669 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אריו תשרפ * (29.10.99) ס"שת'ה ןוושחרמב ט"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


שפנ-תוריסמ לש םע


יבא ,וניבא םהרבא לש שפנה-תוריסמב ליחתמ ידוהיה םויקה
םוש ןיא םג ,ונעמל תומל יאדכש רבד ןיא םא יכ .המואה
ונעמל תויחל יאדכש רבד


,שממ לש םינתיא ברק הז .הירוטסיהה הדשב תללוחתמה םינתיאה תמחלמל עדומ רוביצה לכ אל
דוסיה-יגשומ תא עקעקל םיסנמש ,'םישדחה םינוירוטסיהה' ןיבל תיסאלקה הירוטסיהה ןיב
רפס ביבס ,הצוחה ץרפ הזה חוכיווהמ טעמ .םילבוקמה םיסותימה תא ץפנלו ונל םירכומה
בושחל איה תועט יכ ,ראשה ןיב ,םידימלתל םיריבסמ ובש ,ןוכית ידימלתל שדח דומיל
.תירפסמ תופידעמ וניתוחוכ ונהנ דימת יכו ,םיבר לומ םיטעמ תמחלמ התייה רורחשה תמחלמש

תמאה לבא ,המודכו הרבח לש תורגב ךכב שי וליאכ ,תולודג םילימב תופטענ וללה תומגמה
םתואש םיכרעה תמישרב טיבנ םא .םידוהיכ ונלש םויקה תוישוא תחת הריתח אלא וז ןיאש איה
.םימסרכמה יניש ועיגה אל וילאש וילא ידוהי ךרע וליפא ראשנ אל יכ הלגנ ,עקעקל םיסנמ
ךילהתה ובש לובג הארנ אלו ,טא -טא םירערעתמ םיבר תורוד ךשמב םישדוקמ ובשחנש םירבד
.רצעיי הזה

תולעתהה תגספ

ןויסינב וניבא םהרבא לש תאזה האלפומה הדימעה .קחצי תדקע לע תרפסמ עובשה תשרפ ,לשמל
,"םתוכזו לארשי ןרק" תבשחנ הדקעה .ויתורודל ידוהיה םעה ומע אשונש תפומו למס איה
הדקע ונל רוכזו" - ה"בקה ימחר תא ררועל םישקבמ ונאשכ ,וניתוליפתב התוא םיריכזמ ונאו
."םלש בבלב ךנוצר תושעל וימחר שבכו ...ונב קחצי תא וניבא םהרבא דקעש

םהרבא הליגש שפנה-תוריסמ לש התואלפומ תאו ןויסינה לדוג תא םיריבסמ הרותה ישרפמ
אוה רשאכ - הל לגוסמ התומת-ןבש תולעתהה תגספ אוה הזה ןויסינה ,תודהיה תסיפתב .וניבא
לצאנה ךרעה והז .ה"בקה ןעמל ,םיינחורה וייח תאו םיימשגה וייח תא ,לוכה תא רסומ
.םשה שודיק לע םשפנ תא ורסמ ףאו םידוהי לש תורוד ואשנ התואש ,שפנה-תוריסמ לש רתויב

תא ךירעהל םיכנחמ אלש דבלב וז אל ,ןווכמ רוכינ ךותמ וא תורוב ךותמ ,ונימיב הנהו
תומל יאדכ רשא רבד ןיא" .שפנ-תוריסמ לש גשומה םצע תא לולשל םיסנמ ףא ,הדקעה ןויסינ
ןיא םג ,ונעמל תומל יאדכש רבד ןיא םאש ,רמול ךירצ ךכ לעו .השדחה המססה וז ,"ונעמל
.ונעמל תויחל יאדכש רבד םוש

הפיאש ךותמו הרטמ ךותמ םייח ונחנא .םיעוריאו םימי לש ףסוא םתס םניא ונלש םייחה
ןמ םדאה רתומ הזבו ,םייחה םעט איה וללה םיכרעב הנומאה .םימייוסמ םיכרע םישגהל
שיש ךכב םידיעמ ,םינימאמ םה םהבש םיכרעה ןעמל םהייח תא םיבירקמה םישנא .המהבה
בושח רבד םוש ןיאש חיכומ ,רבד םוש ןעמל ושפנ תא רוסמל ןכומ וניאש ימ .םהייחל תועמשמ
.וייחב יתימאו

המצועה רוקמ

-תוריסמב ליחתמ ידוהיה םויקה .ונלצא רמוחו-לק ,תישונא הרבח לכב םינוכנ וללה םירבדה
םידוהי ינומה לש שפנ -תוריסמו הברקה ישעמב רוזשו ,המואה יבא ,וניבא םהרבא לש שפנה
ורקיי המכ דע החיכומ איהו תודהיה לש הכרע תא תפקשמ תאזה שפנה-תוריסמ .תורודה לכב
.םתודהי תא םידוהי

