675 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

הכונח / ץקמ תשרפ * (10.11.99) ס"שת'ה תבטב 'א * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


?ונידיב תיבה-רה


קיפסה םש .רוהטה ןמשה ךפ אצמנ םש .הכונח סנ עריא םש
ונחנאו .םימי הנומש ךשמב הרונמה תקלדהל ןטקה ךפה
בייואו רצ ידיל שודקה םוקמב הטילשה תא םירסומ


רשאכ ,םימיה -תשש תמחלמל ישילשה םויב םפוגב הזחאש תרומרמצה תא םירכוז ונתיאמ םיבר
,'לארשי לוק' בתכ ."!ונידיב תיבה-רה" :ל"ז רוג הטומ לש תשגרנה ותאירק וידרב הרדוש
לש םביל .תיבה-רה לש ורורחש לע תועמדמ קונח לוקב חוויד ,תווצמ רמוש וניאש םדא
.םידוהי ידיל רזח תיבה-רהש ורשבתנ רשאכ המיעפ ריסחה םלועה יבחרב םידוהי ינוילימ

םיירסומו םירואנ תויהל ונעדי אל םג .שפנ-יפי ונייה אל ןיידע םימי םתואב
ךרוצהו תלוזה לבסל תושיגרו ןויווש רבדב תואמססה לכ תא ונרכה אל ןיידע .םיטסינמוהו
םידוהיכ ונשגרתה ,םידוהיכ ונבשח ,םידוהי טושפ ונייה .םיברעה לש דצה תא ןיבהל
.םידוהיל בוטש המ תושעל וניסינו

.תווצמ ירמוש םניאשל םייתד ןיב לדבה םוש ילב ,םעה תורדש לכ תא הפיקה תושגרתהה
רמש אלש ימ םג .םיווש ונלוכ הבש ,הקומעו תימינפ תידוהי הדוקנב עגנ תיבה-רה רורחש
.ידוהיה םעה לש ההימכהו םיפוסיכה תיצמת תא למסמ תיבה-רהש ,שיגרהו עדי תווצמו הרות

טלוש ימ

וניא תיבה-רהש רעצב עובקל ונילע ,םילשורי רורחש ירחא םינש שולשו םישולש ,םויכ
תוארוה םילבקמה ,ףקאווה ישנא רהב םיטלוש לעופב םלוא ,ןובירה ונחנא תימשר .ונידיב
םישוע םה .םהיכמותו םיברעה תסנכה-ירבח לש יביסמ יוביגב ,תיניטסלפה תושרהמ תויחנהו
דצמ הקיתשבש המכסהמ םינהנו ,ידוהי דירש לכ תויתטישב םידימשמ ,םחור לע הלועה לככ םש
.לארשי תלשממ

ושע םה .וללה םינשה לכ ךשמב תחלצב םדי ונמט אל םה םג ונלש 'חורה-ישנא'ו תרושקתה
םיפרוטמ םע רושק םוקמה וליאכ םשור רוצילו ,םעה בלמ תיבה-רה תא קיחרהל ידכ לוכה
וליאכ ,םימיא ךלהל הסנמש ,תונתסובתהו תונדחפה תנפוא תפרטצמ הזל .תוינוציק תוצובקו
אופא אוה ןורתפה .יברעה םלועה תא זיגרתו שא ריעבת תיבה-רהב ונתונוביר לע הדימע לכ
.ףקאווה ידיל ידוהיה םעל רתויב שודקה םוקמה תא לעופב רוסמלו תיבה-רהמ תגסל

,םש .תיבה -רהב ולוכ רושק הזה גחהש ,ונל הריכזמ הכונחה ימיב אקווד ןיינעה תוררועתה
םש .לודגה ןהוכה לש ומתוחב םותחה ,רוהטה ןמשה ךפ אצמנ םש .הכונח סנ עריא ,תיבה-רהב
-ישאר תומושר ונלש םינוביבסה לע .םימי הנומש ךשמב הרונמה תקלדהל ןטקה ןמשה ךפ קיפסה
.תיבה-רהב ,הפ - "הפ היה לודג סנ" תוביתה

תולג ,תולג

לש ויתומחלמ .םינוויה ידימ תיבה-רה לש ורורחשב דקמתה הכונח לש קבאמה לכ ,השעמל
םירמוא ונאש יפכ ,שדקמה תא רהטלו םילשוריל עיגהל - דחא דעיל ונווכ יבכמה הדוהי
ךכ לע ."ךשדקמ תא ורהיטו ךלכיה תא וניפו ,ךתיב ריבדל ךינב ואב ךכ-רחאו" :הליפתב
.הכונחה גח תא םיגגוחו הנשב הנש ידמ םיחמש ונחנא

