייחב םג
.תמאה הלגתמ ןחבמ לש םייוסמ עגרב לבא ,םינשו םישדוח ךשמב

תוכסמה תולפונ

םויה .ונלש תימינפה תמאה תא םיפשוח ונא הזה םויב .ונלש תמאה עגר אוה םירופיכה-םוי
םניאש םירבד רחא םיררגנו םיפייזמ ונא הנשה לכש הדבועה תא יוטיב ידיל איבמ הזה
םיתומיע רחא םיפחסנ ונא .הזה ףויזהמ קלח םה םיערקהו תוקולחמהו תובירמה לכ .םייתימא
ונא םירופיכה-םוי עיגמשכ .ונתוא רבחמש קומעה ףתושמה הנכמה תא םיחכושו עגר לש
.דחואמו דחא םע ונלוכ םצעבש ונל רורב םואתפו םיתשעתמ

םייחה ץורימ .רקיעהמ ונתעד תא החיסמ הנשה תומי לכ לש הרגשה .ישיאה רושימב םג ךכ
ונחנא ימ םיחכוש ונאש דע וישכעו ןאכ לש תויעבב םיעקוש ונא םיתיעלו ,ונתוא ףחוס
.תסנכה-תיבב ונמוקמו םידוהי ונחנא םצעבש םירכזנ ונא םירופיכה-םוי עיגמשכ לבא .תמאב
לכב םיצורו תיתימא החנא םיטלופ ,תוככדזהו תורהטיה לש השגרהב ,ןכרומ שארב םיאב ונחנא
.םידוהי תויהל ונשפנו ונביל

םירופבש םשכ .םירופ ומכ ,םירופ-כ אוה םירופיכה-םויש רמאמה תא םישרפמה שי וז ךרדב
תא ףשוח םירופיכה -םוי ךכ ,תונושמו תונוש תויומד םישבולו שפחתהל םיגהונ ונחנא
,תורחאו הלאכ תויומד םישבולו םישפחתמ ונחנא הנשה לשמב .הנשה תומי לכ לש תושופחתה
.תימינפה תידוהיה הדוקנה תפשחנו תוכסמה תולפונ םירופיכה-םויבו ,תושופחת הלא לכ לבא

.ונלש תיתימאהו הרוהטה הרוצב םיפשחנ ונחנא ובש ,יתימאה םויה אופא אוה םירופיכה-םוי
.הלוכ הנשה לכ ךשמב םג וז תמא תולגל תוחוכה תא אצמנ קרש

.הבוט המיתח רמגשדח שיתורפכ ןוידפ

-יתב .הקדצל ןתרומת תא תתלו ,תורפכה גהנמ תא םירופיכה-םוי תארקל םייקל לארשי גהנמ
םייקל םג התואנ תונמדזה תאז .תורפכ ןוידפל תודחוימ תופטעמ םיציפמ ץראה יבחרב ד"בח
רוא תצפהבו דסחו הקדצ ישעמב הנשה תומי לכ קסועה דסומל הקדצ תתל םגו תורפכה גהנמ תא
.ימוקמה ד"בח-תיבב םיטרפ .לארשי-תבהאבו םעונ יכרדב תודהיה

הציחלב הליפת

הציחלבש ריעז ינורטקלא רישכמ - ךרדה תליפת תא רמול רוכזל םיגהנל רוזעיש ירוקמ ןויער
האירקהש ןבומ .ןיירקה ירחא הליפתה תא רמול םיעסונל רשפאמו ךרדה תליפת תא עימשמ הלק
שפחל ךרוצה תא ךסוח טלחהב רישכמה לבא ,םיעסונה יפמ הליפתל ףילחת הניא תינורטקלאה
.03-9720879 'לט .המודכו הרואת רדסלו רודיס

ע"שיל ןוילימ

ירצומ לע םינייוע םימרוג וזירכהש םרחל הבוגתב המקוהש ,'ןאכ הז ע"שי' תונחה
תונחה הריבעה הנורחאה הנשב .םילשוריב 60 ופי בוחרב שדחה הנכשמל הרבע ,תויולחנתהה
אקווד תובשייתהה קוזיחל עייסל ךרד וז םגו ,ע"שיב םינמאלו םינרציל ח"ש ןויליממ הלעמל
.02-6248566 'לט .הלא םימיב

