671 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תודלות תשרפ * (12.11.99) ס"שת'ה ולסכב 'ג * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ןימוי-תקיתע המחלמ


ןיבהל ידכ הפוריאב תוירטה תויוחתפתהל םיקוקז ונניא
תא תוארל יד .ונביבסמש םלועב קומע תשרשומ תוימשיטנאהש
לארשי יפלכ ם"ואה לש יבקעה וסחי


לש הבורמ הדימב ונילע האב הפוריא תונידממ המכב תויטסישפ-ואנה תוגלפמה לש ןתוקזחתה
וצמיא םה .רבעה תלחנ רבכ איה תוימשיטנאהש בושחל המ-םושמ וטנ ונכותב םיבר .העתפה
הביא חופיטלו םירז תאנשל םוקמ וב ןיא רבכו ,יתוברתו רואנ ונלש םלועה היפלש הסיפת
תרכומהו הקיתעה תוימשיטנאהו תופיה תוירואתה לכ תוצפנתמ םואתפו .ידוהיה םעה יפלכ
.שדחמ תעקובו הלוע

ןיבהל ידכ ץייוושבו הירטסואב תוירטה תויוחתפתהל ונקקזנ אל רבד לש ותימאל
ןוגרא לש יבקעה וסחי תא תוארל ונל יד .ונביבסמש םלועה בלב קומע תשרשומ תוימשיטנאהש
הרואכל .תנבומ-יתלב תיללכ תוניוע ןאכ שיש ןיבהל ידכ ,לארשי יפלכ תודחואמה תומואה
תסיפל עיגה ישוקבש ,ףדרנו ןטק םע ,ידוהיה םעל הנותנ תויהל הכירצ םלועה תדהא התייה
חרואב םלועה בצייתמ לעופב .הארונה האושה ירחאו תופידרו גרה תונש יפלא רחאל ולשמ ץרא
-ןיא םייוניג תרדסב ונתוא 'הכזמ'ו םהיתודמע תא סוסיה ילב ץמאמ ,וניביוא ןימיל יתטיש
.תיפוס

סיסב תלוטנ החנה

םשובל ,םתד .םידוהיה לש םילדבנה םייחה-תוחרואב תוימשיטנאה תא ריבסהל וסינש ויה רבעב
,וניאר ךכ-רחא .האנשו הביא וררוע ןכלו ,םירחאה םימעה לשמ םינוש ויה םתוגהנתהו
םידוהי ןיבל םירוחש ישבול ןיב ,םייתד םניאשל םייתד ןיב ולידבה אל לארשי-יאנושש
.תינרדומה הנפואה לש הנורחאה הקעצה יפ-לע םישובלה

םהיגהנמ תא םירמוש ,םתפשב םירבדמ ,יברעמה םלועב לבוקמהמ תרחא םישבלתמ םיברעה
םישבלתמ לארשי יגיהנמ וליאו .םדובכב רהזנו םתוא דבכמ ולוכ םלועהו ,םהיתוחרואו
- םלועה יגיהנמ ראשל תומדיהל םיסנמ ,הטוהר תילגנא רבדל םילדתשמ ,םלועב לבוקמכ
תושירדל םינענ םהש העשב קר הז ירה ,תואמחמל םיכוז םה םא .הניפב ודמעוי דימת-דימתו
.םהיסכנ לע םירתוומו םיברעה

דובכ לש סחימ יללכ ןפואב םינהנ םלועה יבחרב תווצמו הרות ירמוש םידוהי ,תאז תמועל
םהיתויעבב בשחתמ ,דובכב םידרחהו םייתדה םידוהיל ןוטלשה סחייתמ תונידמה לכב .הכרעהו
תאנשל םרוגה אוה ידוחייה םייחה-חרואש החנהה .םיידוחייה םהיכרוצ תא הנבהב לבקמו
.יתדבוע סיסב אופא הל ןיא ,םייוגה

בורקב םייתסת המחלמה

.וישעו בקעי לש םתדיל לע תרפסמה ,עובשה תשרפב םיאצומ ונחנא תוימשיטנאה לש הישרוש תא
הז - "הברקב םינבה וצצורתיו" הז בלשב רבכ .םמיא םחרב םתויהב דוע ליחתמ םהיניב קבאמה
,רבדה רשפ תא ררבל תכלוה תגאדומה הקברשכ .ינשה ןוויכל ךשומ ויחאו דחא ןוויכל ךשומ
םואלמ םואלו ,ודרפיי ךייעממ םימואל ינשו ךנטבב םייוג ינש" :הבושתה תא תלבקמ איה
."ץמאי

רמגיי אלש דימתמ קבאמ הז .םתייווה שרושב אופא ץוענ םייוגל םידוהי ןיב ימינפה חתמה
ןדועמ יפוא אשונ אוה םיתיעלו ,תרעוכמו הרומח תומד שבול אוה םיתיעל .חישמה תאיב דע
.םלועל םייק הזה יסיסבה חתמה לבא ,רתוי קפואמו

