665 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

הרות תחמש * (1.10.99) ס"שת'ה ירשתב א"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


?החמשה המ לע


לכ לש אלא ,ןדמלה חאה לש החמשה הניא הרות-תחמשב החמשה
הבהאה תא ,תודחאה תא עבקל ןמזה הז .אוה רשאב ידוהי
ונלוכ בלב החמשה תאו הרותל


לכב דקור הארנש קהבומ ץראה-םע ידוהי לע רפסמ הרות-תחמשל רושקה םייממעה םירופיסה דחא
,הנשה לכ הרותב עגייתמ תייה ול ?המ םוש לע ,וז החמש" :והולאש .הרות-תחמשב וחוכ
ריזחה ."?חמשת יכ ךל המ ,הנשה לכ הרות דמול ךניאו התא ץראה-םעש ןוויכמ ךא ;אחינ
."?ותחמשב חמש ינניא יכו ,ונב תא אישמ יחאשכו" :הבושת ץראה-םע ותוא

לשו םינדמלה לש הנניא הרות-תחמשב החמשה .תקייודמ איה ןיא ךא ,הדמחנ תעמשנ הבושתה
םיאב םירחאהש ,'ןדמלה חאה' לש ותחמש הניא וז .אוה רשאב ידוהי לכ לש אלא ,םינואגה
.לארשימ דחאו דחא לכ לש תישיאה החמשה וז .'ותחמש'ב ףתתשהל

תדחאמ החמש

,הרות תחמש וז הרואכל .הרות-תחמשב םיחמש ונא הבש ךרדב תוארל םילוכי ונא ךכל יוטיב
שדקוי הזה םויהש ,אופא היה יוארה ןמ .תינויע הרותו המכח איה התוהמ םצעמ הרותהו
.הרות ישודיחו םילופלפ ועימשיו תושרד ואשיי םינואגהו םינדמלה ילודגו ,הרות דומילל

תויגוסב ןויעבו תושרדב םיקסוע ונניאש דבלב וז אל .ירמגל תרחא םיגהונ ונא לעופב
ונא .הרותב דומללו ןייעל ללכ תרשפאמ הניא הרות-תחמשב םידוקירה תנוכתמ אלא ,תוקומע
ונניא ,םיצור ונא םא םגו ,וליעמב הסוכמו וטנבאב רושק אוהשכ הרותה-רפס םע םידקור
.הרותב בותכש המ תא אורקל םילוכי

לע םיחמש ונא .הרותב העידיה ףקיה לעו דומילה תדימ לע הניא הרות-תחמשב החמשהש ,ןאכמ
.הרות ונל שיש לע םיחמש ונא .הרותה םע ונלש רשקה םצע לעו םידוהי ונתויה םצע

ץראה-םע םג .אוה ידוהי - הרות דמל אלש ימ םג .ידוהיה םעה ינב לכל תפתושמ וז השוחת
ןכ-לע .הניבהל לגוסמ אוה ןיאש יפ-לע-ףא ,הרותה לש התשודק תאו התלעמ רקוי תא שיגרמ
תוא וליפא םיעדוי םניאש ימ דעו םינדמלהמ ,םינטקה דעו םילודגהמ ,ונלוכ לש איה החמשה
.הרותב

םירגאמהמ בואשל

הלולע הנשה תומי לכ .תידוהיה המשנה קמוע תא םיפשוח ,םירופיכה-םוי ומכ ,הרות-תחמש
ילואו ,םילודג םילדבה םיאור ונא .תונוש תוינוציח תובכש ירוחאמ רתתסהל וז תמא
םניאש ימ ןיבל תווצמו הרות ירמוש ןיב ,םע-יטושפ ןיבל םימכח-ידימלת ןיב ,םיימוהת
תפשחנ הרות-תחמשבו םירופיכה -םויב םלוא .תורחאו הלאכ תופקשהו תועד ילעב ןיב ,הלאכ
.םידוהי ונתויה - ונלוכבש תימינפה תמאה

לע םהידלי תא םיביכרמה תובאב ,הרות-תחמשב תסנכה-יתב תא םישדוגה םינומהב םיטיבמ ונא
רשקה קמוע תא םישיגרמ ונאו ,תוחוכה תולכ דע םידקורה םיליגעה ידונע םירענב ,םייפתכה
תנכוש ונתיאמ דחאו דחא לכ בלב יכ ,הלגתמ םואתפ .ה"בקה לאו הרותה לא וידחי ונלוכ לש
.ותרותלו 'הל הבהא תאלמ ,הכזו הרוהט תיקולא המשנ

