668 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ךל-ךל תשרפ * (22.10.99) ס"שת'ה ןוושחרמב ב"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תואיצמהו השרפה


םעה לש תוזחאיהה תישאר לע םיארוק ונחנא עובשה תשרפב
םיעמוש ונחנא עובשה תושדחב וליאו ,לארשי-ץראב ידוהיה
םתדלוממו םצראמ םידוהי תריקע לע


ה"בקה ידי -לע הווטצנש ,וניבא םהרבא ,ןושארה ידוהיה לע הרותב םיארוק ונחנא עובשה
יתתנ ךערזל" :תיקולאה החטבהה לעו םירתבה-ןיב תירב לע תרפסמ השרפה .לארשי-ץראל תכלל
ןיב רבועה םהרבא תא םיוולמ ונחנא ."תרפ רהנ לודגה רהנה דע םירצמ רהנמ ,תאזה ץראה תא
.ידוהיה םעה הווהתנו דלונ םהבש םירתאה ,ארממ ינולאל הרומ-ןולא ןיבו ןורבחל םכש

הלשממ - הכופה הנומת םיאורו ונימי תואיצמ לא עובשה תשרפמ םייניעה תא םיאשונ ונחנא
התייה אלש תירוטסיה הידגרט וז .תובאה תלחנב תידוהיה הזיחאה תא רוחאל הגיסמ תידוהי
לארשי-ץראמ םיבחרנ םיקלח לע הנוצרמ תרתוומ תידוהי הלשממ - תולגה תונש םייפלאב התומכ
.םתלחנמ םידוהי תרקועו

תיתימא הקעז

ילגב הפטשנ אל ותעדש ימ לכ .םידוהי ינומהל ברוצ באכ הבסמ תאזה המוגעה תואיצמה
תאנשל םהידלי תא םיכנחמ וניביוא .תיחכונה תואיצמבש דרוסבאה תא האור ,הלומעתה
לע םיריהצמ ,םידליו םישנ יאלמ םיסובוטואב םמצע וצצופש םידבאתמה תא םישדקמ ,םידוהי
רבעמ' ,םיפסכ ,םיחטש םהל םינתונ ,ונידי-ומכ ,ונחנאו ,ץראה לכ תא םיעבות ,'דאהי'ג'
."ונגרהל םדיב ברח תתל" שממ - םיחצור םיריסא םיררחשמ ,ריוואו םי ילמנ ,'חוטב

ץראה יבחר לכמ םיצבקתמ םידוהי םיפלא-תרשעמ רתוי רשאכ .רוסא טעמכ רבכ קועזל םג לבא
םגיצהל הסנמו תרושקתה םהילע תרעתסמ - רבד לכל תיטרקומדו תימיטיגל האחמ-תנגפהל
-הדה תא םיפטפטמ םה ,"ןיבר חצר ינפלש תולוקה תא ונל ריכזמ הז" .קוח-יערופכו םיתיסמכ
.רוביצה תעדותל היצמיטיגל

לארשי -םעמ לולשל תושר שיאל ןיאש ,הכלההו הרותה תעד תא םיעיבמ לארשיב םינבר רשאכ
םילימב .תומילאל התסהב םמישאהלו םהירבד תא תוועל םיסנמ ,לארשי-ץרא לע ותוכז תא
,בגאו .חלצי אל הזו - האחמה תקעז תאו הרותה תעד תא קיתשהלו תויפ םותסל םיסנמ ,תורחא
ז"צרת תנשב הלודגה הייסנכה ימימ לחה לארשי ילודג וקספ ךכ .שדח וניא הזה הכלהה-קספ
.הרותה לש הרורבה התעד וזש םושמ ,ונימי דעו ('הקולחה תינכת' ןיינעב)

לבלבתהל אל

ןיבר הלשממה -שאר חצרל הנשה-םוי ברע ואישל עיגמ האחמהו הקעזה תא קיתשהל ןויסינה
-וק תא רוריבב טטרשל םוקמה הז .תיטילופ הלומעתל חצרה יחקל תא םותרל םיסנמ רשאכ ,ל"ז
:לובגה

אוה חצרה .םיחא-תמחלמ לש היתונכס לע ,םעה לכל ינויחו בושח חקל ומע אשונ ןיבר חצר
רוסא יכ ,ונלוכל ריהבמ חצרה .ויחאב שיא די ינפמו תומילא ינפמ עירתמה הרהזא רורמת
.וביבס דחאתהל ךירצ ולוכ םעהש חקל הז .םימד-תוכיפשלו די תמרהל ושלגי תועד יקוליחש

ךרד התייה ןיברל .הפורצ תיטילופ הלומעת אוה 'ןיבר תשרומ' חנומב שומישה ,תאז תמועל
טימת יכ םיענכושמה שיו םולש איבת יכ םינימאמה שי .הל םידגנתמה שיו הב םיכמותה שיש
הזש םירובסה שיו ,םולש םכסה ,ןיבר םתח וילעש ,ולסוא םכסהב םיאורה שי .הלילח ןוסא
.ללמואו ינקתפרה ,שיבמ םכסה