םירסומו םיכלוה ,תיבה-רה לע הטילשה תא םיסינ-יסינב ה"בקה תאמ ונלביקש ,ונחנא וליאו
סרה ךות ,םוקמב םתזיחא תא ססבל ידכ לוכה םישועה ,וניאנושו וניביוא ידיל לעופב ותוא
.תוכבלו ללפתהל ,לתוכה לש ינשה ורבעמ דומעל אלא ונל רתונ אל .שדקמה ידירש לש יתטיש

הלואגה האב רבכ וליאכ ונמצע תא תולשהלמ ונלדח תוחפל - הז לכמ אצוי בוט דחא רבד
תולגב םייורש ונלוכ אלא ,תולגב יורש תיבה-רה קר אל יכ לוכל רורב רבכ םויכ .תלחוימה
לע םיטיממ םידוהיש תולג וא ,םירכנ ידיב תולג ,רתוי השק תולג וזיא טילחהל השקו .ומע
.םהידי-ומב םמצע

ךכ ,תיסינ העושי האב "םהה םימיב"ש םשכש ,הווקתהו הנומאה תא ונב םיחיפמ הכונחה ימי
.שממ בורקב ישילשה שדקמה-תיב ןיינבלו הלואגה יסינל "הזה ןמזב" םג הכזנשדח שיל"הצ תונמלאל גח

'גח לש םוי' ד"בח-רפכב ד"בח-יריעצ תיבב ךרעיי ,הכונח לש 'ו ,עובשה ישימח םויב
זאמ ,שטיוואבוילמ יברה תארוהב תמייקתמ וז תוליעפ .תומחלמה ימותילו ל"הצ תונמלאל
ונורסח דחוימב שגרומ זאש ,םיגחב אקווד הלא תוחפשמל החמש איבהל ידכ ,םימיה תשש תמחלמ
.הזילע הכונח תביסמ ומויסבש ,תוליעפ שודג םוי ןכוה םיפתתשמל .באהו לעבה לש

רוא לש הרייש

,יעיבר םויב תאצל הרומא - 'רואה תרייש' - תוריאמ תויכונח תואשונ תוינוכמ לש הרייש
איהו ,ןורמושה יבושייב רבוע הריישה לולסמ .ע"שי יבשות לש םחור קוזיחל ,הכונח לש 'ה
.םמע רוביצה תוהדזה תא אטבתו ,רוא הברהו דודיע ,החמש םיבשותל איבת

הרעמב תירחש

תירחש תליפתל םילשורימ םיללפתמ לש סובוטוא אצוי ,רקובב ישיש םוי ידמ ,םינש שמח רבכ
'לט .הנומש העשב רזוחו רקובב שמח העשב אצוי סובוטואה .לחר רבק ךרד ,הלפכמה תרעמב
.052-283672

תוננובתה ינוגינ

ברה יפב רשומ ,ידוחיי רוטילקת הכונחה ימי תארקל הקיפה 'יניע לג' לש הקיזומה תקלחמ
תוננובתה ינוגינ' ובו ,יקצורב יכדרמ רוניכה ןמא לש ותניגנב הוולמו גרובזניג קחצי
תקלדה ןמזב םירשומה ,םידיסח תורצחמ םיקיתע םינוגינ םישגומ רוטילקתב .'הכונחה ימיל
לארשי יבר קידצה רמא וילעש ,קיתע ןוגינ ,רוטילקתבש םינוגינה ןיב .הכונחה תורנ
.08-9475968 'לט ."ונאצ תא העור וניבא בקעי היה הזה ןוגינב" :ןי'זורמשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ץקמ תשרפל


עיפשהל חוכה

תא לומל םהל הרוה ,ןוזמ ונממ ושקיבו ףסוי לא ואב םירצמהו םירצמב בערה רבג רשאכ
לא וכל" :ףסויל תייצל םהל רמא הערפ םלואו ,הערפ לא תונעטב ואבו ובריס םה .םמצע
."ושעת םכל רמאי רשא ,ףסוי

המל םירצמה תא לאש הערפש ,(הרותל ושוריפב תאז איבמ י"שר םגו) םיטרפמו םיפיסומ ל"זח
רזג ירה" :םהל רמא ."הביקרהו הברה ונפסא" :ול ונע .עבשה תונשב ןוזמ םמצעב ורבצ אל
תושעלו ףסויל עומשל םהילע הוויצ ןכל ."?תומנו ונילע רוזגי םא המ ,הביקרהו האובתה לע
.םמצע תא לומל הז ללכבו ,הווצי רשא לכ

טילשה אוה

קיפהל ףסוי בשח תלעות וזיא .ההימת תררועמ ,םמצע תא ולומי םירצמהש ףסוי לש וז ותשירד
ףסויש אופא אצמנ ;ךרוצ אלל ומצע םד תא ךופשלו ומצעב לובחל םדאל רוסא :וזמ הרתי ?ךכמ
!תאז תושעל ללכ םיבייח םה ןיאש העשב ,הלימה תעשב םד ךופשלו רוסיא רובעל םירצמל םרג

