673 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חלשיו תשרפ * (26.11.99) ס"שת'ה ולסכב ז"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ונלוכ לש גחה


.לבת ינפ-לע ידוהי לכ לש וגח אוה ולסכב ט"י הלואגה-גח
.תודיסחה תרות לש התעפשהמו הרואמ הנהנש ימ לכ לש גח הז
הנשל הנשמ ךלוהו קזחתמ אוה ןכל


תויושחרתהבו םיעוריאב םיטיבמ רשאכ .םירבד לש תיתימא הניחבל םיעצמאה דחא אוה ןמזה
םלוע וריעסה םתעשבש םיעוריא שי .תיתימאה םתועמשמ תא םיאור ,ןמז לש הביטקפסרפב
םינטק וארנ הליחתבש םירבד שי םתמועל .הירוטסיהה תממדב םידבוא םינשה ףולחבו ,ואולמו
.םהב המולגה המצועה התלגתה םינשה תוברב לבא ,םיבולעו

המקוה הנש םישימח ינפל קר .םיינש וא רושע ידמ הנתשמ םלועה ובש ןדיעב םייח ונחנא
םיסותימה לכ תא םיצפנמ רבכ םויכו ,תובבלה תא זא ומיעפה הב םירושקה םיעוריאה .הנידמה
םיאב ,טיפש לוכהש עבוק ץ"גבה םא .המויק סיסבב ודמעש םיכרעה לכ תא קד דע םיקחושו
.שודק וניא רבד םוש ,קיחש לוכה - םיריהצמו םיסותימה יצפנמ

םינש םייתשו םייתאממ הלעמל .ולסכב ט"י הלואגה-גחב ןנובתהל יאדכ הז עקר לע אקווד
ורסאממ ,ד"בח תודיסח דסיימו אינתה לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר לש ורורחש זאמ ופלח
הקומע תינחור היווח השענ אוה אלא ,וחל סנ אלש דבלב וז אל הזה גחהו ,תיראצה היסורב
.לבת יבחר לכב םידוהי יפלא-תואמל

תידוהי הייחת

ףוסבלו ,תושפנ תנכסב יורש היה ,רסאנ קידצ .דואמ ימוקמ עוריאכ הליחתב הארנ ולסכב ט"י
.הנשב הנש ידמ ותוא ןייצת ףאו סנה תא רוכזת ותחפשמש יוארה ןמ ילואו ,סנ ןכא .ררחוש
,םידוהי ינומה ףיקהו ,הריבכ תוררועתהו גח לש םויל הזה םויה ךפה םינשה תוברב םלוא
.תונווגמו תונוש תובכשמ

לש אל ףאו ,ד"בח ידיסח לש אל םג .ןמלז-רואינש יבר לש תישיאה ותלואג גח ונניא הז יכ
הרואמ הנהנש ימ לכ לש גח הז .לבת ינפ-לע ידוהי לכ לש וגח והז .דבלב תודיסחה תעונת
.וילא ועיגה אל תודיסחה לש היתונייעמש ידוהי ןיא םויכו .תודיסחה תרות לש התעפשהמו

תודיסחה ונימיב םג .לבת יבחרמ לכב תודהיל תודיסחה האיבהש הייחתה ירמגל הרורב םויכ
יכ ,עובקל םזגומ היהי אל .ולוכ םלועב םידוהי ינומה בלב הבושתה שא תא התיצהש איה
.הזה םויה דע תלחגה לע תרמושו תובבלה תא תממחמ ט"שעבה שא ,ןכא

ולבקתנ - השק תודגנתהו תקולחמ וררוע םתעשבש - תודיסחה לש היכרדו היתונויער ,השעמל
הרישה תא ,הליפתב תובהלתהה תא ,םיקידצב תוקבדה תא ריכזנ םא יד .תודהיה תורדש לכב
םינממס דועו ,הווקמב הליבט לע הדפקהה תא ,תווצמב רודיהה תא ,('ידיסח ריש') החמשהו
ובלתשה תודיסחה לש םייסיסבה היתונויער םג .ללכה תלחנ םויכ ושענש ,תודיסחה לש םירורב
.תיללכה תידוהיה םלועה-תפקשהב ירמגל

וארו ומעט

.תודיסחה לש היתונייעממו הרואמ בואשל ונלוכ תא ןימזמה ריאמ רולדגמ אוה ולסכב ט"י
םנמא .תודיסחה לש המלועב םינומט םיאלפומ תורצוא וליא םיעדוי םניאש םיבר שי ןיידע
םשפנ תא םידרוטה םיטבלהו תולאשה לכש םיעדוי םניא לבא ,םש רצק ןויערו הפ הרמא ועמש
.תודיסחה לש התנשמב האלמ הבושת ואצמי

