664 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תוכוסה גח * (24.9.99) ס"שת'ה ירשתב ד"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


החפשמב םיאנת ןיא


,םיסדהו בלול ,גורתאב קפתסהל םילוכי ונניא םצעב המל
,הלעמ םוש הב ןיאש ימ ןאכ השוע המ ?הברעל םיקקזנ ונאו
?םיבוט םישעמ אלו הרות אל ,חיר אלו םעט אל


תא םיגציימה ,םינימה תעברא לש תילמסה תועמשמה לע םסרופמה שרדמה תא ריכמ וניא ימ
וב שיש) גורתאב םילמוסמה ,םיבוט םישעמו הרות ילעבב לחה ,לארשי-םעבש םיגוסה תעברא
אל הב ןיאש) הברעב םילמוסמה ,םיבוט םישעמ אלו הרות אל םהב ןיאש ימב הלכו ,(חירו םעט
הנש ידמ ותוא םיריכזמו םירזוח ףאו ,הזה הפיה שרדמה תא םיריכמ ונלוכ .(חיר אלו םעט
.ותועמשמב ןנובתהל בל םינתונ דימת אל ךא ,הנשב

םיגורתא העבראב אל וליפאו דבלב גורתאב הווצמה תא םייקל רשפא-יאש ונל םירמוא
.םהילע ךרבל רשפא-יא ןיידע ,םישלושמ םיסדהו האנ בלול גורתאל ףרצנ םא םג .םירדוהמ
הלאשה תלאשנו .חיר אלו םעט אל הב ןיאש ,הברעה תא םג וידחי דוגאל םיחרכומ ונחנא
הרות אל ,חיר אלו םעט אל ,הלעמ םוש הב ןיאש ,הברעה ןאכ השוע המ ?םצעב המל - תשקבתמה
?םיבוט םישעמ אלו

םאה ?םינימה תעברא לש ןויערה תא תאזכ הבר תוטשפב םימשיימ ונא םוי-םויה ייחב םאה
?םיבוט םישעמ אלו הרות אל ,הלעמ םוש םהב ןיאש ימ לש םתרבח תא םישקבמ ונחנא תמאב

םעהמ קלח

שיש לע ידוהי בוהאל רשפא .תידוהיה תודחאה לש התועמשמ קמוע יוטיב ידיל אב הז שרדמב
וז .תובוטה ויתודימ ,ותמכח ,ויתולעמ לשב ידוהי ךירעהל רשפא .םיבוט םישעמו הרות וב
.תיתימא לארשי-תבהא הנניא

;תודחוימ תולעמ םהב ןיאש םידוהי םתואל ,הברעל םיעיגמ ונאשכ אקווד תנחבנ תודחאה
קוחדל ,םהמ קחרתהל איה תיעבטה הבוגתה .םיבוט םישעמ אלו הרות אל םהב ןיאש םידוהי
םגש ,הרותה ונל תרמוא ?רוביצה ללכל םורתל םילוכי הלאכ םישנא המ .הרבחה ילושל םתוא
תודחאה ךותב םלילכהלו לארשי-םעבש םיגוסה ראש םע דחי םתוא דוגאל ,ברקל שי םתוא
.תידוהיה

םישעמה רפסמו הרותב העידי ,תולעמ לש הדימ-תומאב תדדמנ הנניא תידוהיה תודחאהש םושמ
דמעמהש קפס ןיא .סדהו בלול תוחפלו ,גורתא תויהל ףואשל ךירצ ידוהי לכש יאדו .םיבוטה
ךירצו ,יוצר-יתלבו תוחנ דמעמ אוה ,םיבוט םישעמ אלו הרות אל וב ןיאש ידוהי ,הברע לש
-םעמ קלח אוה ףא - הברע לש דמעמב ןותנ המ-םושמש ימ םג לבא .ונממ ץלחיהל דואמ לדתשהל
.לארשי

יוקיחל לדומה

יכהו םכח יכה היהי םנבש םיפאוש םאו בא לכ .םנבל םירוה תבהא איה ךכל הטושפ המגוד
אלו םכח אל ןב םהל שיש םירוה םג ?ןבל הבהאה תינתומ ךכב םאה לבא ,חלצומ יכהו רשכומ
דלי םיבהוא םה המל ,םתוא לואשל םעט שי םאה .שפנ-תבהא ותוא םיבהוא חלצומ אלו רשכומ
תונוכתבו תולעמב ללכ היולת הניא ,םנבל םירוה ןיב תיסיסבה הבהאהש לוכל רורב ?הזכ
.תורחא וא הלאכ

הבהאה .ידוהי ותויה םצע ללגב ידוהי לכ םיבהוא ונחנא .תידוהיה תודחאה לש תועמשמה וז
.םיבוטה וישעמבו הרותב ויתועידיב ,ויתולעמב היולת תויהל הכירצ הניא ידוהיל תיסיסבה
םוש הלילח םיחוד ונניא .בקעיו קחצי םהרבא ןב ,חא ,ידוהי אוה יכ ידוהי בוהאל ונילע
.'החפשמ'המ דלי

