674 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

הכונח / בשיו תשרפ * (3.11.99) ס"שת'ה ולסכב ד"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ראשנ ימו רבע ימ


,םינשקעו 'םינשוימ' םידוהי ללגב אקווד ידוהי םע ונראשנ
ורחבו ינרדומה םלועה לש אלפומה רואה תא תוארל וצר אלש
םתשרומבו םתדב קיזחהל


םיליעפמה םיריעצה .םדוקה רודב לוזלז יסחי לש תמייוסמ הדימ תחתפמ תינרמוחה הרבחה
הדיחפמה הנוכמל ברקתהל םיזיעמ ישוקבש םירגובמל גועלל םיטונ תררחסמ תונמוימב םיבשחמ
לש סחי קידצמ הז םאה ךא ,היגולונכטה ישודיח תא טולקל םיביטימ םיריעצש קפס ןיא .תאזה
?םירגובמב לוזלז

ויתובא דועב ,ינרדומ ,םדקתמ ,ינשדח שיגרמ אוה .ללכב ריעצה רודב תמייק השגרה התוא
ךותמ שארה תא םירהל וחילצהש םינושארה םהש םיענכושמ םיריעצה .םינשוימ ויניעב םיספתנ
ושיגרה ךכ קוידבש ,םיחכוש קר םה .לודגה רואה תא תוארלו תנשוימ הירוטסיה תונש יפלא
.תונשדחהו המדקה איש םהש ונימאה ,'םינשוימ'ה ,םה םג .תורודה לכ ךשמב םהיבסו םהיתובא
?הילשא אלא וז ןיא ילוא זא

תונעט ןתוא

.ריעצה רודה לש תונוילעה תשוחתל סיסב ןיא המכ דע האור הירוטסיהה יפדב טעמ ףדפדמש ימ
םהיתובא ושמתשה םהבש הלאל ןיטולחל םיהז ,'םימדקתמ'ה םילגוד םהבש תונויערהו תואמססה
.שממ םילימה םג ,םיהז םינכתה קר אל .הנש םייפלאו ףלאו האמ ינפל

לודגה םלועהמ קלח תויהל ונילעשו ,'תנשוימ' תדהש תונעט ונימיב עומשל םיליגר ונחנא
-תקיתעו תנשוימ הדמע וזש םיחכוש ונחנא לבא ,תמדקתמו תינרדומ הנעט תעמשנ וז .רואנהו
יפמו תיטסינומוקה היסורב הייצקסביה ישנא יפמ העמשנ הנעט התוא קוידב .ןימוי
ינפל דרפסב םירצנתמהו הנש םייתאמ ינפל םיליכשמה ופינה המסס התוא .הינמרגב םיללובתמה
ידבוע לשו הנש םייפלא ינפל םינווייתמה לש םהיפב ויה תונויער םתוא .הנש תואמ-שמח
.הנש םיפלא-תשולש ינפל םילעבה

לש תומגמ לומ דימתמ קבאמב הדסוויה זאמ הדמע ,"ןוכשי דדבל םע" המססב הלגדש ,תודהיה
ןטק םע תויהל םוקמב .לודג יותיפה היה דימת .לודגה םלועה ךותב תורעתהו תוללובתה
ויה םלועמו זאמ .םימי םתוא לש תיללכה תישונאה תוברתהמ קלח תויהל היה רשפא ,לדבנו
םימרזה ירחא תכללו 'םינשי'ה םייתרוסמה םיכרעב טועבל השוריפ 'המדק' יכ ובשחש םיריעצ
.םלועב םיטלושה

תורמל אלא ,'םיזעונ' םיריעצ םתוא תוכזב הז ןיא ,םידוהיכ םימייקו םייח ונחנא םא
ונראשנ ונחנא .טילפו דירש םהמ רתונ אלו הירוטסיהה ךותב ודבא םה .םהיללעמו םהישעמ
אלפומה רואה תא תוארל וצר אלש ,םינברסו םינשקע ,'םינשוימ' םידוהי ללגב אקווד םידוהי
.םתשרומבו םתדב קיזחהל ורחבו ינרדומה םלועה לש

הצוחה ךרד

.םינוויל םידוהי ןיב קר היה אל םימי םתואב קבאמה .הכונחה ימי לש םתיצמת םצעב וז
םיריעצ ויה הלא .םינווייתמה לומ ,ידוהיה םעה ךותב שטינ קבאמה רקיעש רמול רשפא
םלועב דיתע ןיא תונשונב קבדה לדבתמ םעל יכ ונימאהש ,םימדקתמו םיינרדומ םידוהי
.תודהיה ןיבל תינרדומה תיטסינלהה תוברתה ןיב רוביח רוציל ושקיב םה .ינרדומה

