677 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

יחיו תשרפ * (24.12.99) ס"שת'ה תבטב ו"ט * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םימדוק ךריע יינע


םיניינעב ןמזהו חוכה רקיע תא עיקשהל ונב קחוד המ
לש תורעובה תויעבב זכרתהל םילוכי ונניא עודמ ?םיינידמה
?תונלבסב ןיתמהלו ,לארשיב הרבחה


ץראב .תוססובמ ןה המכ דע ההות וניא שיאו ,תומייוסמ דוסי-תוחנה תושרתשמ םימעפל
דימת םידמוע םה אליממ .םיירקיעהו םיבושחה םה םיינידמה םיניינעה וליאכ ,החנה השרתשה
ונפוצרפב חטוה עובשה .םיטינרבקה לש בלה-תמושת רקיע תא םיכשומו תושדחה תורודהמ שארב
.ןוכנ הזה תויופידעה רדס םנמא םא ,לואשלו םוקל ןמזה הזו ,ינועה בצמ לע ח"ודה

םע םימכסהב יולת ונמויק וליאכ ,םשור רצוי םיינידמה םיניינעב יביסנטניאה קוסיעה
,םצעבו .ימויקו ינויח רבד לש יומיד ול הקינעמ םויה-רדס שארב אשונה תקזחה .וניתונכש
.הקדצה םוש הזל ןיאש ררבתמ ,ךכ לע םיבשוחשכ

טקש לובגה

ששו םירשע רבכ טקש הירוס םע לובגה ?םירוסה םע ןתמו-אשמ להננ אל םא ,לשמל ,הרקי המ
- הדיחיו תחא הביסמ ,תומיע חתפל אלש דואמ םירהזנ םה .תופיה וניניע לשב הז ןיא .הנש
ונניא ןלוגה-תמר לע םיבשוי ונחנא רשאכ לבא ,םיליט םהל שי םנמא .ויתואצותמ םיששוח םה
וניניב לובגה ןכל .קשמדב השק העיגפ עוגפל ידכ םיטושפ םיחתותב ידו ,םיליטל םיקקזנ
.תובר םינש רבכ ירמגל טקש הירוסל

,לארשיב הרבחה לש תורעובה תויעבב זכרתהל םילוכי ונניא עודמ ?ונב קחוד אופא המ
לע םייאמ הרבחה ךותב ערקה .תוכלוהו תורימחמ תוימינפה תויעבה אולה ?תונלבסב ןיתמהלו
םירצוי םינותחתל םינוילעה םינורישעה ןיב םירעפה .ינוציחה םויאהמ תוחפ אל ונמויק
הפרח אוה - ינועה וקל תחתמ תונותנה תוחפשמ לש ךלוהו לדגה רפסמה .יתרבח ץפנ-רמוח
.המע םילשהל רשפא-יאש

ל"הצ תא קרפל לכונ הירוס םע םולש םכסה םותחנ רשאכש ומצע תא הלשמ וניא שיא ירה
םכסה אקוודש ,חיכוה םירצמ םע ןויסינה .תויתרבחה תוקוצמל ןוחטיבה ביצקת תא תונפהלו
תוחפ אל עיקשהל ונתוא בייחש רבד ,הפקיהב הרידא תיאבצ תומצעתהל התוא ליבוה המע םולשה
רורבו ,ינרדומ ינקירמא קשנ שוכרל הנוצר תא הריתסמ הניא ףא הירוס .תידגנ תושמחתהב
.ונדיצמ תמלוה הבושת ךירצי רבדהש

םיעידומ וישכע רבכ .רתויב דבכ ריחמ הזכ םכסהל שי תילכלכ הניחבמש ,רוכזל םג יאדכ
-תמרמ הגיסנה תויולע תא ונממי םהש וניתויפיצל תונעיהל ולכוי אלש םינקירמאה ונל
ועירכה ,תויולעהמ דבכנ קלח ונמימ םינקירמאהשכ ,דיווייד-פמק רחאל וליפא .ןלוגה
.םינומשה תונש תליחת לש רומחה ילכלכה רבשמל ומרגו ילארשיה קשמה תא תורידאה תואצוהה
םיינעה לע היהי המו .רתויב השק תילכלכ הכמ ונילע תיחני הירוס םע םכסההש רמוחו-לק
?םילטבומהו

הווקת שי

תושעל תוטיהל בורמ .םעה ךותב םורגת ןלוגה-תמרמ הגיסנש ארונה ערקה לע ונרביד אלו
ףלא רשע-הנומש לע ןברוח טימהל ,לארשיב םעה תא םירזגל עורקל םינכומ ,םירוסה םע םולש
תוריינ לש תלוגנרת יערכ לע ןוחטיבה תא דימעהלו ,ןלוגב םינש תורשע םייחש םידוהי
.םימותח

