670 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

הרש-ייח תשרפ * (5.11.99) ס"שת'ה ןוושחרמב ו"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הכלההמ דחפמ ימ


םיכירצ םניא םינבר יכ ,הנעטה תא ףסה לע תוחדל שי
ןכש ,תכחוגמ הנעט וז .תיטילופ תקולחמב ברעתהל
רבד לכ לע םיחכוותמ ונלצא םיאקיטילופה


יקספ ביבס הנורחאב הצרפש תיתרושקתה הלומהה רשפ תא ןיבהל םיחילצמ םניא רוביצב םיבר
ריוואה ללחב עמשנ ךא .םיחטש תריסמבש הנכסהו רוסיאה רבדב לארשיב םינבר לש הכלה
םהירבדב ןיא םא ,ברעו יתש תריקחל םינברה תא הסינכמ תרושקתה רבכו ,הכלה-קספ ףוריצה
?המוהמה לכ המ לע ,ההות התאו .'תומילאל האירק' וא 'התסה'

תקולחמב םייונשה םיאשונב קוסעל םיכירצ םניא םינבר יכ ,הנעטה תא ףסה לע תוחדל שי
לעו תבש לע - רבד לכ לע םיחכוותמ ונלצא םיאקיטילופה ןכש ,תכחוגמ הנעט וז .תיטילופ
המ הכלהלו הרותל ןיא ךכ םושמ יכו .'ידוהי והימ' לעו ןישוריגו ןיאושינ לע ,תורשכ
?ןיינעב רמול

תיטרקומד-יטנא השירד

ול שיש אשונ ,לשמל ,קרפה לע הלוע רשאכ .יטרקומד-יטנא דוסי וליפא הב שי תאזכ השירד
םיטביהה לכ תא לולכל ירוביצה ןוידה רומא ,םיילכלכו םייאופר ,םייטפשמ ,םייתד םיטביה
םיאפור ;יטפשמה טביהה לע ורבדי םינטפשמ ;יתכלההו יתדה דצה תא וגיצי םינבר :וללה
הנומת גצות ךכ קר .תוילכלכה תוכלשהב ובקני םינלכלכהו ;םייאופרה םיטקפסאה תא וריאי
,אשונה לש בושח דצ תרכה ענומ ,םינברה תא קיתשהל עבותש ימ .םלש היהי ןוידהו האלמ
.רוביצה לש הריחבהו טופישה תלוכי תא תוועמ ךכבו

םיינוחטיב םיטביה הב שי ,םולש ימכסה תרומת לארשי-ץראמ םיקלח לע םירותיווה תלאש
תועבוק הכלההו הרותה :וזמ הרתי .םייתכלהו םייתד םיטביה הל שיש קפס ןיא ךא ,םיינידמו
םימכסהב תחקל רוסא וא רתומש ןוכיסה תדימ רבדב םג אלא ,ץראה תשודק ןיינעב קר אל הדמע
.הלא תויגוסל תשרדנ הרותהו ,תיתכלהו תיתד תועמשמ שי םדא ייח ןוכיסל םג .הז גוסמ

תובישח ילעב ,םייגטרטסא םיחטש לע רתוול רוסא - ןיטולחל הרורב הרותה לש התדמע
ןוכיסה תולובגמ םיגרוח הלאכ םירותיו יכ תעבוק הרותה .םולש תוחטבה תרומת ,תינוחטיב
םייוג םאש ,תקסופ הכלהה .ץראה יבשות לכל תישממ שפנ-חוקיפ תנכס םהב שי יכו ,ריבסה
םיאצויו תבש םיללחמ ,םולשל םהינפש םיבייחתמ םה םא וליפא ,הלאכ םיחטשל סנכיהל םיסנמ
."םהינפל שבכיל החותפ ץראה אהת םשמ"ש ששחמ ,המחלמל םדגנ

םניאש םידוהי שי ונרעצלש םשכ ,הכלהה תדמעל תייצל הצור אוה ןיאש רמול ידוהי לוכי
עימשהל םג רוסאל עובתל ול שי תוכז וזיא לבא ;תורשכו תבש יניינעב הכלה יקספב םיבשחתמ
תעדל רוביצה לש ותבוחו ותוכזו ,הרותה תעד תא עימשהל לארשי ינבר לש םתבוח !?הכלהה תא
.ינויח הכ אשונב הכלהה תרמוא המ

תודוסיה םינומט םש

רוקמ איה הרותה אקווד יכ ,קדצומו יתימא ששחמ תעבונ םינברה לע תוללוגתהה יכ הארנ
תדימ הלועש לככש ,הדבוע .םירותיוול תודגנתההו ץראה תומלש לע הדימעה ירוחאמש חוכה
,הדבוע .וניביואל םירותיוול תודגנתהה תמצוע הלוע ןכ ,תווצמה תרימשלו הרותל הברקה
הזמש הארנ .םירותיווהו תוגיסנה ךרד תא ללוש ולוככ ובור תווצמהו הרותה ירמוש רוביצש
.םידחפמ םה

