667 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חנ תשרפ * (15.10.99) ס"שת'ה ןוושחרמב 'ה * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םלועה תא ןקתל


,םדאה-ינב לכ תא היפנכ תחת סינכהל תפאוש הנניא תודהיה
עבש' הלא .הלוכ תושונאל הנפומה רסמ הל שי טלחהב לבא
'חנ ינב תווצמ


הסנמ וזו ,המסס תועצמאב רכמנ ןויער וא רצומ לכ .תואמססב שומישה חוור ונימי לש םלועב
.ןויגיההו לכשה לש תרוקיבה ינונגנמ תא רובעתש ילבמ ,ונלש העדותה ךותב המצע תא עבקל
תועמשנה תואמססה תחא .תואמססב שמתשהל תוירבה ולחה חורו תוגה יניינעב םג ,ךכש ןוויכמ
."תירנויסימ תד הנניא תודהיה" איה םעפ ידמ

.ויתולובג תא עובקלו ורידגהל יואר לבא ,תמא לש והשלכ ןיערג שי תאזה המססה ירוחאמ
.םדאה-ינב לכ תא היפנכ תחת סינכהל תפאוש הניא תודהיה ,תורחא תותדמ הנושב יכ תמא
ןתנומא תא םהילע ולבקי םדאה-ינב לכש תוניינועמ םאלסאה תד וא תורצנה תד דועב
תדעוימ תודהיה ,(עורזה חוכב ףא םיתיעלו ,ץחל ,עונכש יכרדב וז הרטמ תגשהל תולעופו)
.תושונאה לכ תא רייגל הפיאש לכ הל ןיאו דבלב םידוהיל

בייח אוה ןיאש ול ריבסהל ונילע ,רייגתהל שקבמו ותמזוימ אב יוג רשאכ םג ,וזמ הרתי
.ותוא םילבקמ ,רייגתהל שקעתמ אוה םא קר .תווצמהו הרותה לוע תא וילע לבקל

םיווצמ ונחנא

לע ססובמ רבדהו ,םייוגל לידבהלו םידוהיל הנוש םידעיו םיכרע תכרעמ שארמ תעבוק הרותה
לש 'םינהוכ'ה םה ידוהיה םעה ינב ,רמולכ ."שודק יוגו םינהוכ תכלממ" לש הסיפתה
המ ,תווצמה ג"ירת תא םייקל םיווצמ םהו הרתי השודק םהילע הלח ןכ-לעו ,הלוכ תושונאה
.םלועה-תומואמ ללכ שרדנ אלש

תחת סינכהל ללכ הסנמ הניא איהש ןוויכמ ,"תירנויסימ תד הנניא" ןכא תודהיה הז ןבומב
תא הליחמ שוריפב תודהיה ,ומצע ידוהיה םעה ךותב ,תאז תמועל .םדאה-ינב לכ תא היפנכ
לכ לע הבוח הלח ,תווצמו הרות רמוש ונניא המ-םושמש ידוהי שי םאו ,ידוהי לכ לע המצע
חכוה" - הרותה ןמ הווצמ יהוז .היתווצמו הרותה תרימשל רוזחל וענכשל תוסנל דחאו דחא
."ךתימע תא חיכות

תווצמה הלא .םדאה-ינב לכל תדעוימה םיכרעו םיקוח תכרעמ םג תודהיל שי ךכ לע ףסונ
,תווצמ שש והוויצ ,ןושארה םדא תא ה"בקה ארב רשאכ .'חנ ינב תווצמ עבש' תוארקנה
לכ לע תולחה תווצמה הלאו ,תיעיבש הווצמ ה"בקה ול ףיסוה ,לובמה ימיממ חנ לצינשכו
.םלועה-תומוא

ם"במרה הכלהל קסופ ךכ .םדאה-ינב לכל הלא תווצמ ליחנהל םיווצמ ,םידוהיה ,ונחנא
םלועה-יאב לכ תא ףוכל הרובגה יפמ ונבר השמ הוויצ" :(אי-י תוכלה ,ח קרפ םיכלמ תוכלה)
ידיסחמ הז ירה ,ןתושעל רהזנו תווצמ עבש לבקמה לכ ...חנ-ינב ווטצנש תווצמ לבקל
."אבה םלועל קלח ול שיו םלועה-תומוא

ונידיב תלוכיה

ףדגל רוסיא (ב ;(דחא ל-אב הנומא :יבויחה דצהו) הרז-הדובע רוסיא (א :תווצמה עבש הלאו
;תוירע יוליג רוסיא (ד ;(םירבוע לש וליפא) החיצר רוסיא (ג ;ארובה לש ומש תא הלילח
תכרעמ םיקהל הווצמ (ז ;יחה ןמ רביא לוכאל רוסיא (ו ;המודכו קשוע ,לזג רוסיא (ה
-ינב לע הבוח הלחש ,ל"זח ורמא ןכ-ומכ .השינעו הפיכא תוברל ,רשויו קדצ חיטבתש תיטפשמ
םאו בא דוביכ ןוגכ ,ישונאה לכשה יפ-לע םג םיבייחתמה הרותבש םירבדה לכ תא םייקל חנ
.דועו

