679 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אראו תשרפ * (7.1.2000) ס"שת'ה תבטב ט"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


שאייתהל אל קר


ףלא הרשע-הנומשל תישיא הידגרט קר ונניא ןלוגה ןדבוא
לכל איה תירקיעהו תיתימאה הנכסה .םש םיררוגתמה םידוהי
םורדה וא ןופצה יבשות ,ונתיאמ תחאו דחא


תחלשמה .ןלוגה דיתע לע ב"הראב הלא םימיב להנתמה ןתמו-אשמב ןגוה אל דואמ והשמ שי
תריסמל דגנתמ לארשיב םעה בור עגרכש הרורב העידיב םירוסה םע תושיגפל האצי תילארשיה
תא ללושה קצומו לודג בור שיש םיחיכומ םינורחאה תועובשב ושענש םירקסה לכ .ןלוגה
תרמגומ הדבוע רוביצל ואיבי רשאכש ,םיווקמ ןתמו-אשמה יטוונמ .ןלוגה לע רתוול ןויערה
תא תוחדל רוביצה ססהי - ולוכ םלועהו םינקירמאה תכימתב ,תובית-ישארב םותח םכסהו
.ול םידגנתמ ונחנאש רבד ונילע תופכל ןיעדויב םיכלוה ,רמולכ .ורשאל אלו םכסהה

תירוביצה תודגנתהה תא ,םכסהה םתחנש םדוק ,וישכע אקווד אטבל הנוילע תובישח שי ןכל
תא ןיבמ לארשיב םעהש ,ולוכ םלועלו לארשי תלשממל ריהבהל ינויח .הזכ םכסהל הבחרה
תוחטבה תורומת ולש ןגמה תומוח לע רתוול םיכסמ וניאו הזכ םכסהבש תורומחה תונכסה
.ץירע רוטטקיד לש תויובייחתהו

תדחאמה הפיאשה

,איה תמאה לבא ,ןלוגה לע קבאמב רתוי עמשנ ןלוגה-תמר יבשות לש םלוק ,םירבדה עבטמ
תישיא הידגרט קר ונניא ןלוגה ןדבוא .רקיעהמ ןוידה תא הטיסמ ישיאה םבאכ לע שגד תמישש
תחרופה תובשייתהה סרה קר הנניא ותועמשמ .םש םיררוגתמה םידוהי ףלא הרשע-הנומשל
יבשות ,ונתיאמ תחאו דחא לכל איה תירקיעהו תיתימאה הנכסה .םיגשגשמ םיבושיי תריקעו
.םילשורי וא הלפשה ינב ,םורדה וא ןופצה

בחרמה ךותל עקתנש ידוהיה 'יא'ה תא קלסל - תחא הפיאשב םידחואמ ונביבסמש םיברעה לכ
שי .לולצו םר לוקב תאז םירמוא םיברעה .הפידר לש תנומסת וא אווש ששח הז ןיא .יברעה
םיארוקה שי .רתוי תונדועמ םילימב וז הפיאש םיווסמה שיו ,תוטוב םילימב ךכ לע םירבדמה
.םיבלשבו הגרדהב ךכל עיגהל םיפיטמה שיו ,וישכע לארשי תנידמ לש הלוסיחל

םתחנה ,םולש ירחוש םהש ןוויכמ .הלא תודבועמ םלעתהל המ-םושמ וטילחה ונכותב םיבר
,םרשואל ץק ןיא ,םדי תא ץוחללו םהילא ךייחל םינכומ םיברעה םאו .הלאכ םיברעה םג ,איה
תא םהינפל גיצמ התאשכ .לארשי לש הלוסיחל תיסהל םיברע םתוא םיכישממ בגה ירוחאמ םא םג
לא .ינדרוט בובז תייה וליאכ ,הדיצה ךתוא םיקלסמ םה ,םיבתוכו םירמוא םיברעהש םירבדה
.'םולש'ה תוגיגח תא לקלקת

עירתהלו קועזל

ןלוגה לע תבשוי לארשישכ .םהיתופיאש תא םישגהל םילוכי וניביוא ןיא ,יחכונה ונבצמב
בור רשאכ .ונב המחלמ לע םולחל לוכי ירוסה ןדורה ןיא - קשמדב עוגפל םילוכי היחתותו
םחוכב ןיא - םיקתונמ םייאב םיזכורמ םיניטסלפהו ,ונידיב ןיידע ןורמושו הדוהי יחטש
.לעופה לא םהיתומיזמ תא איצוהל