היה חצרה ברע .הדגנ עיבצה רוביצה בור ,תקולחמב היונש איהש דבלב וז אל ןיבר לש וכרד
החדוה חצרה לש הארונה המוארטה ירחא וליפא .ןיבר תלשממ תלפה תא עבתש םעב רורב בור
,םיינחצרה םיעוגיפה ילג תא ונילע הטימה תאזה ךרדה .ןוטלשה הגהמ וכרדב הכלהש הלשממה
.הנרושי ימ הז ךלהמ לש ותירחאו - ץראה בלב תנייוע תיניטסלפ הנידמל תיתשתה תא המיקהו

,ידוהי יכ ,הבהאבו באכב עימשהל ךירצ האחמה תא ,תאז םעו ,תיעטומו תנכוסמ תאזה ךרדה
.אוה ידוהי - העוט אוה םא םגשדח שי"שמוחה תוגיגח"

םיפתתשמ תוגיגחב .ד"בח-רפכב ד"בח-יריעצ תיבב 'שמוחה תוגיגח' ולחה עובשה ןושאר םויב
םינהנ םידליה .רפסה-יתבב שמוחה דומיל תליחת לגרל ,ץראה יבחר לכמ 'ב תותיכ ידימלת
ם"תס-רפוסב הייפצמ ,ילוק-רוא ןויזיחמ ,'וניבא םהרבא לש ולהוא'ב 'םיחרוא תסנכה'מ
תסנכה-תיבב תיתייווח תינכתמ ,הריצי תנדסמ ,ףלק לע הביתכב תישיא תוסנתהמ ,ותדובעב
.03-9607588 :שארמ המשרהב קר םירוקיבה .תטלק-רפס - יש לבקמ דלי לכ .דועו

שדוחה שודיק ןוכמ

יעיברה סוניכב .הנשה רוביעו שדוחה שודיק ידומילל ןוכמ םקוה 'הנביב םרכ' תבישיב
םירועיש תרגסמ החתפנ התע .שיא 120-מ הלעמל הנורחאל ופתתשה שדוחה שודיק יניינעל
,יתכלהה טביהה - הייארה יפ-לע שדוחה שודיק לש םינושה םיטביהה ודמליי הבו ,העובק
.08-8566560 'לט .ירוטסיההו יגולורואטמה ,ימונורטסאה

תונזחו רופיס

הייפצל ,םידליל רוטילקת ,רשועה ןויסינ :םישדח םירוטילקת ינש השיגמ 'ראטס-לג' תרבח
.ול הנתינש הבושתה ךרד לעו ינע לש ותומל םרגש ןצמק רישע לע רופיס גיצמה ,בשחמב
תימע אלפה-רענ לש שדח טילקת ,תרצי התא .הקיזומו תוניירק ,םירויצ 100-ב הוולמ רופיסה
.03-6188047 'לט .תונזח יקרפ הרשע ובו דנווטסיל

?תינק רבכ

םייתניבו ,'תבש ןחלוש' רפסה לש תומש ךרכ תא סופדל וישכע הניכמ 'עובשה תחיש' תכרעמ
לע חינהל רפס אל הז .תויונחב יוצמה ,תישארב רפסל הפהפיה ךרכהמ תונהיל םילוכי םתא
ילב) תינופלט הנמזהל .עובש ידמ םכלש תבשה ןחלוש תא רישעיש רפס אלא ,חוכשלו ףדמה
.03-9606120 :(חולשמ ימד תפסותשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ךל -ךל תשרפל


תווצמה לכ דוסי - הלימה

לש תווצמה םלוא .הרותה הנתינש םדוק דוע תווצמה לכ תא ומייק תובאהש םירמוא ל"זח
םיצפחה תא שדקל חוכ ןהב היה אלו ,יניס-רהב ונתינש תווצמה לש ןתגרדל ועיגה אל תובאה
.יניס-רה דמעמב קר לארשי-םעל ה"בקה ןתנ הז חוכ .הווצמה התשענ םהבש םיימשגה

.הלימ תווצמ איה - הרות-ןתמ רחאלש תווצמל המודה תחא הווצמ תובאל התייה ,תאז םע
.תווצמה לכ תא םייקל םהינבל חוכ ונתיי ךכבש ידכ ,תובאל הנתנו וז הווצמב רחב ה"בקה
תווצמל תובאה לש תווצמה ןיב רוביחה תדוקנ תויהל הרחבנ הלימה תווצמ אקוודש הדבועהמ
.תווצמה לכל םיעגונה ,םייללכ םיניינע םיזמורמ הלימה תווצמבש רורב ,ונלש

םיביכרמ השולש

.םדאה לש ויתוואת תא השילחמ הלימהש םושמ אוה הלימ תווצמל םימעטה דחאש ,רמוא ם"במרה
ופוג תא ןדעל ,"תוירבה תא ןהב (ךכזל) ףרצל" - תווצמה לכ לש תיללכ הרטמ אוה הז רבד
.השודק יניינעב ויהי ותובהלתהו ותאנהשו תוימשג תוואת רחא ךשמיי אלש ,ידוהיה לש