,םלועה-תומוא ברקב וללה תווצמה עבש תצפהב קוסעל תורשפא ונידיב התייה אלש םינמז ויה
םייקל תלוכיה ונל הנתינ ,הלואגה ברע ונדמעב ,םויכ .םייוגה תאנש ינפמו תופידר ששחמ
הילע תולטומה תווצמה תא הלוכ תושונאה תעדותל איבהלו ,ונילע לטוהש יוויצה תא לעופב
.חנ ימימ דוע

ידיל םירבדה ועיגי חישמה תומיבו ,םלועה לש ןיקתה ומויק תא תוחיטבמ וללה תווצמה
."דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה תא ןקתי" ונקדצ-חישמ רשאכ ,תומלששדח שי"תבש ןחלוש" לש יפוי

עובשה תשרפל תוחישה תא ללוכה - תישארב ךרכ 'תבש ןחלוש' רפסה לש הנושארה הרודהמה
,התעפוה םע םיפדמה ןמ הפטחנ טעמכ - םינשה לכ ךשמב 'עובשה-תחיש' תונויליגב ועיפוהש
לש יפוי םכל השעיש ,הז אלפנ רפס גישהל וזרדזה .היינשה הרודהמה תספדומ הלא םימיבו
.03-9606120 :(חולשמ ימד תפסות ילב) תינופלט הנמזהל .תבש ןחלוש

הרומ-ןולא תבש

,האבה תבשב .הלק-אל ןחבמ תעש תרבועה ,ע"שי יבחרב תובשייתהה תא קזחל בושח הלא םימיב
.("הרומ ןולא דע ...ץראב םרבא רובעיו") הרומ-ןולאב חוריא-תבש םייקתת ,ךל-ךל תשרפ
ףונב םירויסו תוחיש ומייקתי תבשה ךשמבו ,ףסוי לש ורבקל היילע היהת ישיש םויב
.02-9709036 'לטב םיטרפ .םוסקה ינורמושה

םישנל תודיסח

הז .8 ןילי דוד בוחרב ,שדחה הנכשמל תרבוע םילשוריב 'היח רוא' םישנל תינרותה הללכמה
םירועיש 80-מ רתוי םימייקתמ עובש ידמ .םישנל תודיסח ירועישל ץראב רתויב לודגה זכרמה
18 םדא-ייח 'חרב ,ברעה תועשב תוריעצל זכרמ לעופ ךכ לע ףסונ .םינווגמו םינוש םיגוחו
.02-5374927 'לט .םילשוריב

7 הרודהמ "רפוש יפד"

.תיתד תונכרצו שפונ ,תורשכל ,'רפוש יפד' ךירדמ לש ,תיעיבשה ,השדחה הרודהמה העיפוה
.םינוש םיגוויס האממ רתויב םייקסע םינותנ םיפלא-תרשעמ רתוי וב שיו 'מע 320 רפסב
רוביצל שפונ ירתא דעו תואווקממ ,השודק ישימשת דעו םירע ינברמ ,תובישי דעו תסנכ-יתבמ
.03-9678555 'לט .יתדהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.חנ תשרפל


ריאמ ומצע ךשוחהשכ

ימינפה הנבמה תאו תוקייודמה היתודימ תא ול טריפ ,הבית תונבל חנ תא ה"בקה הוויצ רשאכ
ינש ל"זח ירבדמ איבמ י"שר ?רהוצ והמ ."הביתל השעת רהוצ" :והוויצ ראשה ןיבו ,הלש
."םהל הריאמה ,הבוט ןבא םירמוא שיו" (ב ;"ןולח םירמוא שי" (א :םישוריפ

לכ אלא ,ומצע לשמ רוא לעב ונניא 'ןולח'ש ,אוה הבוט ןבאל ןולח ןיב ינויערה לדבהה
תלעב איהו המצעמ הריאמ 'הבוט ןבא' וליאו ,ץוחב םייקש רואה תא המינפ סינכהל וניינע
.התוהמ םצעמו הכותמ אבה רוא

םיכרד יתש

הרותה לש הדובעה תילכת לכ וז .ריאהל ונילע התואש ,'הבית' תניחבב אוה ולוכ םלועה
:םיכרד יתש שי וז הדובעב .יקולאה רואה תא וכותב תולגלו םלועה תא ריאהל - היתווצמו