הלק הברקה ונתיאמ םישרוד .םשה שודיק לע תומל ונתיאמ םישרוד אל ,'ה ידסחב ,םויכ
םישרדנ ונא .ונדוחיי תא דבאל אלו ללובתהל אל ,םידוהיכ ונמויק לע רומשל - ךורע-ןיאל
רתוי ענכשמ יוטיב ידיל תאז איבמש רבד ןיאו ,תודהיה לש התרקוי תא ונידלי בלב חפטל
.ויתורודל לארשי-םע לש שפנה-תוריסמ תפומ רשאמ

ץראה לע קבאמה ללוכ ,להנל ךירצ ידוהיה םעהש קבאמ לכ לש וסיסבב דמוע הזה דוסיה
רבשנ וניא ,שפנה-תוריסמ יכרע לע ךנחתנו לדגש ימ .וניביוא ינפמ םעה תנגהל המחלמהו
דומעל המצועו חוכ יד וב שי .םהינימל םירותיווה תונויער רחא תותפתהל ץא וניאו לקנב
.רבד לש ופוסב חצנלו הכורא המישנ לוטיל ,םיישקבשדח שייצראה סוניכה

סוניכה ןויצל-ןושארב שדחה תוברתה לכיהב םייקתי ,ברעב 7 העשב ,עובשה ישימח םויב
ד"בח ידיסח לש הלועפה-יכרד תוותומ הז סוניכב .ץראב ד"בח ידיסח לש 40-ה יתנשה יצראה
םישימח תואלמ םוי ,טבשב ד"וי תארקל תונכהה סוניכה דקומב ודמעי הנשה .הבורקה הנשל
.תישפוח הסינכה .שטיוואבוילמ יברה לש ותואישנל הנש

םיבשחוממ םירגאמ

לכב םיבשחוממ עדימ ירגאמ - שדח טקייורפ םילשוריב תינרות תוברתל ףגאה חתפי אבה עובשב
לכיה - תוירוביצ תוירפס שולשב רוביצל םישיגנ ויהי םיבשחוממה םירגאמה .הרותה יקלח
תנוכשב) קנרפ ברה ןוכמו (22 לזאה ןבא 'חר) טפשמה רעש ןוכמ ,(22 והיעשי 'חר) םחנמ
.(תומר

ץראהו הרותה ןואזומ

תשרומל םירושקה םיניינעה םישחמומ ובש ,ץראהו הרותה ןואזומ הלא םימיב ךנחנ ףיטק שוגב
תורוקמ םע תינרדומה תואלקחה תא תשגרמ תיתייווח ךרדב רשקמ ןואזומה .היתווצמלו ץראה
םויב החיתפה .ץראהו הרותה יכרע תשגדה ידכ ךות ,רבעב לארשי-םע לש רולקלופהו תוברתה
.07-6847325 'לט .ןוושחרמב ג"כ ,ישילש

ידוהי סקימוק

הלעב םע החצרנש ,ד"יה רגנוא יפא לש הנובזעמ רואל-ואצי םייפהפי םידלי ירפס השולש
סקימוק ירפס םה ,ןפחרה ןרו סונטט רוטקוד ,ריבד םירפסה .םינש יצחו שולש ינפל ןורי
'לט .תחבושמ תוכיאב רואל ואצי התעו ,רגנוא יפא ידי-לע ורייואו ובתכנש םיביבח
02-9932149שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.אריו תשרפל


םדאה חוכמ הלעמל

רבוע תאז םע .וניבא םהרבא לע תורפסמ ןהיתשו ,ךל-ךל תשרפל ךשמהב האב אריו תשרפ
םע הלימה -תירבב סנכנש םדוק םהרבא לע תרפסמ ךל-ךל תשרפ - דואמ רורב וק ןהיניב
.לומינש רחאל םהרבא לע תרפסמ אריו תשרפ וליאו ,ה"בקה

היה" רמאנש ומכ ,'הזחמ' תגרדב ותאובנ התייה םהרבא לומינש םדוקש ,רהוזה רפסב רמאנ
- האובנ לש רתוי הנוילע הגרדל עיגה לומינש רחאל וליאו ,"הזחמב םהרבא לא 'ה רבד
.ךורע-ןיאל הלודג תולגתה איהש ,(ונתשרפ תחתפנ הז קוספבו) "'ה וילא אריו"

םינבלו םינבא

,תימראב איה 'הזחמ' הלימה - ןושלה םצעב םג יוטיב ידיל אב 'אריו'ל 'הזחמ' ןיב לדבהה
םדא-ינב - תומכסומ תופש ןה םדאה-ינב לש תופשה לכ .שדוקה-ןושלב איה 'אריו' וליאו
,תיקולא ןושל איה שדוקה-ןושל ,תאז תמועל .םימייוסמ תומשו םילימ לע ומיכסהו וטילחה
.התועמשמו הנכות ןיבו הלימ לכ ןיב ימינפ רשק שיו ,םלועה תא ה"בקה ארב הבש