םייכוניח םיפלק

בכרומ ,'תיב -ףלא' דחאה .םייכוניח םיפלק יקחשמ ינש הקיפה 'הריציו ךוניח םייהדלפ'
בתכב ,די-בתכב ,סופדב ,תיב-ףלאה תויתואב דליה תואיקב תא םיקזחמה םיינועבצ םיפלקמ
םהבו םירייואמ םיפלק ליכמ ,'ורבחל םדא ןיב' ,ינשה קחשמה .ינוירטמיגה ךרעבו י"שר
.02-6513947 'לט .ורבחל םדא ןיבש םיניינעב םירופיסשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.םירופיכה םויל


קתנתהל אל ,רבחל

םע הז םיבשייתמ םניא הרואכלש ,םידגונמ תווצק ינש םיאצומ ונא םירופיכה-םוי לש ותוהמב
שוריפו ,"ןותבש תבש" ארקנ אוה הרותב .'הנשב תחא' ,'שודקה םוי' ארקנ אוה דחא דצמ .הז
םידעומה םללכבו ,הנשה תומי לכמ רתויב שודקה םויה - תותבשה לכ לש תבשה אוהש ,רבדה
.תותבשהו

הז םויב .תישפנה תולעתהה איש תא גציימ םירופיכה-םוי ,תינחורה הדובעה תניחבמ םג
תובהלתהב םיללפתמ לוכה ."לוכל הבושת ןמז" הזו ,המשנה םצע ידוהי לכ לצא תררועתמ
תינחורה תולעתהה איש אופא אוה םירופיכה-םוי .שפנה תוחוכ לכ יוצימ ךות ,תוקבדבו
.השודקהו

תווצק ינש

,איה הכלהה .םוצה - הנושארבו שארב .םיימשג םיניינע לע שגד םירופיכה-םויב שי ינש דצמ
תוצמאתהה תא החוד תינעתה תבוח ,םוצל םדאה לש ותלוכיב עוגפל לולע ללפתהל ץמאמה םאש
תא עירכמ ,הייתש-יאו הליכא -יא ומכ ,ימשג רבדש ןכתיי ךיא :רוריב שרוד רבדה .הליפתב
?הליפתה לש הלודגה תינחורה תולעתהה

םירמוא ,השודקהו תינחורה היילעה תגספל עיגה רבכ ידוהישכ ,שודקה םויה םותב ,ןכ-ומכ
:הזירכמו תאצוי לוק-תבו ,רשפאה לככ הלודג הדועס ךורעל ,"ותדועסב תוברהל" וילעש ול
תינחורה תולעתהה םע םיימשגה םייחל תאזה הריהמה הרזחה תבשייתמ ךיא ."החמשב לוכא ךל"
?םירופיכה-םוי לש הריבכה

םייחה ךותב השודק

השוריפ ןיא תיתימא השודק .ידוהי לצא השודק לש תיתימאה התועמשמ יוטיב ידיל האב ךכב
ייחב גהנתהל - ושוריפ שודק תויהלו שדקתהל .םייצראה םייחהמו ימשגה םלועהמ תוקתנתה
ךותל תיקולאה השודקה תא רידחהלו ,ה"בקה לש תושודקה ויתווצמו ותרות יפ-לע םוי-םויה
.השעמה ייח

םמעש םיימשגה םירבדה לכ תא םמורמו שדקמ אוה ,היתווצמו הרותה יפ-לע גהנתמ ידוהישכ
רתויב םייסיסבה םיימשגה םיכרצה תא וליפאו ימשגה ופוג תא שדקמ אוה .עגמב אב אוה
לש ויכרצ תא םיקפסמה ,םלועה יקלח ראש םילעתמו םישדקתמ םתועצמאבו ,הייתשו הליכאכ
.ידוהיה

הנשה לכ השודק

שארב .תיקולאה השודקה םע תימשגה תואיצמה תא רבחל ךרוצה יוטיב ידיל אב םירופיכה-םויב
-יא ידי-לעו ,ארבנ לכ לש ינויח ךרוצ ןה הייתשו הליכא ןכש ,םוצה ידי-לע הנושארבו
,ףוגה לע המשנה תאו תוימשגה לע תוינחורה תא םיריבגמ ונא ,הייתשה-יאו הליכאה
.תוינחורה ךותב ללכיהלו תולעתהל תוימשגל םירשפאמו