ידי-לע תאזו ,םלועב ריאיש ידכ יקולאה רואל רהוצ חותפל - 'ןולח' תניחבב איה תחא ךרד
תא איבהל - היינש ךרד .יולגב ריאהלמ יקולאה רואה תא םימילעמה םירתסההו תוציחמה תרסה
תא הלגיו ריאי ומצע םלועהש - 'הבוט ןבא' תניחבב היהי ומצע אוהש ,ךכ ידיל ומצע םלועה
.תיקולאה תמאה

הלגמ םלועה

טבמבו עבטה ךרדב להנתמ לוכהש םשור רצוי אוה .תיקולאה תמאה תא ריתסמ ומצע דצמ םלועה
ןכ לע .וב השענה לכ תא תנווכמו םלועה לע החיגשמש ה"בקה לש ודי תא םיאור ןיא ןושאר
תיטרפה החגשהה תא תולגלו ,יקולאה רואל 'ןולח' חותפל - אוה תושעל ךירצש ןושארה רבדה
.םלועה יניינע לכבש

אלו ריתסי אלש דבלב וז אלש םלועב לועפל - רתוי הנוילע הגרדב הדובע תשרדנ ןכמ רחאל
וירדג דצמ ,ומצע םלועה ,רמולכ .ה"בקה תא הלגי ומצע אוהש אלא ,יקולאה רואה תא םילעי
לכב ותוא םייקמ אוהו םלועה גיהנמ אוה ה"בקהש ,לוכל עידויו זירכי ,םייעבטהו םיימשגה
.עגרו עגר

הלואגב תומלש

,תחא הגרד .וללה תוגרדה יתש תומייק תוערפהו םילושכמ לומ םדאה לש תודדומתהב םג
לש תווצמהו הרותה ייחב עוגפל םהל םיחינמ ןיאו תוערפההו םילושכמה לכ לומ םידמועש
םימרוג םתואש דע ,םמצע הערפהבו לושכמב ךפהמ ללוחל םיחילצמש ,היינש הגרד .ידוהיה
.ותדובעב וישכע ול םיעייסמ ,ונוק תא ותדובעב ול עירפהל וסינו ידוהיה דגנל ודמעש

תא ריתסי אלש ,ךשוחה תא םיקלסמש דבלב וז אל .רתוי ההובג ,ןבומכ ,איה היינשה הגרדה
םויכ הליל" קוספה ןושלכו ,'ה תדובעל עייסמו ריאמ ומצע ךשוחהש םילעופ אלא ,רואה
-לע המלשהו תיתימאה הלואגה ןמזב היהתש תומלשה וזו .םויכ ריאמ ומצע הלילהש - "ריאי
.ונקדצ-חישמ ידי
(19 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)

חנ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמיאנגלו חבשל

ןירדהנס) ארמגב תקולחמ שי (ט,ו תישארב) "ויתורודב היה םימת ,קידצ שיא חנ" קוספה לע
,ויתורודב :רמוא שיקל-שירו ,םירחא תורודב אלו ,ויתורודב :שרפמ ןנחוי יבר .(אי,חיק
לש םהיתוגרד ןיב רשק שי יכ ,חנ לש ותוכזב ךפהמש אוה שיקל-שיר .םירחא תורודב ןכש-לכו
יפכ ,חנ לש ויתונש רפסמכ ,950 היירטמיגב 'שיקל שיר'ש ךכב םג אטבתמ רבדה .םיינשה
."תומיו הנש םישימחו הנש תואמ -עשת חנ ימי לכ יהיו" :רמאנש
(קחצי יול יטוקיל)


יתימא גיהנמ

שיש םדא אוה יתימא גיהנמ אלא ?חבשל ושרודל רשפאשכ יאנגל חנ תא ושרדש שי עודמ
אוהש ןמיס ,חבשל קר ותוא םישרודש ימ .םידגנתמ םג ול שיש ,יאנגל םג ותוא םישרודה
.לוכה יניעב ןח תאשלו םולשב םלוכ םע תויחל שקבמ ותוחונ ןעמלו ,ןפנחו ןרקש
(רימזוקמ לאקזחי יבר)


םיפדרנה םד

ףדרנ חנ ,אוה ןכש ךל עד .םיפדורה ןמ םיפדרנ לש םמד עבות ה"בקה םלועל :וניתובר ונש
."הזה רודב קידצ ינפל יתיאר ךתוא יכ" :רמאנש ,חונב אלא ה"בקה רחב אלו ורוד ינפמ
(הבר שרדמ)


תוירבה םע קידצ

אל .תוירבה יפלכ ףא אלא ,ה"בקה יפלכ קר אל קידצ היהש ינפמ ,"קידצ שיא" ראותל הכז חנ
.ורודב םישנאה ךותב - "ויתורודב היה םימת" םג אלא ,"חנ ךלהתה םיקולאה תא" קר
(ןי'זולוומ קחצי יבר)