ןגמה -תמוח ,ןלוגה תא ונתיאמ וערקי םירוסה .םיבלשב לארשי תא עינכהל ,איה םתווקת
לכ תא לביק דאסא םאו ,תוחפב קפתסי אל תאפרע .ץראה ןופצ לע הנגהל ךכ-לכ תינויחה
םידוהי ףלא הרשע-הנומש רוקעל רשפא םא .ןורמושו הדוהי יחטש לכ לע שקעתי אוה ,ןלוגה
רבכ םאו .ןורמושו הדוהימ םידוהי ףלא םינומשו האמ םג שרגל היהי רשפא ,ןלוגב םהיתבמ
.ברסל לכונ אל זאש רמוחו-לק - 'אל' רמול ונחוכב ןיאש ונתוא ענכשל םיסנמ םויה

לכב ררועתת .םיטילפ יפלא תואמ ץראל סינכהל ונתיאמ ועבתי .יתימאה ץחלה ליחתי זאו
-ןיב הכימתל הכוזו וישכע רבכ תעמשנש העיבת) 'הקולח'ה תולובגל ונגיסהל העיבתה התמצוע
.בגנהמ םיקלחבו לילגב 'הימונוטוא' ושרדיו קבאמל ופרטצי לארשי ייברע .(תרבוג תימואל
.ץראה םורדב םיחטש לע היתועיבת תא שדחמ ררועת םירצמ

קועזל ,ונשפנ לע םוקל ןמזה וישכע .ונתיאמ תחאו דחא לכל ,ךלו יל תיתימאה הנכסה וז
!שאייתהל אל ,רקיעהו .ריהזהלו ררועל ,עירתהלושדח שילבויה תרצע

ר"ומדא ,שטיוואבוילמ םדוקה יברה לש ותוקלתסהל הנש םישימח ואלמי הנשה טבשב 'יב
לדנעמ-םחנמ יבר ,ומוקמ-אלממו ונתח לש ותואישנלו ,(ןוסרואינש קחצי-ףסוי יבר) ץ"יירה
תרצע - םזכרמבו ,לבויה לגרל ומייקתי םיבר םיעוריא .שטיוואבוילמ יברה ,ןוסרואינש
די' לכיהב ,ברעב 6 העשב ,(18.1.2000) טבשב א"י ,ישילש םויב ה"יא ךרעיתש ,לבויה
הריש יקרפ .םידבכנ רוביצ-ישיאו תודיסחהו הרותה ילודג תופתתשהב ,ביבא-לתב 'והילא
םיטרפ .ץראה יבחרב ד"בח-יתבב תועסה םואיתו םיסיטרכ .חבש ירואו דירפ םהרבא יפמ הרמזו
.03-9607588 :םיפסונ

תנגרואמ העיסנ

תוצובק תעיסנ לש דחוימ עצבמ ד"בח-יריעצ םימזוי יברה תואישנל לבויה תנש לגרל
טבשב 'הב ה"יא אצת הנושארה הצובקה .שודקה ןויצה לע הליפתלו יברה רצחל תונגרואמ
.בורקה ד"בח-תיבב המשרהו םיטרפ .(19.1) טבשב ב"י יעיבר םויב רוזחתו (12.1)

םיאצאצה תודעוותה

תודעוותה ד"בח-רפכב '770' ןיינבב היהת ,8:30 העשב ,טבש שדוח-שאר ,וז תבש יאצומב
.םיאצאצה דוגיא ידי-לע תכרענ תודעוותהה .אינתה לעב ןקזה ונבר יאצאצ לש תדחוימ
.02-5370762 :םיטרפל

תונהילו תונקל

:'תבש ןחלוש' רפסה לש תומש ךרכ תא תויונחב עובשה תישארב ואצמ אלש םיבר םיארוק תלאשל
רישעהלו רפסה תא גישהל םינמזומ םתאו ץראה יבחר לכב תויונחל רפסה עיגה רבכ הלא םימיב
תונח ,(חולשמ ימד תפסות ילב) תינופלט הנמזהל .עובש ידמ םכלש תבשה ןחלוש תא ותועצמאב
.03-9606120 :'הקיאדוי'שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.אראו תשרפל


לחה רבכ עסמה

רוסמל ונבר השמ תא חלושו םירצממ הלואגה לע ותחטבה תא ה"בקה קזחמ ונתשרפ תליחתב
םכתא יתלצהו ,םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו" :אובל הבורק הלואגה יכ לארשי-ינבל
."םעל יל םכתא יתחקלו ...היוטנ עורזב םכתא יתלאגו ,םתדובעמ

,'יתלאגו' ,'יתלצהו' ,'יתאצוהו' :הלואג לש תונושל העברא ונמנ ןאכש ,ל"זח םירמוא
עבראמ ,לארשי -ינב לש תולואג עבראל םיזמור וללה הלואגה תונושל תעברא .'יתחקלו'
יתאבהו" :הלואג לש ישימח ןושל ה"בקה רמוא ךשמהב .דבעתשהל םידיתע םה ןהבש תויולגה
הלואגה ,חישמה תומיב אובל הדיתעה הלואגה דגנכ ןווכמ הז ןושל ."ץראה לא םכתא
.המלשהו תיתימאה