רודה .הצוחה תודהיה ןמ - דבלב דחא ןוויכב הכילומ וז ךרד יכ ,ררבתה דואמ רהמ לבא
ישילשה רודה .תידוהיה תרוסמה םע תינוויה תוברתה תא בלשל הסינ םינווייתמה לש ןושארה
םהמ רתונ אלש איה הדבוע .ןיינעו רבד לכל ינווי תויהל ףאשו הל זב ,תודהיב טעב רבכ
.ידוהיה םעל ודבאו ןיטולחל וללובתהש וא ,םימלש םידוהי תויהל ורזחש וא .רכז

קלח תויהל דואמ התפמ .יחצנה חקלה תא רוכזנש יאדכ ,הכונחה תורנ תא םיקילדמ ונאשכ
הדימעבו תידוהיה תוידוחייה תרימשב אקווד יולת ידוהיה םויקה לבא ,לודגה םלועהמ
לבא ,םיפלחתמו םינתשמ םיישונאה םיכרעה .היתווצמבו לארשי תרותב תוקבדה לע תינשקע
.חמש הכונח .ונחנא םמעו ,חצנל םיראשנ תודהיה יכרעשדח שיהכונח עצבמ

תוחוכל גחה תחמש תא ואיבי ותרגסמבש ,'הכונח עצבמ'ל תוכרעיהה תא םימילשמ ד"בח-יריעצ
-יתבל ףאו םילוע יזוכירל ,תובא-יתבב םישישקל ,םייאופר םיזכרמב םיזפשואמל ,ןוחטיבה
יפלא-תואמ ד"בח-יריעצ זכרמ קיפה גחה תארקל .תורנה תקלדהב רוביצה תא וכזיו ,דועו אלכ
ינכות תא םישיגמה ,םירגובמלו םידליל ,תיסורבו תירבעב ,גחה לע םישדח הרבסה ינולע
,םירעה יזכרמב קנע-תויכונח וביצי ץראה יבחרב ד"בח-יתב .ויגהנמו ויתווצמ תאו הכונחה
.בכר-ילכ לע תונקתומה תוריאמ תויכונח יפלא ץראב ובבוסי ןדיצלו

תעבשו תלכאו

ד"בח-יריעצ זכרמ טילחה ,יסיסב ןוזמב רוסחממ תולבוסה תוחפשמה רפסמב לחש לודיגה חכונ
.םיקקזנל ותקולחו ,ץראב ןוזמ ילעפממ תולודג ןוזמ תומורת סויג לש יצרא ךרעמ ליעפהל
-יריעצ םיננוכתמ עובשה .ןוזמ תונוט רשעכ וקלוח ותרגסמבו ,רבעש עובשה ףוסב לחה עצבמה
םע םואיתב לעפיש ,רדוסמ הקולח ךרעמ םיקהל ליבקמבו ,ןוזמ לש תונוט תורשע ףוסאל ד"בח
םיעייסמו ,הזכ ךרעמ םיליעפמ רבכ ץראב ד"בח-יתבמ תורשע יכ ,ןייצל שי .החוורה תויושר
.תוחפשמ יפלאל עובש ידמ

עדמו הרות

סוניכה (רבמצדב 16-14) תבטב 'ז-'ה םימיב םייקתי הדירולפ לש תימלועה הטיסרבינואב
סוניכב .("תוסחי לש םלועב םיטלחומ םיכרע" :ותרתוכש) עדמו הרותל ישילשה ימלועה
תויוחתפתהה תא וגיציש ,הפוריאו ב"הרא ,לארשימ םירוספורפ םישולשמ הלעמל ופתתשי
םיטנדוטס תואמ ופתתשי תואנדסבו תואצרהב .הנומאה ןוויכל תוליבומש ,תונורחאה תויעדמה
.ימאימב רבראה -לב ד"בח זכרמ תמזויב ךרענ סוניכה .רוזאהמשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.הכונח תבשל


םירז ידימ רהזיהל

.לכיהבש םינמשה לכ ואמיט ,לכיהל םינווי וסנכנשכ" :ןמשה ךפ סנ תא ךכ תראתמ ארמגה
חנומ היהש ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו וקדב ,םוחצינו יאנומשח תיב תוכלמ הרבגשכו
ונממ וקילדהו סנ וב השענ ;דחא םוי קילדהל אלא וב היה אלו .לודג ןהוכ לש ומתוחב
."םימי הנומש

