676 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

שגיו תשרפ * (17.12.99) ס"שת'ה תבטב 'ח * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ןופצה תא םידבאמ


לבקל תצלאנה ,תסבומ הנידמכ ןתמו אשמל םישגינ ונחנא
תוכזל ונלש תנבומ-יתלבה תוטיהלה ללגב קר ,העינכ יאנת
ירוסה ןדורהמ אופק ךויחב


םינתונו םיאשונ ונא ,דובכ םע ונמחלנ" :םיזירכמה קנע יטלש עובשה ועבקנ קשמד תובוחרב
תמאה תא םיפקשמ םה ,םיירוס הלומעת יטלש הלאש יפ-לע-ףא ."דובכ םע םולש השענו דובכ םע
םולש השענו תוספרתהב םינתונו םיאשונ ונא ,הרובגב ונמחלנ" :רמול םיכירצ ונחנא .הרמה
."הפרחב

יכ ,תצרחנ הדמע םיגיצמ םה ,ןלוגה-תמרל םיקוקז םניאש יפ-לע-ףא .ימצע דובכ שי םירוסל
ונרובעב איה המרהש ,ונחנא ."תירוס המדא" םירידגמ םהש הממ רטמיטנס ףא לע ורתווי אל
ירסח יכ ,המוד הדמע גיצהל םילגוסמ ונניא ,זפמ רקי ילכלכו יתובשייתה ,ינוחטיב סכנ
,ירוסה ץוחה רש םע די תציחל ליבשבש דע ,ונשפנב קומע תשרשומ תויתולגהו וננה דובכ
.לוכה שממ לבא ,לוכה תתל םינכומ ונחנא

תשבשמ תוספרתהה

תוטיהלה ללגב קר ,העינכ יאנת לבקל תצלאנה ,תסבומ הנידמכ ןתמו אשמל םישגינ ונחנא
םיכירצ ונייה תיניינע הניחב לכמ .ירוסה ןדורהמ אופק ךויחב תוכזל ונלש תנבומ-יתלבה
.תוגרדמה לכמ תוירוסה תועיבתה תא לגלגל

וליפא הרונ אל םינש ששו םירשע רבכ .תומחלמ עונמל ידכ הזה 'םולש'ל םיקוקז ונניא
ונאשכ ,יגטרטסאה וננורתי ללגב טקש לובגה .םולש ימכסה ילב - ירוסה לובגב דחא רודכ
לכ תעדל לבא ,הללבזיחה תועצמאב ,ןונבלב ונל הקיצמ הירוס .ןומרחה לעו ןלוגב םיבשוי
תיאבצ המולהמש הדבוע .ןלוגל ללכ הרושק הניאש תדרפנ היעב וז ,םיינוחטיבה םיחמומה
.םירחא תונורתיפ םג שיו ,םש השענה תא העיגרה ,ןונבל תלכלכב הנוכנ

הנידמ םויכ איה הירוס .הירוס תמועל תמדקתמ המצעמ בשחיהל הלוכי לארשי הניחב לכמ
רבכ .ןשוימ האבצ .ישילשה םלועה תונידמ לש ןתמרב תאצמנ איה םיבר םימוחתב .תרגפמ
הניאו היסורל םירידא ףסכ ימוכס תבייח איה .םישדח ברק-יסוטמ השכר אל הנש הרשע-םיתש
תכמות ,תערוצמ הנידמ תבשחנ איה תימואל-ןיב הניחבמ .תטטומתמ התלכלכ .םלשל הלוכי
.רורטב

-אשמה יאנת תא םירוסל םיביתכמ ונחנא ונייה ,ימצע דובכ לש םומינימ ונל היה וליא
ךכ .השלחה הנידמל םולשה יאנת תא הביתכמ הקזחה הנידמה - םלועמו זאמ היה ךכ .ןתמו
וזש דע וניתמהו ורתיו אל ,םיאנתה תא וביתכה - תוצעומה-תירבב םינקירמאה וגהנ
תשבשמ םיברעל תוספרתהה יכ ,תילמרונ הנידמכ גהנתהל םילוכי אל ונחנא לבא .הטטומתה
.ונתעד תולילצ תא ירמגל

דיספמ ימו חיוורמ ימ

?ונמצע לש סרהה רצימ ,וידסח בורב ,ה"בקה ונתוא ליצי אל הלילח םא ,וישכע היהי המ
םג ,םולש היהי אל הירוס םעש ,הרמה תמאה תא םיעדוי ונלוכ .היהי אל ןבומכ יתימא םולש
היתונכש םע םולש ןיא תאזה תינדורה הנידמל .ןלוגה תא קר אל ,לילגה תא םהל רוסמנ םא
.'ינויצה בייוא'ה םע רמוחו-לק ,(העלב ןונבל תאו תכסכוסמ איה הייקרוט םע)