השולש שי הלימ תווצמב .תווצמה לכב םייזכרמ םינממס םיגציימ הלימ תווצמ לש היטרפ םג
הדבועה (ג ;לוהמ ידוהיהש הדבועה (ב ;הלימה עוציב םצע ,המצע הלימה תלועפ (א :םיביכרמ
.לרע ונניאש

הלועפ תשרדנ

דלונש ימ ,לשמל .םיישעמ םייתכלה םיטביה ןהל שי אלא ,דבלב תויטרואת תורדגה הלא ןיא
תלועפ וב הרסח םלוא ,לרע ונניאו לוהמ אוה - הלימה תווצמ לש םיטרפ ינש וב שי ,לוהמ
.'תירב םד תפטה' ול תושעל םיבייח ןכל .הלימה

אוהו הלימה הלועפ וב התשענ - ןהמ תחא קר ולמו תולרע יתש םע דלונש ימ :תפסונ המגוד
טרפה תא םג םייקל וילעו ,הווצמה תא םייק אל אוה םג .לרע ראשנ תאז םעו - לוהמ םג
.לרע היהי אלש - הווצמבש ישילשה

הלועפ ידוהיהמ תשרדנ הנושארבו שארב .'ה תדובע תוללכ תא הלימה תווצמ תגציימ ךכב
תונוכת ידי-לע םייקתהל לוכי וניא ה"בקה םע ידוהי לש רשקה .(הלימה תלועפ תמגודב)
.ארובה םע רשקתהל ידכ תושעלו לועפל שרדנ אוה אלא ,דבלב ןותנ יתביבס בצמו תודלומ

עבטהמ הלעמל

וק תא למסמ 'לוהמ' .'לרע וניא'ו ,'לוהמ' :תואצות יתש איבהל הכירצ תאזה הלועפה
וניא'ו ;ותביבסב תודהיה רוא תצפהו הרותה דומיל ,השע-תווצמ - 'בוט השע' לש הדובעה
.תוואתהו ערה רצי תטילשל ןותנ תויהל אל - 'ערמ רוס' לש הדובעה וק תא גציימ 'לרע

שרדנ ,םלועה תוואתל תושידאו השודקל הכישמ וב שי ועבט םצעמו 'לוהמ דלונ'ש ימ םג
לכ לש 'ה תדובעב דוסי הז .ועבטמ הלעמל עגייתהלו דובעל - 'הלימה תלועפ' תא תושעל
.תובאה ומייקש הלימה תווצממ םילבקמ ונא הז חוכו ,ידוהי
(761 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

םירתבה ןיב תירב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתיפוס תירב

תתירכל ןמיסכ םייח-לעב לוטיל םדק ימיב היה גהנמ אלא ?םירתבה ןיב רבעמה ןיינע והמ
,תישאר :םירבד ינש למסמ רבדה .ויקלח ינש ןיב םירבועו םיינשל ותוא םירתבמ .תירב
תירבה ילעב ןיב שיש ,תינש ;ותומדקל בצמה תא ריזחהל ןיאו תיפוס איה התרכנש תירבהש
.תחא תומלש םיביכרמ םירתובמה םיקלחה ינשש םשכ ,המלש המכסה
(ן"במרה)


תויולג עברא

תויולגה עברא וזמרנ הז קוספב .(די,וט תישארב) "וילע תלפונ הלודג הכשח ,המיא הנהו"
תא הכישחהש ,ידמ וז - "הכשח" ;לבב וז - "המיא" :םירצמ תולג ירחא לארשי-ינב ולגוהש
.םודא וז - "תלפונ" ;ןווי וז - "הלודג" ;תינעתבו םוצב לארשי
(הבר-שרדמ)


שרושהו רוקמה

תיטרפ תולג הניא םירצמ תולגש אלא ?ולאה תויולגה ךותב תזמרנ הניא םירצמ תולג עודמ
.תויולגה לכל שרושהו רוקמה איה אלא ,תויולגה ראשכ
(ט"שת םירמאמה רפס)


הלואגל הנכה

לש המוקמ המ הרואכלו ,תויולגה ךשוחו תורצה לע םהרבאל ה"בקה זמור םירתבה ןיב תירבב
שנועכ קר אל רקיעב האב תולגה אלא ?הזע הבהא תלמסמה ,תירב תתירכ לש ןמזב תאזכ הרושב
ךכיפל .תולגה ךשוח ןמזב םלועה תא וככזי לארשיש ידי-לע ,הלואגל הנכהכ אלא ,םיאטחה לע
.םירתבה -ןיב תירב תתירכ תעשב וז הרושבל םוקמ היה
(שטיוואבוילמ יברה)