הז יפ-לע .תויתטישבו הליחת הנווכב אלא ,הרקמב ואמטנ אל םינמשהש ,רורב ארמגה ןונגסמ
?םינמשה תא ודימשה אל המל ,הרונמה תקלדה תא עונמל םינוויה ונווכתה םא (א :ןיבהל שי
אלא שדקמה ינמש תא קר אל ואמיט םינוויה ירהו ,"לכיהבש םינמשה לכ ואמיט" שגדה המ (ב
?(סנב ךרוצ היה אל ,הביבסב רוהט ןמש היה וליא ירהש) התביבסו םילשוריבש םינמשה לכ תא

תומלוע ןיב תושגנתה

לטבל התייה אל םתפיאש .םינוויה לש תיתימאה םתרטמ תא ל"זח ונל וזמר תקייודמה םנושלב
אמט ןמש לש יאלמ הנווכב וריאשה ןכל .אמט ןמשב התוא וקילדיש אלא ,הרונמה תקלדה תא
.וז הרטמל ןמוזמו ןכומ היהיש ,הרזעב

ינש ןיב תושגנתה התייה םינוויב םיאנומשחה תמחלמ .הכונח לש יזכרמה ןויערה ןומט ןאכ
לע ססובמה דחוימ םייח-חרואו ,הנומא ,הרות לש םלוע ,ידוהיה םלועה - דחא דצמ .תומלוע
- ינשה דצהמ .םהיטרפ לכב םישודק ויהי םוי-םויה ייח םגש שגד תמיש ךות ,ה"בקל תולטבתה
.םיירמוחו םיימשג םייח יגשומ םע ,תיטסינלה תוברת לש םלוע

הריציכ הרותה

הרותה תא לבקל םינכומ ויה םה ."ךנוצר יקוחמ םריבעהלו ךתרות םחיכשהל" ושקיב םינוויה
וסחייתיש יאנתב ,הזב אצויכו היפוסוליפ ,המכח ,הריש לש הריצי ,האלפנ תינחור הריציכ
תרות ,םיקולא רבד לאכ הילא םיסחייתמ םידוהיהש ךכל ודגנתה םה .תישונא הריצי לאכ הילא
.'ה

ןמשמ אובי רואהש אלא ,הרונמה קלדותש וצר םינוויה .שדקמה תרונמב יוטיב ידיל אב רבדה
תרהט תא תלמסמ רוהט ןמשב תקלדומה הרונמה .ןמשה תא אמטמה ירכנ די ,ינווי די וב העגנש
.עוגפל םינוויה ושקיב וז הדוקנבו ,ידוהיה םייחה-חרוא

תיחצנ המחלמ

קיזי אל תינרדומ תינווי תוברת לש 'בוטרוק' יכ ובשחש ,םינווייתמ ,םידוהי םג ויה
לש ינוציחה קרבהמ ורוונוס אל םהיניעש ,םיאנומשח לש ןטק ץמוק בצייתה םלומ .תודהיל
.תידוהיה הנומאה לש התרהט תא תאמטמ ןווי תוברת לש וז הרידח יכ ועדי םה .ןווי תוברת
.המחלמל םיאנומשחה ואצי וז המגמ דגנ

תא קילדהל הנווכה ינפמ רהזיהל דימת שרדנ ידוהי .םוקמ לכבו ןמז לכב תלהנתמ וז המחלמ
ךפ' תא ררועל וילע הלאכ םיבצמב .וב ועגנ םירז ידיש ןמשב ,'אמט ןמש'ב תיקולאה הרונמה
לש התרהט לע רומשלו םיישקה לכ לומ דומעל לכוי הז חוכבו ,ושפנ יקמעמבש 'רוהטה ןמשה
.תידוהיה הנומאה
(ג"כשת הכונח תבש תחיש)

הכונח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהמחה עקשתש

ידי-לע ה"בקה םע תורבחתהה ."המחה עקשתשמ התווצמ הכונח רנ" :(ב,אכ תבש) תרמוא ארמגה
יניינעב תומימחה לוטיבו תעקשה - "המחה עקשתש" ךכ ידיל האיבמ ,הכונח רנ תקלדה תווצמ
.םלועה
(קדצ-חמצה)


םלועה ךוניח

,הרותה ליבשב ארבנ םלועה ןכש ,םלועה ךוניחל זמור הכונח .ךוניח ןושלמ - הכונח
םלועהו תווצמהו הרותה חוכ רבג ,םיאנומשחה ורבגשכ .הרותה תרימש תא לטבל וצר םינוויהו
.שדחמ ךנחנ
(ה"לש)


הנומש ןמיסב

רפסמל םיזמר שי סנה יטרפב םג .םימי הנומש ךשמנ גחה ןכש ,הנומש רפסמה םע רושק הכונח
ןמשה ךפ (ב ;הנומש-'ח - הנומש םיימעפ זומר םמשבש ,םיאנומשחה ידי-לע היה סנה (א :הז
.םידגב הנומשב שמתשמש ,לודגה ןהוכה לש ומתוחב םותח היה
(קחצי יול יטוקיל)


