666 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תישארב תשרפ * (8.10.99) ס"שת'ה ירשתב ח"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע

?ץראה ימ לש


תא ובילב םישירשמ - ?שמוח דומלל ליחתמה ידוהי דליל םירמואש ןושארה רבדה והמ
םלועה -תומוא תונעטל תחצינה הבושתה תא ול םינתונו לארשי-ץראל הקומעה הקיזה


הלאש ןושארה קוספה לע אצומ ,י"שר שוריפ םע תישארב רפס תא דומלל ליחתמש ,ידוהי דלי
?לארשי-םעל םינפומה םייוויצבו תוכלהב אלו האירבה רופיסב הרותה תחתפנ המל :תניינעמ
ססבל ידכ - איה האירבה רואיתב תחתפנ הרותהש הביסה :הרואכל העיתפמ הבושת האב ךכ לע
.לארשי-ץרא לע לארשי-םע לש ותוכז תא

,םתא םיטסל ,לארשיל םלועה-תומוא ורמאי םאש" :שרדמה יפ-לע ,י"שר תאז ריבסמ ךכו
הנתנו הארב אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ - םהל םירמוא םה ,םייוג העבש תוצרא םתשבכש
."ונל הנתנו םהמ הלטנ - ונוצרבו ,םהל הנתנ - ונוצרב ;ויניעב רשי רשאל

אצמ ןכ -יפ-לע-ףאו ,תולגה ימי ךותב קומע ,םינש תואמ ינפל תפרצב יחש ידוהי היה י"שר
וז .שמוח דומלל ליחתמ קרש ,םינשב ךר ידוהי דלי לש ובילב וז הטושפ תמא רידחהל ןוכנל
םיטסל" :וניפלכ תונעוטה םלועה-תומואל בישהל לארשי-םע ךירצש תיתימאהו תיעבטה הבושתה
."םתא

השלוחה רוקמ

םידע ונחנא ןכלו ,וז חורב ,רעצה הברמל ,וכניח אל ונימי לש םיריעצה תורודה תא
לעו תובא תלחנ לע רבדל רוסא םא .לארשי-ץראל ונתקיז םצעבו ונתקדצב הגיאדמה תוררופתהל
קר אל תגסל ונילע היפ-לעש ,ם"ואה לש הקולחה תינכת אלא ונל הרתונ אל ,תיקולאה החטבהה
.דודשאו וכע ,דול ,הלמרמ םג אלא ,ןלוגה-תמרמו לאיראמ ,םילשורי חרזממ

ןיא םהל .ןתמו-אשמה ןחלוש ביבס ונתוא עינכהל וניביוא םיחילצמ בושו בושש הביסה וז
הניא לארשי -ץראל ונתקיזש ,ונחנא וליאו ,ללכ םיקדוצ םניאשכ םג ,םתקדצב םיקופקפ
- ונדימשהל המגמב ונפקתוהש רחאל קר וניתובא תלחנ תא ונידיל ונרזחהשו ,רוערעל תנתינ
.ונתקדצ לע םחליהל חור-זוע יד םיאצומ ונניא

הב םינוב ונא .ונידיב איה ןלוגה-תמר .תוזבתהו ךוחיג לש אישל םיעיגמ רבכ םירבדה
ימ .קשמד לע םייאמ ףאו ,רתויב תובוטה הנגהה תודמעב בשוי ל"הצ .םילעפמו םיבושיי
ןכומ וניא אוה ,הנהו .ונחנא אל ,ירוסה טילשה היה ,םולשל ןתמו-אשמב תוצרל היה ךירצש
ונחנאו ,תרניכה תפש דע ןלוגה לכ תא שארמ לבקיש םדוק ןתמו-אשמה ןחלושל תשגל וליפא
.םיכסמ וניאו דוע שרוד אוהו ,תחקלו אובל וינפל םיננחתמו םידמוע

ונחנא ללכב עודמ ?תאזכ תספרתמ השיגב תינידמה הנובתה ןכיה ?וז תעד-תשלוח האב ןכיהמ
רבכ ןיטולחל הטקש תירוסה תיזחהש איה הדבוע ?קשמדמ ןדורה ינפל ךכ-לכ ןנחתהל םיכירצ
תומצעתהה ונתוא הגיאדמ םאו .רקי הכ ריחמ םלשל ילבו םולש ימכסה ילב ,םינש ששו םירשע
תא ואר .תאז וענמי םולש ימכסה יכ ומצע תא הלשמש יתפה והימ ,הירוס אבצ לש תיאבצה
תנייועה התוינידמ תאו ,דיווייד-פמק ימכסה ירחא םירצמ לש הרידאה תיאבצה תומצעתהה
.תוימואל-ןיבה תומיבה לכב וניפלכ