םיגהנתמו םדיקפת תא םיאלממ םידוהי רשאכש - תאז החיכוה תואיצמהו - החיטבה הרותה
ןיב םילדבהה רשאכ אקווד ,והשמ ילסקודרפ חרואב .םהיפלכ דובכ-תארי וישע שח ,םידוהיכ
הייטנה וליאו ,םייוגה דצמ הכרעה רבדה ררועמ ,םיוטיב אולמ ידיל םיאב םייוגל םידוהי
.לוזלזו זוב לש הכופה הבוגת תררועמ ,םכותב ללובתהלו םייוגל תומדיהל

םינימאמ ונאש םושמ ,הציקל בורקב עיגת םייוגל םידוהי ןיב הביאה יכ םיחוטב ונא
,םדיקפת תובישח תא םידוהיה וניבי זא .ונקדצ-חישמ ידי-לע אובל הבורקה הלואגב
םהיתורשו ךיינמוא םיכלמ ויהו" :האובנה םייקתתו ,םייוגה םג תאז וניבי םהיתובקעבו
."ךייתוקינמםירפס- ידיסחה השעמהו רופיסה

יספלא קחצי ר"ד ברה תאמ
תויפלת תאצוהב
םירופיסה וזכור ןאכ .םלועה לכב וטשפתה תודיסחה לש השרדמ-תיבמ תורמאהו םירופיסה
'לט .'מע 287 .תינושארה םתסרגב ,תודיסחה יקידצ לש תורמא תואמו רתויב םיירוקמה
.03-6182553

- םימשה תנוכת

קינלרוג םוחנ תאמ
רבחמה תחפשמ תאצוהב
דוסיה-יגשומ תרבסהב חתופ רבחמה .ם"במרה לש שדוחה שודיק תוכלה תנבהל הלועמ רזע-רפס
.03-9606996 'לט .'מע 192 .דבכה לא לקה ןמ ךלוהו ,תוכלהה תנבהל םיצוחנה תונורקעהו

- לארשי ירואמ

רפח י"י תאמ
רבחמה תאצוהב
תא םיריכמ לוכה אל ךא ,םיכלוה ונא םרואלש לארשי ילודג לש םהיתומש תא םיריכמ לוכה
ףסוי יברמ ,לארשי ירואמ 21 לש םהיתודלות הרצקב תוטרופמ ןאכ .םלעופו םהייח תודלות
'לט .'מע 76 .םינורחאה תורודה יקידצ דעו ,ם"יבלמהו 'הדוהיב עדונ'ה ,וראק
.03-6190858

- םודאה עלסה ץרא ,ןדרי

שילזיימ לואש תאמ
םע-רוא תאצוהב
יעוריא טוריפו םינושה הירתאל תידוהיה הקיזה ןויצ ךות ,ןדרי תכלממב לויטל ךירדמ והז
.03-5372277 'לט .'מע 160 .המוחתב ושחרתהש ך"נתהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
תודלות תשרפל


ערל םדוק בוטה

,דיצ עדוי שיא" השענ וישע .םהיכרד תודרפיה לעו וישעו בקעי לש םתדיל לע תרפסמ ונתשרפ
היה וז הניחבמו ןושאר דלונ וישע ."םילהוא בשוי ,םת שיא" היה בקעי וליאו ,"הדש שיא
.בקעי הכז םהיבא קחצי תוכרבב םג ןכלו ,בקעיל הרוכבה תא רכמ ךא ,רוכבה

םהיתומש רדסב לדבה םיאצומ ונא ,ונתשרפב ןושארה קוספה לע הרותה ישרפמ לש םהישוריפב
םירומאה וישעו בקעי" :י"שר שרפמ ,"קחצי תודלות הלאו" םילימה לע .וישעו בקעי לש
םדוק בקעי - י"שר יפל ."הטמל םירומאה בקעיו וישע" :בתוכ ן"במרה וליאו ,"השרפב
.בקעיל םדוק וישע - ן"במרה יפל וליאו ,וישעל

העפוהה רדס

ןווכמ וישעו בקעי ןיב דימתמה קבאמה םג .בוטה רצי תאו ערה רצי תא םיגציימ בקעיו וישע
.ערה רציו בוטה רצי ,םדאה שפנבש םירציה ינש ןיב תקסופ-יתלבה המחלמה דגנכ

סנכנ ךשמהב קרו ,ערה רצי עיפומ הליחתבש ,אוה םדאה שפנב םירציה ינש לש םתעפוה רדס
רצונ ןכמ רחאל קרו ןושארה אוה בוטה רצי ,ינחורה םשרוש דצמ םלוא .בוטה רצי םדאה לא
.ערה רצי הווהתנו