,תאז ןיבמ רוביצה םגש הארנ .לילעב תינויגה-יתלב תאזה תוטיהלה תיארנ איהש הניחב לכמ
אלו הפוצמה הירופואל סנכנ אל רוביצה ,'םולש'ה יפותב םפמפל וסינ הלומעתה תורפושש ףאו
וצחל אל וא וצחל") 'ירוטסיה'ה שגפמה ףא-לעש איה הדבוע .ותעד תולילצ תא דביא
ךכב שיו ,ןלוגה-תמרמ הגיסנל דגנתמ רוביצה לש עירכמה ובור ,ןוטגנישווב ("?םיידי
.הווקתו רוא-ןרק טלחהב

חוכה ,םיבאשמה רקיע תא תונפהלו ,םיינידמה םיניינעב קוסיעה תא םצמצל ןמזה עיגה
הניחבהמ םגו ,המצעל איהשכ הנוכנ היהת תאזכ השיג .תויכרעהו תויתרבחה תויעבל ןמזהו
,"תונקל חרכומ" םידדצה דחא רשאכש ,עדוי רחוס לכ .תלעות רתוי הברה איבת איה תינידמה
!םימדוק ךריע יינע .םיעקפומ םיריחמ ונממ תובגל רשפאשדח שירסאמה קית

םיכמסמה תא ד"בח תודיסח ידיל עובשה ןושאר םויב רסמ ,בייברזנ ןטלוסרונ ,ןאטסחזק אישנ
יברה לש ויבא ,ןוסרואינש קחצי -יול יבר ןואגה לש ותולגלו ורסאמל םירושקה םיירוקמה
'הירוטסא ףרודלוו' ןולמב יגיגח סקטב רסמנ קיתה .תיטסינומוקה היסורב ,שטיוואבוילמ
,קרוי-וינב שטיוואבויל תיירפס לש ישארה ןרפסה ,ןיול רעבוד-םולש ברה ידיל ןטהנמב
לע הלעה אישנה .םימעה-רבח תונידמב ד"בח-ידיסח-תדוגא להנמ ,בונורהא קחצי-ףסוי ברהו
םיאור ונחנא הלאה םיכמסמב" :רמאו ןוסרואינש ברה לש תוידגאה ותוישיאו ותומד תא סנ
,ופכב לווע אל לע ,תוירזכאבו תועשרב ,םיטסינומוקה ותוא וניע המכו ברה רבע לבס המכ
איבהו וכרד תא ךישמה לודגה ונבו ,החצינ ותשרומ ,החצינ וכרד .חצינ אוהש איה תמאה לבא
."לבת יווצק לכל תאזה תשרומה תא

תיתפרצב הלואג

רואל-האציש ,חישמה תאיבו הלואגה יאשונ תא תויתיצמתב השיגמה ,'הלואגל טבמ' תרבוחה
תילגנאב םג העיפוה תרבוחה .תיתפרצ הרודהמב םג התע העיפוה ,ד"בח-יריעצ ידי-לע
-9606173 'לטב וא ץראה יבחרב ד"בח-יתבב גישהל רשפא תיתפרצה הרודהמה תא .תילגורטופבו
.03

"זולב חישמ"

וישכע קיפה ,ןנוחמ יאקיזומ םגו ד"בח-רפכב הבושת-ילעבל הבישי-שאר ,ןוטלוב היבוט ברה
'לט .תילגנאב םבורו תירבעב םירישה תצקמ .'זולב חישמ' םשה תא תאשונה ,השדח תטלק
.03-9606826

םיבתכה לכ

םהרבא ברה לש ויבתכמ תורשע ובו בשחמ רוטילקת תקוושמ 'םלוכ דגנכ הרות דומלת' תרבח
.09-7920838 'לט .קוק קחצישטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.יחיו תשרפל


ינחור יפוי ,יתימא יפוי

ול רמא ,רשא לש ורות עיגהשכ .וינב תא בקעי ךריבש תוכרבה לע הרותה תרפסמ ונתשרפב
ידגב דימעמ אוהש" :"הנומש" ןושלמ אוה "הנמש"ש ,שרדמה שרפמ ."ומחל הנמש רשאמ" :בקעי
הנומש שבולה ,לודגה ןהוכל הנוהכה ידגב תא ןיכי אוהש ,איה רשאל הכרבה ,רמולכ ."הנומש
.םידחוימ םידגב

"םילודג םינהוכל תואושנ ...תואנ ויתונב ויהש" :הנוהכל הכרבה תא רשוק י"שר םג
'ה תא דבע .םעבש שודקה היה לודגה ןהוכה :רבסה שרוד רבדה .(םידגב הנומש םישבולה)
תושרה ול קר התייה ותרהטו ותשודק תוכזב .שדקמה-תיבמ אצי אל טעמכו הרהטבו השודקב
?ןאכל "תואנ תונב" ןיינע אופא המ .םישדוקה-שדוק ךותל ,םינפלו יינפל סנכיהל