-ישנאלו םימכח-ידימלתל ,םלוע-ינואגלו םע-יטושפל - ידוהיו ידוהי לכל תדעוימ תודיסחה
ןתועמשמ קמועבו ,ארובה תלודגב הקימעמ הנבהב תעדה תא הוורמ ;המשנה תא היחמ איה .למע
ייחב תימינפה תויחה איה ;ארובה תדובעב תובהלתהו החמש החיפמ ;היתווצמו הרותה לש
.תודהיה

םיססובמ וילע לבא ,בתכבש הרותה ,דוסיה-רפס אוה אינתה .אינתה רפס קר הניא תודיסחה
תכפושה הקימעמ הנשמ ללכל םתוא םיאיבמו םירבדה תא םיביחרמה ,םירמאמ יפלאו םירפס תואמ
.'ה בוט יכ וארו ומעט .םכינפל םיחנומ וללה תורצואה .םייחה לכ לע שדח רוא

:לארשי-תיב לכל ,םידיסחה גהנמכ ,אופא לחאנ


ומתחתו ובתכית תודיסחה יכרדבו תודיסחה דומילב הבוט הנשל
שדח שיולסכב ט"י תגיגח

תויתרוסמה תוידיסחה תויודעוותהה ץראה יבחרב ה"יא ומייקתי עובשה ךשמהבו תבשה יאצומב
,ךורע-ןחלושהו 'אינת'ה לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר לש הלואגה גח ,ולסכב ט"י לגרל
תודעוותהל בחרה רוביצה תא ןימזמ ד"בח-רפכ דעו .םינש תחאו םייתאמ ינפל ורסאממ
תופתתשהב ,ד"בח-רפכב 'םחנמ-תיב' תסנכה-תיבב ,ברעב ןושאר םויב ,הלודגה תיזכרמה
.םידבכנ רוביצ-ישיאו םינברה ילודג

ליצהל ךדיב

םאה ,לארשימ םדא לש וייח תא ליצהל םילוכי םתא לודג-אל ץמאמבש םיעדוי םתייה וליא
אל ןיידעו ,םצע-חומ תלתשהל םיפצמ ץראב םישנא המכו המכ ,ןכבו ?ץמאמה תא םישוע םתייה
תושעל אלא םכילע ןיא !םהייח תא ליצהל םילוכי תא וא התאש ןכתיי .םיאתמ םרות אצמנ
,רגאמב המיגדה אצמית ךליאו ןאכמ .(30.11) ולסכב א"כ ,ישילש םויב ,הטושפ םד תקידב
וניאו באוכ וניא ,רתויב טושפ אוה ףא םצעה-חומ תמורת ךילהת .םילוחל התמאתה ךרוצל
.1212332762 רסמלטב הינפהו םיטרפ .והשלכ ןוכיסב ךורכ

םישודקל הרכזא

ןורבחב וחצרנש ,ד"יה דילפ םולשו יכדרמ םישודקל הרכזא םייקתת ולסכב ג"כ ישימח םויב
,דפסה ירבדו חצרה םוקמב תואושמ תקלדהב צ"החא שולש העשב חתפית הרכזאה .םינש שש ינפל
םהרבא תסנכה-תיבב רועיש םייקתי ןכמ רחאל .ןורבחב ןשיה ןימלעה-תיבב הרכזאל ורבעי םשמ
.053-930401 'לט .קרב-ינבמו םילשורימ תועסה .וניבא

האירב תורחת

הזירכמ וישכע .דסחו הקדצ תודסומל םורתל תרבוג תונוכנ הנורחאל תוניגפמ תוילכלכ תורבח
הנשב ךלש ןופלטה תוחישמ תוסנכההמ םיזוחא 2 םורתת ויפלש ,עצבמ לע ימואלניב קזב
םידליה םג אופא וחיוורי תורחתהמ .ךתריחב יפ-לע ,םידליל םיעייסמה םינוגראל הבורקה
.םיקקזנהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.חלשיו תשרפל


בזוע ימו ראשנ ימ

םע השיגפל ךרענו לארשי-ץראל וניבא בקעי רזוח ,לארשי-ץראמ תורדעיה תונש תורשע ירחא
,שיא תואמ-עברא לש אבצ שארב ותארקל אצי וישע .םינשה לכ ךשמב ץראב יח ,ויחא וישע
.תיתודידי התייה םיחאה ןיב השיגפהו וימחר ורמכנ רבד לש ופוסב לבא ,המחלמל ךרענו

וינב תאו וישנ תא וישע חקיו" - רתוי דוע העיתפמ תינפת לע םיארוק ונחנא השרפה ףוסב
לכ םע ,וישע לש וז תוקלתסהל הביסה המ ."ויחא בקעי ינפמ ץרא לא ךליו ...ויתונב תאו
הלכי אלו ,וידחי תבשמ בר םשוכר היה יכ" :הרותה תרפסמ ?לארשי-ץראמ ,ושוכרו ותחפשמ
."םהינקמ ינפמ םתוא תאשל םהירוגמ ץרא