,ותיב -ינב תאו ומצע תא לומל וניבא םהרבא תא ה"בקה הוויצ רשאכ :ידמל טושפ רבסהה
וינבש ךכל גואדל בייח ידוהי ,רמולכ ."ךפסכ תנקמו ךתיב דילי לומיי לומיה" :ול הרוה
תניחבב םה םירצמה לכ ירה ,"ץראה לע טילשה אוה ףסוי"ש ןוויכמו .םילומינ ויהי וידבעו
.םילומינ ויהיש לדתשהל הבוח שיגרה ןכלו ,ויניתנ

םירצמב השודק

עודי .םיפוטש םירצמה ויה ןהבש תוואתה תא עינכהל ,תפסונ הנווכ םג ךכב התייה ףסויל
תניחבב איה םירצמש רחאמו ,תינפוגה הוואתה תא העינכמ איהש ,הלימה לש תועפשהה תחאש
.תוואתב ךכ-לכ םיפוטש ויהי אלש ידכ ,םמצע תא לומל םירצמהמ ףסוי שרד ,"ץראה תוורע"

תלומהש ידכ ,ןאצ יעור תויהל ורחב ויחא דועב .ףסוי לש לודגה וחוכ תא םיאור ונא ןאכ
אלו .םלועה תלומה לש הזכרמב ,םירצמב ףסוי היה ,ה"בקב םתוקבדמ םתוא עירפת אל םלועה
לעפ ףא אוה ,ה"בקב ותוקבדמ והואיצוה אלו ותוא ודירטה אל םלועה יניינעש דבלב וז
.םירצמ ךותל תיקולאה השודקה תא רידחהל

םלוע ןקתל

רמאנש יפכ) 'ףסוי' ארקנ ולוכ לארשי-םע :'ה-תדובעב הארוה דומלל ידוהי לכ לוכי הזמ
וישנאש םוקמב ואצמיהב םגש ,חוכ ידוהי לכל שיש ,רבדה תועמשמ .("ףסוי ןאצכ גהונ"
עפשוי אלש דבלב וז אל ,תודהימ דואמ םיקוחרו תוינחורב דואמ הדורי הגרדב םיאצמנ
.השודקה רואל םברקלו םהילע לועפל חילצי ףא אלא ,וחורב לופיי אלו םוקמה תוירמוחמ

ומייקי םה םגש ,חנ-ינב לע םג אלא ,םידוהי לע קר אל עיפשהל לוכי ידוהי :וזמ הרתיו
םויקלו ונקדצ -חישמ תאיבל הכזנו ולוכ םלועה ןקותיש דע ,םהילע תולטומה תווצמה תא
."דחא םכש ודבעל ,'ה םשב םלוכ אורקל םימע לא ךופהא זא" דועייה
(136 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)

השרפב הכונח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםישלח דיב םירוביג

,רפוסמ השרפב .הכונחל םיזמר אוצמל רשפא ,הכונחה ימיב בור-יפ-לע תארקנש ,ץקמ תשרפב
ףא .תואלמה םילובישה תא ועלב תוקדה םילובישהו ,תואירבה תורפה תא ולכא תוקדה תורפהש
.םיטעמה דיב םיברהו םישלחה דיב םירוביגה ורסמנ הכונחב
(דוד הנח)


תודי שמח

שמחל זמר הז תודי שמח ."תודי שמח םלוכ תאשממ ןימינב תאשמ ברתו" :רמאנ (דל,גמ) השרפב
,םירוהט דיב םיאמט ,םיטעמ דיב םיבר ,םישלח דיב םירוביג תרסמ" - הכונחב םיאצומש תודי
."ךתרות יקסוע דיב םידזו ,םיקידצ דיב םיעשרו
(ץישפורמ ילתפנ יבר)


הכונח ימד

לע הברה רבודמ השרפב :עובשה תשרפב זמר ךכ לע שיו ,הכונח ימד תתל םיגהונ הכונחב
םמע םיטבשה וחקלש הנשמה-ףסכ ,םיטבשל ףסוי ריזחהש ףסכה ,רבשה דעב ףסכה - תועמ תניתנ
.תועמ תתל םיגהונ םהבש הכונחה ימיל זמר - ויחאל ףסוי ןתנש תואשמהו ,ףסויל
(קחצי יול יטוקיל)


תווצמ שולש

לע .תבש ,הלימ ,שדוח :תובית-ישאר - שמח ."םירצמ ץרא תא שמחו" (דל,אמ) רמאנ השרפב
.ןלטבל וצרו םינוויה ורזג ולא תווצמ שולש
(רכששי ינב)