םיחפטמ ונינבש חרופ ץרא-לבח סורהנ ונידי-ומב .םימה תורוקמ תאו ןלוגה תא דבאנ ונחנא
ףלא רשע-הנומש רוקענ ,םיברע לש רפסנרטמ םיעזעדזמש ,ונחנא .םינש שולשו םישולש רבכ
םהשכ ,םירוסה ידסחב התעמ יולת היהי וננוחטיב .'המדא' קר וז ,אל המל .םהיתבמ םידוהי
.םימיה תשש ינפלש ,םהה םימיב ומכ ,הלעמלמ ונילע םיפיקשמ

ונתרזעב .בידנ ינקירמא עויס םג אלא ,ןלוגה תא קר אל לבקי דסא .דובכ שי םירוסל
עייסנ ונחנא .םידראילימ לש םיקנעמב וכזיו שידח ינקירמא קשנב םאבצ תא םירוסה ומקשי
.םירצמ ,תימורדה ונתבייואל ונעייסש םשכ ,ןופצמ קזחו ינרדומ יגטרטסא םויא תונבל םהל
.םולש םיארוק ונחנא הזל

.םכמצעב וטילחה - ?םלח ירופיס לש השדח הסרג וא תוהלב םולחםירפס- תווצמל ג"י ןב

תודיסחה רואב הווצמ-רב
שטיוואבויל ןוכמ תאצוהב
,הווצמ-רב יגהנמו תוכלה .ד"בח תודיסח תורוקממ ,הווצמ-רב יניינע לכ לש ףיקמ זוכיר
-9606120 'לט .'מע 416 .תומישרו םירופיס ,השרדהו הגיגחה ,החמשה ,הווצמ-רב לש התוהמ
.03

- בר ללש אצומכ

לטנזור םהרבא תאמ
רבחמה תאצוהב
תורפס רצואמ אקווד עובשה תשרפ לע םינינפ ךרעו טקילשכ ,רבחמה השע תידוחיי הדובע
,תומשו תישארב םירפסל םיכרכה ועיפוה הכ דע .םירידנ תורוקממו ס"שה ישרפמ ,ת"ושה
.02-5869263 'לט .ארקיו רפסל שדחה ךרכה עיפוי בורקבו

- השרפבש הכלהה

ץרווש ףסוי-םהרבא תאמ
רבחמה תאצוהב
תושגומ תוכלהה .השרפל םירושקה הכלהה יניינע זוכיר - עובשה תוישרפל ידוחיי רפס הז ףא
.03-5701127 'לט .'מע 145 .תבשה ןחלושב הארקהל םג תומיאתמ ,תוריהבבו תויתיצמתב

- םייח תווקת

גילז הסיל תאמ
םייהדלפ תאצוהב
הזה ןויריהה .םינכוסמו םיבאוכ םילופיט שרדש רידנ ךוביס ןורחאה הנוירהב הרבע תרבחמה
.ל"זח תוכרדה יפ-לע ,הלאכ םיבצמב תודדומתה יכרד עיצמה ,הזה דחוימה רפסה תא םג בינה
.02-6516061 'לט .'מע 176שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.שגיו תשרפל


ףסוי תוכזב תושקב

,"ףסוי ןאצכ גהונ" השקבה העיפומ םיליהתב .תורודל תפומ התשענ ףסוי לש ותוגהנתה
השולש לע איה השקבה .ףסוי גהנש םשכ ונמע גהני ה"בקהש םישקבמ ונא ךכבש ,ריבסמ שרדמהו
:םיטרפ

םלועה ייחל הזה םלועה ייחמ ונל סנכ ,ונא ףא ,בערה תונשל עבשה תונשמ סנכ ףסוי (א)"
המ (ג) ...ונישעמ יפל ונלכלכ ונא ףא ...וישעמ יפל דחא לכ לכלכ ףסוי המ (ב) .אבה
."תובוט ונתוא לומג ,הער ךונלמג ,ונא ףא ,הבוט םלמג אוהו הער ויחא והולמג ףסוי

בערו עבוש

תונש' תניחבב אוה הזה םלועהש הלוע םירבדהמ ,תישאר :הרהבה םישרוד הלאה שרדמה ירבד
םלועהש ,ןוכנה אוה ךפההש םיעדוי ונא ירהו ;'בערה תונש'ל המוד אבה םלועה וליאו 'עבשה
!?אבה םלועל דבלב רודזורפ תניחבב אוה הזה

םימייקמ ונאש תווצמה אולהו ,אבה םלועל תווצמה תרימשל תדחוימ השקבב ךרוצה המ ,תינש
דצמ םג - "ונישעמ יפל ונלכלכ" השקבה יהמ םגו ?תודבוא ןניאו אליממ תורמשנו תורבטצמ
?וישעמ יפל דחאו דחא לכ םע גוהנל םיכירצ ןידה תרוש