שיש ידוהיה ,גורתאה דימת היהי יוקיחל לדומה .רוביחהו תודחאה םצעב קפתסהל ןיאש יאדו
.בוהאו רקי ידוהי אוה הברע תגרדב יורש ןיידעש ימ םג לבא .םיבוט םישעמו הרות וב

ונא רשאכ .תוכוסה-גחב תיללכה תולעתההמ קלחכ ךכל םיעיגמ ונא .וז הרכהל עיגהל לק אל
,וז הקומע תמאל עיגהל םיחילצמ ונא ,םינימה תעברא תא ונידיל םילטונו הכוסל םיסנכנ
.הנשה תומי לכ ךשמב ידוהי לכל ןוכנ סחייתהל חוכ םיבאוש ונא הנממושדח שיגחה תווצמב יוכיז

תוצוחב ובבוסי תודיינ תוכוס תורשע .תוכוסה-גח ימיב הפנע תוליעפל םיכרענ ד"בח-יריעצ
יזכרמב .םינימה תעבראו הכוס תווצמב לארשי-תיב ינומה תא וכזיו ,םיבושייהו םירעה
.גחה תווצמ תא םייקל רוביצל ורשפאיש ,'הווחאה תוכוס' תא ד"בח-יתב םיביצמ םירעה
יזוכירל ,תובא-יתבל ,םייאופר םיזכרמל ,ןוחטיבה תוחוכל החמש איבהל ואציי םיבדנתמ
תחמש לש תולודג תורצע ץראה יבחרב ה"יא וכרעיי תוכוס תולילב .אלכ-יתבל ףאו םילוע
.הבאושה-תיב

ילאוטקא רסמ

לעב ילקיזומ עפומ תוכוס דעומה-לוח לש יעיבר-ינש ימיב תנגראמ 'תורודל םולש' תעונת
הדוהי רמזה עיפוי ילקיזומה קלחב .ןלוגה-תמרבש ןירצק קראפב ןורטאתיפמאב ילאוטקא רסמ
רקיעבו ,'םולשה ךילהת' לש תיתימאה ותומד לע ,'םייניעב יל לכתסת' עפומה גצויו ,ץנלג
.ינשה דצה יניעב ספתנ אוה דציכ

המשנ םע םיטרס

איהו ,ישרוש ידוהי ןכות ילעב םייתלילע םיטרס קיפהל הלחה 'השודק לש תוצוצינ' תרבח
שדוח לש םהינכות םירוזש ובש יתלילע רופיס - ןמזה םע תויחל :םישדח םיטרס ינש השיגמ
דחא לכ לש ודיב אצמנש חתפמה לע ,לשמ םצעב אוהש רופיס - חתפמה .ירשת שדוח יגחו לולא
.811285 -06-6572182 ,052 'לט .ונתיאמ

ךגחב תחמשו

המלש לש שדח טילקת - יננע :תירוקמ תידיסח הקיזומ לש םירוטילקת ינש דוע השיגמ 'זפלג'
תרומזת עוציבב םיידיסח םיסלאוו םישראמ - 2 תורצחה דעצמ .'שדח רוא' טיהלה ובו ,החמש
.02-5385514 'לט .טנב םייח תקפהב ,הפישנ-ילכשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.תוכוסה -גחל


הכוסה לש החוכ

ארקנ תאז -לכבו .הכוסב הבישיה תווצמ איה ןהמ תחאו ,תווצמ המכו המכ שי תוכוסה-גחב
םינימה תעברא ומכ ,תורחא תווצמ םש לע אלו ,הכוסה תווצמ םש לע ,תוכוס ולוכ גחה
.המודכו

תעברא תווצמ לע הכוסב הבישיה תווצמב שיש תודחוימה תולעמב ץוענ ךכל םירבסהה דחא
תווצמ ,תאז תמועל .גחה םות דע תכשמנ איהו גחה שדקתה עגרב הליחתמ הכוס תווצמ .םינימה
.רקובב תרחמל קר הליחתמ םינימה תעברא תליטנ

גחה לכ

תא ומייק רבכש רחאלו ,םויב תחא םעפ םימייקמ םינימה תעברא תווצמ תא :ףסונ לדבה
ובשת" רמאנ הילע ןכש ,ןמזה לכ הלח הכוסב הבישיה תווצמ וליאו .הנממ םירוטפ - הווצמה
הלח ךכ ,םויה ךשמב ויתולועפ לכ תא הב השועו ותרידב רג םדאהש םשכו ,"ורודת ןיעכ
.ולוכ םויה לכ ךשמב הכוס תווצמ

תיטרפ הלועפב תורדגומ תווצמה לכ :תורחאה תווצמה לכ לע הכוסה תווצמל ףסונ ןורתי
הווצמו דחא רביאב םימייקמ תחא הווצמ .םדאב םימייוסמ םירביאב תורושק ןהו תמייוסמ
אלא ,יהשלכ תיטרפ הרדגהב תרדגומ הניא הכוס תווצמ ,ןתמועל .רחא רביאב םימייקמ היינש
.וישעמו ויתולועפ לכ םע ,םדאה ירביא לכ תא הפיקמ איה - "ורודת ןיעכ ובשת"