החמ אל

אל חנו ליאוהש ,םישרדמב ראובמ .חנ לש ותוגהנתהמ האצותו הדלות אוה לובמה ןיינע לכ
תאז חנ ימ יכ" :(ט,דנ היעשי) רמאנש והז .םלועל לובמה אב ,יוארכ ורוד ינב ינזואב החמ
.חנ לש ומש לע יורק לובמה - "יל
(רפש ירמא)


ימצע סוחיי

םישעמ םיקידצ לש םהיתודלות רקיעש ךדמלל" :י"שר שרפמ "חנ תודלות הלא" קוספה לע
ארקיהל ידכ קיפסמ וניא ,דבלב תודלות רמולכ ,תובא סוחייש ונתוא תדמלמ הרותה ."םיבוט
.םמצע םהלש םיבוט םישעמה םה םיקידצ לש םהיתודלות ;קידצ
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


תפיו םח ,םש

"םח" ;םיקולאה םש תא דימת רוכזל - "םש" .תפיו םח ,םש :וינב תשולש םה חנ לש ויתודלות
ול תראפתו הישועל תראפת" םהש םישעמ תושעל - "תפי" ;תובהלתהבו םוחב הווצמ לכ םייקל -
."םדאה ןמ
(חצנה תונייעממ)

עובשה תרמיא


הביתהו םדאה

ידוהיש ,"הביתה לא אוב" קוספל ט"שעבה שוריפ לע חנ תשרפ תבשב רזח ןירבוקמ השמ יבר
.הליפתהו הרותה לש תושודקה תוביתה - 'הבית'ה ךות לא סנכיהל שרדנ

הכ הבית ךותל סנכיהל לוכי לודג םדא ךיא" :ןחלושה לא ובשיש םידיסחה דחא ולאש
."?הנטק

ונניא הזכ םדאב - הליפתו הרות לש הביתמ לודג ומצע תא בישחמש ימ" :קידצה הנענ
."ללכ םירבדמתודיסחה יכרד


תודרטה לובמ

רופיס תא תשרפמ ,םוי-םויה ייחב ךרד-תוארוה הרותה ירופיס לכב האורש ,תודיסחה תרות
.םדאה תא ףטושה תודרטה לובמ לומ תודדומתהה לש ,תימוי-םוי תילאוטקא תועמשמב לובמה
רחא קבאמב ומויב םוי ידמ ץצורתמ ידוהי רשאכ ,הסנרפה יניינעב אוה תודרטה רקיע
.ותסנרפ

- "הביתה לא אוב" איה םלועה תודרטו הסנרפה תוגאד לש 'לובמה ימ'מ לצניהל הצעה
סנכיהל וילע ,הרות דמולו ללפתמ ידוהיש העשב .הליפתהו הרותה תובית ךותל סנכיהל
.םלועה ילובלב ינפמ וילע תוניגמ ןה זאו ,הרותהו הליפתה תולימ לש ןכות-ךותל ,המינפ

הכרבל יואר ילכ

לדתשהלו ,ותסנרפל ילכ תושעל קר םדאה לע" :םגתפה אבומ (ןוויסב זכ) 'םוי-םויה' רפסב
לוכה היהיש ונייה ,הזב אצויכו האנואד תלוספו גיס לכמ רוהט היהי ילכה רשא וחוכ לכב
רשאו ,חוורב הסנרפ :םיינשב תאזו ,הנוילעה הכרבל יואר ילכ אוה זא .הרותה יניד יפ-לע
."יוארה םוקמל ךלת הסנרפה

רתוי תחא הטורפ חיוורהל רשפא-יא ,לודג רתויה ץמאמב" :(בא-םחנמב ד) םש רמאנ דועו
לכש רוכזל שי ךא ,ץוחנש לכ תושעל ךירצ םנמא .ינולפ חיוורי ךכו ךכש - ה"בקה עבק רשאמ
יוארכ םיגהנתמ רשאכ םיחיוורמ וז הכרבו ,רקיעה איה 'ה תכרבו ,לפט אלא הניא הדובעה
."ידוהיל

םדאה רשאכ" :(חכש 'מע ,ב ךרכ שדוק-תורגיא) ויתורגיאמ תחאב בתוכ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
.ילכה תא וליבשב השוע ה"בקה - 'ךלכלכי אוהו' יזא ,דסחב םייח לכלכמ אוהש ,ה"בקב חטוב
םדוק האופר ןימזמ ה"בקה' רמאמכ ,רחא ילכ ה"בקה ול ןימזמ ,ו"ח לקלקתמ ילכה םאו
."'הכמל