םיטפשמ םינוב םילימה יפוריצמ ךכ ,םיתב םינוב םינבאמש םשכ .םינבאל ולשמנ ללכב םילימ
ינשל םיליבקמ (שדוקה-ןושלו םלועה-תומוא תופש) םילימבש ל"נה םיגוסה ינש .תונויערו
םינבאש ,אוה לדבההו ,תיב תונבל רשפא ןהיתשב .םינבלו םינבא - ןיינבה ירמוחב םיגוסה
.םדא ידי ישעמ ןה םינבל וליאו םימש ידי ישעמ ןה

הרומג תודחאתה

םדוק םג םנמא :הלימה ירחאל לומינש םדוק וניבא םהרבא לש ותגרד ןיב לדבהה אופא הז
היה הז לכ לבא ,ההובג תינחור הגרדל עיגהו הלוכ הרותה לכ תא םייק םהרבא לומינש
,םיישונאה ויתוחוכב ,םדא-ןבש רתויב ההובגה הגרדל עיגה אוה .תוישונאה תולבגמה תרגסמב
.הילא עיגהל לגוסמ

םע דחאתהלו רבחתהל - ךורע-ןיאל הנוילע הגרדל תולעל חוכ ול ןתינ הלימה-תירבב םלוא
-ןיאה ויתוחוכב אלא ,םיישונאה ויתוחוכב קר אל ותדובע תא דבע ךליאו ןאכמ .ארובה
הרצונו ,תמדוקה ותואיצמ ירמגל הלטבתנ הלימה-תירבב :וזמ הרתי .ה"בקה לש םייפוס
.ה"בקה םע הרומג תודחאתה תדחואמה ,השדח תואיצמ

עיגהלו ףואשל

תיקולא תולגתה וז .םדא-ינב ןושל ,'הזחמ' תגרדב ותאובנ התייה םהרבא לומינש םדוק ןכל
תא םימילעמה םישובלב תשבלתמה תולגתה איהש ,גישהלו טולקל עיגהל לגוסמ םדא-ןבש הדימב
תולגתה איהש - שדוקה-ןושלב ,'אריו' תגרדב האובנל עיגה לומינש רחאל םלוא .התוהמ
.יקולאה יוליגה לש תוהמה םצע תא םיאורש ,הייאר תגרדב

רתויב ההובגה הגרדל םיעיגמשכ םגש ,ונדמלמ וניבא םהרבא ."םינבל ןמיס תובא ישעמ"
.ה"בקה םע האלמ תודחאתהל עיגהל ףואשל םיכירצו הזב קפתסהל ןיא ,הל לגוסמ שונא-ןבש
.הלעמלמ תוחוכה תא ה"בקה ול ןתונ ,וב יולתה לכ השוע םדאה רשאכו
(49 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)

םיחרוא-תסנכה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהיוצמ הניכשה

דימת היוצמ הניכשה ."הניכש ינפ תלבקהמ םיחרוא-תסנכה הלודג" :(א,זכק תבש) ל"זח ורמא
,דימת היוצמ הניא םיחרוא-תסנכה לבא ,הינפ תא ליבקהל לוכי התא העש לכבו ,םוקמ לכבו
.הניכש ינפ תלבקמ הלודג התלעמ ןכלו
(בוסאסמ בייל-השמ יבר)


בשחתהל אל

-תסנכה םימעפלש ףאש ,םידמל ונא "הניכשה ינפ תלבקמ םיחרוא-תסנכה הלודג" ל"זח רמאממ
םיכירצו הזב בשחתהל ןיא תאז-לכב ,ערה-ןושל תצק תעימשב וא הרות לוטיבב הכורכ םיחרוא
.םיחרוא-תסנכה תווצמ תא םייקל
(בוט-םש-לעבה)


םיצורית ילב

ידכ ,הלימ תווצמב דורט היהש העשב אקווד םיחרוא-תסנכה תווצמ תא םהרבאל ןמיז ה"בקה
תרחא הווצמב התע קוסע אוהש הנעטב ומצע תא םדא רוטפי אל םיחרוא-תסנכה יניינעבש
תווצמב העש התואב קסעש ףאש ,וניבא םהרבא ונדמלמ ."הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסועה"ו
.םיחרוא-תסנכה תווצממ ומצע רטפ אל תאז-לכב ,הלימ
(קחצי תליהק)


הווצמב שודיח

.םיחרוא-תסנכה תווצמב והשמ ושדיח םא ,וידימלת תא םעפ לאש החסישפמ םינוב-החמש יבר
םדוק ותניל םוקמ תא ול תוארהל שי דדונ חרוא אבשכ :קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר ךכ לע בישה
.טקש בלב לכאיש ידכ ,הדועסה תא ול םישיגמש