תובית ישאר

צ ונשדוק תיבמ םינווי דיחכה ןנחוי תעבו :תובית ישאר אוה "םיתנש ץקמ יהיו" קוספה
.הכונחמ ימוי אינמת תורנ קילדנש ונווי
(יכדרמ תוהגה)


םייתנש

.הזוזמ ןימי קילדת רנ לאמש :תובית-ישאר - םיתנש :"םיתנש ץקמ יהיו"
(םירוביגה יטלש)


תורנה רפסמ

םיעברא היירטמיגב 'הלגו' ."השאר לע הלגו הלוכ בהז תרונמ הנהו" :רמאנ הכונח תרטפהב
.םישמשה םע הכונח תורנ רפסמכ ,עבראו
(הרות ינינפ)


תורנ הנומש

רפסמ םג הנמנ הבש ץקמ תשרפמ ץוח ,השרפבש םיקוספה רפסמ הנמנ הרותה תוישרפ לכ ףוסב
היירטמיגב הלוע 'רנ' ןכש ,הכונחל זמר ךכב שי .שמחו םירשע םייפלא ןהש ,השרפבש םילימה
ירה דחיו ,ולסכב ה"כב םתקלדהב םיליחתמ .םייפלא םילוע תורנ הנומשו ,םישימחו םייתאמ
.שמחו םירשע םייפלא הז
(א"רגה)

עובשה תרמיא


הקיתש הפי

,דחא ידוהי לע תולעפתהב ול ורפיסו ,םילשורימ ןיקסיד בייל-עשוהי יברל םישנא ואב םעפ
.איבנה והילא יוליגל הכזש רפיס םשו ,הרות-ישודיח רפס רואל-איצוהש

."הכוז וניא - הלגמש ימו ,הלגמ וניא - הכוזש ימ" :רמאו בייל-עשוהי יבר ךייחתודיסחה יכרד


המכחו ןמש

.המחלמה ןוחצינ תא הריכזמ איה ןיא טעמכ ,"?הכונח יאמ" תלאוש (ב,אכ תבש) ארמגה רשאכ
הרבגשכו .לכיהבש םינמשה לכ ואמיט ,לכיהל םינווי וסנכנשכ" :ןמשה ךפ סנב תדקמתמ איה
לש ומתוחב חנומ היהש ,ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו וקדב ,םוחצינו יאנומשח-תיב תוכלמ
."םימי הנומש ונממ וקילדהו סנ וב השענ .דחא םוי קילדהל אלא וב היה אלו ;לודג-ןהוכ

"?הכונח יאמ" ארמגה תלאש .הכונח לש תיתימאה ותוהמ תא אטבמ ןמשה סנש דיעמ רבדה
ןהו םינוויל ןה .ןמשה ךפ סנ - איה הבושתהו .הכונח לש תיתימאה ותוהמ יהמ - השוריפ
.ןמשב - םהיניב קבאמה דקמתה ןכלו ,לגדו למס ןמשה היה םידוהיל

הרותה תרהט

ןיא .וילכבו שדקמב הלבחל זמר ולו םש ןיא ,שדקמל םינוויה לש םתסינכ תא תראתמ ארמגהשכ
םה - דיחיו דחא רבדב םיזכרתמ םינוויה .שדקמה-תיב לש ודוקפתב הערפהל רוכזא םוש
םה המ קוידב םיעדוי םינוויה .םיאמטמ קר ,םירבוש אל ,םיכפוש אל .םינמשה תא םיאמטמ
עירפמ ;ומשל תורנ םיקילדמו שדקמה-תיבב 'ה תא םידבוע םידוהיהש םהל עירפמ אל - םיצור
.אמט ןמשב תורנה תא וקילדי םידוהיהש ידכ םיקבאנ םינוויה .רוהט ןמשב םישמתשמ םהש םהל

:(ב,הפ תוחנמ) ארמגב םג רבדה זומר השעמל .המכחה תא ןמשה למסמ תודיסחהו הלבקה תרותב
יכ" - הרותה תמכח תא למסמ לארשי-םעב ןמש ."םהב היוצמ המכח ,תיז ןמשב םיליגרש ךותמ"
לע ,םינוויל לארשי-םע ןיב המחלמה השוטנ ןאכו ."םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח איה
.הרותה תמכח לש התרהט

וליא .ןויגיה םוש הרואכל הב ןיא ,רוהט ןמשב הרונמה תא קילדהל לארשי-םע לש הדפקהה
האמוט לע רבדל םוקמ שי ,חבזמה יבג-לע ותוא םיבירקמ וליפא וא ןמשה תא םילכוא ויה
לש רואל רוהט ןמש לש רוא ןיב לדבה שי יכו - דבלב רואמל שמשמ ןמשה רשאכ ךא ,הרהטו
,םתערכמ םדא לש ותעדש םירבדמ םניא" הרהטו האמוט לש אשונה לכש רמוא ם"במרה !?אמט ןמש
לש ןמשב שיש ילכש-לעה דוסיה דגנ - םינוויה וממוקתה הז דגנ ."םיקוחה ללכמ םה ירהו
.הרותה תמכחב :ירק ,לארשי-םע