תא םיבאוש ונא הנממו ,ץראה לע ונתוכזל סיסבה איה הרותה .תמאה וז ,תושעל המ לבא
לע תבשה םיארוק ונאשכ .תובאה תלחנ לע רתוול אלו תומואה יצחל חכונ דומעל תוחוכה
.ןורבחב םישפחמ ונחנא המ בטיה םיעדוי ונא ,וניבא םהרבא ידי-לע הלפכמה-תרעמ תיינק

בשנ אל םאש ,הקומע הנבה ןאכ שי .ןורבחב תובשייתהה לעפמ לש המוצעה תובישחה ןאכמ
םישוע ןורבח יבשייתמ .הפיחבו ביבא-לתב םג תבשל תירסומ הקדצה ונל היהת אל ,ןורבחב
תובשל ,ןורבחל תולעל לארשי-תיב ינומה תא םינימזמ םהשכ הנושאר הגרדממ תינויח הלועפ
.לארשי-ץראב ונתבישי םצעל תודוסיה םינומט םש .תובאה ירבק לע חטתשהלו הבשדח שיםיסנכתמ יברה יחולש

,לארשימ םיחולש םייתאמכ םהבו ,םלועה יבחרב שטיוואבוילמ יברה יחולשמ תואמ-שמחו ףלאכ
.קרוי-וינב יברה רצחב ימלועה סוניכב וישכע םיפתתשמ ,ץראה יבחרב ד"בח-יתב תא םילהנמה
שטיוואבוילמ יברה לש ותואישנל הנש םישימח ןויצל תויוליעפה ודמעי סוניכה זכרמב
םעה תנכה - הרקיעש ,תוחילשה יולימב והער תא שיא םיחולשה וקזחי סוניכב .(ס"שת-י"שת)
.ונקדצ-חישמ ידי-לע אובל הבורקה הלואגל ולוכ

ןורבחב תבש

ידי-לע הלפכמה תרעמ תיינק לע רפוסמ עובשה תשרפב ןכש ,'ןורבח תבש' הזרכוה וז תבש
םיאבש לארשי -תיב ינומה תטילקל םיכרענ ןורבחב ידוהיה בושייה ישדחמ .וניבא םהרבא
-תודועסמ ,הלפכמה-תרעמב תוליפתהמ ונהיי םיחרואה .ןורבחבו עברא-תיירקב תבשה תא תושעל
,הבר תובישח הלא םירוקיבל .ןורבחב םיידוהיה םירתאב םיכרדומ םירויסמו תופתושמ תבש
.02-9965333 'לט .ןורבח יצולח לש םחור דודיעל

יברה םע ללפתהל

הייפצל רוטילקתב םג וישכע העיפוה ,ב"הראב JEM תקפהב ואדיווה תטלק ,'יברה םע ללפתהל'
.הביתה ינפל רבוע ומצע יברהשכ רקיעבו ,יברה םע הליפת יעטק לש רחבמ רוטילקתב .בשחמב
.03-9606120 'לט .הליפתה תעשב גהונ יברהש םיגהנמ תורשע םיטרופמ הבו תרבוח תפרוצמ

הקיזומב תושדח

ולבקתנ וישכע .תידיסח הקיזומ לש םישדח םירוטילקת קפסל הפיסומ 'תוקפה םעונ' תרבח
תיד"בח הקיזומ - 'קיסאלק ד"בח' הרדסב יעיבר רוטילקת ,'םיגחה תריווא' תכרעמב
.םיריעצ םיידיסח םירמז לש םירחבנ םיטיהל רשע-העברא ,'םילגניסח' ןכו .תילטנמורטסניא
.02-5374144 'לטשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.הרש -ייח תשרפל


םניח תונתמ ןיא

עיצה ,הרש תרובק םשל ,הלפכמה תרעמ תא יתיחה ןורפעמ תונקל וניבא םהרבא שקיב רשאכ
רבכ ץראה לכ ןכש ,ןידה ןמ הדשה תא תחקל לוכי היה םג םהרבא .הנתמב ול התיתל ןורפע
םהרבא שקעתה תאז-לכב ."תאזה ץראה תא ןתא ךערזל" :ה"בקה תחטבהכ ,'ה תאמ ול הנתינ
.הדשה לש אלמה וריחמ תא םלשל