חרואל בער

תיבמ ןיניטסוגמ ריאמ-לאיחי יבר םלענ ,הדועסל ובשישכ ,םירופיכה-םוי יאצומב םעפ
טיקשהל יתצר םכתומכ :ריבסמ אוהשכ ,דדונ ןצבק ומעו ,ןרוק ולוכ ,רזח העש רחאל .ונתוח
...חרואל ינאו םחלל םיבער םתייה םתא - ןובערה תא

אשנתהל אל

השגרהה תא ול ןתיי אלו חרואה לע אשנתי אל תיבה-לעבש הלודג תובישח שי םיחרוא-תסנכהב
.םיווש ןיב הוושכ וחרוא םע גהנתהל וילע .ול קוקז חרואהשו וילעמ אוהש
(יול תשודק)


רשבו בלח

םהרבא ןתנ ךיא .(ח,חי תישארב) "םהינפל ןתיו השע רשא רקבה ןבו בלחו האמח חקיו"
ךכ-רחא קרו ,תצק קיספה ,בלח ילכאמ םהל תתל םידקה הנושארב אלא ?בלח םע רשב ויחרואל
.רשב םהל ןתנ
(הרות ינינפ)


ךמצע םע תורמוח

אלש דע הלוכ הרותה לכ תא םייקש ידי-לע ומצעב הרמוח גהנ וניבא םהרבא יכ ,ץרתל שי דוע
ןכלו ,תלוזה יפלכ אל לבא ומצע םע גוהנל םדא יאשר ןידה תרושמ םינפל גוהנל לבא ,הנתינ
.בלח םע רשב תתל לוכי היה םירחאל
(תואובת הדש)

עובשה תרמיא


"ינומכ םינב"

איסוז יברו קסנזילמ ךלמילא יבר ,םישודקה םיחאה לש םהיבא :אינתה לעב ,ןקזה ונבר רפיס
ותשאו תיבה-לעב .םינצבק תרובח ותיבל העיגה םעפ .לודג םיחרוא-סינכמ היה ,ילופינאמ
.הניל םוקמו הבוט החורא םהל וניכהו ,תופי םינפ רבסב םתוא ולביק

,השיאה וילע המחיר .ונממ וקחרתה לוכהש ,ודוקדק דעו ולגר ףכמ עורצ ינע םהיניב היה
."ינומכ םינב ידלת ,הז רכשב" :שיאה הכריב .םתוא השבחו ויעצפ תא הצחר

הניבה ,איסוז יברו ךלמילא יבר תא הדלי רשאכ םלוא ,וירבד עמשמל דואמ הרעטצה השיאה
.ערוצמה היה טושפ שיא אל יכ

.רבד בישה אלו יברה קתש .ערוצמ ותוא היה ימ אינתה לעב תא ולאשתודיסחה יכרד


דלי לש יכב

,ובס לא (ןוושחרמב 'כ) ותדלוה-םויב סנכיהל ןטק דלי ותויהב דוע גהנ ב"שרה ר"ומדא ק"כ
סנכנ אוהו םינש שמח וא עברא ול ואלמשכ .ותכרב תא שקבל ידכ ,'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
ה"בקהש עובשה ונדמל" :דליה בישה ."?הכוב התא המל" :אבסה ולאש .יכבב ץרפתה ,ובס לא
."?הארנ אוה ןיא ונילא המל - הכוב ינא הז לע .וניבא םהרבא לא הארנ

ומצע תא לומל וילעש טילחמ ,םינש עשתו םיעשת ןב ,קידצ ידוהישכ" :'קדצ-חמצ'ה ול בישה
תוכבל לדח אוהו דליה לש ותעד לע הלבקתנ הבושתה ."'ה וילא הלגתיש אוה יאדכו יואר -
'מע 'םוי-םויה'ב ספדנ .ג"צרת אריו תשרפ תבשב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ידי-לע רפוס רופיסה)
.(גק

יתימא ךוניח

םיכרדו תוארוה ונממ קיפמ אוהשכ ,תובר םימעפ הזה רופיסה לע רזח שטיוואבוילמ יברה
.ידוהי דלי ךנחל ךירצ ךיא - אוה רופיסהמ דומלל רשפאש םירבדה דחא .'ה תדובעב

עברא ןב דלי ותויהב דועש ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ לש ותלודג תא ראתל קר אב אל הזה רופיסה
וניא ה"בקהש ךכ לע אלא ,עוצעצב וא קתממב רוסחמ לע אל - הייכב לש הגרדל עיגה שמח וא
דליל םינתונ רשאכ :רומאל .יתימא ךוניח לש ותוהמ תא שיחמהל אב רופיסה .וילא הלגנ
לש תולגתהל ויהי ותפיאשו ותקושתש ,ךכ ידיל ואיבהל רשפא ,יתימא ידיסח-ידוהי ךוניח
.יכב ידכ דעו ,ה"בקה

