672 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אציו תשרפ * (19.11.99) ס"שת'ה ולסכב 'י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


?םידוהי ראשינ םאה


,שפוחה תואמססו היטרקומדה לש םילענה םיכרעה לכ ירחא
הלאש תבנגתמ ןיידע ,תוציחמה תלפהו ןויוושה ,תוריחה
?הילע היהי המ תידוהיה הנידמהו - הנטק


תובאוכ תולאשב יניינע ןוידמ קמחתהל הליעי הטיש ואצמ ונלש תרושקתה-ילכו םיאקיטילופה
לע תולצנתהה תלאשב חוכיווה תרעסב .םיקולא תמוהמ וביבס ררועלו והשלכ יוטיבל ספתיהל -
.תוניצרב ןודל ךירצ הבש היעבהו יזכרמה אשונה ירמגל חכשנ ,רחא וא הזכ יוטיב

רוביצב עוגפל אלש רמשיהל ונילע המוש דחוימבו תוירבה דובכב רהזיהל ךירצש יאדו
וליאכ ,םשור רוציל רוסאש קפס ןיא .םינפ-רואמבו הבהאב טולקל ונילע םתואש ,םילועה
אלש רשפא-יא ,תושיגרהו דובכה לכ םע לבא .םילועב תבלוע תווצמה תרמוש תודהיה אקווד
רועישה איהו ,ונלוכל הקיצמ איהשמ תוחפ אל םמצע םילועל הקיצמה ,תבאוכה היעבב קוסעל
.תובשה קוח יפ-לע ץראל םיסנכנש םידוהי-אל לש הובגה

הגאד עיבהל רתומ

לכ תיטמוטוא םיצפוק ,רחא ךרע לכ לעמ תדמועה תשדוקמ תדל התוא וכפהש ,היטרקומדה ירחוש
-לעב תואמססה לכ תא םיריכמ רבכ ונחנא .םדא לש ותודהי תלאשב ץויצ ץייצמ והשימש תמיא
תבנגתמ ןיידע תאז לכ םעו .'וכו םיווש םדאה-ינב לכ ,טרפה שפוח ,םדאה דובכ - הפ
?הילע היהי המ תידוהיה הנידמהו - הנטק הלאש םימעפל

יכ ,היטרקומדה תונורקע םע דחא הנקב הלוע הניא 'תידוהי הנידמ' הרדגהה םצעו תושעל המ
לכל אלו - ידוהיה םעה - םייוסמ םעל תיב תויהל הכירצ הנידמהש תאז-לכב תעבוק וז הרדגה
תא אקווד הבוטל הלפמ אוה יכ ,יטרקומד קוח ונניא תובשה קוח .םה רשאב םדאה-ינב
.לארשיל סנכיהל םישקבמה םידוהיה

הנידמה לש התרדגה ןיבל היטרקומדה תונורקע ןיב בייחתמה ךוכיחל שחכתהל רשפא-יא
ילואו ,הז דצל הז ויחי וללה תונורקעה ינשש ,קקוחמה טילחה ךכ םלוא ,תידוהי הנידמכ
רתומ ךכ ,היטרקומדה םולשל גואדל רתומש םשכש ,איה רבדה תועמשמ .הזב הז םימעפל וככחתי
.תידוהי הנידמכ הנידמה לש הדיתעל הגאד עיבהל

ליבקמב האב הנידמה לש תידוהיה התוהז דגנ הפקתמה .תיתימאו הלודג איה הגאדהו
לע .רשק םהיניב ןיא ןושאר טבמבש םימרוג ןיב הלועפה-ףותיש ןאכמו ,םינוש םינוויכמ
םדיב םיעייסמ .הטובו םר לוקב הנורחאל ,םיברעה םירערעמ הנידמה לש תידוהיה התוהז
תונורחאה םינשבו .תונמאבו תוברתב ,תרושקתב ,תיטפשמה תכרעמב ,הימדקאב םימייוסמ םיגוח
.םידוהי-אלה םילועה לש םלוק עמשיהל ליחתמ

,תוריח ,שפוח ומכ תוירלופופ תואמסס לע בכור אוהו ,רתויו רתוי קזח השענ ץחלה
םייובשה ,םינוציק םיאנקכ דימ םיגייותמ הזה ךילהתל םידגנתמה .תוציחמ תלפה ,ןויווש
שפוח דואמ הברה םע הנידמ היהנש ,תויהל הלולע האצותה .תינעזג ףאו תינרמש םלוע-תסיפתב
ףא וא הז ךותב הז ורעתיש םימע לש לילב אלא ,תידוהי הנידמ היהת אל וז לבא ,ןויוושו
.הזב הז ומחליי

הנושארה הצרפה

קר אל בכרומ הזה בורה .ול הרקי תידוהיה תוהזהש קהבומו לודג בור ץראב שי ןיידע
ןכ-יפ-לע-ףאו ,'םיינוליח' םמצע םירידגמהמ םג אלא ,םייתרוסמו םייתד ,םידרח םידוהימ
,רוכזל בושח .תידוהי הנידמכ הנידמה לש הדיתע תא חיטבהלו םידוהי ראשיהל םיצור םה
הווצמ םויק לש הלאש וז ןיא .ונמויק לש רתויב קומעה דוסיה לע רבכ אוה הזה קבאמהש
.םידוהי ונתוראשיה םצע לש אלא ,תרחא וא תאזכ