תורנהמ הלעמל

תקלדהב קסועש ימ יכ ,ונדמלל .תורנה ראשמ הלעמל שמשה לש ומוקמ :(א,גערת) א"מרה בתכ
.הלעמל הלעתמ ,ידוהי לכבש "םדא תמשנ 'ה רנ"
(תוחיש יטוקיל)


האדוהו ללה

,הנומאה חוכ והזש ,דבלב האדוהב יד אל .(ב,אכ תבש) "האדוהו ללהב םיבוט םימי םואשע"
"םלש בלב והדבעו ךיבא יקולא תא עד" - תוקולאב הנבהו הגשה ,"ללה" םג תויהל ךירצ אלא
(שדוק-תורגיא)


ךשוחה תכיפה

ךכיפל .ןווי תוכלמ וז :"םוהת ינפ לע ךשוחו" קוספה לע רמאנ (הבר תישארב) שרדמב
לש הדוגינ תא למסמש רוא - תורנ ידי-לע סנה השענ ,םינוויה תא וחצינו ולאגנ לארשישכ
.ןווי
(תמא תפש)


יולג סנ

םירפוכ שי םיסינה רתיב יכ .הכונחב ועריאש םיסינה ראש לע אלו אקווד ןמשה לע עבקנ סנה
ןיא ןמשה ךפ סנב לבא ;םירוביגה תא םיחצנמ םיטעמש הרוק םימעפלש ,הרקמ הזש םינעוטה
.תאז התייה 'ה תאמש הדבועה דבלמ וז העפותל רבסה םוש
(השמ הטמ)


ץוחב רוא

,תינוציחה הפילקב ןיינע ואצמ םינוויה ."ץוחבמ ותיב חתפ לע" םיקילדמ הכונחה תורנ תא
הלא ,תוינוציחהמ םילעפתמש ימ לא השודקה תא ךישמהל הכונח תורנ תרטמו ,ץוחה תוברתב
.השודקה רואב םתוא םג ריאהל ,ץוחב םיאצמנה
(ץינזוקמ דיגמה)

עובשה תרמיא


םינשושל סנ

.הלגרב 'הנשוש'מ תלבוסה ,ותשא רובעב הכרב שקיבו ,ןלשימרפמ ריאמ יבר לא ידוהי אב םעפ

."?הייכונחה יריישמ ןמש תצק ךל ראשנ ילוא" :קידצה וילא הנפ

."?'הנשוש' לצא הכונח לש ןמש ןיינע המ" :שיאה המת

התיבה ךל .'םינשושל סנ השענ םינקנק רתונמו' הכונחה ירומזמב בותכ" :ריאמ יבר בישה
.היה ךכו ."האופרה אובתו ,'הנשוש'ה לע הייכונחהמ רתונש ןמשהמ םישותודיסחה יכרד


הכונחה תונויער

החמשב תישענ המצע הקלדהה קר אל .תודיסחה תורצחב תדחוימ החמשב םיגוחנ הכונחה ימי
םירושקה תודיסחו הרות -ירבדבו תוידיסח תויודעוותהב םיעפושמ הכונחה ימי אלא ,תדחוימ
םיבושח םינכתו תונויער םכותב םינפוצ הכונחה ימיש ,ררבתמ ךכ .הכונחה ימי לש םניינעב
.םדאה ייחב

םחיכשהל" :םילימב םינוויה לש םתמגמ תראותמ ,הכונחב םירמוא ונאש הידוהה תליפתב
הרותה דומיל ."ךנוצר יקוח" לעו תרות" לע אוה שגדה ."ךנוצר יקוחמ םריבעהלו ךתרות
תרות הרותב וארי םידוהיהש ודגנתה םה .םינוויל עירפה אל - יתוברת סכנכ ,המכחכ
יקוח" היה םינוויל עירפהש המ ,תווצמה םויקב םג .תולטבתהבו השודקב הילא וסחייתיו
ךא ,ילכש קומינ ןהירוחאמ שיש תווצמל ומיכסה םה .תוילכש-לעה תווצמה ,םיקוחה - נוצר
.'ה ןוצרל הנבההו ןויגיהה לוטיב ךותמ ,לוע-תלבק ךותמ תווצמ םויק םע םילשהל ולכי אל

ןמשה תונוכת

הרונמה תא וקילדי םידוהיהש וצר םה .ותוא ואמיט קר אלא ,ןמשה תא וכפש אל םינוויה
.ןמשה לש ותרהט לע םשפנ תא ורסמו ,וז הנווכ דגנ ומחל וינבו והיתתמ .אמט ןמשב