יתימא רכש

,הזה םלועב תווצמה תא םימייקמ ונאשכ .תווצמה לש ןניינע קמוע תרבסה רחאל ןבוי רבדה
םלועב ינחורה גנועהו לכשה .האירבה תילכת תא םירצויו ה"בקה לש ונוצר תא םיאלממ ונא
ןכל .תווצמה תא ןאכ םימייקמש ךכמ ה"בקה לש גנועה תמועל יהשלכ תובישח לעב וניא ,הזה
."אבה םלועה ייח לכמ ,הזה םלועב םיבוט םישעמו הבושתב תחא העש הפי" :ל"זח ורמא

תווצמה לש ןתלעמ םצע תמועל ללכ ךרע לעב וניא אבה םלועב ןתינש לכשהש ,אופא אצמנ
ונא ."אבה םלועה ייחל הזה םלועה ייחמ ונל סנכ" :ונתשקב האב ךכ לע .הזה םלועב תושענה
םג ,הזה םלועב הווצמה ידי -לע השענש םוצעה יקולאה עפשה תא ונל רומשי ה"בקהש םישקבמ
.אבה םלועה ייחל

הער תחת הבוט

לבקל יאכז אוה ןיא ,גנועו תויח אלל הווצמ םייקמ ידוהיש הרקמבש ,ןועטל רשפא הז דגנכ
אל ףסויש םשכ ."ונישעמ יפל ונלכלכ" :םישקבמו םיפיסומ ונא ךכ לע .הזה אלפנה רכשה תא
הבשח םיקולא ,הער ילע םתבשח םתא") לעופב השעמב קר אלא ויחא לש םהיתונווכב בשחתה
תונווכה יפל אלו םישעמה יפל רכש ונל ןתיי ה"בקהש םישקבמ ונא םג ךכ ,("הבוטל
.תושגרהו

ונא ךכ לע ?תווצמה רכש תא ול תתל םוקמ שי זא םג םאה ,הריבע רבע ידוהי םא המו
הער ה"בקל למג ידוהי םא םג ךכ ,הער תחת הבוט ויחאל למג ףסויש םשכש ,םישקבמו םיפיסומ
דיתע ףוס-לכ-ףוסש ןוויכמ ,"תובוט ונתוא לומג" ונממ םישקבמ ונא תאז-לכב ,הריבע רבעו
.תויוכזל וכפהיי ולש תונודזה ףאו הבושת תושעל ידוהי לכ
(242 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)

ךוניח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםידליל גואדל

תעד ןיאש הרותה ונל תזמרמ .םשפנלו םמצעל קר םיגאודו םתניפב םידדובתמה םילודג שי
- םינטקה תא וכנחתו וכירדת אל םא - "םכתיא ןטקה םכיחא דרי אל םא" :םהמ החונ םוקמה
.םכב ץפח ה"בקה ןיא - "ינפ תוארל ןופיסות אל"
(ב'צידרבמ קחצי-יול יבר)


רענה הפיא

דומעלו תולעל זוע ביהרנ ךיא :(גל,דמ תישארב) "יתא ונניא רענהו יבא לא הלעא ךיא"
אולה .םהיתובא ךרדב םיכלוה םניא ונינבשכ ,"יתא ונניא רענה"ש תעב םימשבש וניבא ינפל
."ונדעב םיברע ונינב" ונרמאשכ ,"רענה תא ברע ךדבע"
(ןלשימרפמ ריאמ יבר)


בושח לוכה ךוניחב

תוירבהש הזכ םג ,רבד לכ .בגא ךרד לשו תונטק לש ןיינע ןיא תווצמו הרות לש ךוניחב
.ירקיע ףאו לודג רבד אוה ךוניחב ,'תונטק' ול םיארוק
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ)


ןיליפת ומכ

אוה םא לדבה ילב ,ידוהי לכ לע תלטומה אתיירואדמ הווצמ איה םוי לכב ןיליפת תחנהש םשכ
לכב הבשחמ לש העש יצחכ שידקהל ידוהי לכ לע הרומג הבוח ךכ ,טושפ שיא וא הרותב לודג
וידלי לע לועפלו גואדל ,ויתוחוכ יפכמ רתויו ,וחוכבש לככ תושעל ,וינב ךוניח לע םוי
.םתוא םיכירדמ הבש ךרדב וכליש
(םוי-םויה)


בלו חומ

חומה תא דבעשל אוה ןיליפת תווצמ לש הניינע יכ ,תקייודמ אקווד ןיליפת תחנה לש המגודה
לועפל אלו ,וידלי ךוניח ןיינעל ובילו וחומ תא דבעשל ידוהי לע הבוח ךוניחב ףא .בלהו
.דבלב הבוח ידי תאצל הזב
(שטיוואבוילמ יברה)