המדרתה תרצ

לכ תאו תולגה תא םהרבאל הארה ךרבתי םשה .(בי,וט תישארב) "םהרבא לע הלפנ המדרתו"
,םיידי קוביחב ובשיי םידוהיש - 'המדרת'ה היהת תורצה תחא .וינב לע ואוביש תורצה
.םולכ-אלב םהיתונש טעמ תא םילבמו םימודר ויהיו
(הנבודמ דיגמה)


םילודג תורוא

ה"בקה רמאשכ ןכל .לארשי תבוטל איה יללכ ןפואב תולגהש ןיבמ ודוקדקב חומ ול רשא לכ
רשאכ .הרמו השק תולגהש ףא ,םתבוטל הזש עדי יכ םהרבא קתש ,"ךערז היהי רג" םהרבאל
םימוצעו םילודג תורואו ,הלעמל בר חור-תחנ םילעופ ,םיבוכיעהו תועינמה לכ לע םירבגתמ
.הטמל םיכשמנ
(ט"פרת םירמאמה רפס)


האופר םידקמ

האופרה תא םידקמש ,ה"בקה לש וכרד ךכ :(די,וט תישארב) "לודג שוכרב ואצי ןכ-ירחאו"
.תולגל ונאיבה זא קרו לודג שוכר ןיכה הליחתב - הכמל
(רהוז)


תוצוצינה תא ןקורל

תא ודיבעי לארשיש רחאל - "לודג שוכרב ואצי ןכ-ירחאו ...םתוא וניעו םודבעו" רמאנ ןכל
אלל ,םיינע םתוא ושעי ,"םתוא וניעו"ש דע השודקה תוצוצינ לכ תא םהמ וחקייש ,םירצמ
וככיזו ורריבש השודקה תוצוצינ םע לודג שוכרב לארשי ואציי יזא ,השודק לש תוצוצינ
.םירצמב
(תוחיש יטוקיל)

עובשה תרמיא


ךללקמו ךיכרבמ

ול השקוהו ,'םידגנתמ'ה ןמ לודג םכח-דימלת קסניפ ריעב ררוגתה תודיסחה לש הימי רחשב
לא סנכיהל טילחה ,ויתוישוקל הבושת אצמ אלו םימיה ורבע רשאכ .רהוזה רפסב םייוסמ רמאמ
.רמאמה תא ראבל ושקבלו ןילרקמ המלש יבר

."הנליוומ ןואגה תא ללקתש יאנתב ,רואיבה תא ךל רמוא" :המלש יבר ול בישה

.תואינ ,רהוזב רמאמה לש רואיב עומשל ךכ-לכ קקותשהש ןוויכמ לבא ,הליחתב להבנ שיאה
..."םידיסח ויהי ויצלח-יאצוימש אנליוומ ןואגה תא ללק" :המלש יבר ול רמא

.א"רגה ידכנ םה 'קדצ-חמצ'ה לש םימסרופמה וידיסחמ םיינשו ,המייקתנ 'הללק'ה ,ןכאותודיסחה יכרד


תונויסינה חוכ

,וניבא םהרבאמ לבקמ אוה ךכל חוכה תאו ,םישק תונויסינ תורודה לכ ךרואל רבוע לארשי-םע
(642 'מע ,ב ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס) תודיסחה תרותב ראובמ .תונויסינ הרשעב הסנתנש
-ארי יכ יתעדי התע" ה"בקה ול רמא הדקעה ןויסינב קר ,תונויסינ המכב הסנתנ םהרבאש ףאש
אוהו ,"יבהוא םהרבא" בותככ ,הבהאמ הדובע התייה םהרבא לש ותדובע ןכש ."התא םיקולא
םש םוסרפבו םיחרוא תסנכהב ותדובע לכש בושחל היה רשפא ןכל .ותדלות םצעב דסח שיא היה
עבט תא הניש הדקעה ןויסינב םלוא .ה"בקל ותבהאמ ,ויתודימ עבט דצמ התייה - םלועב 'ה
עבט יוניש לש האלפנה הלעמה התארנ זא .חבזמה לע ונב תא דקעו וימחר שבכ - ויתודימ
."התא םיקולא-ארי יכ" - תודימה

:םיגוס השימחל תונויסינה תא קלחמ (ופק 'מע 'ךיתווצמ ךרד') 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
תישארב) "םהרבא תא הסינ םיקולאהו" - הדקעה ןויסינ ןוגכ ,שפנ-תוריסמ לש ןויסינ
תומש) "והסינ םשו" - הרמב ןויסינה אוהו ,הבהאב םירוסיי תלבק לש ןויסינ .;(א,בכ
רמאנש יפכו ,דסח לביקש רחאל ותדובעב םדא קזחתי םא תוארל ,בוריק לש ןויסינ ;(הכ,וט
תריבש לש ןויסינ ;"םיקולאה אב םכתא תוסנ רובעבל" :(ן"במרבו זי,כ תומש) הרות ןתמב
אוהו ,הנומא לש ןויסינ ;"ינסנו 'ה יננחב" :(ב,וכ םיליהת) ךלמה דודב ןוגכ ,הוואתה
הסנמ יכ" - הרז-הדובע לש תפוממו תואמ םשרתהל אלש ,רקשה-איבנ ידי-לעש ןויסינה
.(ד,גי םירבד) "םכתא םכיקולא