?ידוהי דלי לכ ןיבל ב"שרה ר"ומדא ןיב שי האוושהו ןוימד הזיא ,לואשל רשפא הרואכל
ותלודג וב הרכינ ותונטקב רבכו ,לארשי אישנ ןב לארשי אישנ ,ןטבמ שודק היה ב"שרה
רתוי וליפאו ,וליג-ינב וירבחמ רתוי תעד-רב היה שמח וא עברא ליגב רבכש רורב .תידיתעה
?ידוהי דלי לכ לש ךוניחה ךרד לע ונממ דומלל רשפא ךיא .ונממ םילודג םידלימ

םיכנחמב יולת

רועיש ,ללכב .שמח וא עברא ןב זא היה ב"שרהש הדבועב הנומט ךכל הבושתהש ,יברה ריבסמ
.עובק ליגב םירושקש םירבד שי םלוא ,ותעידיו ותופירח יפל דלי לכב אוה ךוניחה
דלי לבקת לא=) "ליבקת אל - תיש רבמ ריצב" :תרמוא (א,נ תובותכ) ארמגה ,ונניינעבו
ךרוצל תעד-רב בשחנ ונניא ןיידע ,שש ליגל עיגה אל ןיידעש דלי ןכש ,(שש ליגמ הטמלש
.הרותה דומיל

-עברא ליגב ותויהב ,וילא הלגתמ ה"בקה ןיאש לע הייכב לש הגרדל עיגה ב"שרה םאש ,ןאכמ
וניב לדבה שי הזבש - ולש הרכההו העידיה תמרב רושקש רבד הז ןיא ,שש ליגמ הטמל ,שמח
ימ היהי ,ידוהי דלי לכ לש ותוהמ םצעל ךיישש רבד הז אלא - וליגב םירחא םידלי ןיבו
לוכי - יוארה ךוניחה תא לבקמ אוה םאו ,לבקמ דליהש ךוניחב קרו ךא יולת רבדה .היהיש
.וז הגרדל עיגהל דלי לכ

,איה דלי םע דומילה ךרדש ,ם"במרה ירבד םיעודי .ךוניחה ןיינעב ירקיע שודיח הזב שי
."'וכו םיזוגא ךל ןתאו ,ארק ...וינש תונטקל ולצא םיבוהא םהש םירבדב" ותוא םיזרזמש
ידכ דעו - ול תפכא היהיש ,ךכ ידיל שמח-עברא ןב דלי איבהל רשפאש ,ונל םירמוא ןאכו
.וילא הלגתמ וניא ה"בקהש הדבועה אלא ימשג בוט לש ןורסיח אל - יכב

היהיש דע ,וייוואממו וייחמ קלח היהי ה"בקהש ךכל דלי ךנחל חוכה ונל ןתינ ,רמולכ
הגרדב וניא דליה םאו .וניבא םהרבא לא הלגתנש םשכ וילא הלגתמ וניא ה"בקהש הזמ דרטומ
ךייש וניא ומצע דליהש םושמ הז ןיא - וילא הלגתמ וניא ה"בקהש ול תפכא אלו תאזכ
!בלה ןמ םיאצויה םירבדב וילא ורביד אל ויכנחמש םושמ אלא ,תאזכ השגרהל

םיכוז זאו ,םהידליל קינעהל םיכירצ םיכנחמו םירוהש יתימא ידיסח-ידוהיה ךוניחה הז
.ונקדצ-חישמ תארקל "וניתונבבו ונינבב ...ונינקזבו ונירענב" תכללו תחנ בור םהמ תוורל


הלואגל הייפיצב


םהרבא .םהרבאל ורסמנ ןלוכו ...הלואג ןושל ןלוכו ולפכנ תויתוא שמח :רמוא רזעילא יבר"
"םכתא םיקולא דוקפי דוקפ רמאנש ,ויחאל ףסויו ףסויל בקעיו בקעיל קחציו קחציל ןרסמ
(דס 'יס תישארב ינועמש טוקלי)

היהש השעמ


יברה לש תינכתה

ש"רהמ ר"ומדא ידיסחמ היה ,קסבטיו זוחמבש לווענ ריעה בשות ,בוקליפאק יכדרמ-דוד 'ר
-םויש ,רעבוד-םולש יבר) ב"שרה ר"ומדא ,ונב ידיסחמ םימילו ,שטיוואבוילמ (לאומש ונבר)
?ןגק ןבהו בוקליפאק באה .ןגק לאירבג ארקנ ,ט"מרת תנשב דלונש ,ונב .(תבשה לח ותדלוה
.קתרמ רופיס רתתסמ םשה יוניש ירוחאמ ,ןכבו

ועיגהב ץישקודב םימימת-יכמות תבישי דימלת היה אוה .המלש היה ןבה לש ירוקמה ומש
ידוהי לש וייוכיס ןכש ,השק הריזג סויגה תבוחב ואר םידוהי .יסורה אבצל סויג ליגל
.סויגה תבוחמ קומחל ץמאמ לכ ושע ןכ-לע .םיטעמ ויה - יסורה אבצב ותודהי לע רומשל