לש הלועפהש ןאכמ ,"םדא וניא תיב ול ןיאש םדא לכ" ל"זח ורמאו ליאוה :וזמ הרתיו
איה םדאה לש ותרידש ,תוכוסה-גחב ,ןכ-לעו .הל הצוחמ אצמנ אוהשכ םג איה םדאה לע הרידה
.הכוסה לש התעפשהל ןותנ אוה בוחרב ותכלב םג ירה ,הכוסה

הנשה לכל חוכ

לכמ .הנשה לכ ךשמב 'ה-תדובעל םידחוימ תוחוכ קינעמ אוהו ,יללכ שדוח אוה ירשת שדוח
םילבקמ ונא המ .הנשה ךשמב ונתדובעל תוארוהו תוחוכ םיבאוש ונא שדוחה ידעומ לש הווצמ
?הכוס תווצממ

ידוהי ."והעד ךיכרד לכב" הארוהה תא םייקל חוכ ידוהיל הקינעמ הכוסה תווצמ ,ןכבו
ויניינעב קסוע אוהש העשב םג אלא ,הרותה דומילו הליפתה תעשב קר אל 'ה תא דובעל שרדנ
הווצמה תא םימייקמ הכוסב םיבשוישכ ןכש ,ךכל חוכ תנתונ הכוסה .לוחד ןידבועב ,םיישיאה
.הניש וליפאו הייתש ,הליכאכ ,םיישיאה םיכרצב םיקסועשכ םג

הלק הווצמ

ךותמ הנשה ךשמב 'ה תדובעל אצוי ידוהישכ ."הלק הווצמ" - הכוסה תווצמ תא הנכמ ארמגה
אל רבד םושו ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש דבע ינא ,היהיש המ היהי - השוחנו הפיקת הטלחה
אוהו ,יוארכ ויהי םיימשגה ויכרצ םגש לועפל ול לק יזא - ונוצר תא אלמל ינממ ענמי
.םיימשגה וייחב םג ךרבתי ול הריד השעי

,הבחרה ודימ ה"בקה ול קינעמ ,ויניינעו וישעמ לכב ךרבתי ול הריד השוע םדאה רשאכו
.יחיוור ינוזמו ייח ,ינבב ,ול ךרצנה לכב
(417 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקל)

תוכוס :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהמוקתו הוונע

-ישאר 'הכוס' ."תלפונה דוד תכוס תא ונל םיקי אוה ןמחרה" :םישקבמ ונא תוכוסה-גחב
בישחמ וניאש ,'לפונ' תניחבב ,תולפשב גהנתמש ימ ."םילפונה לכ הנועו ךמוס" תובית
."ונל םיקי אוה ןמחרה"ל םיכוז 'תלפונ' תניחב ידי -לע .ומיקמו ורזוע ה"בקה ,ומצע
(ץירוקמ סחניפ יבר)


דחא בל

- "יבבל רוצ" :רמאנש ומכ ,דבלב ה"בקל דחא בל ול היהיש ךירצ ידוהי .בל-ול - "בלול"
.רחא בל יל ןיאו יבבל תדוקנ תוימינפ אוה ה"בקה
(הרות יטוקיל)


הכוסב דימת

הב סנכנ םדאהש הווצמ איה הכוס :רמא קצוקמ לדנמ-םחנמ יברש ,ם"ירה ישודיח לעבל ורפיס
-יאש הווצמ וז ;תבש ומכ איה הכוס :ם"ירה ישודיח לעב ךכ לע רמא .וילענ םע ובורו ושאר
.הנפת רשא לכב ךתוא הוולמ איהו ,ךבו ךירוחאמ ,ךינפלמ איה ,הנממ תאצל רשפא

האלמ הפקה

,םיידיב ,הפב תורושקה תווצמ שי .םדאב םירביא יגוס המכל תווצמה תוקלוחמ 'םידרח' רפסב
תווצמ איה ,שאר דעו לגר ףכמ ,ולוכ ףוגה לכב היולת איהש הווצמ לבא .המודכו םיילגרב
.הווצמב םיפקומ ונידיג ה"סשו ונירביא ח"מר לכ ,הכוסל םיסנכנ ונאשכ .דבלב הכוס
(ץישפורמ ילתפנ יבר)


ףוגה דובעש

םויק ידי -לע ןכש ,"םכל םתחקלו" (מ,גכ ארקיו) רמאנ םינימה תעברא תליטנ תווצמ לע
בלול ,בלל המוד גורתא :שרדמב רמאנש יפכ .ה"בקל ופוג ירביא תא םדאה דבעשמ הווצמה
.'ה תדובעל םידבעתשמ םלוכו ,םייתפשל הברעו ,םייניעל סדה ,הרדשל
(ם"ירה ישודיח)