ןאכ .הרותה רוא תא ירמגל תובכל הצורש יממ הניא תודהיה םויקל רתויב הלודגה הנכסה
ןויסינב איה תיתימאה הנכסה .תאז תושעל וחיני אלו הדגנ וממוקתי לוכהו ,הרורב הנכסה
אוה ,הרותה ךותב תוינוציח תומכח לש בולישש ,םירמוא שי .'אמט ןמש' הרותה ךותל רידחהל
איה זאו ,הרוהטו הכז ,המימת 'ה-תרות התויהב אוה הרותה לש החוכ :ןכ-אלו .הכרבל
.שפנ-תבישמ

ןמשב םיאור ונא .לארשי-םע תא למסמש ,ןמשב זכרתה םינוויל םיאנומשחה ןיב קבאמה
-לע אלא ונמש איצומ תיזה ןיא ןכש ,הוונע למסמ ןמש ,דחא דצמ .תודגונמו תונוש תונוכת
דצמ .רבד לכב עפעפמ אוהש ןוויכמ ,תורבחתהו בוריק למסמ םג ןמשה .ותוא םישתוכש ידי
הנוכת םג וב שי .םילזונה ראש םע בברעתמ וניא אוה ןכש ,תולדבתה לש הנוכת ןמשב שי ינש
.םימה ינפ-לע ףצ ותויהב ,תואשנתה לש

.לוע -תלבקו הוונע ,תולטבתה לש הדוקנמ תאצל וילע הנושארב :ידוהי גוהנל ךירצ ךכ
-תבהא ךותמ ,וב 'עפעפל' וילע - 'ןמש' תניחבב וניא ןיידעש ,ינש ידוהי שגופ אוהשכ
,ריאהל ךלוה אוה םתואש תופקשההו םיגשומה םע ברעתהל ךירצ אוה ןיא ,תאז םע .לארשי
תואשנתה אל לבא ,תואשנתה ידיל עיגמ אוה רבד לש ופוסב .הלעמל הלועו ףצ אוה ,הברדאו
זוע וב שי ןכ-לע .ותומכ םדא לש וחולשו ,ה"בקה תא גציימ ותויהב אלא ,הלילח תישיא
.בכעמו ענומ לכ דגנ דומעל ףקותו

ךשוחמ דחפל אל

:םיחקל המכו המכ םינומט הכונח-תורנ תקלדה תווצמב

ידוהי .תורנה תא םיקילדמ זא ,ביבסמ ךושחשכ אקווד ."המחה עקשתשמ" תורנה תא םיקילדמ
החוד תווצמו הרות לש רוא טעמ וליפא .םלועב תררושה תינחורה הכשחהמ להביהל ךירצ וניא
.רוא הברה המכו-המכ-תחא-לע ,ךשוח הברה

תומימחו רוא שי תיבה ךותבש ךכב קפתסהל ןיא ."ץוחבמ ותיב חתפ לע" תורנה תא םיחינמ
םגש - 'ץוח'ה לא םג תווצמהו הרותה לש םוחהו רואה תא איבהל לדתשהל שי .תודהי לש
.תודהיה רוא שגרוי בוחרב

תוליעפה .לומתא השענש המב םויה קפתסהל ןיא ."ךלוהו ףיסומ" איה הכונח-תורנב הווצמה
.החלצהה תחטבומ זאו ,לודיגו הפסוה לש העונתב דימת תויהל הכירצ הרותה רוא תצפהב


הלואגל הייפיצב


ףא םיגהונ - יאנומשח תכונח תורנ לבא ,םיגהונ םה ,םייק שדקמה-תיבש ןמז לכ ,תונברקה"
."םלועל ןילטב ןניאו ,ונתולגב ןברוחה רחאל
(ךתולעהב תליחת ,ן"במר)

היהש השעמ


רנה קלד םימי הנומש

שגפמל הווקת-חתפמ םזגנל החמש 'ר לש וינינו וידכנ םיפסאנ ,הכונחה ימיב ,הנש ידמ
ותויהב הווחש דחוימה הכונחה סנ רופיס תא רפסל אבסהמ םלוכ םישקבמ הנש לכב .יתחפשמה
תאז רפיס וליאכ ,תוקרוב םייניעבו טאל תאז השועו ןוצרב הנענ 'החמש אבס' .יסורה אלכב
:הנושארה םעפב

ויה םידוהיה ייחו ש"מי םינמרגה ידי-לע השבכנ רבכ ןילופ .(1940) ט"צרת תנשב היה הז
,וקסל ריעה תא הצחש ןסה רהנ תא תוצחל ונחלצה ,םיריעצ תצובק דוע םע ,ינא .שממ רקפה
.יטייבוסה שוביכה חטש ךות לא רובעלו