םלשא" :י"שר שרפמ ?"אלמ" הלימה לש השוריפ המ ."יל הננתי אלמ ףסכב" :רמוא אוה ךכו
.הדשה לש אלמה ריחמה תא םלשל הצור אוהש םהרבא שיגדה הלא וירבדב ,רמולכ ."היווש לכ

אלמ ףסכ

,שדקמה םוקמ תא ןיכהל הצרו םילשורי תא שבכש רחאל .ךלמה דודמ י"שר איבמ ךכל המגוד
ףא הנווראו ,שוביכ ןידמ םוקמב הכז אוה םנמא ."אלמ ףסכב" יסוביה הנווראמ ותוא הנק
,'הל ךל רשא אשא אל יכ" :ורמואב תאז קמינו ,בריס תאז-לכב ,הנתמב ול ותיתל הצר
תא םלשיש ךכ לע דמע אלא ,שדקמה םוקמ תא םניח לבקל םיכסה אל דוד - "םניח הלוע תולעהו
.חטשה לש אלמה וריחמ

תוכייש לכ קתנל ידכ איה ,"אלמ ףסכב" חטשה תיינק לע דודו םהרבא לש וז םתדימעל הביסה
ויה ןיידע ,הנתמב חטשה תא לבקל םימיכסמ ויה וליא .םימדוקה הילעב ןיבל עקרקה ןיב
.הנתמב ותוא ונתנש ימכ ,םוקמה לע םיארקנ יסוביה הנוורא לשו יתיחה ןורפע לש םהיתומש
הראשנ אלו ,םימדוקה םילעבה לש הקיז לכ הקלוס ,"אלמ ףסכב" עקרקה תיינקב ,תאז תמועל
.עקרקה ןיבל םהיניב תוכייש םוש

העיגיו למע

היהתש הל רוסא ידוהי לש תינחורה הדובעה .'ה תדובעב ידוסי ןורקיע ןאכ שי ,השעמל
שי ארחא-ארטסב קרש ,רהוזב רמאנ ."אלמ ףסכב" תויהל הכירצ איה אלא ,'םניח' תניחבב
קרו ,העיגיו למע םישרדנ השודקה דצב וליאו - "םניח םירצמב לכאנ רשא" - םניחב םירבד
.יקולאה רואה תארשהל םיכוז זא

.השודקה לש תידעלבה תולעבל םריבעהלו םלועה יניינע תא 'תונקל' אוה ידוהי לש ודיקפת
'אלמ ףסכ' םולשת ידי-לע אקווד השענ הז ןיינקש ,ךלמה דודו וניבא םהרבא ונתוא םידמלמ
.םניחב אלו - העיגיו הדובע ךותמ -

יחצנ םויק

לכ ןכלו ,ךכ-לכ יל עירפמ וניא ערה ירצי ,םיבוט ייתונורשיכ :ובילב רמול םדאל לא
למע םהב עיקשהל ךירצ ,םניחב םגישהל רשפאש םירבד םג .האלהו ינממ אוה הדובעה ןיינע
.יחצנו יתימא םויק םהל שי זאו ,הדימה אולמב ולש ויהי ןכאש ידכ ,העיגיו

-ארטסה תושרמ ירמגל םתוא איצומ אוה ,"אלמ ףסכב" םלועה יניינע תא 'הנוק' ידוהי רשאכ
.םינוילעה םייוליגה לכל עיגמ אוה ךכ ידי-לעו ,ךרבתי ול 'הריד' םהמ השועו ארחא
(60 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)

םימיב אב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםימלש םימי

וילע .םימלש תויהל םיכירצ םדאה לש וימי לכ .(א,דכ ונתשרפ) "םימיב אב ןקז םהרבאו"
םימיה םע אב אוה יכ ,"םימיב אב" ארקנ םהרבא .תווצמ םויקלו הרות דומילל םוי לכ לצנל
.'ה תדובעל םוי לכ לצינ אוה -
(רהוזה יפ-לע)


ןמזה לוצינ

ויה וייח ימי לכ ,רמולכ ."יח רשא םהרבא ייח ינש הלא" :(ז,הכ) םהרבאב רמאנש והז
,"הרש ייח ינש" :רמאנ הרשב ןכו .'ה תדובעלו השודקל ולצונ םימיה ןכש ,'יח' תניחבב
.תומלשו תומימת ויה הייח תונש לכש
(ך"ישלא)


םיראומ םימי

לכ תא ומע איבה םהרבא ."םוי רואל םיקולא ארקיו" רמאנש יפכ ,רואה תא למסמ 'םוי'
.דחא םוי וליפא םהמ רסח אלו ,םיריהזמו םיריאמ םהשכ םימיה
(ם"ירה ישודיח)