ךותל שודקה םויה לש השודקה תא דירוהל דימ םישרדנ וננה םירופיכה-םוי יאצומב ןכל
ונבר לש ומגתפכ ,תוינחורל תוימשגה תא םמורל לכונ הנשה לכ ךשמבש ידכ ,םיימשגה םייחה
."תוינחור - תוימשגה ןמ םישוע םידוהיהו ,תוימשג םידוהיל ןתונ ה"בקה" :ןקזה
(521 'מע ,טכ ךרכ תוחיש יטוקל)

םירופיכה-םוי :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמאריי אל ימ

-םוי ,הנשה-שאר ,לולא תובית-ישאר 'הירא' :זמר ןאכ שי ."אריי אל ימ גאש הירא" :רמאנ
.אריי אל ימ בל ,הלא םימי םיעיגמשכ .הבר-אנעשוה ,םירופיכה
(ה"לש)


תיטרפו תיללכ הנכה

ימי .ולא םימיל תיטרפ הנכה םג שי ,םיארונה םימיל תיללכ הנכה אוהש לולא שדוח דבלמ
הסכ ןיבש םימיה םה םירופיכה-םויל הנכהה ימיו ,תוחילסה ימי םה הנשה-שארל הנכהה
.רושעל
(שדוק-תורגיא)


לובגה חוכ

שיגרמ היה ,םינפלו יינפל ,םישדוקה-שדוקל םירופיכה-םויב סנכנ היה לודגה ןהוכה רשאכ
.ידמ רתוי ךיראה אלו ןמזה תא עדי ךכ ,ףוס-ןיאבש לובגה חוכ תא
(ד"שת תוחישה רפס)


הצור ימו לוכי ימ

באב העשת - םוצה לע םיווטצמ ונייה אל םא ףא םילכוא ונייה אל םהבש הנשב םימי ינש שי
.לוכאל הצור ימ - םירופיכה-םויבו ,לוכאל לוכי ימ - באב העשתב .םירופיכה-םויו
(הטפאמ שודקה ידוהיה)


תאטח לכ שרוש

בהז ןופצמ" ןכש ."ןופצ דצל םיטומ ויהי וינפ"ש רמאנ תוקלמה תעשב םירופיכה-םוי ברעב
םיאטחה לכ שרוש ונרעצל אוה ףסכה .ןופצ דצל תונפל הווצמ תוקלמה תעב ןכלו ,"התאי
.תונוועהו
(ז"ט)


התא רומא

,הלודג הייכבבו המוצע תוררועתהב 'ירדנ לכ' תליפת תא םעפ רמא בו'צידרבמ קחצי-יול יבר
:זירכהו דמעו הליפתה תא קיספה העש התוא .עגיו ףייע הרימאה עצמאב ומצע שיגרהש דע
יתחלס 'ה רמאיו" - התא אנ-רומא ,רמולו ףיסוהל חוכ דוע יל ןיא ,םלוע לש ונוביר
."ךירבדכ

דוחיי םשל ילב

ןיאו םה םיגגוש םעה לכש רשפא יכו ."הגגשב םעה לכל יכ ...לארשי-ינב תדע לכל חלסנו"
ןכומ ינירה' רמוא אוה אטחה ינפלש אטוח םוש ןיאש ,איה הנווכה אלא ?דחא דיזמ םהיניב
.םיגגוש לוכהש רמול רשפא ןכלו ,הווצמ תיישע םדוק םירמואש ךרדכ 'הריבע תושעל ןמוזמו
(בו'צידיזמ יבצ יבר)


לכיהב םלצ

ראש לע תחאו ,וישדוקו שדקמ תאמוט לע שולש ,תואטח עברא ובירקה םירופיכה-םויב
תא םילצנמשכ ןכש .ןכוסמו רומח אטח איה השודקל האמוט תסנכהש ןאכמ ונדמל .תוריבעה
.רתויב ינסרהה חוכה הז ,'לכיהב םלצ' תניחבב ,בועית ירבד וכותב סינכהל רוהטהו שודקה
.םיאטחה ראשמ רתוי הברה הלודג הרפכ ךכ לע םיכירצ ןכל
(קי'צייבולוס בד-ףסוי יבר)

עובשה תרמיא


הפ יודיו

-םויב 'אטח לע' תליפתב םירמוא ונאש הרימאה שוריפ המ :הטפאמ ריאמ יבר תא ולאש
."?אטח תניחבב אוה ףא יודיווה יכו - "הפ יודיווב ךינפל ונאטחש אטח לע" - םירופיכה