ויבא עסנ ,אבצה לש תיאופרה הדעווה ינפל המלש לש ותובצייתה דעומ ברקתה רשאכ
.סויגהמ ונב תלצהל הכרבו הצע (ב"שרה) יברהמ שקבל ,שטיוואבוילל

העיגמ םישדוח המכל תחא .לווענב תוגוהנה תוקמחתהה תוטיש לע יברל רפיס יכדרמ-דוד 'ר
רשק לכ רדעהב .םיימוקמ םניאש םיאפורמ תבכרומ איהו ,אבצה םעטמ תיאופר הדעו ריעל
םויל הלחמ רושיא גישהל אופא לבוקמ .םתיא 'רדתסהל' דואמ השק ,וללה םיאפורה םע םדקומ
בצייתהל וילע זאו ,םישדוח השולשב תיטמוטוא הייחד בצייתמל קינעמ הז רושיא .תובצייתהה
.אבצהמ רוטפ תלבקל ןתמו-אשמב אובל רתוי לק ומעש ,ימוקמ םיאפור רבח ינפל

ול עבקנש דעומב בצייתי םא ךנב השעי ןוכנ יכ ינרובס" :רמאו באה ירבדל ןיזאה יברה
."םישדוח השולשב תובצייתהה תא החדי אלו

תלבקל הקודב ךרד שישכ ,יראה עולל שארה תא סינכהל המל .תנבומ-יתלב באל התארנ הארוהה
אוה .שארמ ןנכתש יפכ השעו יברה ירבד תא בוט עמש אל הארנכש ומצע תא ענכש אוה ?רוטפ
.םישדוח השולשב דימ התחדנ וזו ,תובצייתהה םויל הלחמ תדועת ונבל גישה

הדעווב םיבשוי םעפה אקווד יכ ול ררבתה ,ינשה דעומב תובצייתהל המלש עיגהשכ םלוא
!םיימוקמ םיאפור הדעווב ובשי ,ירוקמה דעומב ,םישדוח השולש ינפל וליאו ,םירז םיאפור

רישכ הינפלש ריעצה יכ העבק תיאופרה הדעווה .רבד תושעל וחוכב היה אל רבכ וישכע
.סויגה תבוח וילע הלחו יאבצ תורישל ירמגל

,יברה לא תפסונ םעפ ויבא אצי םלכנו שוב .תיתימא העושיל התע קקזנ רוחבה
ץעי דימו תולק רהרה אוה .ויפ תא הרמהש לע ורסיי אלו וב ףזנ אל יברה .שטיוואבוילל
ןיא םשש ,קוחר םוקמל וחירבהלו ,רחא םש לע תפייוזמ הדועת ונבל גישהל יכדרמ-דוד 'רל
.ותוא םיריכמ

.הגאדב יברה תא יכדרמ-דוד 'ר לאש ,"?לבור תואמ-שולש ךסב סנק יילע לטוישכ השעא המו"
קוחה .םהה םימיה יגשומב םוצע םוכס ,אבצהמ קרע ונבש בא לכ לע ליטה קוחהש סנקה היה הז
.ויסכנ ראש לכו ותונח ,ותיב ולקועי - ןמוזמב סנקה תא בייחה םלשי אל םא יכ ,עבק םג

םתס ."סנקה תא םלשל ךרטצת אל היפלש ,תמייוסמ תינכת שי" ,יברה ועיגרה ,"הגאד לא"
.שריפ אלו

לע ורבדב ילוא .חילצה אלו ותעד ףוסל תדרל הסינ ,יברה ינפלמ יכדרמ-דוד 'ר אצישכ
םהינב תקירע לשב תובא לע תוסנק ליטמש קוחב יופצש והשלכ יונישל יברה ןווכתה ,'תינכת'
יברה תארוה תא אלמל רהזנ רבכ םעפה ,ךכ םאו ךכ םא .ובילב תורשפאה התלע ,אבצהמ
.האולמב

,בוגינר'צב דומלל וחלשו תופייוזמ תודועת ונבל יכדרמ-דוד 'ר גישה םידחא םימי ךותב
המלש ךפה ךליאו הז עגרמ .םיקירע םירוחבל חלצומ טלקמ םוקמ תע התואב הבשחנ רשא
תבישיל סנכנ בוגינר'צב .ןורחאה ומוי דע אשנ הז ומש תאו ,ןגק לאירבגל בוקליפאק
.ןח יבצ -דוד ברה לוגדה 'עיפשמ'ה תארשהב הלעפש םימימת-יכמות

לש סנק וילע ליטמה קוחה ןיינעב רבד יניבמ לצא ןיינעתהל יכדרמ-דוד 'ר לחה רשאכ
.ןיינעב יופצה יוניש םוש לע עדי אלו עמש אל םהמ שיא יכ ול ררבתה ,לבור תואמ-שולש