ינחורה שרושב

עיפוה וישע ,הזה םלועב ,הטמל ןאכ םתולגתה רדסב :וישעו בקעי לצא םג םייק המוד בצמ
,ינחורה םשרוש דצמ םלוא .בקעיל םדוק וישע וז הניחבמ .בקעי אב וירחא קרו ןושאר
.ןושארה אוהו ,וישעל םדוק בקעי ,םינוילעה תומלועב

םידרוי םירבדה רשאכ ירה ,וישעל םדוק בקעי ינחורה שרושבש םושמ אקווד :וזמ הרתי
האב תינוציחה הפילקה ןכש ,בקעי וירחא קרו ןושאר וישע עיפומ ,הזה םלועה לא ,הטמל
תחת וז ,םינבא יתש הב ןת ,רצק היפש תרפופשמ דמלו אצ" :י"שר רמואש יפכו .ירפה ינפל
."הנושאר אצת - הנורחא תסנכנהו ,הנורחא אצת - הנושאר תסנכנה ;וז

ןושלה קויד

,בקעיל וישע תא םידקמש ,ן"במרה :ן"במרהו י"שר לש םנושל קוידב יוטיב ידיל אב הז רבד
םדוק וישע ,הזה םלועב ,הטמל ,ןאכ ,רמולכ ."הטמל םירומאה בקעיו וישע" בותכל קיידמ
ןכש ,"השרפב םירומאה וישעו בקעי" בתוכ ,וישעל בקעי תא םידקמש ,י"שר וליאו .בקעיל
.וישעל םדוק בקעי - ה"בקה דצמ םיארנ םירבדהש יפכ ,הרותב ,"השרפ"ב

הנווכה דצמ לבא ,בוטל םדוק ערהו בקעיל םדוק וישעש הארנ םירבדה תוינוציח דצמ םנמא
בהואו" ה"בקה רמוא ךכ לע .וישעל םדוק בקעיו ערל םדוק בוטה - הכופה הנומתה ,תימינפה
לש םהישעמ"בו בקעיב אקווד אוה ה"בקה לש יתימאה ונוצר יכ ,"יתאנש וישע תאו בקעי תא
- םלועבש ערה דגנו םלועה-תומוא לומ דומעל ידוהי לכל שיש יתימאה חוכה ןאכמ ."םיקידצ
.םחצנלו
(120 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)

תונציל :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמרודה ינציל

ךלמיבאמ :םירמוא רודה ינציל ויהש .(טי,הכ תישארב) "םהרבא ןב קחצי תודלות הלאו"
רתסלק רצ ?ה"בקה השע המ .ונמיה הרבעתנ אלו םהרבא םע התהש םינש המכ ירהש ,הרש הרבעתנ
.קחצי תא דילוה םהרבאש לוכה ודיעהו ,םהרבאל המוד קחצי לש וינפ
(י"שר)


הנומא ילב

וניבה לוכה אלא ?"רודה ינציל" יוניכה רשפ המו ,'םיעשר' אורקל יואר תולילע ילילעמל
םתוהמ וז .תונציל ךרדב תאז ורמאש ויה ןכ-יפ-לע-ףאו ,םהרבא ןב אוה קחציש ועדיו
.םהב םינימאמ םניא םמצעבש םירבד םירמוא םה - םיצל לש תיתימאה
(ם"ירה ישודיח)


סרהה חוכ

ידבוע לכ דגנו דורמנ לומ םחל - שיאמ לעפתה אל םהרבא ירה ,הזה סנל םהרבא קקזנ עודמ
וליפאש ,תונציל לש ינטשה חוכה והז אלא ?םינצילהמ לעפתה עודמו ,םהל לוכיו םילילאה
.הציפמ איהש לערהו סרהה דגנ דומעל ידכ דחוימ עויסל קוקז םהרבאכ םחול
(םייח רצוא)


תימוי תונציל

תמחמ ,םיעורק םידגבב ונימי לכ םיכלהמ ונייה ,העירק תבייחמ התייה תונציל תעימש םא
.םויו םוי לכב םיעמושש תונצילה יוביר
(הרות ינינפ)


ירשפא לוכה

לבא ,םימש הלאש םיאור לוכה :רמאו הלעמ יפלכ ועבצאב םעפ הרוה בונמירמ לדנמ-םחנמ יבר
.םימש הלא ןיאש חיכוהל ףאו רורב הכ רבד וליפא שיחכהל רשפא תונציל ידי-לע

תוצלה ילב

בכש המלו .ךזו יקנ םורמל הלע אוה :ותריטפ רחאל והשימ לע םעפ רמא בו'צכוסמ םהרבא יבר
ךכיפל .תוצלה םיבהוא ןיא םימשבו ,תונציל ירבד רמוא היהש יפל ?ייווד שרע לע םינש המכ
.יקנו ךז םורמל הלעיש ידכ ייווד שרע לע םינש המכ בכשיש וילע ורזג
(תודיסחה רעש)