.ץוחלו הפשה ןמ ,תיתימא הנווכ אלב ,דבלב הפב רמאנש יודיו לע אוה שגדה" :םהל בישה
ונישעש אטחה לע םג תודוותהל םירהממ ונא ,הנשה ךשמב וניאטח לכ לע אטח ףיסוהל אלש ידכ
."הפ יודיו - התע הזתודיסחה יכרד


הבושת לש תבש

יניינעב הפיסא ךורעל וצר םעפ .רובידב טעממ ב"שרה ר"ומדא ק"כ היה הבושת ימי תרשעב
.(3 'מע ד"שת תוחישה רפס) ןכמ רחאל תאז תוחדל שקיב יברהו ,הבושת ימי תרשעב ריעה

ק"כ .רתוי הברה הנוילע הגרדב איה הבושת תבשב הבושתה ,םמצע הבושת ימי תרשע ךותב
שטיוואבוילמ יברה ."תיתבש הבושת איה הבוש תבש" :(8 'מע םש) רמא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא
:הז רמאמ לש וקמוע תא ריבסמ

תירשפאה תומלשב הניא םדאה תדובעש ךכ לע ,אטח לע הבושת ,תחאה .הבושתב תוגרד יתש שי
,ותדובעב תומלש לש תמייוסמ הדימל םדאה עיגהשכ םג ,היינשה .הבטהלו רופישל םוקמ שיו
תבש לש הבושתה .תלבגומ -יתלב היילעל ךרוצו םוקמ שי 'ה תדובעב ןכש ,הבושתב רזוח אוה
הרמאה תנווכ וז .תפסונ תולעתהל ףואשל שיו תיחכונה תומלשב יד ןיאש הרכההמ תעבונ הבוש
הדובע ,'תיתבש' הדובע לע איה הז םוי לש הבושתה - "תיתבש הבושת איה הבוש תבש"
.תמלשומ

םיכרד שמח

:הבושת ימי תרשעבש לוחה תומי לש הבושתל הבושת תבש לש הבושתה ןיב לדבהה לע דועו
- הניינעש ,'האתת הבושת'ל הליבקמ וז הדובע .םלועה תוימשג ךוכיז איה לוחה ימי תדובע
תאלעהב הניא תבשה םוי תדובע ,תאז תמועל .אטחה ידי-לע העטקנש ה"בקב תוקבדה שודיח
.ומצע השודקה םלוע ךותב תולעתה אלא ,הכאלמ תיישעב רוסא הז םוי ירהש ,םלועה תוימשג
תוקבדל הפיאש ,רמולכ ,המצע השודקב היילעו תפסות - 'האליע הבושת'ל הליבקמ וז הדובע
.(145 'מע די ךרכ תוחיש יטוקל) תוקולאב רתוי דוע הזע

-ישארב תוזמרנ הבושת יכרד שמח :(ירשתב ג םוי םויה) רמא ילופינאמ איסוז יבר קידצה
:'הבושת' הלימה לש תוביתה

רמאנש יפכו ,תוניצר ךותמו בלה תומימתמ האבה הבושת - "ךיקלא 'ה םע היהת םימת"
."ךינפל ןמאנ ובבל תא תאצמו" :וניבא םהרבאב

םלועה תא ארוב ה"בקה יכ דימת רכוז םדאהש ךכמ האבה הבושת - "דימת ידגנל 'ה יתיוויש"
.שיל ןיאמ עגר לכב ואולמו

ילכ לארשי תבהאש ,ןקזה ונבר רמאש יפכו ,בוט בלמ האבה הבושת - "ךומכ ךערל תבהאו"
.'ה תבהאל איה

החגשהה דיב ןיחבהל אלש לוכי וניא ,וייח תוערואמל וביל םשש ימ - "והעד ךיכרד לכב"
.הבושתל ותוא תררועמ וז תיטרפ החגשה תייארו ;וכרדב ותוא החנמה הנוילעה

והז .םיאורה יניעמ ותודיסח תא ריתסהלו עינצהל םדאה לע - "ךיקולא םע תכל ענצה"
םילעהל םיכרד אוצמלו 'ימומרע' תויהל וילע ,רמולכ ,"האריב םורע םדא אהי םלועל" ורמאש
.ותלוזמ ותודיסחו ותארי תא