ןפואב ,'ידוהי והימ' קוח ןקות רשאכ ,ל"שת תנשב ,הנש םישולש ינפל הלח הנושארה הצרפה
ץורפ השענ רויגה אשונ .הרומח תורדרדיה הלח זאמ .םייביטקיפ םירויגב הרכה קינעמש
,םיבר םידוהי-אל ץראל ןנתסהל ולחה ליבקמב .ץראב םג אלא תוצופתב קר אל ,ןיטולחל
.תורימחמו תוכבתסמ תויעבהו

.שדוקה -ץראל םג העיגה איה ,וננובאדל ,וישכע .תוצופתב תוללובתה ינפמ ונששח דימתשדח שיתוידיסח תויודעוותה

תודיסחל ינשה ר"ומדאה לש ותוקלתסהו ותדלוה םוי ,ולסכב 'ט ןייוצי עובשה ישימח םויב
-גח אוה ,ולסכב 'י ישיש םוי ,תרחמה םוי .'יעצמאה ר"ומדא' הנוכמה ,רעבוד יבר ,ד"בח
ומייקתי ץראה יבחרב ד"בח יזכרמב .יסורה רהוסה-תיבמ ררחוש ובש ,ולש הלואגה
.ןמזומ רוביצהו תוידיסח תויודעוותה

םישדח םיחולש םישולשו האמ

-וינב שטיוואבוילמ יברה רצחב םייעובשכ ינפל ךרענש ,ד"בח יחולש לש ימלועה סוניכב
הנשב לבת ינפ-לע תוחדינ תוניפל ואציש םישדח םיחולש םישולשו האמ וגצוה ,קרוי
בחרתהלו חתפתהל ףיסומ ,יברה דסייש ,הזה םיקנעה-לעפמ יכ ,חכוויהל היה םישרמ .הנורחאה
יבחרב ,רתויב תחדינה ףא ,תידוהי הליהק לכל תודיסחהו תודהיה רוא תא איבהלו ,הפונתב
תוכזל ותרגסמבו ,'םלועה תא תונשל' המססב ,דחוימ עצבמב חותפל טלחוה סוניכב .םלועה
.הזוזמו תבש תורנ ,ןיליפת ,הרות דומיל ,לארשי-תבהא ומכ תווצמ םויקב םידוהי ינוילימ

המתחהו המרתה

ה"יא ךרעיי 'ןושאר רוקמ' ןותיעה לש תשדוחמה ותעפוה ןעמל בחרנ המתחהו המרתה עצבמ
תועדומה רסוח לע םתאילפ תא ועיבה םיבר רוביצ-ישיא .תבשה יאצומבו ישיש םויב 7 ץורעב
ותמחלמ תא םחולש ןותיע לש ותובישחל לארשי-ץראל ןמאנהו יתרוסמה ,יתדה רוביצה לש
תשדוחמ הפונת תתל המגמ תנמתסמ התע .הזה רוביצה לש ינחורה ומלועלו ולוקל יוטיב ןתונו
:יונימלו תומורתל .ילכלכה ודיתע תא ססבי םגש רבד ,וייונמ לגעמ תא ביחרהלו ןותיעל
.02-5810624 'לטשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.אציו תשרפל


קידצ לש םייח

ךיבא םהרבא יקולא 'ה ינא" :ול ורמואב בקעיל ה"בקה לש תולגתהה לע רפוסמ ונתשרפב
העטי אלש" ידכ ,םהייחב םיקידצ לע ומש תא דחיימ וניא ה"בקהש ,ללכ שי ."קחצי יקולאו
רמא ,יח ןיידע קחציש יפ-לע-ףא ,ןאכ םלוא ,םירומג םיקידצ םהש בושחל "ערה רציה םתוא
יפל ,תמ אוה וליאכ ,ויניעב (רוועתנ=) םסייתנו ליאוה" תאזו ,"קחצי יקולאו" ה"בקה
."ונממ קספ ערה רציו תיבה ךותל זונג היהש

רוויע ףאש העד שי ךכ תווצמה ןמ רוטפ תמש םשכו ,תמכ בושח אמוסש תרמוא ארמגה םהמא
ונא ;"ונממ קספ ערה רצי" ןורוויעה ללגבש רמול רשפא ךיא ןבומ אל ךא ,תווצמה ןמ רוטפ
!?אוטחל םילולע םהו ערה רצי דצמ םייותיפו תוואת שי םירוויע םישנאלש לעופב םיאור

ןנברל הדועס

אמוי" ךרע םישיש ליגל ועיגהבו ,רוויע היהש ,ףסוי בר לע ארמגב רפוסמה רואל ןבוי רבדה
םישיש ליגל ועיגהבש ,איה החמשל הביסהש ריבסהו ,(םימכח-ידימלתל הדועס=) "ןנברל אבט
.תרכ שנוע לש תורשפאמ אצי