יד אל .ונלוכ בלב החמשה תאו הרותל הבהאה תא ,תודחאה תא עבקל ןמזה אוה הרות-תחמש
תושוחתהמ בואשל ונילע .הרות-תחמשב תדכלמה החמשהו םירופיכה-םויב תפתושמה הליפתה םצעב
סיסבה תא רוכזל ונילע םיליגרו םירופא ןילוח ימיב םג .הלוכ הנשה תומי לכ ךשמל וללה
.ונלוכ תא דחאמה קומעה ידוהיה

,םיכרע לש עפש בואשל רשפא םהמש םירגאמ תניחבב םה - וללה םימיה לש םתוהמ םצעב וזו
הז .הלודג החמשל וללה םיעגרה תא לצנל ךכ-לכ בושח ןכל .הנשה תומי לכ ךשמל החמשו הבהא
,םיקוסיעהו תודרטה ראש תאו םוי-םויה תוגאד תא ,םיימשגה םיכרצה תא חוכשל ןמזה
.הרוהט החמשב תוחוכה לכ תא עיקשהלו

!העושיו הלואג תנש ,החמש הנש ונל היהת 'ה תרזעבוםירפס- תולודג תוארקמ ך"נ

םירפסה רוקמ תאצוהב
םייהדלפ תצפה
םיסופדמ םוליצ לש ךרדב ושענ הכ דע ('תולודג תוארקמ') םישרפמ םע ך"נתה תורודהמ
לש תרדוהמו השדח הרודהמ ונינפל .תוחבושמהמ התייה אל הספדהה תוכיא ךכ בקעו ,םימודק
שוריפ םללכבו ,םייתרוסמה םישרפמה םע ,םייניע-ריאמו שדח רדס .םיבותכהו םיאיבנה ירפס
.02-6513947 הצפהה 'לט .םהב דומלל שממ האנהש םיכרכ רשע-השימח .ם"יבלמ

- דיסחו אישנ

שילזיימ לאומש תאמ
רבחמה תאצוהב
,(רזש) בושבור ןמלז-רואינש ןיב האלפומה םירשקה תכרעמ לע רפסמה רדוהמ ימובלא רפס
.םימולצתו םיכמסמ ,םייוליג לש עפש .שטיוואבוילמ יברה ןיבו ,הנידמה לש ישילשה האישנ
.03-9606120 'לט .'מע 528

- לאוג איבמו

םיובלגיז םחנמ תאמ
ל"שא תיירפס תאצוהב
תא םיגציימה ,םיקרפ רשע-דחא .הלואגהו חישמה תאיב ןיינעב םימגתפו תורמא ,םירופיס טקל
.053-614246 'לט .'מע 328 .לארשי תלואגל תורודה לכב הייפיצהו ההימכה

- חרקה לע התיחנה

ןמגרא לאומש תאמ
רוקרז תאצוהב
יווה הרוזש הלילעה .םירגובמל םגו רעונ-ינבל םיאתמה ,ירלופופה רפוסה לש יתלילע רפס
.02-5385417 'לט .ישרוש ידוהי יכרעשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.הרות -תחמשל


ה"בקל לארשי ןיבש החמש

ךשמהב אב הזה גחה הרואכל .הרות-תחמשו תרצע-ינימש גח עיגמ תוכוסה-גח ימי תעבש רחאל
,םירפ םיעבש םיבירקמ תוכוסה ימי תעבשב :םהיניב טלוב לדבה םיאור ונא ךא ,תוכוסה-גחל
,לארשי-םע דגנכ - דבלב דחא רפ םיבירקמ תרצע-ינימשב וליאו ,םלועה תומוא םיעבש דגנכ
."הדיחי המוא"

התא" - לארשי-םעב ה"בקה לש ותריחב תשגדומ תרצע-ינימשב אקוודש ,אופא םיאור ונא
לש ןברקה םלוא ,םלועה תומואל רשק שי תוכוסה-גח לש תונברקל ."םימעה לכמ ונתרחב
."הדיחי המוא דגנכ ידיחי רפ" - ודבל לארשי-םעב רושק תרצע-ינימש

םלועהו םידוהי

ידיל האב ,םלועה תומוא דגנכ םירפ םיעבש םיבירקמ רשאכ ,תוכוסב םג ,רבד לש ותימאל
,שדקמה-תיבב איה הברקההו ,תונברקה תא םיבירקמש םה ירהש ,לארשי-םע לש ותלעמ יוטיב
.לארשי-םע רובעב ה"בקה ידי-לע הרחבנש ץראה ,לארשי-ץראבו ,"'ה רחבי רשא םוקמה"

-םע לש ותלעמ תא םישיגדמ ,םלועה-תומוא רובעב תונברק םיבירקמ רשאכ םגש ,אופא אצמנ
,תאז םעו .ולוכ םלועלו םלועה-תומואל םויק ןתונ אוה וישעמבו ותלועפב אקוודש ,לארשי
תוכייש םוש םהל ןיא הבש ,רתוי הנוילע המרב לארשי-ינב לש םתלעמ תאטבתמ תרצע-ינימשב
לארשי - "םכל היהת תרצע" אלא ,םרובעב תונברק תברקה לש ןפואב אל וליפא ,םלועה-תומואל
.םדבל ה"בקהו