םהרבא לש ותביח

ךשמהב .הביח ןושל :י"שר שרפמו ,"ויתעדי יכ" (טי,חי תישארב) רמאנ וניבא םהרבא לע
לש ותביח רקיעש ,ונדמלל ."וירחא ותיב תאו וינב תא הווצי רשא ןעמל" :רמאנ קוספה
תונויסינהו ומצע םע ותדובע לדוג .ותיב תאו וינב תא הוויצש ךכ לשב התייה וניבא םהרבא
.םירחאל ןתנש ךוניחל םיווש םניא ,םהב דמעש
(םוי םויה)


עבתי רודה

תובישיה ילהנמ לא טרפבו ,ויגיהנמ לכ לא תישפנ העיבתב אובי ריעצה רודהו ואובי םימי
תא ונל םתרמא אל המ ינפמ ?ונכרד לע ונתוא םתחכוה אל המ ינפמ :רומאל ,ןהישארו
.אוהה םויב קדטצנ המבו רמאנ המו ...תמאה
(םייחה ץע סרטנוק)


רפסה-תיב דיקפת

רפסה-תיב לע ורקיעב ךוניחה לוע לטומ ,תכנחמה תיתחפשמה תרגסמה הפפורתה רשאכ ,ונימיב
,ךוניחה לע שגדה רקיע תא םישל הבוח אלא ,דבלב עדי תיינקהב קפתסהל םהל רוסא .וירומו
.הנוילע תופידע תגרדל ותולעהלו
(שדוק-תוחיש)

עובשה תרמיא


תווצמל ךוניח

-תיבל תכלל ברסמ אוה םלוא הווצמ-רב השענ התע הזש ,ונב לע ןנואתהו ובר ינפל אב ידוהי
.תווצמב לזלזמו ךרבמ וניא ,תסנכה

,באה בישה ,"וישכע גהנתמ אוהש ומכ" .הווצמ-רב השענש םדוק ןבה גהנתה ךיא ,יברה ולאש
."תווצמב בייח היה אל ירה זא לבא" ,תולצנתה תמינב ףיסוהו

ידוהי דלי ךנחל םיליחתמ .דחא םויב םואתפ הווצמ-רב םישענ אל .ךדיב תועט" :יברה הנענ
."הווצמ-רבכ גהנתהל לכוי הנש הרשע-שולש ירחאש ידכ ,ותדילמ רבכ תווצמלו הרותלתודיסחה יכרד


םימשה ןמ הארוה

האור םדאהש המ לכש ,איה (ךליאו טיק 'יס בוט םש רתכ) ט"שעבה לש תומסרופמה תורמאה תחא
ב,בנ ,גיר ןמיס םירמא-יטוקל) שטירזממ דיגמה ףיסומו .םשה תדובעב הארוה אוה עמוש וא
ןאכמ .'ה תדובע ליבשב אוה "םדאל הרקיש הרקמ לכ"ו עמושו האור םדאהש המ לכש (ךליאו
וארש רבד לכמ 'ה תדובעב תוארוה קיפהל ,תודיסחה ילודג לש םהיתוחרואב דוסי עבונ
רבד לכ .הרות התייה - ועמשש הלימ לכ ,רבעב" :(לולאב דכ םוי םויה) רמאנ ךכו .ועמשו
."הכרדהבו הדובעב הארוה היה - וארש

סוס םע יוג בוחרב רבע העש התואב .שרדמה-תיבב וידימלת םע ט"שעבה בשי םעפש ,רפוסמ
-תיבל ושאר תא יוגה סינכה .םשמ הצלחל חילצה אל יוגהו ,קומעה ץובב העקש הלגעה .הלגעו
םילוכי םה ןיאש ,םידימלתה ובישה .הלגעה תא איצוהל ול רוזעל םידימלתהמ שקיבו ,שרדמה
ירבד תא עמש ט"שעבה ."!םיצור םכניאש אלא םתא םילוכי" :םרבעל יוגה ארק .ול רוזעל
ןיאש המדנ ,םיצור ןיא רשאכ - 'ה תדובעב הארוה שי הלא םירבדבש ,וידימלתל רמאו יוגה
.םילוכי

הנוילעה הבכרמה

,תותשל וליכ רשאכו ,ויסוס תא הקשה ןולגעה .הלגעב ב"שרה ר"ומדא ק"כ עסנ תחא םעפ
ןבתהש ידכ םכתא יתיקשהש םתא םירובס" :ארקו םיסוסה לע וטושב ףילצה ,ונכוד לע בשייתה
רתויו חוכ רתוי םכל היהיש ידכ םכתא יתיקשה !אל ?רתוי םימיעט ויהי םיללוז םתאש שקהו
הבכרמה ,הבכרמ שי" :הנענ ןמז רובעכו ,וניצרה יברה ינפ ."הלגעה תא בוחסל קשח
,בוחסל חוכ היהיש ידכ .הדובעו הרות ידי-לע התוא 'בוחסל' לארשי-םע לעו ,הנוילעה
ידכ .רקיעה םה ןבתהו שקהש הלילח תועטל ןיא לבא ,םיימשגה םהיכרוצ לכ תא םהל םינתונ
שדוק-תורגיא) "בוט רבחמ הרעהבו זמרב יד - לידבהל - םדאל .וב םיפילצמ - העטי אל סוסש
.(זכת 'מע ,ד ךרכ צ"יירה ר"ומדא