ןמזו המכח

;הנקזב וניאו םימיב ;םימיב וניאו הנקזב אוהש םדא ךל שי :רמאנ (הבר תישארב) שרדמב
,תווצמה םויקו הרותה דומיל תא למסמ "ןקז" .הנקז דגנכ םימיו םימי דגנכ הנקז ןאכ לבא
,'הנקזב' אוהש םדא שי :שרדמה תנווכ וזו ."המכח הנקש הז אלא ןקז ןיא" :ל"זח רמאמכ
םדא שיו .ךכל שדקומ ומוימ עגר לכ אל ,'םימיב וניא' לבא ,תווצמ םייקמו הרות דמולש
לצא .קירו לבה םה וייח ימי לכש ,'הנקזב' וניאו ,תובר םינש יח אוה ,'םימיב' אוהש
.וייחמ עגרו עגר לכ לצינ םגו תווצמ םייקו הרות דמל אוה - םירבדה ינש ויה םהרבא
(תוחיש יטוקל)


ףסכהו ןמזה

וליאו ,יל היהי בורקב לבא יל ןיא וישכע - רמאת ףסכה לע .ףסכה ןידכ ןמזה ןיד ןיא
.ךל היהי אל דיתעב םג ,וישכע ןמז ךל ןיא םא - ןמזה
(בוט-םש-לעבה)


רידנ חרוא

,םיחרואה תא ריעהו ותטיממ םק רקובב םכשה .הינסכאב םעפ ההש ץישודרמ רעב-בוד יבר
.ההימתב והולאש ,"?חרואה ימ" .בושי אל םלועלו ןאכ היה אל םלועמש חרוא אבש הנעטב
."הזה םויה" :םהל בישה

הקד לש הכרע

וכפהיי תונודזש דע המלש הבושת תושעל רשפא תחא הקדב .תחא הקדל וליפא הלודג תובישח שי
.תויוכזל ול
(שטיוואבוילמ ץ"יירה יברה)

עובשה תרמיא


םירתיה ילב

השיא תאשל לכויש ידכ םינבר האמ לש רתיה שקבל טילחה ,טג ונממ לבקל הבריס ותשאש ידוהי
רפסל לחה ךכ ידכ ךותבו ותשקב תא גיצה ,םדרטסמא ילתפנ ברה לא םג עיגה אוה .היינש
.היתוערגמ לכ תא ראתלו ותשא לש התונגב

םושרג ונבר רזגש הרזג ריתהל ידכ םינבר האמ לש רתיה שקבל ךלוה התא" :ברה ול רמא
רומח רוסיא הזש ,לארשימ השיא לע ערה ןושל רוביד לע וליאו ,(םישנ יתש תאשל אלש)
."!דחא בר לש וליפא רתיה תשקיב אל - אתיירואדמתודיסחה יכרד


רבח ךל הנק

,דחא רבד םה יברו דיסחש ,עדוי דלי לכ .רורבו ןבומ - יברל רושק היהי דיסחש ךרוצה
םויק הנושארבו שארב איה יברל דיסח לש תורשקתההו תורסמתהה .יבר ילב דיסחל רשפא-יאו
לש ינשה וקלח תא םג םייקל ודיפקה םידיסח םלוא ."בר ךל השע" (ו,א תובא) הנשמה רמאמ
."בר ךל הנקו" - רמאמה

השע' ,איה ל"זח תצע" :ב"שרה ר"ומדא ק"כ ,ונבל 'תודיחי'ב םעפ רמא ש"רהמ ר"ומדא ק"כ
םאו ;רבח וניא רבחה םג ,בר םדאל ןיא םא .הזב הז םירושק רבחו בר .'רבח ךל הנקו בר ךל
,רבח םדאל היהיש יחרכה" :רבחב חרכהה תא ריבסה םג יברה ."בר םג ול ןיא ,רבח םדאל ןיא
"הווצמ ברהש המ תא לעופב םייקל עייסמו ,ברה תא לואשל המ ךרד-הרומ אוה רבחה יכ
.(688 'מע ,ב קלח םירוביד יטוקל)

דחא לע םיינש

םירשעו האממ הלעמל רבכ ,םשה ךורב" :רבדה חרכה לע תוכיראב םעפ רביד ב"שרה ר"ומדא ק"כ
ר"ומדאשכ ,ךרעל ן"קת תנשב .םיבוט םירבחו םיעיפשמ ,םיכירדמ שי םידיסחה ברקבש הנש
יריעצ לש םתכרדה לע ,ןקזה ונבר ,ויבא ותוא הנימ ,ךרעל הרשע-שש ןב היה יעצמאה
.םידיסחה