יאדכ ףוסב

אולהו ,ותקדצו ורשוי תדימ תא תעדל ידכ םדאה תא תוסנל ךירצ ה"בקה יכו ,הלאשה העודי
-לע :(ב,טי םירבד הרות -יטוקיל) תודיסחה תרות הבישמ !?םדאה רחבי המב שארמ עדוי אוה
םכיקלא 'ה הסנמ יכ" בותככ ,תוקולאב 'תעד' תניחבל עיגמ אוה ,ןויסינב דמוע םדאש ידי
תיקולא תויח םג ובוחב ןפוצ ,םינפ רתסה וניינעש יפ-לע-ףא ,ןויסינה ."תעדל - םכתא
עורקלו ןויסינב דומעל אופא לטומ םדאה לע .רתויב תולענה תוגרדמב ,שדוק-יררהב הדוסיש
יוליג - יוליגה לא םלעהה ןמ תיקולא תויח התוא איצוהלו ,םיריתסמה םיכסמה לכ תא ךכב
.ושפנ ךות לא םג ךשמויש

רבד אוה ןויסינ" :ב"שרה רמא םירבדה ךותבו ,םעפ וחחוש צ"יירה ונבו ב"שרה ר"ומדא ק"כ
חלצומו בוט - ולש רבד-ףוסה לבא .םיימשג תוחוכב וליפא ריחמ הבוג אוהו ,דואמ השק
צ"יירה ר"ומדא שדוק -תורגיא) "החלצהה גנוע תמועל בישח אלכ איה שפנה-תמגעש ךכ ;רתויב
.(הפש 'מע ,ט ךרכ

אניק יברה

רפס) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ תאז ריבסמ ךכו .םינורחאה תורודב רקיעב םיבורמ תונויסינה
דחוימבו ,אקווד ןויסינ ךרדב איה תולגה ןמזב הדובעה רקיע" :(זכ 'מע ש"ת םירמאמה
ןמזב םג יכ ףא) הרותה תרימש לע תונויסינ יובירב תורצה הב וברש ,הנורחאה ,וז תולגב
.(תווצמה םויקבו הרותה דומילב הדובעה לש הרקיע התייה זא ירה ,תונויסינ ויה שדקמה
הלעמל םשרושש הלא ,תוצוצינה ינורחא לש םרוריב השענ וז תולגב יכ ,אוה הזל םעטהו
."רומג רתסהב ,רתוי הטמל ולפנ ןכל רשא ,רתוי

ויה הז דיסחל .והילא 'ר ומשו - ראות-הפיו המוק-הבג ,חקיפ ,דיסח היה ש"רהמ יברל
דחוימה בוריקה .םישק תונויסינב דומעל ול ןמדזנ תחא אלו ,תוזוחאה ילעב םע רחסמ ירשק
ול רמא םעפ .םלועמ לשכנ אל םשה תרזעבו ,ול ודמע ,וילע ףיערהש תוכרבהו יברה ובריקש
.(163 'מע ש"ת תוחישה רפס) "!ךלש תונויסינה ללגב ךב ינא אנקמ ,והילא" :יברה


הלואגל הייפיצב


ויה םאו ...שממ חישמ תראה ןיינע אוהש ,תוינחורב הלואג תניחב שי ,םיללפתמש העש לכב"
םג חישמ אב היה - הליפתה רחא רבועו ףלוח הבהאה רוא היה אלו הנווכב םיללפתמ לארשי לכ
"תוימשגב

(ג,וכ 'מע ,ח"אד םע רודיס)
היהש השעמ


הממשב תירב

ויקסע תא םייס ,ד"בח-רפכ בשות ,ןיפוג גילז 'ר .םילשוריב הלואג תנוכשב תונחב הרק הז
.הדיפקב שובל ,הדימעה ליגב ,ידרח ידוהי המינפ סנכנ זאו ,תאצל דמעו תונחב

.ול רמא ,"יל תורכומ ךינפ" .וריכמ אוה יכ ול היה המדנו שיאה לש וינפב טיבה גילז 'ר
.םהיניב הרצקה החישה המייתסה ךכבו ,סומינב הלה בישה ,"ךריכמ יניא ינא לבא ,ןכתיי"

ןיב תויהל לוכי רבכ רשק הזיא" :הצלהב םיינשה לא הנפ ,רוג ידיסחמ אוהש ,תונחה לעב
."?[יאטיל=] קאווטיל ןיבו קינד"בח

אל ,ייח רופיס תא עדוי תייה וליא ,אלימ ונ" .תועמשמ-בר טבמ ול ריזחה 'קאווטיל'ה
.תונחהמ אציו ריטפה ,"ךכ רבדמ תייה