ונתוא וספת םיסור םילייח .םיטסינומוקה תועורזל רשייה ונלפנו םיצאנה ידימ ונצלחנ
.בובלבש 'סיקדיגירב' לודגה רהוסה-תיבל ונכלשוהו

,שיא םינומשכ ונכוש ,דבלב םיריסא םישולשכל ורוקמב דעונש אתב .םישק ויה אלכב םיאנתה
.תובר תואלת ונתוא ודקפ תאז דבלמ .הארונ התייה תופיפצהו

והער תא שיא קזחלו שחלב תוליפת םייקל ונגהנ .םידכולמו םישבוגמ ונייה ,םייתדה ,ונא
יכ אלמ הפב תחא -אל ודוה ,םיטסינומוק םידוהי ,אתל ונירבחמ המכ .הווקתו הרות ירבדב
.םיישקה לכ לע רבגתהל ,הנומאהמ םיבאוש ונאש תוחוכה לע ונב םיאנקמ םה

תא למסמה רנ ,ןושאר רנ םלועב םיתב ינוילימב וקילדי ,ונעדי ,הלילה .עיגה הכונח ליל
?ונילע היהי המ ,ונחנאו .האמוטה לע השודקה ןוחצינ ,רמוחה לע חורה ןוחצינ

וסיכמ איצוה אוה .העתפה ןיכה יכ ,םיריסאה דחא ונל רמא ,תיברע תליפת רחאל ,הלילב
רחאל דימ .הכונח רנל 'רכז' היה הז .וניניע לומ וקילדהו ,ריתסהלו גישהל חילצהש רורפג
'ה השעש תואלפנהו םיסינה לע ונשחלתהו ,הכונחה ירישמ ,דבלב וניתפשב ,ונרש ןכמ
.םהה םימיב וניתובאל

לכ לע היה הז עגרב .הקירש תעמשנ התייה ברעב עשת העשב קוידבש ,היה אלכב רדסה
תפצר לע ,םיאתה תוניפב וא םהלש םישרקה תוטימ לע בכשלו העונת לכ קיספהל םיריסאה
ידכ תאזו ,הממיה תועש לכ דואמ הבר המצועב קלד אוה .הבכ אל אלכב רואה .ןוטבה
שיא תולעלו רזפתהל ונצלאנו ,העיגה עשת העשה .השענה רחא תע לכב בוקעל ולכוי םירהוסהש
.ועוצי לע

םגש ינמודמכו הנושארה ,למשח תקספה התייה וז .תטלחומ הטלע אלכה לע הלפנ עתפל
ןוויכמ םירהוסה לש תירטסיה תוצצורתה ונעמש .אלכב יתייהש ימי לכ ךשמב העריאש הנורחאה
.תונורדסמה

םהמ דחא ידיב .חתפב ועיפוה םילהובמ םירהוס ינשו אתה תלד תוארפב החתפנ עגר רובעכ
רנ זחא ינשה .תרתוימ העונת תושעל ותעדב הלעי םיריסאהמ ימש הרקמל ,ךורד הבור היה
.קלוד ,לודג

ריתוהל אלש ידכ ,םיאתהמ דחאו דחא לכב קלוד רנ ריאשהל ויה םירהוסה ולביקש תוארוהה
רנה תא חינמ רהוסה תא יתיארשכ ירשואל ץק היה אל .הלפאה תוסחב םיישפוח םיריסאה תא
שיא" ,חרצ ,"!רוזחא דימ" .ורבח תייוולב אצויו ,אתה תלדל ךומס ,ןולחה ןדא לע ודיבש
."!ומוקממ זוזי לב

יתלוכי אל ךא ,דואמ הבר הנכס ובוחב ןמט תושעל יתננוכתהש השעמה .תונתחדקב לעפ יחומ
רנה לא יתשגינ ,יתטיממ יתקלחה הזירזו הלק העונתב .הרידנ הכ זפ-תונמדזה ץימחהל
רצקתהש ,קלודה רנה תא .םיינש-רטמיטנס ותיתחתמ יתרציק יתושרב היהש דח ץפח תרזעבו
.ומוקמל יתרזחה ,טעמ

הבשחמהמ סכרפ יביל .וקלדנו ובש תורואהו למשחה תשרב הלקתה הנקות ,יתטימ לע יתילע ךא
.קוניצל הכלשהלו םייוניעל יתייה יופצ בוטה הרקמב .הלגתת יתלועפש

דימ יתנחבה יתחמשל .ותחקלו רנה תא תובכל ידכ ,המינפ וסנכנ םירהוס ינשו החתפנ תלדה
ןיחבה אל םהמ שיא ,םנמאו .ספתיהל אלש ייוכיס תא לידגהש רבד ,םירהוס םתוא םה ןיא יכ
.קלתסהו ולטנ ,רנה תא הביכ םירהוסה דחא .רנה לש וצוציקב