"קלח יל ןיא"

המל לבא ,לארשי-ץראב וידחי ררוגתהל םילוכי םיחאה ינש ויה אל עודמ ריבסמ הז קוספ
וליאו ,ןמזה לכ ךשמב לארשי-ץראב יח וישע אולה ?תכללו םוקל ךירצ היהש אוה וישע אקווד
ךירצ היה בקעיש ,רמוא ןויגיהה .םשמ עיגה התע ךאו םינש תורשע ךשמל ןרחל דרי בקעי
.וישע אלו בוזעל

יכ' תריזג לש בוח-רטש ינפמ" בוזעל וישע רחב ויפלו ,שרדמ י"שר איבמ ןיינעה תרבסהל
לש הריזג הלטוה קחצי לש וערז לעש ,עדי וישע ."קחצי לש וערז לע לטומה ,'ךערז היהי רג
ץראב ול הנתינש הנתמב אל קלח יל ןיא ,ןאכמ יל ךלא ,רמא" - ךכב הצר אל אוהו ,תולג
."רטשה ןוערפב אלו תאזה

קלתסמ וישע

רחובש חאהש רורב היה ,בזוע ימו ץראב ראשנ ימ טילחהל םיחאה ושרדנ ובש עגר עיגה רשאכ
לע דומעי םאש ,עדי וישע .וז החטבהב הכורכה תולגה תרזג תא םג וילע לבקמ ,ץראב ראשיהל
היהי רג יכ" הרזגה תא םייקלו ריחמה תא םלשל וערזו אוה םילולע ,ץראב ראשיהל ותוכז
.ץראהמ קלתסהלו ושוכרו ותחפשמ לכ תא תחקל ףידעה ןכל ."םהל-אל ץראב ךערז

ץראב וישע לש ותייהש ,רמולכ ."ותרוכב רכמש השובה ינפמ" :ףסונ טרפ ףיסומ י"שר)
ןכל .ותרוכב תא רכמ ול רשא ,בקעי לש ובוש רחאל טרפבו ,השוב לש השוחתב הלוהמ התייה
.(השובהמ ןהו תולגה תרזגמ ןה רטפיהלו ץראה תא בוזעל ףידעה

הלואגל הייפיצ

-ומב ומצע לע תולגה תא איבה המל ,תולגהמ ךכ-לכ ששח וישע םא :לואשל רשפא ןיידע ךא
התייה אל ריעש רהב הייהשה ,וישע רובעב :הטושפ הבושתה ?ריעש רהל ץראה ןמ הלגו וידי
ןבכ אלא ,רגכ םש יח אל אוה ."ריעש רהב וישע בשיו" רמאנש ומכ ,עבק תבישי אלא ,תולג
.ותדלומו ומוקמ הזש ,ץראה

תורג לש השוחתב םלועל איה לארשי-ץראל ץוחמ הייהשה ,וינבו בקעי לצאש ,ונדמל ןאכמ
יחדינ לכ תא ץבקיו ישילשה שדקמה-תיב תא הנביש ,ונקדצ-חישמ אב אל דוע לכ .תולגו
תיתימאה הלואגל עגרו תע לכב ןיתממ אוהו תורזו תורג לש השוחתב ידוהי יח ,לארשי
.המלשהו
(109 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)

אינתה לעב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהחלצהו לבס

םידגנתמה ןמ םימוצע םירוסיי לובסת :אינתה לעב ,ןקזה ונברל רמא שטירזממ דיגמה
שדוקה ךרדב חילצת ,םירוסייה לע גילבהל קזחתת םא ךא ,שפנו ףוג ירוסיי ,תודיסחל
.ונקדצ-חישמ תאיב דע ,ךיתורודל
(ח"שת םירמאמה רפס)


לארשי-ללכ תא היחה

לארשי ללכ תא היחה ךכ .םידוהי םתסב הדובעה יכרדו תודיסחה רוא תא רידחה ןקזה ונבר
.תודיסחה יכרדב הדובעה רואב
(שדוק-תורגיא)


תובהא שולש

ומצע דיגמהמ .לארשי-תבהאב ט"שעבה תוגהנהו יכרד תא ןקזה ונברל ריבעה שטירזממ דיגמה
.הרותה תבהאו 'ה תבהא לש תודובעה יתש תא לביק
(א"ישת םירמאמה רפס)


השדח המשנ

יולגב הריאה תוליצאה םלועב איהש יפכ ותמשנו ,השדח המשנ התייה ןקזה ונבר לש ותמשנ
.ד"בח תודיסח לש הדובעה ךרד תא דסייש ידכ תאזו ,שודקה ופוגב
(א"ישת םירמאמה רפס)