ינשל רפסמ דחאשכ :רמאו ,םירבח לש ןיינעה תא םיכרבאה ןיב זא עבק יעצמאה ר"ומדא ק"כ"
םירבדתמ םהינשו ,הער הדימ הלילח וא הבוט-אל הדימ והערב האור דחאשכ וא ,ובבל יעגנ תא
יתש ןאכ שי זא ירה ,ערה לגרההמ וא הערה הדימהמ רטפיהל דציכ הצע םישפחמו הז ןיינעב
יטוקל) "ןוקיתה תא לעופב םיעצבמ םה אליממו ,תחא תימהב שפנ לומ תויקולא תושפנ
.(נש 'מע ,ב קלח םירוביד

-ישנא ברקב היה עובק רדס" :(גע 'מע ,ב ךרכ) ויתורגיאב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ
םג רבדמ היה ומע ותיא רשא ,ושפנכ ערו בהוא ול היה ...דחאו דחא לכ רשא ,ויחיש ונמולש
עובק ער תבהא תויהל" :ביחרמ אוה (טיק 'מע םש) רחא םוקמב ."הדובע יניינעב ובבל ירתס
ושפנב בוח אצמי דחא לכ .יתימאו ימינפ בוריקב ברקתהלו עעורתהל ,חא תבהאכ דחא לכ בלב
."בוט לעופו הדובעב דוקשלו תוגהלו ,וידחי דומלל בוט רבח ול תויהל

ךשמנ בלה

,ןמאנ בהוא ליבשב השועו בשוח םדאש המ יכ ,'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ,ובס םשב רמא ב"שרה
וא ןימיל םימעפל םיטונ - ומצע יבגל .ומצע ןעמל השועו בשוח אוהש הממ יתימא רתוי אוה
ר"ומדא שדוק-תורגיא) רשויהו רשיה ךרדב םיכלוה ,ןמאנ בהואל עגונש המב לבא ,לאמשל
.(צ 'מע ,ד ךרכ צ"יירה

:םידיסחה ברקב תורבחה הכעד םינשה ךשמבש לע ורעצ תא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ עיבה םעפ
ובצמב ,ותיב ינב םולשב ,ורבח םולשב שיא וניינעתה ,ושגפנ םידיסח ינש רשאכ ,םעפ"
אל דחאל .ךכ םירבדמ אל םויה .והערל שיא בל-יוליגב ךכ לע םירפסמ ויהו ,ינחורהו ימשגה
קר קוסע דחא לכ .'יתית יכיהמ' אלא הז ןיאו ,ול עגונ וניא תלוזה .ינשה ןמ תפכא
.(348 'מע ו"צרת תוחישה רפס) "ומצעב

אוה - בר ךל השע" :(688 'מע ,ב קלח םירוביד יטוקל) ש"רהמה רמוא ?רבח םיאצומ דציכ
."וילא ךשמנ בלבש הזכ - 'ךל הנקו' לש ןפואב תויהל ךירצ רבח לבא ,לוע-תלבקב

לכל חרכומ" :(זי 'מע ,אי ךרכ ולש שדוק-תורגיא) שטיוואבוילמ יברה םג בתוכ וז חורב
ןושל קוידב עודיכו ,'בר ךל השע' רמאנ רבכ ירהו ,ובג לע דמוע ימ היהיש דחאו דחא
הצור דימלתה ןיא םא וליפא ,ונייה .הייפכ ןושל ,'הקדצה לע ןישעמ' ןושלמ אוהש ,היישע
הנקו' םג תויהל ךירצש אלא ,'בר ךל השע'ב ותבוח ידי םיאצוי ןיאש ןכ-םג ןבומ ...ךכב
,יעצמאה ר"ומדא ק"כ םגתפכו ,ובבל יעגנ וינפלו ול תולגל לכויש ימ ונייה ,'רבח ךל
."תחא תימהב שפנ לע תומחלנ תויקולא תושפנ יתש ויה הז ידי-לעש


הלואגל הייפיצבינפ תלבקל םינכומ םידמועו ,הדובעה יניינע לכ תא ומייס רבכו ...ןיציקה לכ ולכ רבכ"
ונקדצ-חישמ ינפ תלבקל לעופב םינכומ תויהל :איה תוחילשה תדובע וישכעו - ונקדצ-חישמ
!שממ לעופב
(ב"נשת הרש-ייח תשרפ תבש ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


תבשב תופקה

העשב ,רקובב תבשב .ןורבחב וניבא םהרבא םש-לע תסנכה-תיבב ,ירמגל הליגר תבש התייה וז
תסנכה-תיבל םואתפ סנכנ הליפתה לש המוציעבו ,תבשה תליפתל ריעה ידוהי ופסאנ ,הדועיה
קפיס היה אל ,הלחה רבכ הליפתהש ןוויכמ .הנימב תדחוימ םינפ-תרדה לעב ,רכומ-אל םדא
.ומשב ןיינעתהלו 'םכילע םולש' תכרבב ולבקל ,חרואה לא תשגל םיללפתמהמ שיא ידיב