ה"בקל תולטבתה

לכ םיניבמו םידמולש םשכ הניבהלו הדמלל ךירצ .ןויגיהבו לכשב תנבומה ,המכח איה הרותה
,הכלה קסופ ברשכ .'וכו ץרתל ,תושקהל ,רבדל רבד שיקהל ,קמעתהל ,דומלל ךירצ :המכח רבד
.'תוילכש-לע' תוארשה יפ-לע הכלה קוספי םא ול יובא ;ןויגיהבו לכשב הקמנל בייח אוה

ןבומ דצ ותואש ,עדוי הרות דמולש ידוהי .קהבומ ילכש-לע דוסי הרותב שי ןכ-יפ-לע-ףא
,ה"בקה לש ותמכח איה ,תיתימאה התוהמב ,הרותה .התוהממ קלח אלא וניא ,הרותב שיש גשומו
שובלב הנוילעה ותמכח תא שיבלה ה"בקהש אלא ;םיישונאה הנבההו לכשהמ ירמגל הלעמלש
לש ותשיג תא יתוהמ ןפואב הנשמ וז הרכה .ונלכשב הספתלו הניבהל לכונ ונא ףאש ,ילכש
לש ,השודק לש דוסי ותשיגב שי .לכשו המכח לכ לאכ הילא שגינ וניא אוה .הרותל ידוהי
.הרהט לש ,תולטבתה

אוה .םדיצל אכמס-רב ומצע תא שיגרמ אוה ןיא ,אברו ייבא לש םהיתורבס תא דמול ידוהישכ
הרות ודמל םה .יקולא לכש ןה ,םדא-ינב ויהש ףא ,םיארומאהו םיאנתה לש םהיתורבסש ,ןיבמ
וכז ןכל .גשומה ןבומ אולמב ,המשל-הרות היה םדומיל .ה"בקל הרומג תולטבתה ךותמ
שדקתמ דמולה ידוהיה םג .הרותהמ קלח ושעייו הרות לש התתימאל ונווכי םהיתורבסש
.הרותל ילכ היהי ולכשש תוכזל ידכ ,רהטימו

םה .תומכחה לככ לכשו המכח הרותב תוארל ושקיב םה .לבקל םינוויה ולכי אל הז רבד
םרואלו ,הרהטהו השודקה ןוחצינ אוה םיאנומשחה ןוחצינ .הרותה תא למסמה ,ןמשה תא ואמיט
.הזה םויה דע תווצמ םימייקמו הרות םידמול ונא


הלואגל הייפיצב


תוארל םינושארה תורודה לכ וכזיו ,שדקמה-תיב הנביו םיתמה תייחת היהי הלואגה ןמז רחא"
םיפצמה יכ .הילא וכזו הלואגל םיפצמ ויהו םלועה הזב וללפתהש םתליפת ףלח ,הלואגה
"הלואגה תחמשב תוארל םיכוז הלואגל
(םיקולא תיב)

היהש השעמ


יראה עול ךותמ

הרייע ,שוקלואמ ,רבכמ-אל ןתחתהש ריעצ גוז ,רמורפ האלו בוד ואצי ה"צרת תנש עצמאב
דע תבכרב וכישמה ,השראוול ועיגה םה .לארשי-ץראל םכרדב ,בוקרקל הכומסה תינלופ
.ץראה יפוחל וגילפה 'האלילג' היינאבו ,טסאירט

הירוורפב ,לאומש-תיירק ,השדחה תיתדה הירקה לש םידסיימה ןיערגל ופרטצה הצרא םעיגהב
חא ,לאומש ,ינשה םנב דלונ ,שדחה םתיבל תודוסיה וקצונ ובש םויב .הפיח לש םיינופצה
.רוכבה השמל

תאצל התוא ועינהש םהו ,התחפשמל םיזע םיעוגעג הפקתנ האל .םינש עברא טעמכ ופלח
השמ ,םיטועפה הידלי ינש םע התלע ט"צרת לולא שדוח ימימ דחאב .רצק רוקיבל ,ןילופל
.ןילופל הכרדב ,'ןויצ רה' היינאה לש הנופיס לע ,לאומשו

,העיסנה תא דימ לטבל םידכנהו תבה ושקבתנ םהבש ,לארשי-ץראל ועיגהש םילוהבה םיקרבמה
לא ורהנש םינלופ םילייח האלמ התוא האצמ ,תבכרל האל התלעשכ .דעומה תא ורחיא רבכ
.הלחה המחלמה .תיזחה