רפעכ ישפנ

הז דגנתמל חינה המל ,יברה תא ךכ-רחא ולאש .דואמ וב לזלזו ןקזה ונברב דגנתמ לקתנ םעפ
,'היהת לוכל רפעכ ישפנו' רמוא ינא םויב םימעפ שולש" :יברה בישה .ךכ-לכ וב לזלזל
."תמאב ךכל ןווכתמ ינאו
(םידיסח תומישר)


רחא םדא

בכשל לוכי היה אל ,תחא םעפ (ןקזה ונבר) יבא תא הארש ימ :יעצמאה ר"ומדא ,ונב חס
.ירמגל רחא םדא םוקי רחמש הטלחה אלל ןושיל

הלעמלש המגודב

יבר עודיה דיסחה םג .הניש ןמז הז הלעמל יכ ,םדרנ ןקזה ונבר היה ברע תונפל ישיש םויב
היה ןקזה ונבר וליאו ,ןושיל בכש לליה יברש אלא .תבש תלבק ינפל ןשי היה שטיראפמ לליה
.ודיצמ הנכה לכ אלל םדרנ
(םולש תרות תוחישה רפס)

עובשה תרמיא


שארבש ןיליפת

ענמיהל דואמ יוצרש םירקוחהו םירהוסה ועדי ,רסאמב היה אינתה לעב ןקזה ונבר רשאכ
רוטע והארש ימ לכו ,ארונ דחפ םהילע לפונ היה זא ןכש ,ןיליפת חינהש העשב וב טיבהלמ
.ומוקממ זוזל לגוסמ היה אל ,ןיליפת

יכ ץראה ימע לכ וארו" קוספה םייקתה ךכבש ,ןייצ ,רסאמה רחאל תאז רפיס ןקזה ונברשכ
."שארבש ןיליפת ולא" :ל"זח ורמא ךכ לעש ,"ךממ ואריו ,ךילע ארקנ 'ה םש

?םייוגה לע דחפ ליפמ רבדה ןיא ןיליפת חינמ ידוהי םתס רשאכ אופא עודמ ,והולאש

ןיליפת' אלא ,'שארה לעש ןיליפת' ורמא אל םה .םנושלב וקייד ל"זח" :יברה בישה
."'שארבשתודיסחה יכרד


הלואגה גח

קר אל ,הנש םייתאממ רתוי רבכ גוחנ ,אינתה לעב ןקזה ונבר לש הלואגה-גח ,ולסכב ט"י
הזה םויה תארקל םמצע םיניכמ םידיסח .לארשי תוצופת לכב אלא ,ד"בח ידיסח תוליהקב
ךות לא תוכשמנש ,תוידיסח תויודעוותהל םיצבקתמו תבש ידגב םישבול .תדחוימ תושגרתהב
הרות תרימשמ וקחרתנש םידיסח עזגמ םידוהי םגש ,אוה אילפמה .הלילה לש תונטקה תועשה
הרות ייחל תאז תובקעב ורזח םיברו ,ולסכב ט"י תודעוותהל אובל הבוח םישיגרמ ,תווצמו
.םיאלמ תווצמו

,'ולסכ ט"י תליגמ' בותכל וצרש םידיסח ויה .ושדוק-חורב תאז הזח ןקזה ונבר ,השעמל
רסאמה רופיסש ,רמאו ,הלביק אל ןקזה ונבר םלוא ,תאזכ הליגמ לש חסונ וניכה רבכו
:רמא הכו .לארשי בלב חצנל יח ראשיי אוהש םושמ ,הליגמב בותכ תויהל ךירצ וניא הלואגהו
יפלא וררועתיו ,אבר הימש שדקתיו לדגתי וב רשא ,לארשיב ידימת דעומל עבקוי םויה הז"
אליעלד לארשי בלב הקוקח (השעמה רופיס=) השעמה יכ .בלבש הדובעו הבושתב לארשיב תובבל
.(בכר 'מע ןקזה ר"ומדא תודלותה רפס) "אתתלד לארשי בלב הבותכו

"יתחמשב חמשיש ימ"

לא רצימה ןמ ונאיצוא - (ולסכ ט"י תלואג תחמש=) יתחמשב חמשיש ימ" :רמא ןקזה ונבר
ו"צרת תוחישה רפס) "םוניהיגה ןמ" :ישילש חסונ ."חורה לא םשגה ןמ" :ינש חסונ ."בחרמה
הכזי - יתחמשב קלח חקייו ףתתשיש ימ" :ןקזה ונבר רמא היפלש ,תרחא הסרג שי .(315 'מע
."ויצלח יאצוימ תחנ תוארל