הצרחנו הלכ

התעו" (דכ,חכ והיעשי) רמאנש ,םלועל הילכ םרוג ץצולתמה לכ :יאלינח-רב םוחנת יבר רמא
."יתעמש הצרחנו הלכ יכ םכירסומ וקזחי ןפ וצצולתת לא
(ב,חי הרז הדובע)


םיצל תכ

(ה,ז עשוה) רמאנש ,הניכש ינפ תלבקמ ןיא םיצל תכ :אבא-רב הימרי יבר רמא אדסח בר רמא
."םיצצול תא ודי ךשמ"
(א,במ הטוס)

עובשה תרמיא


ןדע-ןג םעט

,ןכשה רפכב ודידי לש ותיבב חראתהשכ יכ ,ותייערל רמאו ,ותיבל םעפ רזח בוללמ דוד יבר
.ןדע-ןג םעט שממ הב שיגרהש הסייד לכא

תא לואשל רפכ ותואל תאצל הרהימ ,הזה םלועה יניינעמ קוחר הלעב יכ העדיש ,תינברה
.הניכהש הסיידה רשפל השיאה

תפיט וליפא .חמק תצק דבלמ ,המואמ הל היה אל התיבל קידצה עיגהשכ יכ ,השיאה הרפיס
ינפל הננחתה ,םימהמו חמקהמ הסייד הניכהש העשב ?התשע המ .הל ויה אל םינילבתו ןמש
יל ןיא לבא ,קידצה תא תונהל ידכ ןדעמ לכ תכסוח יתייה אלש עדוי התא אולה" :ה"בקה
הסיידב ןדעה-ןג לש ומעטמ אופא ןת .ןדע-ןג שי אולה ,םלוע-לש-ונוביר ,ךל וליאו .המואמ
.התליפתל עמש 'הש הארנ ."ילש הבולעהתודיסחה יכרד


רסומל תודיסח ןיב

תודלותב םיבושח םיכיראת הברה וב שי .'ידיסחה שדוחה' - םידיסח לצא הנוכמ ולסכ שדוח
םירבחתמ הכונחה ימי םג .'תודיסחל הנשה-שאר' ,ולסכב ט"י הלואגה-גח םשארבו ,תודיסחה
תובר תוידיסח תויודעוותה לש שדוח הז ןכ-לע .החמשו רוא הניינעש ,תודיסחה םע הפי
.תודיסחה תרות לש דחוימה הרוא תשגדהו

םהב הגהנ ,םיקסופו ס"ש ,הרות ונל שי - תודיסחל םיקוקז ונא המ םשל ,םילאוש םיבר
לע ףסונ המ-רבדב ךרוצ שגרוה תודיסחה תולגתה םדוק רבכ ,השעמל .הב ךלנש ךרדה תא דמלנו
ינפ-לע תערתשמה הרותל החתפתה איה ףאש ,רסומה תטיש הדלונ ךכ .םיקסופהו ארמגה דומיל
לבא ,םכח-דימלת תויהל לוכי ,םיקסופהו ס"שה דומילב קפתסמש ימ יכ ,ררבתה .םיבר םירפס
רסומה ךרד .תוער תודימ ףאו םימש-תארי יניינעל תושידא ,תינתלכש תורירק חתפל לולע םג
.רשיה ךרד לע םדאה תא דימעהלו הלא תועפותב תורישי לפטל האב

רובשל וא ריבסהל

תוערה תודימב תורישי םחליהל םוקמב .תויעבה םע תודדומתהל הנוש הטיש העיצה תודיסחה
םירבדה לכ תא אליממ קלסיש ,יקולא רואב שפנה תראהב תודיסחה תלגוד ,תוילילשה תויטנבו
רסומהו תודיסחה ןיב לדבהה לע .םיקיזמה לכ תא ומצעמ שרגמש רוא תמגודב .םיילילשה
.תודיסחה לש םינושארה תורודב רקיעב ,םיבר םינויד ולהנתה

- בנג ינפמ ושוכר לע ןגהל ידכ תיבה-לעב ינפל תודמוע םיכרד יתש :ןקזה ונבר רמא
םעפב ולזמ תא תוסנל בנגה ןמ עונמל הזב ןיא ךא ,וחירבהלו ("!בנג") הקעצ לוק םירהל
קוקז ,תאז תושעל ידכש אלא ,טפשמל ורסמלו שיאה תא סופתל - איה היינשה ךרדה ;תרחא
ךרד ."!הריבע !היוא" :וקעצ - רסומה ךרדב וגהנ ט"שעבה ימי דע .המכחלו חוכל תיבה-לעב
.(131 'מע ו"צרת תוחישה רפס) טפשמל ורסמלו בנגה תא סופתל - איה ט"שעבה