-סויג לע זירכה ריעה בר .םיצאנה יסוטממ שוקלוא הרייעה הצצפוה ןכמ רחאל םימי המכ
טלמיהל וסינ תורחא תורייעו שוקלוא ידוהימ םיבר .תבשב םג ,תוחוש תריפחל םוריח
לש התחפשמ םג .םדיצמ דואמ םימת היה הז .עיגת אל המחלמה םשלש הווקתב ,םירחא תומוקמל
הליל-ןבש םירפכו תורייע ינפ -לע ופלח םהבש ,םימי המכ רובעכ לבא ,שוקלואמ החרב האל
.םתיבל רוזחלו םהיתובקע לע בוסל וטילחה ,שא תלוכאמל ויה

תא האל הדלי ,ספאל תחתמ תולעמ 38 לש איפקמ רוקבו תודבכ תוזגפה תחת ,ש"ת טבשב א"יב
וטגל ורבעוהו הרייעה זכרמב שוקלוא ידוהי וזכור א"שת רייאב .הדוהי-בקעי ,ישילשה הנב
.עקרוקיש

שקיב הגאדמ ףרטומ .רגוסב יראכ ,לארשי-ץראבש ותיבב ,רמורפ בוד ץצורתה םימי םתוא לכ
תוינפו םיבתכמ חלש אוה .ללכ תיתואיצמ-יתלב המישמ ,השובכה ןילופמ ויריקי תא ץלחל
-ץרא יבשות תרזחהב תלפטמה הדעווה' לא היינפ רגיש ראשה ןיב .ירשפא םרוג לכל תושגרנ
םושל הנממ הכז אל ,הדעווה הדעונ קוידב וז הרטמלש ףא .'ןילופב שובכה חטשב לארשי
.הרזע

תלשממ שארל לי'צר'צ הנמתנ תע התואב :ירוקמ ןויער בוד לש וחומב הלע דחא םוי
תא וב ללוגלו הכרב-בתכמ לי'צר'צל רגשל בוד טילחה יטירבה טדנמה ןיתנכ .הינטירב
וחלשו תילגנאב הפי בתכמ ןיכה ,הפיחב 'טסופ םלזור'ג' ןותיעה בתכ תרזעב .ורופיס
.הילגנאל

אוהו ,לי'צר'צ לש ובילל דואמ עגנ ישונאה רופיסה .ןויערה לש ותוליעי הררבתה הרהמ דע
בתכנ ,"ךידליו ךתשא ןודינב ךבתכמ לע תונעל יתיווטצנ" .השרפב לפטל וריכזמל הרוה
ץראה ינב רורחשל ןתמו-אשמ להנתמ יכ ךעידוהלו" ,בודל החלשנש ריכזמה לש הבושתה תרגיאב
."הינמרג ידי-לע שבכנש חטשב וא הינמרגב םירוצעה

.לוכה הילע ועדי םינמרגה .עקרוקיש וטגב ופאטסגה ידרשמל האל הנמוז בר-אל ןמז רובעכ
םוחתב דלונש ,יצחו הנשה ןב ,בקעיל .האב ימ םעו האב ןכיהמ ,ןילופל האב יתמ ועדי םה
.יצאנ ןוכרד םוקמב-וב וקיפנה ,ינמרגה שוביכה

הכזת אל יכ רורב היה רבכ האלל .בל-ערוק היה היריכממו התחפשממ הדירפל םדקש הלילה
ידכ םיבתכמו םיקתפ הידיל ובחתו םישנא תיבל ורהנ וטגה תוצק לכמ .היריקי תא תוארל
.םתלצהל ולעפי הלאש הווקתב ,ל"וחב םהיתוחפשמ ינב לא םריבעהל

וכישמה םשמ ,סובוטואב הניוול ועיגה ,םיפסונ לזמ-ינב םישימחכ םע ,הידלי תשולשו האל
תבכרב ועסנ םשמ .םילגנאל םינמרגה ןיב םייובשה יפוליח וכרענ הבו ,היוולסוגויל
ועיגה ,הירוסב תפסונ םייניב-תיינח רחאל .הכונח לש ןושאר רנ וקילדה םג הבו ,היקרוטל
.הפיח ירעשל ,ב"שת ולסכב ט"כ ,ישיש םויב

וידליו ותשא םא רוריבב עדי אל ןיידע ,הפיחל העיגמה םייובשה תצובק לע עמשש ,בוד
הווקת ןיב סכרפמ ובילשכ ,ריעל הסינכב םילגנאה ומיקהש רגסהה הנחמל עיגה אוה .םכותב
.הבזכאל