אמש ששח ןקזה ונבר .םידיסחה ברקב החמש לש רידא לג האיבה ,ורסאממ יברה לש ורורחש
קוספב התחיתפ םש לע ,'יתנוטק' תארקנה תרגיא בתכו ,םייבויח-אל םיקיפאל החמשה הטסת
ןמ יתאב" :יברה בתוכ וז תרגיאב ."תמאה לכמו םידסחה לכמ יתנוטק" וניבא בקעי רמאש
זוחאל ,ונמע תושעל 'ה לידגה רשא םידסחה יוביר לע ,ש"נא תוללכל הבר העדומ םיעידומה
םהילע קורשל וא הפ םהילע ביחרהל אלו 'וכ םהיחאמ םבבל םור יתלבל ...בקעי לש ויתודימב
לכ ינפמ בקעיל תמא תדמב םבילו םחור ליפשהל קר ,הארונ הרהזאב ריכזהלמ סה ,םולשו סח
בלב 'ה ןתי ילואו יאה ילוכו .'וכ האכנ חורו המח בישמ ךר הנעמו ,חור תוכימנב םדא
.(ב ןמיס ,שדוקה תרגיא ,אינת) "םינפה םימכ םהיחא

הארהש דסחה לדוגמ המוצע תולעפתהב תויהל םידיסחל המרגו ,תובבלה תא האלימ החמשה םלוא
ללפתהל םילוכי ויה אלש דע ,תוארונ תוקעצ ךות ללפתהל וגהנש םידיסח ויה .ה"בקה םהל
רמא ,ס"קת ולסכ ט"יב ,הנש רובעכ .םש םיללפתמו ריעל ץוחמ לא םיאצוי ויהו ,תסנכה-תיבב
תדובע לש תולעפתהה תא לטיבו ליפשהו חומה תדובע תא חביש ובו ,תודיסח רמאמ ןקזה ונבר
תולעפתהה ימורממ םידיסחה תא דירוהל ידכ ,העש -תארוה התייה וז .המצעל איהשכ בלה
.(16 'מע בסק תרבוח תומישר .אכ 'מע ,א ךרכ םירוביד יטוקל) הביציו תרדוסמ 'ה תדובעל

תודיסחל הנשה-שאר

ט"י הלואגה גח תארקל תרגיא ב"שרה ר"ומדא ק"כ רגיש ,ב"סרת תנשב ,ךכ-רחא הנש האמכ
ןתינ ונשפנ תויחו רואו ונשפנ םולשב הדפ רשא גחה" :גחה לע ךכ בתוכ אוה ובו ,ולסכב
וניתובא ונליחנה רשא ,(םייח םיקולא ירבד=) ח"אדל הנשה-שאר אוה הזה םויה .ונל
.(1518 'מע ,ד קלח םירוביד יטוקל) "בוט-םש-לעבה תרות איה-איהו ...םישודקה

.בוטאפא תסנכה-תיבב הלודג תודעוותהל ריעה ידיסח ופסאתה ,הנליוול העיגה תרגיאהשכ
יבר ןואגה ינפל םידיסחל געל אוהו ,םינוש הכלה יניינעב לקהל גהנש ,בר ררוגתה ריעב
ופיסוה םידיסחה וליאו ,הנש-ישאר העברא ורכזנ הנשמב" :ורמאב ,יקסנזודורג רזוע-םייח
לש תולוקל זמר) "תחופ ונלצאו ףסותימ םלצא" :תונינשב ןואגה ובישה ."ישימח הנש-שאר
.(הכלה יניינעב בר ותוא


הלואגל הייפיצב


תכשמה םימרוג ונא הזב ,עמש תאירקב הרומג תודחאב המלש םימש תוכלמ םילבקמ ונאשכ"
"'הרורב הפש םימע לא ךופהא זא' םייקתי זאו ,םלועה הזב ונתלואג ץקו ותוכלמ
(חק 'מע ,םיניינע ,ןקזה ונבר ירמאמ)

היהש השעמ


תולאש שולש

.ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ,ןמלז-רואינש יבר לש וידיסח ילודג םע הנמנ קיזייא-קחצי יבר
הנש הרשע-שמח .ןיטינומ אצי ולש הכלהה-יקספלו ,תודיסחבו הלגנב לודג ןואג היה אוה
ןיד-תיב באו ברכ ןהכל ןמזוה ןכמ רחאל .קסבטיוול הכומסה ,הנווראטסא ריעב בר שמיש
.המצע קסבטיווב

השדחה הנוהכל הכרבו המכסה ונממ לבקל ידכ ובר לא קיזייא-קחצי יבר אב ,םידיסחה ךרדכ
םירושקה םינוש םיניינעב ודימלת םע חחושל ףיסוהו העצהה תא דימ רשיא יברה .ול העצוהש
.'ה תדובעלו הרותל

רכזנש ימכ ,ןמז רחאל .םירוהרהב ןמלז-רואינש יבר םואתפ עקש ,דרפיהל ודמע רבכ רשאכ
-קחצי יבר .הכלהב הלאש וינפל גיצהו ודימלת לא הנפ ,ונממ חכשנ טעמכש בושח המ-רבדב
בר ןמז ול ריתוה אל יברהש אלא .הידדצ לכמ התוא ןוחבל לחהו הלאשה תא לקש קיזייא
.הבושתה תא םג ןתנ ומצעב אוה ,תובשחמל