החמש תושעל וילע הנש םישיש םדאל תואלמבש ךורע-ןחלושב אבומ אל המל ,הלאשה תלאשנ
תורוד ויח םהינפלו ,םיארומאה לש ישילשה רודב יח ףסוי בר :דועו תאז ?תדחוימ הגיגחו
רמול ונילע ?םישיש ליגל ועיגהב "אבט אמוי" השעי םהמ והשימש ונאצמ אל המל ;םיאנת לש
.ונורוויעלו ףסוי בר לש ותגרדל דחוימב רושק רבדהש ,אופא

תויחה תורוקמ

אצי אוהש חיכוהל הב ןיא ,הנש םישישמ רתוי יח ,תיבה ןברוח רחאל ,ליגר םדאש הדבועה
ותואש ,תיקולאה המשנה לבח תועצמאב קרו ךא האב ונתויח ןיא ןברוחה רחאל .תרכ רדגמ
הזה ןמזב ןכל .ארחא-ארטסה תועצמאב םג תויח םילבקמ ונא אלא ,תרכ ונידש ןוועה תרוכ
.תרכ רוסיא לע רבע םא ףא םישיש ליגל רבעמ תויחל םדא לוכי

םירשע ךשמבש דעו ,תינחורה ותגרדו ותשודק לע רפוסמ ארמגב .ףסוי בר לש ודוחיי הזב
תטיש) םד תזקה תועצמאב הב םילפטמש הלק הלחמב וליפא ותיב-ינבמ שיא הלח אל הנש םייתשו
ץוחמ טיבהלמ ענמיהל חילצה אלש םושמ אב ונורוויע םג .(םהה םימיב דואמ הצופנ יופיר
ךא האב ותויחש חיכומ רבדה .הרוסא תולכתסהב לשכיי אלש ידכ רוועתה ןכלו ,ויתומא 'דל
.השודקה תורוקממ קרו

םייניע רוהט

ןימאת לא" ל"זח ורמא ירהש ,אטחי אמש ףסוי בר ששח הנש םישיש ול ואלמ םרטב ,תאז-לכב
שנוע לש תורשפאמ אציש חכונ אוהו ,הנש םישיש ול ואלמ רשאכ ךא ,"ךתומ םוי דע ךמצעב
.ןנברל הדועס ךרע ,תרכ

הדובעל תרוטק וריטקהש ,וישע ישנ לש ןנשע ללגב אב קחצי לש ונורוויע :ךכ קחצי לצא ףא
רוועתנש דע הרז הדובע לובסל לוכי היה אלו ,"ערב תוארמ םייניע רוהט" היה קחצי .הרז
רציל ןיא בוש ,רוועתנש רחאל ןכלו ,דבלב השודקהמ האב ותוהמ לכש חיכומ רבדה .ויניעב
.וייחב ףא קחצי לע ומש תא ה"בקה דחיי וז הביסמו ,וב הזיחא לש תורשפא ערה
(132 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)

הניש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמררועתמ קידצהשכ

הלילב ררועתמ םדא לכ טעמכ .(זט,חכ תישארב) "'ה שי ןכא רמאיו ותנשמ בקעי ץקייו"
םדא וליאו ,ארובה תדובעל שגינו ותטיממ םק ,רבגתמ אוה דימ ,ררועתמש קידצה אלא ,ותנשמ
ץקייו" רמאנ בקעיב :הרותב ונאצמ ךכ .ותנשב ךישממו רחאה ודיצ לע ךפהתמ ,ררועתמש טושפ
ןשייו הערפ ץקייו" (ה-ד,אמ תישארב) רמאנ הערפב וליאו ,"'ה שי ןכא רמאיו ותנשמ בקעי
."תינש םולחיו
(ןלשימרפמ ריאמ יבר)


ןושיל םיבכוש ךיא

."וארוב תדובעל רקובב דומעל יראכ רבגתי" :םילימב חתפנ ךורע-ןחלושב ןושארה ףיעסה
ןיינע המ הרואכל ."בכוש אוה ימ ינפל עדיי ובכשמ לע ובכשבו" :ויתוהגהב ףיסומ א"מרה
םיכלוהשכ אלא ?ןושיל הכילהה לע אלו רקובב המכשהה לע רבודמ רשאכ ,ןאכל א"מרה תהגה
.םוקל ךירצ ידוהיש ומכ רקובב םימק ,ידוהיכ ןושיל
(הרות ינינפ)


ןשי יברה

קסוע וניא םדאה ותנשב יכ ,ןוכנ הז ןיא ,"ןשי רלדנסה" וא "ןשי טייחה" םירמוא רשאכ
ףא יברה יכ ,תמא וז ירה "ןשי יברה" םירמואשכ לבא ;רלדנס אלו טייח אל וניאו ותכאלמב
.אוה יבר ותנשב
(הקרוומ קחצי יבר)