סעכ בהוא אל ךכס

ףסוי 'ר סנכנ םעפ .יכדרמ-ףסוי 'ר ומשו תרשמ היה שטיוואבוילמ ש"רהמ ר"ומדא תיבב
ךירצ הכוסב ךא ,סחוימ תמאב התא יכדרמ-ףסוי" :יברה ול רמא .סועכ אוהשכ הכוסל יכדרמ
."סעכ בהוא וניא ךכסה ;ךכסה ינפל ץרא-ךרד היהתש
(תוחישה רפס)


םינפב םלוכ

בלולה םיכירצ ,הרותה ןמ אוה םינימה תעברא תליטנ בויח ובש ,גחה לש ןושארה םויב
."ולוככ ובור" ללכה םהילע לח אל ,רמולכ ,םתוא לסופ 'רסח'ו ,םימלש תויהל וינימו
םגפ שי ,ץוחב ראשנ דחא ידוהי וליפא דוע לכ .םירשכ םעה בורש ךכב יד אלש ,ונדמלל
.המלש תחא המוק םה לארשי לכ ןכש ,ולוכ םעב ןורסיחו
(שטיוואבוילמ יברה)


ה"בקה םע רוביח

- "תובע ץע ףנעו" ,ה"בקה הז - "םירמת תופכ" ,ה"בקה הז - "רדה ץע ירפ" :רמאנ שרדמב
המייקמה םדאה תא תרבחמ הווצמ לכ :םירבדה שוריפ .ה"בקה הז - "לחנ יברעו" ,ה"בקה הז
ןכלו ,ה"בקה םע רוביח םצעב איה הווצמ לכש ,אופא ןבומ .תווצמה לע הוויצש ,ה"בקה םע
."ה"בקה הז" םינימה תעבראמ דחאו דחא לכ
(שדוק תוחיש)

עובשה תרמיא


ימ לש גורתא

אצמו השרוול עסנ בונכ'צמ םהרבא יבר ידיסחמ דחא .םירחבומ םיגורתאב רוסחמ היה תחא הנש
דעוימ אוה יכ ,הריכמל וניא הז גורתאש ,ול רמא רחוסה .רדוהמ גורתא םירחוסה דחא לצא
אב .גורתאה תא ול רכמו רתענ ףוסבלש דע ,הברה וב ריצפה דיסחה םלוא ,רגיא ילבייל יברל
.האנה גורתאה לע חמש ןכא קידצהו ,קידצל גורתאה תא רסמו בונכ'צל החמשב דיסחה

אוהשכ ,בר ןמז ודיב וקיזחהו דמע ,גורתאה לע ךרבל קידצה שגינשכ ,גחה לש ןושארה םויב
דציכ טוריפב עומשל שרדו גורתאה תא איבהש דיסחל אורקל הרוה םואתפ .ויתובשחמב עוקש
.תמאה תא רפסל דיסחה ץלאנ .וגישה

.רמא ,"אוה ילש אל הז גורתא" .וילע ךריב אלו גורתאה תא קידצה חינהתודיסחה יכרד


החמשל הביס

.הבאושה -תיב תחמשב םידוקירב יוטיב ידיל האבש ,הלודג החמשב ןייפאתמ תוכוסה-גח
םיכשמנ ברע ידמ םידוקירהו החמשהו ,בר רודיהב החמשה תווצמ תא םימייקמ םידיסחה תורצחב
תויודעוותהל םיבשוי אלא ,הנישל םישרופ ןיא זא םגו ,הלילה לש תונטקה תועשה דע
."הניש םעט ונמעט אל" תניחבב ,תוכוסה ךותב תוידיסח

ריבסמ (דנרת זמר רומא ינועמש טוקלי) שרדמה ?תוכוסה-גחב אקווד הלודגה החמשל םעטה המ
השוע םא עדוי םדא ןיאו ,זא הנודינ האובתהש יפל ,החמש הרמאנ אל חספב :הלגנ יפ-לע תאז
לבא ,םינפב תסנכנ האובתהש יפל ,תחא םעפ החמש רמאנ תרצעב .השוע הניא םא האובת הנשה
ולטנש יפל ,(תוכוסה) גחב לבא .םינודינ ןליאה תוריפש ינפמ ,תוחמש יתש ורמאנ אל
.תוחמש שלש ורמאנ - םינפב ןליאה תוריפו האובתהש דועו ,םירופיכה-םויב תוריח תושפנה

םיבלש השולש

,רתוי הקימעמ הרוצב הז רבסה ראבתמ (כ"שת הבאושה-תיב תחמש תחיש האר) תודיסחה תרותב
:וללה םילגרה תשולשב תינחורה הדובעה ןפואל הרושקה

ןיידעו ,םירצממ התע הז ואצי לארשי-ינב .'ה תדובעב ינושארה בלשה תא ןייצמ חספה-גח
,ךרדה תישארב םידמוע ונא ןיידעו ליאוה ,החמש וב הרמאנ אל ןכל .הרותה תא ולביק אל
.ךרדה ףוסב אהי המ תעדל ןיאו ,תוריפ אלו האובת אל ונידיב ןיא