הלאש ןמלז-רואינש יבר וינפל גיצה ,הבושתהו הלאשה תא לכעמ קיזייא-קחצי יבר דועב
הלאשה תא גיצהל םייס ךא - הל קרפמ והיאו הל ביתומ והיא - םעפה םג .תפסונ תיתכלה
.הילע הנע רבכו

יברה ונממ הפרה אל התע םג םלואו ,הבושתבו הלאשב ןנובתהל קיזייא-קחצי יבר שקיב בוש
הב האצמנש האיר ינידב ,תופרט תוכלהב הלאש התייה וז .תפסונ הלאש ויפב התייה רבכו
קוספל רהימ אוהו הטושפו הרורב הבושתה יכ קיזייא-קחצי יברל היה הארנ םעפה .הלאש
.רוסיאל

.יברה השקה ,"?האירה תא ףירטהל תרהימ הז המל"

ובש קייודמה ןמיסל ןייצמ אוהש םע ,קיזייא-קחצי יבר בישה ,"!שרופמ ך"ש הז אולה"
.ך"שה ירבד םיבותכ

לחה אוה .ודימלת בקנש ןמיסב חתפו םירפסה ןוראמ העד-הרוי ךורע-ןחלוש איצוה יברה
.הז הרקמב ריתמ אקווד ך"שה יכ ררבתה ודומיל תרוצ ךותמו ,ך"שה ןושל תא ריבסהלו אורקל
.ודימלתו יברה ודרפנ ךכב .דואמ םעפתה ,םינק לטוק היה אל ומצעבש ,קיזייא-קחצי יבר

ההז הלאש קיזייא-קחצי יבר ינפל הגצוה ,קסבטיווב תונברה סכל ותולע רחאל רצק ןמז
בר ןויעל ,ןבומכ ,קוקז היה אל אוה .ודרפנ םרטב יברה ולאשש שולשה ןיבמ הנושארה הלאשל
הלאשה ונחלושל האבוה רצק ןמז רובעכ .יברה עירכהש יפכ קספו ,הלאשה לע בישהל ידכ
.ודיב הנכומ הבושתה התייה םעפה םג .ובר ול גיצהש היינשה

ולאשש תישילשה הלאשה וינפל הלעותשכ אמש ,ששחה קיזייא-קחצי יבר לש ובילב ררועתה תעכ
וז הבשחמשכ ךלהתה המ-ןמז .םציקל ואב המדאה ינפ-לע וייח יכ תוא םושמ ךכב היהי ,יברה
רבדה חכשנ ,הלאשנ אל הלאשהש ןוויכמו ,שולשו םייתנש ופלח םייתניב םלוא ,וחומב תרקנמ
.ובילמ

קלתסנ וז הפוקת ךלהמב .קסבטיו תונברב הנש םישישכ ןהיכו םימי ךיראה קיזייא-קחצי יבר
.('יעצמאה ר"ומדא') רעבוד יבר ,ונב אלימ ומוקמ תאו ,אינתה לעב ,ןמלז-רואינש יבר
לדנעמ-םחנמ יבר ,ונתח הגהנהה סכ לע הלע ויתחתו ,קלתסנ רבכ אוה ףא םינשה ףוקנב
.('קדצ-חמצ'ה)

בישוה אוה .םדקמכ ודבל דקפתל השקתהו שלח קיזייא-קחצי יבר היה ,תונורחאה וייח תונשב
.הכלה םיקסופו היעבו הלאש לכ לש הקמועל םידרוי ויהש ,םינייד השולש ודיצל

בצייתה ,םהיתולאש לע םהל םיבישמו םישנא םילבקמ םיניידהו רדחב בשוי ודועב ,דחא םוי
םא וקספיש ידכ האירה תא םיניידה ינפל גיצה אוה .האיר ודיבו קסבטיו יבצקמ דחא םהינפל
.רוסיאל םיניידה וקספ הריהמ הקידב רחאל .הפרט וא הרשכ המהבה

.האירה תא ריתהל קספו ,בר ןמז רבכ השע אלש רבד ,קיזייא-קחצי יבר ברעתה עתפל
ברה לש ותעדל תתל שי לקשמ הזיא וטבלתה םה .םהיניב שחלתהל ולחה םיעתפומה םיניידה
.לעופב תוכלה תקיספב קסע אל דואמ בר ןמז רבכש ,שלחהו ןקזה