לש םתסנרפל רשאב םירוה םילגמש הרתיה הגאדה לע הינוריאב בתוכ שטיוואבוילמ יברה
שדקה תרגאב םהמו ,תומוקמ המכב ראובמ" :(טיש 'מע ,י ךרכ ולש שדוק-תורגיא) םהידלי
העידיה רדעהל וז העידי -יא הוושוהו ,רכתשמ המב עדוי םדא ןיא ,(בכ ןמיס) ןקזה ונברל
,ימשג תילכת שפחל םיליחתמ ךרע יפל ךר ליגמ ירה ,תאז-לכבו .רוזחת יתמ דוד תיב תוכלמ
ותיב-ינב לש ךוניחה ןפוא רדסישכ אקוודש עדוי אלימבו ,תודיתע עדוי דחא לכ היה וליאכו
לוכיבכהל רשפאל הדיחיה ךרדה והז יכ ,ןמזה ךשמב וסנרפל ה"בקה לכוי זא - םייוסמ ןפואב
..."לוכל סנרפמו ןז תויהל

ןיאמ" :םייסו ,ותיב תסנרפב השקה ובצמ לע ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ינפל ןנואתה דחא דיסח
השוע 'ה םעמ ירזע' ביתכ הזל ךומסב אולה" :יברה ול בישה ?(א,אכק םיליהת) "ירזע אובי
יפל היירבו היירב לכל ,ץראה אבצו םימשה אבצל סנרפמו ןזה לע ךומסל ךירצ .'ץראו םימש
.(וטש 'מע ,ג ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) "הנמזבו התיעב ,איהש המ

בהזו ףסכ לש תובצע

םלועה -תמחלמב .ותסנרפ תא אצמ ונממש ,רעי היה ב"שרה ר"ומדא ק"כ ידיסחמ דחאל
ובישה .רעיה תא רוכמל םא יברה תא לאש ,רוזא ותואל ינמרגה אבצה ברקתה רשאכ ,הנושארה
ןיינע הז ,ורבוש ה"בקה םא .םירבוש אל הסנרפ לש ילכש ,וניתוברמ ונלצא לבוקמ" :יברה
ב 'בוח 'שטיוואבויל ילהוא') "הסנרפ לש ילכ רובשל םיכירצ אל ונמצע ונחנא לבא ,רחא
.(62 'מע

."?ךינפ ולפנ עודמ" :ורבח תא לאושה דחא דיסח יעצמאה ר"ומדא םעפ עמש ,דלי ותויהב
:אוה שרופמ קוספ ירה" :רמאו דליה הנענ ."היוקל הסנרפהו השק בצמה" :הלה בישהו
ותובצעל הביסה ,רמולכ 'םהיבצע' - (ד ,וטק םיליהת) 'םדא ידי השעמ ,בהזו ףסכ םהיבצע'
ידי-לע םדאה ול שכור בהזהו ףסכה תא יכ ול המדנש - 'םדא ידי השעמ בהזו ףסכ' ,איה
.(עק 'מע ,א קלח םירוביד יטוקיל) "וחוכו וישעמ


הלואגל הייפיצב


אוה - תמאב תאז רמואו ...'חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא' הליפתב רמוא ידוהי רשאכ"
."?הלואגה תא ברקל ידכ םויה יתישע המ :ומצע תא לואשל בייח
(384 'מע ,כ ךרכ תוחיש יטוקל)

היהש השעמ


הלילב הארוה

בייוח ,תירגנוה -ורטסואה הכלממב ריעצ רוחב לכ .הנושארה םלועה-תמחלמ ברע ימי םימיה
םלוכ אל .סויגהמ קומחל םיבר םידוהי םיריעצ ולדתשה תורורב תוביסמ .אבצל סייגתהל
.וחילצה

אבצב ותרישש םידוהיה םילייחה םיפלא-תרשעכ ןיב היה ,ינדלקופשופ בשות ,ןהכ ןויצ-ןב
ותנוהכ תפוקתב .ינדלקופשופ תידוהיה הליהקה שאר היה ,ןהכ בקעי ,ויבא .ירגנוה-ורטסואה
.תבשב םירוגס ריעב םידוהיה יקסע לכ ויה

,ןילופב םיר"ומדאה תורצחב רוקיבל הנשב תחא םעפ ותחקל ויבא גהנ ןויצ-ןב לש ותודליב
תנומא לש קומע שגר ריעצה בלב שירשה הז גהנמ .םהיפמ ךרבתהלו םהינפב תוזחל ידכ
.וימי לכ ותוולל הפיסוהש הנומא ,םיקידצ

,ותוא ודקפש םיישקה לכ תורמל .ותודהי לע רומשל תושיחנב ןויצ-ןב וילע לביק וסויג םע
.תורשכו תבש תרימש לע דואמ דיפקה ןכ-ומכ .ןיליפת חינה אלש אבצב םוי היה אל