תלבקל תושורדה תונכהה לכ תא ושע רבכ לארשי-ינב .רתוי םדקתמ בלש ןייצמ תועובשה גח
אל ךא ,"םינפב תסנכנ האובתה" יכ ,החמש הב רמאנ ןכל .לעופב הרותה תא ולביק ףאו הרותה
ןוחטיב ןיא ןיידעו ,הרותה תלבק לש רובידו הבשחמ אלא ןאכ ןיא יכ ,תוחמש יתש הב ורמאנ
.("ןינודינ ןליאה תוריפ") םוי-םויה ייחב ,לעופב השעמב הרותה תא ורמשי םנמאש

םג וארוב תא דבוע אוה .חטבל וכרדב ךלוה רבכש םדאה לש ובצמ תא ןייצמ תוכוסה-גח
האובתה" - לעופב הרימש לש הפוקת ,הרותה ןתממ תיתועמשמ הפוקת הרבע רבכ .לעופב השעמב
ןכמ רחאלו ,לגעב לארשי -ינב ואטח וז הפוקת ךשמב :ןכ לע רתי ."םינפב ןליאה תוריפו
רוזחל רשפא אטחה לש הדיריה ירחאל םגש ,וחיכוה ךכב .הז אטח םהל לחמנו הבושת ושע
היהת ותדובעש םדאה לע הקזח יכ ,תוחמש שולש וב ורמאנ ןכל .תמדוקה הגרדל תולעלו
.הדיריהו ןמזה ןחבמב דמעש רחאמ ,יעבדכ

הבושתה רחאל אבש ,תוכוסב וליאו ,םיקידצ תגרדב םה לארשי-ינב תועובשבו חספב :דועו
החמש שי תוכוסה -גחב אקווד ןכל .הבושת ילעב תניחבב םה ,םירופיכה-םוי לש הרפכהו
אלש ןב תחמשל הלושמ קידצה תחמש .קידצה לש וז לע הלוע הבושת-לעב לש ותחמש ןכש ,הרתי
ויבאמ קחרתנש ןב לש המוצעה ותחמשכ הומכ הבושת-לעב לש ותחמש וליאו ;םלועמ ויבאמ דרפנ
.בורק השענש קוחר ,וילא רזח ןכמ רחאלו

ינחור לובי

ףוסיא לש הפוקתה ,ףיסאה גח אוהש ךכב רושק תוכוסה-גחב אקווד הרתיה החמשל ףסונ רבסה
האובתה ףוסיא ,וטושפכ ףיסאה גח תוכוסה-גח היה תיבה ןמזב .הדשה ןמ תוריפהו האובתה
.ינחור ףיסא גח אוה ונימיב .תוימשגב

.הרבעש הנשה יאטח לכ תא םדאה ןקתמ הבושת ימי תרשעבו תוחילסה ימיב ,לולא שדוחב
לכ תא םדאה לבקמ ,תוכוסה-גחב ,ןכמ רחאל .הלעמל הטמלמ היילע לש ןוויכב איה וז הדובע
'האובת' לעב םדאה היהנ ךכ .הטמל הלעמלמ ןתינש יקולא עפש תרוצב וז הדובע לש 'תוריפ'ה
ידיל האבש ,הרתי החמש חמש אוה ןכל .תויוכז לש בר עפש ודיב שי ןכש ,םיבורמ 'תוריפ'ו
.(418 'מע ,ט ךרכ תוחיש יטוקל) תוכוסה-גח תחמשב יוטיב


הלואגל הייפיצב


יתלמגש ילומג תא יל םלשל ,הכוס ושעתש םכל יתרמא הזה םלועב :לארשיל ה"בקה םהל רמא"
היהת הכוסו רמאנש ,הכוסכ םכילע ןגמ ינאו יתוכלמב עיפוא ינא ,אובל דיתעל לבא ...םכמע
"ברוחמ םמוי לצל
(בכ 'יס רומא אמוחנת)

היהש השעמ


הכוסב םידוהי

תיטייבוסה תיאשחה הרטשמה ידימ קומחל ,וירכמ יפב 'עלומ' ,סורפ לאומש 'ר חילצה בר ןמז
,דרפיהל בריס םהמש ,תואפהו ןקזה םע ,תידיסחה ותוזח .ספתנ ףוסבל .ץרמב וירחא השפיחש
,תידיסח ,תידוהי תוליעפ" ןוועב םשא אצמנו טפשנ אוה .ויפדור יניעמ רתתסהל וילע ושקה
."תינכפהמ-יטנא ,תינויצ