קיפסה רבכ שיאה .בוחרה לא רהימ אוהו גילז 'ר לש ותונרקס הרועינ םירבדה עמשמל
,סובוטואה תנחתב הנתמהה תעשב .ורופיס תא עומשל שקיבו וקיבדה גילז 'ר לבא ,קחרתהל
.ןאטסיקבזואב המחלמה ימיב ותדיל רופיס תא שיאה ול רפיס

.םימת שדוח וילע רבע ךכ .להומ היה אל ,ןבומכ ,םש .חדינ רפכב טלקמ ואצמ וירוה
ןהוכ היה ישילשו להומ ינש ,קדנס היה םהמ דחא ,ד"בח ידיסח המכ םש-יאמ וצצ םואתפו
.'ןבה ןוידפ' ול ךרעו

.השעמה רופיס תא םיבוסמל רפיס ,תידיסחה תודעוותהב ,הבורקה תבשבו ותיבל רזח גילז 'ר
םכל רפסא ינאו ,יתימא רופיס הז" :תושגרתהב ביגה ,ןמלסק באז 'ר עיפשמה ,םיחכונה דחא
."!אלמה רופיסה תא

ינא !םש יתייה ינא" :רמאו ךייח באז 'ר .ורבעל ונפוה תוממותשמ םייניע לש תובר תוגוז
."!ןושאר רוקממ רופיסה תא ריכמ

:ןמלסק באז 'ר רפיס ךכו

ימוקמ 'רדח'ב הרות יתדמל יתורענו יתודלי תונש לכ .טנקשט ריעב הררוגתה ונתחפשמ"
הנכש הבורקה הבישיה .אקווד םימימת-יכמות תבישיב דומלל יתיצר יתרגבתהשכ ךא ,טנקשטב
תונמדזהה יל הרקיתש דע אופא ןיתמהל יילע היה .ונירוגמ םוקממ מ"ק 300-כ ,דנקרמס ריעב
.דנקרמסל עוסנל

הרצויש ,הרוחס תסומע תיאשמ טנקשטמ האצי דחא םוי .ה"שת רייא שדוחב הרק עוריאה"
לצנל יתטלחה ינאו ,דנקרמסל ויה תיאשמה לש הינפ .םידיסח המכ תולעבב היהש תשורח-תיבב
ימורמב םוקמ יל אוצמל יתצלאנ ןכ-לעו םוקמ ספא דע האלמ התייה תיאשמה .תונמדזהה תא
לסוי ,ונבש) ןיק'צומ ץרפ 'ר םידיסחה םג ועסנ ימע .הרוחסה לכ יבג-לע ,תיאשמה
.ד"יה ןהכ הנוי 'רו ןיזיירד םהרבא 'ר ,(גהנה היה ,ןיק'צומ

לעו הנשי התייה תיאשמה לבא ,תועש שש-שמחכ ךוראל התייה הרומא דנקרמסל טנקשטמ ךרדה"
לכ הטושפ התייה אל איה םג המצע העיסנה .תולקת ןקתל ידכ רוצעל ונצלאנ לעשו דעצ לכ
תא םירצוע ויה םש .הרטשמה לש תרוקיב תודמע המכ ויה דנקרמסל טנקשט ןיבש ךרדב .רקיעו
שגפמ לכמ ונששח םירבדה עבטמ .םהיתודועת תא םיקדובו םיעסונה תא םהמ םידירומ ,םיבכרה
םיפקועו תיאשמהמ םידרוי ונייה ,תאזכ תרוקיב תדוקנל ונברקתהש םעפ לכב .תונוטלשה םע
.יצחו הממיכ רבד לש ופוסב הכרא ךרדהש הביסה וז .תולקלקע םיכרדב ,לגרב הדמעה תא

.והותב ולע הנקתל תונויסינה לכ .תיאשמה העקתנ ,דנקרמסל ךרדב ,חדינו ןטק רפכ דיל"
וניפיצ אלש ,רפכל ונעגהשכ .הרזע גישהל תוסנלו רפכה לא תשגל אלא הרירב ונל התייה אל
םולש' תואירק םוחב ונרבעל הארקש היידוהי השיא ונינפ תא המדיק ,םידוהי וב אוצמל ללכ
.'!םכילע

דע .'!וננבל ןבה-ןוידפ תושעל לכונ תעכ' :ול תרמואו הלעב לא הנופ התוא ונעמש םואתפ"
םיבר ומכו ,המחלמה ימיב ןילופמ החרבש תידיסח החפשמ התייה וז :ןיינעה ררבתה הרהמ
םוקמב .םרוכב-םנב דלונ ןכל םדוק שדוחכ .ןאטסיקבזואל העיגה ,םידוהיה םיטילפהמ
התייה וזו ,ןיינמ רצונ ,ונעגהשכ ,תעכ .ןיינמ ידכל ועיגה אלש ,םיטעמ םידוהי וררוגתה
.השיאה לש התחמשל הביסה