הקעזא תריפצ

ידכ בטיה הב םיקחשמ וניביוא .הנידמה םויקל תיתימאה הנכסה איה וז תיכרע השלוח
רבכ לארשי ייברע ברקב םיללוחתמה םיכילהתה .םינפבמ ונתוא ררופלו הגרדהב ונשילחהל
םויק תמחלמ לש המוציעב םינותנ ונא וז הניחבמ .תבביימ הקעזא תריפצ ידכל ועיגה
הנכסה תא הבוחב תנמוט איה ךוראה חווטב לבא ,רצקה חווטב ערכות אל ילואש ,תיתימא
.רתויב הרומחה

הקיזה תא קימעהל ,תיכרעהו תינחורה ונתמצוע תא קזחל ,ונשפנ לע דומעל םוקמב ,ונחנאו
ינפל םיננחתמו חתפב םיינעכ םידמוע ,תאזה ץראל ונתוא םירשוקה ונישרוש תאו תידוהיה
.םיצור םניא םה ,היוא ךא ,ןלוגה-תמר תא תחקל םירוסה

-תומואל בישהלו ,תוספרתההו תוגיסנה ךרד תא דימ קיספהל ונילע ,ונא םייח יצפח םא
רשי רשאל הנתנו הארב אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ" - הרותה לש תחצינה התבושת תא םלועה
!"ויניעבשדח שירפסה - וישכעו

רדוהמה רפסהמ םייתעבש ונהיי ,ןויליגה תאירקמ עובש ידמ םינהנה ,'עובשה-תחיש' יארוק
,תישארב שמוח תוישרפל תוחישה לכ תא סנכמ רפסה .'תבש ןחלוש' - הלא םימיב עיפוהש
.'תבש ןחלוש' רודמב םינשה ךשמב ועיפוהש

יברה לש תדבועמ החיש ליכמה ,הזה רודמה תא תבשה ןחלושב אירקהל םיגהונ םיבר
טבמ הקינעמ איהו ,שפנ לכל הווש ,ריהב דוביעב תשגומ החישה .השרפה לע שטיוואבוילמ
.תודיסחה חורב ,השרפה לע ירוקמ

םיסנוכמ השרפ לכ לע .('מע 352 ,תישארב ךרכ) םייניע-ריאמו האנ רפס םכינפל שגומ התע
תאצוהב רואל-אצי רפסה .תורוקמ ינויצו טרופמ חתפמ תפסותב ,תונויערו תוחיש 13 ןאכ
ןימזהל וא תורחבומה םירפסה תויונחב גישהל .ד"בח-תדוגא-יריעצ די-לעש שטיוואבויל ןוכמ
.03-9606120 :(יארשא סיטרכ תועצמאב) ןופלטב

םינוקית

,סוארק לאומש אוה 'דיסחו אישנ' רפסה רבחמ .שוביש לפנ םדוקה ןויליגב 'םירפס' רודמב
תוארקמ'ה תרדס תא ,ןכ-ומכ .םסרופש יפכ אלו ,סוארק ילתפנ קיתווה יאנותיעה לש ונב
.6513948 -02 'לטב גישהל רשפא השדחה 'תולודגשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.תישארב תשרפל


האירבה תרטמ - רואה

תלאשנ ."רוא יהי םיקולא רמאיו" :אוה ,ץראהו םימשה תאירב רחאל ,ןושארה יקולאה רמאמה
לכ .ונממ ונהיי - םיחמצהו םייחה-ילעב ,םדאה - םיאורבהש ידכ דעונ רואה אולה :הלאשה
ירהו ,ןושארה םויב רואה ארבנ אופא עודמ ;רואב ךרוצ ןיא ,םייח םירוצי םלועב ןיא דוע
?ישילשה םויב קר וארבנ (םיחמצה) ונממ תונהיל םילוכיש םינושארה םיאורבה

אולהו .אובל דיתעל םיקידצל זנגנ ןושארה םויב ארבנש רואהש ,םירמוא ל"זח :ןכ לע רתי
'רוא'ש רמאנ םג רהוזב ?ארבנ ללכב המ םשל - זנגנ םאו ,ריאהל אוה רואה לש וניינע לכ
וניינע רוא - םיכפה ינש םה זרו רוא ירהש ,רבסה שרוד הז רבד ףאו .'זר' היירטמיגב
.וריתסהלו ותוסכל ךירצש דוס אוה זר וליאו ,תולגלו ריאהל

הכאלמה תילכת

האירבה לש הרטמהו תילכתה תא ה"בקה ביצה ןושארה םויה רואה תאירבב :ןיינעה רואיב
לש ותרטמו ותילכת תא היינבה תליחתב ומצעל רידגמו עבוק ,תיב הנובה םדאש םשכ .הלוכ
השעמ תליחתב ה"בקה רידגהו עבק ךכ ,המצע היינבה תכאלמל שגינ אוה זא קרו ,תיבה
.רואה - איה הלוכ האירבה תרטמש ,האירבה