ךלמ תב הדובכ

ימשגה יפויל תסחייתמ הניא "תואנ תונב" ויהי רשא לש ויתונבש הכרבהש ,רמול ונילע
.(ולש תופקתשה אלא וניא ימשגה יפויה רשא) ינחור יפויל אלא ,ומצעל אוהשכ

לכ" רמאנש ומכ ,הדובכ הזו הייפוי הז .תועינצה אוה לארשיב השיא לש יתימאה יפויה
,ןתועינצב תואנ ויהי ויתונבש - רשא תא בקעי ךריבש הכרבה וזו ."המינפ ךלמ תב הדובכ
."םילודג םינהוכל תואושנ" ויהי וז ןתלעמ תוכזבו

הנוהכו תועינצ

םג התייה ,השודקו הרהט ,תוינחור לש ההובג הגרדב דומעל ךירצ היה לודגה ןהוכהו ליאוה
ול תעייסמ התייה לודגה ןהוכה תשא .ההובג תינחור הגרד תלעבו העונצ תויהל הכירצ ותשא
וניא יושנ וניאש לודג ןהוכש ,הכלהה העבקנש דע ,ךכ-לכ ינויח אוה הז עויסו ,ותדובעב
תויהל תוכירצ םילודגה םינהוכה לש םהיתושנ ויה ןכל .שדוקב ותדובע תא דובעל לוכי
.ןתועינצב "תואנ"

הל ויהש ,תיחמקה השיאה לע ארמגה רופיסב םג יוטיב ידיל אב הנוהכל תועינצה ןיב רשקה
,"?ךכל תיכזש תישע המ" :םימכח התוא ולאששכ ."הלודג הנוהכב ושמיש ןלוכו" םינב העבש
התכיזש איה העונצה התוגהנתה ,רמולכ ."ירעש יעלק יתיב תורוק ואר אל יימימ" :םהל התנע
.םילודג םינהוכ םינבב התוא

תחנ לש הכרב

י"שר איבמ ךכ לע ."רשא םינבמ ךורב" :רשא טבש תא השמ ךריבש הכרבה תא םג ריבסמ הז רבד
עדוי יניא" :ריעמ י"שר םלוא ,"רשאכ םינבב ךרבתנש םיטבשה לכב ךל ןיא" :ל"זח רמאמ תא
.םיטבשה ראשבמ רתוי לודג רפסמ רשא טבשב םיאצומ ונניא לארשי-ינב ןיינמב ןכש ,"דציכ

- ינחורה ןבומב "םינבב ךרבתנ" רשא טבש .תוכיאב אלא תומכב הניא הכרבהש ,רמול שי
,ןהינבב םג תאז ורידחה ,תוינחורב "תואנ"ו תועונצ ויה תוהמיאה רשאכ .םינבהמ תחנב
.תווצמהו הרותה יכרדב םיכלוהה םינב - תיתימא תידוהי תחנ בור םהמ תוורל וכז ןכלו
(109 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

תמא לש דסח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמלומגתל הפצמ אל

םיתמה םע םישועש דסח :(טכ,זמ תישארב) "םירצמב ינרבקת אנ-לא תמאו דסח ידמע תישעו"
.לומג םולשתל הפצמ וניא דסחה תא השועה ןכש ,תמא לש דסח אוה
(י"שר)


תובית-ישאר

.םיכירכת ,הטימ ,ןורא :תובית-ישאר איהש ,'תמא' הלימב םג זומר הז ןויער
(םירוטה לעב)


לומגה לע םירתוומ

לש ותרובקב קסעתה אוהש םשכש ,לומג םולשת שי םיתמה םע םישועש דסחב םגש איה תמאה
...הזה לומגתל הפצמ שיא ןיאש אלא .וב םירחא וקסעתי ךכ ,ורבח
(הרות ינינפ)


רומג בוט

לש ופוסב ,םימעפל ןכש ,הבוט תמאב וזש םיחוטב תויהל רשפא-יא יח םדאל הבוט םישועשכ
דסח - ותירחאב םג בוט אוה םיתמה םע םישועש דסח םלוא ,ער רבד הזמ לשלתשהל לולע ,רבד
.תמא לש
(בקעי להוא)


קפס ילב

ןכתיי יכ ,תמא הז ןיא םימעפל םידסחה ראשב .יתימא דסחהש ןוחטיב שי תמ םע םישועש דסחב
.קפס ילב יתימא אוה תמל םישועש דסח לבא ,הלוח וניא הלוחהו ינע וניא ינעהש
(הרות ינינפ)