לש הבע הליבח וינפל חינהו רטוש יכדרמ-דוד 'ר לש ותונחב עיפוה דחא םוי ,םנמאו
רטושה רמא ,"וללה תוריינה לע םותחלו לבור תואמ-שולש לש סנק םלשל ךילע" .םיכמסמ
.אציו

אובל ץלאנ ,םיבר ויה םיכמסמה םגו ,תיסור אורק עדי אלש ןוויכמ .דרחנ יכדרמ-דוד 'ר
תמירע לכ תא ףסא אוה .תושעל וילע המ ול וריבסיש ידכ ,'םיניבמ'ה לא םיכמסמה םע
.םהינפ לע בחר ךויח ךסננ ,תריינב לק טבמ וללה ופיעה ךא .וידידי לא האיבהו תוריינה

בייחמה ךמסמה תא ךידיל רוסמל םוקמב .לבלבתה רטושהש וא ,והשלכ שוביש עריא יכ הארנ"
."!ותקירעבו ךנבב רושקה םיכמסמה קית לכ תא ךל רסמ ,סנק םלשל ךתוא

ךותל םיכמסמה תליבח לכ הכלשוה הרהמ דע .רבדה תועמשמ תא דימ ןיבה יכדרמ-דוד 'ר
המלש לש ומויק םצעו ומש םג אבצה ןויכראמ החמנ םיכמסמה םע .חרופ קבאל התייהו רונתה
.בוקליפאק

.סנקה לוטיבל 'תמייוסמ תינכת' לע רבידשכ יברה ןווכתה המל יכדרמ-דוד 'ר ןיבה זא קר
רשוא-רב ישיבא םע םיידוהי םייח
רשוא-רב לאכימ 'ר ויבאו ישיבא
ןאריאב זאריש תליהקב הנורחאל ומלוצש תונומת םע


םישקבמ ונחנא וניחא תא

םימשאומה ,םידוהי רשע-השולש ,זאריש ריעב ,'דאבע לאדע' ינאריאה אלכב םיקמנ םישדוח
,הרשע-שש ןבכ רענ וליפאו ,םירומו םיטחוש ,םילהומ ,םינבר םהיניב .לארשי תבוטל לוגירב
בינה אל יתרושקתה ץחלהשכ ךא ,תורתוכל השרפה התלע םיישדוחכ ינפל .ומש הדאזאלב דיבאנ
.רתוי 'םירעוב' םיאשונל ומוקמ תא ןיינעה הניפ ,תוידימ תואצות

ךרד-אל -ךרדב גלז אלא ,םיינאריאה תרושקתה-ילכב םסרופ אל רשע-השולשה לש םרסאמ רבד
ר"ויו זאריש דילי אוה ,רשוא -רב לאכימ 'ר ,ויבאש ,רשוא-רב ישיבא .הנידמל ץוחמ לא
.רסאמה רבד לע עדוויהל םינושארהמ היה ,לארשיב זאריש יאצוי ןוגרא תלהנה

"ףרשיהל דמוע לכואה"

רצי רשוא-רב .םידוהי םירוצע השולשו םירשע לע רבידו ידמל לפרועמ היה ינושארה עדימה
רפסל עדי אל תוחפשמה ינבמ שיא .לארשיב םויכ תוררוגתמה ,םירוצעהמ המכ תוחפשמ םע רשק
תנבהל ועייס ,ופסאנש תויקלחה עדימה תוסיפ לבא ,ןאריאב םהיבורקל עריא קוידב המ ול
.ןאריא אצוי אוה ףאש ,בצק השמ ,זאד תורייתה רש לא עדימה רבעוה ליבקמב .הנומתה

םע ינופלט רשק רוציל תורשפאה ףא-לע .םינושארה היבלשב השרפה תא הפפא תטלחומ תויאשח
םה יכ םיענכושמ וללה .הנידמה ידוהי םע תוחישהמ שממ לש עדימ לבקל רשפא היה אל ,ןאריא
הב יד לארשי בשות םע החישה םצעו ,םהלש ןופלטה יווק לע תונזאהלו דימתמ בקעמל םינותנ
בורקל ידוהיה חרזאה רמא ,תישילש הנידממ ושענש ןופלטה תוחישמ תחאב .םהייח תא ןכסל
אוהו שאה לע לכואה יכ ,רהמ ומייסת .בוט םישיגרמ אל ונאו תיבב אל רוחבה" יכ ותחפשמ
.בטיה ןבוה זמרה ."ףרשיהל דמוע