םוקמ ןתונ םלועה .(םלעה ןושלמ 'םלוע') יקולאה רואה תא םילעמו ריתסמ ומצע םלועה
.יקולאה חוכב ולוכ-לכ יולת אוה ןיאו ,ומצע ידי-לע להנתמו םייקתמ אוה וליאכ הבשחמל
לש יפוס-ןיאה רואה וב ריאיו תיקולאה תמאה הלגתת ימשגה הזה םלועבש ,איה תילכתה םלוא
.ה"בקה

דוסו זר

דעיהש ,רבד לש ועבט הזש םושמ - ?זר היירטמיגב רוא עודמו רואה זנגנ עודמ ,ןכ-םא
.הכאלמה לכ לש המויס דע םלעהב םיראשנ םה ןכמ רחאלו ,היישעה תליחתב םיעבקנ הרטמהו
ןיאו ,הכאלמה לש םינושה םיטרפבו המצע היישעב זכרתמ אוה ,תיבה תיינבב קסוע םדאהשכ
יולג וניאו רתסומ אוה ךא ,ותבשחמב םייק םנמא דעיה .תיפוסה תילכתב ןמזה לכ קסוע אוה
.הלוכ הדובעה המלשנ אל דוע לכ

םלוא ,(רוא) התרטמו התילכת תא האירבה תליחתב ה"בקה עבקו הליג םלועה תאירבב םג ךכ
רחאל ותמצוע אולמב הלגתי הזה רואה .דוסו 'זר' תניחבב השענ אוהו רואה זנגנ ןכמ רחאל
.חישמה תומיב ,התומלשל עיגת האירבהש

ידוהי לש ודיקפת

הלוכ האירבה לש הרטמה ,רמולכ .הרותב וזנג ה"בקהש ,ל"זח םיבישמ ?הזה רואה זנגנ ןכיה
איבמ אוה ךכב ,תווצמה תא םייקמו הרות דמול ידוהי רשאכ .היתווצמו הרותה ךותב הנומט
.התומלשלו התילכתל הלוכ האירבה תא

וקלח תא ריאה אל דוע לכ .ריאהל - ותרטמו ודיקפת יכ ,תע לכב רוכזל ךירצ ידוהי
הדובעה ידי -לע .האירבה לש התרטמו התנווכ תא םילשה אלו ודיקפת תא אלימ אל ,םלועב
.שממ בורקב ונקדצ-חישמ תאיבב ,ןושארה םויב ארבנש רואה תולגתהל הכזנ תאזה
(7 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)

םלועה תאירב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתמא

"תא םיקולא ארב" לש תוביתה יפוסו ,"תא םיקולא ארב תישארב" םילימב חתפנ האירבה רואית
םה וללה תוביתה יפוס םגו ,"תושעל םיקולא ארב" םילימב םייתסמ האירבה השעמ .'תמא' -
.םייקתהל לוכי םלועה ןיא הידעלבו ,האירבה דוסי איה תמאה .'תמא'
(רומה רורד)


בוטב ץפח

לש םהישעמ ולא - "רוא יהי םיקולא רמאיו" ;םיעשר לש םהישעמ ולא - "והות התיה ץראהו"
,"בוט יכ רואה תא םיקולא אריו" רמאנש ןוויכ .ץפח םהמ הזיאב עדוי יניא לבא ;םיקידצ
.םיעשר לש םהישעמב ץפח וניאו םיקידצ לש םהישעמב ץפחש ונדמל
(הבר שרדמ)


תקולחמה הרומח

יהיו" :רמאנש ,תקולחמ תארבנ ובש :רמא אנינח יבר ?"בוט יכ" ינשה םויב רמאנ אל המל
ןיא ובושיילו םלוע לש ונוקיתל איהש תקולחמ םא :ימויבט בר רמא ."םימל םימ ןיב לידבמ
.המכו המכ תחא לע - ובוברעל איהש תקולחמ ,"בוט יכ" הב
(הבר שרדמ)


םלועה תפמ

וארה םעפ .םינוש המכח יניינעב הכולמה ירש והונחב ,גרוברטפב רסאמב ןקזה ר"ומדא בשישכ
רחאל .תמייוסמ תועט הב שי יכ עבקו הפמב ןנובתה יברה .הקירמא ,השדחה תשביה לש הפמ ול
וז הפמ ירהו ,הז עדי יברל ןיינמ ,םירשה והמת .קדצש ול ודוה ,םימכחה ןיב ךשוממ חוכיו
לכ רייוצמ "תישארב" הלימה לש 'ב תואב :יברה םהל הנע .היסורל העיגהש הנושארה איה
.תושביה לכ תרוצ תא בטיה תעדל רשפא םשמו ,םלועה

םלועהו הרותה

קלח אוה םלועה תאירב רופיס םג יכ ונדמלל ,םלועה תאירב לע בר טוריפב תרפסמ הרותה
ךא םלועה יניינע תא םג להננש ידכ ,םלועה תא היפ-לע ארבו הרותב לכתסה ה"בקה .הרותהמ
.הרותה יפ-לע קרו
(שטיוואבוילמ יברה)