.ורבעל םיברק וידלי ינשב ןיחבה םואתפ .ןיתמהו הנחמה תא הפיקהש רדגה לא ברקתה אוה
.רדגה לא וידחי ושגינשכ ,ןטקה ויחאל רמא ,"אבא הנה" .דימ ותוא ההיז ,רוכבה ,השמ
תוירכוס וסיכמ איצוה תדעור דיב .תושגרתהמ םלאנ ויפו החמש תועמד וגלז בוד לש ויניע
.וידליל רדגה דעבמ ןטישוהו

ונב תא םג הנושארלו ותשא האל תא בוד האר זא .הנחמה ירעש וחתפנ םיירהצב תבשב קר
.ראתל ןיא ,שדחמ תדחאתמה החפשמה לש התושגרתה תא .ןטקה

הבוש .לאומש-תיירקב םתיבל ףוס-ףוס ועיגה ,הכונח לש יעיבש רנ ,שדוק-תבש יאצומב
-תלבק םהל וניכהש ,הירקה ינב לכ ידי-לע גוחנ ,יראה עול ךותמ הידליו האל לש יסינה
.תראופמו הלודג םינפ

(םינש המכ ינפל רטפנ ל"ז בוד 'ר) רמורפ האל לש היאצאצ לכ םיגהונ םויה דעו זאמ
סנה לע ללהלו תודוהל ידכ ,לאומש-תיירקבש התיבב ,הכונחה תולילמ דחאב ,הנש לכב סנכתהל
.הזה ןמזב ,םהה םימיב ,םהיתובאל השענש
יחמש םהוש םע םיידוהי םייח
שדוק ילכ קר רציימ :ויתודובעו יחמש


ףסכ יטוחב תושעל רשפא המ

החמתמה ,ףסכ ףרוצ ,יחמש םהוש תא ריכהל אנ ,ןכבו ?ןרגיליפה תונמא לע םעפ םתעמש
רכזומ רבכ ןרגיליפה ,יחמש ירבדל .דחכנו ךלוהה קיתע ןונגס אוהש ,ןרגיליפה תונמאב
םימישרמו םילודג ףסכ ילכ רוצייל ידוחיי תופרוצ וק והז .ם"במרה לש 'םיכובנ הרומ'ב
ךכ-רחא .תויתונמא תוינבתב ףפולמו רזשנה ,הריפת טוח לש יבועב ,קיקד ףסכ טוח תועצמאב
.הזל הז םימחלומו םיטוחה םיקבדומ

ינפסאו םירחוס ,םייטרפ םישנא .םלועבו ץראב םיבר שדוק-תודסומו םיתב תוראפמ ויתוריצי
-ילדגמ שוכרל ידכ ,בקעי-בכוכב ולש הכאלמה-תיבל םיעיגמ ,הפוריאמו ב"הראמ ,הקיאדוי
.דועו תויכונח ,הרות-ירפסל םירתכ ,םיעיבג ,םימשב

ןמיתב תרוסמ

עימשמ הרובחה שאר דועב ,ענה-טרסה תטישב םידבוע םיפרוצה ויה ,ואצומ ץרא ,ןמיתב
ועיגהשכ .הזה םויה דע ןמיתב תלבוקמ די-תדובע לש וז הטיש .הפ-לעב הרות יקרפ םהינזואב
,םיחלוממ םירחוס רובעב הלאכש םילכ רצייל וגהנ ,םישימחה תונשב ,ץראל ןמית ילוע
,הז גוסמ ראפ-תוריצי האור ינא םויה דע" .קחד תורוכשמ םהל ומלישו םתוא ולצינש
רמוא ,"םירחוסה ןיב דיל דימ תורבועה ,'לאלצב' תונמאל רפסה-תיב לש תמתוחב תועבטומ
.םהוש

דלונ אוה .תילכלכ החוורו קופיס ,םייח תחמש ,העבראל באו יושנ תעכ ,םהוש עדי דימת אל
יתייה" .םוקמל םוקממ ויחא ינשו ומא םע לגלגתהו ויבאמ םתייתה שולש ליגב .תיתד החפשמב
תוזוחמל תורדרדיה ןיבו יניב היה עספכ .תורגסמ םע רדתסה אל וימימש השקו ןכסמ דלי
.רמוא אוה ,"םהמ בושל דואמ השקש

תיקינצוביקה תוכזב

ותשא תא ריכה רשאכ הרק הז .םלועב וכרד תא אוצמל לחה יאבצה ותוריש ךלהמב אקווד
תויתוהמ תולאשב ודירטהל הלחה תיקינצוביקה .יאווגורואמ הלוע ,בג-ןיע ץוביק תב ,דיתעל
רזוחו תולאשה תא םהילא הנפמ ,םינברל ךלוה יתייה" .ןהילע בישהל עדי אל םהושש ,תודהיב
אל םלועמ ךא ,יתלדג הכותבש תודהיהמ לעפתהל יתלחתה םייוסמ בלשב .תובושתה םע הילא
רזע התע תשמשמו ול האשינ ,תווצמ רומשל הלחה תיקינצוביקה ,רבד לש ופוס ."קמועל יתרכה
.תופרוצה תכאלמב םג ודגנכ