ורכש המ

?ורכש המ והוויל םאו ."והשוע ףרח שרל געול" םושמ רבוע ,והוולמ וניאו תמה תא האורה
."לד ןנוח 'ה הוולמ" :רמוא בותכה וילע :יסא בר רמא
(ילשמ ,ינועמש טוקלי)


תמאו דסח

.(וכ,אל ילשמ) "דסח תרות"ו (ו,ד יכאלמ) "תמא תרות" - 'תמא'ו 'דסח' הנוכמ הרותה םג
םשל אלו המשל הרותה תא דומלל ,תמא לש דסחב קסועש ימכ הב קוסעל ךירצ הרותב קסועה
.רכש תלבק
(ץי'זוממ לארשי יבר)


הארי תמחמ אל

רחאלש דסח לבא ;השובה ינפמ םימעפ ,האריה ינפמ םימעפ ויבא תא דבכמ אוהש םדא ךל שי
.אוה תמא לש דסח - התימ
(הבר תישארב)

עובשה תרמיא


תיממ ףאה

.םייוסמ םדא לע החישה הבסנ םירבדה ךותבו ,דחא בר םע םעפ חחוש רנדימ השמ 'ר דיסחה
.לוזלזב ומטוח תא ברה הוויע ,שיאה לש ומש רכזוהשכ

רבדל רתומ ףאה תועצמאב וליאו ,רובידב קר אוה ערה-ןושל רוסיא יכו" :השמ 'ר ביגה
הלילח גורהל רשפא דבלב ףאה תמיקעב - 'שיא וגרה םפאב יכ' :רמאנ אולהו ?ערה-ןושל
."!םדאתודיסחה יכרד


סועכל אל

.רסומ ירפסב הבחרהב הנודנ ,סעכמ ענמיהל ידכ ומצע לע דובעל ךירצ םדאש תישיאה הדובעה
קמועל הריבסמ תודיסחה תאז תמועל לבא ,הז ןיינעב הבורמ קוסיע ןיא תודיסחה תרותב
.סעכה לש ותרמוח רבדב ל"זח ירמאמ

וליאכ סעוכה לכ" (ב,זכ א קלח רהוז) ל"זח רמאמ תא ראבמ אינתה לעב ןקזה ונבר ,לשמל
וסעכ תעבש יפל" :(הכ ןמיס שדוקה-תרגיא ,אינת) ריבסמ אוה ךכו ."הרז הדובע דבוע
ףאו .ללכ סעכב היה אל ,ול תאז התייה 'ה תאמש ןימאמ היה וליא יכ ,הנומאה ונממ הקלתסנ
ינידבו םדא ינידב בייחתמו ,ונוממ קיזמ וא והכמ וא וללקמ ,הריחב-לעב אוהש ,םדא-ןבש
םיחולש הברהו ,םימשה ןמ רזגנ רבכ קזינה לע ,ןכ-יפ-לע-ףא - ותריחב עור לע םימש
אוה ה"בקהש הנומאה תא (עגר ותואב תוחפל) דביא םדאהש דיעמ סעכה ,רמולכ ."םוקמל
אל ,תמאב ךכב ןימאמ היה וליא ןכש ,העונת לכו טרפ לכ ןווכמה אוהו ומלוע תא גיהנמה
.תלוזה לע סעוכ היה

רוסיא ריתהל

:רמוא היה ,סעכ ררועמ ועבטמש המ-רבד הרוק היהשכש ,רפוסמ 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ לע
בטיה שפחל ןכל םדוק םיכירצ הריבע רבד ריתהל םיצורשכו ,הרומח הריבע אוה סעכה אולה"
,חספב ץמח תלאשבו הנוגע רתיהב ומכ ,הז ןידב בטיה ןייעלו םיקסופבו ךורע-ןחלושב
ןויעו תוננובתה ירחא קר אלא ,דחא עגרב ןידה תא קוספל םיאשר םניא לארשי ילודג וליפאש
ןויע ירחאש ןבומ ."סעכה רתיה לש וז הלאשב בטיה ןייעלו המהמתהל םיכירצ ךכ .םיבורמ
.(38 'מע ,ג תרבוח םש -ילהא) סעכל םוקמ רתונ אל רבכ הזכ

וילע ,סעכ ידיל אב םדא רשאכש ,רמוא היה ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ לש ויחא ,ןורהא ןמלז ברה
-תורגא) ותתימאל אוהש יפכ ןיינעב ןנובתהל לכוי זאו ,תוקד תחאו םישיש תוחפל תוכחל
.(זטק 'מע ז ךרכ ,שטיוואבוילמ יברה לש שדוק