תודוסיה דוסי

תאו םימשה תא םיקולא ארב"ש תעדל אוה תועידיה לכ שרושו תודוסיה דוסי - "תישארב"
.םלועל גיהנמו ארוב שיש - "ץראה
(בוסאסמ בייל השמ יבר)


והובו והות

לא ןתונ םדאה היה םויה תישארב םא :"והובו והות התייה ץראהו ...םיקולא ארב תישארב"
הניא ץראהש שממ לעופב םויה לכ ךשמב שח היה ,"ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב"ש וביל
."והובו והות" אלא
(רדנסכלאמ ךונח יבר)


תמאו םולש ,ןיד

.תמא םולש ,ןיד תובית ישאר "אשד" .(אי,א תישארב) "אשד ץראה אשדת םיקולא רמאיו"
הלילח ויהי םהידעלבו ,ומויקו ישונאה רסומה דוסי ,ץראה דוסי םה ולאה םירבדה תשולש
.והערב שיא ברח לש ןפואב םייחה
(םישובלה לעב)

עובשה תרמיא


תמא שיו תמא שי

שיאה .ותליהקב בצמה לש רדוק רואית גיצהו ידוהי םעפ אב 'םולש תוביתנ' לעב קידצה לא
."בצמה תא ןקתל תורשפא םוש ןיאו ,יבר ,התימאל תמאה תאז" :ורמואב וירבד תא םייס

,ארביי לא' תמאה הנעט ,םלועה תא אורבל ה"בקה הצר רשאכש ,רמאנ שרדמב" :יברה ובישה
?תמאה וז אולה ,הרואכלו .'ץראל וכילשהו תמא לטנ' ?ה"בקה השע המ .'םירקש אלמ ולוכש
תמא - 'ארביי לא' אוה דיחיה ןורתפהשו ןקתל תורשפא ןיאש ,תמאה לש התנקסמ םאש אלא
."הצרא ךילשהל שי תאזכתודיסחה יכרד


ךרדל םיאצוי

יאצומב - "וכרדל ךלה בקעיו" זירכהל גוהנ םהבש םידעומ השולש שי ד"בח תודיסח תורצחב
,וישכעש ,רמול וז הזרכה לש התועמשמ .תישארב תבשבו הרות-תחמש יאצומב ,םירופיכה-םוי
וללכב ירשת שדוחו הרות -תחמש ,םירופיכה-םוי לש שדוקה תריוואמ םיאצוי ונאש רחאל
בקעי לש וחוכב םיכלוה ונא ,םייתרגשו םירופא םוי-םוי ייח לש ךרד ,ונכרדל םיכלוהו
.ןילוחה ייח ךותב השודקה תנכשהל המגודו למס שמשמש ,וניבא

,ויבא לש ותגהנה לע (דצק 'מע ,א ךרכ ולש שדוק-תורגיא) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רפסמ ךכו
הדועסה רחא ...םימימתה וניחא ברקב ,שטיוואבויל ונצראב ותויהב" :ב"שרה ר"ומדא ק"כ
,'וכרדל ךלה בקעיו' תע עיגה התע הנה ,רמול ליחתמ היה ...[הרות-תחמש לש=] הלודגה
תווצמו הרותד הדובעב וכרדל ךלוה - בקע ד"וי - בקעי היה ,יעיבשה שדוחד הדובעה ירחאד
."הנשה לכד

הרוחסה תא קורפל

ונבר לש רמאמב אוה ,הז רשקהב "וכרדל ךלה בקעיו" קוספב שומישל ןושארה רוקמה ,השעמל
הבושתה רחאש הדובעה הנה" :ונושל הזו ,(גנק 'מע ז"לרת 'הככו' 'ךשמה'ב טטוצמה) ןקזה
הרותה ךרדב וכרדל ךלהש ,שוריפ .'וכרדל ךלה בקעיו' רמאנ הז לע ,םירופיכה-םויד
."'ה ךרד והזש ,בוט-השעו ערמ-רוס תניחבב תויהל תווצמהו

:ב"שרה ר"ומדא ק"כ לש ומגתפ תא (173 'מע ט"שת םירמאמה רפס) איבמ צ"יירה ר"ומדא ק"כ
תדובעב ,'וכרדל ךלה בקעיו' - םידעומה ימיב ושכרש הרוחסה תליבח תא קורפל םיכירצ התע"
םישודקה וניתובר וניתובא ק"כ דוה יקולאו .תודיסחה יכרד תייוולב תווצמהו הרותה
."תוינחורבו תוימשגב הכרב תנש אהתשו ונל חילצי ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז

ונא .בורל הרוחס םינוק ובש ,'דירי' תניחבב איה ירשת שדוח לש הפוקתה ,רמולכ
-םויב הבושת תוררועתה ךרד ,הנשה-שארב םימש תוכלמ לוע תלבקמ ,הרוחס לש עפשב םידייטצמ
תודחאב גופס הז לכו .הרות-תחמשב הרותה תבהאו תוכוסה-גחב הווצמ לש החמש ,םירופיכה
,םוי-םויה ייחלו ותיבל שיא -שיא 'דירי'המ םירזוח ונאשכ ,התע .לארשי-תבהאבו לארשי
.הלוכ הנשה ךשמב םירבדה תא םשייל ליחתהלו 'הרוחסה תא קורפל' םיכירצ

םיבלש השולש

תחאו דחא לכב אוה ןכ" :(חי 'מע ,ד ךרכ) ויתורגיאמ תחאב שטיוואבוילמ יברה בתוכ ךכו
לכ סנרפתהל המב 'הרוחס' ונלו םהל םינתונ ,בוט לכב עבושמ אוהש ,יעיבשה שדוחב :לארשימ
םיכירצש המ תא הרוחסב תושעלו תוליבחה תא קורפל ,תוחתמאה חותפל ךירצ לבא ,הלוכ הנשה
.תושעל

הרות-תחמשו תרצע-ינימש ,תוכוסה-גח ,םירופיכה-םוי ,הנשה-שאר - םידעומה ימי תמיתחב"
יצחכ ,ףרוחה ימיד לוחה ימיב - הז לע ףסונו ,לוחה ימיב סנכיהל ךירצ ילארשיה שיאו -
ול ונתיי רשא תוכשמהו תוחוכ - 'ךרדל הדיצ' ומע תחקל אוה ךירצ ירה - םילגר אלב הנש
םיכרדה לכ יכ ףא ,וכרד חטבל תכלל לכוי ,'וכרדל ךלה בקעיו' יוויצה ומייקב יכ תלוכיה
."הנכס תקזחב

ןייצמ םהמ דחאו דחא לכ יכ ,וז הזרכה זירכהל םיגהונ םהבש םיכיראת השולש שי ,רומאכ
אוה ןושארה בלשה .ןילוחה ייח ךות לא ירשת שדוח לש תולעתהה תגספמ הדיריב ףסונ בלש
.תוכוסה-גח לש החמשה ימיל םיארונה םימיה תריוואמ םיאצוי זאש ,םירופיכה-םוי יאצומב
םלוא .לוחה ימי םיליחתמו םיגחה תפוקת תמייתסמ זאש ,הרות-תחמש יאצומב אוה ינשה בלשה
.ונתוא תפפוא םיגחה תריווא ןיידעו ןונחת םירמוא ןיא ןכש ,שממ לוח ימי הלא ןיא ןיידע
,הנשה תומי לכ לש ןילוחה ייחל שממ םיאצויו ןוושחרמ שדוח תא םיכרבמ ונא תישארב תבשב
."וכרדל ךלה בקעיו" בוש זירכהל ןמזה הז ןכלו


הלואגל הייפיצב


ומשו שדקמה -תיבו לארשיו תובאה ,דובכה אסיכו הרותה - םלועה תאירבל ומדק םירבד השיש"
"ומש ןוני שמש ינפל םלועל ומש יהי :רמאנש ?ןינמ חישמ לש ומש .חישמ לש
(א השרפ הבר תישארב)

היהש השעמ


לסב רצוא

ירמושו ללכב םיחרזאה ידעצ תא הרמש היסור לש תיאשחה הרטשמה .הדרחו דחפ ימי ויה הלא
,םוקמ לכב וטטוש שרח ירטוש .ד"בח דיסח בשחנש ימ לכ רחא ובקע דחוימב .טרפב תווצמה
.םמצע לש לצהמ ודחפ םישנאו ,הניפ לכמ וצצ םינישלמ

.ובש אל הנממש ,הקוחרה ריביסל ולגוה רבכ ,ד"יה השמ 'רו םייח 'ר ,םיריעצה יינב ינש
םותבו םהיתבב דובעל וגהנש ,םיריעצ םידיסח הרשעכ לש הצובקל וכייתשהש ,היה 'םאטח'
.תודיסחו הלגנ - הרות דומילל וידחי ץבקתהל הדובעה

שדוח -שארב ,תחא הנש .תידיסח-תידוהי םייח תכרעמ לע רומשל ונצמאתה ןכ-יפ-לע-ףא
,םידיסחה דחא לש ותיב היה הז .םיער תודעוותהל הווקסומב םייוסמ תיבב ונפסאתה ,לולא
לביק דיסחהש הנכסה לדוג תא ןייצל רתומל .הז גוסמ םיעוריא םתיבב חראל וזעהש םידיחיהמ
.וילע

רובעכ ךא ,הרובחהמ דחאכ הארנ היה הרואכל .םשל ונימזה אל שיאש ריעצ אב תודעוותהל
יתימאה ופוצרפ תא ונרכה אל ןיידע תודעוותהה ןמזב .לתשומ ןישלמ היה יכ ררבתה ןמז
םירוביד ונרביד ןיבל ןיבו ,םינוגינ ונרש ,'םייחל' ונרמא .קפסה ןמ תונהיל ול ונחנהו
...תונוטלשה ינזואל ודעונ אלש