.'!ונישע אל ןיידע תירב !?תושעל הצור תא ןבה-ןוידפ' :לעבה ביגה ותשא ירבד עמשמל"
.להומ אצמנ אל רוזאה לכבש םושמ ,לומינ אל םצעב דליה יכ ונל ררבתה ךכ

תא לומל לכוא ךא ,יעוצקמ להומ ינניא םנמא' :רמאו םירבדה תא עמש ןיק'צומ ץרפ 'ר"
.רפכה רפס לצא הזכ אצמ הלהו ,יקנו דח רעת ול גישהל קוניתה יבא תא חלש אוה .'םכנב

וכרענ רצק ןמז ךותב .ןיינמ רצונ דחי ונתיאו ,רפכה ידוהי םוקמב וצבקתה הרהמ דע"
להומה ןיק'צומ ץרפ 'ר ,קדנסה היה ןיזיירד םהרבא 'ר .ןבה-ןוידפו הלימ-תירב קוניתל
."ןוידפב ןהוכ שמיש ד"יה ןהכ הנוי 'ר דיסחהו

,ד"בח ידיסח ינקזל רכומ רופיסה .םימעפתמ ובשי לוכהו ,רופיסה תא םייס ןמלסק באז 'ר
םידיגו רוע םרוק ,תוידיסח תויודעוותהב ןזואל הפמ רבעש ,ידיסח רופיס יכ ררבתמ םואתפו
.םילשורי בשות ,יח םדא לש וייח רופיסל ךפוהו
סוכרמ רמתיא םע םיידוהי םייח
"אשונ םושב המכסהל עיגהל ונחלצה אל" :סוכרמ


םידוהי אונשל םידלי םיכנחמ ךכ

םיבקוע ונחנא .הירטסואב תיטסישפ-ואנה הגלפמה לש החוכ תיילע םע עזעדזה ידוהיה םעה
הלומעת תלהנתמ ,ונפאל תחתמ ,ןאכ וליאו ,םלועה יבחרב םיימשיטנא םייוליג רחא הגאדב
תטילשל ונרבעהש םיחטשב ללוחתמל הנווכה .התאנשבו התמצועב המיהדמ ,תיסרא תימשיטנא
.תיניטסלפה תושרה

רבכ לעופ םילשוריב .ונינפל תויולג תודבועהש םושמ ,ההימת ררועל הכירצ תאזה תושידאה
עדימה .תיניטסלפה תושרה ימוסרפ רחא בקועש ,'תיניטסלפ תרושקתל טבמ' ןוכמה םינש המכ
סרגנוקל ףאו הלשממה-שאר תכשלל ,םינושה הלשממה ידרשמל רבעומו םגרותמו דבועמ ,ףסאנש
.לארשי תלשממ אל ךא ,עזעדזה סרגנוקה .ינקירמאה

דחפ םיפקתנ

,הנש םישולשכ ינפל ב"הראמ הצרא הלעש ,תווצמ רמוש ידוהי ,סוכרמ רמתיא אוה ןוכמה להנמ
לכ ,תיניטסלפה תושרה תניחבמ לבא" ,סוכרמ רמוא ,"תולחנתה תבשחנ תרפא" .תרפא בשות
,'הדיד'ג-לא תאייח-לא' ןותיעהמ םיטוטיצ איבמ אוה היארל ."םילחנתמ םה לארשי יבשות
הנכמ ,ןופצב תושויטקה תפקתה לע ויחווידב ,לשמל .תיניטסלפה תושרה לש ימשרה הנותיע
."ןיטסלפ ןופצב הנומש-תיירק ילחנתמ" םיעגפנה תא ןותיעה

םינותיעה לע םוי ידמ םירבועה ,ן"מא ירגוב םתיברמ ,םימגרתמ הנומש קיסעמ ןוכמה
תחא אלש ,םירמוא םה .הלש תימשרה תינורטקלאה תרושקתל םיניזאמו תושרה יחטשב םימסרפתמה
.ינשה דצב ללוחתמש המל עדומ ונניא ונלש רוביצה" :םירבדה ארקמל דחפ םיפקתנ םה
."תוסחייתה םושל םיכוז םניא םירבדה ונלצאו ,םימויא םירבד םיבתוכו םירמוא םיניטסלפה

"השובכה ןיטסלפ"

תילארשי-יטנאה התסהה לע תררמצמ הבתכ 'תונורחא תועידי'ב ובנ סומע םסרפ םיישדוחכ ינפל
דיערהל הרומא התייה הבתכה .תיניטסלפה תושרה לש דומילה ירפסבו תרושקתה-ילכב תמייקתמה
.תומולחה תא לקלקל תודבועל םיחינמ ןיא ונלצא לבא ,םיפיסה-תומא תא

ימכסה רחאל וספדנש ,יניטסלפה ךוניחה דרשמ תאצוהב דומיל ירפס 140 לע רבע ןוכמה תווצ
ריעצה רודה תא ימשר ןפואב ךנחמ יניטסלפה ךוניחה דרשמ" :תיעמשמ-דח הנקסמה .םולשה
לכב .םהלש םיסלטאב ללכ תמייק הניא לארשי ."לארשי תנידמ תא דימשהלו םידוהיה תא אונשל
."ןיטסלפ ונצרא"כ וא "השובכה ןיטסלפ"כ הלוכ ץראה העיפומ תופמה