הלחתהו םויס

רבשל ידכ .תויוכזל תונודז ךופהל (הבהאמ) הבושת ידי-לע ןכתיי ךיא ןיבהל השקתמ לכשה
ברקה ךלהמבש ,םימעפל הרוק המחלמב :הטושפ המגוד שטיוואבוילמ יברה איבה ןזואה תא
עגר ינפל :ךמצע עגה .ןוירשה חוכל ותוא םיפרצמ ןיקת אוה םאו ,בייוא קנט לע םיטלתשמ
אוה אלא ,םויא הווהמ ונניאש דבלב וז אל ,וישכע וליאו ,בייואה תוחוכמ קלח הז קנט היה
.וב םחלנו בייואה תא ףקות ומצע

וליפא .התוא רוקעל רשפא-יא יכ דע ידוהי לש ותוהמב הקוקח 'ה תדובעש ,הלגמ הבושתה
ךכל הביסה .'ה תדובעל בש אוהש דע עוגרמ ול ןיא ,ה"בקהמ דרפנ לוכיבכו םדאה אטחש רחאל
."ותא הנמאב התיה אטחה תעשב םג" ושפנ תוימינפש ,איה

,הבושת ימי ,תוחילסה ימיב הנשה תא םירמוג :הבושתב תמייתסמו תחתפנ תידוהיה הנשה
.(428 'מע ,ט ךרכ תוחיש יטוקל) הבושת ימי תרשעב הנשה תא םיחתופו


הלואגל הייפיצב


הרות החיטבה רבכו ,הבושתב אלא ןילאגנ לארשי ןיאו ,הבושתה לע וויצ ןלוכ םיאיבנה לכ"
"ןילאגנ ןה דימו - ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש

(ה הכלה ,ז קרפ הבושת תוכלה ם"במר)
היהש השעמ


םשה שודיק

.הקרוימ ידרפסה יאה לעש המלפב (1673) ג"לתה תנשב שחרתה הזה רופיסה

אל ןיידעו ,רצנתהל יאה ידוהי תא היציזיווקניאה הצליא זאמ ופלח הנש םייתאמל בורק
.םבילבש ץוצינה הבכ

ולכוי םש ,ישפוחה םלועה לא טולימ ךרד ושפיחו םבצמ םע םילשהל ובריס םיסונאהמ םיבר
ימוחתל ץוחמ לא תונטק תוצובקב םיחיגמ ויה םילפא תולילב .ןואגבו יולגב םתודהיל בושל
םהינזואמ קחרה ,םהלש החירבה תוינכתבו םהיתויעבב ןודל ידכ ,ידוהי-וטפירקה וטגה
.םירצונה םהינכש לש תותתוצמה

םדא לכל הרשפאש תישפוח למנ-ריע - ונרוביל היה םיסונאה לע םיפדעומה טלפמה ירתאמ דחא
םיסונאהש ידרפסה ןוטלשל ררבתהשכ ,ןמז רובעכ םלוא .ותדו ותנומא יפ-לע תויחל אוה רשאב
ןיטולחל טעמכ הענמנ ךכבו ,םיירשפאה טולימה יחתפ לכב הרימשה הרבגוה ,טא-טא םיטלמנ
.יאהמ החירב תורשפא

רחאל םייתנשכ םייתסהו ביבאב לחה ,םיסונאה יאה ידוהי יפלא תא עזעזש ,אבה עוריאה
,הקרוימב הרצק םייניב-תיינחל הרצעו רי'גלאמ האציש ,היינא העיגה המלפב למנל .ןכמ
עגרב וגוסנ ,התועצמאב טלמיהלו הילע תולעל וננכתש ,המלפ ידוהימ המכ .ונרובילל הכרדב
.ידרפסה ףוחה-רמשמ לש תינדפקה הרימשב וחכונשכ ,ןורחאה

היינאב עיגהש ידוהי ריעצ לע ריעב הטשפ העומש .םירעוס םילג התכה וז הגלפה ,תאז-לכבו
.היציזיווקניאה יפתרמל ךלשוהו ספתנ ,רי'גלאמ

ידוהי ,זפול םהרבא לש ונב היה אוה .זפול בקעי וארק ריעצל .םיטרפה ועדונ ךכ-רחא
ונהנ ןיידע העש התואב .רי'גלאבש ןרואל טלמנ ןכל םדוק םינש המכש ,דירדמ בשות ,סונא
.םשל עיגה ךכיפלו תד שפוחמ רי'גלא ידוהי