לע ד -וו-ק-נ ירטוש וקפדתה ,הלילה תוצח רחא םייתש העשב ,ןכמ רחאלש שדוק-תבש לילב
ףסונ דיסח רצענ המצע העש התואב .והורסאו תודעוותהה המייקתה ותיבבש דיסחה לש ותלד
.תודעוותהב ףתתשהש

ועיגיש דע ןמז לש הלאש קר וז יכ רורב היה ונלוכל .הדרח ונאלמתה ,רבדה ונל עדונשכ
- תולילב רקיעב רבג דחפה .תורתתסהו החירב לש קרפ ונלצא לחה עגר ותואמ .ונילא םג
תולילב רתתסהל ,רשא ינבו ינא ,ונגהנ וז הביסמ .םירסאמ עוציבל הרטשמה לע ביבחה ןמזה
רשאכ קרו רעיל תאצוי יתייער התייה רקובב .חונ היה ריוואה-גזמ ,ונלזמל .ךומסה רעיב
.התיבה רוזחל ונזעה ,'טקש' הליל לע החוויד

'ארחא ארטס'ה הבש העש התייה וז .תירחש תליפת ללפתהל גהונ יתייה רקובה תרומשאב
העיסנב םשמו ,הווקסומ זכרמל תבכרב עסונ יתייה ישימחו ינש ימיב .התנש תא המנ ןיידע
.לודגה תסנכה-תיב לא תיתחתה תבכרב תפסונ הרצק

,ד -וו-ק-נ ןכוסכ רכוה ,יקסנירבא'צ ,םש יאבגהש ףא ,הז תסנכ-תיבב יתרחבש הביסה
בס יתייה הליפתה םותב דימ .שיא םע הלימ ףילחמ יתייה אל יאובב .וב לעפש הווקמה התייה
.תירשפאה תוריהמב םוקמה תא בזועו ייבקע לע

-תיב - 'ינש רדח'ב ללפתהש תעבגמ שבוח םדאב יתנחבה ,תסנכה-תיבל יתעגהשכ ,תחא םעפ
הארנ שיאה .תרחא הנידממ ריית ,רז שיאהש ,ושוריפ תעבגמ שבוח .לודגל דומצה ןטקה תסנכה
יקסנירבא'צ לש ויניע לבא .ונקנק לע תוהתלו ותוא שוגפל ןרקס דואמ יתייהו ,הרות-ןבכ
תא רומשל דיפקה ,רזה חרואב ןיחבהשכ .רחא ןוויכמ חיגה עגר לכבו תוחוקפ ויה יאבגה
.רשק ומע שי םיימוקמהמ ימלו ומע חחושמ םיללפתמהמ ימ תוארל הצר אוה .וידעצ

העמק וילא יתברקתה .חרואהמ ויניע תא יקסנירבא'צ הנפה ובש עגר סופתל יתחלצה ףוסבל
לא .תורצק רבדל ונילע' :םוקמב םיגוהנה תרושקתה יללכ תא ,השיחל יצחב ,ול יתרהבהו
לא רבד אלא ,תורישי יילא הנפת לא התא םג .ךילא רבדא הבש הרזומה ךרדה לע אלפתת
.'ללפתמ התא וליאכ ,הרקתה

(תבישי)" ,בישהו יתעד ףוסל דימ דרי אוה ."?ןיאמ" ,יתלאש זאו ושארב תולק ןהנה אוה
."ןפי ךרד רבעמב ,(ץ"יירה) יברה לא" .יתלאש ,"?ןאלו" ."קצווטוא םימימת-יכמות

,"המלש הליבח ,ןכ" .תושגרתהב יתלאש ,"?יברהמ והשמ ךל שי" .יביל רתינ ותבושת עמשמל
.הצע שקיב ,"?ךיא לבא ,טלחהב" ."!ןאכ התוא ראשה ,ןכ-םא" .ישפנ תא יתעדי אל .רמא
תיחפהל ידכ ,בוחרב םישנאה םישבוחש גוסהמ הוורפ עבוכ ךל הנק" ,יתרמאו תולק יתרהרה
-תיבשכ ,עברא העשב ןאכל ותוא אבהו ,לס ךותב ךתחתמאבש תא חנה .ררועמ התאש בלה-תמושתמ
."ותחקל אובי והשימש גאדא רבכ ינאו ,םיאתה דחאב לסה תא םיש .שדחמ חתפנ תסנכה

ינאו ,לק שאר דונמב יל תתוא חרואה .העטקנ החישהו יקסנירבא'צ עיפוהו בש עגר ותואב
.קלתסהל יתרהימ

םיחותמ ונייה .הלודגה הרושבב םתוא יתפתישו םידיסחה יירבחמ המכב יתשגפ םויה ךשמהב
לודגה תסנכה-תיבל אב הדועיה העשב .חרואה ומע איבהש המ תא וניניע ומב תוארל םישגרנו
.הליפתה יאתמ דחאב חרואה ידי-לע ןמטוהש לסה תא חקלו רנמור דוד 'ר ונרבח