ריהמ ךילהב ותוא ןד - 'םעה תוגיצנ' ,הגלפמה תורבח יתשו טפוש ובשי ובש ,ןיד-תיב
םיריסא תסכמ תמלשה דע הנתמה לש םיישדוח רחאל .הדובע הנחמב ךרפ תדובע תונש רשעל
ומע .היסור זכרממ מ"ק יפלא קחרמ ,היסאבש זיגאונאי הדובעה הנחמ לא אצי ,תבכר יולימל
.םימוד תונוועב םה ףא וטפשנש ,ד"בח ידיסח ,וירבחמ םיינש דוע ויה

הממיב תועש הרשע-םיתש ךשמב ליעפהל וילע היה .הגיראל תשורח-תיבב הדובעל ץבוש עלומ
תוקפתסה ךותמו םישק םילקא יאנתב תאזו ,בר חוכ השרד ןתלעפהש ,תונשוימו תודבכ תונוכמ
עלומ לבא ,תוחוכ תסיפאמ םתמשנ תא וחפנ הנחמב םישנא טעמ-אל .םויל לפת םחל ג"ק יצחכב
ותחפשממ טלחומ קותינב ךורכה ישפנה לבסבו םיינפוגה םיישקב דומעל ,'ה ידסחב ,חילצה
.ותביבסמו

-םעו רוב היהו תווצמ רמש אל אוה .םהרבא ומשו יניזורג אצוממ ידוהי עלומ ריכה הנחמב
,דחוימ רדח ול היה .הנחמב ותדובע התייה וזו ,םיעבוכ תיישעב החמתה םהרבא .רומג ץראה
,הביבסב ןיטינומ ויעבוכל אצי ןמז ךותב .םיעבוכ רפותו ברע דעו רקובמ בשוי היה ובש
.םיעבוכ םהל רופתיש ידכ וחתפל רחשל וגהנ אבצ יניצקו

לע ףסונ .הנחמה יניצק םע םיבוט םירשק רשקו ,ויעבוכל שוקיבה תא הפי לצנל עדי םהרבא
,דחפ לוטנו קזח םדא היה אוה .זיגאונאיב םיריסאה לש רתכומ-אל גיהנמ םג בשחנ ,וירשק
רשק רצונ ,םעקרבו םייפואב ברה ינושה תורמלו העודי-יתלב הביסמ .וינפמ וששח םיריסאהו
.דיסחה עלומ ןיבו ןוירבה םהרבא ןיב םח

םיעגר ולא-יאו הטקש הניפ םהל אוצמל וחילצה וירבח ינשו עלומ .םיארונה םימיה ועיגה
וירבחו עלומ תאו ,תוכוסה-גח אבו ברק הנהו .ןורכיזה ךותמ ללפתהל ידכ הדובעמ םייונפ
.'הכוסב בשיל' תווצמ תא םייקל ךיא - תחא הבשחמ הדרט

-גח לע ול רפיס עלומ .ותגאד תביס תא תעדל שקיבו עלומ לש תודורטה וינפב ןיחבה םהרבא
.הכוסב הבישי תווצמ תא גחב םייקל ותוקקותשה לעו תוכוסה

."!יתוירחא לע לוכה חקול ינא" ,םהרבא עידוה ,"היעב ןיא"

- הכוס תיינבל םישורדה םיביכרמה לכ םוקמל ואבוה תועש ךותבו וינמאנמ המכל ארק אוה
,הנטק הכוס םהרבא לש ורדח ןולחל דומצב המקוה הליל ותואב .םיטוחו ךכסל םינק ,םישרק
.הרשכ ךא

ןרוק ,םש םהל ןיתמה רבכ םהרבא .הנטקה הכוסב וסנכתה וירבחו עלומ .עיגה גחה ברע
.לאש ,"?וישכע המו" .וידי השעמ לע ימצע קופיס אלמו רשואמ

.עלומ רמא ,"!שודיק םישוע בוט-םויב .'הקשמ' ךירצ וישכע"

םג ואבוה םש-יאמ .הקדוו קובקב ןחלושה לע בצוה הרהמ דעו וישנא תא םהרבא ליעפה שיח
שדיק עלומ .הלעו ספיט הכוסב חורה-בצמ .גח תדועס שממ .םילשובמ המדא-יחופתו חולמ גד
םעפ ידמ םידבכתמ םירחאה םג רשאכ ,גח תדועסב וחתפ השולשהו 'הקשמ' לש הלודג סוכ לע
.המיגלב

לא שיא םיקובד ,זאו .זילע ידיסח ןוגינב וחצפו םיאצמנ םה ןכיה םיחכונה וחכש טא-טא
..."ךגחב תחמשו" .םמוקמ לע ודקרו ףתכ לע די וחינה ,םוקמ רסוחמ ,והער

,"!ההא" .המיא-ירזמ םיטבמ םהב חלישו הכוסה חתפב עיפוהש ריכבה ןיצקב וניחבה אל םה
."!יתספת םינמש םיגד" ,םעז תמחב ארק

.תואבל הדרחב םיפצמ ,תודחפנ םייניעב ןיצקב וטיבה םה .םיגגוחה תריש העווג תחא-תבב
.וילא ועלקנש בצמה תרמוח תא ללכ ספת אלש דע ןגוהכ התש רבכ עלומ םלוא