רפס) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לש ויתוחישב אבומ סעכמ תוענמיה לש םיאלפומה םירופיסה דחא
ךשמבש ,דוד 'ר ומשו ינעו טושפ ידוהי היה בוט-םש-לעבה ימיב :(148 'מע ו"צרת תוחישה
-אל םוכסשכ ,הריעה עסנ תוכוסה-גח ברעב .גורתא תווצמ םשל הטורפל הטורפ ץביק הנשה לכ
'ר בש וילע בוט ובילשכ .רתויב רדוהמו האנ גורתא ,הלודג החמשב ,ול הנקו ,וסיכב ןטק
םוכס איצוהש לע הל הרח בטיה .םייניש קוריחב ול הניתמה רשא ,ותגוז לאו ותיב לא דוד
תא הרבשו גורתאה תא הידיב הלטנ הביל רמב .חמשש יפכ וב חמש דועו ,גורתא לע הזכ
.הזכש גורתאל יואר ינניאש הארנ" :רמא אלא ,סעכ אלש דבלב וז אל - דוד 'רו .םטיפה
:ךכ לע רמא ט"שעבה ."?רדוהמ הכ גורתאל יתומכש טושפ ידוהי עיגי המ תוכזב ,תמאבו
."!הבוט הדימב הזכ ןויסינ היה אל הדקעה ןמזמ"

תעדה םוצמצ

ךרדב .רבדי אלו קותשי - סעוכ םדא רשאכש ,סעכה תדימל הלוגס תאבומ 'המכח תישאר' רפסב
רובידה לש וחוכבש ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ תאז ראבמ .ירמגל םלעיי יכ דע וסעכ טוקשי וז
תא ךכב לידגמו ףיסומ אוה ,הבהא ירבד רבדמה םדאב ומכ ,ןשילחהל וא תודימה תא ריבגהל
,וריבגמו וקזחמ רובידה :סעכב אוה ןכ .הליחתבמ רתוי דוע ריאמ הבהאה רואו ,ותבהא
.(ה 'מע ט"נרת םירמאמה רפס) ולטבמו ושילחמ רובידה רדעהו

ומכ ,תעדה טועימו ןיחומה םוצמצ םושמ הב שי סעכה תדימש ,בתוכ יעצמאה ר"ומדא ק"כ
יכ" (ט,ז תלהוק) רמאנ ןכו ."תועט ללכל אב - סעכ ללכל אב" (אל,חמ תוטמ ירפס) ורמאש
ללכל אב היה אל ,ןיחומהו תעדה םדאה לצא םיריאמ ויה וליא ."חוני םיליסכ קיחב סעכ
ותעדש רגובמהמ רתוי לקנב סעוכ אוהש ,הרצק ותעדש ,קוניתה לצא םיאור ונאש יפכו .סעכ
.(ותת 'מע יעצמאה ר"ומדאל רהוזה ירואיב) תעדה םוצמצמ אב סעכה ןכש ,הבחר


הלואגל הייפיצב


ביתכד ,'ה קורשי רשא תעב :שוריפ .'ונותא ינב הקרושלו' בקעי רמא הדיתעה הלואגה לע"
"םהל ןתנית אלש הלודג וא הנטק המוא תומואמ חיני אל ,'םצבקאו םהל הקרשא'
(אי,טמ ,תישארב םייחה רוא)

היהש השעמ


ירותסמה רחוסה

ואצי ,באז -יכדרמ יבר ןואגה וסיגו ,בובלב ןידה-תיב בא ,ןוזנתנ לואש-ףסוי יבר ןואגה
.ריעב םידוהיה יחתפ לע שיקהל

ותודפל רשפאו ,אלכל ךלשוה היבא רשא החפשמ דצמ תשאונ האירק םהילא העיגה לומתאה םויב
תרזעל ץלחיהל וטילחהו תיתימא תושפנ-תנכסב רבודמ יכ וענכתשה םינברה .רפוכ תועצמאב קר
.ריסאה

ךכ -רחא .םידימאה בובל יבשות לכ תומש הבו תטרופמ המישר םינברה ינש וכרע הליחתב
ךרדל ואצי םה .וז הבושח הרטמ ןעמל םירהל שיאה לוכי םתעדלש םוכסה תא םש לכ דיל ונייצ
.החלצהב םתמישמ תא ריתכהל ולכוי םויה ךישחי רשא דעש וויקו ,תרחואמ רקוב תעשב

לעב ,ריעצ שיא היה אוה .ןייטשנרב ילצרה 'ר ריבגה תיב לא הליחת ונפ תדחוימ הביס אלל
םג ןכלו ,םדוק ותוא ושגפ אל ןיידע םינואגה ינש .בובלל רבכמ-אל עיגהש ,םיחרופ םיקסע
.רישע שיאה יכ היה ועדיש לכ .ותובידנ תדימ לע רבד ועדי אלו והוריכה אל