הלילב המשנה

רשאכ ,הלילב הנה ,המוצע העיגיב בלבש הדובעב קסוע וא ,הלודג הדיקשב הרותב קסועש ימ
וא הרותבש הלגנה קלחב הרות ישודיח הל םילגמ ,םייח הל תבאושו הלעמל הלוע ותמשנ
.םויה תדובעב ותדובע תדיקש יפכ שיא-שיא ,הרותה תוימינפב
(םוי-םויה)


תולכיהב םירויס

לכ חלוש לאכימ ךאלמהו ,םיכאלמ הלעמל םיבבותסמ ,הלעמל תולוע תומשנהשכ ,הנישה תעב
,"ינולפ רובעב םילבור המכ גישנו אוב" :ול רמאו דידי םוי ותואב שגפש ימ .הלכיהל המשנ
ןתוא םיחלושו וללה תומשנה יתש תא םיכאלמה םירבחמ ,תלוזה דיב ועייסו וגישהו וכלה םהו
.הרותה לכיהל ותוא םיחלוש ,םוי ותואב הרות דמולש ימו .הקדצה לכיהל
(םירוביד יטוקיל)


ןושיל רשפא ךיא

,דמוע אוה ימ ינפל רכוז םדאשכ" :רמוא היה אוה ,הנישב טיעממ היה קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר
."!?ןושילו ויניע םוצעל לוכי אוה דציכ

הנישה דוס

המל :וידיסח ול ורמא .תותבשב ןכש-לכו לוחה תומיב הנישב טיעממ היה זנאצמ םייח יבר
דוס תא עדויו ריכמש ימ :םהל רמא ?הניש טועימב ושילחמו שודקה ופוג לע סח ונבר ןיא
.םלש הלילב םינשי םירחאש המ העש יצחב ןושיל לוכי ,הנישה

הנישב 'ה תדובע

רשפאש בקעי בשח וישכע דע .(זט,חכ תישארב) "יתעדי אל יכנאו הזה םוקמב 'ה שי ןכא"
- 'ה תא דובעל רשפא הנישה תעב םגש ול עדונ התע וליאו ,רע םדאהש העשב קר 'ה תא דובעל
.הנישה תעשב םג ,"הזה םוקמב 'ה שי"
(חצנה תונייעמ)

עובשה תרמיא


ירוקמ ןורתפ

,דורמ ינע םלוא ,'ה דבועו םימש-ארי ,םכח-דימלת דיסח היה אינתה לעב ןקזה ונברל
.ןקרפל ועיגהש ,תובוט תודימ תולעבו תורשכומ תונב שמח ול ויה .תודמלממ קחודב סנרפתהש
וניא שיא" :דמלמה בישה .ויתונב תא ןתחמ וניא המל יברה ולאש ,יברה לא סנכנשכ ,םעפ
."יינוע ללגב ,ימע ךדתשהל הצור

ךדתשהל םיבר וצרי רבכ זאו ,ינבל ךיתונבמ תחא חקאו ךתיא ךדתשא ינא" :יברה ול רמא
."ךמע

.'יעצמאה ר"ומדא' ,רעבוד ונברל האשינש ,אנייש תינברה איה ותב ,ןכאותודיסחה יכרד


יעצמאה ר"ומדא

יוניכל הכזש ,אינתה לעב לש ונב ,רעבוד ונבר היה ד"בח תודיסח לש ינשה ר"ומדאה
ויבתכבו וירמאמב ןכש ,'ד"בח תודיסח לש הניבה חוכ' הנוכמ םג אוה .'יעצמאה ר"ומדא'
ימ לכ .ויבא ידי-לע ורמאנש םירצקה תודיסחה ירבד תא האלפנ הרוצב ראבמו ביחרמ אוה
ורפסב רמאמ ותוא רואיב תא ןכמ רחאלו אינתה לעב לש ,'רוא הרות'ב רמאמ ,לשמל ,דמולש
.שרופ אוהש העיריה בחורו רואיבה קמוע חכונ םעפנ דמוע ,'םייח תרות' יעצמאה ר"ומדא לש

הלגנב וישודיחמ הרוש לכמ תצבצבמ וז ותונואגו ,הרותד הלגנב םוצע ןואג היהש יפ-לע-ףא
-חמצ'ה לעב ,ונתח .תודיסחב התייה ותויח רקיע ,(ודבאו ופרשנ םבור) ונידיל ועיגהש
"תודיסח אלא םד הנממ ףטונ היה אל - ינתוחל עבצא םיכתוח ויה וליא" :וילע רמא ,'קדצ
.(79 'מע ד"שת תוחישה רפס)

"שפנה תולכ"מ תוריהז

וילע ורמא .הדובעו הרות לש םלועב עוקש ולוכ-לכו ,םלועה יניינעמ ירמגל טשפומ היה אוה
סנכנ היה תובר םימעפ .(הצ 'מע ,ק"הלל םוגרת ,א"שת תוחישה רפס) "עבטמ תרוצ עדי אל"ש
הביסה וז .םלועה ןמ ירמגל קתונמ היה ןמז ותוא ךשמבו ,תובר תועש הכשמנש תוקבדל
ידכ ,יעצמאה ר"ומדא לש העודיה 'אילעפאק'ה איה אולה ,הריש-ילעב תלהקמ וימיב המקוהש
.'שפנה תולכ' לש בצמל עיגהלמ ותוא רוצעל