שיא היה אל ,םידמ שבלשכ .םייניע ריהב ,ראות-הפי ,ןוסח ,המוק-הבג רוחב היה ןויצ-ןב
בור ,םנמאו .ןולטרב ,יזעולה ומשב וילא ונפ לוכה .ואל םא אוה ידוהי םא תעדל לוכי
.תיתימאה ותוהז תא עדי ותוא םיבבוסהמ ץמוק קר .ידוהי-אל אוהש ורבס ותדיחיב םילייחה

תא קוחה בייח איהה תעב .סכומ ןיעמ לש דיקפת ןויצ-ןב אלימ יאבצה ותוריש תליחתב
םירפכב בוביסל אצוי היה ןמז ידמ .אבצה תבוטל התרצותמ קלח םירהל תיחרזאה הייסולכואה
ודקפמ .קוחה יפ-לע הבוצקה תומכב ןוזמ ירצומ םיירפכה ידימ ףסואו ,הנחמל םיכומסה
ידכ ,ודיצמ יהשלכ הדיעמל ןיתמה אוה .ידוהי ותויה תא עדיש ,ימשיטנא ירגנוה היה רישיה
.ול לכנתהל לכויש

ראשנ הלילב .הסכמה תא םיבשותה ידימ לוטיל ,רוטסרק-ורדוב רפכל ןויצ-ןב חלשנ דחא םוי
,"!תלדה תא חתפ ,ןויצ -ןב" .תיבה תלד לע תושיקנ לוקל ררועתה הלילה עצמאב .רפכב ןולל
-תחא-לע ,אוה ידוהי יכ תעדל רומא היה אל םוקמה ינבמ שיא .ןגוהכ להבנ אוה .לוקה ארק
.ומשב והוריכה אלש המכו-המכ

ומצע תא גיצהש ,המוק-הבג ידוהי רוחב דמע וינפל .תלדה תא חותפל שגינ םיססוהמ םידעצב
ויהיש ידכ ,חמק קש ידיל רוסמל ךל תורוהל ינשקיב יברה" .הל'היעשי 'ר קידצה לש יאבגכ
.שידייב ול רמא ,"תבשל תולח תידוהיה הליהקל

הנידמה יבחר לכמ םיפלא .הירגנוהב עדונ קידצ היה - לוכ יפב ארקנ ךכ - הל'היעשי 'ר
אוה .ותוהז הפשחנ ךיא ןיבה אל םגו ועמש תא עמש אל םלועמ ןויצ-ןב םלוא .וילא ורהנ
תארוה תא אלמל טילחה ףוסבל .קשה רדעה תא הלגישכ ,ודקפמ לש ותבוגתמ רקיעב ,דואמ ששח
.חמק לש לודג קש יאבגה ידיל רסמו ,יברה

תואמב ןיחבה ,םיניינע המכ רידסהל ידכ ,רוטסרק-ורדוב תואטמסב עסופ ודועב ,תרחמל
הז יכ ול עדונ םשו ,תיבה לא ותוא הליבוה ותונרקס .תיב לש וחתפ לע םיאבוצה םידוהי
.הל'היעשי 'ר לש ותיב

,אציו בש דימו תיבה ךותב עלבנ יאבגה .הלילב ולצא עיפוהש יאבגה וב ןיחבה עגר ותואב
לייחב םיממותשמ וטיבה לוכה .ול רמא ,"ךתוארל הצור יברה" .וילא תשגל ןויצ-ןבל ןמסמ
.וב ןיינעתמ יברהש ,ריעצה ירגנוהה

הנבמ לעב ידוהי בשי ץע ןחלוש ירוחאמ .לעופב שגפש וזמ הנוש תומד שוגפל המיד ןויצ-ןב
הרותפ-אל הדיח הרתונ בגאש הדבוע ,ומשב בקנ ףאו דימ ותוא ההיז יברה .םונצו ןטק ףוג
בוש .שושחל ךל-לא" :ףיסוה זאו חמקה קש לע יברה ול הדוה ,וכריבש רחאל .ןויצ-ןב יניעב
."ךל הנואי אל רבדו הנחמל

וילגר וכרד ךא .קידצה תכרבב הנומאה ןיבו תוששחה ןיב ןויצ-ןב לטלטיה הרזח ךרדה לכ
וישכע הנוממה אוה יכו רחא םוקמל ודקפמ רבעוה ותורדעיה ימיב יכ ול עדונ ,הנחמה רעשב
זאמ .יברה תכרב לש אלפומה השומימ חכונ תושגרתהמ ושפנ תא עדי אל ןויצ-ןב .סכמה לע
.הביבסה ידוהיל תופסונ םימעפ עייסל ומצעל השרה

הכרבהש ענכושמ היה אוה .םיקידצ תכרבב ןוחטיבה תא ובילב רתוי דוע קימעה הזה עוריאה
.ךשמהב םג ותוולל ףיסות