אוה .רשואמ וינפ ונרק ,ותיב חתפב םידמוע םיבושחה םינברה ינש תא ילצרה 'ר הארשכ
וסיגו ,םאוב תרטמ לע הרצקב רפיס ןידה-תיב בא .בר דובכ םדביכו המינפ סנכיהל םנימזה
ןוידפ תווצמל הדבכנ המורת םירהל תיבה-לעב לא היינפב וירבד תא םילשה באז-יכדרמ יבר
.םייובש

.םינברה תא ילצרה 'ר לאש ,"?רבודמ ףסכ המכב"

ללוכה םוכסהמ דחא זוחא ךרעב היה הז .ילצרה 'ר לש ומש דצל ומשרש םוכסב ובקנ םינברה
.ידוהיה רורחשל שרדנש

.ילצרה 'ר רמא ,"סייגל םכילעש ללוכה םוכסה והמ התייה יתלאש .יתנווכתה ךכל אל ,אל"
יתרוק לצב םכתוחכונב ינדבכל וליאות םא" .ללוכה םוכסב םינברה ובקנ ,הלאשהמ םיעתפומ
,"ואלכמ ידוהיה לש ורורחשל שרדנה םוכסה אולמ תא םכל ןתא ,םיירהצ תדועס ימע דועסלו
.ילצרה 'ר רמא

תדועס ךלהמב .ילצרה 'ר לש ותנמזהל ונענש ןבומ .םיממותשמכ הזב הז וטיבה םינברה ינש
'ר .םייובש ןוידפ תווצמבו הקדצה תווצמב וקסעש הרות ירבדב לגלגל םינברה וברה םיירהצה
.החמשו ןוצר תועיבש וקיפה וינפו םירבדה עמשמל רשואמ היה ילצרה

יילע לבקל ינאיבה המ" ,ןחלושה דיל הקיתש לש עגר ילצרה 'ר לצינ ,"ינא םכל רפסא תעכ"
.םולשתה לטנ לכ תא

.ינתוח ןחלוש לא יתוכמסיהמ יתאצי ךא רשאכ ,םינש המכ ינפל ליחתמ רופיסה ,ןכבו"
.'ךתחפשמ תא סנרפו רחסמב קוסע ,ךל' :רמאו ףסכ לקש תואמ-עברא ידיב ןתנ ינתוח

,דיריל יאובב .והשלכ קסעב ליחתהל לכואש ידכ ,ץיבקשולב ךרענש לודגה דיריל יתנתמה"
עיגה עתפלו ול תוכומסה תואטמסב טטושל יתינפ .ישאר תא הררחסש הבר הלומה םש יתאצמ
.לופיל טמו בולע ףירצל יתעגהש דע לוקה תובקעב יתכלה .השיא לש יכב לוק יינזואל

הל ןיאו הקרפל העיגה רשא התב לע באכב התכבש ,הדורמ היינע ,השיא יתשגפ ףירצה ךותב"
יתאצוה םיימעפ בושחל ילבו התבו השיאה לע ורמכנ יימחר .הינודנל תחא הטורפ וליפא
יב הטיבה וז .הייכובה השיאל םתוא יתרסמו יל ויהש ףסכה ילקש תואמ-עברא לכ תא יסיכמ
.החמש לש יכב היה הז םעפה .רעסנ יכבב הצרפו הנימאמ-אלכ

יתבבוס הכורא העש .יתישעש השעמה לש ותועמשמ אולמ תא יתטלק זא קרו ,דיריל יתרזח"
.הייפהפי םיגומלא תזורחמ וידיבש רחוסב יתנחבה םואתפ .תושעל המ תעדל ילב ,ירורהסכ
.לאש ,'?תזורחמה תא תונקל הצרת םאה'

.'יל ןיא ףסכ ךא' ,רירמ ךויחב יתבשה ,'הצרא םג הצרא'"

התוא יתלטנ .רחוסה רמא ,'הפקהב התוא ךל תתל ןכומ ינאו ןימאו רשי םדא יל הארנ התא'"
תזורחמה תא רוכמל יתחלצה רצק ןמז ךותב .םילקש ףלא ול םלשל תובייחתה תרומת וידימ
.םילקש םיפלא-תששב

יל הריאה התיא םג .תפסונ הרוחס הפקהב יתחקלו יבוח תא יתמליש ,רחוסה לא יתרזח"
יתשקיבו רחוסה תא יתשפיח דיריה ףוסב .םוצע םוכס יתרבצ םידחא םימי ךותב .םינפ החלצהה
.דוע ויתיאר אל ךא ,ול תודוהל