רמב הכובו הבושתב הליענ תליפת תעב ררועתמ םילקבש לק וליפאש ,בתוכ יעצמאה ר"ומדא
ונא םילוכי יעצמאה ר"ומדא לש 'םילקבש לק'ה ןמ" :ב"שרה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמא .ושפנ
תוחישה רפס) "דיסחב תוארל הצר המו ,יעצמאה ר"ומדא לש דיסחה תומד תא ונמצעל ראתל
.(42 'מע ה"שת

םעפ לכ ירחא .הנשה ךשמב תודחא םימעפ קר הדובע יניינעב רבדמ היה יעצמאה ר"ומדא
תושגרתהה לדוגמ דואמ שלחנ היה וביל .תועובש המכ ךשמל הלחנ היה ,הלא םיניינעב רבידש
קפתסהו ,הדובע יניינעב קסועה ,'םייח ךרד' ורפס תא םיברב רמא אל ןכל .שפנה תרעסו
רמא - הלכשה יניינע םרקיעש ,'הרוא ירעש'ו 'שאר תרטע' םירפסה תא וליאו ,ותביתכב
.(101 'מע ש"ת תוחישה רפס) םיברב

הבשחמה תוריהמב הביתכ

םישיש -םישימח ןב דומע בותכל םייסשכ .המוצע תוריהמב תודיסח בתכ יעצמאה ר"ומדא
תעבשה'ב בתוכ אוהש הרעשה ולעהש ויה .תוחל תונושארה תורושה ויה ןיידע ,תורוש
אלא ,תודיסח תביתכל תישעמ הלבקב שמתשמ וניא ונתוחש ,רמא 'קדצ-חמצ'ה םלוא ,'סומלוקה
.הבשחמה תוריהמל םאתהב הביגמו ותבשחמל תרשוקמ ודיש ,ךכמ תעבונ ותביתכ תוריהמ

הנבהל ועיגהש ,העד-ילעב לש רוד לדיג אוה .תודיסחה תרותב הנבהה דואמ הבחרתה וימיב
תא גיהנה אוהו ,םירצק ויה וימי םלוא .תודיסחה תרות לש רתויב תוכובסה תויגוסב הקימעמ
.ולסכב 'יב ררחושו ,הנשלה תובקעב רסאנ ז"פקת תנשב .םינש הרשע-שמחכ קר ד"בח תודיסח
ח"פקת ולסכב 'טב ,ןכל םדוק םוי ,האבה הנשב םלוא ,הלואגה-גחכ הז םוי ונייצ םידיסחה
.םינש ד"נ ןב אוהו ,קלתסנ

,תודיסח ירבד שרד הלילה לכ .רתויב תיאלפ ךרדב ,תודיסח תרימא תעב התייה ותוקלתסה
תא םייס רחשה תולע ינפלו ,ךכל תוחוכ באוש אוה ןיינמ וניבה אלש ,םיאפורה תמהדתל
ונתח ךכ לע רמא .הרהטב ותמשנ האציו ,"םייחה ייחמ םייח רוקמ ךמע יכ" םילימב שורדה
האצי אוה ףאש) "יאחוי-רב ןועמש יבר תריטפ םוימ ונאצמ אל תאזכ תוקלתסה" :'קדצ-חמצ'ה
.("םייח" הלימב ותמשנ


הלואגל הייפיצב


.םישודק לארשי וארקנו - שודק ארקנ .לארשי תא ארק םשב וב ,ה"בקל ארקנש ביבח םש לכ"
"ול רמאיי שודק - (לארשימ) דחאו דחא לכ ,אובל דיתעל ףאו
(וטש זמר הימרי ,ינועמש טוקלי)

היהש השעמ


ןווא לכ קידצל הנואי אל

,תחא ריעל םעפ עסנ ,'יעצמאה ר"ומדא' הנוכמה ,ד"בח תיבל ינשה אישנה ,רעבוד יבר
שקיבש ,בר להק םוקמל ץבקתה ,םשל עיגהשכ .וידיסח יבושחמ ,ןדייקמ בקעי יבר תייוולב
.ויפמ ךרבתהלו ותרות ירבד תא אמצב תותשל

רחאלו ,תובבלה תא ביהלהש ,קומע תודיסח רמאמ םיברה םיפסאנה ינפל יברה עימשה הליחתב
.'תודיחי'ל םיאבהמ דחאו דחא לכ לביק ןכמ

הנפ ,רבד םעט אל רקובהמש ,בקעי יבר .םיירהצ תעשב רמול יברה םייס תודיסחה רמאמ תא
המייתסה להקה תלבק .ורדחב םישנא לבקל זא לחה יברה וליאו .םיירהצה תחורא תא דועסל זא
לוכאל וליפא יברה הנפתנ אל וללה תועשה לכ ךשמב .תיברע תליפתל יברה םק זאו ,ברע תעשב
.המ-רבד