ינפלש רדחב ןיתמה ,'תודיחי'ל סנכנש םדוק .וברל םעפ עיגה ב"שרה ידיסח ילודגמ דחא
קמעתהו ,םהיליעמ תא תיבה יאב ולת הבש הניפב דמע אוה .יברה לש 'תודיחי'ה רדח
דיל דמוע ול רכומ-יתלב חרוא האר ,לודג תעד-רב היה אלש ,יברה לש ותרשמ .ויתובשחמב
:רמאו דיסחה הכב .רדחהמ ואיצוהו וספת .והשמ בונגל ותנווכ אמש וב דשחו ,םיליעמה
הדובעה ךרד וז" :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ךכ לע ביגה ."!יברה לש הנתמהה-רדחמ יתוא םישרגמ"
'מע ט"שת םירמאמה רפס) "הנוילעה החגשהה לש חילש טושפ םדאב םג תוארל ,ט"שעבה שדיחש
.(175

ץמאמה תוכזב

דיה-יבתכ תא ומע לטונ היה ,ותואירב ךרוצל ,אפרמה ירוזאל עסונ היה ב"שרה ר"ומדא רשאכ
םיבתכהש ןוויכמ .תודיסחה ירמאמ תביתכו תרימא ךרוצל ול םיצוחנ ויהש ,םיר"ומדאה לש
ןיחבה םעפ .הלגעה לע םיבתכה לש הסמעהה תכאלמ לע חיגשמו דמוע היה ,דואמ ול םירקי ויה
ןאכל הזיזהל דואמ ץמאתמ אוהו ,אשמ הנועט איהש העשב הלגעה ילגלג תא ןמשמ ןולגעה יכ
תמא ,יבר" :ןולגעה בישה .הקיר הלגעהשכ םילגלגה תא ןמשמ וניא המל ,יברה ולאש .ןאכלו
םידיסחה םע תודעוותהב ."ןמז רתוי דמעמ קיזחמ ןמשה וז ךרדב לבא ,רתוי השק וישכעש
דמעמ הקיזחמ איה ,ישוקב האב הדובעה רשאכ" :'ה תדובעב הארוהה תא קיפהו יברה תאז רפיס
."רתוי

םדאש רבד לכ" :(83 'מע ש"ת תוחישה רפס) ויתוחישמ תחאב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא ךכו
רבד' םישנאה יניעב בשחנה רבד קר אל .הדובעה יכרדב םימשה ןמ הארוה אוה ,עמוש וא האור
ןה ,עמושו האור םדאש רבד לכ .די-יחמב ולטבל םיליגרש ,רתויב ןטק רבד םג אלא ,'בושח
-וב רבד ותוא תמגוד אצמיש ,םימשה ןמ הארוה הז ירה ,סגו ער רבד ןהו ןידעו בוט רבד
."ןידעהו בוטה תא ול תונקלו סגהו ערה תא רעבל וילעו ,םדאה רובעב יאר אוה לוכה .ומצע


הלואגל הייפיצב


תילכת יכ תורוהל .ןמזה תליחתב ןמזה ףוס זומרל ןוויכ בותכהו .תירחא תישארמ דיגמ"
"השעמה ףוס הבשחמה תליחת והזו .חישמה תומיל אוה האירבה תנווכ
(ב,א תישארב ,ייחב ונבר)

היהש השעמ


הווצמה תוכז

,ץיבוקשרה המלש .היקבולסוכ'צב טסוח הרייעל ש"מי םיצאנה תסינכ ינפל רצק ןמז הרק הז
םידלי השולש םע הדבל הרתונ איהו ,ותוא התאר אל זאמ .הייפכ הנחמל חקלנ ,לרפ לש הלעב
.ןבו תונב יתש ,םינטק

ינוקיתבו תונוש הריפת תודובעב הקסע איה .הידלי תייחמלו התייחמל דואמ השק הדבע לרפ
.םינמדזמ םידגב

תא הגיצהש ,תרכומ-יתלב הריעצ הינפל הדמע חתפב .התיב תלד לע השיקנ העמש דחא םוי
םוש הל ןיא ןיידעו התנותח םייקתת םימי המכ דועב יכ ,הרפיס איה .טסוח תבשותכ המצע
.םלכנ טבמב הלאש ,"?יל רוזעל לכויש והשימ הריכמ תא ילוא" .הנותחל דגב