תכרפומ המשאה

וליפא" .לוגירב וקסע םיריסאהש תומשאהה תוכחוגמ המכ דע רשוא-רב ריבסמ הז עקר לע
םישאהל .םידוהיה המכו-המכ-תחא-לע ,ןוטלשה ינפמ ששחב םייח ןאריאב םימלסומה םיחרזאה
קנטב הריהדב קוניצב ריסא םישאהל ומכ הז ,לארשי תבוטל לוגירב ,ריעצ רענ םהבו ,םידוהי
."ריעה תובוחרב

,ןארהט לש םיינכפהמה ןידה-יתב אישנ לש וירבד תובקעב תינפת לביק השרפב לופיטה
םידוהיה לש םרצעמ רבד תא רשיא 'ירוהמו'ג' ינרמשה ןותיעל ןויאירב רשא ,ןייסוח םלאו'ג
םיכמסומה םימרוגה וטילחה הז בלשב ."הרומח לוגיר תשרפ"ב םידושח םה יכ ןייצ ףאו
.ןאריא לע יולג יתרושקתו יטמולפיד ץחל ליעפהלו ןיינעה תא ףושחל לארשיב

לודג ששחה

בר ןשע םירזפמ םינאריאה .רורב וניא םיאולכה םידוהיה רשע-השולש לש םבצמ ,םויהל ןוכנ
לודג ןכלו ,תוומ אוה לוגירב םיעשרומל ןאריאב רכומה דיחיה שנועה .םהיתונווכ ביבס
ירוביצה םויה-רדס לעמ רסוה אשונהש הדבועה אוה ךכמ רומחש המ ךא .םיריסאה םולשל ששחה
.לארשיב

וידיבש ימ לכ לא הנופ אוהו 'ןאריאב ןויצ יריסא ןעמל הלועפ דעו' םיקה רשוא-רב ישיבא
.91010 םילשורי 1119 ד"ת :דעווה תבותכ .וילא תונפל ושקבמו ןיינעל םורתל יושעה עדימגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ןיליפת תחנה עצמאב שידק

?שידק לע ןמא הנעי םאה ,שאר-לשל די-לש ןיב ,ןיליפתה תחנה עצמאב דמועש ימ :הלאש

שידקב ליחתמ ןיינמהש ינפל ןיליפת חינהלו ,הליפתל עיגהל םידקהל הווצמ :הבושת
.חיני זאו ומויס דע ןיתמי ,שידק רמול םידמוע רבכו חינהל קיפסה אל םא .ןושארה

םאו ,והשלכ רובידב קיספהל ןיטולחל רוסא ,דיה לע ןתרישק ןיבו ןיליפתה לע הכרבה ןיב
.שדחמ הכרבה תא רמול בייח - ןיליפתה ןיינעמ וניאש רבדב קיספה

גהנמל - קיספהש ימ .(שארה לע העוצרה קודיה רחא דע) קיספהל רוסא שאר-לשל די-לש ןיב
ךרבי םיזנכשאה גהנמלו ,שארה לע קודיהה ינפל 'ןיליפת תווצמ לע' ךרבי ד"בחו םידרפסה
תווצמ לע'ו (די -לש ןיליפתב שמשממ אוהשכ) 'ןיליפת חינהל' :תוכרבה יתש תא בוש
.קודיהה ינפל 'ןיליפת

ןיזאיו ןיתמי אלא ,השודקבש רבד לכ תונעל רוסא שאר-לשל די-לש ןיב ,םיקסופה בורל
םא ,'רמוא עיבי'ה תעדל .(הדימעה תליפת עצמאב תאז עמושה ןידכ) 'הנועכ עמוש' היהיו
.ךרביו רוזחי אל ,'ןמא'ל קיספה

ךכ-רחאו) 'השודקבש רבד'ל שאר-לשל די-לש ןיב תונעל םיבייח ,ורודיסב אינתה-לעב תעדל
ןרימאד" לש ןמאו ,"ךרבתי ...אבר הימש אהי ןמא" :שידקב ונייהד .(ל"נכ שאר-לש לע ךרבל
םילימל קר 'ןנברד םידומ'ב .'ךולמי'לו 'ךורב'ל ,'שודק'ל :השודקב .'וכרב'ל ."אמלעב
.'הליפת עמוש'ו 'שודקה ל-אה' לש 'ןמא'לו ,"ךל ונחנא םידומ"

ךא ,שאר -לשל די-לש ןיב קיספי אל ,הכרב אלב םיחינמ ןתואש ,םת-ונבר לש ןיליפת חינמה
.םירסוא שיו .'הרמזד יקוספ'ב םינועש המ לכו ןמא םש תונעל ךירצ
'מע א"ח ע"ושה ףוסב ספדנ) ןיליפת 'לה ורודיסבו ,םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .י-ט"ס הכ 'יס ע"ושוט
ירעש .ב-א,טי .ט,ח ןחלשה תוצק .נ"שו ,םש הכלה רוריבו ,גמ-במ םש ףסוי טוקלי .םש ב"נשמ .(312
.דכ 'יס א"ח ח"וא גהנמו הכלהזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il