שארב דמועה ידוהי יילא עיגה רבכמ אל" .תוידוחיי תונמזהב תחא-אל לקתנ אוה ותדובעב
,יימימ ךכ לע יתעמש אל .'איבנה והילא לש לקמ' ןימזהל שקיבו ,תפרצב תמייוסמ הליהק
לש לקמ' ארקנה ,דחוימ לקמ זוחאל הלימה-תירבב קדנסה גהונ םתליהקבש ,ריבסה שיאהו
ףסכ יטושיקב וידדצ לכמ רטועמה ,ונימב דחוימ ץע לקמ ורובעב יתרצי .'איבנה והילא
."םיביהרמ

םינפסאה םע

-לדגמ ןימזהל אבו םהוש לש ויתודובע תא האר שיאה .םימשב-ילדגמ לש ילגנא ןפסא לשמל וא
שי" ,רמוא אוה ,"ומצע ינפב םע םה םינפסאה" .ןרגיליפה תטישב ,מ"ס םיעבש הבוגב םימשב
םינוק םה םא .תודהיה םעו םלועה ארוב םע םהלש רשקה הזש םישנא ,ל"וחב רקיעב ,םהיניב
רשק תשוחת םהל קינעמ הז ,'םש היה לודג סנ' בותכ וילעש ףסכ ןוביבס הכונח ינפל
."ידוהיה םעל תוכיישו

אל ינא" .םירחא לש םימגד תוקחל וא קיתעהל אלש דיפקמו שדוק-ילכ קרו ךא רציימ םהוש
.רמוא אוה ,"ןמא אלא ,תשורח-תיב אלו ןרציגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


חרוא קילדמ ןכיה

?וב חראתמ אוהש םוקמב תורנ קילדהל ךירצ אוה םאה ,הכונחב ותיבל ץוחמ אצמנש ימ :הלאש

,לוכי וניא םא .ומצעב תורנה תא קילדהלו הקלדהה תעשב ותיבב תויהל םדא לדתשי :הבושת
ןיאב .ותיבב קילדיש תיבה ינבמ דחאל וא ותשאל הווצי ,וב אצמנש םוקמב קילדמ םא ףא
לוכי .םתיבב םרובעב קילדי םגש - ךירצ םאו ,םהל ךרביש רחא םדאמ שקבל ןתינ ,הרירב
.תורנ ומצעב קילדה רבכש ימ ףא תאז תושעל

תיבב קילדהל בייח וניא ,ותיבב םיקילדמ םא ,(הליל תנילל) םירחא לש םתיבב חראתמש ימ
הבוח ידי תאצל אלש ןווכתמו ומצע לע רימחהל הצור אוה םא .'ןירדהמ' ןידמ וליפא ,חראמה
.חראמה תיבב ךרבלו דרפנב קילדהל יאשר אוהש םירמוא שי ,ותיבב וילע םיקילדמש המב

תיבה -לעבל הטורפ תתל תוחפל וא ,ומצעב קילדהל וילע ,ותיבב ורובעב םיקילדמ ןיא םא
.ותבוח ידי תאצלו תוכרבה תא עומשלו ,הקלדהה תואצוהב ומע ףתתשהלו

קילדהל בייח ,הנישל אלא שמשמ וניא םא ףא ,ומצעל רדח ול שיו ליאוה ,ןולמב ןסכאתמה
םיכומס םה ןכש ,דחא תיב ישנאכ םניד תוימינפ ידימלת לבא .'ותיב' בשחנ הז רדח ןכש ,וב
לכ קילדהל םיאשר םהש אלא .לכואה רדחב תחא הקלדהב הבוח ידי םיאצויו ,דחא ןחלוש לע
- דחא םויל וליפא ,םירוהה תיבל הכונחב םירזוח םה םאו .'ןירדהמ' ןידכ ,ומצעל דחא
.םירוהה לש תיב-ינבכ םיבשחנ

םירמוא שי - תיבה םינפב םיקילדמה .תיבל ץוחמ םיקילדמה הלא תטישל אוה ליעל רומאה
ומע חקול הכונח ימיב ותיבל ץוחמ ךלוהש ימ לכש וגהנ ןכו ,ומצעל דימת קילדמ חרואהש
.םידוהי םש ןיא וליפאו ,היהי ובש םוקמב קילדהל הכונח תורנ

.ךרבי אלו ומצעל קילדי - ורובעב הקילדה רבכ ותשאש אצמו ותיבל רזחש ימ
.ךליאו דק 'מע רדה תבוח .כ"ונו ,זערת 'יסו א"ס בערת 'יס ח"וא ע"ושזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il