,ץיבקשולב דיריל עוסנל ינא גהונ הנשב הנש ידמ .ייקסעב המוצע הכרב ינא האור זאמ"
.ויתאצמ אל ןיידע ךא ,דיריל עסונ ינאש םינש המכ רבכ .ול תודוהלו רחוסה תא רתאל ידכ
.ומצעבו ודובכב איבנה והילא אלא רחוס היה אל הזש םינעוטה שי

תסנכה תווצמ יל הנמדזנ רשאכש ,הדבועה תוכזב קר יל אב ירשוע לכ יכ ירמגל יל רורב"
אלש ,השוחנ הטלחה יבילב הלמג זאמ .יל רשא לכ תא יתתנו ןובשח םוש יתישע אל ,הלכ
."יל תנמדזמה הקדצ תווצמ םוש ץימחהל

ימ" :ףיסוהו לק ךויח ךייח אוה .ילצרה 'ר לש ורופיסל םימעפנ וניזאה םינואגה םינברה
ותוא תא תוארלו בושל הכזא ,םייובש ןוידפ לש וז הווצמ תוכזב ,םעפה אקווד ילוא ,עדוי
..."רשועה ךרד לע יתוא התלעה ולש םיגומלאה תזורחמש ,ירותסמ רחוס
םיידוהי םייח
טסרוד 'פורפהו רלימ םייח 'ר :ןוגראה ישאר


הליהקה תרזעל הלועפ-ףותיש

קר .רתויב הרצק בור יפ-לע איה ונייחב םייזכרמו םיבושח םיאשונל תיתרושקתה בלה-תמושת
,תחא תינידמ העדוה האב הנהו ,ינועהו הלטבאה ןיינעב ץראה השעג רפסמ תועובש ינפל
.ויה אלכ ויהו הדיצה וקחדנ םיינעהו

םיעדוי רבכ ונחנא לבא ,תורתוכל שדחמ הלוע ןיינעהו ,ינועה ח"וד תסנכל שגוה עובשה
.וילגר תא קחדת תרחא תינויצסנס השדחש דע ,םיימוי וא םוי ךשמל היהי הזב קוסיעהש
ןה םישלחלו םיקקזנל הגאדהו תושיגרהש םייתובדנתה םיפוג טעמ-אל ץראב שי ,תאז תמועל
היינשה ריעה) םילשוריב לעופ םהמ דחא .הנשב םימי השימחו םישיש תואמ-שולש םקוח-םחל
הליהקל החוורו תואירב ילעפמ' ארקנ אוהו ,(ןורחאה ח"ודה יפ-לע ,ינועה גרדמב
.'םילשוריב

החוורו האופר

.'תלוזה תרזעל זכרמה'ו 'אפרי אפרו' - םינב םינוגרא ינש םינכוש וז תרתוכ לש הליצב
הרזע ןתמבו ,םוקמל םוקממ םילבגומ תעסהב ,םהיתוחפשמבו םילוחב הכימתב קסוע ןושארה
תומח תוחוראו ןוזמ קפסמו םיבערהו םיינעה ןעמל לעופ ינשה ןוגראה .םייאופר ץועייו
.תיב-ירסחו םידומלגלו תובער תוחפשמל

,םילשורי תייריע שאר ןגס ,רלימ םייח 'ר - םיינש םידמוע הלא דסח ינוגרא ירוחאמ
הסדה יאופרה זכרמב תיגרוריכה הקלחמה להנמו ימלוע םש לעב גרוריכ ,טסרוד הירא 'פורפהו
.םדסוויהל ירישעה תדלוהה-םוי תא הלא םינוגרא ינש ונייצ הלא םימיב .םרכ-ןיע

בלל עגנ

םינהכמ ,'אפרי אפרו' לש 'תואישנה שאר-בשוי' ראותב אשונה ,טסרוד 'פורפה לש ודיצל
,ותרדגהכ ,'ףחסנ' ומצע אוה .םש-יעודי םישיא ןכו ,םיפסונ םיריכב םיאפור תואישנ ירבחכ
יבדנתמ לש םתוליעפ תוציחנ לע ויניע-ומב דמעש רחאל ,'אפרי אפרו' לש תוליעפה ךות לא
םביבס םינירקמ םהש ישונאה םוחה תאו םהלש המוצעה תוריסמה תא יתיאר" .וילפוטמל ןוגראה
םיבבוסהו םילוחה לע תיבויח העפשה םג הזה םוחל שי המכ דע יתחכונשכ .יבילל עגנ הזו
.רמוא אוה ,"ןוגראל ליעפ ןפואב ףרטצהל יתטלחה ,םתוא