הלחה הלואגה

עסמה לחה םג זאש ,תדמלמ םירצמ תלואג ןמזב רמאנ הלואגה לש ישימחה ןושלה םגש הדבועה
:שטיוואבוילמ (קחצי-ףסוי יבר) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ םג אטבתה ךכ .הדיתעה הלואגה לא
."אובל הדיתעה הלואגה לא 'םיעסונ' ונחנא םירצמ תאיצי זאמ"

רבכ איה אלא ,תידיתע החטבה תניחבב קר הנניא הדיתעה הלואגהש ,איה רבדה תועמשמ
לתופמהו ךוראה עסמהמ קלח םה ,תורודה ךשמב לארשי-םע תא ודקפש םיעוריאה לכו ,הליחתה
וז ןיא ןכש ,הלואגה תנומאל המכו המכ יפ םילודג המצועו ףקות ןתונ הז רבד .הלואגה לא
.םלועה תואיצמ ךותב רצוויהל ליחתה רבכש רבד אלא ,דבלב הנומא

הבוט החטבה

רבכ םייוסמ השעמש הדבועל תועמשמ שי ,םדאה ישעמב רבודמ דוע לכ :לואשל רשפא ןאכ םלוא
עסמה םא םגו ,וליבגהל לוכיש רבד םוש ןיא ירה ,ה"בקב רבודמ רשאכ לבא ;תושעיהל ליחתה
ןיינעש ךכב אופא שי תובישח וזיא .הלואגה תא רוצעל וחוכב ,ליחתה רבכ הלואגה לא
?םירצמ תלואג תעשב ליחתה רבכ הלואגה

תורזג לע קר וב רוזחלו טרחתהל לוכי ה"בקהש עודי ןכש ,הישוק וז ןיא רבד לש ותימאל
."!?הנמיקי אלו רבידו !?השעי אלו רמא אוהה" קוספה רמאנ תובוט תורזג לע וליאו ,תוער
הלואגל תנווכמה החטבה ,"םכתא יתאבהו" םירצמ תלואג תעשב ה"בקה חיטבה רשאכ ןכל
.ותחטבה תא םייקל ,לוכיבכ ,'חרכומ' אוה ירה ,הדיתעה

רבגתהל לק

הל רתונ אלו וישכע תמייק רבכ ,היאישו התלודג לכ לע ,המלשה הלואגהש אופא םיעדוישכ
תולגה ןמזבש םירתסההו תומלעהה לעו ,םיישקה לכ לע רבגתהל רתוי הברה לק - תולגתהל אלא
.םינורחאה תורודב דחוימבו ,ללכב

םלעתהל רשפא - לעופב הווהתמו תמייק רבכ הלואגהש ,איה תיתימאה תואיצמהש םירכוזשכ
,השודק לש ףקות ,יתימא ףקות ךותמ דועצל אלא ,ללכ םהמ םשרתהל אלו םלועבש םיישקה לכמ
.המלשהו תיתימאה הלואגה תא ונלש רשבה יניעב הארנ םג זאו ,הלואגה תארקל
(125 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

סוחיי :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםמצע תוכזב םיקידצ

לא - אראו" :י"שר שרפמ .(ג,ו תומש) "בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו" :רמוא ה"בקה
לשו קחצי לש םתקדצ יכ ,ונעידוהל שקבמ י"שר אלא ?י"שר ןאכ שדיח המ הרואכל ."תובאה
םיקידצ - "תובא" תניחבב ויה םלוכ אלא ,םהרבא ידכנ וא ינב םתויה תדבועמ העבנ אל בקעי
.םמצע תוכזב
(ןלשימרפמ ריאמ יבר)


?םיסחוימ םידבע

ימ רוכזל םהילעש לארשי-ינבל רמול הווטצנ השמ .(די,ו תומש) "םתובא תיב ישאר הלא"
ויהיש האנו האי הז ןיאש וניבי תאז ועדיישכ .םיאב םה ןכיהמו םסוחיי המ ,םהיתובא
.םירצמל םידבעושמ םידבע םלועל
(רדנסכלאמ ךינעה-ןושרג יבר)


התא ימ

קידצ לש ודכנ ינא" :שיאה הנע ."?התא ימ" :ולצא רקיבש םדא םעפ לאש זנאצמ םייח יבר
."ךבס ימ אלו התא ימ ךיתלאש" :םייח יבר ול רמא ."ינולפ

סוחייב וקפתסה אל תובאה

ויה םהיתובא םג םאש ,רוכזל םהילע .םילודג תובא םהל ויהש ךכב םירדהתמ םיסחוימה
.םינטק םיראשנ םה םג ויה ,םמצעב םילודג תויהל םילדתשמ אלו תובאה תוכזב םיקפתסמ
(ץישפורמ ילתפנ יבר)