."עגר יל יניתמה .הריכמ ינא ,ןכ" :הרמא דימו עגרל הרהרה לרפ

הילעש ,הלש הלכה תלמש תא ונממ האיצוהו ,הרדחב םידגבה ןורא לא השגינ םיריהמ םידעצב
ויה הלא .תוקהוב ,תונבל םיילענ גוז האיצוה ןורא ותואב הריגממ .הניע-תבב לעכ הרמש
.התפוח םויב איה הלענש םיילענה

.התביטימל תודוהל דציכ העדי אלש ,הלכה יניעב ודמע רשוא לש תועמד

דגב םוש ןיא ןיידע ןתחל םג יכ לרפ הניבה ,הלכה םע התחיש ךשמהמ .ןיינעה םת אל ךכב
לש רתויב תיגיגחה הפילחה תא ונממ האיצוהו םידגבה ןורא לא הבש סוסיה אלל .הפוחל
.תשגרנה הלכה ידיל התוא םג הרסמ בחר ךויחב .הלעב

ואצי םשמ .הרייעה זכרמב ףסאתהל ווטצנ טסוח יבשות .'הייצקא'ה הכרענ המ-ןמז רובעכ
לכל .היחאו המיא ,הידלי תשולש הדיצלשכ ,הדעצ לרפ .תבכרה תנחת רבעל ךורא ילגר עסמב
ףוסבל .תוומל ורונ ,יוצרה בצקב ודמע אלש ,םהמ המכ .םידעוצב םיצאנה וללעתה ךרדה ךרוא
.רקב תונורק ךותל תומהבכ םתוא וסחד םש .תבכרה תנחתל ,םיבאוכו םישושת ,ועיגה

.ג"שת תועובשה גח ברעב היה הז .ץיוושוא הדמשהה הנחמל תבכרה העיגה עסמ ימי המכ רחאל
אוה םג דרפוה היחא .םתומ לא ,הארנה לככ ,וחקלנו תוירזכאב הנממ ודרפוה הידליו המיא
.תוריעצה םישנה תרושל םיצאנה ידי-לע הפחדנ איה .םירבגה דצל רבעוהשכ ,הנממ

התרופסתש ןוויכמו ,השבחש תירכנה האפה תא הריסה ,השאר תורעש תזיזגל הרות עיגהשכ
תא ףילחהל םישנה ווטצנשכ ,ךכ-רחא .הב וללעתה אלו םירפסה הל וחינה ,אליממ הרצק התייה
המקר המוקר ,טעמ רתוי הפי הלמש הלביק איהו לרפ לש הלזמ לזמתנ ,תוריסא ידגבל ןהידגב
.המודא

םישנ הרחבו ןהיניב הרבע תיצאנ הניצק .רדסמל לרפ הבצייתה םישנה ראש לכ םע דחי
תחא לכ התצר המ-םושמ םלוא ,וללה תודובעה ביט תא העדי אל ןהמ תחא ףא .תונוש תודובעל
.הילע עיבצת הניצקהש

וז יכ ררבתה הרהמ דע .םיצאנה םיניצקה רובעב םידמ תריפתל הניצקה ידי-לע הרחבנ לרפ
.תורחאה םישנה יפתכ לע ולטוהש תומישמה תמועל ךורע-ןיאל הלק הדובע התייה

הבושתה .הריפתה תדובעל הב אקווד הרחב עודמ הניצקה תא לואשל לרפ הזעה דחא םוי
."תשבלש המוקרה הלמשב תישונא רתוי תצק תיארנש םושמו תורעש ךל ויהש םושמ" :התייה
.הל הדמעש איה שארה יוסיכ תוכז יכ רורב היה לרפל

הרזחוה ןמז רחאל ךא ,רחא הנחמל הרבעוה םייוסמ בלשב .ץיוושואב התייה יצחו הנשכ
אב יכ הרבס רבכו התלח םעפ אל .תימוי-םוי םויק תמחלמ לש יצחו הנש ויה הלא .ץיוושואל
.האלה ךישמהל ידכ םישורדה תוחוכה תא שדחמ סייגל החילצה םעפ לכב ךא ,הציק

לא - רותה ליבומ ןאל רורב היה .רותב בצייתהל לרפ לש ףירצה תושנ לכ ווטצנ דחא םוי
עגר ותואב .ןפירצל בושל ווטצנ םישנהו ,הלילה דרי רפסמ תועש רובעכ םלוא .תופרשמה
יכ הל רורב היה .םלועהמ הדרפנ רבכ החומב .טטומתהל בשיח הפוגו המוצע השלוח לרפ הפקתנ
.םינורחאה היעגר הלא

הלמלמ ,"ןכ" .תוריהמב הלאש ,"?טסוחמ לרפ תא" .תרכומ-יתלב השיא הילא השגינ עתפל
לש קיז .םח לכוא אלמ ןטק ריס הלגתנ לרפ יניעלו התלמש ילוש תא טעמ הטיסה השיאה .לרפ
תלוכת לכ תא סומלוב ךותמ העלב לרפו ,השיאה הב הקחד ,"!רהמ ילכא" .היניעב תצינ הווקת
.ריסה