יברהש רחאל דימ .הטעמה ןושלב תאזו ,לודג םכחכ עדונ אלש ,טושפ ידוהי ,שמש יברל היה
םיצור םתא םא" :התפמ העצה םהל עיצהו ביבס ודמעש םידיסחה לא שמשה הנפ ,ותליפתב לחה
."רשוכה תעש וז ,יברה לש וינפב תוזחל

ףא וא סנכיהל וששחו ,יברה לש ורדח ןתפמ לא םיינססה םידעצב וברקתה םינרקסה םידיסחה
אל וליפא יברה יכ ינא חוטב" ,םתעד תא חינהל שמשה שקיב ,"םיעוגר ויה" .המינפ ץיצהל
."םכב ןיחבי

ויניע יתשו ,עינ אלל רדחה עצמאב דמוע יברה תא ואר םידיסחהו החוורל תלדה תא חתפ אוה
יברה" :קחטצה שמשה םלוא ,הלהבב םהירוחאל ועתרנ םידיסחה .שא ידיפלכ תורעוב ,תוחוקפ
."םינוילע תומלועב אצמנ אוה .רבד תעכ עמוש ונניאו האור ונניא

."!התא טושפ שיא אולה" ,שמשה לא בקעי יבר שחל ,"?ךל ןיינמ תאז"

ינא סנכנ תובר םימעפ .ןויסינמ אלא ,הנבהמ תעבונ הניא יתעידי" .לבלבתה אל שמשה
יפכ דמוע אוהש םעפ לכבו ,יהשלכ העידי ול רוסמל וא המ-רבד ולאשל ידכ יברה לש ורדחל
,רתוי רחואמ יתוא לאוש אוהש תולאשהמ ,וזמ הרתי .יל בישמ אוה ןיא ,וישכע דמוע אוהש
."העש התואב ורדחל יסנכיהב ללכ יתוא האר אל יכ קיסמ ינא

התואבו םוקמ ותואב יברה בצינ ןמז ותוא לכ .תופוצר תועש המכ ךשמנ הזה דחוימה הזחמה
הנפ םהמ דחא לכו םידיסחה דעב תלדה תא שמשה רגס םייוסמ בלשב .העונת אלל ,החונת
.ויניינעל

הררבתה הרהמ דע .יברה חראתה ובש תיבב ,חבטמה ןוויכמ הבר הלומה העמשנ רקובב תרחמל
חבטמב .ההות ,שמשה דמע חבטמה חתפב .שממ לש היירורעש התייה ןכא וזו ,הלומהה תביס
,הלליי ,"!יל יובאו יל יוא" .רעצב היפכ תקפוסו תלליימו הכוב ,תיבה-תלעב הבבותסה
.הייכב לע טלתשהל השקתמ

ולע ,תולליהו יכבה רשפ המו חבטמל ותוא הקיעזה עודמ היפמ ליצהל שמשה לש ויתונויסינ
.עריאש תא ןיבהלו טפשמל טפשמ רבחל שמשה חילצה הכורא העש רחאל קר .והותב

לש הילעב ,דבכנ יוג םג םוקמל עיגה ,ריעל יברה עיגה ובש רקוב ותואב יכ ,ררבתה
יפל ,החורא ודובכל ןיכהל השקבתנ ,הילישבת ביטב העדונש ,תיבה-תלעב .תימוקמה הזוחאה
.הלביקש תדחוימ הנמזה

םלוא .םידחוימ םילכב הלשובו ,םירשכ םניאש ןוזמ יביכרמ הללכ הזוחאה-לעב לש ותחורא
,ןמז רחאל .הזוחאה-לעב לש ונכשמ םוקמ לא הדעומב החוראה הרבעוה אל יהשלכ הביסמ
-לעב לא החלשנ יברה לש ותחורא .וזב וז תונמה ופלחתה ,יברה רובעב תיבה-תלעב הלשיבשכ
.קידצה לש ונחלוש לא השגוה הרשכ-יתלבה החוראה וליאו הזוחאה

חראתהל ואובב בר דובכב ינכיז קידצה" ,הביל-רמב השיאה הקעז ,"!תעשופ !ינא תעשופ"
..."!הרשכ-אל החוראב ויתלשכה ינאו ,ונתיבב

!תונלשר וזיא !תוירחא רסוח הזיא" :תלשבמה לע ולוקב םיערהל שמשה לש ורות עיגה תעכ
."!?הזכ רבדב לזלזל ןכתייה

היהש יפכ ,הדימה לע רתי שערנ ונניא שמשה יכ היה הארנ ,ויתוקעצו ויתורעג ףא-לע םלוא
היה רכינ .םילוגיפ תחורא לוכאל העטוה קידצהש ,ארונה רבדה הלגתנש רחאל ,ונממ הפוצמ
.תיתימא תימינפ הרעסמ תואב ןניא ויתורעגו השועמ ותושגרתה יכ וב