רורב היה םלוכל .יילא ואשינ ,תודהימ םיקוחרה םללכבו ,אתב םידוהיה לכ לש םהיטבמ
.התע הז שחרתה ,יתימא הכונח סנ ,סנש

'ר ול וארק .ונלש ינחורה גיהנמה בשחנש םימש-אריו םכח-דימלת ידוהי היה אתב ונתיא
ונניא םלועל" ,השיחלב טעמכ ,ובכשמ םוקממ ונרבעל ארק ,"!םירקי םיחא" .רמע םוחנ-לאומש
הדי תא ונתוארב הלודג תוכז ונקלחב הלפנ ברעה הנהו .ה"בקה רחבי םיחולש וליאב םיעדוי
."ונלו וניתובאל השעש םיסינה לע ,ךירצש ומכ םעפה ,'הל הדונ הבה .החגשהה לש היולגה

הזע תושגרתה .רורפג יל שגוה םש-יאמ .זמרה תא יתנבה ינאו ירבעל ושארב דינה אוה
עקב יירבח לש םהיתוטיממ .ןטקה רנה תא יתקלדהו תוכרבה שולש תא יתכריבשכ יתוא הפיצה
.טנפוהמכ הנטקה תבהלשב יתטבה ."וללה תורנה" רישה םוזמז הלעו

.םיאבה תולילל םג ונל ראשייש ידכ ,רנה תא יתיביכ תוקד המכ רובעכ

ירישמ ונמזמז ,רנה תא ונקלדה ,תיברע תליפת ונללפתהש רחאל .הלילו הליל לכב ונישע ךכ
.ותוא וניביכ תודחא תוקד רובעכו גחה

.הכונחה ימי תנומש לכל ונל קיפסה ןטנטקה רנה
רגרב היבוט םע םיידוהי םייח
וליצהש םימה .דכהו היבוט


ןונבלב םימה דכ סנ

.לילגה םולש תמחלמ ימיב שחרתה אבה סנה .הזה ןמזב םג אלא ,םהה םימיב קר אל ורק םיסינ
ידכ ךות ויתומישמ תא לביקו ןונבל-םורדל קנזוה םילגר-תביטחב םיאולימ ילייח דודג
רפכה דיל העבג שובכל הדוקפ הלבקתנ ,ברעב שש העשב ,המחלמל ינשה םויה ףוסב .העונת
.תופסונ תועבג לע תוטלתשהל ךרעיהלו ,הירוצנמ

תא םלבש ,הירוצנמ ןוויכמ זע יריב לקתנ ילארשיה חוכה .הלחתההמ רבכ ךבתסה בצמה
תגולפמ םילייח הרשע .הדוקפה הנתינ ,"העבגב וקיזחהו לגרב ולע" .םיש"מגנה תומדקתה
תישרטה העבגה לא תילגר וליפעה היינשה הגולפה ילייח .רוחאל ונופו שקומ לע ולע דוחה
.םתמישמ תא ומילשה הלילב יצחו תחאב .הלולתה

םימו שא

דויצהמ םיקתונמ ויה התע .םהיתוימימבש םימה לכ תא ותשו ץמאממ העיז יפוטש ויה םילייחה
תארקל .םהישאר לע החפק שמשהו הלע רחשה .רוחאמ םיש"מגנה לע ורתונש ,םימהמו יאופרה
,םירוסהו ,הפושח התייה העבגה .תושבייתה ינמיס דודגה ילייח בור לצא וארנ רבכ םיירהצ
,ד"גמה םג .עינ אלל בכש הגולפה דקפמ .רבע לכמ םרבעל ורי ,םתקוצמבו םילייחב וניחבהש
.תטלחומ תוחוכ תסיפאב המדאה לע ובכש םירחא םילייח .שושת הארנ ,ףסא ל"אס

באו יושנ ,ועוצקמב רגנ ,לאומש-תיירקמ יתד לייח ,רגרב היבוט היה דודגה יקיתוומ דחא
אוה .(ט"פרת תוערפמ לצינו ןורבחב טחוש היה ,ל"ז רגרב דוד ברה ,ויבא ,בגא) העבראל
:רפסמ

ראב םואתפ

- איה ונלש תיזכרמה היעבהש יתנבה לבא ,םירוס ודנמוק ילייח ידי-לע םירתוכמ ונייה"
לומ ,ףושחה ןורדמה לע עונל היה השק ,היה וליפאו םימ רוקמ לכ הארנ אל ביבסמ .םימ
.םירוסה