םידיקפת ינש

םלועה לע עיפשהל דיקפת ידוהי לכל .ידוהי לש םוי-םויה ייחב םג םימייק הלא םיטביה ינש
עבש תא ומייקיש ,םלועה -תומוא לע םג עיפשהל וילע .ךרבתי ול הריד ותושעלו וביבסש
םלועה תא ןקתי" חישמה רשאכ ,הלואגה ןמזב היהתש תומלשהמ קלח םג הז .חנ-ינב תווצמ
."דחיב 'ה תא דובעל ולוכ

הדובעה הנשי .ביבסמש םלועל רשק ילב ,ומצעל לארשי-םע לש הדובעה איה הזמ הלעמל םלוא
,ה"בקה םע ולש ימינפהו ישרושה רשקה תא תאטבמה הדובע ,ומצעל אוהש יפכ ידוהי לש
םצע ידי-לע אליממ וילע עיפשמ אוה יכ-םא ,םלועה םע ללכ קסעתמ אוה ןיא וז הגרדבו
.ותדובע

םירדגמ הלעמל

:הרות-תחמשבו תוכוסה ימי תעבשב םידוקירהו החמשה ןפואב םג יוטיב ידיל אב הז רבד
-אל םגו ,םירעה תוצוחב ,בוחרב תישענ תוכוסה-גחבש הבאושה-תיב תחמשב םידוקירהו החמשה
,םימעה יניעל אל ,תסנכה-יתב ךותב איה הרות-תחמשב החמשה וליאו ;התוא םיאור םידוהי
.ודבל ה"בקל לארשי ןיבש תימינפ החמש התויה תא אטבמה רבד

הגרדב ,רתוי תימינפו הנוילע החמש ונתיאמ תשרדנ הרות-תחמשבש ,איה םירבדה תועמשמ
,לארשי-םעב ה"בקה לש הריחבה תא תאטבמה החמש ,תוכוסה-גח ימיב החמשהמ ךורע-ןיאל ההובג
.תולבגההו םירדגה לכ תא תצרופש החמשל דעו
(222 'מע ,א ךרכ ב"משת תויודעוותה)

הרות-תחמש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהנכהו המדקה

,םירופיכה -םוי ,הבושת ימי תרשע ,רפושה תעיקת ,הנשה-שאר ,לולא שדוח לש הדובעה לכ
"תעדל תארה התא"ל המדקהו הנכה אלא הניא - הבר אנעשוה ,םינימה תעברא ,תוכוסה-גח
.הרות-תחמשב
(ןירבוקמ השמ יבר)


תידדה החמש

ושיש" :רמאנ הרות-תחמשב .תיתימא החמש הניא ,בוצע ינשה דצהו חמש דחא דצ הבש החמש
.לארשיב החמש הרותה םגש חיטבהל םיכירצ לבא ,הרותב םיחמש לארשי - "הרות תחמשב וחמשו
(הרות ינינפ)


ליחתהל םיחמש

החמשה ,רבד לש ותימאל .הרותה תא םימייסמ הזה םויבש לע הרות-תחמשב םיחמשש רובס םלועה
.שדחמ הרותה תא םיליחתמש לע איה
(ם"ירה ישודיח)


בלה רקיעה

תואה ."םיקולא ארב תישארב"ב הליחתמ איהו ,"לארשי לכ יניעל" םילימב תמייתסמ הרותה
הנווכה םיבושח המכ דע ונדמלל .'בל' תויתוא ,'ב - הנושארהו 'ל איה הרותבש הנורחאה
.'ה תדובעב בלהו
(ןילבולמ הזוחה)


דבכ אל

ויתועורזב דבכה הרותה-רפס תא קיזחהל הרות-תחמשב גהונ היה בוקטרו'צמ דוד-השמ יבר
רשאכ" :ול בישה ."?ךל דבכ רפסה אמש ,יבר" :דחא דיסח ולאש .ןמזה לכ ותא דוקרלו
."הדבכ הניא איה ,הרותב םיקיזחמ

הראהה יוליג

תמלענו תרתסנ ןיידע הראהה הז םויבש אלא ,םימחרה תודימ ג"י תוריאמ םירופיכה-םויב
םיחמשש תיללכה החמשה אוה הרות-תחמשב הראהה יוליגל םרוגה .הרות-תחמשב הלגתמ איהו
.םימחרה תודימ ג"י לש 'ףיקמה רואה' הלגתמ וז החמש ידי-לע .הזה םויב
(ח"אד םע רודיס)