שמשה הרוה ,"ימע יאוב תעכ" .הברהב הפירח 'הנמ'ל התפיצש ,השיאה תא הימתה רבדה
ןחלוש לא שמא השגוהש יפכ שממ ,הנמה לכ תא הל הארהו הפשאה חפ לא המע שגינ אוה .השיאל
.חפב תחנומ ,יברה

ללפתהל םייסש רחאלו ,דואמ ךוראה ומוי םותב ,תרחואמ ברע תעשב ,שמא יכ ררבתה זא
ןווכתמ יברה הארנ הליחתב .ורובעב ןכוהש ןוזמב וביל תא דועסל יברל שמשה עיצה ,תיברע
רזח ,לכואב טיבהו ןחלושה לא ברקתהשכ ,זאש אלא .הדועסל וידי תא לטנ ףא אוה .ןכ תושעל
.ןיעל תיארנ הביס לכ אלל ,ותנווכמ עתפל וב

לבל וריהזה ףא אוה .חפל לכואה לכ תא ךילשהל שמשל ןמיס עגר רובעכו תולק רהרהתה יברה
םייס ,"וזכש הנושמ הגהנהב יתלקתנ הבש הנושארה םעפה התייה וז" .ןוזמהמ ומצעב םעטי
."יל ןבומ לוכה תעכ .דואמ יתוא אילפה רבדהו" ,ורופיס תא שמשה

הנעתה ךללגב ,ןכבו" :החוור תשוחתב ולהמנ הביל-ירוסיי תושגרש ,תלשבמב ףוזנל בש זאו
."!רבד לכא אלו םלש םוי יברה לומתא
ןנוג השמ םע םיידוהי םייח
"תודהיה תא ונשפיחש ונעדי אל" :ןנוג השמןורמושה בלב תוינחור אוצמל

ליעמ שובל ידוהי עתפל םיאורו ,ןורמושבש םימודק בושייב תבש תושעל םינמדזמה םיחרוא
םירובס - םיינוחרפ םיטאלח םישובלו תוכורא תואפ ירוטע ,וינב תשולשב הוולמ ,רוחש ישמ
והז ,אל ךא .םוקמב חראתהל איה ףא האבש קרב-ינבמ וא םילשורימ החפשמב רבודמש םתסה ןמ
בושייב ונועמ תא עבקו גלשא תודיסחל ףרטצה ,הבושתב רזחש רבעשל קינצוביק ,ןנוג השמ
.ןורמושה זכרמבש הפיה

,זוע-רינל ותחפשמ הרבע ךכ-רחא .'ריעצה רמושה' לש טפושה-תמר ץוביקב דלונ (45) השמ
הקוחר התייה ךנחתהו לדג הבש הריוואה .ינופצה בגנב ,'ריעצה רמושה' לש ץוביק ןכ-םג
אל ויה ןחלושה לע ךא ,תיתחפשמ הדועסל םיסנכתמ ונייה םנמא רדסה-לילב" .תרוסממ דואמ
.וירבדכ ,"תוצמ קר

בזעו םק

ןיבו ,םירדההו וגנמה ,הטיחה ,םינטבה יעטמ ןיב הליב ותורחבו וירוענ תונש בור תא
לוכל .אלמ יאבצ תוריש תרישו ,תפומל קינצוביק היה אוה .ץוביקה לש םילולהו רקבה תותפר
.בזעו םק דחא ריהב םוי ךא ,ץוביקב ראשייש רורב היה

.םינש ךשמב יברקב חתפתהש ךילהת היה הז" .השמ רמוא ,"חונמ יל ןתנ אל יכותב והשמ"
ימינפ והשמ ,'רבעמ' והשמ יתשפיח דימת .קופיס רסוח יתשח ,יתעד לע יתדמע זאמ ,השעמל
."ייחל תועמשמ ןתייש ,רתוי קומעו

הפוחל תחתמ יכב

ומצע תא אצמ .הקירמא-םורד תונידמל קיחרה הליחתב .ל"וחב ימצע שופיח לש עסמל אצי השמ
עיגה םידודנ לש הנש רובעכ .המודכו היצטידמ ,הגויב וקסעש תונוש תוצובקל רבחתמ
תא תמשיימה הצובקל ףרטצה אוה .תינועבט הנוזת לש תונוש תוטישל ףשחנ םשו ,הפוריאל
,רשב ירצומ לכ תליכאמ תוענמיה תללוכה ,תינוציק ןוזמ תטאיד - 'הקיטויבורקמ'ה תלוכסא
לכ םלוא .םירדגומ םיפוריצב םילכאנה םימייוסמ ןגד ינימ לע תוססבתהו ,בלחו םיגד
.ושפנל חונמ ואיבה אל וללה תויוסנתהה

לכ יביבסמ ,יתלכ דצל דמוע ינא" .הפוחל תחתמ ,ויאושינ םויב ,םואתפ עריא הנפמה
רבסה יל ןיא םויה דע .רעוס יכבב ץרופ ינא עתפלו ,הבותכה םע ברה יינפל ,החפשמה
,יבש ידוהיה דצה םע ימואתפה שגפמהש ,יתנבה עגר ותואב ךא .יב הזחאש תושגרתהה תמצועל
."ךכ-לכ יתוא שגירש אוה