ץורפל ףיסוהל

הזבו ,םמצעמ םישדח למעו העיגי םיפיסומ םניאו םהיתובא ךרדב םיכלוה םהש םיראפתמה שי
ץורפל השוריפ תובאה יכרדב תיתימא הכילה .תובאה יכרדב םיכלוה םניאש םיחיכומ םה אפוג
.ףרה אלל םדקתהל ,םיכרד לולסל ,המידק
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


סוחייה חוכב

לע רפסל בהלנ אוהש םיאצומ ,תווצמהו הרותה ךרדמ קוחרש ימ םע םג ,ידוהי םע םירבדמשכ
תובא תוכז תרזעב .תינולפ הרייעב יחש ,ינולפ רבחמ לש ,ןינ ,דכנ ,ןב אוהש ,וסוחיי עזג
.םינמזה לכבו תונידמה לכב לארשי תובבל תא ררועל םילוכי ,וז
(םירוביד יטוקיל)


ףונמ לע םיעסונ אל

,ףונמ לע עוסנל וחוכבש בשוחש ימ לבא ,םינוכנה םיספה לע םדאה תאלעהל ףונמ אוה סוחיי
.הטוש אלא וניא
(רימזוקמ לאקזחי יבר)

עובשה תרמיא


תיעבט השקב

ןמ התשש רחאלו ,וכרדכ ,הבר תוקבדב הלדבה ץירוקמ סחניפ יבר השע ,תבש יאצומב ,םעפ
."תרזועה רוזחתש 'ה רוזעי" :רמא סוכה

אלש רחאל .וז הרימאב םינומטה םיזמרה תא ןיבהל ןויסינב םהיניב ןודל וידימלת וליחתה
.רבדה רשפל ולאשלו קידצה לא סנכיהל וטילחה ,ותעד ףוסל תדרל וחילצה

הכלהו יתייער םע הכסכתסה תרזועה .תורתסנ תונווכ יל ויה אל" :רמאו סחניפ יבר ךייח
."הרזעל הקוקזו הלוח יתייער ןכש ,רוזחתש ה"בקהמ אופא יתשקיב .הל

ויבא לא תויעבטב הנופ דליש םשכ" :רמאו ףיסוה ,םידימלתה ינפ לע ההימתה תעבה הארמל
."ויכרצ לכ תא ה"בקהמ שקבל ךירצ ידוהי ךכ ,ויתושקב תא שקבמותודיסחה יכרד


יתימא ךוניח

.םידליה ךוניח לע ןהו ימצעה ךוניחה לע ןה ,ךוניחה תדובע לע בר שגד המש תודיסחה תרות
לש ונב-ןב יבר ןב יבר םג ,ךוניחל קוקז דחאו דחא לכ" :רמול וגהנ םינושארה םידיסחה
.(163 'מע י"שת םירמאמה רפס) "יבר

םע גהנתהל דחאו דחא לכ ךירצ דציכ םיברב רבדל הברמ היה ,ותואישנ תליחתב ,ןקזה ונבר
תא וחינזהו ,ללפתהלו דומעל ,םמצעל קר וגאדש הלא לע דחוימב דיפקה יברה .ותיב ינב
רמול ילבמ ,תודוקפבו םייוויצב ,תוחישקב תיבה תא וגיהנהש הלא לע ןכו ,םתיב ינב תכרדה
גהנתהל ךירצש שיגדהו ,תאזכ הגהנה ךרדמ ונוצר תועיבש-יא תא אטיב יברה .רבסהו םעט
םיתיעל םא ףא ,רשפאה לככ בוריקב תאז תושעלו ,תיבה ינב תא ךירדהל ,עוצימה ךרדב
צ"יירה ר"ומדא שדוק תורגא) ל"זח תצעכ ,'החוד לאמש' תטישב םג שמתשהל םיכירצ תוקוחר
.(אית 'מע ,י ךרכ

דמח-םרכ ומכ

ךירצ שיא לכ" :(טית 'מע ,י ךרכ שדוק-תורגיא) ויתורגיאמ תחאב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ
זאו ,תוקשהלו רודעל ןנגה תדובעב יולתה ,דמח-םרכ לע ומכ ויחיש ויתונבו וינב לע טיבהל
,ויחיש ויתונבו וינב לע ושפנו ובל םישל ךירצ םדאה ןכ .וידי השעמב הרשת םיקולא תכרב
."ותדובעב בוט ירפ הארי ךרבתי םשה תרזעב זאו

תווצמו הרות לש ךוניחב" :(123 'מע ,א ךרכ צ"יירה ר"ומדא תודלותה רפס) ףסונ ללכ
לש וא בגא ךרד לש ,תונטק לש ןיינע ןיא - טרפב ד"בח תודיסח יפ-לע ךוניחבו ,ללכב
ךוניחב הנה ,'תונטק' ול םיארוק תוירבהש ןטק רבד םג ,יטרפ רבד לכ .'יתית יכיהמ'
."ירקיע רבד ףאו לודג רבד אוה יתודיסחה