הנשה לכל הנכה

ןוצר יפ-לע הב וגהנתיש ,הלוכ הנשה לכל הנכה היהתש ידכ ,הנשה תליחתב העבקנ הרות-תחמש
.הרותה
(תמא תפש)


החמשה תילכת

,הרותב החמשה תא סינכהל ידכ ,"ונתחמש ןמז" ,תוכוסה גח ימי ףוסב גוחנ הרות-תחמש גח
.ידוהיה תחמש תילכתל הרותה תא תושעלו
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)

עובשה תרמיא


דיסחו ןדמל אוה ףא

התא' יקוספ תרימאב הרות-תחמשב והודביכ ,ריעצ ךרבא היה בו'צידרבמ קחצי-יול יבר רשאכ
:ארק ףוסבלו הכורא העש רהרוהמ דמע ,הביתה לא קחצי-יול יבר שגינ .תופקהה ינפל 'תארה
.הביתה ןמ דריו ,"!'תארה התא' התא רומא - דיסחה התאו ןדמלה התא םא"

,םיקוספה תא רמול יתשגינשכ" :ריבסהל ץלאנ קחצי-יול יברו ,השעמהמ דואמ שייבתה ונתוח
ערה-רצי תא יתיאר םואתפ .תודיסחב יתקסעו הרות יתדמל הנשה לכש לע ינודביכש יתנבה
:ול יתרמא ,ךכ יתיארשכ .יתודיסחבו ידומילב ימע היה אוה ףאש ןעוט אוהו ,ידגנל דמוע
."'!'תארה התא' התא רומא - דיסחה התאו ןדמלה התא םא'תודיסחה יכרד


תוניצרב החמש

םגתפה עודי .הרות-תחמשב אוה - בוט לכב עבשהו יעיבשה שדוחה - ירשת שדוח לש ואיש
םיגישמ ,הייכבו תורירמ ידי-לע םירופיכה-םויבו הנשה-שארב גישהל רשפאש המ לכש ,ידיסחה
תיניצר איה הרות-תחמשל תוסחייתההש רורב ןכ-לע .םידוקירו החמש ידי-לע הרות-תחמשב
.רתויב

םידיסחה יכרד לע תונוש תולאש םהיפבו 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ לא 'םידגנתמ' ואב םעפ
םהל בישה ."!הרות -תחמשב הכבש דחא דיסח וניאר" :התייה םהלש תונעטה תחא .תודיסחהו
הרותה רוא תולגתה לע בשוח אוהשכ .תורירמ ךותמ אלא בצע ךותמ הכוב וניא דיסח" :יברה
יקולאה רואהמ וקוחירב ןנובתמ אוה ינש דצמו ,וב החמש השודקה הרותה המכ דעו הזה םויב
."הכובו רמרמתמ אוה -

םילוכי ונא דוקרל

תעשב דיסחל רמא ,יברל רתכוה אל ןיידע צ"יירה ר"ומדא ק"כ רשאכ ,תופקה תעשב ,םעפ
.הילא םיכייש ונא ןיא - םירופיכה-םויו הנשה-שאר תדובע אלימ" :הרות-תחמשב םידוקירה
."!חמש רתוי !םמורתה !דוקר ,ןכ-םא .םילוכי ונא הז - דוקרל - הרות-תחמש לש הדובעה ךא

ןמז תא םידוהיה תצק ורחיא הרות-תחמשב :רמאו וידימלת ברקב םעפ בשי בוט-םש-לעבה
,וז הדובעב םיקוסע ויה אלש ,הלעמ יכאלמ לבא .גחה תדועסו תופקהה ללגב ,הליפתה
ןיא' ירהש ,לארשי תומשנ אלב תאז תושעל ולכי אל ךא ,םתריש תא רישל םלגרהכ וננוכתה
תא תוקנל םייתניב וכלה ?ושע המ .'הטמל לארשי ורמאיש דע הלעמל הריש םירמוא םיכאלמה
אוצמל םיליגר ויה יכ ,רתויב םאילפה רבדה .םיילענ ינימ לכ םש ואצמ עתפל ...ןדעה-ןג
!םיילענ אל ךא ,המודכו ןיליפת ,תיציצ םש

-ותרוחס ןה ולא םיילענ יכ ,לאכימ ךאלמה םהל הנע .ויפ תא לואשל לאכימ ךאלמה לא וכלה
הלא - רמואו םילענה תא הנומ היהו .הרותה-ירפס םע לארשי-ינב ידוקירב ןרוקמו ,ולש
,ט"טמ ךאלמה תמועל האגתה לאכימ ךאלמה :םייס בוט-םש-לעבהו ...שטירזממ הלאו הקנימקמ
רתכ רופתא ולא תועורק םיילענמ :ול רמאו ,לארשי לש םהיתוליפתמ ונוקל םירתכ רשוקה
.(דיק ןמיס - תופסוה בוט-םש-רתכ) ךלשמ הלועמ