,םיניקתהו םימלשה הרותה-ירפס ואצמנ דחאה ןוראב .תסנכה-תיבב ויה שדוק-תונורא ינש
ולבתנ םינשה ףולחב רשא הרות-ירפס המכ ונסחוא רחאה ןוראב .רוביצב םיארוק ויה םהבש
איצוהל תסנכה-תיב יללפתמ וגהנ ,ןקתל רשפא היה אל רבכש ,הלאה הרותה-ירפס תא .ולספנו
.'תופקה'ה ידוקירל ,הרות-תחמשב - הנשב תחא

,ויתודימ יפ-לע לשלתשה ןבלה ונקזש ,חרואה לש ותומד .הרדסכ הלהנתה הלוכ הליפתה
אלשו ותניפב ענטצהל לדתשה ומצע שיאה .םיללפתמה ברקמ םיינרקס םיטבמ הילא קתרל הפיסוה
.רתויב טולבל

הטעמ הטע הכ דע םא .םיללפתמה לכ תא חרואה עתפל עיתפה ,הרותה תאירק דעומ עיגהב םלוא
ךכב דבכתנש אלב .םיניינעה דקומב ומצע ביצהו םק התע ,םילכה לא תואבחיהו תועינצ לש
וב םיטיבמ םיללפתמה דועב .החוורל וחתפו םילוספה הרותה-ירפס לש שדוקה-ןורא לא שגינ
דחאב זוחאל הז רהימ ,רכומ-אלה חרואב עגפת אלש ךרדב ביגהל דציכ םיבשוחו ןוהמיתב
.ןוראה ןמ ואיצוהלו הרותה-ירפסמ

לע ודימעהל שקיבו םיריהמ םידעצב וילא ברקש תסנכה-תיב יאבגמ ירמגל םלעתה חרואה
דועצל לחהו ,"...וניקולא דחא" ,"...לארשי עמש" תרימאב חתפ וידיב הרותה-רפסשכ .ותועט
.האירקה תמיב רבעל ודיב רפסהשכ

םואתפ ול עיפומ עודי-יתלבו רכומ-יתלב חרוא .םיללפתמה לש םתוממותשה הרבג עגרל עגרמ
היה ןוראה ןמ איצוהש הרותה-רפס ,תאזמ הרתי !תיב-לעב גהנמ וב גהונו םהלש תסנכה-תיבב
!וב אורקל רשפא היה אלו לוספ

תונידעבו חרואה לא שגינ ברה .ברה לש ותוברעתה השרדנו הרירב לכ הרתונ אל הז בצמב
וב תושעל רשפאש דיחיה שומישה יכו אוה לוספ וידיבש הרותה-רפס יכ ,ונזוא לע שחל הבר
.הרות-תחמשב 'תופקה' אוה

."!הרות -תחמשב ומכ ,תופקה וב השענ הבה" ,ךויחב רמא ,"ןכ-םא" .לבלבתה אל חרואה

םהמ המכ .ינומלאה חרואה תדיחל ןורתפ אוצמל ןויסינב ,והער ינפב שיא םיללפתמה וטיבה
.םוקמה ירדס תא שבישו םהלש תסנכה-תיבל חיגהש רזומה רזה לע זוגרלו ןוטרל ולחה ףא
.תמוערתב ולאש ,"!?הליגר תבשב תופקה"

והואיצוה רבכש הרות-רפס .קדוצ שיאה ילוא" :רמאו םינטורה תא הסהש אוה ברה אקווד
תוחפל וב ךורעל שי .ךכ םתס ותוא םיריזחמ ןיאו ותוא םיבילעמ ןיא ,שדוקה-ןוראמ
."תופקה

ךכ ךותבו ,האירקה תמיב ביבס ויתובקעב ךלוה רוביצה לכו וידיב הרותה-רפסו חרואה עספ
ודובכ םושמ ילוא ,השע ךכש ברה תובקעב ילוא .דוקירב חצפו לע-לא וילגר תא חרואה אשנ
חרואה רחא ףחסיהל םיללפתמה רוביצל המרג רשא איה תרחא הביס ילואו ,ירותסמה חרואה לש
.רעוסה ודוקירל רובחלו

תופקהה עבש לכ תא ךורעל םיללפתמה ומייסש דע חרואה לש ותעד החנ אל ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
תא םחל ,ייבירי תא 'ה הביר" קוספה תא לודג לוקב חרואה ארק תופקהה תחאב .ןרדסכ
.וירחא קיזחמ-הרחמ להקה לכו ,"יימחול