יקוח תא םמע ואיבה רשא ,םידרפסה ידיב רי'גלא השבכנ המ-ןמז רובעכ םלוא
ופיקתה ךרדב םלוא ,חילצה טעמכו ונרובילל ןרואמ טלמיהל הסינ םהרבא .היציזיווקניאה
.רי'גלא ידוהי ידי-לע הדפנו יבשב חקלנ ,בקעי ,ונב .חצרנ אוהו ותניפס תא םי-ידדוש
ידוהיכ תויחל לכויש ידכ ,ונרובילל עיגהלו ויבא לש ותפיאש תא אלמל בקעי שקיב תעכ
.השיאל תאשל רומא היה התואש ,היידוהי הריעצ ול התכיח ףא ונרובילב .יולגב

,(ןמז ותואב) לוספ הב היה אל המצעל איהשכ וז הדבוע .ידוהיכ ומצע גיצה המלפל ועיגהב
.ותלישכה ויפבש הטוהרה תידרפסהש אלא

םייתאמכ הז אולה" ,ףוחה ירטוש וילע ומיערה ,"!?ךיפבש תחבושמה תידרפסה ךל ןיינמ"
דרפסב ויחש םידוהיל ןב התאש אלא תאז ןיא !דרפסב ררוגתהל םישרומ םניא םידוהי הנש
."!ונתד תא תיזיבו הייסנכה יקוח תא אופא תרפה .הנממ וטלמנו םינימאמ םירצונכ

שפנו ףוג ייוניעל ןותנ ,היציזיווקניאה יפתרמב אולכ ריעצה בקעי היה םייתנש ךשמב
קיחל 'ובוש' לע הדעו םע לבק זירכהל וצלאל תירשפא ךרד לכ וסינ םירקוחה .אושנמ םישק
ריהצהו רזח ,"!םלועל ראשא הזכו ינא ידוהי" .עומשמ וינזוא תא םטא בקעי לבא ,הייסנכה
.םיירזכאה וירקוח ינזואב בושו בוש

ונידו ,בקעי לש ותד תא רימהל התפיאשב הלשכנ יכ תודוהל הייסנכה הצלאנ םייתנשכ רחאל
הנכש דקומה תבחר .הקרוימ יבחר לכמ םישנא יפלא וסנכתה ארונה םויה אובב .הפירשל ץרחנ
.המלפ לש הקיתעה ריעה תומוחל ץוחמ

ודעונ ןה .םידוהי תומדב תובוב ולתנ םהמ השיש לע .םידומע העבש ובצוה הרודמה לעמ
.םידוהיכ תויחל ידכ הנממ טלמיהל וחילצהשו המלפב ויה אל רבכש םידוהי השיש גצייל

התייה וז .הייסנכה ידיל רבוע ותודהיל בשש רצנתמ ידוהי לש ושוכר ,ידרפסה קוחה יפ-לע
דומעה .םיסונא השיש דוע לש םהיסכנ לע הידי תא חינהל הייסנכל תנייוצמ תונמדזה אופא
.זפול בקעיל ןכוה יעיבשה

םעפ עבק ,תיזכרמה ןרוב רכיכב סנכתה ערואמה ךרוצלש ,היציזיווקניאה לש ןידה-תיב
תורצנה תא בזעו ירצונ דלונש רחאמ ,תורצנב הרומח הדיגבב םשאומ בקעי ידוהיה" יכ תפסונ
וסנאנ בקעי לש ויתובא -תובאש הדבועל לק זמר ולו היה אל ןידה-קספב ."תודהיה תבוטל
."הפירשב תוומ" - ןידה-תיב עבק ,"דגובה לש וניד" .םירצונכ תויחל

ושגינ ךכ-רחאו ,עוריאה לגרל תדחוימ תיגיגח הדועסב ודבכתה היציזיווקניאה יריכב
םהישעמ לע הטרח םיעיבמה םידגוב יכ ,ועבק היציזיווקניאה יקוח .ןידה-רזג עוציבל
הטרח ובילב שי םא הנורחאה םעפב והולאשו בקעי לא ונפ םה .הפירשל םדוק קנחיהל 'וכזי'
.רמא ,"!הלילחו סח" :שוחנו האג טבמ םהב ףיעה בקעי .'ואטח' לע