רתכ ,הנשה -שארב ךשמנ תוכלמ רתכש ,רמא םירבדה ןיבו ,תודיסח שורד ןקזה ונבר רמא םעפ
תא םג הנומ וניא עודמ :וינב והולאש .הרות-תחמשב - הרות רתכו ,םירופיכה-םויב - הנוהכ
רפס) "הרות-תחמש לש םידוקירה ידי-לע ךשמנ בוט-םש-רתכ" :יברה בישה ?בוט-םש רתכ
.(308 'מע ו"צרת תוחישה

שממ רוא ואר

:ןקזה ונבר לש ושרדמ-תיבב תופקהה תא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ראתמ ךכ

-תיבב תרצע-ינימש לילב תופקהה וכרענ םרטב דועש ,גוהנ היה ןקזה ונבר לש ושרדמ-תיבב
ןיבמ הלוגס -ידיחי לש םתוחכונב ,תודיחיב תופקה ךרוע יברה היה ,להקה לכ םע תסנכה
ךלוה היה ;'תארה התא' יקוספ לכ תא רמוא היה ומצע יברה .ועיגהש םיחרואהו וידימלת
תא ריבעמ היה הפקה לכ םויסב .תופקהה יקוספו ינומזפ תא רמואו תופקהה תעבש לכ שארב
.דוקירב אצויו םיברוקמה דחא לש ובג לע ונימי די תא חינמ ,תילאמשה ודיל הרותה-רפס

עגר לכ יכו ,שממ שדקמה םוקמב היה וליאכ שיגרה דחא לכ .שממ רוא ואר - דוקירה תעשב
,רתויב תוהובג תוגרדמל עיגהל רשפא עגר לכבש התייה תיללכה השוחתה .רקי לכמ רקי
תויהל הכזש ימ לכ ."שדוקה -חור םיבאוש ויה םשמ"ה תא שח דחא לכ .הבושתו הדובע ,הרותב
לכבש - גונעתה דוקירב הפצ ,החמשה ןוגינ תא עמש ,יברה ינפ תא האר ,ולא תופקהב חכונ
םישדוקה-שדוק תרדה תמחמ לוכיבכ לטבתה - "םיגונעתב הבהא" לש תוכפתשה הפקתשה הז
.(500 'מע ,ב קלח םירוביד יטוקיל) ירמגל רחא בצמו דמעמל הלעתהו ,רדחב הפחירש


הלואגל הייפיצב


ה"בקה דיתעש דמלמ .'םשאר לע' אלא ,רמאנ אל 'םבילב םלוע תחמש' - םשאר לע םלוע תחמשו"
"םשאר לע םלוע תחמשו רמאנ ךכל ,אבה םלועלו חישמה תומיל לארשי לש םהירתכ לכ ריזחהל
(ד השרפ אטוז והילא-יבד-אנת)

היהש השעמ


םירקי םיליווג

הינמור ידוהי .צ"חרת תנשב היה הז .הינמורבש וקאבב יירוה תיבמ יתאצי הרשע-שולש ליגב
.םייוגה ידלי ידיב וכוהו רפסה-יתבמ וקלוס םידוהי םידלי .הלפמו בילעמ סחי זא וגפס
יתשפחתה דחא םוי .תאז תאשל יתלוכי אל .תיבב ונתוא רוגסל אבא גהנ ,ונילע ןנוגל ידכ
.תיבהמ יתחרבו ינמור רענל

תא ול יתעצה .תודוספר תועצמאב רהנה לע םיצע טישהש יוג יתשגפ הצירטסיב רהנה תפש לע
.היברסבב ץלג ריעל ונעגה ,טיש לש םיימוי רחאל .וילא ינפרצל םיכסה אוהו יתרזע

,לגס םייח ומשו ידוהי ,וילעבש ,זילטאל יתעגה .ןוזמ שופיחב ריעה תוצוחב יתטטוש
תורפה תלכאה לע הנוממ יתייה .ולצא תיב-ןב יתישענ הרהמ דע .הדובעל ינלבקל םיכסה
.ןוזמלו המח הטימל יתיכז הרומתב .םייחבטמה-תיבל ןתלבוהו

וילייחש אבצ הנחמ לא (הרשכ הטיחשב רבודמ אל) 'טחוש'ה םע יתחלשנ ,ש"ת תנשב ,דחא םוי
תלכאהל רקב רשב לש דבכ ןעטמ ונמע ונאשנ .לובגה לש ינשה ורבעמ ,היוודלומב ןורמת וכרע
תא שפחל יתאצי ינאו ןורמתה רוזא תא ושטנ םילייחה .המחלמה הצרפ עתפל .הנחמה ילייח לכ
.יכרד