דעוימה שדוקה-ןוראל לוספה הרותה-רפס רזחוה ןמויסב קרו הכורא העש דוע וכשמנ תופקהה
.הרותב האירקל ינשה ןוראה ןמ אצוה ,רשכ ,רחא הרות-רפסו ,ול

ינפ וקיפה תופקהה םותב .םייתעבש התע הרבג חרואה לש ותוהז רבדב םיללפתמה לש םתונרקס
תוכזל ףא ילואו שיאה ימ ףוס-ףוס תעדל ידכ ,הליפתה םויסל ופיצ לוכה .רהוז רוא חרואה
.םלענו תסנכה-תיבמ הזפוחב חרואה אצי ,הליפתה המת ךא םלואו .תבשה תדועסל חרואכ וב

-תיבב םתליפתב ודמעש העשב קוידב ,תבשב יכ ןורבח ידוהיל עדונ ,ןושאר םויב ,תרחמל
תא זובלו םהב עוגפל ידכ םידוהיה יתב לע לפנתהל םיברע םיערופ לש הצובק הננכת ,תסנכה
תסנכה-תיב רוזאל הצובקה הברקתהשכ םלוא ,הלועפל ןכומו ךורע היה רבכ לוכה .םשוכר
לפנ לודג דחפו םיערופה לש םתעד השלח ,ונממ ועקבש םימרה תולוקהו םידוקירה תא העמשו
.ואבש תמועלכ םהיתבל ורזח םה .םהילע

ועבק עריאש סנה רכזלו .ןורבח ינשימ דחא אלא היה אל ינומלא חרוא ותואש לוקה אצי
.הנשב הנש ידמ ,תבש התואב תופקה
םיידוהי םייח


תיארקמה ןורבח תא ופשח תוריפחה

,ןורבחב (הדימור לת) 'ישי תומדא'ב ,הנשכ ינפל ,ןנער המלש ברה לש ותחיצר תובקעב
הנעטב ,הטלחהה עוציב תא בכעל התרוה תוקיתעה תושר .םוקמב שדח ןיינב תונבל טלחוה
ןמז ךותב לבא ,בוכיעו לושכמ דוע ךכב וארש ויה הליחתב .חטשב הלצה תוריפח עצבל הילעש
רצוא לע השעמל םיבשוי םהש וניבה םהו תוריפחל םיבשייתמה לש םסחי הנתשה דואמ רצק
.הנושאר הגרדממ ,ירוטסיה ,יגולואיכרא

,םימלש םתצקמ ,סרח ידכ םיעברא ולגתנ ,עקרקה ינפ תחת דבלב םידחא םירטמ לש קמועב
םייושע ,םיינועבצ םיזורחו םיטישכת ואצמנ ףא םידכהמ המכב .הנש םיפלא-תעבראכ ינפלמ
.וניבא םהרבא לש ותפוקת - הנש 3700-כ ינפלמ ,ןבא

"ןורבח ךלמל"

רחא הזב ופשחנ םישגרמו םיקתרמ םיאצממ דועו דוע .תוילגתה תמישרב הנושארה קר התייה וז
לע .הנש 2700-כ ינפל ,ךלמה היקזח ימימ ('תוליו') םיתב ינש םוקמב ולגתה ראשה ןיב .הז
.הפוקת התואמ סרח תורעק ירבש ואצמנ םיתבה תפצר

.הכלממה לכל יזכרמ האובת ןסחמ ןורבח רוזא שמיש (ןושאר תיב תפוקת ףוס) םהה םימיב
הרמשנ םהבש ,סרחה ידכ לש תידיה תיתחתב .הלפשה רוזאב ורצויש סרח ידכב ונסחוא םינגדה
בר רפסמ הלגתנ התע תוריפחב .'ךלמל' בתכנ הילעמו תישופיח תרוצב תמתוח התייה ,האובתה
.'ןורבח - ךלמל' בותכ ןהבש ,הלאכ תומתוח לש

לודג בקי

- ןיי ושע ובש םוקמה הנוכ ללכ-ךרדב .בקיה אוה רתויב םימישרמה םייוליגה דחא םלואו
.הנש 1500-כ ינפל ,תיטנזיבה הפוקתב ,ןיי וניכה ובש דואמ לודג חטש אצמנ ןאכ ךא ,'תג'
,תננסמ ךותל ןייה םרז םשמו ,תונטק תונבל םינבא היושע ספיספ תפצר לע וכרדנ םיבנעה
ולאכ תותג שולש .ןוסחאל ,לודג רוב ,תגל םשמ םורזל ףיסוה ןייה .םינוש םיחמצמ היושע
.תופסונ תותג חטשב תומייקש ןכתייו ,ולגתנ רבכ