עוטנל התייה ,טרפב יבר תיבבו ללכב ד"בח ידיסח לצא ,תודיסחה יכרדב תוכרדההמ תחא
המ לע אל ףאו ,הליכאב ןררב תויהל אלש רהזיהל וילעש ,רתויב ריעצ ליגמ רבכ ,דליב
.(165 'מע א"ישת םירמאמה רפס) ןושיל

-רחא קרו ,לוח ידומילב היהת 'םירדח'ב םידומילה תלחתהש ,הרזג היסור תלשממ הננכת םעפ
'יחישמב ועגת לא' קוספה לע" :רמא ,ןקזה ונברל רבדה עדונשכ .שדוק-ידומיל ודמלי ךכ
הלשממ .'ןבר-תיב לש תוקונית ולא' :(ב,טיק תבש) ל"זר ורמא (בכ,זט א םימיה-ירבד)
.(156 'מע ב"שת תוחישה רפס) "םלעיתו החמית - ןבר-תיב לש תוקוניתב עגפתש

דמלמה תומד

תרסהב קסעו ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ ,ויבא רדחב םעפ דמע ,רשע ןבכ דלי היה ץ"יירה ר"ומדאשכ
הפוגמה תרסהו ,(תויתוא ןהב ויהש הלא טרפב) חספה תארקל ןייה יקובקב לעמ תומתוחה
אלש רקיעבו ,גחה דובכל לביקש םישדחה םידגבה תא ךלכלל אלש רהזנ הדובעה תעב .תצקמב
שי תודיסחה תרותב :ול רמאו ,ויתובשחמ ךלהמב ריכה ויבא .תושדחה םיילענה קרב תא לקלקל
םסרכמו בלכ דמוע ןחלושה תחתו ,םינדעמ ינימ לכב ךורעה ונחלוש דיל בשויה רש לע לשמ
ידכ דע דליה לע ועיפשה םירבדה ?תומצע םסרכל ןחלושל תחתמ לא דרי רשהש ןכתייה .תומצע
.(74 'מע ג"שת תוחישה רפס) םישדחה וידגב לע לכתסהל שייבתהש ,ךכ

,דחא דמלמ לע וינפל וצילמה .דמלמ םרובעב שפיח ,ךוניח ליגל וינב ועיגהש ,דחא דיסח
אוהש המרה תא תמלוה הניא שיאה לש תידיסחה ותגהנה יכ ורמואב ,ותחקל בריס דיסחה ךא
,ןוכנ" :ול רמאו דיסח ותוא לא אב אוהו דמלמ ותוא ינזואל םירבדה ועיגה .וידליל שקבמ
תמאב הצור ינא ירהש ,ןוכנה ךוניחה תא ךידליל ןתאש ןבומ לבא .יתימא דיסח ינניא ןיידע
ויהיו ךממ ודמלי םה ןכש ,הרצה לכ וז" :דיסחה הנע ."םידיסח תויהל ולדגי יידימלתש
..."םתודיסח לכ אטבתת ךכבו ,םידיסח ויהי םירחאש תמאב וצרי םה םג ,רמולכ - ךתומכ


הלואגל הייפיצב


...ורמא ןכו .לארשיל העושיה ןמיס אוהו ,תוקזחתמו תובר תורצ הנייהת ,ץקה ברקתי רשאכ"
"ול הכח - רהנכ וילע תואב תורצש רוד תיאר םא
(בכ,ה תומש ייחב ונבר)

היהש השעמ


רענה תלצה

יכרוצל תולחה תאו םחלה תא םמצעב תופאל וגהנ ,םילשוריב הקיתעה ריעה יבשות ,םידוהיה
ןנוצרב ,תיבה-תורקע .ינולפ הפוא ידי-לע רוכח היהש ,רונת אצמנ בוחר לכב טעמכ .םתיב
.ויתורישל הרומתב הפואל בוקנ עבטמ תומלשמ ויה ,ןהידי ישעמ תא תופאל

.תיזנכשאה הדעה םע םטועימו ,תידרפסה הדעה ינב םע ונמנ הפוקת התואב םיפואה תיברמ
תסנכה-תיבל ךומס הייפא רונת רכחש ,לטנזור ןהכה יבצ-ךורב 'ר היה םינורחאה הלאמ דחא
.ד"בח בוחרבש םייחה-רוא