טעמ ררוואתהל םתוא םיאיצומו םיידועיס םילוח לש םהיתבל םיעיגמ 'אפרי אפרו' ישנא
םה .םישדוחו תועובש םהיתבב םיאולכ םיראשנ ויה ,םיבדנתמה אלוליאש םישנאב רבודמ .ץוחב
םיינפוס םילוחל 'הנורחא הנחת' אוהש ,'יתפרצה םילוחה-תיב' ומכ תומוקמל וליפא םיעיגמ
.הרזעו דודיע טעמ םינתונ םהל םגו ,ל"חר

ןוכנה ןופלטה

היטרקורויבה םע דדומתהל םישקתמה םילוחל הרזע ןתמב קסוע תוליעפה לש ףסונ ןפ
ןה םהל םיעייסמו םיכילה הלא םילוחל םירצקמ ןוגראב וירבחו טסרוד 'פורפה .ןונגנמהו
.תונוכנה תובותכה לא הינפהב ןהו יעוצקמ יאופר ץועייב

עיגה ,תרחואמ ברע תעשב ,תועובש המכ ינפל .תוומו םייח לש הלאש םיתיעל אוה הזה עויסה
ףאו ,םייתלצעב ולהנתה םיניינעה .םילשוריב םייאופרה םיזכרמה דחאב ןוימ-רדחל הלוח
לא ןפלט הלוחה לש החפשמ בורק .רבדל ימ םע ול היה אל םצעב ,הנכסב וייח יכ ןעט הלוחהש
תא ליצהו חתנמ הלוחה לא קעזוה רקוב תונפל עבראב .דימ הנתשה לוכהו ,'אפרי אפרו' ישנא
.02-5376785 :'סקפ ,02-5000419 :םינוגראה לש ןופלטה .וייחגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


'תיבה תכרב'

םיאשונה םינוש םיחסונ ,המישרמ תירחסמ החלצהב ,ץראב םיצפומ םינורחאה םירושעב :הלאש
שי ןכא םאה .ןהידעלבו םינבר תונומת םע ,המודכו 'קסעה תכרב' ,'תיבה תכרב' תרתוכה תא
?קסעה וא תיבה תרימשל הכרב הזב

גהנמל איה הנווכהש ל"זח ושריפ "ךמיא תרות שוטית לאו" (ח,א ילשמ) קוספה תא :הבושת
ימלשוריה דומלתב וניצמ ןכו .ורמושל שיו אוה הרותש ,(ךתמוא=ךמיא) לארשי וב וגהנש
.םרמושל הבוחהו םינוש לארשי-יגהנמב תוכיראב קוסיע

ךכל תוטושפה תוביסה תחא ."איה הרות - לארשי גהנמ" (םיקסופב םג) חוורה יוטיבה ןאכמ
םהב םדא לזלזיש לככו ,תויסיסבה תוכלההו תווצמה לע תרמוש םיגהנמה תרגסמש ,הדבועה איה
.שממ הכלהב םג רבד לש ופוסב לזלזיש וילע הקזח -

םיגהנמל (תוכז תוחפלו) ךמס אוצמל ולדתשהו תורודה לכב לארשי ילודג ולמע ,ךכש ןוויכמ
רוקמ םהל ןיאש ,םיכמסומ-יתלב 'םיגהנמ' םיקסופה וללש ,ליבקמב .לארשי תוליהקב וגהנש
.ןמאנ

היינפ םהב ןיא םג .אל-ותו טושיקל םיזורחכ םרוקמב ובתכנ הלא םיחסונ :ונניינעבו
תועמקה יפסואב םג .("הז תיבב הבורמ הכרב חלשי אוה ןמחרה" :ןוזמה תכרבב ומכ) ה"בקל
םיצופנ ,םינושמו םינוש םיגוסמ ,המ תדימב םימוד םיחסונ .המוד חסונ אצמנ אל םיידוהיה
.'לארשי גהנמ'מ קלחכ תאז תוארל ןיאש ןאכמ .ב"הראב םייוגה ןיב

רודיהו חתפ לכב תוזוזמ תעיבקל - תיתימאה הכרבל גואדל ףידע ,היודב 'הכרב' םוקמב
יוטיבה ,בגא .תובורק םיתיעל םהב שמתשהלו ,תיבב הקדצ תופוקו שדוק-ירפסלו ,ןתורשכב
לזמ" :י"שר שריפו ,"הבורב - תיבה תכרב" :(א,גק תובותכ) דומלתב עיפומ 'תיבה תכרב'
.תיבב הכרב הפיסומ תפסונ שפנ לכ ,רמולכ ."ףידע - םיברד
ה"ד חל ללכ 'מ 'עמ םיללכה סרטנוק ,דמח ידש .ו,א תינעתו א,ד םיחספ ימלשורי .ב,גצ ןילוח האר
.הצש ,א ךלמ תורגא .שד 'יס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש .רוגשש המזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il