האלפומה השיאה תא לואשל התנפתה זא קר .הילא םיבש היתוחוכש השח ,לוכאל המייסשכ
,השיאה התנע ,"?טסוחל םיצאנה תסינכ ברע ךתיב לע הקפדתהש הלכה תא תא תרכוזה" .התוהזל
יעגר לע ךל לומגל יתיצר .ינא וז ,ןכבו ?הל תתנש ןתחה תפילחו הלכה תלמש תא תרכוז"
.תושגרתהב וקבחתה םייתשה ."יתנותח םויב יל תבסהש רשואה

הבש איה .תב הדליו תינשב האשינ ,ץראל התלע המחלמה רחאל .רורחשה דע דמעמ הקיזחה לרפ
איה ,תחאה :תוביס יתשב הקמינ וז התריחב תא .הלכ תולמש תריפתב הקסעו הריפתה עוצקמל
ןדבואהו לבסה לכ רחאל" - היינשהו .הייח תא הליצהש הווצמה ,הלכ-תסנכהב קוסעל התצר
."םהייחב חמשה םויב םישנא תברקב תויהל ינא הצור ,ייחב יתיארש

תרכומה ,ל"ז לרפ לש הינייחא ,הנקלאמ יקציניו תירמשו יגח ,רופיסה יחלושל ונתדות)
(דוד יפפ היוניכב
דוד-ןב םייח םע םיידוהי םייח
ידוהי ץרא לבח .אלמג עקר לע דוד-ןב םייח


זאמ םיידוהי םייח וססת ןלוגב
םלועמו

זכרמבש תשק בושייה בשות ,דוד-ןב םייח תא הספת ,ןלוגה-תמר דיתע רבדב תינידמה העדוהה
ןלוגב ידוהיה בושייה"... אשונב ולש טרוטקודה תדובע םויס תארקל קוידב ,ןלוגה-תמר
המדא איה ןלוגה תמר" חסונב תורימאש ,אופא אלפ ןיא ."דומלתהו הנשמה ,ינשה תיבה ימיב
.םימשה בל דע ותוא תוציפקמ "תירוס

םותב םשל אב אוה .בושייה תמקה רחאל םייתנשכ ,ו"לשת תנשב (47) םייח עיגה תשקל
םקוהש ,'ןתנוהי תשק' הדש-רפס-תיב לש הלעפהה תווצמ קלח תויהל ידכ ,יאבצה ותוריש
רחב ךשמהב .םירופיכה -םוי תמחלמב לפנש לייח ,ד"יה קאדוו ןתנוהי לש ומש-לע םוקמב
.בושייב תוחפשמה םיעבש ךותמ תחא ,תשקב ,תושפנה עשת תב ,ותחפשמ תא םיקהל םייח

השנמ תלחנ

בלענ טעמכ םייח .ןונבלב תיעצבמ הקוסעתב היה ףא רבכמ אלו ל"הצב התע תרשמ לודגה ונב
דיתע לע טילחהל ואובב תועמשמ ןיא ןונבלב ןבה לש ותוריש תדבועל םא ,הלאשה עמשמל
-ץראב םידוהי לש תויזכרמה תובשייתהה תופוקת עברא לכ ךשמבש ץרא לבחב רבודמ" .ןלוגה
תפוקת ,ארקמה תפוקת :ןה תופוקתה עברא .טהלב םייח רמוא ,"םידוהי סלכואמ היה לארשי
.הנורחאה האמהו דומלתהו הנשמה תפוקת ,ינש תיב

תיבה ימי לכ ךרואל" .ריבסמ אוה ,"'ישנמל ןשבב ןלוג תא' קוספהמ אוה 'ןלוג' םשה םצע"
תריב אלמג התייה ינש תיב ימיב .םיטבשה תולחנמ קלחכ ,השנמ טבשמ יצח ןאכ בשי ןושארה
תואווקמ ןכו ,לארשי-ץראב רתויב םודקה תסנכה-תיב הב ופשחנ .ןלוגב תידוהיה תובשייתהה
תכלממ ידי-לע ועבטוהש תועבטמ אוה רתויב םישגרמה םיאצממה דחא .דועו דב-תיב ,הרהט
לש ברקה תמסס התייה םג וז .'השודקה םלשורי תלואגל' תבותכה םהילעש ,םיאנומשחה
.אלמגב םימחולה

רפקה רזעלא יבר

-יתב האמכ ךותמ .ןלוגב םיססות םיידוהי םייח םיאצומ ונא דומלתהו הנשמה תפוקתב םג"
,ארובד רפכב .ןלוגב םה השימחו םירשע ,לארשי-ץרא לכב ולגתנש ,וז הפוקתמ םיקיתע תסנכ
דומלתב .'רפקה רזעלא יבר לש ושרדמ תיב הז' :םילימה וילעו ףוקשמ הלגתנ ,לשמל
בונ ,ןיפסיח םהבו ,ץראב תויולתה תווצמה תוגהונ םהבש תומוקמ לש המישר שי ימלשוריה
.בורח-רפכו