השועו םימש-ארי היה אוה .'יתפצה הפואה' לוכ יפב הנוכ ,תפצב דלונש ,יבצ-ךורב 'ר
ינש .המצע תוכזב דסחו הקדצ תלעבו םימש-תארי השיא התייה ,לרפ ,ותייער .הנמאנ ותכאלמ
לע חיגשמ הנמתנ ותורחבב רבכו לודג דימתמכ עדונ ,דוד-השמ 'ר ,דחאה .םהל ויה םינב
יבשות .רגנכ ויפכ עיגימ וימי לכ סנרפתה ,ףסוי 'ר ,ינשה .םייח-תרות תבישיב םיריעצה
ולא םילימ יתש לחאל גהנ דימתש םושמ ,'שדקמה הנביי ףסוי 'ר' ותונכל וגהנ םילשורי
.וינפ לע ךוסנ דדועמ ךויחשכ

-רה לעש םינקסיצנרפה רדסממ םיריזנ תרייש יבצ-ךורב 'ר האר ,בוחרב ותכלב ,דחא םוי
םואתפ .ןויצמרוד תייסנכ רבעל תודעומ הינפשכ ,ד"בח בוחר ךרד ופי רעשמ תדרויה ,ןויצ
הז .ישיא ןפואב ריכה םהמ דחא .םירמכה ןיב םידעוצה םידוהי םירענ המכב ויניע וניחבה
.הקיתעה ריעה יבשותמ ,ויבאמ םותי רענ היה

םידעצב .השעמ תושעל הטלחה וב הלמג עגר ךותבו ,וברקב ץמחנ יבצ-ךורב 'ר לש וביל
קלתסהל רהימו םותיה רענה לש תחאה ודיב זחא ,םיריזנה תרייש לא ברקתה םיזירזו םיריהמ
.םוקמהמ ומע

העש התוא לכ .אובל ששוב ,הייפאמל בושל היה רומאש ,יבצ-ךורב 'רו ,תועש המכ ופלח
ללוג אוה .שגרנו רעסנ ולוכ ,עיפוה תרחואמ העשב קר .ותשא לרפ הגאדב םש ול הניתמה
תא ולביק םשש ,ןיקסיד םימותיה-תיבמ בש התע הז יכ הל הליג ףאו רופיסה לכ תא הינפל
.תוחותפ תועורזב רענה

םירמכ הללכש הלודג הרובח הצרפתה הייפאמל .הלק העש רובעכ התבשוה ותחמש םלוא
תא ואר םהיניע-ומב יכ ודיעהש ,םיברע חרוא-ירבוע םיחפסנ םהילאש ,םיקרוט םימרדנ'זו
.םיריזנה ידימ רענה תא ףטוח הפואה

םע בושת רשא דע ,םיעגר המכ הל ןיתמהל הרובחהמ השקיב איה .הבר היישותב הכרבתה לרפ
הרפיסו ,םילשורי לש הבר ,דלפננוז םייח-ףסוי יבר ןואגה לש ותיבל הצר םייתניב .רענה
.הלעב תא רוסאל םישקבמו הייפאמב התע םידמועה םיחרואה לעו השעמה תולשלתשה לע ול

הווצמה לדוג תא הינזואב חביש ףאו ,העיגרהל רהימ ,ירטסוא ןיתנ היהש ,םייח-ףסוי יבר
יתיבב אצמנ רענה יכ ,םהל ירמאו יבוש" :הל רמא ךכ-רחא .לארשימ שפנ וליצהב ,הלעב השעש
.ברה לש וירבד תא הניתממה הרובחל הרסמו הרזח לרפ ."ןאכל אובל םהילע יכו

לש אלמה ורוריבל דע ,םייתניב .זגורו סעכ םימרדנ'זהו םירמכה ואלמתה םירבדה עמשמל
עודי רסאמ-תיב) 'היראס' אלכב רסאמל והוליבוהו יבצ-ךורב 'רב םימרדנ'זה וזחא ,ןיינעה
.(תע התואב

רשא ,לוסנוקה שמש אוה אולה ,סאווקה דלפננוז םייח-ףסוי יבר לש ותיבב עיפוה תרחמל
לע ודימעה הזו ,לוסנוקה לש ותיבל םייח-ףסוי יבר שגינ .לוסנוקה ינפל בצייתהל ונימזה
רהמל ךילע ,תונוטלשה םעו הייסנכה םע ךבתסהל ץפח התא ןיא םא" .השעש השעמה תרמוח
."רענה תא ריגסהלו

.תופיקתב םייח-ףסוי יבר הנע ,"!דמשל ידוהי רענ םוש ריגסא אל"

בכועמ ונדוע םייח-ףסוי יברו ,ורסאממ ררחוש הפואה יבצ-ךורב 'ר .םויה דרי םייתניב
.םבר לרוגל שושחל ולחה םילשורי ידוהי .לוסנוקה לש ותיבב

ךניא" :םייח-ףסוי יבר לע ולוקב םיערה אוהו לוסנוקה לש ותונלבס העקפ םייוסמ בלשב
רומחה ןוועב ןידל דמעותו רצעית םש ,ךצראל ךתוא חולשל אופא ץלאיא .הרירב לכ יל ריתומ
."!םישודקה םיריזנה ידימ דלי תפיטח לש