- תודיסחה ךרד ;רובשל - איה רסומה ךרד :תוטישה יתש ןיב לדבהה תא ריבסה 'קדצ-חמצ'ה
- רסומה ךרד .םמורלו היבגהל - תודיסחה ךרד ;ךימנהלו ליפשהל - איה רסומה ךרד .ריבסהל
ימומ תא אפרל רשפא םתועצמאבש ,םייובחה תוחוכה תא אוצמל - תודיסחה ךרד ;תלוספב טטחל
.(60 'מע ב"שת תוחישה רפס) ןדועמהו הלענה לא וחור תא ררועלו םדאה

המ תדמלמ תודיסחה .לוכאל אל ךיא דמלמ רסומה" :רסומל תודיסח ןיב לדבהה לע םגתפ דועו
.(152 'מע ש"ת תוחישה רפס) "לוכאל ךיאו לוכאל

הלאשה ףוגב הבושת

ךרד :(ז"ישת חספ לש ןורחא תחיש) תוטישה ןיב לדבהה תא ךכ ריבסה שטיוואבוילמ יברה
- רסומה ךרד .שפנה תלעמב תוננובתה - תודיסחה ךרד ;ףוגה תולפשב תוננובתה - רסומה
ץפחב תמייקתמה הווצמ תלעמב תוננובתה - תודיסחה ךרד ;רמוחה לש ותותיחפב תוננובתה
ךרדב ;רמוחו ףוגל הנותנ ותבשחמ ;םיילילש םירבדב םדאה עוקש - רסומה ךרדב .ימשג
.הרוא ןרקב דמועו ,רואב םדאה עוקש - תודיסחה

.ןרקשו עובצ אוה ערה רצי" :(834 'מע ,ג קלח םירוביד-יטוקיל) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמא
הנחבה דימת הצוחנ ךכ םושמ ."ובלב תובעות עבש" םלוא ,דרחכו םימתכ ומצע םישמ םימעפל
םדאל קינעמ רסומה תרות דומיל .ערה רציה וא בוטה רציה ,תע לכב רבדמה ימ תעדל - תילכש
.תודיסחה תרותב היוצמ הנחבהה תלוכי רקיע ךא ,תילכש הנחבה לש תמייוסמ הדימ

בישה ?רסומה לע תודיסחה השדיח המ :'קדצ-חמצ'ה יברה תא םעפ לאש קסנימ ינואגמ דחא
םמע הארתמ אוהו ,םידיסח םה היבשותמ לודג קלח רשא ריעב םינש לבוי יחש ימ" :יברה
םג םא לודג קפס ,וז הלאש לאוש ןיידעו - דעומו תבש ימיבו לוחה תומיב - םינפ-לא-םינפ
.(60 'מע ב"שת תוחישה רפס) "והשמ וב השדיח רסומה תרות


הלואגל הייפיצב


,בר ןמז תולגב לארשי ולבסש םירוסייה ידי-לע קר האב ,דיתעל היהתש הלודגה היילעה"
רמאנ הז לעו .תואלפנה תניחב תיילעב ,רואה תוימינפ תולגתה היהת ןכ ,רתוי ולבסש לככו
"יב תפנא יכ 'ה ךדוא
(ב,גצר 'מע ,ח"אד םע רודיס)

היהש השעמ


תיתוכלמ הצע

.םיבשותה לש םביל-תמושת תא דימ הכשמ ץישודאר הרייעה ימוחתל הסנכנש תראופמה הרכרכה
רובעכ ,הרכרכה הרצעשכ .הרייעה ךותב תאזכ תיתוכלמ הרכרכ תוארל הרגשבש רבד הז היה אל
התוא ףיקה רבכ ,ץישודארמ בוד -רכשי יבר ,'שודקה אבסה' לש ותיב די-לע ,תודחא תוקד
.םידליו םירגובמ ,םינרקס לש בר להק

אלכ ,והער ינפב שיא ץישודאר יבשות וטיבה !ףזוי ץנרפ - להקב שחר רבע הרהמ דע
!?םיעותעת הזחמ הז ןיא םולכ !?דננידרפ ךלמה לש ונב ,רצעה שרוי הז םנמואה .םינימאמ
-אוה ,קידצה לש ותיב ךות לא עספו הרכרכהמ התע דריש ,הז העפוה רודהו םישרמ שיא םאה
!?ומצעבו ודובכב ףזוי ץנרפ אוה

,רועסלמ תולדח ןניא ץוחב תוחורה דועב ,קידצה תיבב חרואה ההש העשה תיצחמכ
.לוכה תא טיהלהל םיפיסומ ואוב תרטמו ותוהז רבדב םיחוכיווהו

ץנרפ הז היה םנמאש ךכל יפוסה רושיאה ןתינ ,םוקמה תא ותביזעו רוקיבה םות רחאל קר
?ותושחרתהל ומרג תוביסנ וליאו רוקיבה רשפ המ .ףזוי

,יאלוקינ ראצה תושארב ,היסור ןיב תודידיה הרפוה ,(1835) ה"צקת תנש ,םימי םתואב
,דננידרפל תויביטמיטלוא תועיבת לש הרוש ביצה יאלוקינ .דננידרפ הכלמו הירטסוא ןיבל
.תוילאירוטירטו תויפסכ תועיבת ןהב