."תוכוס גח םויהש עדוי חטב התא .שודיק השע ,הנה שג" ,תוצילעב ארק ,"רבח-ןיצק וה"
.םימעוזה ויטבמב ולהמנ המהדת ינמיסש ,ןיצקל הטישוהו הקדוו האלמ סוכ גזמ ורבדב

.ןיצקה לש ובג תא םוחב קבחמ היינשבו האלמה סוכב תחא דיב זחוא ,וילא ברקתהו םק עלומ
."!תוכוס גח !םויה בוט-םוי .שודיק השע .ססהת לא ,ונ"

תא טובצל םיכירצ ויה םואתפ לבא ,המהדתו דחפ בורמ םמצע תא רובקל וצר עלומ לש וירבח
ועויסבו ויפ לא הבריק ,סוכה לא תססהמ די טישוה ןיצקה .םהיניע הארמל ןימאהל ידכ םמצע
."ורבדב היהנ לוכהש ...ןנרמ ירבס" :רמא ,עלומ לש

לחה עתפל .ויניעמ לילכ םלענ סעכה .ריכבה ןיצקה לע םג התלועפ תא הלעפ האלמה סוכה
'רדח'ב דמל ותודליב ,אוה ידוהי ,ןכ .וייח רופיס תיצמת תא וירבחו עלומ ינפל ללוגל
רמא ,"...יל ריכזמ הז" .עיגהש ןאל עיגהו ךרדהמ הטס וירבחמ םיברכ .הבישיב ןכמ רחאלו
."הלודג רתוי תצק קר ,אבאל התייה קוידב תאזכ הכוס" ,וביבס וטיבהב ,תוחל םייניעב

וכלו הכוסהמ ואצ תעכ" .הקדווה תעפשהמ העמק ששואתה ןיצקה .הנטקה הכוסב הדמע הקיתש
."הרזג ץראל ינא םג חלשא ,םכתא ןאכ ספתא םא" .רמא ,"ןושיל
רכוארג (דוד-דדוע) ידד םע םיידוהי םייח
ןווגמו שדח טילקת :רכוארג ידד


רוזעלו חמשל ,רישל

תלהקמ חצנמ ,קילצ לאגי תא םייתעבגמ הרשע-שולש ןבכ רענ שגפ ,םינש הברה ינפל ,דחא םוי
הצור ינא" .המוד הלהקמ הב םיקהל ידכ לארשיל עיגהש ,'ןודנול יחרפ' תמסרופמה םידליה
עיצה ,"והשמ רישת ,ונ" ."הפי לוק יל שיש םירמוא" ,סוסיהב רענה רמא ,"יתוא ןחבתש
אלפ-דליל רוביצה עדוותה רצק ןמז ךותב .לאיצנטופה תא דימ ההיז קילצו רש רענה .חצנמה
.הובגו הפי לוק לעב ,שדח

טילקתה .'וניניע הנזחתו' םשה תא אשנש טילקת הרשע-שמחה ןב רענה איצוה םייתנש רובעכ
רענה םלענ םואתפו .'לארשי לוק' לש 'ידיסחה תורימזה דעצמ'ב ובכיכ וירישו החלצהב ףטחנ
.תובקע ריתויש ילבמ ,הקיזומה קפואמ

ובנגנ תוטלקהה

יתארקש טילקת יתטלקה ,ל-א תיב רדסהה תבישיב יידומיל ימיב" :ידד רפסמ ול הרקש המ לע
לכ תינוכמב ימעו ןפלואהמ יתאצי ,תוטלקהה ומייתסה ובש ברעב .''הב םיקידצ וננר' ול
םיטרסה ומעו בכרהש תולגל יתמהדנ יתרזחשכו ,רבח רקבל יתסנכנ .םיירוקמה הטלקהה יטרס
הקספה יתלטנ וללגבו דואמ יתוא רבש רבדה .ןוימיטל הדרי המלש הנש לש הדובע .ובנגנ
."הקיזומהמ הכורא

לעב ,ץרמנ שיא .חיטבמו ריעצ רמז ידיסחה רמזה תמיב לע עיפוה דחא םויו ,םינש ופלח
הרבע רהמ -שיח .להק ףוחסל האלפומ תלוכיו ,םיענו קזח לוק ,המישרמ תיתמיב תוחכונ
ותסרגב םלועל אב דוד-דדועשכ ודלונ אל וליפא םתיברמ .'ידד' - םיריעצה הנחמב הרושבה
.רכוארג (דוד-דדוע) ידד והז ,ןכ .תינושארה

תרמצל ץרפ

-ןבכ םיירלופופה רמזה ילודג דצל ,התרמצב םקמתה ,הרישה תמיב לא תינשב ידד ץרפש עגרהמ
- 'לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר' וטילקת תא קיפה ג"נשתב .םירחאו רכיירטש ,דירפ ,דוד
וטילקת רואל אצי ןכמ רחאל יצחו הנש .רפואל השמ דביעו ןירג יסוי ןיחלהש טילקת
.'םנמא'