דח היה וחיש-ןבב ןתנש טבמהו הפקדזנ ותמוק .םירבדה ןמ להבנ אל םייח-ףסוי יבר לבא
םג רוזחת ,הירטסואל יתוא חלשת הבש היינא התואב יכ" ,לוסנוקל רמא ,"ךל עד" .בקונו
."הנמז םרטב קספות ןאכ ךתנוהכש םושמ ,םשל התא

רהימ אוה .ירמגל ותוא וממהו לוסנוקה תא ועיתפה םייח-ףסוי יבר לש םיפיקתה וירבד
.ותיבל םילשורי לש הבר תא חלישו ,תמדוקה וירבד תמינמ תגסל

החמשב וינפ תא לביק רשא ,בר להק םייח-ףסוי יברל ןיתמה רבכ לוסנוקה לש ותיבל ץוחמ
.ותיבל דע םייפכ לע ותוא אשנו

רשא רבדה הז ךא ,ךכל המרגש הביסה המ עדיי אל םג הארנכו עדי אל םילשורי ישנאמ שיא
שיגהלו וצראל רוזחל הירטסוא תלשממ תדוקפב ארקנ לוסנוקהו ,םייעובש ופלח אל :עריא
.רזח אל רבכ םילשוריל .ודוקפת לע טרופמ ןובשחו-ןיד
רגולק ןימינב םע םיידוהי םייח
תוטישה לכ תא ריכמ :רגולק


ןויסימב קבאמל תירנויסימ הרשכהמ

הסינכה לש יתימאה 'גאב'המ תעדה תחסומ ,היה אלש 'גאב'ל תינפומ תיללכה בלה-תמושת דועב
ונצראב הלא םימי םצעב השופה ןויסימה 'גאב' והזו ,תידוהיה הניחבהמ ,םייפלא תנשל
.תויח תושפנב אלא םיממוד םיבשחמב אל עוגפל םייאמו

הגאדב ךרענ ,ןויסימה תולועפב דימתמ קבאמ םינש תורשע הז להנמה ,'םיחאל די' ןוגרא
רמוא ורמג רשא ,ל"וחב םיירצונ םינוגרא תואמב רבודמ" .השדחה תיחרזאה הנשה תארקל הבר
וסייג ףא ךכ םשלו ,םייפלא תנש ךשמב לארשיב תירנויסימה םתוליעפ תא שלשלו ליפכהל
.ץישפיל רעב-םולש ברה ,ןוגראה ר"וי ריהזמ ,"םירידא ףסכ ימוכס

חלצומ-אל ףוליס

,'זאסול ןימינב ארקנ רבעב .(28) רגולק ןימינב אוה 'םיחאל די' לש םיברה ויליעפמ דחא
ריעב םיקודא םירצונ םירוהל דלונ אוה .ונימב דחוימ םייח רופיס לפקמ ומש לש יונישהו
וסינכהל וירוה וטילחה הרשע-שולש ליגב .ןנוחמ דלי בשחנ ותודליב .תפרצ ןופצבש ליל
.רמוכ היהי ותורגבבש ידכ יתייסנכ רפס-תיבל

תווקת וב תולתל םירמכה וירומל םרגש המ ,הריהמ הסיפתו הבר תונרקס הליג ריעצה רענה
ןיבש םילדבהב קמעתהל לחה רענה .ץעורל םהל ודמע םגש ןה ולא תונוכת יתש םלוא .תולודג
הנפ ןכמ רחאל .המימתה ותנומאב טא-טא ורעפנ תוקפס לש םיקדס .תורצנה לש םינושה היגלפ
,הנקסמל והוליבוה הלא .תואוושה ךורעל לחהו ,ך"נתה אוה אולה ,רוקמה לא הרומכה חרפ
.תודהיה לש חלצומ-אל ףוליס השעמל איה תורצנהש

ד"בח חילש םע השיגפ

ןהב עייסיש ידכ ,תורחא תויסנכל וחלשל ןמזה עיגה יכ וירומ וטילחהשכ היה הרשע-עבש ןב
ול ןיא יכ הרכהה וברקב הלשב הזה בלשב קוידבש אלא .תורחא 'תועות תושפנ' לע העפשהב
.תורצנב שפחל המ דוע

רוזאב ד"בח חילש לש ומשב לקתנשכ .תודהיה לש התוהמ תא הליחת קודבל טילחה אוה
וז השיגפ תובקעב .ומע השיגפל ומצע תא ןימזהו וילא ןפלט ,ןהד והילא ברה ,וירוגמ
רומשל ףיסוה ןמז ותוא לכ .תושיגפ לש הכורא הרדסל הליבוהש ,תפסונ השיגפ םהיניב העבקנ
דרפנ ,השדחה וכרד םעו ומצע םע ירמגל םלש היה רבכש בלשב קר .הייסנכה םע וירשק לע
הבוגתב .ןידכו תדכ רייגתהשכ וכלהמ תא םילשה ןימינב .ול ודעייש דיתעהמו וירוממ תיפוס
.הבורקה ותביבס לכ ידי-לע םרחוה