םינזיטרפה לא רובחל יל עיצה אוה .ינריכהש ידוהי רוחב םש יתשגפו בונישיקל יתעסנ
הלא .םינזיטרפה ליח לש שמחו םירשעה הדיחיל ונפרטצה םשו ,ןגנוא רעיל ונעגה .תורעיב
.םיפסונ םימואל ינבו םידוהי ,םיוודלומ ,םיסור לש לילב ויה

חיגמ יתייה .תפטוש הקפסאל גואדל יילע לטוהו ,תמ ינמור לייח לש םיכמסמו םידמ יתלביק
.ןוזמ לש לודג יאלמ םע רזוחו ,לייחל שפוחמ הריעה עסונ ,רעיהמ

רפכה ידוהי תא םיאיצומ םיוודלומה םיבשותה דציכ יתיאר ,ןגנוא רפכל יתעגהשכ ,תחא םעפ
בושל יתטלחה עגר ותואב .םהב םירויו שיבכה ךרואל םירוט ינשב םתוא םידימעמ ,םהיתבמ
.םינש עברא הז יתשגפ אל םתואש ,ייחאו יירוה םולש המ תוארל ידכ יתיבל

דע פמרט יתגשה .ינמור לייחל שפוחמ ,יתיבל יתאצי תרחמלו ,הקפסאה םע רעיה לא יתבש
הפק" :טלשב יתנחבהו ריעב יתטטוש תרחמל .םילייח תיינסכאב יתנל םש ,דלרב ריעה
.המינפ יתסנכנו יבילב יתרמא ,ידוהי תויהל בייח הז קיזייא ."קיזייא

םוקמבו יב ןיינעתהל לחה אוה .ריעצ ינמור יוג ידיל בשייתה ,הת סוכ םגול ידועב
תריש יכ יל רפיס החישה ךלהמב .עגר ותואב יתידבש םירופיס ול יתרפיס ינאו ,יתוריש
והשימ ריכמ התא ילוא" .חבושמ רוע ילילג ינש םשמ איבהו היברסבמ בש רבכמ-אל יכו לייחכ
."ףסכל תופיחדב קוקז ינא" ,לאש ,"?חבושמ רוע שוכרל ןיינועמש

חבושמו ךר רוע הז" .הפרה אל אוה לבא ,ריעב שיא ריכמ ינניאשו ףסכ יל ןיאש ול יתרמא
םגו ,יתבל טוקלי ,יתשאל תיב-ילענ ונממ יתישע רבכ" .רמא ,"ותומכ יתיאר אל ידועמש
הקבד ינושל .םלה יתפקתנו וב יתטבה .קנראה תא וסיכמ איצוה ורבדב ."קנרא יתרפת ימצעל
.הרות-רפס לש ליווג היה הז .יכיחל

.הפקה-תיב לעב לא יתשגינו ול יתרמא ,"עגר הכח" .ייתועמד תא שובכל יתחלצה בר ישוקב
רתויב שודקה רבדה אוה הרות-רפסו" ,יתוהז תא ףושחל ילב ,ול יתרמא ,"ידוהי התא ירה"
."םתוא ךל ןתיי ,ול םלשת םא .בנגש הרות-ירפס ינש ותושרבש םדא ןאכ שי .םכרובעב

לא ומע יתוא חקלו ול ןיתמהל ינמורהמ שקיב ךכ-רחא .שאר-דבוכב יירבדל בישקה קיזייא
.םיכומס םירפכ ינימ לכמ ,םידוהי םיטילפ לש ףסוא םש יתיאר .תידוהיה הליהקה תיב
.רופיסה לכ תא םהל ונרפיס

ינמורהש םוכסה תא ונל ןתנ ,הדיצה ונל ארק ,ונירבד תא עמשש ,תינבר תוזח לעב םדא
ינש לאש ךכב הקסעה תא הנתה קר אוה .הרותה-ירפס ינש תא איבהל ונתוא חלשו ,שרד
.ףלקהמ ורפתנש קנראהו טוקליה ,תיבה-ילענ םג ופרוצי םיליווגה

םירבדה רתי לכו הרותה-ירפס ינש יידיבו תידוהיה הליהקה ןיינבל יתבש הלק העש רובעכ
.ללוחמה ףלקהמ ורפתנש

הנפ אוה .ידוהי ינניא יכ רבסש םושמ דחוימב ,דואמ שגרנ היה תינברה תוזחה לעב שיאה
הרות :טפשמה תא רומא ,יהשלכ הרצל עלקיתש םעפ לכב .לצאנו לודג השעמ תישע" :רמאו יילא
."יתוא תא יליצה - ךתוא יתלצה ינא ,הרות