הארשכ .המהבה תא רישכהל ותעד לע דמע אוה .ותופיקתב עיתפה קיזייא-קחצי יבר םלואו
,וחתפ ,העד-הרוי ךורע-ןחלוש וינפל איבהל הרוה ,םיניידה תעד לע תבשייתמ הניא ותקיספש
.המהבה תא ריתהל שיש רוריבב הלע ודומיל ךותמ .הכלהה לע ך"שה תא לוקב דומלל לחהו
.תטלחומ המהדתב ויחא ינפב שיא וטיבה םיניידה תשולש

יבר הרוה ,רדחהמ אצי בצקהש רחאל .הלודגה המהדתל המדקה קר התייה וז םתמהדת לבא
קלסל וסינ ,ותנווכ תא דימ וניבהש ,םיניידה .םידוהי הרשע וביבס ףוסאל קיזייא-קחצי
תוומל דחוימ ןמיס לכ וב רכינ אל ךא ,שלח היה אוה םנמא .תוומ לע הבשחמה תא ונממ
.בורק

,ישיש םויב היה הז .תופיקתב םהילע הוויצ ,"תולאשב וברת לאו םכל םירומש המ ושע"
וזעה אל םיניידה .תבשה תסינכ ינפל דוע ,םוי ותואב ורבוקל הוויצ ףא קיזייא-קחצי יברו
-קחצי יברו םיטעמ םיעגר ופלח אל .ותטימ ביבס ןיינמ ףסאנ הרהמ דעו ,ויפ תא תורמהל
.ורצויל ותמשנ תא בישה ,קסבטיו לש הבר ,קיזייאםיידוהי םייח
הצוח ךיתונייעמ וצופי .ד"בח יחולש לש ימלועה סוניכה


רואב ץראה רודכ תא ריאהל
תודיסחה

שקבמש ימ .הצוח תודיסחה תונייעמ תצפה לש המישמה תא ןכ-םג למסמ ולסכב ט"י הלואגה-גח
יחולש לש ימלועה סוניכב ףתתשהל ול היה יאדכ ,ונימיב תונייעמה תצפה לש הידממ תא תעדל
.שטיוואבוילמ יברה רצחב הנש ידמ ךרענש ,ד"בח

ףלאמ הלעמל וידחי ודעונ םימי השימח ךשמב ,הזה שדוחה תישארב םייקתהש סוניכב ,הנשה
יברה ידי-לע וחלשנש םישנא הלא .לבת תווצק לכמ סוניכל ועיגהש ,יברה יחולשמ תואמ-שמחו
רוצל תודבוא תוידוהי תומשנ בישהל ידכו סובולגה ינפ-לע רתויב תוחדינ תוניפ ריאהל ידכ
.ןתבצחמ

םיריעצה םינושחנה

תמגודכ תונידמב ,הנש םישימחו םיעברא הז םתרמשמ לע םידמועה ,םיקיתו םיחולש םש ויה
םיררוגתמה ,רתוי םיריעצ םיחולש םדיצל .לארשיו הילרטסוא ,הקירפא-םורד ,סינות ,וקורמ
.תושביה רתי לכבו הפוריא ,הקירמאב תונידמו םירע רופס-ןיאב םילעופו

הנורחאה הנשב יכ ,ררבתמ .םישדחה םיחולשה אקווד וספת סוניכב בלה-תמושת רקיע תא לבא
תוגוז םישולשו האמ .םיריעצ תוגוז םישולשו האמכ הלודגה םיחולשה תחפשמל ופרטצה דבלב
ידכ ,עדונ-יתלבה לא ואציו ,םירוהה תיב לשו תיעבטה הביבסה לש םימחה הקיח לע ורתיווש
.תודיסחהו תודהיה שא תא םש םג תיצהל

הינמורו הנולצרב

תפוקתב ד"בח תודיסחל ברקתה ,וקיסקמב דלונש 27 ןבכ ריעצ ,ןוזרביל דוד ברה ,םהמ דחא
רבכ ךא ,הנש יצחכ לוכה-ךסב םש אוה .הנולצרבב ד"בח חילש שמשמ תעכו לארשיב וידומיל
לש םתודהיל תשדוחמ תועמשמ קינעהש רשק ,םוקמה ידוהי םע קודהו םח רשק רושקל חילצה
.םהמ םיבר

רפסמ םישדוח ינפל עיגה ,םייתנשכ ינפל ןתחתהש ,לארשימ ריעצ ךרבא ,שטייד ילתפנ ברה
וביבס שבגל חילצה רצק ןמז ךותב .הינמור תריב טסרקובל הנש יצחה ןב םנבו ותייער םע
רושעב םשל ועיגהש ,לארשימ םיבר םיקסע-ישנא ותוא םיבבוסה ןיב .הרע תוליעפו המח הליהק
,תודיסח ירועיש םהידרשמב ןגראמ שטייד .הנידמב םיקסעה יתמוצמ המכב וססבתהו ןורחאה
.הרות םהינב תא דמלמו םהיתבב רקבמ