"םהמ דחא יתייה"

שדחה ומוקמ תא .םינש עבשכ ינפל היה הז .לארשי-ץראל תולעל 'זאסול טילחה ןמז רובעכ
םכח) 'זאסול ,םדוקה ותחפשמ םש תא .םילשוריבש 'ד"בח לאירבג-רוא' תבישיב אצמ
.(שידייב םכח) רגולקל ףילחה ,(תיתפרצב

ןורתי ול םינקמ תורצנב ותואיקבו ורבע .'םיחאל די' תוליעפל ףרטצה תונורחאה םינשב
ריכמ אוה .ץמצמח ךויחב ,רגולק רמוא ,"םהמ דחא יתייה ינא" .םיליעפה ראש ינפ-לע יסחי
-לע .םידוהי לע עיפשהל םיסנמ םה דציכו ,םינופ םה ימ לא עדוי ;םהיתוטיש תאו ,םתפש תא
ברה לש ויתורהזאל ףרטצמ אוה םג .םתעפשה תא לרטנל תובר םימעפ חילצמ אוה ךכ ידי
םיינתומ סנשל םיחרכומ" .חטשב תשגרומ רבכ תירנויסימה תוליעפה תרבגה יכ רמואו ץישפיל
.רגולק עירתמ ,"וזה תנכוסמה העפותה תא םולבתש ףקיה-תבחר הלועפל םתריהלוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תוריכז שש

?תירחש תליפת ירחא םוי לכב תונוש 'תוריכז' תרימאל רוקמה המ :הלאש

.השעמב ןהו רובידב ןה ,הבשחמב ןה םינוש םירבד רוכזל ונתוא תדמלמ הרותה :הבושת
,תובר תווצמב ,הליפתבו הרותב בושו בוש תרכזנה - םירצמ תאיצי איה ךכל תטלובה המגודה
ער וביל רצי םא םגו ,"ויתולועפ יפכ לעפנ םדאה"ש ,רבסומ ךוניחה רפסב .םידעומבו תבשב
תולועפה ירחא" יכ ,ורצי תא חצני ,תווצמבו הרותב הדמתהב לדתשיו וחור ריעי םא ,רתויב
."תובבלה םיכשמנ

הזה םויה תא רוכז" :(ג,גי תומש) רמאנש ,הרותה ןמ השע תווצמ איה םירצמ תאיצי תריכז
,(תיציצ תשרפ) םוי לכב עמש-תאירקב תדחוימ השרפ תרמאנ ךכ םשל ."םירצממ םתאצי רשא
.עמש -תאירק תוכרבב (תירחשבו תיברעב ,'לארשי לאג') הכרב םג המעו

:תופסונ תוריכז עבראל ןווכל שי 'הבהא' תכרב ףוסבש ,י"ראה יבתכמ איבמ 'םהרבא ןגמ'ה
דע םלש םשה ןיא"ש ,קלמע השעמ - "לודגה ךמשל" ;הרות ןתמ רוכזי "תרחב ונבו" תרימאב
וזו ,ערה-ןושל רבדל אלו ,תודוהל אלא ארבנ אל הפהש - "ךל תודוהל" ;"וערז החמייש
;[לגעה תא ושעש העש התואכ אלו - "ךדחיילו" :תישימח ףיסוהו] ;םירמ השעמ תריכז
.תווצמה לכ דגנכ הלוקשה ,תבש וז - "'ה תווצמ לכ תא םתרכזו"

ורודיסב .אינתה לעב ךורע-ןחלושב קספ ןכו ,ןה הרותה ןמ ולא תוריכזש קסופ ן"במרה
םע ,הליפתה ףוסב דרפנב רובידב ןריכזהל - וינפל םיקסופ המכב עיפומש יפכ - ףיסוה
תרכזו" ;רבדמב לארשיל 'ה ןתנש ןמה תריכז) תוריכז רשע דע ףיסומ א"דיחה .םירצמ תאיצי
ךחכשא םא" ;"...קלב ץעי המ אנ-רוכז" ;"ליח תושעל חוכ ךל ןתונה אוה יכ ,ךיקולא 'ה תא
.("...םילשורי
ע"וש .א 'יס ר"או דימת תלוע .ב,ס א"גמ .זט הווצמ ךוניח .טי,דכ םירבד .ח,כ תומש ת"הע ן"במר
הידפולקיצנא .נ"שו ,כת 'מע א"ח םהרבאד אתולצ רודיסו ,ב"מס א"יפ ללוכה רעש .ד,ס ןקזה ר"ומדא
.חצק 'מע בי ךרכ ,ךליאו 'תוריכז' ךרע תידומלתזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il