תצובק - הנושארה היילעה ידי-לע הלחהש תובשייתה םוקמב התייה הנורחאה האמב םג"
תא ובזע םיישק רחאל .'ןשבב ןלוג' בושייה תא וב המיקהו ןלוגל תפצמ התלע םידוהי
,הנש םישולשכ םייקתהש ,'הדוהי ינב' בושייה תא ומיקהו ובש רצק ןמז רובעכ ךא ,םוקמה
."פ"רת תוערפ דע

?םישרוש ירסח

ףצר לע םידיעמה םיפסונ םיטרפו ,הלאה תודבועה תא איבהל הנוילע הבוח שי ,וירבדל
.לארשיב רוביצה תעידיל ,ןלוגב תידוהיה תובשייתהה

ונתויה לע םייוגה ונל וגעל םלועמו זאמ" :תוחפ אל בושח וירבדל ,ףסונ רסמ ויפב שי
ןוגכ ,ריווא יקסע םהיקסע לכשו םישרוש ילוטנ םה םידוהיש ,ונעט .םלועב םידנו םיענ
םישקבמ ,םישרוש הב תוכהלו ונתמדאל בושל וניכז ףוס-ףוסש רחאל ,הנהו .תונפלחו הסרוב
םינפ םושב .ךכב שי בצעו הינוריא המכ ...הלוע הסרובהש ונל םירפסמו ,ןאכמ ונתוא רוקעל
."ןלוגב ידוהיה םויקה ישרוש תא רוקעל ונל רוסאגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


רוביצ-תינעת ינידמ

רמולו 'לחיו' הרותב אורקל היהי רשפאש ידכ ,ןיינמב ויהיש ךירצ םינעתמ המכ :הלאש
?'וננע' ץ"שה תרזחב

,םינעתמה תבוח ןה 'וננע' תרימאו הרותב תדחוימה האירקהש םירובסה םיקסופ שי :הבושת
הרשע ןוגכ ,םיאיבנה ירבדמש רוביצ -תוינעתב .םינעתמ הרשע דימת ויהיש םישרוד ןכלו
.םינעתמ העבש קר שי םא וליפא ןכ תושעל רשפאש םיליקמ םיקסופהמ םיבר ,תבטב

עובשה תשרפ תפלחה אלא הלטבל הכרב ןאכ ןיא אליממו ,ישימחו ינש ימיב תינעתה הלח םא
תוחפ םינעתמה רפסמ םא .(תירחשב) םינעתמ השישב וללה םיקסופה תעדל יד ,דבלב 'לחיו'ל
-חילש רמוא 'וננע'ו ;ליגרכ ,עובשה-תשרפ תא (תירחשב) ישימחו ינש ימיב םיארוק - ךכמ
.דיחיכ ,'הליפת עמוש' תכרבמ קלחכ קר רוביצה

ןכלו ,םויה תבוח ןה 'וננע' תרימאו 'לחיו' תאירקש םירובסה םיקסופ שי ,תאז תמועל
.ד"בח גהנמ אוה ןכו ,םינעתמ השולש קר וליפא תסנכה-תיבב שי םא םיקפתסמ

תאז-לכב םא .רחא ןיא ןכ םא אלא ,רוביצ-חילשכ הביתה ינפל דריי אל - הנעתמ וניאש ימ
יכ וקספש שיו .("ונתינעת" םוצ םויב אלו) "הזה תינעתה םוצ םויב" :'וננע'ב רמאי ,דרי
.ליגרכ רמול וילע

טרפב ,םירחא םיקסופ .הנעתמ וניאש ימ תא םג תינעתב הרותל תולעהל הליחתכל םיריתמ שי
.הלעי אל - והוארק םא וליפאש דע ,םירסואו םירימחמ ,םידרפסה ןמ

.םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ,תוינעתה ראש םע ,הז םוצ הרהמב ךפהייש ןוצר יהיו
,םש קדצ-חמצ - םיניד יקספ .כ"ונו ,ו"סו ג"ס וסקת 'יס ח"וא ע"שוט .זנ 'יס תושדחה ל"ירהמ ת"וש
.ז"ס םש ןחלושה ךורע .מ 'יס ח"ואח הימחנ ירבד ת"ושל הנעמ - ח"ס א"ח םיאולימה רעש ולש ת"ושבו
ק"ס דכק 'יס ,ע"ושיקל 'הכלהב םינייוצמה םירעש'ב ואבוהש םירפס .זנק 'יס ח"וא רפוס םתח ת"וש
.45 'מע ד"בח םיגהנמה רפס .ב"ס הסקת 'יס (אקניפס) םייח תוחרוא .ביזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il