רמוא ,"תיארקמה ןורבח ריעה תנכוש שממ הזה םוקמב יכ קפס לכ לעמ םיחיכומ ולא םיאצממ"
ונל שי תעכ" :ףיסומו ,גרבנזייא לאונמע רמ ,םוקמב תוריפחה תא להנמה ,ישארה גולואכראה
."ינשה תיבה תפוקת ףוס דעו תובאה ימימ םידוהי ויח הז םוקמבש תוחכוה

דוד תובקעב

,ךלמה דוד תפוקתל םג עיגהל הפיאשה וישכע הריעסמ םוקמב םילעופה םיגולואכראה תרובח תא
םירובס וירבחו גרבנזייא .ןורבחב יצחו םינש עבש ךלמו יח דוד ,עודיכ .הנש 3000-כ ינפל
תוריפחל םורדמ ,לתה זכרמב ,רתוי הלעמל טעמ ואצמיי ותפוקתמו דוד לש ונומראמ םידירשש
.(ישיו תור רבקכ עודיה םוקמה) םוקמב וישכע תועצבתמה

:ךויחב רמוא ,םוקמב ררוגתמה ,'ןורבחב ידוהיה בושייה ישדחמ' ל"כנמ ,ץיברוה ללה ברה
לבא ,וניתובאמ השורי ,ונלש אוה הזה םוקמהש תעדל ידכ תוחכוה םושל םיקוקז אל ונחנא"
."תאז םג םהל שי וישכע - תוחכוהל וקקזנש ימ םגגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


שדוח-שארב הכאלמ

?שדוח-שארב הכאלמ תיישעמ ענמיהל גהנמ שי םאה :הלאש

וניאש ל"זח ורמא ,דעומה-לוחבו םיגחב ומכ ,ףסומ ןברק וב שיש ףא ,שדוח-שאר לע :הבושת
.הכאלמ תיישעב רוסא

ימי'ל דוגינכ 'שדוח-שאר' רכזומ (א,ומ לאקזחי ;כ,טי א-לאומש) םיקוספ המכב ,ךדיאל
גהנמ אוהש ומכ ,שדוח-שארב הכאלמ תושעל אלש םגהנמ היהש הארנ" :ק"דרה בתכו .'השעמה
ינפל תווחתשהל םיאבו םתכאלממ םייונפ םיבר ויה שדוח-שאר ןברק ינפמ ילואו .םויה םישנה
.הכאלמב ורסאנ ןברוקה ינפמש ובתכש שיו ."'ה

.שדוח-שארב הכאלמ תושעל אלש םישנה גהנמל ףקות שיש רמאנ ימלשוריב ,ןכאו

לגעה השעמב ןהילעבל ןהימזנ תתל םישנה וצר אלש יפלש ,ורמא (רזעילא יברד יקרפ) שרדמב
םישדוח-ישאר תורמשמ ויהיש ,ןרכש ה"בקה ןתנ ךכל ,[םירבגהמ רתוי וזרדזה ןכשמה תבדנבו]
.םישנאה ןמ רתוי

דגנכ ,םירומג םילגרו םידעומכ לארשיל םישדוחה-ישאר תא תתל ה"בקה הצרש ,ושריפש שיו
.םישנל קר (וראשנ וא) ונתינ ,ךכב וכז אלו לגעב ואטחשכו ,לארשי יטבש ב"י

הכאלמ תיישע-יא לש ,הז גהנמ גוהנל םיאשר םירבג םגש ,(םילבוקמהמ טרפבו) םירבוס שי
.שדוח-שארב

ענמית אלא ,שממ לוחכ הז םוי השעת אל לארשימ השיא לכש ,אוה םודק גהנמ :השעמל
ןיב .(םוקמה גהנמ יפל וא ,תווצמל העיגה זאמ התריחב יפל) תוכאלמה תצקממ תועיבקב
גוהנש המ לכו לושיבו הייפא .הריפתו (דיב) הסיבכ תורכזומ ןהמ ענמיהל וגהנש תוכאלמה
.םיריתמ - (הסנרפה ךרוצל הדובע ףא וא) םויה ךרוצ וב שיש וא דעומה-לוחב

.ןושארה םויב לקהל תוגהונ שי ,םיימוי אוה שדוח-שארשכו .ברע דע ברעמ לח הז גהנמ
רוט .ה"מפ א"רדפ .ו"ה א"פ תינעת ימלשורי .ןבא-ירוטו 'סות ,י"שר ,ב,בכ הליגמ .ב,י ןיכרע
'יס םידיסח רפס הארו .םש ףסוי טוקליו ל"היב ,שטאשטובמ א"א .זית 'יס ח"וא כ"ונו ע"וש ,(םלשה)
.אכק
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il