ועזעדזה סרגנוקב

רואב גצות אל םלועל לארשיש ץמאמ לכ םישוע תושרב םיימשרה םימרוגה יכ ,רמוא סוכרמ
תרושקתה הגגח ,םיעגפנה ץוליחב עייס ל"הצו הריב-לאב תומוק-בר ןיינב טטומתהשכ .יבויח
תונותיעב לבא ,יניטסלפ -ילארשיה הלועפה-ףותיש לש םישגרנ םירואיתב תילארשיה
םילארשיה םילייחה יכו םיירקש תילארשיה תרושקתב םיחווידה יכ ,רהבוה תימשרה תיניטסלפה
.םיניטסלפה ידי-לע הלצהה תולועפ לכ ומייתסנש רחאל קר ועיגה

ושרדו ןוטנילק ב"הרא אישנל ונפ וירבחמ המכ .ינקירמאה סרגנוקה תא ועזעז ןוכמה יאצממ
,הב רבח סוכרמ .התסהה לע חוקיפל תינקירמא-תיניטסלפ-תילארשי הדעו המקוה .ותוברעתה תא
תא איצוהל םיברסמ םיניטסלפה .אשונ םושב המכסהל עיגהל ונחלצה אל םויה דע" וירבדל ךא
!'םולש' םיארוק הזלו ."םירפסהמ התסהה רמוח


גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ

לארשי בלח

?הדילג ירצומבו ץראב תובלחמב תשמשמה ,ץוח תרצותמ בלח תקבאב היעב שי םאה :הלאש

.םלכואל רוסאש םייוג ירצומ םע הנשמב הנמנ "והאור לארשי ןיאו יוג ובלחש בלח" :הבושת
.האמט המהב בלח וב ובברעש ששחמ אוה רוסיאה םעט רקיעש ,רמאנ ארמגב

חוקיפהשכ ןכש-לכו ,רתויב רקי אמטה בלחהשכ ןוגכ ,אמט בלחל ישממ ששח ןיא םאש ,העד שי
ילוא ,התנתשהש ןוויכמ :בלח תקבאב אלוקל ףסונ ןועיט) לקהל ןתינ ,תאז ענומ יתלשממה
.(רוסיאה ללכב הניא

םיימוקמ בלח ירצומ ןכל .וז העדכ םיגהונ ץראב תונברה ןכו ל"וחב תובר תורשכ תוכרעמ
וא ,'לארשי בלח' ןויצ אלל ל"וחמ םירדוהמ םירשכהב םירצומ ףאו) 'ןירדהמל' םניאש
.ל"וחמ בלח תקבא ליכהל םילולע ,('הבילחה תעשמ החגשהב'

,הליכאב םרסואל ורזג םימכחש ןוויכמ ,רומאה לכב ריתהל ןיאש םירבוס םיקסופהמ םיבר
תנווכ התיה ,אמט בלחל ששחה דבלמו ,םייוג ילושיבו םייוג תפ ,םייוג תוניבג ורסאש םשכ
.םייוגה ןמ לדבומו 'הל שודק םע לארשי ויהיש ל"זח

קר תסנכנ 'ןירדהמל' בלח ירצומב ןכ-לע .הזב רימחיש יואר שפנ-לעב ,םיריתמה תעדל םג
.(תבשב בלחנש בלחמ תוריהזהו םיביכרה ראשבו תצמחמב רודיהה לע ףסונ) תימוקמ בלח תקבא

תוקפס ררועמ (םיעדוי-אלב וליפא) ם"וכע בלח"ש ,רמא שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא ק"כ
,ונימי לש רעונל דחוימב הצוחנ תוריהזהש ,שטיוואבוילמ יברה ךכ לע ףיסוהו ."הנומאב
הדפקה םג תללכנ םידלי ךוניחב"ש ,יברה הרוה ןכ .תווצמבו הנומאב דחוימ קוזיחל קוקזה
."ם"וכע בלח ששחד ששח םהב שיש םילכאמב תוריהזו
םדא תמכח .ו ת"כרד ,ו-ד ש"הורע ,ו ח"רפ ,וטק ד"וי ע"ושוט .ח"ה ב"פ ימלשוריבו ,ב,הל ז"ע
השמ תורגא .גק ד"וי יבצ רה .זק ד"וי רפוס םתח .זמק'א ,ד ז"בדר :ת"וש .ד,אמ ד"וי א"וזח .א,זס
,םיניד תפיסא ,דמח ידש .דכר 'מע ,א 'םחנמ לכיה' .י ד"וי גהנמו הכלה ירעש .(ה ,ד ד"ויב ןמסנ)
.פק ;אעק 'מע וט ךרכ ,'יוג לש בלח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא .'ירכנ לש בלח' תכרעמזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il