.ריעה יליצאו םירמכה לכ ודעצ הבש הכולהתב ,דקומה לא בקעי לבוה םויה ירהצ ירחא טעמ
םוצעה להקב ךלשוה סה .תובובה שש דצל ,יעיבשה דומעה לא רשקנו המיבה לע הלעוה אוה
,הרידא האירק הממדה תא החליפ עתפלו ,תובהלה וב וזחא עגר רובעכ .שאה התצוהש העשב
."!דחא 'ה וניקולא 'ה ,לארשי עמש" - היתוביבסו רכיכה לכב העמשנש

(הקרוימ יסונא יאצאצמ ,הליש ,םהרבא-ןב ןסינ 'ר :רופיסה חלושל ונתדות)
ןרטש השמ םע םיידוהי םייח
"הדובכ תא תונזחל בישהל" :ןרטש השמ ןזחה


הליפתה לאו הנירה לא עומשל

ותליפת תאשינ הנש םייתשו םירשע רבכ .ןרטש השמ ןזחה אוה ונימיב םינזחה ילודגמ דחא
.םיללפתמ ףלאכ ינפל ,ליזרבב ולואפ 'סבש 'הקיירביה' לודגה תסנכה-תיב תמיב לעמ

תא התועצמאב ררועל הפיאשהו הליפת התוא איה הליפתה יכ ,ללפתמ התא ןכיה הנשמ הז ןיא"
הברה ךכ-לכ לש רוביצ -חילש ךתויהבש רורב לבא" .רמוא אוה ,"םוקמ לכב הווש ,תובבלה
איה וז הליפת ,להקב םיבר רובעבש עדוי התאשכ דחוימב .תרבוג תוירחאה תשוחת ,םידוהי
."הנשה לכ ךשמב תודהיה םע טעמכ דיחיה רשקה

אלפ-דלי

הקיתו םינזח תחפשמל ,הירגנוה תריב טשפדובב הנש שמחו םישיש ינפל דלונ ןרטש השמ
םסרפתה רבכ עבש ליגב .תושפנ הרשע-שולש תב החפשמב םידליה ריעצ היה אוה .הפנעו
תיעובש-ודה תידוהיה וידרה תינכתב עובק חרוא היהו ,'אלפ-דלי'כ התביבסבו טשפדובב
.תיתכלממה וידרה תנחתב

ישארה ןזחל רחבנשכ םידקת םשר 19 ליגבו תובישיב דמל אוה .הצרא ותחפשמ התלע ש"ת תנשב
םקוהשכ ,ןכמ רחאל םינש הנומש .יושנ-אל רוחב ןיידע אוהו ,תובוחר לש לודגה תסנכה-תיבב
-תיב ןזח היה ךכ-רחא .הז ראופמ תסנכ-תיב לש ןושארה ןזחל היה ,םילשוריב 'המלש לכיה'
וילענל סנכיהל ןרטש ארקנ ,יקציבוסוק השמ ידגאה ןזחה רטפנשכו ,הקירפא-םורדב קנע תסנכ
םיגחה תא השוע אוה ח"לשת זאמ ,רומאכו .קרוי-וינבש ל-א תיב עדונה תסנכה-תיבב תולודגה
.ליזרבב

תודלי ןורכיז

ופוג תא הדיערמ ,"ךתליהת ןכ ךמשכ יכ" םילימל עיגמ אוהשכ ,םיארונה םימיה תוליפתב
,םילימה תרישב חצופ זאו ,ויתואירל הקומע המישנ לטונ ,הלק התחנתא השוע אוה .תרומרמצ
הלא ךא זאמ ורבע הנש םישישל בורק .תובר הכ םינש ינפל ויבאמ עמשש הניגנמ התואב קוידב
.הקומע תודלי-תייווח התוא לש הנורכיז תא והכה אל

יתדמעו ,הנומש ןבכ דלי זא יתייה .המחלמה לש המוציעב ,(1943) ד"שת תנשב היה הז"
ול יתעייסו ,טשפדובב תסנכ-תיבב ,ל"ז ןרטש לארשי 'ר עדונה ןזחה ,יבא דיל הליפתה ןמזב
.דחפ תייוור ,השק התשענ הריוואה .ריעה לע הדבכ הצצפה הלחה םואתפ .הרישב