הירגנוהל בש המחלמה רמגב .םייתנש ךשמל יסורה יבשב לפנו תיזחל חלשנ המחלמה ץורפב
ותחפשמ םע חרב היינשה םלועה-תמחלמ ץורפבו ,הירטסואל רקע ךכ-רחא םינש המכ .השיא אשנו
,ןדבל היתונב תשולשו ותשא תא ריתוהו הדובע הנחמל חקלנ ןויצ-ןב .הירגנוהל הרזח
ןהכ ןויצ-ןב לש ותחפשמו המת המחלמה ,רבד לש ופוסב ךא .השקה תואיצמה ידסחל תונותנ
.לארשי-ץראל ויתונבו ותשא םע הלע ןכמ רחאל תודחא םינש .התומלשב הדחאתהו הבש

ול הדמעש איה הל'היעשי 'ר יברה תכרב יכ ,ותנומא תא עיבהלו רוזחל גהנ דימת
םידכנל םג הוריבעה םהו וידליב םג רידחה ויחילשבו 'הב ןוחטיבה תדימ תא .ותחפשמלו
.םינינלו

היבא נ"על .השעמה רוביג לש ותב ,קרב-ינב ,לגופ הקבר 'בגה ,רופיסה תחלושל ונתדות)
(ירשתב ט"כב הרטפנש םירמ המאו ירשתב ד"כב רטפנש ןהכ ןויצ-ןב
לאדיו םיסינ 'פורפ םע םיידוהי םייח
"ארובב ונימאה םילודגה םינעדמה בור" :לאדיו 'פורפה


ארובה תא תולגלו םימשב לכתסהל

תסרוגה ,היצולובאה תיירואת .ומוציעב רבכ אוה םלועב לבא ,עיגה אל ןיידע ךפהמה ןאכל
הלטוב ב"הראב תונידמ המכב .טא-טא תכעוד ,םהילאמ וחתפתה ץראה רודכ ינפ-לע םייחהש
.הרותב רפוסמ אוהש יפכ םלועה תאירב רואית תא דמלל ורזחו ,רפסה-יתבב התארוה

,ותעדל .ךכמ עתפומ ונניא ,לארשיב םיכמסומה םימונורטסאה ןושאר ,לאדיו םיסינ 'פורפה
תא הז םירתוס עדמהו תדהש החנהה .ותלודגבו ארובב הנומאה תא תקזחמ קר עדמה תוחתפתה
םינעדמה בור הנש האמכ ינפל דעש ,איה הדבוע .וירבדל ,תואיצמב הזיחא הל ןיא ,הז
,ןוטוינ יאקיזיפה לש ך"נת רפסב יכ ,רפסמ לאדיו 'פורפה .םלועה ארובב ונימאה םילוגדה
- 'ה םש םיימעפ רכזומ ובש קוספ דצל ,ודי-בתכב בותכ אצמנ ,ינרדומה עדמה ידסייממ
."לארשי יקולא םינודאה ינודא"

ןושאר ךמסומ

הקיזיפ דומלל ךלה הרשע-עבש ליגב .לארשיל םירצממ דליכ לאדיו הלע םישימחה תונש תישארב
לאדיו .הימונורטסאב החמתה ,ינשו ןושאר ראות םייסשכו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
.הימונורטסאל ר"ד ראותל ךמסוהש ץראב ןושארה היה

חרוא 'פורפו ,הילגנאב ,'ץינירג יתוכלמה םיבכוכה הפצמב ריכב םונורטסא היה ןכמ רחאל
םש-לע םיבכוכה הפצמב םונורטסא אוה םויכ .ב"הראב דראוורהו ןוטגנישאוו תואטיסרבינואב
.םילשוריב 'היגולונכטו םיעדמ תארוהל ןוכמה' תא להנמו ,ןומר-הפצמב ,זייו

"רגובמ" ארבנ םלועה

תונש תובבר ונתיאמ םיקחורמה םיבכוכ לעו םינש ידראילימ לע םירבדמ םוקיה רקחב םיקסועה
תולגתהל תויושעש תוחנה לע תוססובמ וללה תוירואתה לכש שיגדהל רהממ לאדיו 'פורפה .רוא
םהל םיכרועו םיבכוכה לש רואה ינרק תא םישיגר םירישכמב םיטלוק ונא" :תונוכנ-יתלבכ
וללה םיקוחהש חוטב וניא שיא לבא ,ץראה רודכ ךותב םיפקתה םיקוחה יפ-לע ,הזילנא
ללחל הרגושש ,א"סאנ לש '10 רינויפ' תיללחה רשאכ ,הלקת העריא רבכמ-אל .םש םג םינוכנ
תותואה יפ-לע םינעדמה ורבסש יפכמ ןיטולחל הנוש םוקמב התלגתנ ,הנש םישולש ינפל
."הנממ וחלשנש