התייה הירטסוא ,ינש דצמ .ןהש תומכ ןלבקל בריס דננידרפו ,יולימל תושק ויה תועיבתה
,יאלוקינל דננידרפ לש תילילש הבושת .תטלוב התייה היסור יפלכ התותיחנו השלח זא
.לוכה דיספהל היושע הירטסוא התייה המחלמבו ,תידימ המחלמ התועמשמ

תיקלח תונעיה יאלוקינל עיצהל טלחוה ,ונומראב הירטסוא ךלמ סניכש םוריח-תוצעייתהב
םלואו ,יסורה ראצה לא הרבעוה העצהה .ותעד תא חינת וז הרשפש הווקת ךותמ ,ויתועיבתל
בורק התע השענ המחלמב םויאה .יאלוקינ דצמ תטלחומ תילילש הבושת הלבקתנ רצק ןמז רובעכ
.רתוי ישחומו רתוי

השק התייה הריוואה .רתויב הפוחד םוריח-תוצעייתהל וארקנ דננידרפ לש ויצעוי
דחא םק עתפל .םוקמב-וב ולספנו אצומ אלל םיכרדל וליבוה ולעוהש תונויערה לכ .תכדכודמו
,התולעהל ימצעל השרמ ינא ,םכינזואב הרזומ עמשיהל היושע יתצע םא םג" :רמאו םיצעויה
בשויה ידוהיה קידצה לא חילש חולשל ,אופא איה יתצע .דיספהל המ ונל ןיא רבכש םושמ
וליפא .ומשב ורשקנ םיבר תפומ-ירופיס .ותשודקבו ותמכוחב עודי הז שיא .ץישודאר הרייעב
ונתוא ץלחתש הבוט הצע ונל תישל לכוי ילוא ,וילא הנפנ .םהמ דחאב םעפ יתחכונ ימצע ינא
."ותכרב תא ונל קינעי תוחפל וא ,ךבסהמ

.תובשחמל בר ןמז םהל חינה אל ,םשארב ךלמהו הירטסוא יגיהנמ ועלקנ וילאש רומחה בצמה
אוה ומצעבו ודובכב ךלמה לש ונב יכ טלחוהו ןויערל םיחכונה לכ תמכסה הנתינ םוקמב-וב
.ץישודארב קידצה לש ותיבל אציי רשא

ףאו ,יאלוקינ לש םוטמיטלואה תשרפ לכ תא רצעה שרוי חטש בוד-רכשי יבר לש עונצה ורדחב
.ויבא ןומראב םוריח-תוצעייתהב ולעוהש תויורשפאה לכ תא וינפל עיצה

רדחב הררתשנ ,וירבד תא תוצרהל הז םייסשכ .ףזוי ץנרפ ירבדל בשק-בור בישקה קידצה
לא סינכהל ויתרשממ דחאל ןמיס דימו ,הקיתשה זומרת המל ןיבהש בשח ףזוי ץנרפ .הקיתש
הנתמ" :רמא ףזוי ץנרפו החתפנ הביתה .םוצע יוושב בהז היה הביתב .הדבכ ץע תבית רדחה
."ךיניעב בוטכ הב השע .ךלמה יבא תאמ ךל החולש וז

עס" :רמאו ותקיתשמ רועינ אוה .רצעה שרוי לש םינורחאה וירבדמו הביתהמ םלעתה קידצה
."הגאדל הביס דוע ול ןיא יכ ךיבאל רומאו הניוול הרזחב

ץורפת אלש ךתחטבה תא ינא שקבמ" .םלכעל השקתה ךא ,םירבדה תא עומשל חמש ףזוי ץנרפ
,"החטבה םג תלביק הנה" .ושארב ןהנהו תולק ךייח קידצה .ץישודארמ קידצב קחד ,"המחלמ
.רמא

ךיבאל הריזחה .הב ץפח לכ יל ןיא ,ךתיא תאבהש בהזה תביתל רשאב" :רמאו ףיסוה ךכ-רחא
ךתעש עיגתשכ - דחא רבד שקבא ךממ .םיינעל הקלחי ,הקדצ תושעל אוה הצור םא יכ ול רומאו
."ךצרא ידוהיל ךינפ ראהו ימע ינבל דסח הטה ,ךולמל

זאו עגרל קתש קידצה .עונכ טבמבו שאר עינב םתוא רשיאו םירבדה עמשמל שגרתה ףזוי ץנרפ
."םינשו םימי תוכירא"ב וחרוא תא ךריבו ףיסוה

ותרכרכל בש דימ .תיבבלו המח די תציחלב ץישודארמ קידצהמ דרפנ ירטסואה רצעה שרוי
לש וירבדב ןימאה ודואמו וביל לכב .הרושבה רבד תא וילא איבהל ידכ ויבא ןומראל רהימו
.קידצה