הגספל עיגה

,ןהילע שיבלה ,'תוצרל חונו סועכל השק ,ךתליהת ןכ ךמשכ יכ' םילימל עיגה אבאשכ"
המיענה רחא ופחסנ םיללפתמה .'ינתבזע המל יל-א יל-א' רישה תניגנמ תא ,תינטנופס
וצרפו 'היחו וכרדמ ובושב םא יכ ,תמה תומב ץופחת אל יכ' םילימה ורשוה הבש תשגרנה
רזוחו הניגנמ התואב ןתוא רש ינא ,וללה םילימל עיגמ ינאשכ ,הנש לכב ,זאמ .םר יכבב
."דוה-יארונ םיעגר םתוא לא תחא-תבב

.ףואשל ןזח לוכי ןהילא תופיאשה תגספל עיגה רבכש ימכ שח ןרטש השמ ,תישיא הניחבמ
שי לארשיב תסנכ -יתב יפלא המכ ןיבמ" .הללכב תונזחה דיתעל אופא םינפומ ולש תומולחה
הכחמ ינא" .הבזכא תמינב רמוא אוה ,"האלמ הרשמב םינזח םיקיזחמה השימח וא העברא ילוא
רבכ אולה .תסנכה-יתבב םינזח רתויו רתוי הארנו ,םודקה הדובכ תונזחל בשוי ובש םויל
."הבושתה לכיהל דומצ ןכוש הניגנה לכיה יכ ,רמאנש המ עודיגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הליענ תליפת

?'הליענ' םירופיכה-םוי לש הנורחאה הליפתה תארקנ המל :הלאש

:המשל ונתינ םימעט ינשו ,דבלב םירופיכה-םויל תדחוימ וז הליפת :הבושת

םוי לכב שדקמה-תיבב התשענש הלועפ - "לכיה ירעש תליענ" תעב התוא םיללפתמש יפל (א
רעשה תא לעונו אצויו ךלמה תנמ תא שקבמה ,ךלמה ןמ תאצל דמועה דבעכ ,הדובעה םויס ירחא
ינפל העש יצח וז הליפת ליחתהל םידרפסה וגהנ ןכלו ,הז םעטכ קספ ףסוי-תיבה .וירחא
.םיבכוכה תאצ םדוק המייסל ידכ הב רצקל רוביצה-חילש לעו ,העיקשה

ךיראהל םיאשר ,הז םעט יפל ."םימש ירעש תליענ" תעב וז הליפת םיללפתמש םושמ (ב
,לודג םויה דועב התוא םיליחתמה ,םיזנכשאה םיגהונ ןכו .הלילה ךות לא וז הליפתב
.החנמה גלפ ינפל אל ךא ,העיקשה ינפל העשכ ללכ-ךרדבו

םוקמ לכב ,וז הליפתב .הליענל החנמ ןיב קיספהל ידכ ,'ןויצל אבו' ,'ירשא'ב םיליחתמ
.'ונמתח' םירמוא ,'ונבתכ' התע דע ונרמאש

םינהוכה תכרבל עיגהל ןזחה לע זאו ,וז הליפתב םהיפכ תא םינהוכה םיאשונ תובר תוליהקב
יפל וליאו ,ךרבל רשפא םא קפס עיבמ 'הרורב הנשמ'ה ,רחיא םא .העיקשה ינפל תוקד המכ
ןיאש ,ד"בח ומכ ,תוליהק שיו .העיקשה ירחא תוקד 13-כ דע ךרבל םיאשר 'תעד הווחי'
.הלילה ךות לא הליפתה תא ךישמהל םיליגרש ןוויכמ ,הליענב ללכ םהיפכ םיאשונ

'ה לא בושל וביל לא םישיו ,הליענ תליפתב ןווכל דואמ ץמאתי" :םירפא-הטמה בתכו
תליפת - םויה תילכתו ,םירופיכה-םוי - הבושת ימי תרשע לכ תילכת יכ ,המלש הבושתב
."?יתמיא - וישכע אל םאו ,הליענ
ר"ומדא ע"ושו כ"ונ ,י"ב ,גכרת 'יס ע"ושוט .ו,ג.ז,א הליפת 'לה ם"במר .א"ה ד"פ תוכרב ימלשורי
.ותעב רבד חול .ד"בח-םיגהנמה רפס .112 'מע ה"ח ףסוי טוקלי .םש ןקזה


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il