דנליז-וינב חילש

תעכו קרוי-וינב ד"בח תבישיב דמלש ליזרב דילי אוה ,ריעצ ךרבא ןכ-םג ,ץנאיז לאומש
ץבתשהל הבר תולקב היה לוכי ,ןדמלו רשכומ דימלתכ עדונש ימכ .דנליז-וינב חילש שמשמ
ךירצש םידוהי שי דוע לכש טילחה ,סוניכה יאבל רפיס ךכ ,אוה לבא .הבישיב מ"ר תרשמב
יתשרפ" .ותבוטו ומצע לע בושחלו "טסיאוגא תויהל" יאשר ונניא ,םתודהי תא םהל ריכזהל
-וינל יתעגה ךכו ,לועפל לכוא הבש רתויב הקוחרה הדוקנה תא יתשפיחו םלועה לש הפמ
."דנליז

אוצמל היה ןתינ ד"בח לש םישדח םיחולש הנורחאה תעב ואצי םהילאש תומוקמה תמישרב
םה ,לאפנו דנליאתכ ,קוחרה חרזמה תונידמב םיחולש .דועו היקבולס ,הינמרא ,ןיסכ תונידמ
.שודיח רדגב םניאו "ןשי רופיס" רבכ

תא םיקהו הדובע תינכתל "הצוח ךיתונייעמ וצופישכל" וצה תא ךפה שטיוואבוילמ יברה
'תונייעמה תצפה' חנומל קינעמו גשגשלו חומצל ףיסומ ולעפמ .הזה םוצעה תוחילשה לעפמ
.ותעדב םתולעהל וליפא היה לוכי אל שיא ,םיינש וא רושע ינפל דעש םידממגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םישנל תודיסח

?תונבו םישנל םג תדעוימ תודיסחה תרות םאה :הלאש

.ןמזב תויולתה תווצמ ,"אמרג ןמזהש השע תווצמ" (בור)מ םישנה תא הרטפ הרותה :הבושת

קספיי אל ,ידימת ןבויחש" ,תוידימת תווצמ ןה ,ותאריו 'ה תבהא ,םשה-דוחיי תווצמ םלוא
.ךוניחה רפס ןושלכ ,"וימי לכב עגר וליפא (השיא ןיבו שיא ןיב) םדאה לעמ

האריו ...וישעמב םדאה ןנובתיש העשב ?ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךאיהו" :קספ ם"במרה
."...לודגה םשה עדיל ...הוואתמ ...אוה דימ ...ותמכח ןהמ

תעיגיו רשב תעיגי ,תלפוכמו הלופכ ,המוצעו הבר העיגיל םיקוקז ,תורודה תדירי תמחמ
תוננובתהל עיגהל ידכ ,ןמז ותואב ותטילק רשוכ יפלו ינחורה ובצמ יפל תחאו דחא לכ ,שפנ
.ותבהאו 'ה תאריל ועיגי הדי-לעשו ,השורדה הגשהלו

םשכו .ןהב תובייח ןהש תווצמה תא םייקל תעדל ידכ איה תונבה לש הרותה דומיל תווצמ
'ה תבהא תוכלה תא תעדל ןהילע ךכ ,'וכו תורשכ ,תבש ,תוכרב תוכלה תא בטיה תעדל ןהילעש
תושגרה תוררועתהל עיגהל ידכ ןנובתהל רשפא ובש רמוחה תא םג הז לע ףסונו ,ותאריו
.וללה

.םיידוסי דומילו הרבסה אלל תידוהי הפקשהו רסומ יכרע תונקהל רשפא-יא ללכב ונרודב
תרושקתה תועצמאב תיב לכל תורזה תופקשהה תולחלחמ םעפ-יאמ רתוי םויכ ,ןכ לע רתי
קר אל תונבל םג בטיה ריבסהלו דמלל הבוחש ןאכמ .תיביטקא תויהל תבייח הנגההו ,היגוסל
רשקה תנבהל יללכה עקרה תא ןכש-לכו ,הכלהה םעטו עקרה תא םג אלא ,השעמל הכלה יניינע
האלמ הרוצב ולבקל ןתינש חיכוה ןויסינהש ,"אוה -ךירב-אשדוקו אתיירוא ,לארשי" ןיב
.תודיסחה תרות תועצמאב קר תובוט תואצותל עיגהלו

הקומע תוקזחתהל ועיגי וז ךרדבו ,תודיסחה תרות תא ודמלי תונבו םישנ םגש ינויח ןכל
.תווצמה םויקב תויחבו ותאריו 'ה תבהאב רתוי
לצב' .ךוניחה 'ס שארב רבחמה תרגיא .ב"פר הרותה ידוסי 'לה ם"במר .א"פר א"ש תובבלה תובוח
'ה תנומא ,'ה תבהא ךרע תידומלת הידפולקיצנא .84 'מע ד"בח - םיגהנמה רפס .121 'מע 'המכחה
.השאו
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il