תנשב) ''הב וחטב'ו (ח"נשת תנשב) 'ךומכ ךערל 'תבהאו' ויה םיאבה םיטילקתה ינש
שדחה וטילקת רוא האור ,תעכו .םולבנזור (הנומ) השמ לש ודוביעב םהינש .(ט"נשת
ידי-לע ודבועש םירישה רשע-השולש ךותמ ינשה רישה םש תא אשונה ,'םולשה ןודא' ,חבושמהו
תניחבמ ןהו םילימה תניחבמ ןה ,ןווגמ דואמ טילקת הז" .טנב יבור חילצמהו ריעצה דבעמה
.רכוארג רמוא ,"הקיזומה תונונגס

םחנמ רכזל

קזחלו ךומתל עדויש ,בחר בלו הבוט המשנ לעב ידוהי םג אוה ,רמז קר ונניא ידד לבא
קודה רשק םייקמו תונוש דסח תודוגא ןעמל םיעוריאב ,ראשה ןיב ,עיפומ אוה .םישק םיעגרב
הז דצל רהוצ חתופ ,שגרמה וריש ,'םחנמ' .םילוח םידליל םיעייסמה םינוגרא םע
המכ .(ע"ל) ןטרסה תלחממ רטפנש ,ל"ז לטנרא םחנמ דליה םע קודה רשקב יתייה" :ותוישיאבש
תיבב יתרקיב ,ורכזל המקוהש 'םחנמ ןורכז' תדוגא ןעמל ילש העפוה ינפל ,ןכמ רחאל םינש
תא יתנחלה ,התיבה יתרזחשכ .הכובו העפוהל םיסיטרכ תזרוא ומא תא יתיאר .וירוה
.המשנ רמז ."'םחנמ'גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ךגחב תחמשו

?התועמשמ המו בוט-םוי תחמש תווצמ הלח יתמ :הלאש

םידעומה תא םג דבכלו גנעל הווצמ ךכ ,התוא גנעלו תבשה תא דבכל הווצמש םשכ :הבושת
.(וז הווצמ ללכב וניא דעומה-לוח ךא ,הנשה-שאר תוברל)

,בל-בוטו חמש תויהל םדא בייח תוכוסה-גח ימי תנומשבו חספה ימי תעבש לכב ,ךכ לע ףסונ
,הרותה-ןמ השע-תווצמ איה וז החמשו ,וילא םיוולנה לכו ותיב-ינבו ותשאו וינבו אוה
."ךגחב תחמשו" :(די,זט םירבד) רמאנש

שדקמה ןמזב - םירבגה .םיטישכתבו םידגבב םישנה תאו ,תונדגמב םידליה תא חמשל הבוח
ןיי 'תיעיבר' תותשל םיבייח הזה ןמזב וליאו ,בוט-םוי תחמש םשל םימלש רשב םילכוא ויה
ראשב םג ףיסוהל שי תאז-לכבו ."שונא בבל חמשי ןייו" :רמאנש ,(יעבט םיבנע ץימ וא)
ידגב ןכו ,תבשבמ רתוי בוט-םויב םילכאמ ינימב םיברמ ןכלו ,רשב תליכא ומכ ,החמש ינימ
המבו ול יוארכ חומשל דחאו דחא לכל הווצמו .תבש ידגבמ םיחבושמ תויהל םיכירצ בוט-םוי
.גחה לכ ךשמב ונממ הנהנש

רמאיו ,שאר-תולקבו קוחשב ןייב ךשמיי אל ,גחב חמשו התושו לכוא םדאשכ" :ם"במרה בתכ
החמש הניא שארה -תולקו הברה קוחשהו תורכשהש - החמש תווצמב הברי הזב ףיסויש ימ לכש
."לוכה רצוי תדובע הב שיש החמשה לע אלא ...וניווטצנ אלו ,תולכסו תוללוה אלא

םתחקלו" - בלול תליטנב (א :הרתי החמש תפרטצמ ,'ונתחמש ןמז' אוהש ,תוכוסה-גחב
."ןוששב םימ םתבאשו" :חבזמה לע ךוסינל םימה תביאשב (ב ."םתחמשו ...םכל

החמשה התייה שדקמה-תיבב .םע בורב םידוקירבו הרישב הזל רכז םישוע תולגה ןמזב םג
רבכ הב םיליחתמ ןכלו ,וז השירד ןיא תולגה ןמזב ךא ,ינשה הלילב הליחתה ןכלו ,'לילח'ב
.שדחמ וליחתה וליאכ החמשב םיפיסומ םוי לכבו ,גחה לש ןושארה הלילב
.א"פ ותכלהכ מ"הוח .ז-ה"ס םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .טכקת 'יס ע"וש .כ-ז"טה ו"פ ט"וי 'לה ם"במר
.נ,טמ 'יס ,תוכוסה גח ,'םידעומה ירעש' הארוזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il