תומלש אצמ

שופיח לש המוד ךילהתב הנותנ התייה איה םגש) ותשאו השמ ונפ ןכמ רחאל םישדוח המכ
.רמוא אוה ,"םלהב ונייה ןושארה רועישה רחאל" .תודהיה תרכה לש תרדוסמ תרגסמל (תועמשמ
."וישכע ונאצמש הזה רבדה רחא ויה םינשה ךשמב םישופיחה לכש ,ונשגרה םואתפ"

ךכו ,הרותה לש 'ימינפ'ה קלחה לא הכישמ שח השמ .תווצמ לש ישעמ םויקל ורבע דומילהמ
ךכו וחור יפל םירוגמ םוקמ השמ שפיח ,ותריטפ רחאל .ל"ז גלשאמ ר"ומדאה לש ורצחל עיגה
.םימודקל עיגה

םיקהש תיטרפה הקינילקה דצל ,וילפוטמ יתב ןיב דנו ענ ,היגולוסקלפרמ סנרפתמ אוה
האופרב קוסיעהו ,לארשי-ץרא ילבח בושיי ןיבל רתסנה תרות ןיב בולישה" .קרב-ינבב
.השמ רמוא ,"דימת יתשפיח הכש תימינפ רשוא תשוחת התוא ףוס-ףוס יל קינעה ,תיעבטגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבשב םייניש יוקינ

?תבשב םיינישה ןיבמ ןוזמ תויראש קלסל רתומ םיכרד וליאב :הלאש

טוח תוכיתח תבש ברעמ ןיכהל ךירצש אלא ,תוליעיב הכאלמה תא השוע ילטנד טוח :הבושת
לילסהמ וקתנל אלש רהזיהל שי ,ךותח וניא םא .תבשב טוחה תא ךותחל רוסא יכ ,תומיאתמ
.שומיש תעשב

תא חצחצל גהונ םדאה ןיא םא וא תקלד שי םא .םייכינחב יהשלכ תקלד ןיאש יאנתב תאז לכ
.תבשב רוסא רבדהו ,טוחב שומישה תעב םד אצייש יאדו - תועיבקבו בטיה םיינישה

םיריתמ שיו) םד אציי אלש חינהל ריבס דוע לכ ,החשמ אלל םייניש-תשרבמב שמתשהל רתומ
.שומישה רחאל תשרבמה תא ףוטשל ןיא .(םד אצייש תואדו ןיא דוע לכ

.םד אציי אלש רהזיהל שי םהב שומישב םגו ,םייניש ימסיקב שמתשהל רשפא

שי ,ךכב שייבתמ אוהו םישנאל תוארנ ןוזמה תויראשו ,םסיק וא תשרבמ ,טוח םדאל ןיא םא
ךרוצל' ולטלטל רתומש ,'רוסיאל ותכאלמש ילכ' אוה רורפגה יכ) רורפג תחקל םיריתמ
.םיינישה יוקינל וב שמתשהלו (ילכב אל) םיינרופיצה תועצמאב ודדחל ,('ופוג

הזב ןיאו ,םיינישה תא ותועצמאב ץוצחל ידכ דוח ונממ רוצילו ריינ לפקל רתומ ןכ-ומכ
שמתשהל שי לבא .ללכ םייקתהל דמועה רישכמ הז ןיאש ןוויכמ ,'ילכ ןוקית' םושמ רוסיא
הצקומ' אוה דבלב הביתכל דעוימה ריינ יכ ,םינוש םיכרצל וב שמתשהלמ םיענמנ ןיאש ריינב
.ולטלטל ירמגל רוסאש ,'סיכ ןורסח תמחמ

תורוסא תוכאלמל ששח שי ,םייכינחהמ םד תאצוה ששח דבלמ ןכש ,תבשב םייניש םיחצחצמ ןיא
.דועו ;החשמב ('חרממ' םירמוא שיו) 'דילומ' ;תשרבמב הטיחס :ןוגכ ,תופסונ
.בי ,צ"העשו ה ,דודל הלהת ,כ"ונו ד"ס בכש 'יס .ג"סו א"ס חש 'יס ע"וש .א,גל הציב .ב,אפ תבש
תחנמ .ל 'יס ח"ואח ד"ח רמוא עיבי :ת"וש .א"יס דיש 'יסו ,א א"וק זער 'יס ןקזה ר"ומדא ע"וש
תרודהמ) הרהטה תבשחמ .טי,כ"פ .דל,ד"יפ התכלהכ ש"ש .חכ 'יס ב"ח שא ידירש .נ-חמ 'יס ג"ח קחצי
ןויצ י"ע 'ןיוכתמ וניאש רבד' ךרע ,תידומלת הידפולקיצנא .(ו) טע,ט"יפ .(70 'עה) ח"יפ (ח"נשת
.175
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il