תויווח יתרבע ןכמ רחאל םגו םשל יכרדב .וקאבל יתכשמהו המח די-תציחלב שיאהמ יתדרפנ
הארו ,ברה ינדמילש טפשמה תא יתרמא םעפ לכב םלואו .תושפנ תנכסב תוכורכ ויה םיתיעלש
.היופצ-יתלב ךרדבו תוריהמב הפלח הנכסה ,אלפ הז

םג .םימלשו םיאירב ,ינוריכה אל וליפאש ,יתחפשמ ינב לכ תא יתאצמ וקאבל יתעגהשכ
.הצרא ונילע ו"שת תנשבו השיא יתאשנ המויסב דימ .שיא ונתחפשממ דקפנ אל המחלמה ךלהמב

ריסחה עתפל .םילשוריב דוד-לדגמ ןואזומב יתשא םע יתרקיב הנידמה םוקל תונושארה םינשב
יוגהש ,קנראהו טוקליה ,תיבה-ילענ יילא וטבינ לוענ תיכוכז ןולח ירוחאמ .המיעפ יביל
דציכ יל רפסל עדי אל םוקמב שיא .וידימ יתלאג ימצע ינאשו ,שודקה ףלקהמ רפת ינמורה
.םילשוריל דלרבב תידוהיה הליהקה תיבמ םכרד תא הלא ואצמ

(הנומידמ קוביליב המלש אוה השעמה לעב)
םיידוהי םייח


בלב הרות-רפס

זנאצ -תיירקב ,'ודאינל' יאופרה זכרמה ילהנמ .יתרגש יאופר סוניככ ליחתה עוריאה
,השדחה תידפותרואה הקלחמה תחיתפ לגרל ונגראש ןויזופמיסל .ןוצר יעבש ויה ,הינתנבש
תויאופרה תויוחתפתהב ,הפוצמכ ,קסע סוניכה .ץראב םיידפותרואה םיאפורה בטימ ועיגה
.םיאפורה ןיב ןויסינו עדימ תפלחהבו תונורחאה

אישנ ,רשרומ ןיוורא 'פורפה ,דובכה-חרוא םואנל ןמזוה רשאכ עריא ידמל עיתפמ הנפמ
,ותימע תנמזה יפ-לע עיגה ,ידוהי ונניאש ,רשרומ 'פורפה .ץייוושב םידפותרואה ןוגרא
הקלחמה שארב דומעל ידכ ץראל ןמזוהש ,ץייווש בשות אוה ףא ,ראקיפ דולק ר"דה דפותרואה
.תווצמו הרות רמוש ידוהי אוה ראקיפ ר"דה .ודאינלב השדחה

ףוגה לכב םיסיסר

יתדובע תרגסמב .םימיה תשש תמחלמ ברע היה הז" :רופיס םיחכונל רפסל לחה רשרומ 'פורפה
בושל הנושארה יתייטנ התייה ,המחלמה הצרפשכ .רמושה-לת יאופרה זכרמל המ-ןמזל יתעגה
תעשב אקווד שוטנלו םוקל ןגוה הז היהי אלש יתטלחה היינש הבשחמב לבא ,ץייוושל דימ
.יתראשנו ,םוריח

הארמ .זגפ יסיסרמ ופוג יקלח לכב עגפנש לייח תידפותרואה הקלחמל להבוה דחא םוי"
יתמהדנ ,ותוא קודבל יתשגינשכ .ימצעב וב לפטל יתטלחהו ,יבילל עגנ השק עוצפה לייחה
יתנחבה .ךכ-לכ םיבר םיבקנ ובו םדא ףוג יתיאר אל םלועמ .ופוגל ורדחש םיסיסרה תומכמ
,סנהמ יתלעפתהו ,םיסיסר לש תורידח דואמ הברה ויה לייחה לש הזחה-תיב רוזאב יכ דימ
.םימעפ המכ וחתנל יתצלאנ ףאו ,השקו ךשוממ היה לייחב לופיטה .ובילל רדח אל סיסר םושש

תישיא הנתמ

ישגר תא עיבהל ידכ יתוא שוגפל שקיב ,ותיבל ררחתשהל דמע אוהו לייחב לופיטה םייתסהשכ"
אוה .'ך"נתב ןימאמ ינא םג' ,ול יתבשה ,'ןכ' .לאש ,'?הרות-רפס והמ עדוי התא' .ותדות
.'תווממ ינליצה הז הרות-רפס' :רמאו ,ריינ לע ספדומ ,ןטנטק הרות-רפס וקיתמ איצוה