.םיצעויהו םירשה ולעפתהו ךלמה לעפתה ,קידצה םע ותשיגפ לע רפיסו הניוול עיגהשכ
.ול העצוהש הרקיה הנתמה תא לבקל ףקותב ןאימש הדבועהמ ומשרתה דחוימב

העיתפמה ותרגיא הלבקתנו ןומראל ףזוי ץנרפ לש ובושמ םידחא םימי אלא ופלח אל ,םנמאו
.דננידרפ ול עיצהש הנשיה הרשפה תעצהל ותמכסה לע עידוה הבש ,יאלוקינ לש

.הירטסוא ןיבל היסור ןיב אלמ םכסה םתחנ ןכא הנש התואב ,עודיכ

םע ותשיגפ תא חכש אל ,הירטסואב הכולמה סכ לע (1848) ח"רת תנשב ףזוי ץנרפ הלעשכ
,קידצה תכרבכ ,ךיראה ףאו ותכלממ ידוהי םע ביטיה ןכא אוהו .ץישודארמ 'שודקה אבסה'
.םינשו םימי
ריאי בדנ םע םיידוהי םייח
לארשיל יאווה ייאמ :ריאי בדנ


תטישב רציב םחליהל
"ואופואופיק"ה

ימשר-יתלב םינומיא חטש תונורחאה םינשב השענ ,ןאש-תיב קמעבש ,יבצ-תריט יתדה ץוביקה
תא בלשמ וייח רופיסש ,ץוביקה בשותב הצוענ ךכל הליעה .ל"הצ לש תורחבומ תודיחי המכל
.ריאי בדנ שיאה לש ומש .עיצהל לוכי ןוימדהש המ לכ

תיאווהב ומש ארקנו ,טקשה סונייקואה בלבש יאווה ייא תנומשמ דחא ,יאוואקב דלונ ריאי
דע וב הכרד אל ברעמה ןמ םדא לגרש ,חדינו ןטק רפכ ,הלאנהב השע ותודלי תא .ינא יהונ -
יטיהטמ דדנ הנש תואמ-שמחו ףלאכ ינפלש ,יזנילופה םעהמ האב ותחפשמ .םישימחה תונש
.יאווהל

םינומיאה ןיב ך"נת

הז .יזנילופה םעה לש תידוס המיחל תטיש - 'ואופואופיק'ה תא ודמלל ובס לחה שמח ליגב
ןיב .ףוגה תועונתמ תוחפ אל בושח םוקמ ספות וב ינחורה קלחהש ,דואמ ידוחיי עגמ ברק
ובש רשא ך"נת יקרפ ודכנ ינזואב אורקל ,'ואופואופיק'ב רטסאמ ,בסה גהנ ןומיאל ןומיא
.ןטקה יהונ לש וביל תא

ליג דע ךשמנ אוהו ךרפמ הלש הרשכהה לולסמש ,המיחלה תטישב בר ןורשיכ הליגו לדג רענה
היגולוכיספ דמל םש ,הריבה ולולונוהל רגיהו חדינה רפכה תא בזע ךרעב הז ליגב .21
.שפונ תוריד לש תוריכמ ןכוסכ דבע ותסנרפל .םיקסע להנמו

תורייסב הכרדה

תומשה .ץראה לע ול ורפיס רשא ,םילארשי םיריית גוז םע השיגפב ליחתמ וייחב הנפמה
ירחא םסק-הטמבכ ךשמנ אוהש שח יהונ .ך"נתה ירופיס תא ול וריכזה םהיפמ עמשש תומוקמהו
קר אל ובלל ץמאלו רייגתהל טילחה רצק ןמז רחאל .לארשיל סטו לוכה בזע דחא םוי .ץראה
רויג שפיח אלש טעמכ דיחיה יתייה רויגה ןפלואב" .ויתווצמ תא םג אלא ך"נתה ץרא תא
בדנל ומש תא ףילחה רבכ הז בלשב .רמוא אוה ,"ידוהי תויהל יתיצר טושפ ;םיאושינ ךרוצל
.ריאי

םחול םהינפל אוצמל ועתפוה וידקפמו ל"הצל סייגתה ןכמ רחאל הנש .ג"משת תנשב היה הז
ומע איבהש ,'ואופואופיק'ה תוטיש תונמאל ותביבס הפשחנ טא-טא .הנושאר הגרדממ חטש
תוטישה" .תורחבומ תורייסב ךירדהל לחה ףאו ותוריש תא בדנ ךיראה ,אבצה תשקבל .יאוואקמ
ףיסומ אוה זאמ .ריבסמ אוה ,"ןונבל םורדל דואמ תומיאתמכ וררבתה 'ואופואופיק'ה לש
.ר"יחה תוביטחמ םילייח םגו תורחבומ תודיחי לש םילייח ןמאל