יסרטנוק הב ויה .הליבחה לש התלוכת הארמל וניתוביל תא ףיצהש רשואה לדוג תא ראתל ןיא
הנושארה םעפה ונל התייה וז .הנורחאה הפוקתב יברה לש ויתורבידמ 'םירוביד יטוקיל'
ןכמ רחאלו ,םיסרטנוקה תא וניניב ונקליח .סופדב יברה לש שדוק-ירבד וניארש ונייחב
היה ,עתפל וניכז ובש ,הז רצוא .םלוכב דומלל לוכי היה דחאו דחא לכש ךכ ,םהב ונפלחתה
.ונל ונוכנ דועש םישקו םיבר םימיל םייחו חוכ רוקמ ונל
(לארשי-ץראל הלע ןכמ רחאלש ,היזורגב םוטאב לש הבר ,ל"ז ןיקנושש םוחנ-והירמש ברה אוה רפסמה)

ןיקסיד המלש-םייח ברה םע םיידוהי םייח
אתא-תיירקב שדחה ןיינבה עקר לע ןיקסיד ברה


םיחכוותמ אל היישע םע

ריעהמ םישנא .לגרל היילע דקומ הנורחאל השענ ,ידמל ידדצ בוחר ,אתא-תיירקב ןיקנח בוחר
תיב .התע הז םלשוהש ,הפהפיה ןיינבב תוזחל םיאב ,ל"וחמ םיחרוא וליפאו ,הל הצוחמו
-תיב ,ןילקורבב ימלועה ד"בח זכרמ תא דואמ ריכזמ ,תומוקה שולש ןב ,תומודאה םינבלה
.אתא-תיירקב שדחה ד"בח-תיב והז .שטיוואבוילמ יברה לש ושרדמ

תונש הרשע-עבשב .ינוציחה והארמ לשב קר אל ןיינבב םיניינעתמ םמצע אתא-תיירק יבשות
ןכא אוהו ,ריעב דסחהו הרותה תוליעפ לכ לש יזכרמ םיבצע-תמוצ ד"בח-תיב השענ ומויק
.'ידוהי ןיינע לכל תבותכ' - ותרדגה תא םלוה

יוחמת-תיב

תוחורא םישימחו האמכ םוי ידמ קינעמה ,יוחמת-תיב אוה םישגרמה םיישונאה םילעפמה דחא
תמוקב לעופ יוחמתה-תיב .םוי-ישק םתסלו תוירוה-דח תוחפשמל ,םישישקל ,םיכנל תומח
ימו ,םש דעוס ,םוקמל עיגהל לגוסמש ימ .לודג יתיישעת חבטמ ול דומצו ,ןיינבה לש עקרקה
.ותיבל תאבומ החוראה - עיגהל לוכי ונניאש

'דסח ילג' ,דחאב .תוקקזנ תוחפשמל הקולח יזכרמ ינש ד"בח-תיב קיזחמ יוחמתה-תיב דצל
- תוקוניתב רושקה רבד לכ ,טירפל םילקש ינש לש ילמס םולשת תרומת לבקל ןתינ ,ומש
,'דסחו ןח' ארקנה ,ינשב .םיעוצעצ וליפאו םידגב ,תוכימש ,תולגע ,םילול ,תוטימ
ילעב וליפאו החתלמ ופילחהש םישנ ,ורגב םהידליש ימ .םישמושמ םידגב םולשת אלל םיקלוחמ
ועיגי הרהמ דעש םיעדויו ד"בח-תיבל םידגבה תא םיאיבמ - ןשי יאלמ םע ועקתנש קסע
.םיקקזנל םהיתומורת

ןוזמ ישולת

תויונחב ןוזמ ירצומ תלבקל םישולת קלחמה 'והערל שיא' לעפמ םג םייק ,ךכב יד אל םא
החוורה תכשל וליפא .ח"ש ףלא םינומשכ יוושב םישולת ד"בח-תיב קליח םיגחה תפוקתב .ריעה
.ד"בח-תיבל היקקזנמ דבכנ קלח הנפמ תינוריעה

לעב ,תוכילה -םיענו ץרמנ שיא ,ןיקסיד המלש-םייח ברה דמוע תאזה תוליעפה לכ שארב
-העברא לכ לש םברכ ןהכמ ןיקסיד ברה .םינוניג לוטנו עונצ תאז םעו ,טלוב תוגיהנמ רשוכ
ןוכיתו ידוסי רפס-תיב תללוכה ,ומצעב םיקהש תודסומה תשר לע ףסונ ,ריעב רפסה-יתב רשע
.אתא-תיירק ידלימ תואמ -שמחכ םידמול םהבש ,םידלי-ינג השימחו