אצישכ םג .םוקמ לכל ומע ואשנ זאמו ,ותודליב וירוהמ לביק רפסה תא יכ ,רפיס אוה"
עצפנש רחאל .'בלל בורק יכה' ,ילאמשה ותצלוח סיכב וקיזחהו הרותה-רפס תא חקל ברקל
ועמד ויניעו ודער וידי .םיסיסרה תעיגפמ וביל לע השעמל ןגה ןטקה הרותה-רפס יכ ןיבה
רוסמה ךלופיט לע הדות תואל הרותה-רפס תא ךל קינעמ ינא' .הרותה-רפס תא יל שיגהשכ
אל זאמ .םח קוביחב ונממ יתדרפנו הרותה-רפס תא יתלטנ .דואמ יתשגרתה ינא םג .רמא ,'יב
."ימע ןטקה הרותה-רפס תא יתחקל ץייוושל יתרזחשכו ,לייחה םע רשק םוש יל היה

רזח רפסה

ינאו ,יתיבב הז הרות-רפס היה הנש םישולש" :ךישמהו הלק התחנתא השע רשרומ 'פורפה
רתויב שודקה רבדה אוהש ,הרותה-רפסש ןמזה עיגה יכ ,ינמוד .שדוק-תדרחב וילא יתסחייתה
."םידוהי ידיל רזחוי ,ידוהיה םעל

הרותה-רפס תא ותפילח סיכמ רשרומ 'פורפה איצוה ,םיחכונה לש תושגרנה םהיניע דגנל זאו
חכוויהל ומהדנ ,םיחכונה ינפל רפסה תא גיצהשכ .ראקיפ ר"דה ,ידוהיה והערל ושיגהו ןטקה
ר"דה תא דחוימה הרותה-רפס הוולמ תעכ .הרותה-רפס לש הפיטקה ליעמב זגפ סיסר רעפש רוחב
הניגמ הרותה ,ןכא .'ודאינל'ב תידפותרואה הקלחמבש ותכשלב דובכ ןכוש אוהו ראקיפ
.הליצמוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ'הרות תחמש' ןמז

?ונתרות ןתמ ןמז ,תועובשה גחב 'הרות תחמש' תא םיגגוח ונניא המל :הלאש

'םירדס'ל הרותה תא קלחל היה לארשי-ץראב רוביצב הרותה תאירק לש קיתעה גהנמה :הבושת
לכב טשפתה רבכ ם"במרה ימיבש) לבב גהנמ .יצחו םינש שולש וא שולש לכב המייסלו םירצק
תוישרפ 54-ל הרותה תא קלחל אוה (המצע לארשי-ץראב םג ןכמ רחאלו ,לארשי תוצופת
.הנש לכב המייסלו

ובייח ל"זחש ןוויכמ ,םלוא .הנשה ףוסב םייתסתש ךכ האירקה תא רדסל יואר היה הרואכל
וליאו ,הנשה שאר-ינפל ('היתוללקו הנש הלכת'ש ידכ ,אובת תשרפבש) החכותה תא םייסל
םויס ינפל הלוכ הרותה תא םייסל רשפא-יאש אצמנ ,םויה תבוח תא הרותב םיארוק םיגחב
.םיגחה

דומעיו ,םילשורי אוביו" - "םכח בל ךל יתתנ הנה"ל הכזש רחאלש ,רפוסמ ךלמה המלש לע
.(וט-בי,ג א-םיכלמ) "וידבע לכל התשמ שעיו ,םימלשו תולוע לעיו ,'ה תירב ןורא ינפל
לש ורקיע והזש ,ףסוי-תיבה בתכו ."הרות לש הרמגל הדועס ןישוע"ש ל"זח ודמל ןאכמ
.גהנמה

,הבר החמשב הרותה-רפס ינפל דקרלו חומשל הז םויב וגהנ םינואגה ימיב רבכ ,ןכאו
.םויסה דובכל דחוימב ורטעלו

?תועובשה גחב - התניתנ ןמזב הרותה תא םייסלו ליחתהל ונקית אל המלו

-תחמש וליאו ,הלעמלמ 'הנתמ'כ ונתינ ('םיקולא השעמ') םינושארה תוחולהש ,ךכ לע רבסומ
לספ') םיינשה תוחולה ןתמ לע איה וז החמש .לארשי-ינב לש םתעיגיו םתדובע לע איה הרות
אוה םהב ןכלו ,'היישותל םיילפכ' תניחבב םה וללה תוחולהו ,םירופיכה-םויב ונתינש ('ךל
ידעומ יניינע לכ לש תימינפ הטילקל דעונש םויה אוהש ,תרצע-ינימשב תכרענה ,החמשה רקיע
.ירשת שדוח
ס"וס ע"ושוט .118 'מע הרואה רפס .י"ה ז"טפ םירפוס תכסמ .א"פר ר"שהש .א,בל .ב,אל .ב,טכ הליגמ
.בכ 'יס ,ת"חמשו צ"עמש 'םידעומה ירעש' .כ"ונו טסרתזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il