המחלמכ םייחה

.חספה גח תא וב גוחל ידכ םוקמל העיגהש ,הבושתב תרזוח ,רומיל ,ותשא תא ריכה ץוביקב
,ןיבל ןיב .ץוביקה יעטמב דבוע בדנו ,הירבטב תונבל השרדמב הרומ תעכ איה ותייער
םהמ דחא לכלש ,םידלי השימח גוזה ינבל .'ואופואופיק'ה תטישב םילייח ךירדמ אוה ,רומאכ
ינשל ,לאלצב-יאקרב םיארוק רוכבל .תיאווהב תועמשמ לעב ףסונ םש םהמ המכלו ידוהי םש
םיארוק יעיברל ,(רעיב קותמ חיר - תיאווהב) ההונא םגו רשילא-רהס ישילשל ,דוהימע-םרוי
חוכ) וקיאוקוא םגו לאידגמ-יליע טועפלו ,(קזח ךיסנ) יילאק-אוק םגו יכאלמ-לאעד
.(המצועו

וז ןיבל 'ואופואופיק'ה תמחול תשרודש ימצעה ןוסירהו קופיאה ןיב ןוימד אצומ ריאי בדנ
ןומהל שרדנ התא הב ,תכשמתמ תחא המחלמ םה ידוהיה ייח" :הרותה יפ-לע םייחה םישרודש
םג ול תועייסמ 'ואופואופיק'ב ויתולוכיש ענכושמ בדנ ."ןוסירו קופיא ,תימצע הטילש
.רציה דגנכ המחלמבגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבש לילב 'ורמשו' יקוספ

םיענמנה שיו תבש לילב הדימעה תליפת ינפל 'ורמשו' יקוספ תא םירמואה שי עודמ :הלאש
?םרמואלמ

םיקוספ המכ ,שידק יצח םדוקו 'ונביכשה' תכרב םויס רחאל רמול םיגהונה שי :הבושת
;"...לארשי-ינב ורמשו" תבשב ;"...םלועל 'ה ךורב" (ל"וחב) לוח-ימיב :םוי לש וניינעמ
םויב יכ" םירופיכה-םויבו ;"...רפוש שדוחב ועקת" הנשה-שארב ;"...השמ רבדיו" בוט-םויב
."...רפכי הזה

תליפת רחא דע םהב ראשיהל וששח םישנאו ,תודשב תסנכה-יתב ויה לבבב םינואגה ימיב
תומש י"ח םהבו ,חבשו הרימש םהב שיש ,"םלועל 'ה ךורב" יקוספ רמול ונקית ןכל .תיברע
(לש הדימעה) תליפת"ש ןוויכמ זא התוא וללפתה אלש ,הדימעה תליפתבש תוכרב י"ח דגנכ ,'ה
ומייסו ,[תיברע ללפתהל אלש תוכלמה הרזגשכ :וא ,הנכסה ללגב :וא] "תושר - תיברע
.שידקב

םשכ ,קספה תניחבב םניא וללה םיקוספה ,הליפתל 'הלואג' ןיב קיספהל םימכח ורסאש ףא
איהש ארמגה ירבדכ ,קספה תבשחנ הניא ,'לארשי לאג' ירחא האבש ,'ונביכשה' תכרבש
דימ - תותבש יתש לארשי ורמש םא" יכ ,הלואגל ךייש 'ורמשו' ןכו) 'אתכירא הלואגכ'
תיברע תליפת תא ועבקש ,התע םג .(גחה תליפתל ,תוחפל ,םיכייש בוט-םוי יקוספו ,"ןילאגנ
.ןושארה גהנמה לטבתה אל ,הבוח

ןכו .ן"במרהו ם"בשרה ומכ ,רמול גהנ רוביצהשכ ףא ,"םלועל 'ה ךורב" רמולמ וענמנש ויה
,לארשי-ץראב תורוד ךשמב לוכה וגהנ ןכו ,ל"זיראהו ףסוי-תיבה תעד םג וזש עמשמ
.י"ראה יבתכב תרכזומ תבשב 'ורמשו' תרימא ,ךדיאל .ל"וחב םג םידרפסהו

'ה ךורב" ורמא אלש הארנ) ץראב םג בוט-םוי יקוספו 'ורמשו' םירמוא תודעה בורב ,השעמל
ןכו ד"בח גהנמו .(הנכסל וששח אלש ינפמ וא ,דומלתב הרכזנ אלש הכרב ךרבל ששחמ "םלועל
.קספה ששחמ ,בוט-םויו תבשב אל םג ,הלא םיקוספ םירמוא ןיאש א"רגה גהנמ
.חס 'יס בר השעמ .ד,זע ןחלשה תוצק .ולר ח"וא םיניד יקספ ,קדצ חמצ .זסר,ולר ח"וא כ"ונו רוט
.נ"שו ,דעק 'מע ב"ח ק"שו ,ופשת 'מע ב"ח םהרבאד אתולצ רודיסזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il