רשקמה טוחה

שדחה תסנכה-תיבב תירחש תליפתב לחה וילא וניוולנ ובש םויה .דואמ ףופצ ומוי רדס
ךישמה ךכ -רחא .'הנבי' ד"ממה רפסה-תיב ידימלת ינפל האצרהל רהימ םשמ .ד"בח-תיבבש
לש סוניכל ,ד"בח-תיבל בש םיירהצ תארקל .'םילשורי' יתכלממה רפסה-תיב ידימלתל האצרהל
-תיבל רזח םשמ .ןוכיתה תודימלת ינפל עיפוה םיירהצב .םיגחה לגרל ריעהמ םינג ידלי
הצרש ,יתד-אל גוזל הפוח ךורעל ךלה ברעב .ודרשמב להק תלבק לש תועובקה םייתעשל ,ד"בח
ייחל ודי-לע הברקתהש החפשמ לש הווצמ-רב תחמשב ףתתשה הלילבו ,םתוא אישי אוה אקווד יכ
.תווצמ

םילטונ אתא-תיירק יבשותמ תיצחמכ .ותוליעפ תא םיכירעמ ,םייתד-אלו םייתד ,ריעה יבשות
קרו ךא הנבנ ,רלוד ףלא תואמ-ששכ ותולעש ,שדחה ןיינבה םג .תוליעפה ןומימב עובק קלח
םיאב םיססובמה םיבשותה .תיתליהק הכימת לש השדח תינבת ןאכ ונרצי" .םיבשותה תומורתמ
.ןיקסיד ברה רמוא ,"רשקמה טוחה ונחנאו ,םיקקזנה םיבשותה תרזעלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


"ינע-רשעמ" תנש

?רבדה תועמשמ המ .'ינע-רשעמ' תנש איה ,ס"שת ,הנשה :הלאש

.ד"נשת תנשב הלחש ,הנורחאה הטימשה תנש ירחא לחהש ןיינמב תישישה איה וז הנש :הבושת
רשעמ' ,ראשה ןיב ,ץראה לובימ םישירפמ ,תישימחהו תיעיברה ,היינשהו הנושארה הנשב
.'ינע-רשעמ' ומוקמב םישירפמ הטימשל תישישהו תישילשה הנשב וליאו ,'ינש

שילשל ועיגהש תוריפה לעו) הנשה-שארמ לחה םיטקלנה תוקריה לע םילח רשעמה תנש יניד
,רבדה שוריפ .(תונליאל הנשה-שאר - טבשב ו"ט ירחא ,םלדוג שילשל תורחא תועדלו ,םתלשבה
.'ינע-רשעמ' םהמ שירפהל ךירצ ,םיקוושל הלא םימיב םיעיגמה תוקריה בורש

ותוא םידופו השודק שי 'ינש רשעמ'בש ,אוה 'ינע-רשעמ'ל 'ינש רשעמ' ןיב ירקיעה לדבהה
ןיא לבא ,םוקמ ול עובקל תוחפל וא ושירפהל םנמא םיבייח ,'ינע-רשעמ' ,ותמועל ;עבטמב
.םיינעל ךייש אוה אלא השודק לכ וב

'ינע-רשעמ'ה תא תתל םיבייח ,תורשעמו תומורת םהמ ושרפוה אל יאדוובש תוקריבו תוריפב
ךכב יד םא ןויד שי ,'לבט קפס' םהש ,קושב םירכמנה תוקריב .םיינעל (ויווש תא וא)
ףא ,קפסמ ,םיינעל םתיתל םג םיכירצש וא ,'ינע-רשעמ'כ תוקריה וא תוריפהמ קלח םיעבוקש
."ול ןתו ךלשמ קדצ" :ל"זח ורמא םיינע תונתמבש ןוויכ ,"היארה וילע - ורבחמ איצומה"ש
.הזב םיליקמ השעמל

םג ליכאמש ךוניח דסומל וא םיינעל רוסמל שי ,ןידכ ותשרפה רחאל ,יאדווה 'רשעמ'ה תא
,שארמ םוכס ינעל תוולהל רשפא ,תוידיתע תושרפהב הניתנה תא לקהל ידכ .םיינע-ינב
,ותשרפה םע ול ךייש 'ינע-רשעמ'ה לכש 'ריכמ'כ ותוא עובקל םגו ,רשעמה ןמ זזקתיש
'הדש תובונת'ו 'ץראהו הרותה' ינוכמ) הנשה לכ לש 'רשעמ'ה לכ תניתנ תא ךכב רוטפלו
.(תנגרואמ הרוצב תאז םישוע
רואיבו ה"ס טנר 'יס ד"וי ע"וש .אכ-כ"ה ג"יפ .ו-ה"ה ז"פ רשעמ ם"במר .א,דלק ןילוח .א,ל ןיטיג
.ו"טפ הדשה תריצק .ז"יפו ז"טפ מ"ורת ץרא יטפשמ .49,א ץראהו הרותה .וט ק"ס א"רגהזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il