םג שי ךומסב ילוא ,דכ שי םא :הבשחמ התלע יחומב .יברע םימ-דכ המ-קחרמב יתיאר םואתפ"
יתלחז .ךומנו ןטק ןוטב הנבמ יתיאר .העבגה תא יתקרסו ותוא יתחקל ,דכה לא יתלחז .ראב
יתרהימ ,דכה תא יתאלימ !םימ ראב התייה וכותב :ייניע הארמל יתנמאה אלו תוריהמב וילא
לש וינפ תא יתבטרהו בוש דכה תא יתאלימ ךכ-רחא .םינפה תא ול יתפטשו פ"מה לא ומע
תא יל ושיגה ,שוטשט בורמ ,םילייחהמ המכ .ראשה לכ לאו םירשקה לא יתרבע ונממ .ד"גמה
."הפה תא םוקמב ןזואה

ש"לצ לביק

רובעכ .שיא עגפנ אל סנ ךרדב קרו ףרה אלל חוכה רבעל םירוסה ורי העש התוא לכ ךשמב
תא ורבעל וכילשה וירבח .הנבמהמ תאצל לוכי היה אל רבכ היבוטו שאה הרבג המ-ןמז
.ששואתהל דודגה ילייח ולחה הז רחא הזב .םהילא הרזח ןקרזו ןתוא אלימ אוהו םהיתוימימ

חוכה ,ןכאו .ד"גמה ןכמ רחאל רפיס ,"דמעמ קיזחנש יתעדי ,םימ ואצמנש יל עדונ רשאכ"
לכמ םירוסה ופדהנ בלושמ ץמאמבו םירחאה תוחוכה וילא ורבחש דע ,העבגב קיזחהל ףיסוה
.הרזגה

לכמ וילע רמושו ותיבל דכה תא חקל ,ש"לצב ותוא וכיז וחור-זועו ותיישותש ,היבוט
וידכנלו וינבל ותוארהל ,ורותסממ ואיצוהל גהונ אוה ,הכונחה ימיב ,הנש לכב .רמשמ
םימהו ןטקה דכה לעו ,םיברה לומ םיטעמה לש הדימעה סנ לע םהל רפסלו ,(םייתניב ודלונש)
.םילייח לש םלש דודג וליצהש םייחהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הכונח ימד

?םידליל 'הכונח ימד' הכונחה ימיב תתל גהנמה תועמשמ המ :הלאש

םעט ורמאו .הכונח ימי תנומשב םיינע םירענל 'הכונח ימד' קלחל קיתע גהנמ :הבושת
,הרות" םה ןרקיעבש ,היתווצמו הרותה תא לארשי-םעמ לטבל וצר םינוויהש ןוויכמ ,רבדב
הוצמ רנ") הרות דגנכ - הכונח תורנ קילדהל ל"זח ונקית ךכיפל ,"םידסח-תולימגו הדובע
רכזו) םידסח-תולימג דגנכ - הקדצו ,תונברקה תדובע דגנכ - האדוהו ללה ,("רוא הרותו
.("לארשי לש םנוממב םדי וטשפ" םינוויהש הממ הלצהל

לע םיזמרמ הכונח תורנ ,"םלועל ןילטב ןניא וללה תורנה" ל"זח ורמאש ןוויכמ ,תאז דבלמ
,הקדצ הלודג" ירה ,תולג הירחא ןיאש ,תיחצנהו הדיתעה הלואגה םג היהת ןכו ,תויחצנה
.הכונח ימיב הקדצה תווצמב תדחוימ הפסוהל םוקמ שי ןכל ."הלואגה תא תברקמש

ךוניח םושמ םג הזב שיו .'הכונח ימד' ןתמ ידי-לע םידליה תא חמשל תורוד הז גוהנ ןכו
.הרותה דומילב רתוי ץמאתהל םדדועל ידכ 'המדקמ'כ ,הרותל ('הכונח')

שמשמ אוהש ידי-לע ,תוינחורל ךפהנ (תוירמוחה למס אוהש) ןוממה םגש הזב םיארמ ןכ-ומכ
.הקדצב תוברהל םידליה תא םיכנחמשכ דחוימבו .השודקבש םירבדל טרפבו ,םירשכ םיניינעל

שטיוואבוילמ יברה עיצה ,םלועב ךשוחהו תורדרדיהה לע רבגתהלו ךוניחה תא קזחל ידכ
ףיסוהלו ,הכונחה ימי ךשמב םיימעפ תוחפל תתלו ,םירגובמ םג וב לולכל ,הז גהנמב רדהל
.ישימחה וא יעיברה הלילב - השולש יפ וא םיילפכ - תדחוימ הפסוהו ,םוי לכב ךכ לע
.בפ-אפ 'יס ,'הכונח - םידעומה ירעש' .ד"ס םש הרות לארשי גהנמ .םש א"או ר"תע ס"ר א"גמזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il