לש היצולובאה ,לשמל" .םינושה םירקחמה ןיב תויתוהמה תוריתסה תא ןכ-םג ןייצמ אוה
,םימייוסמ םיבכוכ יבגל ושענש םירקחמ וליאו ,הנש דראילימ הרשע לע תרבדמ ולוכ םוקיה
ירה .םינש ידראילימ םיערוג וא םיפיסומ די-ףניהב .הנש דראילימ רשע-השימח םליגש ועבק
ארבנ םלועהש םינימאמ ונחנא .טפשמ-תיבב תוליבק ויה אל הלאכ תוחכוהש רורב !דרוסבא הז
."תולאשה לכ לע בישמ הזו ,'רגובמ'

המחה קיתרנ

ארובה תואלפנ תא םיאור ,לאדיו 'פורפה ירבדל ,הימונורטסאב םיקסועשכ אקווד ,תאז תמועל
.הרותב בותכה םע האלפומה המאתהה תאו

עדמה וליאו ,והמ ועדי אל רבעב .המחה לגלג תא ףטועש 'קיתרנ' םיריכזמ ל"זח" :לשמל
.םייח ןאכ םירשפאתמ ויה אל ,איה אלול .'שמשה תרטע' לש המויק תא ףשח ינרדומה
הלא תמגודכ ,תוינלטק םיינרקו םיטהול םיזג תטלופ איהו ,המוצע שמשה זכרמב הרוטרפמטה
ראשה תאו ,הנירקהו םיזגה רקיע תא תמלוב 'שמשה תרטע' לבא .םוטא תצצפמ תוררחתשמה
םיקייודמ המכ דע אופא חיכומ שידחה עדמה אקווד .ץראה רודכ ביבסש הרפסומטאה תטלוק
."הרותה ירבדגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפהאירקל הרותה-רפס תנכה

הרות-רפס תועטב ואיצוהו ,םויה לש האירקל לולגה הרות-רפס שדוקה-ןוראב שישכ :הלאש
?ןוכנה רפסה תא איצוהלו ןוראל רפסה תא ריזחהל רתומ םאה ,רחא םוקמל לולגה

ןהוכה היה ןכל ."רוביצה דובכ ינפמ ,רוביצב הרות-רפס ןיללוג ןיא" :ל"זח ורמא :הבושת
ארוק וניאו) שדקמה-תיבב םירופיכה-םויב הרותב היינשה ותאירק תא הפ-לעב ארוק לודגה
הניאש תפסותב רבודמ םשש אלא .("ןושאר רפס לש ומגפ םושמ" ,וז האירקל לולגה רחא רפסב
קר שישכ) ודובכ לע לחומ רוביצהש וא ,רוביצה דובכ החדנ ללכ-ךרדב ךא ,האירקה רקיעמ
.הרות-רפסב אורקל םימכח תנקת םייקל ידכ ,(תונוש תואירק יתשו דחא רפס

דועבמ האירקל וניכהלו ,ץוחנה הרותה-רפס תא דימת לולגל תסנכה-תיבב םיאבגה תבוח
רשאמ ,הרמזד יקוספ רוביצה רמואש העשב לולגל ףידע ,הליפתה ינפל תאז ושע אל םא .דעומ
.ינשה הרותה-רפסב םיארוקשכ תאז תושעל

איצוהלו דימ וריזחהל םיקסופה שי ,האירקל ןכומ היה אלש הרות-רפס תועטב ואיצוה םא
אל דוע לכ רפסה דובכב 'םגפ' לש ששח ןיא םתעדל יכ ,יוארכ לולגה הרותה-רפס תא האירקל
םוקמל וללוגלו ,ודובכ ינפמ וריאשהל תרמואה העדכ איה השעמל הערכהה .וב אורקל וליחתה
.האירקה

,(הדיצה ונחיני אל - הווצמ רבד שגפש ימ=) "תווצמה לע ןיריבעמ ןיא" ןידמ םג הזב שי
.הרותה ןמ אוהש םירבוס שיש

וארקי - ןכומה רפסה תא םג איצוהו ותועט לע דמע ןכומ-אלה רפסה תא איצוהש שיאה םא
רפסה םע ןוראל והוריזחיו ,ןושאר אצוהש רפסה תא המיבה לע וריאשי ךא ,ןכומה רפסב
.וב וארקש
,גי,דמק .ל,גמק םייחה ףכ .דמק 'יס (נ"שו) ףסוי טוקליו ג"מרפ ,א"גמ ,מ"ד ,י"ב .א,ע אמוי
.זל 'יס ב"ח ח"וא השמ-תורגא ת"וש הארו .נ"שוזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il